STRESSPOLITIK I RED BARNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRESSPOLITIK I RED BARNET"

Transkript

1 STRESSPOLITIK I RED BARNET Indledning For at understøtte Red Barnets overordnede ønske om at fremme ledernes og medarbejdernes trivsel er det besluttet, at der skal udarbejdes en egentlig stresspolitik for organisationens hovedkvarter med præcisering af organisationens mål og anvisninger til, hvordan stress kan forebygges og håndteres, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet. Det kræver både en indsats og tid at få en stresspolitik gjort til andet end ord og hensigtserklæringer, og en stresspolitik er først en succes, når den er blevet en del af kulturen. I hele dette arbejdet er prioritering af indsatsområder og handling nøgleordene. Åbenhed om stress og dialogen mellem ledelse og medarbejdere er vigtige redskaber i bestræbelserne på at reducere arbejdsbetinget stress. Stresspolitikken er udarbejdet på baggrund af et caféseminar for hele organisationen, hvor alle var med til at afdække, hvad der kan udløse stress og komme med forslag til løsninger til håndtering af stress. Politikken er forankret i samarbejdsudvalget og er udarbejdet af en gruppe under SU. Faktaboks Her og nu stress Stress er noget, der kommer indenfor sekunder, efter at vi oplever stressårsagen. Stress er en aktivering af kroppen og påvirker os både fysisk og psykisk. Når vi er stressede, så fungerer kroppen anderledes, og vores psyke er anderledes. Vi kan være alt fra lidt stressede eller meget stressede. En meget lille stress oplever vi, når vi er nervøse eller spændte på noget. En stor stress oplever vi ved pludselige hændelser, trusler, angst osv. Her og nu stress kaldes medicinsk for akut stress Langvarig stress Hvis vi har et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen i lang tid, så får stress en række mere og mere alvorlige bivirkninger. De alvorlige symptomer kommer ikke fra den ene dag til den anden, men over flere uger, måneder eller år. Vi får flere og flere alvorlige stresssymptomer. Men vi opdager dem ikke altid, eller vi tror ikke det har noget med stress at gøre. Man kan blive alvorlig syg af stress, uden at vide, at man er stresset. Langvarig stress er blot her og nu stress, som har stået på i for lang tid. Langvarig stress kaldes medicinsk for kronisk stress. Det er vigtigt at understrege, at den ikke er kronisk i den forstand, at man ikke kan komme ud af den igen, for det kan man. Stresspolitik i Red Barnet 1/9

2 Grundvilkår for arbejdet i Red Barnet Red Barnet er en arbejdsplads, hvor sagen børns rettigheder og vilkår nationalt og internationalt er afgørende og fylder meget for organisationens engagerede ansatte. Red Barnet er en politisk ledet organisation, hvor det er vigtigt, at de politisk valgte medlemmer har indflydelse på organisationens udvikling og dermed er med til at sætte dagsordenen for organisationens arbejde og dermed for de ansatte. Ydermere kan der komme pludseligt opståede problemer/katastrofer eller muligheder, som organisationen bør tage sig af eller gribe. Denne uforudsigelighed kræver megen forståelse og fleksibilitet fra ledelsen og medarbejdernes side, og det stiller store krav til den enkeltes kompetencer, selvstændighed og evne til hele tiden at prioritere mellem sine arbejdsopgaver. Endelig varierer arbejdsbelastningen meget i løbet af et år, fra afdeling til afdeling, og det er dermed ikke muligt at undgå spidsbelastninger. Men vi ved, at længere tids stress påvirker vores arbejdsindsats og vores psykiske såvel som fysiske velbefindende i en negativ retning, og derfor bør længerevarende stress minimeres eller helt undgås gennem planlægning og arbejdsdeling. Mål Overordnede mål Red Barnet ønsker at skabe en god arbejdsplads med en moderne, motiverende og tidssvarende ledelsesform, der kan tiltrække og fastholde bedst kvalificerede medarbejdere inden for organisationens virkeområde. Det er ønsket at skabe en arbejdsplads, hvor nøgleordene er: o tryghed, gensidig respekt mellem medarbejderne og ledelsen o indflydelse på vigtige beslutninger både vedrørende udviklingen af Red Barnets virke og eget arbejde o klare og realistiske rammer for arbejdets udførelse o fagligt og personligt udviklende o godt samarbejde med kvalificerede kolleger og ledere Red Barnet tilstræber en høj grad af fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og gennemførsel. Red Barnet ønsker at være i front med initiativer, der fremmer samspillet mellem familieliv og arbejde, når det gælder personalepolitik for børnefamilier såvel som for singler og seniorer. Dertil skal personalepolitikken til enhver tid: o Fremme og udvikle dialog, der bygger på gensidig respekt, hvor både ansattes og Red Barnets behov og interesser fremstår klart og derved sikrer, at gensidige forventninger hos Repræsentantskab, ledelse og medarbejdere afstemmes og justeres o Fremme medarbejdernes engagement i, forståelse for og viden om børns rettigheder Stresspolitik i Red Barnet 2/9

3 o Sikre medarbejdernes indflydelse på eget arbejde gennem delegering og dermed øget ansvar i forhold til løsninger af de forskellige arbejdsopgaver Vedtaget af SU 11. juni 2008 o Sikre at medarbejdernes faglige udvikling, efteruddannelse samt jobudvikling afstemmes efter medarbejdernes og Red Barnets behov o Sikre gennemskuelighed og informationer til alle i relevant omfang o Understøtte dialog og indflydelse gennem demokratisk valgte organer som Samarbejdsudvalg, Sikkerhedsudvalg og de ansattes faglige organisering Konkrete mål For at sikre en løbende positiv udvikling i trivslen i Red Barnet udarbejdes der en handlingsplan for arbejdet med trivsel i organisationen, og hvordan stress kan forebygges og håndteres. Minimum hvert andet år evalueres handlingsplanen i forbindelse med en trivselsundersøgelse i huset, så der løbende udvikles og følges op på tiltag, der kan forebygge og håndtere stress. De overordnede målsætninger for Red Barnets stresspolitik er: 1) At sikre god trivsel blandt alle ansatte Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er afgørende for, at vi kan løfte hele organisationens mangeartede opgaver, og at vi fortsat kan være en arbejdsplads med god trivsel. Red Barnet ønsker at styrke trivslen blandt hovedkontorets medarbejdere. Det er forventningen at man ved trivselsundersøgelsen i 2010 vil kunne aflæse mærkbar bedring i medarbejdernes trivsel både i relation til trivselsundersøgelsen fra december 2006 og andre relevante benchmarks. 2) At reducere sygdom Megen sygdom og længerevarende sygdom kan være udtryk for mistrivsel eller decideret stress. Ledere skal løbende følge op på evt. sygefravær for at sikre, at medarbejderne trives. Red Barnet ønsker at reducere ansattes sygefravær. Der laves opgørelse over sygefraværet årligt, så udviklingen løbende kan følges. 3) At tydeliggøre hvilke roller alle ansatte spiller i forhold til at forebygge og håndtere stress 4) At alle ansatte ved, hvilke muligheder der er for handling i forbindelse med længerevarende stress 5) At give konkrete redskaber til, hvordan man kan forebygge og håndtere stress Stresspolitik i Red Barnet 3/9

4 Ansvar for forebyggelse og håndtering af stress Ansvaret for at undgå og/ eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på alle niveauer i organisationen. 1) Det organisatoriske niveau 2) Ledelsen 3) Medarbejdergruppen 4) Den enkelte De enkelte niveauer har ansvar og opgaver i forhold til at forebygge stress samt ansvar og opgaver i forhold til at håndtere stress. Den enkeltes læge er pligtig til at anmelde stress som arbejdsskade, når der er tale om klinisk defineret stress. Skulle lægen ikke leve op til denne forpligtigelse, vil Red Barnet anmelde sagen. Det organisatoriske ansvar Overordnet set er det et organisatorisk ansvar at skabe trivsel i dagligdagen for alle medarbejdere og ledere. Det organisatoriske niveau har ansvar for: o at skabe en balance mellem de krav der stilles og de mål der sættes, i forhold til de ressourcer der afsættes generelt i alle enheder i organisationen o at holde ledelsesniveauet orienteret om organisatoriske tiltag og fremtidsmål o at skabe en ramme for det gode lederskab, hvor lederne kan få plads til at lede såvel fagligt, administrativt som personalemæssigt o at sørge for relevant lederuddannelse for alle ledere o at sørge for en vedvarende og konstruktiv dialog med alle ledelsesfora, for at kunne vedligeholde eller skabe en balance i krav, mål og ressourcer i dagligdagen o at sikre aktive ledelsesnetværk til sparring af problematikker vedrørende ledelsesopgaven o at være vedvarende opmærksom på ubalancer, der kan skabe stress og manglende trivsel o at sikre jævnlig måling af arbejdsmiljøet og handle på resultaterne o at sikre, at ledelsen og HR-funktionen har kendskab til stress og stresshåndtering Stresspolitik i Red Barnet 4/9

5 Ledelsens ansvar Lederen har et konkret ansvar for at understøtte og udvikle medarbejdernes trivsel. Forebyggende arbejde I det forebyggende arbejde skal lederen tage medansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø ved det at o skabe klarhed om roller og ansvar o give medarbejderne feedback o sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information o være klar og realistisk i forventningerne til medarbejderne i forhold til opgaver, ansvar, samarbejde o sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver (tid, kvalitet, penge) o sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte, som for alle o coache medarbejderne til at kunne varetage arbejdsopgaverne selvstændigt o prioritere opgaverne i tvivlstilfælde o vise medarbejderne sammenhænge i organisationen o sikre, at information om organisationens overordnede mål og krav samt arbejdsgange er klar for alle medarbejdere o være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker o sikre mulighed for konstruktivt at kunne lufte utilfredshed og håndtering af konflikter o være garant for at medarbejderne har mulighed for at passe deres kerneopgaver o skabe ro om arbejdet o sikre relevante debriefingssystemer fx efter rejser Det kræver at lederen: til stadighed arbejder på at have de fornødne følelsesmæssige og sociale kompetencer holder fokus på personaleledelse Håndtering af stress Hvad gør lederen, hvis en medarbejder bliver stressramt i dagligdagen? Det er lederens ansvar at o tage hånd om en medarbejder, så snart der udvises tegn på stress o tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med henvendelsen Hvad gør lederen, hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress? Det er lederens ansvar at o sikre tid til, at medarbejderen får ro i sygefraværsperioden o sørge for at nødvendige backup-funktioner etableres, og der sker evt. prioritering i medarbejderens (samt backup erens) arbejdsområde på baggrund af dialog med relevante medarbejdere Stresspolitik i Red Barnet 5/9

6 o orientere den sygemeldte om, at lederen eller HR konsulenten (efter medarbejderens ønske) vil kontakte vedkommende i sygefraværsperioden, hvis den overstiger 14 dage. Henvendelsen vil ske på et i forvejen skriftligt meddelt tidspunkt. Kontakten vil være et led i en omsorgssamtale og vil derfor ikke kræve hverken forberedelse eller handling af den sygemeldte o opfordrer medarbejderen til at tage kontakt til egen læge o gøre opmærksom på og opfordre til at kontakte Red Barnets psykologtilbud o orientere HR konsulenten med det samme medarbejderen sygemeldes o have kontakt med medarbejderen igennem hele sygeforløbet enten gennem HR konsulenten eller selv, afhængigt af forholdet og de konkrete aftaler o aftale om andre kolleger må kontakte den vedkommende dog IKKE om arbejdsrelaterede emner / opgaver o aftale hvordan det skal meldes ud i organisationen og til evt. samarbejdspartnere o tage initiativ til en dialog om hvad stresskilden/kilderne er - når medarbejderen er klar til at tale om det Hvad gør HR konsulenten? Det er HR konsulentens ansvar at o tage kontakt med den sygemeldte medarbejder efter, at medarbejderen har talt med nærmeste leder - hvis det ikke er aftalt med vedkommende, at lederen står for kontakten o HR konsulenten eller leder vil efterfølgende holde løbende kontakt til medarbejderen under sygefraværet Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen? Det er lederens ansvar at o skabe sig et overblik over om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen o kontakte HR konsulenten som sparring i forhold til at afdække om resten af gruppen også er stresset Hvad gør lederen, før medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet? Der aftales et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, hvor HR konsulenten og evt. tillidsrepræsentanten / sikkerhedsrepræsentanten også deltager. Der er 4 formål med mødet: o at identificere stresskilden/kilderne o at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen o at aftale hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid, arbejdsopgaver og aftale opfølgning o at aftale hvordan kollegaer involveres og hvad de informeres om Hvad gør lederen, når en medarbejder skal vende tilbage efter en sygemelding på grund af stress? Det er lederens ansvar at: o de udløsende stressorer er fjernet fra medarbejderens arbejde Stresspolitik i Red Barnet 6/9

7 o have en tæt dialog med medarbejderen og den øvrige medarbejdergruppe om reaktioner på tilbagekomsten o sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver o skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen o i samarbejde med medarbejderen at identificere særlige kolleger, som kan støtte medarbejderen fagligt og/eller socialt o sikre system for opfølgning Medarbejdergruppens ansvar Medarbejdergruppen har et ansvar for at medvirke til kollegernes trivsel. Forebyggende arbejde I det forebyggende arbejde, skal medarbejdergruppen tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at: o skabe klarhed om roller og ansvar i dialog med hinanden og nærmeste leder o give hinanden feedback til sikring af trivsel i dagligdagen o arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)? o være klar og realistisk i forventningerne til hinanden i forhold til opgaver, ansvar, samarbejde o i alle former for intern kommunikation at overholde god tone o sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for den enkelte, som for alle i gruppen o skabe klarhed over handleansvar i konkrete sager o skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik o udfærdige præcise handlereferater ved alle møder Det kræver at medarbejdergruppen: til stadighed er deres fælles ansvar bevidst, som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø holder fokus på arbejdsgruppens trivsel er rummelige og bevidste om hinandens kompetencer Håndtering af stress Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega bliver stresset? Det er gruppens ansvar at o forsøge at tale med den stressramte om problematikken o at kontakte nærmeste leder Stresspolitik i Red Barnet 7/9

8 Hvad gør medarbejdergruppen, hvis en kollega bliver sygemeldt med stress? Det er gruppens ansvar, at o give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, det vil sige ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det o at være samarbejdsvillige i forhold til ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed o tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den stressramte og for alle i fremtiden Hvad gør medarbejdergruppen, når en kollega skal vende tilbage efter en sygemelding på grund af stress? Det er gruppens ansvar at: o være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion o tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning o at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer Den enkelte medarbejder Den enkelte medarbejder har et ansvar for at medvirke til egen trivsel. Forebyggende arbejde I det forebyggende arbejde, skal den enkelte medarbejder tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at: o sikre sig klarhed over egen rolle og ansvar i dialog med kolleger og nærmeste leder o melde uklarheder og konflikter ud i tide o deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)? o sikre klarhed over forventninger til egen arbejdsindsats og samarbejde o være klar i forventninger til kolleger med hensyn til samarbejde og kommunikation o sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet o skabe klarhed over eget handleansvar i konkrete sager o skabe ro om arbejdet gennem dialog og fastholdelse af overblik Det kræver at den enkelte medarbejder: til stadighed er sig sit ansvar bevidst, som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø holder fokus på gruppens trivsel tager ansvar for egen arbejdssituation er bevidst om egne faglige kompetencer og formåen Stresspolitik i Red Barnet 8/9

9 Håndtering af stress Hvad gør den enkelte medarbejder, hvis man oplever stress? Det er den enkeltes ansvar at o gå til nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen o evt. at tage kontakt med sin Tilldsrepræsentant eller Sikkerhedsrepræsentant o at sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til personlige ressourcer Hvad skal den enkelte medarbejder vide, hvis man bliver sygemeldt med stress? o Man bliver kontaktet af leder og/eller HR konsulent i sygefraværsperioden o Man skal være med til at planlægge egen tilbagekomst når man er klar o At den øvrige medarbejdergruppe informeres om fraværets karakter o At man aktivt skal deltage i processen o Overveje om man ønsker at involvere sin tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens / Sikkerhedsrepræsentantens rolle Hvis den enkelte medarbejder ønsker det, er der mulighed for, at tillidsrepræsentanten / sikkerhedsrepræsentanten inddrages aktivt i håndteringen af stress. Hvad gør tillidsrepræsentanten / sikkerhedsrepræsentanten, hvis den enkelte medarbejder bliver sygemeldt med stress? o Have løbende kontakt med den sygemeldte o Deltage i møde sammen med leder og HR konsulent før medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet Stresspolitik i Red Barnet 9/9

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Stresspolitik Formålet Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet og de ansattes trivsel skal være i top. Den vision vil vi opfylde ved at lægge

Læs mere

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1

Stresspolitik i C-SS i Ballerup Kommune. 1 1 Formålet med vores stresspolitik er at sikre: At stress er et problem vi alle har ansvar for at løse At forebygge stress At vi har opmærksomhed på uhensigtsmæssig stress At vi tidligt sætter ind overfor

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Retningslinjer i forhold til stress

Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress Retningslinjer i forhold til stress...1 Formål...3 Forebyggelse, identificering og håndtering af stress et fælles ansvar...4 Centrale initiativer...4 Lokale initiativer...6

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Stress. Organisationen under forandring. Stress

Stress. Organisationen under forandring. Stress Organisationen under forandring 1. Hvad er stress? 2. Symptomer på stress 3. belastninger for akademikere 4. Forebyggelse 5. Når skaden er sket Hvad er stress? Ubalance mellem oplevede krav og egen formåen

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet Overarbejdskultur Panodil-afleveringer (større sygenærvær)

Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet Overarbejdskultur Panodil-afleveringer (større sygenærvær) 2007 Skrumpende budgetter til drift og udvikling Strukturreformer Konkurrenceudsættelse Tidsregistrering Rapporteringssystemer og kontrol Konflikter mellem politisk fastsatte deadlines og faglig kvalitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig

Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig VI TAGER HÅND OM HINANDEN Hospitalsenheden Vest Britta Mørk Neurologisk Afdeling Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig 1 Formålet med denne trivsels- og stressfolder til alle medarbejdere

Læs mere

Guide til praktisk stresshåndtering

Guide til praktisk stresshåndtering Aalborg Esbjerg København Guide til praktisk stresshåndtering Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1 Fakulteterne ønsker både at forebygge og minimere stress.

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK

Problembeskrivelse Løsning Ansvarlig Tidsfrist OK Side 1 8 Samarbejde med kollegaerne Konstruktiv feedback. Lære hinanden. Hjælp og støtte fra kollegaerne. Kollegaerne sætter pris på min indsats. Samarbejdet Vi har i indeværende år arbejdet med områderne

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Tema 1 Tema 1A Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress?

Tema 1 Tema 1A Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress? Fem konferencer om psykisk arbejdsmiljø Den 30. og 31. maj 2007 i København Den 4. juni i Fredericia. Den 7 juni 2007 i Randers Den 8. juni 2007 i Åbenrå. De fem konferencedage blev gennemført med en kombination

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Retningslinjer for stress Ballerup kommune 25.11.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Baggrunden for stressaftalen Arbejdsmarkedets parter i EU: Stressaftale 2004 DK kommunale parter:

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere