Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti"

Transkript

1 Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre provsti Afbud: Ingen Referat: Provst Lars-Erich Stephansen (LES) indledte med at byde velkommen til aftenens budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre Provsti. Ligningsgrundlaget LES anførte, at udsigterne for 2013 på nuværende tidspunkt ser ret pessimistiske ud for Hjørring Kommunes vedkommende. PU håber dog på, at det bliver bedre end der er udsigt til på nuværende tidspunkt. På landsplan ser det fornuftigt ud, men det gælder desværre ikke for Hjørring Kommune. Dette skyldes til dels, at befolkningstallet i kommunen er dalende, dels at det for tiden er blevet meget udbredt at melde sig ud af Folkekirken. En tredje grund er, at man ikke længere bliver kompenseret for anden lovgivning på skatteområdet. Sidste år fik borgerne eksempelvis mulighed for at trække kr. fra til forbedringer i hjemmet, hvilket havde en vis indflydelse på ligningsgrundlaget. På daværende tidspunkt fik man kompensation, hvilket desværre er afskaffet som følge af ny lovgivning. PU ved dog ikke på nuværende tidspunkt, hvor meget det kommer til at betyde i Landskirkeskatten vil formentlig stige en smule. PU modtager først den endelige udmelding omkring Sct. Hans. Udligningstilskuddet er endnu ikke meldt ud. PU håber på en vis forhøjet kompensation, idet vi ligger i et udkantsområde, men det vides ikke før omkring Sct. Hans. Budgetlægning 2013 Provstiudvalget (PU) har i april måned 2012 fremsendt foreløbige rammer for budget 2013 til menighedsrådene. De udmeldte rammer er udarbejdet på baggrund af menighedsrådenes budgetter for 2012 samt regnskaber for 2011 korrigeret for ekstraordinære indtægter/udgifter. Lønfremskrivningen på 0,6% er så beskeden, at samtlige MR formentlig vil kunne finde pengene i budgettet. PU har i år peget på kirkegårdene som et sted, mange MR kan kigge efter i sømmene. LES viste en oversigt over udgifterne på kirkegårdene i 2011 (udarbejdet på baggrund af regnskaberne for 2011). På kirkegårdene blev der brugt godt 25 mio. kr. til drift af kirkegårdene. Den samlede udgift udgjorde næsten 34 mio. kr. Den samlede indtægt udgjorde ca. 16 mio. kr. Dette betyder, at 17,8 mio. kr. blev finansieret via ligningen, hvilket svarer til 47,9%. Udvalget i stiftet er kommet frem til, at det er rigtig godt godt, når 50% dækkes af brugerne. Den mest rentable kirkegård har en effektivitet på 70% - den næste når op på 67,5 % - den dårligste har en effektivitet på 10%, hvilket til dels kan skyldes fejlagtig registrering. Såfremt effektiviteten er på mellem 30-35%, bør man spørge sig selv, om kirkegården drives på bedste måde. Man skal i det nye budgetsystem lave en fordeling af graverens løn hvis man har placeret for meget i kirken, får man for mange udgifter. Det er af stor betydning, at procentfordelingen er rigtig. Hvis man har en lav brugerfinansiering af kirkegården, kan det skyldes, at der bruges for meget tid på det enkelte gravsted. Det er jo ikke nogen godtgørende forretning! En anden årsag kan være, at man holder de overflødige arealer for godt man bør kigge på, hvorvidt de overflødige arealer kan vedligeholdes på en mere rationel måde. Der kan dog være særlige forhold. En stor kirkegård vil selvfølgelig altid være mere rationel at drive. Når PU nævner det, er det fordi der ikke er så mange penge derfor må vi gøre tingene bedre! 1

2 Hjørring Kommune er meget sammensat. Der findes både meget små sogne, ligesom der findes store sogne. Det afspejler sig på flere måder både i udgifter og i ligning. Hvis man går ind og ser på, hvor meget hvert sogn får pr. medlem er gennemsnittet kr. pr. medlem pr. år. Pengende er ulige fordelt, idet det billigste sogn får knap 500 kr. pr. medlem, mens det dyreste sogn får ca kr. pr. medlem. På nogle tidspunkter vil der være nogle sogne, der får mere end andre! PU har også kigget på kassebeholdningerne. Man har måttet konstatere, at det har givet nogle problemer at finde frem til den rette balance. Hvis man ser på kasserne generelt, ser det bedre ud, end det gjorde på de regnskaber, PU fik ind. I Hjørring Nordre Provsti er der dog et enkelt sted, hvor vi PU er nødt til at hjælpe lidt med kassebeholdningen. De foreløbige rammer Der er pt. disponeret over ca. 72 mio. kr. til samlet drift og anlæg. Der er hensat kr. 3 mio. til 5% midler. Herudover er der hensat midler til PUK-kasserne, SKT og Stiftsbidrag landskirkeskatten er sat til det samme som i Der er således allerede nu disponeret over ca mio. kr. PU har taget udgangspunkt i et provenu på 93 mio., men ved for nærværende ikke, om det holder. Det betyder, at der kun er 2 mio. kr. tilbage at gøre godt med til ønsker, evt. fejl og mangler mm. LES anførte, at hvis vi hjælper hinanden, så skal det nok gå. LES nævnte til sidst, at forsikringsbidraget stiger ca. 30% - det er ubehageligt det skal MR huske, når der laves budget. Menighedsrådene anmodes om at gennemgå de udmeldte rammer og herefter indsende MR-bidrag og ønsker senest den 15. juni Lån Formand for Hjørring Fælles Provstiudvalg Poul Bach anførte, at vi er belånt op til over skorstenen. Der er først luft i 2015 og derefter. Menighedsrådsvalg 2012 LES nævnte, at der jo er valg til MR i november PU vil stå for en form for fælles annoncering, hvor der indrykkes en helsides annonce med pligtoplysninger. Nedenunder forestiller man sig en rubrik fra hvert sogn, hvor man kan fortælle, hvor og hvornår der er orienterende møde. MR anmodes derfor om snarest at udarbejde en tidsplan og give provstikontoret besked om anbefalet dato for orienterende møde er onsdag den 12. september PU sørger for, at der indrykkes en annonce i de nødvendige dagblade i august Revision LES nævnte, at det igen er tid til, at revisionen skal ud i licitation. STØ skal i den forbindelse underrettes om antallet af kirkekasser og kirkegårdskasser. Det kan PU godt selv finde frem til, MEN antallet af biregnskaber og benævnelse skal ligeledes meddeleles. Derfor anmoder PU om, at biregnskaberne nævnes under gennemgang af menighedsrådenes kommentarer til de udmeldte rammer. Kirke-DV ODY orienterede kort om Kirke-DV og nævnte, at PU er meget afhængig af, at menighedsrådene benytter Kirke-DV og melder tilbage, når arbejderne er afsluttet. Næste år er der planlagt provstesyn i en del af nordre provsti PU vil meget gerne have besked, hvis MR ikke magter at indmelde til Kirke-DV. ODY præciserede, at der ikke er noget, der hedder synsudskrifter mere - det hedder Kirke-DV! 2

3 ODY nævnte, at MR kun kan forbrugsregistrere. De udfyldte skemaer fremsendes til Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, 9870 Sindal mhp. Registrering. Der kommer senere en fane i systemet, der er benævnt maskiner. Hjertestarter ODY nævnte, at der er lagt information frem på det sidste bord omkring hjertestartere. I Sindal har man valgt at lease en hjertestarter. Hvis MR agter at anskaffe en hjertestarter, er man velkommen til at melde det til PU, således at der evt. kan opnås yderligere rabat. Hvis man investerer i en hjertestarter er det en god ide at registrere den på Budgetlægning 2013 Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2013: Menighedsråd: Kommentarer til de udmeldte rammer til budget 2013: Astrup MR nævnte, at man havde hørt om kirkegårdenes regnskaber masser af gange før. MR har planlagt budgetmøde i morgen - MR tror, at man kan få det til at slå til, hvis man kan få kr. ekstra - ellers er man nødt til at skære i de kirkelige aktiviteter. Men MR ved ikke, om de kr., der sværer, er et lån eller 5%- midler. LES vil tage op, om ikke det skal være ekstrabevilling. Der vil komme udgift til plæneklipper på kr. Vi skal nok lidt højere op. Ansøgning om ekstrabevilling. Bindslev Bjergby-Mygdal Tallene for 2013 kan godt holde, men det kræver, at vi kommer helskindet gennem 2012 det ved vi først til jul. Vi er pålagt en kalkning pga. den mur, vi har lavet. Det koster kr kr. hver gang. MR ville ikke sige en masse mht. tal. Der er et ønske om nye maskiner på kirkegården. Ellers ikke en hel masse. I 2013 kommer der en præstebolig Hirtshals MR troede først, at der var tale om en skrivefejl. MR skal selv finansiere kr. MR har lidt på bankbogen, men der er store udgifter. Det kommer til at koste kr. at komme af med kirkegårdslederen. Der bliver ikke kompensation for feriepenge. Desuden må der regnes med udgifter på kr til en kirkegårdsmedarbejder, der er under opsigelse. MR skal bruge kr. til nyt telefonanlæg. Man forsøger at trække flere sogne ind for at opnå økonomiske fordele på SKI aftale. Hirtshals kommer ud af 2012 med et stort kassetræk. MR har desuden lovet PU at øremærke et beløb til tilbygning til sognehuset låst til Horne-Asdal Troede også, at der var tale om skrivefejl. På kirkebygninger og sognegård skal MR have foretaget orgelrensning (kr ) i 2013 Der mangler kr. i hjemfaldne. MR regner med større lønudgifter til konfirmandundervisning. Der kommer til at mangle kr. MR ved ikke, hvor de skal findes. Der skal ansættes ny sognepræst kr. PU kigger på tallene igen!!!! 3

4 Der er en sort hest: Skærtorsdag brændte velfærdsbygningen ved Horne Kirke. Har været ude i licitation. Er løbet ind i problemer med Willis Der er røgskader i undertaget. Willis er ikke vilde med at tage taget af og udskifte undertag. Om de går med til at dække det hele, vides ikke. Der brændte gødning hvad sidder der af ting og sager i taget?????indtil nu har Willis været meget velvillige over for de tilbud, der er indhentet. Når det kommer op i større summer, begynder de at slå sig lidt i tøjret. Hørmested Lendum Sindal. MR regner med, at det kan hænge nogenlunde sammen. Mangler redskaber på kirkegården. Regner med at søge nu her. Har dog skade på loftet med mår, som forsikringen ikke vil dække. Der kan ligge fra hvis det hele skal laves om. Det vil komme i 2012 måske Ole har kigget på det. Vi må snakke om det ellers kan det nok gå igennem. Vi har sat vores bygningssagkyndige på, vi prøver at forfølge sagen. Vi er blevet beskåret får svært ved det der mangler kr. i Der skal udskiftes kloakker i Lendum udgift på Vi har konfirmandstuen der skal kigges på varmeforbruget. Ved endnu ikke hvad der skal ske isolering?, varmepumpe? eller andet. Der skal ikke bruges så meget strøm som nu! Biregnskab:kollektregnskab Sindal er blevet beskåret med kr. Det kommer nok til at knibe lidt med at nå tallet. MR tror på, at man når det. Vi rammer nok hinanden. Sørig Vi er blevet beskåret en smule. Har det problem, at man har fået nogle ekstra lån ved ikke helt, hvordan de skal afdrages. MR er ikke helt færdige med byggeriet endnu. Har fået likviditetslån skal afdrages i løbet af det her år hvis ikke vi kan det? Kan vi så evt. få lov til at fremsende en ansøgning???? Vi har delt vores graverstilling en graverstilling der fungere som kirketjener 14 timer pr. uge. En graver på 20 timer der kun er på kirkegården. MR skal ind og kigge på fordelingen. Tolne-Mosbjerg Tornby-Vidstrup Tversted Ser noget nær ud som sidste år. MEN vi får et kæmpe problem vi har slået stillingerne sammen, så vi sparer en stilling. Men maskinparken skal have et løft det har vi ingen penge til. Der er en medarbejder mindre. Der er en delfinansiering det er akut sommeren står for døren. LES opfordrede til, at MR laver en fornuftig finansieringsplan hvad kan MR selv finansiere hvad skal I have hjælp til? Vil forsøge at ramme tallene efter bedste evne. Har endnu ikke været i problemer i år. Mht. kirkegården har MR fået bevilget penge til at lave brosten og tage hækken væk- kan dette have haft indflydelse på kirkegårdens regnskab??? LES svarede Ja, det vil have forøget ligningsdelen. Det er gynger og karusseller. MR mener, at man er beskåret med kr. i forhold til MR har en forpagterbolig, som man har planer med, men MR ved ikke, hvor den ender. LES kommer ud og holder møde med MR. Der er afklaring med Sørig nu. Der er nogle ubekendte, som vi ikke ved, hvor ender henne. 4

5 Uggerby Ugilt Biregnskab: kollekregnskab Budget 2011 har været noget omtumlet. MR føler, at man er kommet derhen, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Kassekreditten er over 0, når man kommer ud af måneden. Der skal kalkes hvert 3. år det er sidst blevet gjort i Der afholdes et møde omkring forpagtergården der må tages separat møde omkring Uggerby. MR har 1 graver har lavet alt omkring samarbejde. MR synes, at man har gjort alt, hvad man kan. Trækker vejret lettet. MR mangler ca , for at få det til at hænge sammen. De er hjemfaldne gravstedskapitaler, som er faldet med kr ift. forrige år. De kan MR måske godt finde. Omkostningsberegningsskema ODY nævnte, at der har været afholdt et møde med gravere omkring de skemaer, der skal udfyldes og indsendes til ministeriet. Såfremt man ikke kan finde ud af det, er man velkommen til at rette henvendelse til PU, som vil være behjælpelig omkosningsberegningsskema bedes indsendt senest den 1. august, da det skal meldes ind til GIAS i september. Provstiets bygningskyndige Hidtil har vi brugt at fakturere udgifter til provstiets bygningskyndige videre til MR fremover afholdes udgiften af PUK-kassen i Nordre Provsti, såfremt provsten har rekvireret den bygningskyndige. Det bliver altså sådan, at den, der bestiller Per Lønborg, betaler for ham. Hvis menighedsrådene selv bestiller, må man selv betale. ODY anførte, at han som teolog er nødt til at indkøbe sagkyndig assistance, og at vi faktisk bør være stolte af Per Lønborg, som er meget all-round. Det blev nævnt, at man i provstiet har en rabataftale med Nordjysk Lift priserne bør dog undersøges fra gang til gang. Hvis nogen skal bruge brosten eller chaussésten, bør man kigge på flg. hjemmeside - de skulle være konkurrencedygtige på prisen. MR-formand Lars Nørgaard, Tolne-Mosbjerg, nævte, at såfremt man skal have orglet stemt, kan han anbefale firmaet Hjort. MR-formand Poul Sørensen, Astrup, nævnte, at menighedsrådene ikke har været alene om at bruge pengene. Når Arbejdstilsynet har været på besøg, koster det altid en masse penge. LES anførte, at der altid er nogle ting, som man ikke selv er herre over. LES rundede af med at meddele, at menighedsrådene anmodes om at gennemgå de udmeldte rammer og herefter indsende MR-bidrag og ønsker senest den 15. juni PU kigger på tallene i perioden fra den august. Der afholdes fælles budgetsamråd den 29. august kl i Hjørring Sognegård. Den 4. september fastsættes den endelige ligning til hver enkelt kasse. ref. mmj,

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere