Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl Slut: kl URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Flemming Madsen (næstformand kreds 2 og suppleant for Ricky Bennetzen (RB)), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm(LH), Rud Nielsen(RN) afbud. Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen, Kirsten Herskind(KHH) referent. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalg A. Økonomi - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger(ftf) - Lederne B. Repræsentantskabsmødet - i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter C. af HB s forretningsorden. D. af HB s kompetenceudvikling - plus indstilling om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. E. om struktur for flere i fællesskab. F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. 3. Organisationsudvalget A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. 4. Eventuelt 1

2 Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 2. H skoleassistenter. 2. I Transport i FSL 4. Personsager. 2. Forretningsudvalg 2.A. Økonomi Kontingent problemer ved overflytninger Bilag 2.A: Nye medlemmer mm revideret kontingentmodeller. Formanden orienterede fra mødet med DLF og Uddannelsesforbundet vedr. en fællesløsning angående overflytning af medlemmer der har været lockoutet. Der blev ikke fundet en økonomisk løsning for de medlemmer der har været lockoutet. De skal betale lånet tilbage over de næste 4 år, og samtidig betale kontingent og konfliktkontingent til FSL. Det skaber en risiko for, at de cirka potentielle nye medlemmer om året, ikke melder sig ind i FSL. FU indstiller en særlig kontingentmodel for medlemmer der kommer fra en anden organisation og som har været i konflikt. Det vurderes at være bedre at imødekomme problemstillingen, så de potentielt 1000 medlemmer for de næste 4 år melder sig ind, i stedet for at de vælger overenskomstbærende fagforeninger fra. I den nye model sondres der mellem nye medlemmer, som har været lockoutet på den ene side, og alle andre nye medlemmer på den anden side. Når det ikke er konfliktlån eller ej, der er sondringen, er grunden, at de medlemmer der ikke har optaget lån under konflikten, på andre måder har lidt tilsvarende afsavn, hvad enten de har tæret på opsparingen eller lånt penge andet steds. FU indstillede, at nye medlemmer, der har været i konflikt, betaler 150 kr. i grundkontingent og 120 kr. til Fonden, hvor nye medlemmer der ikke har været i konflikt betaler grundkontingentet på 500 kr. pr. måned som alle andre medlemmer og 120 kr. til Fonden. Ordningen om nedsat kontingent for de konfliktramte nye medlemmer ophører om 4 år, hvorefter de har samme kontingentforhold, som alle andre i foreningen. Det er ikke en ideel løsning, men den vurderes at være den bedst mulige i forhold til at få medlemmer ind i foreningen. Vedtaget. Vedtaget vedr. alternativ model nye medlemmer bilag 2.A vedr. alternativ grundmodel bilag 2.A 2

3 Rabatordningen blev debatteret på forrige HB møde, men den blev præciseret endnu engang. Det er alene Fondsdelen i 2014 der kan indbetales som et samlet beløb og give rabat i den sidste måned. Vedtaget. vedr. rabatordning, bilag 2.A Formandsskabet tilbød at deltage i formøder til repræsentantskabsmøderne for at orientere om særordningerne vedr. kontingent og fondsbetaling. Der var også ønske om et materiale med grafik til formidling i kredsene, og forslag om et videoklip med formanden til hjemmesiden. Det er vigtigt at beslutningen kommunikeres på en strategisk måde, så det rette budskab kommer frem. Modellen vedr. kontingent og konfliktbetaling for nye medlemmer der har været i konflikt meldes straks ud. Konflikten skal evalueres med LC, og der arbejdes pt. på et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger(ftf) FU indstiller, at der indsendes en skriftlig ansøgning om at blive kontingentfrie i en periode i FTF. Det kan enten ske ved, at der gøres brug af FTF s konfliktkasse eller en nedsættelse af kontingentbetalingen. Alternativet er, at FSL ser sig nødsaget til at fastholde den udmeldelse, som allerede præventivt blev afsendt før sommerferien pga. foreningens økonomi. FTF gør et rigtig godt stykke arbejde, og en udmeldelse af fællesskabet er af største betænkelighed for HB. Der er mange nyttige netværk, relationer og samarbejder som i så fald ikke kan fortsætte. Indflydelsen på høringssvar gennem FTF vil også forsvinde. Deltagelse i kurserne kan ske mod betaling. Men i øjeblikket er foreningens økonomi meget trængt, og det vurderes til at være en ordning der kan opsiges, uden direkte at berøre medlemmerne. Kontingentet er på ca. 1½ mill. pr. år og der mange andre poster i driften hvor midlerne kan anvendes mere direkte for medlemmerne, eller som afbetaling på lån optaget under konflikten. FSL vil gerne fællesskabet, og det er derfor meningen at søge om optagelse igen, når økonomien er til det. : Vedtaget Det indstilles, at FSL s udmeldelse af FTF pr. 1.januar 2014 indarbejdes i budgettet for Udmeldelsen effektueres, hvis det ikke lykkes at få FTF til at gøre brug af deres konfliktkasse eller, der findes en anden alternativ løsning, som kan få reduceret vores kontingent til FTF markant. Lederne FU har afholdt møder med lederne omkring gælden i forbindelse med konflikten. Det er vist sig vanskeligt at lave en beregning pr. medlem, især fordi FSLeder mistede 130 medlemmer i forbindelse med konflikten. Desuden har de indbetalt 500 kr. pr. måned ekstra under konflikten. For at finde en løsning, anmoder FU om at få mandat til at forhandle en aftale på plads. : Vedtaget Det indstilles, at FU bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med Frie Skolers Ledere, som kan dele gælden op i en lærer- og lederdel. Aftalen skal før effektueringen endeligt godkendes af såvel HB som Repræsentantskabet. 3

4 Der udsendes en kopi af DLF-lånedokumentet fra konflikten til HB, herunder betingelserne for lånet. Disse betingelser sætter ikke en hindring i vejen for at dele gælden op i en lærer-og lederdel i FSL. I DLF og Udd.Forb. er konfliktgælden for lederne tilbagebetalt via fondsmidler, og der har ikke været opkrævet konfliktkontingent for lederne. 2.B. Repræsentantskabsmødet 2.B.i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter Kredsstrukturforslaget er på som et selvstændigt punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Der er udarbejdet materiale til KB kurset, som fremsendes indenfor de næste par dage. Der genfremsættes et forslag til repræsentantskabet om at afholde endagsmøder hvert andet år. Det er ikke fordi HB ikke har hørt repræsentantskabets melding i 2012, men genfremsættelsen er alene ud fra en økonomisk betragtning. Organisationsudvalget anmodes om at overveje, hvordan vedtægtsforslag bringes til debat og afstemning. Vedtægterne gennemgås på HB mødet i september. De sidste rettelser skal indarbejdes og der vil foreligge et forslag til, hvordan afstemningen deles op. Der arbejdes på et oplæg om overgangsordningen til en ny kredsstruktur, hvor der tages stilling til om de nuværende kredse skal afvikles ved en generalforsamling med beretning og lign., eller om der alene skal indkaldes til en generalforsamling for de nye kredse. Spørgsmålet er om kredsstrukturen skal starte 1.8 eller allerede Der udarbejdes et tidsforløb som præsenteres for organisationsudvalget. Oplæg om forslag fra kredsene til underholdning til repræsentantskabet sendes til, og koordineres, af HWI. 2.C. af HB s forretningsorden. FU havde udarbejdet et forslag til ny forretningsorden, der indarbejdede allerede vedtagne forhold, som alene krævede en redaktionel ændring. Samt et forslag om, at der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Der var mange betænkeligheder over indsnævringen af den politiske behandling af sagerne i FSL. Foreningen står aktuelt overfor mange udfordringer, og der er mulighed for, at mængden af dagsordenspunkter stiger. Der var bekymring over risikoen for forhastede beslutninger, og at flere beslutninger træffes udenom det politiske led, så den demokratiske proces ikke får fornøden tid. Aftenernes diskussioner og snakke på to dages møderne har betydning. Modsat ville en dages møderne skabe plads til kredsmøder, udvalgsarbejde mm., på den frigjorte dag. Der kan disponeres i dagsordenen, så den tilrettelægges efter mødets længde, men det er ofte meget uforudsigeligt hvor lang tid punkterne kræver. 4

5 Afstemning FU forslag til ændring af HB forretningsordens 9 (se bilag 2.C): Der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Én dages møderne starter kl slutter senest kl En dages møderne afholdes enten onsdag eller torsdag. To dages møderne starter som udgangspunkt onsdag kl , men kan starte tidligere, såfremt programmet befordrer dette og slutter senest torsdag kl For: 5 Imod: 7 Hverken for eller imod: 1 Forslaget bortfaldt, den nuværende tekst bevares og budgettet justeres i forhold til beslutningen. Såfremt der afholdes en dags møder af anden art, så betyder det en del for transporten, at møderne starter 15 minutter over. De øvrige rettelser i bilag 2.C, vedr. HB s forretningsorden blev gennemgået, og der var ingen kommentarer, dog blev 10 behandlet under dagsordenens punkt 2.E. 2.D. af HB s kompetenceudvikling : HB s kompetenceudvikling i 2013/14. Temadel oktober 2013: Sociale medier og anden (event-)kommunikation i fagpolitisk arbejde Temadel december 2013: Aktuelt om LP-pension v/paul Brüniche-Olsen Temadel maj 2014: Første HB møde i den ny struktur. Temadelen om organisationsudvikling (et skræddersyet kursus) RB fortsætter sin diplomuddannelse. MLJ deltager i møderækken for kvindelige meningsdannere Kursusudvalget deltager i FTF s uddannelseskonference (pris ca kr./person = kr.) Arbejdsmiljøudvalget deltager i FTF s arbejdsmiljøkonference (pris ca kr./person = kr.) Herudover kan der opstå behov for småkurser eller relevante uddannelsesforløb, som HB i den konkrete situation tager stilling til. om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. Vedtaget uden yderligere kommentarer. 2.E. om struktur for Flere i fællesskab. Ad hoc udvalget, der er etableret på tværs af det politiske og sekretariatsmæssige niveau, har vist sig at være en vanskelig konstruktion. Det anses ikke længere for at være et projekt, men det er nødvendigt at få et udvalg der har fast fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer. 5

6 FU foreslog derfor, at der etableres et udvalg som udarbejder et kommissorium, og at der tilknyttes en konsulent der er ansvarlig for opfølgningen på arbejdet. Udvalget kan træffe beslutninger indenfor de rammer der ligger i budgettet, eksempelvis udgivelse af en flyer og lignende, i erkendelse af, at det er et dynamisk område. Der var enkelte kommentarer om, at det også var muligt at ændre lidt på konstruktionen uden at det nødvendigvis blev et fast udvalg med de møder og opgaver det indebærer for HB. Næstformanden udpeges til formand for udvalget, så der sikres en konneks til sekretariatet. Det indstilles, at Flere i fællesskab får status som et HB udvalg med tre HB medlemmer og en konsulent. Vedtaget AST stillede op til udvalget. AST og MLJ udarbejder et forslag til kommissorium og den sidste plads i udvalget besættes på HB mødet i september. Bilag 2.C: Rettelser til HB s forretningsorden: Udvalget Flere i fællesskab tilføjes. Sætningen Hvert HB medlem kan kun være repræsenteret i et udvalg. slettes. Orientering fra Flere i fællesskab I foråret blev der gjort en indsats for at få uuddannede tillidsrepræsentanter til at deltage i uddannelsen. Der blev udsendt lister til kredsene med de valgte tillidsrepræsentanter 5 år tilbage, så der var mulighed for at kontakte dem og opfordre dem til at deltage i uddannelsen. Projektet er gået lidt i stå, men kredsformændene blev opfordret til at spørge på TR1 kurserne, så der bliver samlet lidt op på indsatsen. Enkelte rapporterede tilbage til MLJ, men der samles op efter TR1. Der afholdes kurser for nye lærere og nyansatte (også ikke-medlemmer). Kurserne er planlagt fra cirka kl Følgende kredse meldte sig til: 1.10 København MR, AST, SVH 3.10 Næstved HLK, AST 8.10 Odense FP, (og formentlig RB) Vejle RJ, HEH Uge 43 Ålborg(mandag eller tirsdag onsdag og torsdag er der HB møde) LH, THM. 2.F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. Bilag 2.F.1 Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. Papiret er udarbejdet som en udløber af et ledelsesseminar. Det har stor betydning for både det politiske og sekretariatets arbejde, at vi kan se hvilket fokus og hvilke planer HB har for foreningen. Papiret skal præsenteres for sekretariatets MIO. En del af punkterne arbejdes der med, og meget er allerede gjort. Inddragelse af medlemmernes kompetencer, eksempelvis korte medlemsoplæg gå hjem møder hvor det er gratis for medlemmerne. Det kan være lærerfaglige emner, kulturelle emner mm., som vurderes at være af interesse for medlemmene. Måske med en minimal betaling fra FSL. Foreningen lever højt på sagsbehandlingen, men den skal matche det medlemmerne efterspørger løbende, og vi vil gerne sikre kvaliteten, så derfor kommer vi hurtigt bagefter. Eksklusive tilbud til medlemmerne, medlemssider lukket for andre, APP udviklingen og lign. 6

7 Supplerende forsikringsordninger skal diskuteres indgående, men kan være en del af varerne på hylden, til en gruppe af medlemmerne. Der er igangsat et arbejde med at undersøge hvad andre organisationer tilbyder deres medlemmer af eksklusiv karakter. FSL har i forvejen LIC mfl., men det er for hele lærerstanden og ikke kun for medlemmerne. Medlemskort er brugbare, eksempelvis under konflikten hvor lokale gav rabat til lærere. Der er overvejelser om de selv kan skrives ud inde fra medlemssystemet, hvilket samtidig får dem derind. Foreningen er rigtig god til at tage nye opgaver ind, men der skal også sorteres fra, så der er plads til opgaverne på sekretariatet. At der arbejdes på at sikre en stabil økonomisk kurs for foreningen, så lån kan betales tilbage og fonden genopbygges. Det sidste er ikke besluttet endnu, men det skal diskuteres. Det er en dynamisk liste. HB tilkendegav, at det var nogle gode og dækkende overvejelser. Bilag 2.F.1 indstilles: Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. HB havde ingen rettelser til overvejelserne. Papiret indstilles til drøftelse i Sekretariatets MIO Det tilføjes beslutningsprotokollen, at politikpapiret skal diskuteres en gang om året/foråret inden budgetlægning. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Papiret er et oplæg om differentieret medlemsbetaling, så man kan købe sig til forskellige ydelser om efteruddannelse, juridisk sagsbehandling, personlig rådgivning og lign. Det et oplæg der skal udfordre HB, og er ikke en indstilling om at FSL skal differentiere medlemsbetalingen. Ideen om at basisydelserne skal være fælles, skaber en udfordring i forhold til, at være enig om hvad basisydelserne er. I debatten var der en overvejende tilslutning til, at foreningen kan have varer på hylden som kun dele af medlemsgruppen ønsker, men som til gengæld giver dem et incitament til at være medlem. Dog betyder det en udfordring for foreningen, i forhold til at blive knyttet til disse varer og deres kvalitet. Der var derimod ikke tilslutning til, at man via et lavere kontingent skulle kunne fravælge fx juridisk bistand eller mødebistand. 2.G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. Beskrivelsen af lån til medlemmer i HB mappens afsnit 8.5 foreslås ændret, så der er overensstemmelse mellem proceduren og den praksis der følges. Der skal forsat lånes ud til medlemmer i krise. I konkurssituationer sikres lånets tilbagebetaling i de midler, der udbetales fra lønmodtagernes garantifond. Der har dog været et enkelt medlem som fik midlerne, og som ikke vil betale tilbage, så derfor er sagen sendt til inkasso via en advokat. Proceduren med indstilling via formand/næstformand og en kredsformand foreslås slettet, så medlemmet kan søge direkte på sekretariatet, og ikke længere skal til udtalelse gennem kredsformanden. Størrelsen og lånevilkårene fastsættes af formand/næstformand og sekretariatschefen, hvor kredsformanden tidligere var med i beslutningen. Sekretariatschefen får mulighed for at bevillige lån i konkurssituationer. 7

8 Retningslinjerne foreslås ændret jf. bilag 2.G. Ingen kommentarer til ændringerne. 2. H. Skoleassistenter. Dommen i sagen vedr. skoleassistenter er fremadrettet. Løn og pensionsforhold skal reguleres med tilbagevirkende kraft til den hvor FSL gør opmærksom på uenigheden. Der var andre datoer i spil, men indtil videre er det udgangspunktet for kravet om tilbageregulering. Der vil desuden være særlige sager som FSL har rejst på tidligere tidspunkter. Fremadrettet, dvs. fra skal alle ansættelsesvilkår for skoleassistenterne ske efter overenskomsten. De aftaler FSL har indgået med skolerne om fravigelse af arbejdstidsaftalens bestemmelser gælder forsat, og er ikke berørt af skoleassistentsagen. 2.I. Transport i FSL Der er behov for en generel politik for kørselsordninger. Udgifterne til dækning af kørsel er stor og det handler måske om nye signaler og tilvænning. Hvis der eksempelvis er opslag om et gratis kursus, så bør transportomkostningen ikke være så vigtig for deltagerne. Foreningens politikker for kørsel står lidt spredt i HB mappe og andre steder, og det foreslås samlet for KB, HB, medlemmer, TR m.fl. Det indstilles at der ikke udbetales kørselspenge til møderne/kurserne for nye medlemmer i efteråret. Organisationsudvalget bedes om et samlet oplæg for kørselspenge til arrangementer mm. Herunder også HB reglerne. Første del vedtaget og Organisationsudvalget udarbejder et oplæg til HB om anden del. 3. Organisationsudvalget 3.A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. Udvalget udarbejder et oplæg om hvordan ændringerne i vedtægterne deles op på repræsentantskabsmødet, så en enkelt ændring af mindre betydning ikke får konsekvenser for hele strukturændringsdelen og omvendt. 4. Personsager En lærer er blevet forelagt en udskrift af en påstået chat med en tidligere elev af sexuel karakter. Læreren genkender ikke chatten, og der er indgivet politianmeldelse. Der er tekniske aspekter omkring andres mulighed for at bryde ind via facebook og selve brevhemmelighedsloven. Et andet aspekt er, at den pågældende har været elev på skolen indtil sommerferien, og spørgsmålet er hvor langt de strafferetlige regler, - om voksne der har under 18 årige i deres varetægt-, rækker. Er det nok at elever er gået ud af skolen, eller rækker det længere? Ansættelsesretligt er den pågældende sendt hjem. Det er meget vanskelige sager med store menneskelige omkostninger, og det opleves som om, at personen er dømt indtil det modsatte er bevist. 5. Eventuelt Der var en kort orientering om arbejdet med at udvikle en app til registrering af arbejdstiden. Der er møder med tre firmaer som kommer med hvert deres udspil. Det er mange udfordrin- 8

9 ger i kravene til systemet. Hvor deltaljeret skal tidsregistreringen være i forhold til hvilke opgaver der udføres, der er hele ulempe-/opsparing af frihedstidspunkterne, overtid mm. En registrering forudsætter baggrundsmateriale til app en før den kan give de detaljerede oplysninger. De frie skoler har ikke et ensartet system for arbejdstid, løn mv. så derfor er det en stor udfordring. Der er enighed om, at det ikke må være for besværligt, da det vil afholde en del fra at bruge systemet. Der er udarbejdet et oplæg om kravene til en app som lægges ud i HB konferencen. Gymnasielærerforeningen har droppet ideen om en app, de henholder sig til, at skolen skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed. Skoleorganisationerne på det frie skoleområde har ikke en opfattelse af, at det nye system er et tællesystem, men holder sig til, at det er gennemsnitlig 37 timer. Vi henholder os til, at en lærer har optalt tid og der skal være et registreringssystem, så lederne kan holde styr på lærernes arbejdstid. Referat: Kirsten Herskind

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere