MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L."

Transkript

1 MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr

2 9. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.! Baggrunden for ændringerne... 3! 2.! I pkt. 1.4 ændres antallet af warrants... 3! 3.! I pkt. 4 ændres de seneste offentliggjorte nøgletal (fra 3. kvartal 2011), idet der g.d. blev offentliggjort årsrapport for året 2011 og Q1 meddelelse, til følgende:... 4! 4.! I pkt. 4 suppleres Aqualife A/S egne udtalelser om selskabets fremtid med følgende ekstra:... 6! 5.! I pkt. 2.3 suppleres med følgende ekstra... 7! Side 2

3 Denne meddelelse til Tilbudsdokumentet indeholder vigtige oplysninger, som skal læses omhyggeligt, inden kapitalejere i Aqualife A/S beslutter at acceptere købstilbuddet vedrørende kapitalandele i Aqualife A/S. Meddelelsen er udarbejdet som meddelelse til et pligtmæssigt tilbud i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud ( Tilbudsbekendtgørelsen ). Der er ikke givet nogen personer bemyndigelse (med undtagelse af Lett Advokatfirma) til at assistere United Food Technologies International S.A.L.) med at afgive oplysninger om nærværende meddelelse på United Food Technologies International S.A.L. s vegne bortset fra, hvad der er indeholdt i dette tilbudsdokument. Sådanne oplysninger kan i givet fald ikke betragtes som afgivet eller godkendt af United Food Technologies International S.A.L. Meddelelsen er ikke rettet til ejere, hvis deltagelse i købstilbuddet vil nødvendiggøre, at der udstedes et dokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger af dansk lovgivning. Meddelelsen retter sig ikke, hverken direkte eller indirekte, mod nogen jurisdiktion, herunder USA, Canada, Australien eller Japan, hvor afgivelsen af meddelelsen, købstilbuddet eller accept heraf vil stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og denne meddelelse må ikke udleveres til ejere hjemmehørende i nogen sådan jurisdiktion. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger og påse efterlevelse heraf. Enhver ændring af vilkårene for købstilbuddet offentliggøres i henhold til Tilbudsbekendtgørelsen. Meddelelsen kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder udsagn om fremtidige resultater eller vækst og andre forudsigelser om udvikling og fordele forbundet med købstilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres gennem brug af ord som forventer, går ud fra, antager, eller tilsvarende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der kan derfor ikke gives nogen sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser. 1. Baggrunden for ændringerne Nærværende meddelelse er udstedt i henhold til Tilbudsbekendtbekendtgørelsen 5, stk. 4, idet der er sket væsentlige ændringer i de i Tilbudsdokumentet afgivne oplysninger. Ændringerne, som fremgår af nærværende meddelelse, fremkommer som følge af Aqualife A/S årsrapport 2011 samt Q1 delårsmeddelelse, begge offentliggjort den 8. maj Bortset fra de ændringer, der fremgår af nærværende meddelelse, fastholdes indholdet af Tilbudsdokumentet af 8. Maj I pkt. 1.4 ændres antallet af warrants Det fremgår af Aqualife A/S nøgletal for 1. Kvartal 2012, at antallet af warrants er nedsat med nominelt DKK ,10, hvilket derfor ændres I Tilbudsdokumentets pkt Side 3

4 3. I pkt. 4 ændres de seneste offentliggjorte nøgletal (fra 3. kvartal 2011), idet der g.d. blev offentliggjort årsrapport for året 2011 og Q1 meddelelse, til følgende: Aqualife-gruppens struktur Aqualife-gruppen er en koncern med den nedenfor viste struktur. Gruppens operative selskaber i Danmark er Aqualife Logistics A/S, som varetager logistikaktiviteterne, og Fjord s ApS, som står for aktiviteter vedrørende tekniske anlæg, herunder Aquaports. Aqualife A/S er tillige 100 % ejer af det hvilende selskab Aresa Biodetection ApS. Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. De nedenfor viste regnskabstal og finansielle oplysninger vedrører derfor moderselskabet Aqualife A/S, med mindre andet fremgår af sammenhængen. Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af Aqualifes revisor. I delårsmeddelelse for 1. kvartal 2012 fremgår endvidere: Finansielle hoved- og nøgletal for Aqualife A/S Aqualife A/S er gruppens holdingselskab og har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over løsning af ledelsesmæssige opgaver. Driftsresultatet for 1. kvartal er derfor udelukkende en konsekvens af sædvanlige driftsaktiviteter (1.kvartal) 2011(1.kvartal) 2011(året) DKK tus. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (519) (264) (1.647) Nedskrivn. af kapitalandele i tilknyttede virks. 0 0 (6.740) Nedskrivn. af kapitalandele i associerede virks. 0 (2.148) Nedskrivn. af finansielle aktiver i tilknyttede virks. 0 0 (11.220) Finansielle poster, netto (10) (5) 770 Resultat før skat (529) (269) (20.986) Periodens resultat (529) (269) (20.986) Balance - ultimo perioden Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Afstemning af egenkapital Egenkapital primo perioden Kapitalforhøjelse og overkurs ved emission Periodens resultat (529) (269) (20.986) Egenkapital ultimo perioden Pengestrømme og likviditet Side 4

5 Pengestrøm fra ordinær drift (821) (269) (11.698) Pengestrøm fra investeringsaktivitet 0 (1.558) (3.698) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt (821) (1.827) (1.098) Likviditet ultimo perioden Investeringer Materielle anlægsaktiver Nøgletal Nettoresultat pr. udstående aktie, gns. (DKK) *) (0,00) (0,01) (0,12) Nettoresultat pr. aktie, udvandet, gns. (DKK) *) (0,00) (0,01) (0,12) Antal aktier udestående, ultimo perioden *) Antal aktier, udvandet, ultimo perioden *) *) Excl. egne aktier Resultatopgørelser for datterselskaber i Aqualife-gruppen 2012(1.kvartal) 2011(året) DKK tus. Aqualife Solutions ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (42) (167) Andel af resultat i tilknyttede selskaber (877) Finansielle poster, netto 0 (389) Resultat før skat (918) Periodens resultat (918) Aqualife Logistics A/S Nettoomsætning Resultat af primær drift (563) (4.849) Finansielle poster, netto (122) Resultat før skat (684) (138) Periodens resultat (684) (2.138) Fjord's ApS Nettoomsætning Resultat af primær drift (192) (1.143) Finansielle poster, netto (1) Resultat før skat (193) Periodens resultat (193) Aqualife Solutions Selskabet har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over at varetage ejerskabet af Aqualifes 50 % andel af de patenter, der ligger til grund for gruppens logistiksystem. Selskabet er holdingselskab for de to underliggende driftsselskaber Aqualife Logistics og Fjord s. Aqualife Logistics Side 5

6 Omsætningen i 1. kvartal 2012 vedrører overvejende fragter gennemført for United Food Technologies af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Opgaven blev igangsat i februar måned 2011, og efter i perioden maj - november 2011 at have været indstillet, blev aktiviteten genoptaget. Siden november 2011 er der gennemført 25 fragter med godt resultat. Kunden har dog meddelt, at man ønsker fragterne midlertidigt sat i bero fra medio maj og til senest ultimo juni 2012 på grund af tekniske ændringer, som kunden vil gennemføre i perioden. Fjord s Selskabets aktivitet i 1. kvartal 2012 har fokuseret på driften af Aquaporten i Urk, Holland. Koncerndiagram "#$%&'()!"*+!,)-!.//0! "#$%&'()! +1&$2134!"5+!,)-!=/!0! ",);'8%!A38!,)-!.//0! "#$%&'7)! 617'4284!A38!,)-!.//0! "#$%&'()!617'4284! "*+!,)-!.//0! 9:1;-<4!"5+! 4. I pkt. 4 suppleres Aqualife A/S egne udtalelser om selskabets fremtid med følgende ekstra: Det er selskabets ambition at opnå en stabil drift og lønsomhed for Atlanterhavs-korridoren i løbet af Det er forventningen, at størtransporterne til Mellemøsten genoptages senest ved udgangen af juni måned 2012, Stillehavskorridoren, som er under planlægning, forventes igangsat i løbet af 2. halvår Der er dog fortsat store risici forbundet med Aqualifes aktiviteter, så driftsresultatet i Aqualife gruppen forventes at blive negativt for 2012 under ét. Aqualife A/S indgik i rekonstruktionsplanen fra juni 2011, at der i efteråret 2011 skulle søges gennemført en større kapitalrejsning til finansiering af selskabets planer efter december Den i juni tilførte likviditet på DKK 14 mio. forventedes således at være tilstrækkelig til finansiering af driften til udgangen af december Men på grund af forsinkelser i implementeringen af logistiksystemet blev den i efteråret planlagte kapitaltilførsel ikke gennemført. Side 6

7 Igennem de første fire måneder af 2012 er aktiviteterne til at rejse kapital fortsat. Som meddelt til NASDAQ OMX i april 2012 (selskabsmeddelelser nr. 9 og 11/2012) har Aqualife således fra to aktionærer modtaget kontante lån, således at selskabet dermed kan finansiere driften frem til 1. juni 2012 og gennemføre aktiviteter indtil da for at tilvejebringe kapital til perioden efter 1. juni Optagelse af lån Selskabet har modtaget kontant lån på i alt DKK 1,5 mio. fra to aktionærer, United Food Technologies International S.A.L., Beirut, Libanon og Colonial ApS, på vilkår, der afspejler risikoen: Lånet skal tilbagebetales med tillæg af rente, senest den 1. juni Såfremt Aqualife inden da får tilført kapital i form af låne- eller egenkapital for minimum 8 mio. kr., forfalder lånebeløbet med tillæg af rente til øjeblikkelig betaling. Dersom Aqualife afhænder i det væsentlige alle sine forretningsmæssige aktiver, forfalder lånet til øjeblikkelig betaling med tillæg af 100 %. Udskydelse af betaling/akkordering af bankgæld Aqualife har indgået aftale med selskabets tidligere bankforbindelse om, at betalingsfristen for 1. rate af selskabets samlede gæld til banken på ca. 12 mio. kr., et beløb på 5,8 mio. kr., udskydes til 1. juni 2012, samt at selskabet inden da har ret til, på nærmere definerede vilkår, at afvikle den samlede gæld på 12 mio. kr. ved betaling af 5 mio. kr. kontant. Gennemførelse af større kapitalrejsning Efter optagelse af det omtalte kortsigtede lån på 1,5 mio. kr. fra to aktionærer arbejder ledelsen på en kapitalrejsning, som er berammet til at ske i maj måned. Kapitalrejsningen skal sikre en endelig betaling af selskabets bankgæld samt finansiere drift og udvikling fremover. 5. I pkt. 2.3 suppleres med følgende ekstra Side 7

8 Optagelse af lån Selskabet har modtaget kontant lån på i alt DKK 1,5 mio. fra to aktionærer, United Food Technologies International S.A.L., Beirut, Libanon og Colonial ApS, på vilkår, der afspejler risikoen: Lånet skal tilbagebetales med tillæg af rente, senest den 1. juni Såfremt Aqualife inden da får tilført kapital i form af låne- eller egenkapital for minimum 8 mio. kr., forfalder lånebeløbet med tillæg af rente til øjeblikkelig betaling. Dersom Aqualife afhænder i det væsentlige alle sine forretningsmæssige aktiver, forfalder lånet til øjeblikkelig betaling med tillæg af 100 %. Udskydelse af betaling/akkordering af bankgæld Aqualife har indgået aftale med selskabets tidligere bankforbindelse om, at betalingsfristen for 1. rate af selskabets samlede gæld til banken på ca. 12 mio. kr., et beløb på 5,8 mio. kr., udskydes til 1. juni 2012, samt at selskabet inden da har ret til, på nærmere definerede vilkår, at afvikle den samlede gæld på 12 mio. kr. ved betaling af 5 mio. kr. kontant. For United Food Technologies International S.A.L.: Beirut,9. maj 2012 Side 8

9

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere