Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl Slut: kl URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Flemming Madsen (næstformand kreds 2 og suppleant for Ricky Bennetzen (RB)), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm(LH), Rud Nielsen(RN) afbud. Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen, Kirsten Herskind(KHH) referent. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalg A. Økonomi - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger(ftf) - Lederne B. Repræsentantskabsmødet - i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter C. af HB s forretningsorden. D. af HB s kompetenceudvikling - plus indstilling om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. E. om struktur for flere i fællesskab. F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. 3. Organisationsudvalget A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. 4. Eventuelt 1

2 Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 2. H skoleassistenter. 2. I Transport i FSL 4. Personsager. 2. Forretningsudvalg 2.A. Økonomi Kontingent problemer ved overflytninger Bilag 2.A: Nye medlemmer mm revideret kontingentmodeller. Formanden orienterede fra mødet med DLF og Uddannelsesforbundet vedr. en fællesløsning angående overflytning af medlemmer der har været lockoutet. Der blev ikke fundet en økonomisk løsning for de medlemmer der har været lockoutet. De skal betale lånet tilbage over de næste 4 år, og samtidig betale kontingent og konfliktkontingent til FSL. Det skaber en risiko for, at de cirka potentielle nye medlemmer om året, ikke melder sig ind i FSL. FU indstiller en særlig kontingentmodel for medlemmer der kommer fra en anden organisation og som har været i konflikt. Det vurderes at være bedre at imødekomme problemstillingen, så de potentielt 1000 medlemmer for de næste 4 år melder sig ind, i stedet for at de vælger overenskomstbærende fagforeninger fra. I den nye model sondres der mellem nye medlemmer, som har været lockoutet på den ene side, og alle andre nye medlemmer på den anden side. Når det ikke er konfliktlån eller ej, der er sondringen, er grunden, at de medlemmer der ikke har optaget lån under konflikten, på andre måder har lidt tilsvarende afsavn, hvad enten de har tæret på opsparingen eller lånt penge andet steds. FU indstillede, at nye medlemmer, der har været i konflikt, betaler 150 kr. i grundkontingent og 120 kr. til Fonden, hvor nye medlemmer der ikke har været i konflikt betaler grundkontingentet på 500 kr. pr. måned som alle andre medlemmer og 120 kr. til Fonden. Ordningen om nedsat kontingent for de konfliktramte nye medlemmer ophører om 4 år, hvorefter de har samme kontingentforhold, som alle andre i foreningen. Det er ikke en ideel løsning, men den vurderes at være den bedst mulige i forhold til at få medlemmer ind i foreningen. Vedtaget. Vedtaget vedr. alternativ model nye medlemmer bilag 2.A vedr. alternativ grundmodel bilag 2.A 2

3 Rabatordningen blev debatteret på forrige HB møde, men den blev præciseret endnu engang. Det er alene Fondsdelen i 2014 der kan indbetales som et samlet beløb og give rabat i den sidste måned. Vedtaget. vedr. rabatordning, bilag 2.A Formandsskabet tilbød at deltage i formøder til repræsentantskabsmøderne for at orientere om særordningerne vedr. kontingent og fondsbetaling. Der var også ønske om et materiale med grafik til formidling i kredsene, og forslag om et videoklip med formanden til hjemmesiden. Det er vigtigt at beslutningen kommunikeres på en strategisk måde, så det rette budskab kommer frem. Modellen vedr. kontingent og konfliktbetaling for nye medlemmer der har været i konflikt meldes straks ud. Konflikten skal evalueres med LC, og der arbejdes pt. på et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger(ftf) FU indstiller, at der indsendes en skriftlig ansøgning om at blive kontingentfrie i en periode i FTF. Det kan enten ske ved, at der gøres brug af FTF s konfliktkasse eller en nedsættelse af kontingentbetalingen. Alternativet er, at FSL ser sig nødsaget til at fastholde den udmeldelse, som allerede præventivt blev afsendt før sommerferien pga. foreningens økonomi. FTF gør et rigtig godt stykke arbejde, og en udmeldelse af fællesskabet er af største betænkelighed for HB. Der er mange nyttige netværk, relationer og samarbejder som i så fald ikke kan fortsætte. Indflydelsen på høringssvar gennem FTF vil også forsvinde. Deltagelse i kurserne kan ske mod betaling. Men i øjeblikket er foreningens økonomi meget trængt, og det vurderes til at være en ordning der kan opsiges, uden direkte at berøre medlemmerne. Kontingentet er på ca. 1½ mill. pr. år og der mange andre poster i driften hvor midlerne kan anvendes mere direkte for medlemmerne, eller som afbetaling på lån optaget under konflikten. FSL vil gerne fællesskabet, og det er derfor meningen at søge om optagelse igen, når økonomien er til det. : Vedtaget Det indstilles, at FSL s udmeldelse af FTF pr. 1.januar 2014 indarbejdes i budgettet for Udmeldelsen effektueres, hvis det ikke lykkes at få FTF til at gøre brug af deres konfliktkasse eller, der findes en anden alternativ løsning, som kan få reduceret vores kontingent til FTF markant. Lederne FU har afholdt møder med lederne omkring gælden i forbindelse med konflikten. Det er vist sig vanskeligt at lave en beregning pr. medlem, især fordi FSLeder mistede 130 medlemmer i forbindelse med konflikten. Desuden har de indbetalt 500 kr. pr. måned ekstra under konflikten. For at finde en løsning, anmoder FU om at få mandat til at forhandle en aftale på plads. : Vedtaget Det indstilles, at FU bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med Frie Skolers Ledere, som kan dele gælden op i en lærer- og lederdel. Aftalen skal før effektueringen endeligt godkendes af såvel HB som Repræsentantskabet. 3

4 Der udsendes en kopi af DLF-lånedokumentet fra konflikten til HB, herunder betingelserne for lånet. Disse betingelser sætter ikke en hindring i vejen for at dele gælden op i en lærer-og lederdel i FSL. I DLF og Udd.Forb. er konfliktgælden for lederne tilbagebetalt via fondsmidler, og der har ikke været opkrævet konfliktkontingent for lederne. 2.B. Repræsentantskabsmødet 2.B.i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter Kredsstrukturforslaget er på som et selvstændigt punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Der er udarbejdet materiale til KB kurset, som fremsendes indenfor de næste par dage. Der genfremsættes et forslag til repræsentantskabet om at afholde endagsmøder hvert andet år. Det er ikke fordi HB ikke har hørt repræsentantskabets melding i 2012, men genfremsættelsen er alene ud fra en økonomisk betragtning. Organisationsudvalget anmodes om at overveje, hvordan vedtægtsforslag bringes til debat og afstemning. Vedtægterne gennemgås på HB mødet i september. De sidste rettelser skal indarbejdes og der vil foreligge et forslag til, hvordan afstemningen deles op. Der arbejdes på et oplæg om overgangsordningen til en ny kredsstruktur, hvor der tages stilling til om de nuværende kredse skal afvikles ved en generalforsamling med beretning og lign., eller om der alene skal indkaldes til en generalforsamling for de nye kredse. Spørgsmålet er om kredsstrukturen skal starte 1.8 eller allerede Der udarbejdes et tidsforløb som præsenteres for organisationsudvalget. Oplæg om forslag fra kredsene til underholdning til repræsentantskabet sendes til, og koordineres, af HWI. 2.C. af HB s forretningsorden. FU havde udarbejdet et forslag til ny forretningsorden, der indarbejdede allerede vedtagne forhold, som alene krævede en redaktionel ændring. Samt et forslag om, at der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Der var mange betænkeligheder over indsnævringen af den politiske behandling af sagerne i FSL. Foreningen står aktuelt overfor mange udfordringer, og der er mulighed for, at mængden af dagsordenspunkter stiger. Der var bekymring over risikoen for forhastede beslutninger, og at flere beslutninger træffes udenom det politiske led, så den demokratiske proces ikke får fornøden tid. Aftenernes diskussioner og snakke på to dages møderne har betydning. Modsat ville en dages møderne skabe plads til kredsmøder, udvalgsarbejde mm., på den frigjorte dag. Der kan disponeres i dagsordenen, så den tilrettelægges efter mødets længde, men det er ofte meget uforudsigeligt hvor lang tid punkterne kræver. 4

5 Afstemning FU forslag til ændring af HB forretningsordens 9 (se bilag 2.C): Der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Én dages møderne starter kl slutter senest kl En dages møderne afholdes enten onsdag eller torsdag. To dages møderne starter som udgangspunkt onsdag kl , men kan starte tidligere, såfremt programmet befordrer dette og slutter senest torsdag kl For: 5 Imod: 7 Hverken for eller imod: 1 Forslaget bortfaldt, den nuværende tekst bevares og budgettet justeres i forhold til beslutningen. Såfremt der afholdes en dags møder af anden art, så betyder det en del for transporten, at møderne starter 15 minutter over. De øvrige rettelser i bilag 2.C, vedr. HB s forretningsorden blev gennemgået, og der var ingen kommentarer, dog blev 10 behandlet under dagsordenens punkt 2.E. 2.D. af HB s kompetenceudvikling : HB s kompetenceudvikling i 2013/14. Temadel oktober 2013: Sociale medier og anden (event-)kommunikation i fagpolitisk arbejde Temadel december 2013: Aktuelt om LP-pension v/paul Brüniche-Olsen Temadel maj 2014: Første HB møde i den ny struktur. Temadelen om organisationsudvikling (et skræddersyet kursus) RB fortsætter sin diplomuddannelse. MLJ deltager i møderækken for kvindelige meningsdannere Kursusudvalget deltager i FTF s uddannelseskonference (pris ca kr./person = kr.) Arbejdsmiljøudvalget deltager i FTF s arbejdsmiljøkonference (pris ca kr./person = kr.) Herudover kan der opstå behov for småkurser eller relevante uddannelsesforløb, som HB i den konkrete situation tager stilling til. om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. Vedtaget uden yderligere kommentarer. 2.E. om struktur for Flere i fællesskab. Ad hoc udvalget, der er etableret på tværs af det politiske og sekretariatsmæssige niveau, har vist sig at være en vanskelig konstruktion. Det anses ikke længere for at være et projekt, men det er nødvendigt at få et udvalg der har fast fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer. 5

6 FU foreslog derfor, at der etableres et udvalg som udarbejder et kommissorium, og at der tilknyttes en konsulent der er ansvarlig for opfølgningen på arbejdet. Udvalget kan træffe beslutninger indenfor de rammer der ligger i budgettet, eksempelvis udgivelse af en flyer og lignende, i erkendelse af, at det er et dynamisk område. Der var enkelte kommentarer om, at det også var muligt at ændre lidt på konstruktionen uden at det nødvendigvis blev et fast udvalg med de møder og opgaver det indebærer for HB. Næstformanden udpeges til formand for udvalget, så der sikres en konneks til sekretariatet. Det indstilles, at Flere i fællesskab får status som et HB udvalg med tre HB medlemmer og en konsulent. Vedtaget AST stillede op til udvalget. AST og MLJ udarbejder et forslag til kommissorium og den sidste plads i udvalget besættes på HB mødet i september. Bilag 2.C: Rettelser til HB s forretningsorden: Udvalget Flere i fællesskab tilføjes. Sætningen Hvert HB medlem kan kun være repræsenteret i et udvalg. slettes. Orientering fra Flere i fællesskab I foråret blev der gjort en indsats for at få uuddannede tillidsrepræsentanter til at deltage i uddannelsen. Der blev udsendt lister til kredsene med de valgte tillidsrepræsentanter 5 år tilbage, så der var mulighed for at kontakte dem og opfordre dem til at deltage i uddannelsen. Projektet er gået lidt i stå, men kredsformændene blev opfordret til at spørge på TR1 kurserne, så der bliver samlet lidt op på indsatsen. Enkelte rapporterede tilbage til MLJ, men der samles op efter TR1. Der afholdes kurser for nye lærere og nyansatte (også ikke-medlemmer). Kurserne er planlagt fra cirka kl Følgende kredse meldte sig til: 1.10 København MR, AST, SVH 3.10 Næstved HLK, AST 8.10 Odense FP, (og formentlig RB) Vejle RJ, HEH Uge 43 Ålborg(mandag eller tirsdag onsdag og torsdag er der HB møde) LH, THM. 2.F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. Bilag 2.F.1 Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. Papiret er udarbejdet som en udløber af et ledelsesseminar. Det har stor betydning for både det politiske og sekretariatets arbejde, at vi kan se hvilket fokus og hvilke planer HB har for foreningen. Papiret skal præsenteres for sekretariatets MIO. En del af punkterne arbejdes der med, og meget er allerede gjort. Inddragelse af medlemmernes kompetencer, eksempelvis korte medlemsoplæg gå hjem møder hvor det er gratis for medlemmerne. Det kan være lærerfaglige emner, kulturelle emner mm., som vurderes at være af interesse for medlemmene. Måske med en minimal betaling fra FSL. Foreningen lever højt på sagsbehandlingen, men den skal matche det medlemmerne efterspørger løbende, og vi vil gerne sikre kvaliteten, så derfor kommer vi hurtigt bagefter. Eksklusive tilbud til medlemmerne, medlemssider lukket for andre, APP udviklingen og lign. 6

7 Supplerende forsikringsordninger skal diskuteres indgående, men kan være en del af varerne på hylden, til en gruppe af medlemmerne. Der er igangsat et arbejde med at undersøge hvad andre organisationer tilbyder deres medlemmer af eksklusiv karakter. FSL har i forvejen LIC mfl., men det er for hele lærerstanden og ikke kun for medlemmerne. Medlemskort er brugbare, eksempelvis under konflikten hvor lokale gav rabat til lærere. Der er overvejelser om de selv kan skrives ud inde fra medlemssystemet, hvilket samtidig får dem derind. Foreningen er rigtig god til at tage nye opgaver ind, men der skal også sorteres fra, så der er plads til opgaverne på sekretariatet. At der arbejdes på at sikre en stabil økonomisk kurs for foreningen, så lån kan betales tilbage og fonden genopbygges. Det sidste er ikke besluttet endnu, men det skal diskuteres. Det er en dynamisk liste. HB tilkendegav, at det var nogle gode og dækkende overvejelser. Bilag 2.F.1 indstilles: Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. HB havde ingen rettelser til overvejelserne. Papiret indstilles til drøftelse i Sekretariatets MIO Det tilføjes beslutningsprotokollen, at politikpapiret skal diskuteres en gang om året/foråret inden budgetlægning. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Papiret er et oplæg om differentieret medlemsbetaling, så man kan købe sig til forskellige ydelser om efteruddannelse, juridisk sagsbehandling, personlig rådgivning og lign. Det et oplæg der skal udfordre HB, og er ikke en indstilling om at FSL skal differentiere medlemsbetalingen. Ideen om at basisydelserne skal være fælles, skaber en udfordring i forhold til, at være enig om hvad basisydelserne er. I debatten var der en overvejende tilslutning til, at foreningen kan have varer på hylden som kun dele af medlemsgruppen ønsker, men som til gengæld giver dem et incitament til at være medlem. Dog betyder det en udfordring for foreningen, i forhold til at blive knyttet til disse varer og deres kvalitet. Der var derimod ikke tilslutning til, at man via et lavere kontingent skulle kunne fravælge fx juridisk bistand eller mødebistand. 2.G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. Beskrivelsen af lån til medlemmer i HB mappens afsnit 8.5 foreslås ændret, så der er overensstemmelse mellem proceduren og den praksis der følges. Der skal forsat lånes ud til medlemmer i krise. I konkurssituationer sikres lånets tilbagebetaling i de midler, der udbetales fra lønmodtagernes garantifond. Der har dog været et enkelt medlem som fik midlerne, og som ikke vil betale tilbage, så derfor er sagen sendt til inkasso via en advokat. Proceduren med indstilling via formand/næstformand og en kredsformand foreslås slettet, så medlemmet kan søge direkte på sekretariatet, og ikke længere skal til udtalelse gennem kredsformanden. Størrelsen og lånevilkårene fastsættes af formand/næstformand og sekretariatschefen, hvor kredsformanden tidligere var med i beslutningen. Sekretariatschefen får mulighed for at bevillige lån i konkurssituationer. 7

8 Retningslinjerne foreslås ændret jf. bilag 2.G. Ingen kommentarer til ændringerne. 2. H. Skoleassistenter. Dommen i sagen vedr. skoleassistenter er fremadrettet. Løn og pensionsforhold skal reguleres med tilbagevirkende kraft til den hvor FSL gør opmærksom på uenigheden. Der var andre datoer i spil, men indtil videre er det udgangspunktet for kravet om tilbageregulering. Der vil desuden være særlige sager som FSL har rejst på tidligere tidspunkter. Fremadrettet, dvs. fra skal alle ansættelsesvilkår for skoleassistenterne ske efter overenskomsten. De aftaler FSL har indgået med skolerne om fravigelse af arbejdstidsaftalens bestemmelser gælder forsat, og er ikke berørt af skoleassistentsagen. 2.I. Transport i FSL Der er behov for en generel politik for kørselsordninger. Udgifterne til dækning af kørsel er stor og det handler måske om nye signaler og tilvænning. Hvis der eksempelvis er opslag om et gratis kursus, så bør transportomkostningen ikke være så vigtig for deltagerne. Foreningens politikker for kørsel står lidt spredt i HB mappe og andre steder, og det foreslås samlet for KB, HB, medlemmer, TR m.fl. Det indstilles at der ikke udbetales kørselspenge til møderne/kurserne for nye medlemmer i efteråret. Organisationsudvalget bedes om et samlet oplæg for kørselspenge til arrangementer mm. Herunder også HB reglerne. Første del vedtaget og Organisationsudvalget udarbejder et oplæg til HB om anden del. 3. Organisationsudvalget 3.A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. Udvalget udarbejder et oplæg om hvordan ændringerne i vedtægterne deles op på repræsentantskabsmødet, så en enkelt ændring af mindre betydning ikke får konsekvenser for hele strukturændringsdelen og omvendt. 4. Personsager En lærer er blevet forelagt en udskrift af en påstået chat med en tidligere elev af sexuel karakter. Læreren genkender ikke chatten, og der er indgivet politianmeldelse. Der er tekniske aspekter omkring andres mulighed for at bryde ind via facebook og selve brevhemmelighedsloven. Et andet aspekt er, at den pågældende har været elev på skolen indtil sommerferien, og spørgsmålet er hvor langt de strafferetlige regler, - om voksne der har under 18 årige i deres varetægt-, rækker. Er det nok at elever er gået ud af skolen, eller rækker det længere? Ansættelsesretligt er den pågældende sendt hjem. Det er meget vanskelige sager med store menneskelige omkostninger, og det opleves som om, at personen er dømt indtil det modsatte er bevist. 5. Eventuelt Der var en kort orientering om arbejdet med at udvikle en app til registrering af arbejdstiden. Der er møder med tre firmaer som kommer med hvert deres udspil. Det er mange udfordrin- 8

9 ger i kravene til systemet. Hvor deltaljeret skal tidsregistreringen være i forhold til hvilke opgaver der udføres, der er hele ulempe-/opsparing af frihedstidspunkterne, overtid mm. En registrering forudsætter baggrundsmateriale til app en før den kan give de detaljerede oplysninger. De frie skoler har ikke et ensartet system for arbejdstid, løn mv. så derfor er det en stor udfordring. Der er enighed om, at det ikke må være for besværligt, da det vil afholde en del fra at bruge systemet. Der er udarbejdet et oplæg om kravene til en app som lægges ud i HB konferencen. Gymnasielærerforeningen har droppet ideen om en app, de henholder sig til, at skolen skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed. Skoleorganisationerne på det frie skoleområde har ikke en opfattelse af, at det nye system er et tællesystem, men holder sig til, at det er gennemsnitlig 37 timer. Vi henholder os til, at en lærer har optalt tid og der skal være et registreringssystem, så lederne kan holde styr på lærernes arbejdstid. Referat: Kirsten Herskind

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Velkommen til Klubmøde. Onsdag den 11. marts 2009

Velkommen til Klubmøde. Onsdag den 11. marts 2009 Velkommen til Klubmøde Onsdag den 11. marts 2009 Dagsorden Kort status på actions fra sidste møde den 3. december 2008 Optagelse i HI (Carsten) Regnskab (Ulla) Orientering om Skvætskovløbet (Alf) Intervaltræning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere