Terminologi DH mener generelt, der er behov for et opgør med de passive betegnelser bruger og hjælpeordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terminologi DH mener generelt, der er behov for et opgør med de passive betegnelser bruger og hjælpeordning."

Transkript

1 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal København K Hvidovre, den 6. marts 2008 REVIDERET UDGAVE Sag 08/280 Dok. 3258/08 KP/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) til høring over lovforslag om fleksible hjælpeordninger, udredningsteams og visitationsudvalg, forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet og specialpædagogisk rådgivning i hjemmet, tolkning ved sociale aktiviteter m.v. Fleksible hjælpeordninger Generelle bemærkninger Lovforslaget tager højde for en lang række problemer i forbindelse med forskellige former for hjælpeordninger, jfr. servicelovens 95 og 96. Det er positivt, at hjælpeordningernes kvaliteter og store betydning så klart er fremhævet i lovforslaget. Lovforslaget fokuserer i alt væsentligt på de meste centrale problemstillinger og peger i retning af relevante løsninger. DH finder det meget positivt, at der afsættes midler til igangsættelsen af brugerstyrede foreninger, der kan varetage arbejdsgiveropgaver for hjælperne og til forsøg med hjælpeordninger for personer med udviklingshæmning m.fl., som fx bor i botilbud m.v. Terminologi DH mener generelt, der er behov for et opgør med de passive betegnelser bruger og hjælpeordning. I indledningen fremgår det for eksempel, at hensigten er at skabe mere fleksible og brugervenlige hjælpeordninger. DH vil gerne understrege, at det ikke handler om brugervenlige hjælpeordninger, men om ordninger med størst mulig personlig selvbestemmelse/indflydelse og kontrol for de personer, der er bevilget en ordning. DH foreslår derfor, at denne lov samtidig introducerer et nyt begreb, nemlig borgerstyret, personlig assistance. DH mener, at begrebet borgerstyret, personlig assistance i højere grad reflekterer medborgerperspektivet og kompensationstankegangen, end ordet bruger og hjælp. Den nye lovgivning er en oplagt mulighed for at ændre på forældet begrebsdannelse.

2 Set med DH s øjne betyder det, at lovbemærkninger og lovtekst skal konsekvens rettes i overensstemmelse hermed. Det betyder for eksempel også, at brugerne konsekvens udskiftes med borgere, personer, arbejdsgivere eller arbejdsledere. DH anvender i resten af dette høringssvar de betegnelser, som er anvendt i høringsmaterialet for at undgå tvivl om, hvad bemærkningerne er rettet imod. Normalisering af løn- og ansættelsesforhold Forudsætningen for, at den fleksible hjælpeordning kan udvikles, er imidlertid, at handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår normaliseres. Det indgår ikke i lovforslaget. Ganske vist indgår der en politisk forpligtende formulering i satspuljeaftalen for 2008, hvorefter en løsning skal findes inden 1. januar Men ikke desto mindre er en normalisering af handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår en forudsætning for, at lovforslagets regler om videregivelse af arbejdsgiveransvaret kan fungere. Det er samtidig en forudsætning for, at de rette personer til at yde personlig assistance til mennesker med handicap, vil søge over i en brugerstyret personlig hjælpeordning. Det er utænkeligt, at nogen privat eller brugerstyret organisation vil påtage sig arbejdsgiveransvaret med de potentielle konflikter, der følger af, at handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår er utilfredsstillende. Allerede af den grund, at der herved vil blive etableret en arbejdsgivermodpart, som de faglige organisationer kan varsle konflikt imod, forekommer det ikke attraktivt for nogen at påtage sig denne rolle uden en sikkerhed for, at rimelige krav til løn- og arbejdsvilkår kan imødekommes. Det er derfor en nødvendig konsekvens af lovforslaget, at det tilkendegives klart, hvorledes den økonomiske udmåling af hjælpen skal ske, idet en effektuering af denne del af lovforslaget i modsat fald vil blive stillet i bero, indtil disse forhold er afklaret. Sænkning af aldersgrænsen I konsekvens af, at arbejdsgiveransvaret kan overdrages til andre, forekommer det relevant at overveje, om aldersgrænsen for bevilling af hjælpeordninger kan nedsættes, hvorved en sideløbende problemstilling om hjælp til børn og unge uafhængigt af forældrene vil blive løst. Det skal samtidig overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at hjælp til familier, der har et barn med handicap, fortsat betragtes og bevilges som en merudgift efter servicelovens 41, når hjælp til personer over 18 år blev udskilt fra merudgiftsydelsen og placeret i en selvstændig bestemmelse allerede med den første servicelovs ikrafttræden den 1. juli Med vedtagelsen af nærværende lovforslag vil der i høj grad blive indført mere strukturerede forhold for hjælp til personer over 18 år, mens hjælp til familier, der har et barn med handicap, fortsat vil blive overladt til mere tilfældige ansættelsesforhold i samme omfang som hidtil. Det er hverken ønskeligt eller hensigtsmæssigt. Som det mindste foreslås, at den fleksible mulighed i lovforslagets 96, stk. 3, udstrækkes til også at gælde familier, der har et barn med handicap. 2

3 Rådgivningsforpligtelse I konsekvens af den foreslåede udvidelse af målgruppen, blandt andet med personer der tidligere faktisk har været berettiget til en hjælpeordning, foreslås det, at kommunernes forpligtelse til rådgivning efter servicelovens 12, stk. 1, indgår i bemærkningerne og dermed lovens forarbejder. Ifølge denne bestemmelse er kommunerne forpligtet til i særlig grad at yde rådgivning til personer med nedsat funktionsevne. Tilbuddet om rådgivning omfatter også opsøgende arbejde, således at muligheden for (igen) at få bevilget en hjælpeordning ikke beror på, at den enkelte borger selv erhverver sig viden om vedtagelsen af nærværende lovforslag. Det vil herefter være naturligt, at denne information også indgår i den efterfølgende ændring af den gældende Vejledning. Konkrete bemærkninger Af formålsbeskrivelsen med forslaget skal det understreges, at hensigten er at skabe støtte til, at man kan have sin egen hjælpeordning, uanset om man er i stand til selv eller med støtte at varetage rollen som arbejdsleder. Det skal også fremgå, at formålet er at sikre adgang for en bredere kreds at anvende ordningen, fx blandt personer med udviklingshæmning, autisme, hjerneskade m.v. DH foreslår, at der indarbejdes en tilføjelse alle de steder, hvor overdragelse af arbejdsgiveransvaret er beskrevet, så der kommer til at stå helt eller delvist at overdrage arbejdsgiveransvaret. Det skal ikke være et enten eller. I forbindelse med det skitserede 3-årige forsøg med etablering af en rådgivningsfunktion, er det vigtigt, at denne ikke kun kan tilbyde relevante og målrettede kurser til især nye arbejdsgivere. Rådgivningsfunktionen skal, set med DH s øjne, kunne støtte op med kontinuerlig undervisning, rådgivning og vejledning og ikke kun til nye arbejdsgivere. Mange situationer kan opstå i løbet af et langt liv, hvor der er behov for at hente støtte til de beslutninger, der knytter sig til tilrettelæggelse af en hjælpeordning. Ressourcerne skal derfor være tilstrækkelige til at dække behovet. Det skal være en landsdækkende rådgivningsfunktion, der skal styres af personer, der selv har hjælpeordning. Til beskrivelsen af de eksisterende regler hører også Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra juli 2005, hvoraf kan udledes, at i hvert fald behov for hjælp på ca. 40 timer ugentligt i princippet tilhører målgruppen for en hjælpeordning, mens et behov for hjælp mindre end 30 timer om ugen i praksis ikke tilhører målgruppen. Det er rigtigt, at der normalt ikke kan ydes kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter 95 og 96, når borgeren bor på plejehjem, eller i plejebolig, botilbud eller lignende. DH skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at en opblødning af dette forhold er en afgørende forudsætning for institutionsbegrebets afskaffelse i praksis. DH ser derfor frem til de kommende forsøg på området. 3

4 Adskillelse af arbejdsgiver- og arbejdslederfunktion Muligheden for adskillelse af arbejdsgiver- og arbejdslederfunktion medfører en øget fleksibilitet, fordi hjælpeordning og fornøden hjælp hermed også kan bevilges til personer, som ikke er i stand til eller ikke ønsker at påtage sig de forpligtelser, der følger med ansvaret som arbejdsgiver. Konkret vil et antal personer med hjælp efter servicelovens 95 blive berettiget til en hjælpeordning efter servicelovens 96 og vil dermed kunne opnå handicapkompensation efter servicelovens 100 til dækning af de sandsynliggjorte merudgifter, der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Pligten for kommunen til at varetage den økonomiske administration af hjælpeordningen er i praksis ikke noget nyt tiltag, idet det i forvejen praktiseres i mange kommuner; men det er hensigtsmæssigt, at denne praksis lovfæstes. I lovbemærkningerne kommer det dog til at lyde som om kommunen er den eneste mulighed. Det skal tydeligt fremgå, at andre end kommunen kan varetage de administrative opgaver. For eksempel private selskaber, der kan tilbyde at administrere lønudbetaling, opkrævning af skat m.v. Der skal være frit valg for de enkelte personer, hvis de ønsker et andet alternativ end den kommunale administration. Tilskud til arbejdsgiveransvaret Det fremgår indirekte, at der til hver bruger af hjælpeordningen skal ydes et tilskud til betaling til de, der påtager sig arbejdsgiveransvaret bortset fra nærtstående. Det fremgår imidlertid ikke, hvor stort dette tilskud er, og om der er tale om et beløb pr. bruger eller pr. time eller noget helt tredje. For at skabe den fornødne sikkerhed for, at muligheden for overdragelse af arbejdsgiveransvaret bliver reel, foreslås det, at der etableres en bindende lovhjemmel med pligt til betaling af dette tilskud. Sammenhæng mellem 95 og 96 DH har forståelse for, at servicelovens 95 bevares, selv om det forekommer sandsynligt, at de fleste nuværende brugere med lovforslaget vil blive omfattet af servicelovens 96. Konsekvensen må dog ikke blive, at borgeren sættes i et dilemma i forhold til, hvilken bestemmelse, der skal anvendes. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis det så udtømmende som muligt beskrives i bemærkningerne, i hvilke situationer bestemmelsen tænkes anvendt i fremtiden. Afskaffelse af aktivitetspligten Afskaffelsen af aktivitetspligten efter servicelovens 96 betyder, at hjælp fremover bevilges efter behov og ikke efter aktivitetsniveau. Hermed ophører den situation, at hjælpen forringes og handicapkompensationen bortfalder, selv om behovet faktisk stiger, f.eks. fordi en sygdom er fremadskridende. Det er meget positivt, og det har længe været et ønske hos handicaporganisationerne. Specifik lovhjemmel - helhedsbetragtning Etablering af en specifik lovhjemmel til også at bevilge en hjælpeordning, hvis dette er den bedste mulighed ud fra en helhedsvurdering, indebærer i det mindste, at de kommuner, der ønsker en forenklet administration, kan bevilge en hjælpeordning i stedet for at sammensætte hjælpen efter en række forskellige bestemmelser, der erfaringsmæssigt ikke udgør en 4

5 brugbar helhed. Det vil være en fordel for kommunerne, der vil få administrative lettelser. Men det vil også være til fordel for borgerne, der får mere helhed i deres dagligdag. Måltal DH finder måltallene mærkværdige. For det første kan man næppe regne med, at 50% af de nuværende personer med en hjælpeordning vil overdrage arbejdsgiveransvaret til andre i løbet af 2 år. Dertil er et forsøg næppe egnet. Og det er vel næppe et mål i sig selv, at flest mulige af de nuværende personer med hjælpeordning skal vælge den brugerstyrede hjælpeordning? Det skal være et tilbud for de, der synes, det er den rette løsning for dem. Dernæst er det næppe heller sandsynligt, at alle personer med hjælpeordning i dag i løbet af kort tid vil have mulighed eller behov for at deltage i et kursus om opgaver og ansvar i forbindelse med en hjælpeordning. Endelig kan man næppe tro, at 75% af de nuværende personer i ordningen vil opleve en lettelse på kort sigt. Det tager tid at løbe en ny ordning i gang, herunder etablering af et landsdækkende sekretariat til rådgivning og ikke mindst enheder til varetagelse af arbejdsgiveransvaret. Det afgørende i denne forbindelse er, hvornår der foreligger fornøden vished om fremtidige løn- og arbejdsvilkår, idet etablering af disse enheder næppe vil blive påbegyndt, før en sådan vished foreligger. DH foreslår, at måltal fastsættes i forhold til rådgivningsfunktionen. Det kan fx være antallet af henvendelser og/eller kurser. Der kan også peges på måltal i forhold til kommunernes administration af de brugerstyrede hjælpeordninger. Udredningsteams og visitationsudvalg, forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet og specialpædagogisk rådgivning i hjemmet Der er ingen tvivl om, at denne ændring af lovgivningen længe har været ønsket af mange forældre til børn med handicap. Derfor er vi glade for, at muligheden nu sikres. Men når det er sagt, skal vi bemærke, at ønsket om og behovet for træningsindsats i hjemmet aldrig må blive forældrenes eneste tilbud/mulighed. Det er næppe alle forældre, der har ønsket om denne særlige mulighed. Det er heller ikke alle forældre, der har ressourcerne eller mulighederne til at engagere sig på dette niveau i indsatsen. Der skal derfor til enhver tid være mulighed for at gøre brug af et tilbud uden for hjemmet, som kommunen har forpligtelsen til at sikre kvaliteten af og føre tilsyn med. Personkredsen for lovforslag om særlige dagtilbud og godkendelse af forældres udførelse af hjælpen i hjemmet, er særligt beskyttet af Handicapkonventionen og af Børnekonventionen. Som forslaget ligger, ser vi problemer i forhold til nogle af konventionernes artikler: - Retten til at blive hørt i Børnekonventionens artikel 12. 5

6 - Retten til uddannelse i Børnekonventionens artikel 28 og i øvrigt også Handicapkonventionens artikel Retten til leg og fritid i Børnekonventionens artikel 31 og i øvrigt også Handicapkonventionens artikel 30. Forslaget lægger op til, at forældre kan vælge at træne deres børn frem til barnet fylder 18 år. Alligevel betones alene forældrenes ret til at have indflydelse på at vælge hjemmetræning og det konkrete valg af metode. Barnets ret til medbestemmelse i den udstrækning, barnet evner det, indgår ikke i lovforslaget. Barnets ret til medbestemmelse skal skrives ind i lovforslaget og bemærkningerne. Det, at der er tale om børn med (ofte) vidtgående funktionsnedsættelser, kan ikke i sig selv begrunde, at barnet ikke skal høres. Det er ikke helt klart, hvad træningsindsatsen kan dække over. Alle børn har krav på og pligt til at modtage undervisning i folkeskolelovens forstand. Den træning, der lægges op til i forslaget, kan ikke anses for at være undervisning i folkeskolelovens forstand. Det betyder, at der skal være plads til undervisning sideløbende med træningen. For at sikre, at der er plads til undervisning i barnets liv, og for at sikre sammenhæng i trænings- og undervisningsindsats, skal det efter vores opfattelse fremgå af lovforslaget, at PPR skal indgå i det tværfaglige visitationsudvalg. Ligeledes skal det være klart defineret i forhold til det enkelte barn, hvilke dele af træningsindsatsen, der foregår i medfør af loven, og hvilken del af barnets aktiviteter, der foregår i medfør af folkeskoleloven. Dette vil samtidig sikre, at det er klart, hvornår forældrene kan klage til Det sociale nævn, og hvornår der er klageadgang til Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning. Barnet har ret til fritid og leg ifølge Børnekonventionens artikel 31 og i øvrigt også Handicapkonventionens artikel 30. Det skal sikres, at børn, der modtager træning i medfør af loven, ikke diskrimineres på dette felt. Det kræver bestemmelser, som sikrer børnene ret til både undervisning og selvbestemt fritid sideløbende med træningen. Af lovforslag og lovbemærkninger fremgår det, at træningsmetoden skal være dokumenterbar. DH mener, det skal fremgå, hvordan metoderne skal være dokumenterbare og/eller dokumenterede for at kunne godkendes. Det skal ligeledes fremgå, hvem der er forpligtet til at tilvejebringe dokumentationen. For DH vil det være naturligt, at der samtidig afsættes ressourcer til at sikre forskning inden for de forskellige former for træning. Det vil være til gavn for såvel forældre som kommuner, der skal bevilge støtten. Tolkning ved sociale aktiviteter Generelt ønsker DH at gøre opmærksom på, at der skal skabes mulighed for tolkning i forbindelse med alle former for aktiviteter i det danske samfund, baseret på princippet om sektoransvar. DH har noteret, at velfærdsministeren fastsætter regler for, hvilke aktiviteter, der kan ydes tolk til. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der i tolkeprojektet er udført tolkeopgaver, som ingen myndighed hidtil har påtaget sig, selvom de rettelig 6

7 burde i henhold til princippet om sektoransvar. Det er vigtigt at sikre, at disse tolkeopgaver løses af de respektive sektorer, inden Det Sociale Tolkeprojekt lukkes. Ellers vil borgerne miste tolkemuligheder til fx lægebesøg, foredrag, gudstjenester, aftenskolekurser m.v. Det er positivt, at muligheden for social tolkning med dette lovforslag gøres permanent. Men DH er bekymret for, om der med forslaget lægges op til en bureaukratisk og administrativ tung procedure for bevilling i kommunerne. Alene sagens behandling i kommunerne vil fordre ekstra bevilling af tolketimer. Helt grundlæggende er det borgeren selv, der bedst ved, om de har behov for tolk. Ingen vil bede om tolk, såfremt det ikke er nødvendigt. Ifølge lovforslaget skal kommunerne træffe afgørelse på baggrund af en dokumenteret hørenedsættelse og dennes indvirkning på vedkommendes evne til at kommunikere med andre uden brug af tolk. Af hverken lovtekst eller lovbemærkninger fremgår det, hvem der skal frembringe dokumentationen. DH anbefaler, at den relevante faglige ekspertise i fornødent omfang inddrages i vurderingen. Det skal af vejledningsmateriale tydeligt fremgå, hvordan dette kan ske nemt og ubureaukratisk. Med hensyn til sandsynliggørelse af sociale aktiviteter er det DH s erfaring fra anden lovgivning (merudgifter efter servicelovens 100), at sandsynliggørelse i flere kommuner udvikler sig til krav om dokumentation. Det skal derfor understrege tydeligt, at sandsynliggørelse ikke er det samme som dokumentation. Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsens afgørelse om ret til tolkning gælder inden for det kalenderår, som ansøgningen vedrører. Ved kalenderårets afslutning sker en administrativ genbevilling, medmindre der er sket ændringer i tolkebrugerens behov for tolk. Det skal tydeligt fremgå, at en person tilhører målgruppen, så længe vedkommende selv mener at have behovet efter første gang at være bevilget tolkning. DH mener, der skal være tale om en løbende bevilling, som kan justeres i forbindelse med opfølgning, og som kan men ikke nødvendigvis skal finde sted årligt. DH mener, at målgruppen for forslaget skal udvides til også at omfatte personer, der er funktionelt døve. Det vil sige personer med skelnetab, men ikke nødvendigvis svært høretab. Tilsvarende mener DH, der er behov for at udvide definitionen af tolkning, så man også nævner alle former for tolkning udover tegnsprog, nemlig TSK-, MHS-, taktil- og skrivetolkning. DH er ikke enig i begrænsningen på 50 timer. Erfaringerne fra det sociale tolkeprojekt viser, at det kun er 4% af tolkebrugerne, der ligger over denne grænse. DH mener ikke, der er grundlag for at lave begrænsninger for en så lille gruppe. Såfremt man fastholder en grænse på 50 timer, er det nødvendigt at beskrive nærmere under hvilke omstændigheder, man normalt vil kunne få en bevilling på mere end 50 timer årligt. Endvidere er det vigtigt, at en tolkeopgave, der af hensyn til tolkenes arbejdsmiljø løses af flere tolke, ikke betyder et dobbeltforbrug af timer for brugeren. 7

8 En anden problemstilling i den forbindelse er, at der i forbindelse med foreningsarbejde, møder, arrangementer m.v., kan være flere personer, der anvender samme tolk. Spørgsmålet er, hvordan forbruget af tolketimer gøres op i den forbindelse, og hvordan koordineringen optimeres. DH mener, det er uheldigt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke aktiviteter, der kan betegnes som sociale aktiviteter. Tolkning til aktiviteter, der ikke på forhånd står på listen, vil herefter være udelukket. DH mener, det er umuligt på forhånd at tage højde for udviklingen af de aktiviteter, hvortil der kan være behov for tolkning. DH vil anbefale, at man som i forhold til merudgifter udarbejder en ikke udtømmende liste over eksempler på aktiviteter. Udarbejdelse af listen skal ske i samarbejde med de relevante handicaporganisationer på området. Endelig mener DH, borgerne skal sikres frit valg i forhold til leverandører af tolkning. Borgeren skal med andre ord have indflydelse på, hvem borgeren finder mest egnet til at løse forskellige tolkeopgaver. I forbindelse med leverandøraftaler skal det sikres, at tolkene har den fornødne faglige kvalitet til at tolke inden for givne områder, herunder i forbindelse med videotolkning. Med venlig hilsen Stig Langvad Formand 8

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., tolkning ved sociale aktiviteter,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Ny lovgivning. En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018.

Ny lovgivning. En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018. Ny lovgivning En række ændringer i serviceloven træder i kraft fra 1. januar 2018. For BPA området er der tale om: Ændringer i 95 og 96 Ændringer i 100 95 95, stk. 3, indsættes som 2.- 4. pkt. Den nærtstående

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Velfærdsministeriet Handicapenheden Børneenheden Udsatteenheden J.nr Kmp, Cap, Eho, Lkr, Lfo, Mma, Chs 4. april 2008

Velfærdsministeriet Handicapenheden Børneenheden Udsatteenheden J.nr Kmp, Cap, Eho, Lkr, Lfo, Mma, Chs 4. april 2008 Velfærdsministeriet Handicapenheden Børneenheden Udsatteenheden J.nr. 2008-1676 Kmp, Cap, Eho, Lkr, Lfo, Mma, Chs 4. april 2008 Bemærkninger til høringssvarene vedr. udkast til Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Udredningsteams og visitationsudvalg,

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere