Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl Slut: kl URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Flemming Madsen (næstformand kreds 2 og suppleant for Ricky Bennetzen (RB)), Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Minna Riis (MR), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP), Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm(LH), Rud Nielsen(RN) afbud. Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), vicesekretariatschef Henrik Lykø Hansen, Kirsten Herskind(KHH) referent. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalg A. Økonomi - Kontingent problemer ved overflytninger - Medlemskab af diverse foreninger(ftf) - Lederne B. Repræsentantskabsmødet - i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter C. af HB s forretningsorden. D. af HB s kompetenceudvikling - plus indstilling om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. E. om struktur for flere i fællesskab. F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. 3. Organisationsudvalget A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. 4. Eventuelt 1

2 Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelser: 2. H skoleassistenter. 2. I Transport i FSL 4. Personsager. 2. Forretningsudvalg 2.A. Økonomi Kontingent problemer ved overflytninger Bilag 2.A: Nye medlemmer mm revideret kontingentmodeller. Formanden orienterede fra mødet med DLF og Uddannelsesforbundet vedr. en fællesløsning angående overflytning af medlemmer der har været lockoutet. Der blev ikke fundet en økonomisk løsning for de medlemmer der har været lockoutet. De skal betale lånet tilbage over de næste 4 år, og samtidig betale kontingent og konfliktkontingent til FSL. Det skaber en risiko for, at de cirka potentielle nye medlemmer om året, ikke melder sig ind i FSL. FU indstiller en særlig kontingentmodel for medlemmer der kommer fra en anden organisation og som har været i konflikt. Det vurderes at være bedre at imødekomme problemstillingen, så de potentielt 1000 medlemmer for de næste 4 år melder sig ind, i stedet for at de vælger overenskomstbærende fagforeninger fra. I den nye model sondres der mellem nye medlemmer, som har været lockoutet på den ene side, og alle andre nye medlemmer på den anden side. Når det ikke er konfliktlån eller ej, der er sondringen, er grunden, at de medlemmer der ikke har optaget lån under konflikten, på andre måder har lidt tilsvarende afsavn, hvad enten de har tæret på opsparingen eller lånt penge andet steds. FU indstillede, at nye medlemmer, der har været i konflikt, betaler 150 kr. i grundkontingent og 120 kr. til Fonden, hvor nye medlemmer der ikke har været i konflikt betaler grundkontingentet på 500 kr. pr. måned som alle andre medlemmer og 120 kr. til Fonden. Ordningen om nedsat kontingent for de konfliktramte nye medlemmer ophører om 4 år, hvorefter de har samme kontingentforhold, som alle andre i foreningen. Det er ikke en ideel løsning, men den vurderes at være den bedst mulige i forhold til at få medlemmer ind i foreningen. Vedtaget. Vedtaget vedr. alternativ model nye medlemmer bilag 2.A vedr. alternativ grundmodel bilag 2.A 2

3 Rabatordningen blev debatteret på forrige HB møde, men den blev præciseret endnu engang. Det er alene Fondsdelen i 2014 der kan indbetales som et samlet beløb og give rabat i den sidste måned. Vedtaget. vedr. rabatordning, bilag 2.A Formandsskabet tilbød at deltage i formøder til repræsentantskabsmøderne for at orientere om særordningerne vedr. kontingent og fondsbetaling. Der var også ønske om et materiale med grafik til formidling i kredsene, og forslag om et videoklip med formanden til hjemmesiden. Det er vigtigt at beslutningen kommunikeres på en strategisk måde, så det rette budskab kommer frem. Modellen vedr. kontingent og konfliktbetaling for nye medlemmer der har været i konflikt meldes straks ud. Konflikten skal evalueres med LC, og der arbejdes pt. på et oplæg. Medlemskab af diverse foreninger(ftf) FU indstiller, at der indsendes en skriftlig ansøgning om at blive kontingentfrie i en periode i FTF. Det kan enten ske ved, at der gøres brug af FTF s konfliktkasse eller en nedsættelse af kontingentbetalingen. Alternativet er, at FSL ser sig nødsaget til at fastholde den udmeldelse, som allerede præventivt blev afsendt før sommerferien pga. foreningens økonomi. FTF gør et rigtig godt stykke arbejde, og en udmeldelse af fællesskabet er af største betænkelighed for HB. Der er mange nyttige netværk, relationer og samarbejder som i så fald ikke kan fortsætte. Indflydelsen på høringssvar gennem FTF vil også forsvinde. Deltagelse i kurserne kan ske mod betaling. Men i øjeblikket er foreningens økonomi meget trængt, og det vurderes til at være en ordning der kan opsiges, uden direkte at berøre medlemmerne. Kontingentet er på ca. 1½ mill. pr. år og der mange andre poster i driften hvor midlerne kan anvendes mere direkte for medlemmerne, eller som afbetaling på lån optaget under konflikten. FSL vil gerne fællesskabet, og det er derfor meningen at søge om optagelse igen, når økonomien er til det. : Vedtaget Det indstilles, at FSL s udmeldelse af FTF pr. 1.januar 2014 indarbejdes i budgettet for Udmeldelsen effektueres, hvis det ikke lykkes at få FTF til at gøre brug af deres konfliktkasse eller, der findes en anden alternativ løsning, som kan få reduceret vores kontingent til FTF markant. Lederne FU har afholdt møder med lederne omkring gælden i forbindelse med konflikten. Det er vist sig vanskeligt at lave en beregning pr. medlem, især fordi FSLeder mistede 130 medlemmer i forbindelse med konflikten. Desuden har de indbetalt 500 kr. pr. måned ekstra under konflikten. For at finde en løsning, anmoder FU om at få mandat til at forhandle en aftale på plads. : Vedtaget Det indstilles, at FU bemyndiges til at forhandle en aftale på plads med Frie Skolers Ledere, som kan dele gælden op i en lærer- og lederdel. Aftalen skal før effektueringen endeligt godkendes af såvel HB som Repræsentantskabet. 3

4 Der udsendes en kopi af DLF-lånedokumentet fra konflikten til HB, herunder betingelserne for lånet. Disse betingelser sætter ikke en hindring i vejen for at dele gælden op i en lærer-og lederdel i FSL. I DLF og Udd.Forb. er konfliktgælden for lederne tilbagebetalt via fondsmidler, og der har ikke været opkrævet konfliktkontingent for lederne. 2.B. Repræsentantskabsmødet 2.B.i. Forslag til Repræsentantskabet 1. kredsstruktur 2. repræsentantskabsmødets fremtidige afholdelse 3. vedtægter Kredsstrukturforslaget er på som et selvstændigt punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Der er udarbejdet materiale til KB kurset, som fremsendes indenfor de næste par dage. Der genfremsættes et forslag til repræsentantskabet om at afholde endagsmøder hvert andet år. Det er ikke fordi HB ikke har hørt repræsentantskabets melding i 2012, men genfremsættelsen er alene ud fra en økonomisk betragtning. Organisationsudvalget anmodes om at overveje, hvordan vedtægtsforslag bringes til debat og afstemning. Vedtægterne gennemgås på HB mødet i september. De sidste rettelser skal indarbejdes og der vil foreligge et forslag til, hvordan afstemningen deles op. Der arbejdes på et oplæg om overgangsordningen til en ny kredsstruktur, hvor der tages stilling til om de nuværende kredse skal afvikles ved en generalforsamling med beretning og lign., eller om der alene skal indkaldes til en generalforsamling for de nye kredse. Spørgsmålet er om kredsstrukturen skal starte 1.8 eller allerede Der udarbejdes et tidsforløb som præsenteres for organisationsudvalget. Oplæg om forslag fra kredsene til underholdning til repræsentantskabet sendes til, og koordineres, af HWI. 2.C. af HB s forretningsorden. FU havde udarbejdet et forslag til ny forretningsorden, der indarbejdede allerede vedtagne forhold, som alene krævede en redaktionel ændring. Samt et forslag om, at der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Der var mange betænkeligheder over indsnævringen af den politiske behandling af sagerne i FSL. Foreningen står aktuelt overfor mange udfordringer, og der er mulighed for, at mængden af dagsordenspunkter stiger. Der var bekymring over risikoen for forhastede beslutninger, og at flere beslutninger træffes udenom det politiske led, så den demokratiske proces ikke får fornøden tid. Aftenernes diskussioner og snakke på to dages møderne har betydning. Modsat ville en dages møderne skabe plads til kredsmøder, udvalgsarbejde mm., på den frigjorte dag. Der kan disponeres i dagsordenen, så den tilrettelægges efter mødets længde, men det er ofte meget uforudsigeligt hvor lang tid punkterne kræver. 4

5 Afstemning FU forslag til ændring af HB forretningsordens 9 (se bilag 2.C): Der afholdes 5-6 én dages HB møder og 5-6 to dages møder. Én dages møderne starter kl slutter senest kl En dages møderne afholdes enten onsdag eller torsdag. To dages møderne starter som udgangspunkt onsdag kl , men kan starte tidligere, såfremt programmet befordrer dette og slutter senest torsdag kl For: 5 Imod: 7 Hverken for eller imod: 1 Forslaget bortfaldt, den nuværende tekst bevares og budgettet justeres i forhold til beslutningen. Såfremt der afholdes en dags møder af anden art, så betyder det en del for transporten, at møderne starter 15 minutter over. De øvrige rettelser i bilag 2.C, vedr. HB s forretningsorden blev gennemgået, og der var ingen kommentarer, dog blev 10 behandlet under dagsordenens punkt 2.E. 2.D. af HB s kompetenceudvikling : HB s kompetenceudvikling i 2013/14. Temadel oktober 2013: Sociale medier og anden (event-)kommunikation i fagpolitisk arbejde Temadel december 2013: Aktuelt om LP-pension v/paul Brüniche-Olsen Temadel maj 2014: Første HB møde i den ny struktur. Temadelen om organisationsudvikling (et skræddersyet kursus) RB fortsætter sin diplomuddannelse. MLJ deltager i møderækken for kvindelige meningsdannere Kursusudvalget deltager i FTF s uddannelseskonference (pris ca kr./person = kr.) Arbejdsmiljøudvalget deltager i FTF s arbejdsmiljøkonference (pris ca kr./person = kr.) Herudover kan der opstå behov for småkurser eller relevante uddannelsesforløb, som HB i den konkrete situation tager stilling til. om at 5 personer deltager i NLS forbundsseminar om lærerprofession. Vedtaget uden yderligere kommentarer. 2.E. om struktur for Flere i fællesskab. Ad hoc udvalget, der er etableret på tværs af det politiske og sekretariatsmæssige niveau, har vist sig at være en vanskelig konstruktion. Det anses ikke længere for at være et projekt, men det er nødvendigt at få et udvalg der har fast fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer. 5

6 FU foreslog derfor, at der etableres et udvalg som udarbejder et kommissorium, og at der tilknyttes en konsulent der er ansvarlig for opfølgningen på arbejdet. Udvalget kan træffe beslutninger indenfor de rammer der ligger i budgettet, eksempelvis udgivelse af en flyer og lignende, i erkendelse af, at det er et dynamisk område. Der var enkelte kommentarer om, at det også var muligt at ændre lidt på konstruktionen uden at det nødvendigvis blev et fast udvalg med de møder og opgaver det indebærer for HB. Næstformanden udpeges til formand for udvalget, så der sikres en konneks til sekretariatet. Det indstilles, at Flere i fællesskab får status som et HB udvalg med tre HB medlemmer og en konsulent. Vedtaget AST stillede op til udvalget. AST og MLJ udarbejder et forslag til kommissorium og den sidste plads i udvalget besættes på HB mødet i september. Bilag 2.C: Rettelser til HB s forretningsorden: Udvalget Flere i fællesskab tilføjes. Sætningen Hvert HB medlem kan kun være repræsenteret i et udvalg. slettes. Orientering fra Flere i fællesskab I foråret blev der gjort en indsats for at få uuddannede tillidsrepræsentanter til at deltage i uddannelsen. Der blev udsendt lister til kredsene med de valgte tillidsrepræsentanter 5 år tilbage, så der var mulighed for at kontakte dem og opfordre dem til at deltage i uddannelsen. Projektet er gået lidt i stå, men kredsformændene blev opfordret til at spørge på TR1 kurserne, så der bliver samlet lidt op på indsatsen. Enkelte rapporterede tilbage til MLJ, men der samles op efter TR1. Der afholdes kurser for nye lærere og nyansatte (også ikke-medlemmer). Kurserne er planlagt fra cirka kl Følgende kredse meldte sig til: 1.10 København MR, AST, SVH 3.10 Næstved HLK, AST 8.10 Odense FP, (og formentlig RB) Vejle RJ, HEH Uge 43 Ålborg(mandag eller tirsdag onsdag og torsdag er der HB møde) LH, THM. 2.F. Drøftelse og indstilling om politikpapir. Bilag 2.F.1 Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. Papiret er udarbejdet som en udløber af et ledelsesseminar. Det har stor betydning for både det politiske og sekretariatets arbejde, at vi kan se hvilket fokus og hvilke planer HB har for foreningen. Papiret skal præsenteres for sekretariatets MIO. En del af punkterne arbejdes der med, og meget er allerede gjort. Inddragelse af medlemmernes kompetencer, eksempelvis korte medlemsoplæg gå hjem møder hvor det er gratis for medlemmerne. Det kan være lærerfaglige emner, kulturelle emner mm., som vurderes at være af interesse for medlemmene. Måske med en minimal betaling fra FSL. Foreningen lever højt på sagsbehandlingen, men den skal matche det medlemmerne efterspørger løbende, og vi vil gerne sikre kvaliteten, så derfor kommer vi hurtigt bagefter. Eksklusive tilbud til medlemmerne, medlemssider lukket for andre, APP udviklingen og lign. 6

7 Supplerende forsikringsordninger skal diskuteres indgående, men kan være en del af varerne på hylden, til en gruppe af medlemmerne. Der er igangsat et arbejde med at undersøge hvad andre organisationer tilbyder deres medlemmer af eksklusiv karakter. FSL har i forvejen LIC mfl., men det er for hele lærerstanden og ikke kun for medlemmerne. Medlemskort er brugbare, eksempelvis under konflikten hvor lokale gav rabat til lærere. Der er overvejelser om de selv kan skrives ud inde fra medlemssystemet, hvilket samtidig får dem derind. Foreningen er rigtig god til at tage nye opgaver ind, men der skal også sorteres fra, så der er plads til opgaverne på sekretariatet. At der arbejdes på at sikre en stabil økonomisk kurs for foreningen, så lån kan betales tilbage og fonden genopbygges. Det sidste er ikke besluttet endnu, men det skal diskuteres. Det er en dynamisk liste. HB tilkendegav, at det var nogle gode og dækkende overvejelser. Bilag 2.F.1 indstilles: Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden. HB havde ingen rettelser til overvejelserne. Papiret indstilles til drøftelse i Sekretariatets MIO Det tilføjes beslutningsprotokollen, at politikpapiret skal diskuteres en gang om året/foråret inden budgetlægning. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Bilag 2.F.2 Overvejelser om ændringer i FSL medlemskab. Papiret er et oplæg om differentieret medlemsbetaling, så man kan købe sig til forskellige ydelser om efteruddannelse, juridisk sagsbehandling, personlig rådgivning og lign. Det et oplæg der skal udfordre HB, og er ikke en indstilling om at FSL skal differentiere medlemsbetalingen. Ideen om at basisydelserne skal være fælles, skaber en udfordring i forhold til, at være enig om hvad basisydelserne er. I debatten var der en overvejende tilslutning til, at foreningen kan have varer på hylden som kun dele af medlemsgruppen ønsker, men som til gengæld giver dem et incitament til at være medlem. Dog betyder det en udfordring for foreningen, i forhold til at blive knyttet til disse varer og deres kvalitet. Der var derimod ikke tilslutning til, at man via et lavere kontingent skulle kunne fravælge fx juridisk bistand eller mødebistand. 2.G. om lån til medlemmer i krise og konkurslån. Beskrivelsen af lån til medlemmer i HB mappens afsnit 8.5 foreslås ændret, så der er overensstemmelse mellem proceduren og den praksis der følges. Der skal forsat lånes ud til medlemmer i krise. I konkurssituationer sikres lånets tilbagebetaling i de midler, der udbetales fra lønmodtagernes garantifond. Der har dog været et enkelt medlem som fik midlerne, og som ikke vil betale tilbage, så derfor er sagen sendt til inkasso via en advokat. Proceduren med indstilling via formand/næstformand og en kredsformand foreslås slettet, så medlemmet kan søge direkte på sekretariatet, og ikke længere skal til udtalelse gennem kredsformanden. Størrelsen og lånevilkårene fastsættes af formand/næstformand og sekretariatschefen, hvor kredsformanden tidligere var med i beslutningen. Sekretariatschefen får mulighed for at bevillige lån i konkurssituationer. 7

8 Retningslinjerne foreslås ændret jf. bilag 2.G. Ingen kommentarer til ændringerne. 2. H. Skoleassistenter. Dommen i sagen vedr. skoleassistenter er fremadrettet. Løn og pensionsforhold skal reguleres med tilbagevirkende kraft til den hvor FSL gør opmærksom på uenigheden. Der var andre datoer i spil, men indtil videre er det udgangspunktet for kravet om tilbageregulering. Der vil desuden være særlige sager som FSL har rejst på tidligere tidspunkter. Fremadrettet, dvs. fra skal alle ansættelsesvilkår for skoleassistenterne ske efter overenskomsten. De aftaler FSL har indgået med skolerne om fravigelse af arbejdstidsaftalens bestemmelser gælder forsat, og er ikke berørt af skoleassistentsagen. 2.I. Transport i FSL Der er behov for en generel politik for kørselsordninger. Udgifterne til dækning af kørsel er stor og det handler måske om nye signaler og tilvænning. Hvis der eksempelvis er opslag om et gratis kursus, så bør transportomkostningen ikke være så vigtig for deltagerne. Foreningens politikker for kørsel står lidt spredt i HB mappe og andre steder, og det foreslås samlet for KB, HB, medlemmer, TR m.fl. Det indstilles at der ikke udbetales kørselspenge til møderne/kurserne for nye medlemmer i efteråret. Organisationsudvalget bedes om et samlet oplæg for kørselspenge til arrangementer mm. Herunder også HB reglerne. Første del vedtaget og Organisationsudvalget udarbejder et oplæg til HB om anden del. 3. Organisationsudvalget 3.A. Vedtægter behandling af forslag på repræsentantskabsmødet. Udvalget udarbejder et oplæg om hvordan ændringerne i vedtægterne deles op på repræsentantskabsmødet, så en enkelt ændring af mindre betydning ikke får konsekvenser for hele strukturændringsdelen og omvendt. 4. Personsager En lærer er blevet forelagt en udskrift af en påstået chat med en tidligere elev af sexuel karakter. Læreren genkender ikke chatten, og der er indgivet politianmeldelse. Der er tekniske aspekter omkring andres mulighed for at bryde ind via facebook og selve brevhemmelighedsloven. Et andet aspekt er, at den pågældende har været elev på skolen indtil sommerferien, og spørgsmålet er hvor langt de strafferetlige regler, - om voksne der har under 18 årige i deres varetægt-, rækker. Er det nok at elever er gået ud af skolen, eller rækker det længere? Ansættelsesretligt er den pågældende sendt hjem. Det er meget vanskelige sager med store menneskelige omkostninger, og det opleves som om, at personen er dømt indtil det modsatte er bevist. 5. Eventuelt Der var en kort orientering om arbejdet med at udvikle en app til registrering af arbejdstiden. Der er møder med tre firmaer som kommer med hvert deres udspil. Det er mange udfordrin- 8

9 ger i kravene til systemet. Hvor deltaljeret skal tidsregistreringen være i forhold til hvilke opgaver der udføres, der er hele ulempe-/opsparing af frihedstidspunkterne, overtid mm. En registrering forudsætter baggrundsmateriale til app en før den kan give de detaljerede oplysninger. De frie skoler har ikke et ensartet system for arbejdstid, løn mv. så derfor er det en stor udfordring. Der er enighed om, at det ikke må være for besværligt, da det vil afholde en del fra at bruge systemet. Der er udarbejdet et oplæg om kravene til en app som lægges ud i HB konferencen. Gymnasielærerforeningen har droppet ideen om en app, de henholder sig til, at skolen skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed. Skoleorganisationerne på det frie skoleområde har ikke en opfattelse af, at det nye system er et tællesystem, men holder sig til, at det er gennemsnitlig 37 timer. Vi henholder os til, at en lærer har optalt tid og der skal være et registreringssystem, så lederne kan holde styr på lærernes arbejdstid. Referat: Kirsten Herskind

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 23. 24. oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 23.10.2013 kl. 10.15 Slut: 24.10.2013 kl. 15.40 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. april 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. april 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere

Vedtægter. for. Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Vedtægter for Socialpædagogernes landsdækkende sektion for ledere og mellemledere Indhold: 1. Navn og formål 2. Medlemmer 3. Organisering 4. De lokale sektioner 5. Landsudvalget 6. Landsmøde 7. Økonomi

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017.

Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Rammer for de studerende fra Den frie Lærerskole vedtaget af HB juni 2017. Studerende fra DfL i Ollerup optages i FSL som særlige medlemmer og udgør tilsammen gruppen af lærestuderende fra DfL. Formålet

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere