Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Finn Andersen (FA) C Tulle Olsen (TO) I Bo Jensen (BJ) Bent Pedersen (BP) Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Lisbeth Andersen (LA) A, Gunnar Christiansen (GC) A Bemærkninger Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 18 bliver behandlet på den åbne del af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Bemyndigelse til underskrift Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Godkendelse af Resultatrevision Revision af husholdningsaffaldsregulativ Ringsted Kommunes nye affaldsplan Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Udbud af stadeplads til café/servicebygning på Torvet Godkendelse af skema c - 18 boliger til blinde incl. servicearealer på Skansen Godkendelse af skema C - 18 boliger til autister incl. servicearealer på Skansen Bevilling til Landsbyhuset i Gyrstinge Optagelse af lån Revisionsberetning Ansøgning om tilkøb af jordstykke Bevilling til indretning og ombygning af institutionskøkkener på 0-6 årsområdet Asgårdskolen. Brug af driftsmidler til anlæg Etablering af Boldbane i Gyrstinge Bevilling til etablering af 2 kunststofbaner...26

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU2009_06_02 Kommunens kassebeholdning er pr. 26. maj 2009 optalt til 92,2 mio. kr. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 26. maj 2009 opgøres til 26,2 mio. kr. Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende

4 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Lukkede dagsordenpunkter Ingen Anvendelse af bygninger og arealer tidligere anvendt af Ringsted BUC Til efterretning. Beslutning i den Til efterretning 2. Bemyndigelse til underskrift Sagsid: 05/5141 Bilag: Efter styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget dertil af. Den, der skal underskrive sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2.

5 viceborgmester, skal have en personlig meddelt beføjelse dertil fra. For tiden er kommunaldirektør Søren Lund Hansen og i dennes fravær økonomichef Karsten Kongstad og i begges fravær direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Torben Lyser bemyndiget til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne. Kommunaldirektøren indstiller, at sekretariatschef Anja Falk Andersen bemyndiges til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne i kommunaldirektørens og Karsten Kongstads og Torben Lysters fravær. en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 3. Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Sagsid: 06/19784 Bilag: Som et resultat af s vedtagelse af 11. januar 1999 om godkendelse af en strategi for ældre og plejeområdet, heri en moderniseringsplan for kommunens plejeboliger, vedtog Social og Sundhedsudvalget den 18. september 2006, at moderniseringen af Ortved Plejecenter skulle igangsættes og at byggeriet skulle udføres efter almenboliglovens regler. godkendte skema A den 11. december 2006 og skema B den 9. september Byggeriet blev påbegyndt maj 2008 og forventes afsluttet senest 1. oktober Sagen foreligges med henblik på at orientere om projektets økonomiske stade. Projektets samlede økonomi er fordelt med en anskaffelsessum for boligdelen på 75,4 mio. kr. incl. moms, der finansieres over almenboliglovens regler, og 18,1 mio. kr. excl. moms, der finansieres over kommunekassen. Der har været beregnet et provenu på det samlede projekt på ca. 6,0 mio. kr. Kommunernes Revision har deltaget i projektet som økonomisk bygherrerådgiver. For den største dels vedkommende har projektet været et ombygningsprojekt med mange af de uforudsete forhold, der ofte er kendetegnende for den slags projekter, og selvom der i projektøkonomien og i kontrakten med totalentreprenøren er indbygget midler til imødegåelse af uforudsete forhold har disse økonomiske midler ikke været tilstrækkelige. For den samlede anlægsudgift totalentreprisedelen er der indregnet 2,3 mio. kr. incl. moms til uforudsete forhold. Pr. 1. april 2009 kan der konstateres et samlet forbrug til uforudsete forhold på 5,6 mio. kr., hvilket vil sige et merforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. på boligdelen og 0,6 mio. kr. på servicearealerne.

6 Det må påregnes, at der yderligere skal anvendes 0,5 mio. kr. inden byggeriet er afsluttet. Årsagen til dette merforbrug skal findes i bygningsmæssige forhold, der ikke har kunnet konstateres på udbudstidspunktet eller i forhold, der ved igangsætningen af byggeriet er blevet vurderet til ikke at leve op til en acceptabel bygningsmæssig standard. Forud for byggeriets start har der, af en ekstern bygningssagkyndig, været udført en gennemgang af bygningsmassens tilstand, og der er udfærdiget en Førsynsrapport, som efterfølgende er kapitaliseret til 0,35 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet i totalentreprisekontrakten. Førsynsrapporten har alene været en udvendig og indvendig visuel gennemgang af bygningerne uden destruktive indgreb i konstruktioner eller installationer. Det har betydet, at det ved ombygningerne af ældreboligerne er blevet vurderet, at det var nødvendigt at udskifte vindues og dørpartier, udskifte dele af gulvbelægningen og male den eksisterende loftbeklædning. Der er blevet konstateret store områder i plejeboligerne med løse og skæve gulve, hvorfor dette også er blevet udbedret. Hertil kommer en hel del mindre ting, der er blevet bragt i orden af funktionsmæssige årsager. Nævnte forhold har ikke været medtaget i udbudsmaterialet. Det skal bemærkes, at det forventede forbrug af uforudsete udgifter vil beløbe sig til ca. 13 % af håndværkerudgifterne mod en normal på ca. 10 %. Høring Intet Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de udførte og kommende ekstraarbejder er nødvendige for at sikre et bygnings og driftsmæssigt acceptabelt resultat.

7 Økonomi Kommunernes Revision har skitseret følgende mulige model for finansiering af merforbruget: Gældende maksimale låneramme ( kr. m2 ) 76,6 mio. kr. Anskaffelsessum godkendt i skema B 75,4 mio. kr. Mulig udvidelse af lånerammen En udvidelse af lånerammen koster 7 % i grundkapitalindskud 1,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. Boliger Servicecenter Merforbruget på 3,3 mio. kr. fordeles med: 2,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. Anviste besparelser på andre poster 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. Reduceret merforbrug incl. moms. 2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. Servicecenter beregnes excl. moms 0,4 mio. kr. Overskridelse boligdelen 2,0 mio. kr. Den udvidede låneramme 1,2 mio. kr. Ufinansieret del incl. moms 0,8 mio. kr. Samlet merudgift finansieret af kommunekassen: Overskridelse på boligdelen incl. moms 0,8 mio. kr. Overskridelse på servicecenter, excl. moms 0,4 mio. kr. Øget grundkapitalindskud 0,1 mio. kr. I alt 1,3 mio. kr. Yderligere skønnet merforbrug 0,5 mio. kr. Total 1,8 mio. kr. Oprindeligt provenu 6,0 mio. kr. Samlet merforbrug 1,8 mio. kr. Aktuelt provenu 4,2 mio. kr. Der er ikke medregnet en eventuel indtægt for drift i anlæg. Den nævnte regulering af anskaffelsessummen vil betyde en gennemsnitlig årlig huslejestigning på 12,56 kr. / m2, svarende til ca. 67,00 kr. / mdr. for den enkelte beboer. Merforbruget finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne vedrørende ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Tids- og handleplan Byggeriet er planlagt afsluttet 1. oktober 2009, men der kan på nuværende tidspunkt forventes en tidligere færdiggørelse. Byggeriet forløber planmæssigt. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2009 på henholdsvis 0,4 mio. kr. til servicecentret

8 og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne kommunens grundkapitalindskud øges med 0,1 mio. kr. lånefinansieringen af ældreboligerne øges med 1,2 mio. kr. kommunens nettoudgift på 1,8 mio. kr. finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle der gives yderligere anlægsbevilling på henholdsves 0,4 mio. kr. til servicecentret og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales, idet det forudsættes af finansieringen sker af det forventede overskud på anlægsprojekterne, ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Ej til stede: Teddy Pedersen en anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning, der ændres til at finansieringen sker af overskuddet fra ombygningen af ældreboliger Ortved og Amtstue Allé. Beslutning i den en tiltrådt med Økonomiudvalgets ændring. 4. Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape. Sagsid: 07/13886 Bilag: Bo- og Servicecenter Ringsted er i dag placeret på 2 adskilte boligenheder på henholdsves Bengerds Alle og Østre Park 2B. I 2007/08 blev hovedparten af boligerne på Bengerds Allé ombygget til to-rumsboliger med eget bad og toilet i forbindelse med overtagelsen af tidligere ungdomsboliger på naboejendommen. Ombygningen blev forestået af den selvejende almene boliginstitution "Bedre Boliger, Ringsted" i tæt samarbejde med LEV. LEV ansøger i skrivelse den 2. april 2009 om forhåndsgodkendelse af projektforslag til ombygning af de resterende 18 et-rumsboliger med fælles bad og toilet placeret på henholdsvis Østre Park og Bengerds Allé. I projektforslaget foreslås det, at boenheden på Østre Park nedlægges, og at én af de eksisterende boligblokke på Bengerds Allé om- og udbygges, så den kan rumme 18 to-rumsboliger med eget bad og toilet. De 4 lejligheder placeres i en eksisterende blok, som ombygges. De resterende 14 boliger og servicearealet er nybyg. Boligerne er erstatningsboliger for beboerne fra bostedet på Bengerds Allé og fra Tusindfryd. Grundet beboernes fysiske handicap, opføres de nye lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 75,2 kvm., da der forudsættes ekstra plads til hjælpere (2 ad gangen) og ekstra plads til hjælpemidler og venderadius for kørestole. Høring Projektforslaget anbefales af LEV s lokalafdeling. Forslaget har været forelagt Teknisk Forvaltning og kræver ikke ny lokalplan.

9 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget rummer en række fordele. Boligerne for den mest handicappede gruppe beboere på Bo- og Servicecenter Ringsted vil blive tidssvarende og arbejdsforholdene for medarbejderne vil blive acceptable. Der forventes desuden et rationale i forhold til personalepåsætningen i forbindelse med nattevagterne, og ledelsen vil, alt andet lige, blive mere synlig ved etablering af en geografisk enhed. Ringsted Kommune vil umiddelbart opnå et provenu ved salg af ejendommen Østre Park 2B. Økonomi Med et rammebeløb på kr./m² udgør den samlede byggesum kr. for 1354 m². Servicearealet udstykkes som en ejerlejlighed til Ringsted Kommune. Udgiften skønnes til ca kr., som er momsfrit for kommunen. På den selvejende institutions vegne tilbyder LEV at erhverve den eksisterende blok, arealet omkring blokken samt et nyt tilstødende grundstykke til det øvrige byggeri. Det foreslås, at ovennævnte erhverves fra Ringsted Kommune til en samlet pris af kr. Købet fordeler sig som følger og er udgiftsneutralt for Ringsted Kommune Råjord ca m² byggeret ca m² Køb m² a kr/ m² kr. Køb bygning kr. I alt kr. Ringsted skal betale 7 % grundkapital Serviceareal Tilskud Rest Udgift i alt kr kr kr kr kr. Prisen for byggeret svarer til prisen vedr. Solhammerskolen. Der forventes et rationale i forhold til påsætningen af nattevagter ved samling af de 18 boliger til én fysisk enhed. Der forudsættes et provenu ved salg af Østre Park 2B. Tids- og handleplan Byggeriet vil kunne iværksættes efteråret Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektet forhåndsgodkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Genoptages. Supplerende sagsfremstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet gennemgå forslaget til projekt, herunder priskalkulation og regelgrundlaget vedr. almene pleje- og handicapboliger. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen

10 en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 5. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Sagsid: 09/12058 Bilag: - Åben: Sammenligning af ressourceforbrug på UU opgaverne - Åben: Rapport vedr. den fremtidige UU-vejledning og organisation Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU) drives i et samarbejde mellem Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. I dag er UU Vestsjælland fysisk og organisatorisk placeret i Slagelse, men betjener Ringsted og Sorø inden for nøjagtig samme aftaleramme. Den gældende driftsaftale mellem kommunerne og UU blev indgået i Siden da, og ikke mindst under indtryk af strukturreformen og de deraf følgende større kommuner, er der sket væsentlige ændringer i kommunernes organisationer, deres måde at arbejde på og deres efterspørgsel af ydelser fra UU Vestsjælland. Ledelsen i de tre kommuner har derfor sammen med UU Vestsjælland arbejdet med at få identificeret de væsentligste problemfelter og opstillet nogle scenarier for en ændret organisering af UU opgaverne. Arbejdet har været forankret på direktørniveau i de tre kommuner, og der har været inddragelse af nøglepersoner fra de forskellige forvaltningsområder i kommunerne, ligesom UU har bidraget aktivt til arbejdet. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal overordnet bidrage til, at unges valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Siden den 1. januar 2007 har UU Vestsjælland alene dækket tre sammenlagte kommuner, Ringsted, Slagelse og Sorø. I alle tre kommuner er der et klart politisk fokus på styrelse af hurtig og helhedsorienteret indsats for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle tre kommuner ligger et godt stykke fra den politiske målsætning om, at 95 % af alle unge har en ungdomsuddannelse i Parallelt med kommunalreformen er der øget fokus på, hvordan man laver en øget, bedre og mere målrettet indsats i forhold til de unge og uddannelse: 1. Uddannelsesniveauet skal løftes i alle tre kommuner 2. Der skal være en helhedsorienteret sagsbehandling for de unge, der ikke er i gang med uddannelse eller job eller som kræver specialvejledning. Alle tre kommuner har eller arbejder med nye strukturer og arbejdsgange, der skal understøtte at de to mål nås. Forsætningen for succes i.f.t. målene afhænger både af arten og organiseringen af vejledningen. Kommunernes ønsker til UU-opgavernes fremtidige løsning sammenfattes således: Der ønskes en differentiering af ydelserne fra UU, således at UU-opgaverne løses

11 relateret til den enkelte kommunes behov og ikke efter en fælles standard, hvorfra alle afvigelser bliver tillægsydelser. Der ønskes en stærkere fokusering på de kerneproblemer, der lægger hindringer i vejen for at nå målet om ungdomsuddannelse til alle. Her ønskes en stærkere fokusering på ungevejledningen og på særligt udsatte grupper af unge med øget frafaldsrisiko m.v. Ændringer i folkeskolen gennem de senere år skaber grundlag for integration af langt hovedparten af vejledningsopgaverne sammen med de øvrige nye og de kendte opgaver på den på enkelte skole med en forvaltningsmæssig support. Det er de ansvarlige direktørers vurdering, at disse mål bedst opnås ved en fremtidige organisering af UU-opgaverne baseres på den model, der i rapporten betegnes som filialmodellen. Filialmodellen kan betyde flere ting: F.eks.: At der fastholdes én samlet organisation med ressourcerne fordelt til en geografisk placering i en slags afdeling eller filial i hver kommune. Hver enkelt kommune skal efterfølgende tage stilling til, om det skulle være med selvstændig adresse eller placeret flere steder, afhængigt af den enkelte kommunes organisering. Eller en deling af den nuværende UU-organisation i forhold til de tre kommuner. Hver kommune modtager ressourcemæssigt sin andel. Det vil give den enkelte kommune mulighed for at tilrettelægge og organisere UU-opgaver i overensstemmelse med lokale behov. Modellen kan realiseres som tre selvstændige enheder med hver sin leder dog med klare aftaler om placering af fællesfunktioner vedr. indberetninger m.v. i den ene af enhederne inklusiv, at en af de tre ledere varetager chefjobbet. Det kan suppleres med en styregruppe (direktionsniveau) eventuelt suppleret med et politisk forum eller en bestyrelse, som står for en overordnet strategisk synliggørelse af UU-indsatsen i området (temadage, konferencer, som vil kunne skabe et større fællesskab end det er tilfældet i dag). Alle varianter af filialmodellen betyder, at der vil være et begrænset, men nødvendigt antal fælles funktioner udover fælles faglige møder, mødelokaler, IT-værktøjer etc. Fælles administrative funktioner kan lægges ud i en eller flere af de tre filialer. De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilken organisationsform, der besluttes. I tilfælde af fuld hjemtagelse af UU opgaven inkl. opløsning af UU Vestsjælland, vil medarbejderne være sikret job i hver af de tre kommuner efter Lov om virksomhedsoverdragelse. Høring Jf. tids- og handleplanen. Vurdering Direktørgruppen fra de tre kommuner kan på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen, og med relevante interessenter i deres respektive organisation konkludere følgende: 1. Kommuneaftalen bør ændres uanset hvilken organisering der vælger, idet der skal laves skræddersyede aftaler om ydelser til hver af de tre kommuner. 2. At anbefale filialmodellen i en form, hvor der sikres maksimal lokal tilpasning. Økonomi Omorganiseringen af UU-opgaverne forudsættes at ske inden for de gældende økonomiske rammer, som matcher ressourceforbruget i sammenlignelige UU centre.

12 Tids- og handleplan Sagen behandles i løbet af maj måned i de relevante udvalg og byråd i de tre kommuner med henblik på en principbeslutning om den fremadrettede organisering af UU opgaverne. I perioden juni til august sendes sagen i høring hos de relevante parter (bl.a. UU Dialogforum, de interne samarbejdsorganer, faglige organisationer, handicapråd mv.). I august/september træffes endelig beslutning med baggrund i de indkomne høringssvar. Hvis der foreligger enighed mellem de tre kommuner, vil besluttede ændringer kunne gennemføres relativt hurtigt, men hvis f.eks. en eller flere ønsker at hjemtage opgaven fuldt ud, vil de formelle opsigelsesvarsler træde i kraft, hvilket er 12 mdr. fra den 1. januar Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den fremtidige organisering af UU-opgaverne i Ringsted Kommune sker efter filialmodellen med den videst mulige lokale tilpasning af opgaveløsningen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en anbefales. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den en anbefales. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt 6. Godkendelse af Resultatrevision 2008 Sagsid: Bilag: - Åben: Resultatoversigt Åben: Scorecard Ministermål Åben: Scorecard Rettidighed - Åben: Besparelsespotentiale - Åben: Notat om Resultatrevision Ringsted 2008 Resultatrevision 2008 er i mail den 18. marts fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til orientering og fremsættes hermed til høring i LBR sammen med Jobcentrets notat med kommentarer. I henhold til lovgivningen skal resultatrevisionen sendes til høring i LBR senest den 1. maj 2009 og LBR skal have afgivet sit høringssvar til Jobcentret senest den 21. maj Herefter

13 skal resultatrevisionen med LBR s bemærkninger indsendes til godkendelse i både og i Jobcentret for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevision 2008 fremlægges hermed sammen med jobcentrets notat vedr. de fremviste resultater i (bilag) Høring Resultatrevision 2008 fremlægges til høring i LBR. Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at LBR afgiver sine høringsbemærkninger til Resultatrevision Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision 2008 som følger: Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at det udarbejdede besparelsespotentiale har en begrænset værdi for jobcentets indsats Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at indsats og resultater har været gode i 2008 LO bemærker, at ifølge LO s egne beregninger, har Jobcenter Ringsted i 2008 haft landets næstlaveste andel af uddannelsesaktivering. Supplerende sagsfremstilling Det lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal resultatrevisionen herefter godkendes i jobcentret og i kommunen senest den 30. juni, hvorefter resultatrevisionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar skal offentliggøres senest den 1. juli. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler resultatrevisionen til s godkendelse. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget anbefaler Resultatrevision 2008 til s godkendelse. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 7. Revision af husholdningsaffaldsregulativ Sagsid: 09/11153 Bilag: - Åben: Revison af hush.regulativ - Åben: Revision af husholdningsregulativ Som konsekvens af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 20. maj 2008 om henholdsvis

14 indførelse af tilbud om ugetømning af det grå affald og indførelse af en husstandsindsamling af brugte husholdningsbatterier samt s beslutning den 9. marts 2009 om takster for ugetømningen, skal der indarbejdes en række ændringer i Ringsted Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald". Der skal således træffes beslutning om, at de pågældende ændringer indarbejdes i regulativet, samt om fastlæggelse af et særgebyr. Der er udarbejdet en sagsbeskrivelse, der vedlægges som bilag 1. Sagsbeskrivelse indeholder en oversigt over samtlige revisioner samt begrundelser herfor. Oversigten er udarbejdet på baggrund af de to ovennævnte beslutninger og som konsekvens af lovgivningsmæssige og administrative opdateringer på området. Bilag 2 indeholder forslag til særgebyr for tidlig afmelding af ændringer. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Ved ændringer i affaldsordningerne skal de regulativmæssige forhold ændres tilsvarende. Ved at indarbejde de pågældende ændringer vil husholdningsaffaldsregulativet være opdateret på alle områder. Økonomi Denne revision har ikke direkte økonomiske konsekvenser. På byrådsmødet den 9. marts 2009 er der truffet beslutning om taksterne for ugetømning. Hvis en grundejer inden for et år efter at have tilmeldt sig ordningen for ugetømning, ønsker at fravælge ordningen igen, vil der blive opkrævet et særgebyr, der skal dække kommunens administrations- og driftsomkostninger til henholdsvis til- og frameldingen til ordningen. Særgebyret anbefales fastsat til 275 kr. excl. moms (343,75 kr. incl. moms). Tids- og handleplan Ændringerne i regulativet skal træde i kraft den 1. september Teknisk direktør indstiller, at: de foreslåede ændringer indarbejdes i Ringsted Kommunes Regulativ for husholdningsaffald med ikrafttræden den 1. september 2009 særgebyret vedtages som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales. Ej tilstede: Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt.

15 8. Ringsted Kommunes nye affaldsplan Sagsid: 07/24434 Bilag: - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_hovedplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag1.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag2.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_tidsplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan _1_.pdf - Åben: Ringsted kommunes affaldsplan _2.pdf På baggrund af den gældende lovgivning skal kommunalbestyrelsen vedtage den 4-årige kommunale affaldsplan. Inden den endelige vedtagelse skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring. Derfor fremlægges høringsforslag til affaldsplan til politisk behandling. Affaldsplanarbejdet har været gennemført i et samarbejde mellem affaldsselskabet FASAN, de fire interessentkommuner og med Grontmij Carl Bro som proceskonsulent. Sagsbeskrivelsen fremgår af bilag nr. 1, som resumerer sagens historik. Bilag nr. 2 opsummerer, i korte træk, indholdet i selve forslaget til affaldsplanen og bilag nr. 3-6 er selve forslaget til affaldsplanen. Høring Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, har der været gennemført en form for "forhøring" i form af et møde, afholdt med repræsentanter for forskellige interessenter, forinden udarbejdelsen af dette forslag til affaldsplan. Den offentlige høring gennemføres i perioden den til den Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at initiativerne i den nye affaldsplan vil medvirke til at rette fokus på affaldshåndteringen for private borgere og for erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune. Ligeledes vil der blive lagt vægt på samarbejdet mellem de fire kommuner og affaldsselskabet FASAN. Samlet set forventes det, at indholdet i affaldsplanen vil medvirke til, at der arbejdes hen imod de overordnede målsætninger eksempelvis affaldsforebyggelse, bedre ressourceudnyttelse, mindre miljøbelastning og en øget kvalitet i affaldshåndteringen. Økonomi Der er ikke lagt op til at gennemføre omkostningstunge initiativer overfor husholdningsaffaldet, hvorfor det forventes at de beskrevne initiativer vil kunne gennemføres inden for det nuværende niveau for renovationsgebyret. For erhvervsaffaldets vedkommende, som dækkes via det opkrævede erhvervsaffaldsgebyr, vil en del administrative processer blive overflyttet fra kommunalt regi til statsligt regi i den kortsigtede planperiode, og den overskydende økonomi vil blive anvendt til initiativer rettet mod affald fra erhvervsvirksomheder. Tids- og handleplan Nærværende politiske behandling afsluttes i den , hvorefter forslaget til

16 affaldsplan udsendes i offentlig høring. Høringsperioden, som jvf. affaldsbekendtgørelsen skal løbe i mindst 8 uger, er her forlænget til 11 uger, primært på grund af, at den løber i en del af sommerferien. Høringsperioden afsluttes den , hvorefter høringssvarene bliver behandlet af forvaltningen. Forslag til den endelige affaldsplan vil blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget i oktober måned, og den endelig vedtagelse forventes at blive i til november Teknisk direktør indstiller, at forslaget til Ringsted Kommunes affaldsplan sendes i offentlig høring i perioden til med henblik på at indhente kommentarer fra borgere, erhverv, organisationer m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen, Mogens Larsen og Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 9. Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Sagsid: 08/24944 Bilag: - Åben: Ugetømning - Fastlæggelse af ekstra tillægstakst Ringsted Kommune indfører tilbud om ugetømning af gråt affald med virkning fra den Der er allerede vedtaget takster for ugetømning af BATES-beholdere i husstande med én beholder. I forbindelse med tilmelding til ugetømning er der imidlertid kommet ønsker fra borgere på ejendomme med 2 beholdere om at få ugetømt. Dette indgik ikke i den tidligere beslutning. Der skal derfor træffes beslutning om en ekstra tillægstakst, som gælder for de BATES-husstande, der har to sække med 14-dages tømning, og som ønsker at få begge sække tømt hver uge. Taksten gælder specifikt for ugetømning af ekstra sækken. traf den beslutning om forskellige tillægstakster ved ugetømning af gråt affald. I forbindelse med borgernes tilmelding til ugetømning viser det sig, at nogle borgere ønsker ugetømning af 2 beholdere på samme ejendom. Bilag nr. 1 giver en beskrivelse af sagen og et forslag til den nye tillægstakst. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune med den pågældende ekstra tillægstakst vil have mulighed for at efterkomme de forskellige ønsker, som borgerne har ved

17 tilmelding til ugetømning af det grå affald. Økonomi Dagrenovationsordningen er 100% gebyrfinansieret. I bilaget findes en beregning af den pågældende tillægstakst, som fastsættes til 864,50 kr. incl. moms. Som det fremgår af bilaget er tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge mindre end tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge, nemlig henholdsvis 864,50 kr. og 1.068,75 kr. Baggrunden for denne difference er, at der i tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge er indeholdt en omkostning til forvaltningens administration af ugetømningsordningen. Denne omkostning er ikke indeholdt i tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge, idet borgerne har betalt administrationsomkostninger en gang i forbindelse med tilmeldingen til afhentning af ekstra sæk. Tids- og handleplan Tillægstaksten skal træde i kraft den , og skal gælde for resten af året. Teknisk direktør indstiller, at den ekstra tillægstakst, gældende for perioden til , fastsættes som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen og Mogens Larsen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 10. Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Sagsid: 09/10873 Bilag: - Åben: Skilte og butiksfacader.pdf Ringsted Kommune har siden 1998 administreret godkendelse af butiksfacader, markiser og baldakiner, facadeskilte, udhængsskilte, lysskilte, belysning af skilte og facader, henvisningskilte, opklæbning på vinduer, udhængsflag og tyverisikring efter "Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer". Hæftet omfatter retningslinjer for bygninger i Centerområder, Øvrige byområder, Erhvervsområder og Landområder. Hæftet er tænkt som et fælles grundlag, et redskab og en inspirationskilde for husejere og erhvervsdrivende, der vil ændre eller nyetablere skilte i Ringsted Kommune. Praksis for området er, at butikker og virksomhedsejere ansøger kommunen om godkendelse af deres skiltning og butiksfacader. Såfremt skiltningen/butiksfacaden er i overensstemmelse med vejledningen meddeles tilladelse - dog kræver udhængsskilte byggetilladelse, hvor den

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere