Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Finn Andersen (FA) C Tulle Olsen (TO) I Bo Jensen (BJ) Bent Pedersen (BP) Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Lisbeth Andersen (LA) A, Gunnar Christiansen (GC) A Bemærkninger Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 18 bliver behandlet på den åbne del af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Bemyndigelse til underskrift Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Godkendelse af Resultatrevision Revision af husholdningsaffaldsregulativ Ringsted Kommunes nye affaldsplan Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Udbud af stadeplads til café/servicebygning på Torvet Godkendelse af skema c - 18 boliger til blinde incl. servicearealer på Skansen Godkendelse af skema C - 18 boliger til autister incl. servicearealer på Skansen Bevilling til Landsbyhuset i Gyrstinge Optagelse af lån Revisionsberetning Ansøgning om tilkøb af jordstykke Bevilling til indretning og ombygning af institutionskøkkener på 0-6 årsområdet Asgårdskolen. Brug af driftsmidler til anlæg Etablering af Boldbane i Gyrstinge Bevilling til etablering af 2 kunststofbaner...26

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU2009_06_02 Kommunens kassebeholdning er pr. 26. maj 2009 optalt til 92,2 mio. kr. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 26. maj 2009 opgøres til 26,2 mio. kr. Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende

4 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Lukkede dagsordenpunkter Ingen Anvendelse af bygninger og arealer tidligere anvendt af Ringsted BUC Til efterretning. Beslutning i den Til efterretning 2. Bemyndigelse til underskrift Sagsid: 05/5141 Bilag: Efter styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget dertil af. Den, der skal underskrive sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2.

5 viceborgmester, skal have en personlig meddelt beføjelse dertil fra. For tiden er kommunaldirektør Søren Lund Hansen og i dennes fravær økonomichef Karsten Kongstad og i begges fravær direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Torben Lyser bemyndiget til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne. Kommunaldirektøren indstiller, at sekretariatschef Anja Falk Andersen bemyndiges til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne i kommunaldirektørens og Karsten Kongstads og Torben Lysters fravær. en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 3. Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Sagsid: 06/19784 Bilag: Som et resultat af s vedtagelse af 11. januar 1999 om godkendelse af en strategi for ældre og plejeområdet, heri en moderniseringsplan for kommunens plejeboliger, vedtog Social og Sundhedsudvalget den 18. september 2006, at moderniseringen af Ortved Plejecenter skulle igangsættes og at byggeriet skulle udføres efter almenboliglovens regler. godkendte skema A den 11. december 2006 og skema B den 9. september Byggeriet blev påbegyndt maj 2008 og forventes afsluttet senest 1. oktober Sagen foreligges med henblik på at orientere om projektets økonomiske stade. Projektets samlede økonomi er fordelt med en anskaffelsessum for boligdelen på 75,4 mio. kr. incl. moms, der finansieres over almenboliglovens regler, og 18,1 mio. kr. excl. moms, der finansieres over kommunekassen. Der har været beregnet et provenu på det samlede projekt på ca. 6,0 mio. kr. Kommunernes Revision har deltaget i projektet som økonomisk bygherrerådgiver. For den største dels vedkommende har projektet været et ombygningsprojekt med mange af de uforudsete forhold, der ofte er kendetegnende for den slags projekter, og selvom der i projektøkonomien og i kontrakten med totalentreprenøren er indbygget midler til imødegåelse af uforudsete forhold har disse økonomiske midler ikke været tilstrækkelige. For den samlede anlægsudgift totalentreprisedelen er der indregnet 2,3 mio. kr. incl. moms til uforudsete forhold. Pr. 1. april 2009 kan der konstateres et samlet forbrug til uforudsete forhold på 5,6 mio. kr., hvilket vil sige et merforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. på boligdelen og 0,6 mio. kr. på servicearealerne.

6 Det må påregnes, at der yderligere skal anvendes 0,5 mio. kr. inden byggeriet er afsluttet. Årsagen til dette merforbrug skal findes i bygningsmæssige forhold, der ikke har kunnet konstateres på udbudstidspunktet eller i forhold, der ved igangsætningen af byggeriet er blevet vurderet til ikke at leve op til en acceptabel bygningsmæssig standard. Forud for byggeriets start har der, af en ekstern bygningssagkyndig, været udført en gennemgang af bygningsmassens tilstand, og der er udfærdiget en Førsynsrapport, som efterfølgende er kapitaliseret til 0,35 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet i totalentreprisekontrakten. Førsynsrapporten har alene været en udvendig og indvendig visuel gennemgang af bygningerne uden destruktive indgreb i konstruktioner eller installationer. Det har betydet, at det ved ombygningerne af ældreboligerne er blevet vurderet, at det var nødvendigt at udskifte vindues og dørpartier, udskifte dele af gulvbelægningen og male den eksisterende loftbeklædning. Der er blevet konstateret store områder i plejeboligerne med løse og skæve gulve, hvorfor dette også er blevet udbedret. Hertil kommer en hel del mindre ting, der er blevet bragt i orden af funktionsmæssige årsager. Nævnte forhold har ikke været medtaget i udbudsmaterialet. Det skal bemærkes, at det forventede forbrug af uforudsete udgifter vil beløbe sig til ca. 13 % af håndværkerudgifterne mod en normal på ca. 10 %. Høring Intet Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de udførte og kommende ekstraarbejder er nødvendige for at sikre et bygnings og driftsmæssigt acceptabelt resultat.

7 Økonomi Kommunernes Revision har skitseret følgende mulige model for finansiering af merforbruget: Gældende maksimale låneramme ( kr. m2 ) 76,6 mio. kr. Anskaffelsessum godkendt i skema B 75,4 mio. kr. Mulig udvidelse af lånerammen En udvidelse af lånerammen koster 7 % i grundkapitalindskud 1,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. Boliger Servicecenter Merforbruget på 3,3 mio. kr. fordeles med: 2,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. Anviste besparelser på andre poster 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. Reduceret merforbrug incl. moms. 2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. Servicecenter beregnes excl. moms 0,4 mio. kr. Overskridelse boligdelen 2,0 mio. kr. Den udvidede låneramme 1,2 mio. kr. Ufinansieret del incl. moms 0,8 mio. kr. Samlet merudgift finansieret af kommunekassen: Overskridelse på boligdelen incl. moms 0,8 mio. kr. Overskridelse på servicecenter, excl. moms 0,4 mio. kr. Øget grundkapitalindskud 0,1 mio. kr. I alt 1,3 mio. kr. Yderligere skønnet merforbrug 0,5 mio. kr. Total 1,8 mio. kr. Oprindeligt provenu 6,0 mio. kr. Samlet merforbrug 1,8 mio. kr. Aktuelt provenu 4,2 mio. kr. Der er ikke medregnet en eventuel indtægt for drift i anlæg. Den nævnte regulering af anskaffelsessummen vil betyde en gennemsnitlig årlig huslejestigning på 12,56 kr. / m2, svarende til ca. 67,00 kr. / mdr. for den enkelte beboer. Merforbruget finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne vedrørende ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Tids- og handleplan Byggeriet er planlagt afsluttet 1. oktober 2009, men der kan på nuværende tidspunkt forventes en tidligere færdiggørelse. Byggeriet forløber planmæssigt. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2009 på henholdsvis 0,4 mio. kr. til servicecentret

8 og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne kommunens grundkapitalindskud øges med 0,1 mio. kr. lånefinansieringen af ældreboligerne øges med 1,2 mio. kr. kommunens nettoudgift på 1,8 mio. kr. finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle der gives yderligere anlægsbevilling på henholdsves 0,4 mio. kr. til servicecentret og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales, idet det forudsættes af finansieringen sker af det forventede overskud på anlægsprojekterne, ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Ej til stede: Teddy Pedersen en anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning, der ændres til at finansieringen sker af overskuddet fra ombygningen af ældreboliger Ortved og Amtstue Allé. Beslutning i den en tiltrådt med Økonomiudvalgets ændring. 4. Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape. Sagsid: 07/13886 Bilag: Bo- og Servicecenter Ringsted er i dag placeret på 2 adskilte boligenheder på henholdsves Bengerds Alle og Østre Park 2B. I 2007/08 blev hovedparten af boligerne på Bengerds Allé ombygget til to-rumsboliger med eget bad og toilet i forbindelse med overtagelsen af tidligere ungdomsboliger på naboejendommen. Ombygningen blev forestået af den selvejende almene boliginstitution "Bedre Boliger, Ringsted" i tæt samarbejde med LEV. LEV ansøger i skrivelse den 2. april 2009 om forhåndsgodkendelse af projektforslag til ombygning af de resterende 18 et-rumsboliger med fælles bad og toilet placeret på henholdsvis Østre Park og Bengerds Allé. I projektforslaget foreslås det, at boenheden på Østre Park nedlægges, og at én af de eksisterende boligblokke på Bengerds Allé om- og udbygges, så den kan rumme 18 to-rumsboliger med eget bad og toilet. De 4 lejligheder placeres i en eksisterende blok, som ombygges. De resterende 14 boliger og servicearealet er nybyg. Boligerne er erstatningsboliger for beboerne fra bostedet på Bengerds Allé og fra Tusindfryd. Grundet beboernes fysiske handicap, opføres de nye lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 75,2 kvm., da der forudsættes ekstra plads til hjælpere (2 ad gangen) og ekstra plads til hjælpemidler og venderadius for kørestole. Høring Projektforslaget anbefales af LEV s lokalafdeling. Forslaget har været forelagt Teknisk Forvaltning og kræver ikke ny lokalplan.

9 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget rummer en række fordele. Boligerne for den mest handicappede gruppe beboere på Bo- og Servicecenter Ringsted vil blive tidssvarende og arbejdsforholdene for medarbejderne vil blive acceptable. Der forventes desuden et rationale i forhold til personalepåsætningen i forbindelse med nattevagterne, og ledelsen vil, alt andet lige, blive mere synlig ved etablering af en geografisk enhed. Ringsted Kommune vil umiddelbart opnå et provenu ved salg af ejendommen Østre Park 2B. Økonomi Med et rammebeløb på kr./m² udgør den samlede byggesum kr. for 1354 m². Servicearealet udstykkes som en ejerlejlighed til Ringsted Kommune. Udgiften skønnes til ca kr., som er momsfrit for kommunen. På den selvejende institutions vegne tilbyder LEV at erhverve den eksisterende blok, arealet omkring blokken samt et nyt tilstødende grundstykke til det øvrige byggeri. Det foreslås, at ovennævnte erhverves fra Ringsted Kommune til en samlet pris af kr. Købet fordeler sig som følger og er udgiftsneutralt for Ringsted Kommune Råjord ca m² byggeret ca m² Køb m² a kr/ m² kr. Køb bygning kr. I alt kr. Ringsted skal betale 7 % grundkapital Serviceareal Tilskud Rest Udgift i alt kr kr kr kr kr. Prisen for byggeret svarer til prisen vedr. Solhammerskolen. Der forventes et rationale i forhold til påsætningen af nattevagter ved samling af de 18 boliger til én fysisk enhed. Der forudsættes et provenu ved salg af Østre Park 2B. Tids- og handleplan Byggeriet vil kunne iværksættes efteråret Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektet forhåndsgodkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Genoptages. Supplerende sagsfremstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet gennemgå forslaget til projekt, herunder priskalkulation og regelgrundlaget vedr. almene pleje- og handicapboliger. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen

10 en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 5. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Sagsid: 09/12058 Bilag: - Åben: Sammenligning af ressourceforbrug på UU opgaverne - Åben: Rapport vedr. den fremtidige UU-vejledning og organisation Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU) drives i et samarbejde mellem Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. I dag er UU Vestsjælland fysisk og organisatorisk placeret i Slagelse, men betjener Ringsted og Sorø inden for nøjagtig samme aftaleramme. Den gældende driftsaftale mellem kommunerne og UU blev indgået i Siden da, og ikke mindst under indtryk af strukturreformen og de deraf følgende større kommuner, er der sket væsentlige ændringer i kommunernes organisationer, deres måde at arbejde på og deres efterspørgsel af ydelser fra UU Vestsjælland. Ledelsen i de tre kommuner har derfor sammen med UU Vestsjælland arbejdet med at få identificeret de væsentligste problemfelter og opstillet nogle scenarier for en ændret organisering af UU opgaverne. Arbejdet har været forankret på direktørniveau i de tre kommuner, og der har været inddragelse af nøglepersoner fra de forskellige forvaltningsområder i kommunerne, ligesom UU har bidraget aktivt til arbejdet. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal overordnet bidrage til, at unges valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Siden den 1. januar 2007 har UU Vestsjælland alene dækket tre sammenlagte kommuner, Ringsted, Slagelse og Sorø. I alle tre kommuner er der et klart politisk fokus på styrelse af hurtig og helhedsorienteret indsats for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle tre kommuner ligger et godt stykke fra den politiske målsætning om, at 95 % af alle unge har en ungdomsuddannelse i Parallelt med kommunalreformen er der øget fokus på, hvordan man laver en øget, bedre og mere målrettet indsats i forhold til de unge og uddannelse: 1. Uddannelsesniveauet skal løftes i alle tre kommuner 2. Der skal være en helhedsorienteret sagsbehandling for de unge, der ikke er i gang med uddannelse eller job eller som kræver specialvejledning. Alle tre kommuner har eller arbejder med nye strukturer og arbejdsgange, der skal understøtte at de to mål nås. Forsætningen for succes i.f.t. målene afhænger både af arten og organiseringen af vejledningen. Kommunernes ønsker til UU-opgavernes fremtidige løsning sammenfattes således: Der ønskes en differentiering af ydelserne fra UU, således at UU-opgaverne løses

11 relateret til den enkelte kommunes behov og ikke efter en fælles standard, hvorfra alle afvigelser bliver tillægsydelser. Der ønskes en stærkere fokusering på de kerneproblemer, der lægger hindringer i vejen for at nå målet om ungdomsuddannelse til alle. Her ønskes en stærkere fokusering på ungevejledningen og på særligt udsatte grupper af unge med øget frafaldsrisiko m.v. Ændringer i folkeskolen gennem de senere år skaber grundlag for integration af langt hovedparten af vejledningsopgaverne sammen med de øvrige nye og de kendte opgaver på den på enkelte skole med en forvaltningsmæssig support. Det er de ansvarlige direktørers vurdering, at disse mål bedst opnås ved en fremtidige organisering af UU-opgaverne baseres på den model, der i rapporten betegnes som filialmodellen. Filialmodellen kan betyde flere ting: F.eks.: At der fastholdes én samlet organisation med ressourcerne fordelt til en geografisk placering i en slags afdeling eller filial i hver kommune. Hver enkelt kommune skal efterfølgende tage stilling til, om det skulle være med selvstændig adresse eller placeret flere steder, afhængigt af den enkelte kommunes organisering. Eller en deling af den nuværende UU-organisation i forhold til de tre kommuner. Hver kommune modtager ressourcemæssigt sin andel. Det vil give den enkelte kommune mulighed for at tilrettelægge og organisere UU-opgaver i overensstemmelse med lokale behov. Modellen kan realiseres som tre selvstændige enheder med hver sin leder dog med klare aftaler om placering af fællesfunktioner vedr. indberetninger m.v. i den ene af enhederne inklusiv, at en af de tre ledere varetager chefjobbet. Det kan suppleres med en styregruppe (direktionsniveau) eventuelt suppleret med et politisk forum eller en bestyrelse, som står for en overordnet strategisk synliggørelse af UU-indsatsen i området (temadage, konferencer, som vil kunne skabe et større fællesskab end det er tilfældet i dag). Alle varianter af filialmodellen betyder, at der vil være et begrænset, men nødvendigt antal fælles funktioner udover fælles faglige møder, mødelokaler, IT-værktøjer etc. Fælles administrative funktioner kan lægges ud i en eller flere af de tre filialer. De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilken organisationsform, der besluttes. I tilfælde af fuld hjemtagelse af UU opgaven inkl. opløsning af UU Vestsjælland, vil medarbejderne være sikret job i hver af de tre kommuner efter Lov om virksomhedsoverdragelse. Høring Jf. tids- og handleplanen. Vurdering Direktørgruppen fra de tre kommuner kan på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen, og med relevante interessenter i deres respektive organisation konkludere følgende: 1. Kommuneaftalen bør ændres uanset hvilken organisering der vælger, idet der skal laves skræddersyede aftaler om ydelser til hver af de tre kommuner. 2. At anbefale filialmodellen i en form, hvor der sikres maksimal lokal tilpasning. Økonomi Omorganiseringen af UU-opgaverne forudsættes at ske inden for de gældende økonomiske rammer, som matcher ressourceforbruget i sammenlignelige UU centre.

12 Tids- og handleplan Sagen behandles i løbet af maj måned i de relevante udvalg og byråd i de tre kommuner med henblik på en principbeslutning om den fremadrettede organisering af UU opgaverne. I perioden juni til august sendes sagen i høring hos de relevante parter (bl.a. UU Dialogforum, de interne samarbejdsorganer, faglige organisationer, handicapråd mv.). I august/september træffes endelig beslutning med baggrund i de indkomne høringssvar. Hvis der foreligger enighed mellem de tre kommuner, vil besluttede ændringer kunne gennemføres relativt hurtigt, men hvis f.eks. en eller flere ønsker at hjemtage opgaven fuldt ud, vil de formelle opsigelsesvarsler træde i kraft, hvilket er 12 mdr. fra den 1. januar Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den fremtidige organisering af UU-opgaverne i Ringsted Kommune sker efter filialmodellen med den videst mulige lokale tilpasning af opgaveløsningen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en anbefales. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den en anbefales. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt 6. Godkendelse af Resultatrevision 2008 Sagsid: Bilag: - Åben: Resultatoversigt Åben: Scorecard Ministermål Åben: Scorecard Rettidighed - Åben: Besparelsespotentiale - Åben: Notat om Resultatrevision Ringsted 2008 Resultatrevision 2008 er i mail den 18. marts fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til orientering og fremsættes hermed til høring i LBR sammen med Jobcentrets notat med kommentarer. I henhold til lovgivningen skal resultatrevisionen sendes til høring i LBR senest den 1. maj 2009 og LBR skal have afgivet sit høringssvar til Jobcentret senest den 21. maj Herefter

13 skal resultatrevisionen med LBR s bemærkninger indsendes til godkendelse i både og i Jobcentret for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevision 2008 fremlægges hermed sammen med jobcentrets notat vedr. de fremviste resultater i (bilag) Høring Resultatrevision 2008 fremlægges til høring i LBR. Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at LBR afgiver sine høringsbemærkninger til Resultatrevision Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision 2008 som følger: Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at det udarbejdede besparelsespotentiale har en begrænset værdi for jobcentets indsats Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at indsats og resultater har været gode i 2008 LO bemærker, at ifølge LO s egne beregninger, har Jobcenter Ringsted i 2008 haft landets næstlaveste andel af uddannelsesaktivering. Supplerende sagsfremstilling Det lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal resultatrevisionen herefter godkendes i jobcentret og i kommunen senest den 30. juni, hvorefter resultatrevisionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar skal offentliggøres senest den 1. juli. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler resultatrevisionen til s godkendelse. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget anbefaler Resultatrevision 2008 til s godkendelse. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 7. Revision af husholdningsaffaldsregulativ Sagsid: 09/11153 Bilag: - Åben: Revison af hush.regulativ - Åben: Revision af husholdningsregulativ Som konsekvens af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 20. maj 2008 om henholdsvis

14 indførelse af tilbud om ugetømning af det grå affald og indførelse af en husstandsindsamling af brugte husholdningsbatterier samt s beslutning den 9. marts 2009 om takster for ugetømningen, skal der indarbejdes en række ændringer i Ringsted Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald". Der skal således træffes beslutning om, at de pågældende ændringer indarbejdes i regulativet, samt om fastlæggelse af et særgebyr. Der er udarbejdet en sagsbeskrivelse, der vedlægges som bilag 1. Sagsbeskrivelse indeholder en oversigt over samtlige revisioner samt begrundelser herfor. Oversigten er udarbejdet på baggrund af de to ovennævnte beslutninger og som konsekvens af lovgivningsmæssige og administrative opdateringer på området. Bilag 2 indeholder forslag til særgebyr for tidlig afmelding af ændringer. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Ved ændringer i affaldsordningerne skal de regulativmæssige forhold ændres tilsvarende. Ved at indarbejde de pågældende ændringer vil husholdningsaffaldsregulativet være opdateret på alle områder. Økonomi Denne revision har ikke direkte økonomiske konsekvenser. På byrådsmødet den 9. marts 2009 er der truffet beslutning om taksterne for ugetømning. Hvis en grundejer inden for et år efter at have tilmeldt sig ordningen for ugetømning, ønsker at fravælge ordningen igen, vil der blive opkrævet et særgebyr, der skal dække kommunens administrations- og driftsomkostninger til henholdsvis til- og frameldingen til ordningen. Særgebyret anbefales fastsat til 275 kr. excl. moms (343,75 kr. incl. moms). Tids- og handleplan Ændringerne i regulativet skal træde i kraft den 1. september Teknisk direktør indstiller, at: de foreslåede ændringer indarbejdes i Ringsted Kommunes Regulativ for husholdningsaffald med ikrafttræden den 1. september 2009 særgebyret vedtages som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales. Ej tilstede: Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt.

15 8. Ringsted Kommunes nye affaldsplan Sagsid: 07/24434 Bilag: - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_hovedplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag1.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag2.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_tidsplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan _1_.pdf - Åben: Ringsted kommunes affaldsplan _2.pdf På baggrund af den gældende lovgivning skal kommunalbestyrelsen vedtage den 4-årige kommunale affaldsplan. Inden den endelige vedtagelse skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring. Derfor fremlægges høringsforslag til affaldsplan til politisk behandling. Affaldsplanarbejdet har været gennemført i et samarbejde mellem affaldsselskabet FASAN, de fire interessentkommuner og med Grontmij Carl Bro som proceskonsulent. Sagsbeskrivelsen fremgår af bilag nr. 1, som resumerer sagens historik. Bilag nr. 2 opsummerer, i korte træk, indholdet i selve forslaget til affaldsplanen og bilag nr. 3-6 er selve forslaget til affaldsplanen. Høring Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, har der været gennemført en form for "forhøring" i form af et møde, afholdt med repræsentanter for forskellige interessenter, forinden udarbejdelsen af dette forslag til affaldsplan. Den offentlige høring gennemføres i perioden den til den Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at initiativerne i den nye affaldsplan vil medvirke til at rette fokus på affaldshåndteringen for private borgere og for erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune. Ligeledes vil der blive lagt vægt på samarbejdet mellem de fire kommuner og affaldsselskabet FASAN. Samlet set forventes det, at indholdet i affaldsplanen vil medvirke til, at der arbejdes hen imod de overordnede målsætninger eksempelvis affaldsforebyggelse, bedre ressourceudnyttelse, mindre miljøbelastning og en øget kvalitet i affaldshåndteringen. Økonomi Der er ikke lagt op til at gennemføre omkostningstunge initiativer overfor husholdningsaffaldet, hvorfor det forventes at de beskrevne initiativer vil kunne gennemføres inden for det nuværende niveau for renovationsgebyret. For erhvervsaffaldets vedkommende, som dækkes via det opkrævede erhvervsaffaldsgebyr, vil en del administrative processer blive overflyttet fra kommunalt regi til statsligt regi i den kortsigtede planperiode, og den overskydende økonomi vil blive anvendt til initiativer rettet mod affald fra erhvervsvirksomheder. Tids- og handleplan Nærværende politiske behandling afsluttes i den , hvorefter forslaget til

16 affaldsplan udsendes i offentlig høring. Høringsperioden, som jvf. affaldsbekendtgørelsen skal løbe i mindst 8 uger, er her forlænget til 11 uger, primært på grund af, at den løber i en del af sommerferien. Høringsperioden afsluttes den , hvorefter høringssvarene bliver behandlet af forvaltningen. Forslag til den endelige affaldsplan vil blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget i oktober måned, og den endelig vedtagelse forventes at blive i til november Teknisk direktør indstiller, at forslaget til Ringsted Kommunes affaldsplan sendes i offentlig høring i perioden til med henblik på at indhente kommentarer fra borgere, erhverv, organisationer m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen, Mogens Larsen og Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 9. Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Sagsid: 08/24944 Bilag: - Åben: Ugetømning - Fastlæggelse af ekstra tillægstakst Ringsted Kommune indfører tilbud om ugetømning af gråt affald med virkning fra den Der er allerede vedtaget takster for ugetømning af BATES-beholdere i husstande med én beholder. I forbindelse med tilmelding til ugetømning er der imidlertid kommet ønsker fra borgere på ejendomme med 2 beholdere om at få ugetømt. Dette indgik ikke i den tidligere beslutning. Der skal derfor træffes beslutning om en ekstra tillægstakst, som gælder for de BATES-husstande, der har to sække med 14-dages tømning, og som ønsker at få begge sække tømt hver uge. Taksten gælder specifikt for ugetømning af ekstra sækken. traf den beslutning om forskellige tillægstakster ved ugetømning af gråt affald. I forbindelse med borgernes tilmelding til ugetømning viser det sig, at nogle borgere ønsker ugetømning af 2 beholdere på samme ejendom. Bilag nr. 1 giver en beskrivelse af sagen og et forslag til den nye tillægstakst. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune med den pågældende ekstra tillægstakst vil have mulighed for at efterkomme de forskellige ønsker, som borgerne har ved

17 tilmelding til ugetømning af det grå affald. Økonomi Dagrenovationsordningen er 100% gebyrfinansieret. I bilaget findes en beregning af den pågældende tillægstakst, som fastsættes til 864,50 kr. incl. moms. Som det fremgår af bilaget er tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge mindre end tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge, nemlig henholdsvis 864,50 kr. og 1.068,75 kr. Baggrunden for denne difference er, at der i tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge er indeholdt en omkostning til forvaltningens administration af ugetømningsordningen. Denne omkostning er ikke indeholdt i tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge, idet borgerne har betalt administrationsomkostninger en gang i forbindelse med tilmeldingen til afhentning af ekstra sæk. Tids- og handleplan Tillægstaksten skal træde i kraft den , og skal gælde for resten af året. Teknisk direktør indstiller, at den ekstra tillægstakst, gældende for perioden til , fastsættes som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen og Mogens Larsen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 10. Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Sagsid: 09/10873 Bilag: - Åben: Skilte og butiksfacader.pdf Ringsted Kommune har siden 1998 administreret godkendelse af butiksfacader, markiser og baldakiner, facadeskilte, udhængsskilte, lysskilte, belysning af skilte og facader, henvisningskilte, opklæbning på vinduer, udhængsflag og tyverisikring efter "Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer". Hæftet omfatter retningslinjer for bygninger i Centerområder, Øvrige byområder, Erhvervsområder og Landområder. Hæftet er tænkt som et fælles grundlag, et redskab og en inspirationskilde for husejere og erhvervsdrivende, der vil ændre eller nyetablere skilte i Ringsted Kommune. Praksis for området er, at butikker og virksomhedsejere ansøger kommunen om godkendelse af deres skiltning og butiksfacader. Såfremt skiltningen/butiksfacaden er i overensstemmelse med vejledningen meddeles tilladelse - dog kræver udhængsskilte byggetilladelse, hvor den

18 endelige tilladelse sker i forbindelse med byggetilladelsen. Er ansøgningen i overensstemmelse med vejledningen, optages der forhandling med ansøgeren og en acceptabel løsning findes. Ellers sendes sagen videre til Skilte- og facadeudvalget, der består af 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, 1 person fra Erhvervsforum og 2 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning. Skilte- og facadeudvalget har på 3 møder den 20. august og den 25. september 2008 samt den 19. februar 2009 drøftet en revision af regulativet: "Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer". Der er i udvalget fuld opbakning til regulativet og proceduren. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet følgende mindre ændringsforslag og præciseringer. Det bemærkes at regulativet ikke gælder for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune - herunder læskure. Butiksfacader Retningslinje 1 ændres til: "Ved ombygning skal det tilstræbes, at hele husets facade synsmæssigt udgør en konstruktiv helhed. Der skal som hovedregel anvendes enkeltstående løse bogstaver". Opklæbning på vinduesarealer Retningslinje 1 ændres til: "Butiksvinduer må ikke være permanent tildækkede. Der kan dog i enkelte tilfælde tillades, at der ca. 30 cm fra vinduets kant sker en opklæbning på bagsiden af en reol eller lignende". Rullende reklamer (ny kategori) gældende for hele området Retningslinje 1: "Der kan ikke tillades skiltning med rullende tekster". Løse skilte (ny kategori) Mange skilte - såkaldte klapskilte eller sandwich skilte placeres på fortovet til stor gene for fodgængerne. Et stort antal bidrager til skilteforvirringen. Retningslinje 1: "Der må max. opsættes 2 løse skilte på fortovsarealet og kun ud for den pågældende forretnings facade eller tilkørsel". Erhvervsområder Retningslinier for skilte i erhvervsområder. Retningslinje 2: "Fritstående skilte skal placeres i tilknytning til indkørslen. Højden må ikke overstige 1,5 m. Pyloner på max. 4 m kan tillades mod, at der ikke samtidig opsættes flagstænger. Teknisk direktør indstiller, at ændringsforslagene godkendes. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den en anbefales med følgende bemærkninger: De nugældende regler for "Opklæbning på vinduesarealer" fastholdes. Forslag til retningslinierne for "Rullende reklamer" fastlægges af udvalget på et senere tidspunkt, uden at det har opsættende virkning for behandlingen af denne sag. Løse skilte m.v skal placeres i henhold til de gældende regler for placering af skilte m.v, af hensyn til fremkommeligheden for handicappede. Der kan tillades en kombination af en pylon og op til to flagstænger. Med bemærkning om, at flag skal vedligeholdes. en anbefales med Byplan- og Boligudvalgets bemærkninger.

19 Beslutning i den en tiltrådt. 11. Udbud af stadeplads til café/servicebygning på Torvet Sagsid: 09/6037 Bilag: - Åben: Bilag til Muhammed Muhcu s tilbud på stadeplads på Torvet - Åben: Ekstra bilag til Muhammed Muhcu s tilbud på stadeplads på Torvet - Åben: Tilbud på cafebygning Byplan- og Boligudvalget besluttede den 23. februar 2009 at igangsætte en udbudsproces med henblik på at belyse vilkår for etablering af en cafe/ servicebygning både med og uden toiletter på Torvet. Det udpegede areal midt på Torvet kan delvis benyttes til udeservering og udvalget besluttede at udbyde arealet for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse. Ved udbudsperiodens udløb var der indkommet 2 tilbud. Tilbud nummer 1 er ikke konditionsmæssigt og indgår derfor ikke i vurderingen. Tilbud nummer 2 indeholder 3 alternative konditionsmæssige forslag og et ekstra projekt, der ikke er konditionsmæssigt og derfor ikke indgår i vurderingen. Vurdering Forlag 1 omfatter en ottekantet bygning på 50 m² med store gennemgående glaspartier. Ydersiden af facadeelementerne er beklædt med en glasmarkise/solafskærmning i farvet glas. Forslag 2 omfatter en pagodebygning på knapt 50 m² med en kombination af glaspartier og træfacader og listedækket paptag. Forslag 3 har det samme størrelse og udseende som forslag 2 men en anden indretning. Teknisk Forvaltning vurderer, at den ottekantede transparente bygning har den mest overbevisende arkitektoniske kvalitet og at den ved sin nytænkning vil tilføre Torvet en bygningsmæssig og funktionel kvalitet. Pagodebygningen er mere tung i sin arkitektoniske udformning og vil efter forvaltningens opfattelse virke mere dominerende på omgivelserne. Økonomi Alle tre forslag tilbydes til den samme pris: 1) Café/servicebygning med udeservering og toiletter, der driftes af kommunen: kr om året. 2) Café/servicebygning med udeservering og toiletter, der driftes af byder: kr om året. Teknisk direktør indstiller, at forslag 1 vælges incl. drift af toiletter og at der optages forhandling med ansøgeren om opstilling af bygningen hurtigst muligt.

20 Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den en anbefales med bemærkning om, at der ved de kommende kontraktforhandlinger lægges vægt på ren- og vedligeholdelse af såvel cafe-, udeserveringssom toiletområder. Byplan- og Boligudvalgets anbefaling indstilles godkendt. Bent Petersen stemte imod med den bemærkning, at han hellere havde set, at Ringsted Kommune havde anvendt 2-3 mio. kr. til en pæn bygning til bortforpagtning. Beslutning i den Bent Pedersen fremsatte følgende forslag: Ringsted Kommune udarbejder et skitse forslag til en Torvebygning på ca. 120 m2, hvor der kan blive plads til en Cafe på ca. 80 m2, et lille turistkontor på ca. 10 m2 og 3 toiletter på ca. 30 m2. Denne bygning kan opføres for max 3 mio. kr, og kan forpagtes ud i perioder af 5 år med mulighed for forlængelse, hvor forpagtningsafgiften afhænger af, om forpagter vedligeholder toiletterne eller ej. For dette forslag stemte 1 (Bent Pedersen). Imod stemte 18. Herefter satte borgmesteren Økonomiudvalgets anbefaling til afstemning. For stemte 18. Imod stemte 1 (Bent Pedersen). Bent Pedersen stemte imod med den bemærkning, at han hellere havde set, at Ringsted Kommune havde anvendt 2-3 mio. kr. til en pæn bygning til bortforpagtning. 12. Godkendelse af skema c - 18 boliger til blinde incl. servicearealer på Skansen Sagsid: 09/11965 Bilag: Fonden Mariehjemmene har fremsendt skema C til kommunens godkendelse for: 18 boliger til blinde incl. servicearealer (Bofællesskabet Inge Marie) har 10. september 2007 godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 34,119 mio. kr. fordelt med 21,327 mio. kr. til boliger og 12,792 mio. kr. til servicearealer. Skema C viser en samlet anskaffelsessum på 34,735 mio. kr. fordelt med 21,847 mio. kr. til boliger og mio. kr. til serviceareal. Der er større udgifter til boliger 0,520 mio. kr. og større udgifter på 0,096 mio. kr. til servicearealer. Fonden oplyser som begrundelse for merudgifterne, at ved fremsendelse af skema B udgjorde rammebeløbet 18,220 kr. pr.², som efterfølgende blev forhøjet til 18,530 kr. pr. m². Den maksimale anskaffelsessum kan således forhøjes med 0,363 mio. kr. Der ud over er der på baggrund af den endelige opmåling af Landsinspektøren, i forbindelse med bygningens opdeling i ejerlejligheder, sket en ændret fordeling af arealet mellem boliger og serviceareal. Der er tilført boligerne 8,5 m², og servicearealet er tilsvarende blevet reduceret. Huslejen ved skema C er beregnet til kr. pr. m² boligareal årlig excl. forbrugsafgifter. Det er en stigning på 24 kr. pr. m² årligt i forhold til skema B. Det højere huslejeniveau er begrundet i den ændrede anskaffelsessum.

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2009 Mødedato: tirsdag den 02-06-2009 Mødetidspunkt: 16:00-21:15

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2009 Mødedato: tirsdag den 02-06-2009 Mødetidspunkt: 16:00-21:15 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2009 Mødedato: tirsdag den 02-06-2009 Mødetidspunkt: 16:00-21:15 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) Poul Erik Madsen (PEM)

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådet Mødedato: onsdag den 15-11-2006 Mødetidspunkt: - 19:35 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Claus Oppermann

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00. Rådhuset Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 05-01-2009 Mødetidspunkt: 16:00-20:00 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere