Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00"

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard (SK) Birgit Roswall (BR) Jonna H. Præst (JHP) Mogens Pedersen (MP) Erik Larsson (EL) Bjarne Frølund (BF) Irene Toft Hjorth (ITH) Tino Capion (TC) Mette Therkildsen (MT) Referent : Mette Therkildsen Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden for mødet 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. november Meddelelser fra formanden 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. Kort præsentation på bestyrelsesmødet. 5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. oktober 2014 til orientering 6. Hensættelser til beslutning 7. Budget 2015 til godkendelse 8. Finansieringsplan for perioden frem til 2020 til orientering 9. Kommunikation 10. Mødedato for næste bestyrelsesmøde og møder i Eventuelt

2 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 18. november Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen med en bemærkning om at MT rettet side 7, hvor der skal stå frem til Meddelelser fra formanden JP indledte med at takke for blomsten fra bestyrelsen i forbindelse med hans fraværd fra sidste bestyrelsesmøde. Endvidere takkede JP, Tino Capion for hans gode bidrag til bestyrelsesarbejdet i GVS og ønskede ham held og lykke med det nye arbejde. Der er afskedsreception for Flemming Møller d. 12. januar 2015 kl. 14:00 på rådhuset i Helsinge, da FM har besluttet at stoppe i byrådet. JP forventer, at FM fortsætter i bestyrelsen. JP orienterede kort om placering af nyt renseanlæg, hvor Byrådet har besluttet at sende beslutningen om placering af det nye renseanlæg tilbage til fornyet behandling på Plan og Miljøudvalget. Der har været flere begrundede henvendelser fra borgere, hvorfor det er besluttet at undersøger flere placeringer. Herunder Stæremosen og Fredbogaard. EL spurgte, om placeringerne, der skal undersøges er indenfor cirklen, dertil svarende både JP og SK ja. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen bemærkninger. 4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. MT orienterede kort om: Revision 2014, med opstart i marts. Stoplovserklæring skal være klar ultimo januar 2015 al samhandel med Kommunen sker på markedsvilkår. Afregning af særbidrag, hvor Persano og Filetfabrikken har modtaget breve. Tino Capion stopper i bestyrelsen, Per Stig Gersholm Jensen er suppleant. Ny person rekrutteres til Gribvand. Selskabet søger en ingeniør, der ud over en dyb teknisk erfaring, også har evnen til at arbejde allround og gå ind i alle typer af sager efter behov og derved aflaste selskabets medarbejdere samt reducere behovet for ekstern konsulent bistand i forhold til den løbende drift af selskabet. Det bliver med direkte reference til selskabets direktør. Personen skal være indstillet på at tage et fagligt leder- og projektansvar i forhold til opnåelse af driftseffektiviseringer. Bestyrelsen ønskede i forbindelse med et af de førstkommende bestyrelsesmøder et organisationsdiagram samt gennemgang heraf. Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

3 5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 31. oktober 2014 til orientering Lønnen er afstemt pr Langfristet gæld er afstemt med de lån, hvor der er sket afdrag i løbet af året. Sidste afstemning er i forbindelse med årsopgørelsen til årsopgørelsen med Kommune Kredit. Drifts- og FAS-bankerne er afstemt pr Der er ganske få åbne poster, som bliver afklaret. Kreditorer er afstemt pr i forbindelse med løbende revision. Der er modtaget kontoudtog fra mange af jeres leverandører. Momsen er afstemt og sandsynliggjort pr Næste afstemning er pr FAS er afstemt pr Næste afstemning er pr Resultatet i Gribvand Spildevand A/S viser et samlet overskud på 9,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det positive resultat skyldes en højere omsætning, samt færre omkostninger og afskrivninger end budgetteret. Den højere omsætning skyldes, at der er faktureret vejbidrag i oktober, men er først budgettet i december. Yderligere er der opkrævet ca. 2 mio. i tilslutningsbidrag, som fragår i reguleringsregnskabet. Baggrunden for de færre afskrivninger skyldes, at de færdiggjorte projekter i 2014 ikke er afskrevet i 2014, og vil først pr , når de endelige slutværdier er gjort. Samlet set er der en afvigelse på kr på det variable bidrag. Når afvigelsen isoleres til kun at vedrøre de opkrævede mængder i 2014 er afvigelsen på kr Dvs. i forbindelse med årskørslen 2013/14 i marts 2014 er der afregnet ca. kr. 1,1 mio. der vedr Afvigelsen på kr vedr. både en pris- og mængdeforskel. Der er samlet set opkrævet m3 for lidt i forhold til budgettet pr. 31. oktober Dette giver en negativ forskydning i forhold tril budgettet på Dog vil der i nov. og dec. ske positive reguleringer. Der imod er der opkrævet en højere takst pga. trappetrinsberegningen på kr. 0,06, hvilket giver en positiv forskydning på kr Den positive prisforskel vil formentligt blive minimeret, når årskørslen bliver gjort, da nogle kunder vil få reduceret deres takster i henhold til trappetrinsopgørelsen. Årskørslen, der opgøres i marts/april 2015, kan også påvirke mængdeforskellen, hvis aconto opkrævningen er mindre end det faktiske forbrug i Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4 6. Hensættelser MT gennemgik kort notatet og indstillede til bestyrelsen at beslutte: intentionerne med brugen af hensættelserne holdes uændret, dvs. oprensning af forurening i søer og moser som følge af spildevandsudledning lokaliteterne hvorpå hensættelserne anvendes, udvides til at omfatte regnvandsbassiner og spildevandsbassiner og ikke kun søer og moser Hensættelserne vil blive anvendt frem til Bestyrelsen godkendte indstillingen. 7. Budget 2015 til godkendelse MT indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for Herunder: Driftsbudget på TDKK ekskl. tømningsordning (PL2015 overholdt) Nettofinansielle omkostninger TDKK Anlægsudgifter på TDKK Indtægtsrammen er på TDKK , ekskl. Tømningsordningen. Heraf vil selskabet udnytte ca. TDKK ved en variabel vandafledningstakst på DKK 41,91 m3 før rabat som følge af den degressive trappetrinsmodel. MT supplerede med en gennemgang af de enkelte poster i budgettet: Omkostningerne til ledninger, bassiner og pumper forventes at falde med TDKK i budgettet for Faldet begrundes med, at der i 2015 forventes samme omkostningsstruktur som registreret i Det er hovedsageligt el omkostningen, der er faldet, samt effekten af den mange renoveringer af pumpestationer, der slår igennem. Omkostningerne til rensning og slam forventes at stige med TDKK 500 i forhold til budgettet for 2014, hvilket hovedsageligt skyldes, at der i 2015 er planlagt oprensning af bassiner og procestanke på renseanlæg svarende til TDKK Der er også en besparelse på el på ca. TDKK 500, hvilket giver stigningen. Kontrakt Gribvand. I alt på TDKK Heraf udgør løn og IPO (indirekte produktionsomkostninger) i alt TDKK Resten faktureres via administrationskontrakten (løn bestyrelse, FAS, rådgivning, strategi, porto mv.) Der forventes en besparelse på TDKK 100 på regnskab, revision og juridisk bistand i forhold til Økonomi og revision, inkl. erklæringer TDKK 1200, jura TDKK 250, øvrige rådgivning TDKK 500 (drift, udbud, analyser mv.) Benchmarking, TDKK 500. Vil muligvis blive mindre. Vedr. kontingenter, tid der medgår til benchmarking samt rådgivere. Målerdata. Betaling til vandværkerne.

5 Bygning. Ejendomsskat, fyringsolie samt vedligehold Der er i budgettet for 2015 indregnet en driftsomkostning på TDKK 580 til Dataregistrering, som vedr. web-gis og Dandas primært i form af licenser og drift. Øvrige udgifter, PBS forsendelser, kontingenter, forplejning samt diverse. Derefter gennemgik MT de væsentligste omkostninger i Gribvand. Administrationsomkostninger (grundmaterialet Gribvand A/S) Lønomkostninger Øvrige personale omkostninger 905 Bygninger 188 Bestyrelse og generalforsamling 74 Forbruger info 475 IT Regnskab, jura mv Autodrift 421 Øvrige udgifter 678 Strategi (indkøb + analyse) Afskrivninger 949 Andre driftsindtægter (gebyrer) Andre driftsudgifter (gebyrer) 15 Finansielle indtægter -650 Finansielle udgifter 20 Administration i alt I 2015 er der budgettet med 3 nye fuldtidsansatte medarbejdere. Det drejer sig om en person til anlæg og 2 GIS medarbejdere. Ydermere er der i lønbudgettet indregnet en studenterhjælp til at hjælpe anlægsgruppen med diverse arbejde. Der er i løbet af 2014 stoppet 4 medarbejdere Jørgen, Tino, Lissi og Peder, og der er ansat 3 nye medarbejdere (Søren, Heidi og Henrik). Samlet set er der derfor i lønbudgettet for 2015 indregnet en stigning i forhold til 2014 på TDKK 880. Personaleudgifterne forventes faldende i 2015 med TDKK 130. Der er i 2015 budgettet med TDKK 475 til kommunikation. Posten er fjernet i GVS. Niveauet er dermed det samme som i 2014.

6 Der er under IT omkostninger indregnet en udgift på TDKK 350 til opgradering af økonomisystemet (Navision). FAS udgør TDKK 890, Hosting TDKK 450, Navision TDKK 180, Telefoni, data og hardware TDKK 510. Udgiften til regnskab og jura i 2015 forventes at stige med ca. TDKK 100 blandt andet på grund af de igangsatte forretningsgangsbeskrivelser, opgradering af Navision og diverse assistanceopgaver (Deloitte). Deloitte udgør knap TDKK 550, dækker løbende assistance, revision og budget, advokat TDKK 250. Der ud over TDKK 500 (udbud, prisloft, skatterådgivning mv.) Autodrift, drift og vedligehold TDKK 230, brændstof TDKK 85, forsikringer, vægtafgift ca. TDKK 100. Øvrige udgifter, porto TDKK 350, forsikringer TDKK 170, kontingenter, kontorartikler mv. udgør resten. Strategi og analyse. Stiftelse af Indkøbsselskab, Analyse Nordsjælland samt øvrige strategiarbejder, der må blive igangsat i Afskrivninger vedr. primært IT. Andre driftsindtægter fra FAS såsom rente- og gebyrindtægter har tidligere været budgettet for lave. I budgettet for 2015 er indtægterne rettet til, således FAS indtægterne svarer til indtægterne i Andre driftsudgifter, PBS gebyrer. Finansielle indtægter, FAS renter fra restancer + renteindtægter fra bank. Finansielle udgifter, udgifter til bank Bestyrelsen godkendte budget Finansieringsplan for perioden frem til 2020 til orientering MT indledte med at gennemgå rammen for investeringstillæg i årene frem til År Samlede investeringstillæg TDKK Tillæggene er en sum fra afskrivninger på de historiske investeringer, gennemførte investeringer (efter år 2010) og derudover for de planlagte investeringer, det vil sige for det pågældende år og året forinden, som ikke var afsluttet da prisloftet blev udmeldt.

7 I årene opstår et lånebehov fordi investeringsudgifterne overstiger hvad der er muligt at opkræve fra investeringstillæggene. Endvidere fremgår det af finansieringsbudgettet, at der over perioden er en manglende finansiering på ca. 18 mio. kr. Her nævnte MT, at selskabet kan overveje at optage et kortfristet lån, der afdrages i 2021 og 2022 for at genskabe status quo i forhold selskabets gæld og profil for nedbringelse heraf. Opmærksomheden henledes dog på det forhold, at der optræder en overskydende likviditet i 2016 på 24,4 mio. kr. Den overskydende likviditet skyldes alene, at påbegyndelsen af det nye renseanlæg er forsinket som følge af vanskelighederne med udpegning af areal. Hvis de 24,4 mio. kr. i overskydende likviditet i 2016 sendes tilbage til forbrugerne som nedsat vandafledningsbidrag de kommende år, er investeringstillægget tabt og investeringer i nyt renseanlæg og afskærende ledninger skal da finansieres over et ekstra lån svarende til den overskydende likviditet. Afdrages dette lån frem til 2022 vil status quo i forhold til selskabets gæld, dog stadig være opretholdt. Det letteste ville være at den overskydende likviditet overføres til efterfølgende år (ikke muligt jf. lovgivningen) eller anvendes som ekstraordinært afdrag på nuværende gæld (frarådes, da omkostningerne er høje). En ændret lovgivning kan åbne op herfor, men det er p.t. usikkert hvornår og hvordan det i så fald vil ske. Hvis VVM for et nyt renseanlæg kan foreligge ved udgangen af 2015, primo 2016 er problemet løst, fordi straks arealet er udpeget og VVM-færdigbehandlet, kan investeringer i afskærende ledninger og renseanlæg påbegyndes i Det indebærer imidlertid at arealet skal udpeges tidligt i 2015 og at VVM skal påbegyndes straks derefter. Bestyrelsen diskuterede efterfølgende finansieringen og anmodede ledelsen om at forberede følgende: En gennemgang af den nuværende låneportefølje, herunder konsekvens ved ekstraordinære afdrag. En finansieringsplan, der går frem til 2030 hvor forudsætningerne for finansieringsplanen fremgår. I den forbindelse ønskes også et bud på takst udviklingen Ledelsens vurdering af, hvorledes kan disponeres investeringsmæssigt, såfremt processen med placering af nyt renseanlæg bliver forsinket. Punkterne behandles på et af de førstkommende møder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Kommunikation Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

8 10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde og møder i 2015 Næste bestyrelsesmøde afholdes d.25. februar 2015 kl. 14:00. Der ud over blev der aftalt bestyrelsesmøde til d. 29. april 2015 og d. 16. juni Begge møder fra kl. 14:00. MT booker møderne. 11. Eventuelt Ingen bemærkninger Godkendt d. 25. februar 2015 Jannich Petersen Birgit Roswall Flemming Møller Susan Kjeldgaard Jonna Præst Mogens Pedersen Erik Larsson Bjarne Frølund

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Gribvand A/S Bestyrelse 17. december 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 16:00-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere