Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den 08-06-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:50"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 6/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:50 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Finn Andersen (FA) C Tulle Olsen (TO) I Bo Jensen (BJ) Bent Pedersen (BP) Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Lisbeth Andersen (LA) A, Gunnar Christiansen (GC) A Bemærkninger Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 18 bliver behandlet på den åbne del af dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Budgetmæssige konsekvenser Bemyndigelse til underskrift Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Godkendelse af Resultatrevision Revision af husholdningsaffaldsregulativ Ringsted Kommunes nye affaldsplan Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Udbud af stadeplads til café/servicebygning på Torvet Godkendelse af skema c - 18 boliger til blinde incl. servicearealer på Skansen Godkendelse af skema C - 18 boliger til autister incl. servicearealer på Skansen Bevilling til Landsbyhuset i Gyrstinge Optagelse af lån Revisionsberetning Ansøgning om tilkøb af jordstykke Bevilling til indretning og ombygning af institutionskøkkener på 0-6 årsområdet Asgårdskolen. Brug af driftsmidler til anlæg Etablering af Boldbane i Gyrstinge Bevilling til etablering af 2 kunststofbaner...26

3 1. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Bilag: - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU2009_06_02 Kommunens kassebeholdning er pr. 26. maj 2009 optalt til 92,2 mio. kr. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 26. maj 2009 opgøres til 26,2 mio. kr. Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende

4 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af Lukkede dagsordenpunkter Ingen Anvendelse af bygninger og arealer tidligere anvendt af Ringsted BUC Til efterretning. Beslutning i den Til efterretning 2. Bemyndigelse til underskrift Sagsid: 05/5141 Bilag: Efter styrelseslovens 32 skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget dertil af. Den, der skal underskrive sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2.

5 viceborgmester, skal have en personlig meddelt beføjelse dertil fra. For tiden er kommunaldirektør Søren Lund Hansen og i dennes fravær økonomichef Karsten Kongstad og i begges fravær direktør for Børne- og Kulturforvaltningen Torben Lyser bemyndiget til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne. Kommunaldirektøren indstiller, at sekretariatschef Anja Falk Andersen bemyndiges til sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester at underskrive dokumenterne i kommunaldirektørens og Karsten Kongstads og Torben Lysters fravær. en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 3. Modernisering af Ortved Plejecenter - Orientering om projektets økonomiske stade Sagsid: 06/19784 Bilag: Som et resultat af s vedtagelse af 11. januar 1999 om godkendelse af en strategi for ældre og plejeområdet, heri en moderniseringsplan for kommunens plejeboliger, vedtog Social og Sundhedsudvalget den 18. september 2006, at moderniseringen af Ortved Plejecenter skulle igangsættes og at byggeriet skulle udføres efter almenboliglovens regler. godkendte skema A den 11. december 2006 og skema B den 9. september Byggeriet blev påbegyndt maj 2008 og forventes afsluttet senest 1. oktober Sagen foreligges med henblik på at orientere om projektets økonomiske stade. Projektets samlede økonomi er fordelt med en anskaffelsessum for boligdelen på 75,4 mio. kr. incl. moms, der finansieres over almenboliglovens regler, og 18,1 mio. kr. excl. moms, der finansieres over kommunekassen. Der har været beregnet et provenu på det samlede projekt på ca. 6,0 mio. kr. Kommunernes Revision har deltaget i projektet som økonomisk bygherrerådgiver. For den største dels vedkommende har projektet været et ombygningsprojekt med mange af de uforudsete forhold, der ofte er kendetegnende for den slags projekter, og selvom der i projektøkonomien og i kontrakten med totalentreprenøren er indbygget midler til imødegåelse af uforudsete forhold har disse økonomiske midler ikke været tilstrækkelige. For den samlede anlægsudgift totalentreprisedelen er der indregnet 2,3 mio. kr. incl. moms til uforudsete forhold. Pr. 1. april 2009 kan der konstateres et samlet forbrug til uforudsete forhold på 5,6 mio. kr., hvilket vil sige et merforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. på boligdelen og 0,6 mio. kr. på servicearealerne.

6 Det må påregnes, at der yderligere skal anvendes 0,5 mio. kr. inden byggeriet er afsluttet. Årsagen til dette merforbrug skal findes i bygningsmæssige forhold, der ikke har kunnet konstateres på udbudstidspunktet eller i forhold, der ved igangsætningen af byggeriet er blevet vurderet til ikke at leve op til en acceptabel bygningsmæssig standard. Forud for byggeriets start har der, af en ekstern bygningssagkyndig, været udført en gennemgang af bygningsmassens tilstand, og der er udfærdiget en Førsynsrapport, som efterfølgende er kapitaliseret til 0,35 mio. kr. Dette beløb er indarbejdet i totalentreprisekontrakten. Førsynsrapporten har alene været en udvendig og indvendig visuel gennemgang af bygningerne uden destruktive indgreb i konstruktioner eller installationer. Det har betydet, at det ved ombygningerne af ældreboligerne er blevet vurderet, at det var nødvendigt at udskifte vindues og dørpartier, udskifte dele af gulvbelægningen og male den eksisterende loftbeklædning. Der er blevet konstateret store områder i plejeboligerne med løse og skæve gulve, hvorfor dette også er blevet udbedret. Hertil kommer en hel del mindre ting, der er blevet bragt i orden af funktionsmæssige årsager. Nævnte forhold har ikke været medtaget i udbudsmaterialet. Det skal bemærkes, at det forventede forbrug af uforudsete udgifter vil beløbe sig til ca. 13 % af håndværkerudgifterne mod en normal på ca. 10 %. Høring Intet Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de udførte og kommende ekstraarbejder er nødvendige for at sikre et bygnings og driftsmæssigt acceptabelt resultat.

7 Økonomi Kommunernes Revision har skitseret følgende mulige model for finansiering af merforbruget: Gældende maksimale låneramme ( kr. m2 ) 76,6 mio. kr. Anskaffelsessum godkendt i skema B 75,4 mio. kr. Mulig udvidelse af lånerammen En udvidelse af lånerammen koster 7 % i grundkapitalindskud 1,2 mio. kr. 0,1 mio. kr. Boliger Servicecenter Merforbruget på 3,3 mio. kr. fordeles med: 2,7 mio. kr. 0,6 mio. kr. Anviste besparelser på andre poster 0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr. Reduceret merforbrug incl. moms. 2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. Servicecenter beregnes excl. moms 0,4 mio. kr. Overskridelse boligdelen 2,0 mio. kr. Den udvidede låneramme 1,2 mio. kr. Ufinansieret del incl. moms 0,8 mio. kr. Samlet merudgift finansieret af kommunekassen: Overskridelse på boligdelen incl. moms 0,8 mio. kr. Overskridelse på servicecenter, excl. moms 0,4 mio. kr. Øget grundkapitalindskud 0,1 mio. kr. I alt 1,3 mio. kr. Yderligere skønnet merforbrug 0,5 mio. kr. Total 1,8 mio. kr. Oprindeligt provenu 6,0 mio. kr. Samlet merforbrug 1,8 mio. kr. Aktuelt provenu 4,2 mio. kr. Der er ikke medregnet en eventuel indtægt for drift i anlæg. Den nævnte regulering af anskaffelsessummen vil betyde en gennemsnitlig årlig huslejestigning på 12,56 kr. / m2, svarende til ca. 67,00 kr. / mdr. for den enkelte beboer. Merforbruget finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne vedrørende ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Tids- og handleplan Byggeriet er planlagt afsluttet 1. oktober 2009, men der kan på nuværende tidspunkt forventes en tidligere færdiggørelse. Byggeriet forløber planmæssigt. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2009 på henholdsvis 0,4 mio. kr. til servicecentret

8 og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne kommunens grundkapitalindskud øges med 0,1 mio. kr. lånefinansieringen af ældreboligerne øges med 1,2 mio. kr. kommunens nettoudgift på 1,8 mio. kr. finansieres af overskuddet på anlægsprojekterne ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle der gives yderligere anlægsbevilling på henholdsves 0,4 mio. kr. til servicecentret og 2,5 mio. kr. til ældreboligerne. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales, idet det forudsættes af finansieringen sker af det forventede overskud på anlægsprojekterne, ombygning af ældreboliger Ortved og Amtstue Alle. Ej til stede: Teddy Pedersen en anbefales med Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning, der ændres til at finansieringen sker af overskuddet fra ombygningen af ældreboliger Ortved og Amtstue Allé. Beslutning i den en tiltrådt med Økonomiudvalgets ændring. 4. Renovering af handicapboliger, Bocenter Ringsted, 2. etape. Sagsid: 07/13886 Bilag: Bo- og Servicecenter Ringsted er i dag placeret på 2 adskilte boligenheder på henholdsves Bengerds Alle og Østre Park 2B. I 2007/08 blev hovedparten af boligerne på Bengerds Allé ombygget til to-rumsboliger med eget bad og toilet i forbindelse med overtagelsen af tidligere ungdomsboliger på naboejendommen. Ombygningen blev forestået af den selvejende almene boliginstitution "Bedre Boliger, Ringsted" i tæt samarbejde med LEV. LEV ansøger i skrivelse den 2. april 2009 om forhåndsgodkendelse af projektforslag til ombygning af de resterende 18 et-rumsboliger med fælles bad og toilet placeret på henholdsvis Østre Park og Bengerds Allé. I projektforslaget foreslås det, at boenheden på Østre Park nedlægges, og at én af de eksisterende boligblokke på Bengerds Allé om- og udbygges, så den kan rumme 18 to-rumsboliger med eget bad og toilet. De 4 lejligheder placeres i en eksisterende blok, som ombygges. De resterende 14 boliger og servicearealet er nybyg. Boligerne er erstatningsboliger for beboerne fra bostedet på Bengerds Allé og fra Tusindfryd. Grundet beboernes fysiske handicap, opføres de nye lejligheder med en gennemsnitsstørrelse på 75,2 kvm., da der forudsættes ekstra plads til hjælpere (2 ad gangen) og ekstra plads til hjælpemidler og venderadius for kørestole. Høring Projektforslaget anbefales af LEV s lokalafdeling. Forslaget har været forelagt Teknisk Forvaltning og kræver ikke ny lokalplan.

9 Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget rummer en række fordele. Boligerne for den mest handicappede gruppe beboere på Bo- og Servicecenter Ringsted vil blive tidssvarende og arbejdsforholdene for medarbejderne vil blive acceptable. Der forventes desuden et rationale i forhold til personalepåsætningen i forbindelse med nattevagterne, og ledelsen vil, alt andet lige, blive mere synlig ved etablering af en geografisk enhed. Ringsted Kommune vil umiddelbart opnå et provenu ved salg af ejendommen Østre Park 2B. Økonomi Med et rammebeløb på kr./m² udgør den samlede byggesum kr. for 1354 m². Servicearealet udstykkes som en ejerlejlighed til Ringsted Kommune. Udgiften skønnes til ca kr., som er momsfrit for kommunen. På den selvejende institutions vegne tilbyder LEV at erhverve den eksisterende blok, arealet omkring blokken samt et nyt tilstødende grundstykke til det øvrige byggeri. Det foreslås, at ovennævnte erhverves fra Ringsted Kommune til en samlet pris af kr. Købet fordeler sig som følger og er udgiftsneutralt for Ringsted Kommune Råjord ca m² byggeret ca m² Køb m² a kr/ m² kr. Køb bygning kr. I alt kr. Ringsted skal betale 7 % grundkapital Serviceareal Tilskud Rest Udgift i alt kr kr kr kr kr. Prisen for byggeret svarer til prisen vedr. Solhammerskolen. Der forventes et rationale i forhold til påsætningen af nattevagter ved samling af de 18 boliger til én fysisk enhed. Der forudsættes et provenu ved salg af Østre Park 2B. Tids- og handleplan Byggeriet vil kunne iværksættes efteråret Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektet forhåndsgodkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Genoptages. Supplerende sagsfremstilling Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet gennemgå forslaget til projekt, herunder priskalkulation og regelgrundlaget vedr. almene pleje- og handicapboliger. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen

10 en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 5. Tilpasning af ydelser og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Sagsid: 09/12058 Bilag: - Åben: Sammenligning af ressourceforbrug på UU opgaverne - Åben: Rapport vedr. den fremtidige UU-vejledning og organisation Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU) drives i et samarbejde mellem Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. I dag er UU Vestsjælland fysisk og organisatorisk placeret i Slagelse, men betjener Ringsted og Sorø inden for nøjagtig samme aftaleramme. Den gældende driftsaftale mellem kommunerne og UU blev indgået i Siden da, og ikke mindst under indtryk af strukturreformen og de deraf følgende større kommuner, er der sket væsentlige ændringer i kommunernes organisationer, deres måde at arbejde på og deres efterspørgsel af ydelser fra UU Vestsjælland. Ledelsen i de tre kommuner har derfor sammen med UU Vestsjælland arbejdet med at få identificeret de væsentligste problemfelter og opstillet nogle scenarier for en ændret organisering af UU opgaverne. Arbejdet har været forankret på direktørniveau i de tre kommuner, og der har været inddragelse af nøglepersoner fra de forskellige forvaltningsområder i kommunerne, ligesom UU har bidraget aktivt til arbejdet. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal overordnet bidrage til, at unges valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Siden den 1. januar 2007 har UU Vestsjælland alene dækket tre sammenlagte kommuner, Ringsted, Slagelse og Sorø. I alle tre kommuner er der et klart politisk fokus på styrelse af hurtig og helhedsorienteret indsats for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle tre kommuner ligger et godt stykke fra den politiske målsætning om, at 95 % af alle unge har en ungdomsuddannelse i Parallelt med kommunalreformen er der øget fokus på, hvordan man laver en øget, bedre og mere målrettet indsats i forhold til de unge og uddannelse: 1. Uddannelsesniveauet skal løftes i alle tre kommuner 2. Der skal være en helhedsorienteret sagsbehandling for de unge, der ikke er i gang med uddannelse eller job eller som kræver specialvejledning. Alle tre kommuner har eller arbejder med nye strukturer og arbejdsgange, der skal understøtte at de to mål nås. Forsætningen for succes i.f.t. målene afhænger både af arten og organiseringen af vejledningen. Kommunernes ønsker til UU-opgavernes fremtidige løsning sammenfattes således: Der ønskes en differentiering af ydelserne fra UU, således at UU-opgaverne løses

11 relateret til den enkelte kommunes behov og ikke efter en fælles standard, hvorfra alle afvigelser bliver tillægsydelser. Der ønskes en stærkere fokusering på de kerneproblemer, der lægger hindringer i vejen for at nå målet om ungdomsuddannelse til alle. Her ønskes en stærkere fokusering på ungevejledningen og på særligt udsatte grupper af unge med øget frafaldsrisiko m.v. Ændringer i folkeskolen gennem de senere år skaber grundlag for integration af langt hovedparten af vejledningsopgaverne sammen med de øvrige nye og de kendte opgaver på den på enkelte skole med en forvaltningsmæssig support. Det er de ansvarlige direktørers vurdering, at disse mål bedst opnås ved en fremtidige organisering af UU-opgaverne baseres på den model, der i rapporten betegnes som filialmodellen. Filialmodellen kan betyde flere ting: F.eks.: At der fastholdes én samlet organisation med ressourcerne fordelt til en geografisk placering i en slags afdeling eller filial i hver kommune. Hver enkelt kommune skal efterfølgende tage stilling til, om det skulle være med selvstændig adresse eller placeret flere steder, afhængigt af den enkelte kommunes organisering. Eller en deling af den nuværende UU-organisation i forhold til de tre kommuner. Hver kommune modtager ressourcemæssigt sin andel. Det vil give den enkelte kommune mulighed for at tilrettelægge og organisere UU-opgaver i overensstemmelse med lokale behov. Modellen kan realiseres som tre selvstændige enheder med hver sin leder dog med klare aftaler om placering af fællesfunktioner vedr. indberetninger m.v. i den ene af enhederne inklusiv, at en af de tre ledere varetager chefjobbet. Det kan suppleres med en styregruppe (direktionsniveau) eventuelt suppleret med et politisk forum eller en bestyrelse, som står for en overordnet strategisk synliggørelse af UU-indsatsen i området (temadage, konferencer, som vil kunne skabe et større fællesskab end det er tilfældet i dag). Alle varianter af filialmodellen betyder, at der vil være et begrænset, men nødvendigt antal fælles funktioner udover fælles faglige møder, mødelokaler, IT-værktøjer etc. Fælles administrative funktioner kan lægges ud i en eller flere af de tre filialer. De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilken organisationsform, der besluttes. I tilfælde af fuld hjemtagelse af UU opgaven inkl. opløsning af UU Vestsjælland, vil medarbejderne være sikret job i hver af de tre kommuner efter Lov om virksomhedsoverdragelse. Høring Jf. tids- og handleplanen. Vurdering Direktørgruppen fra de tre kommuner kan på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen, og med relevante interessenter i deres respektive organisation konkludere følgende: 1. Kommuneaftalen bør ændres uanset hvilken organisering der vælger, idet der skal laves skræddersyede aftaler om ydelser til hver af de tre kommuner. 2. At anbefale filialmodellen i en form, hvor der sikres maksimal lokal tilpasning. Økonomi Omorganiseringen af UU-opgaverne forudsættes at ske inden for de gældende økonomiske rammer, som matcher ressourceforbruget i sammenlignelige UU centre.

12 Tids- og handleplan Sagen behandles i løbet af maj måned i de relevante udvalg og byråd i de tre kommuner med henblik på en principbeslutning om den fremadrettede organisering af UU opgaverne. I perioden juni til august sendes sagen i høring hos de relevante parter (bl.a. UU Dialogforum, de interne samarbejdsorganer, faglige organisationer, handicapråd mv.). I august/september træffes endelig beslutning med baggrund i de indkomne høringssvar. Hvis der foreligger enighed mellem de tre kommuner, vil besluttede ændringer kunne gennemføres relativt hurtigt, men hvis f.eks. en eller flere ønsker at hjemtage opgaven fuldt ud, vil de formelle opsigelsesvarsler træde i kraft, hvilket er 12 mdr. fra den 1. januar Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den fremtidige organisering af UU-opgaverne i Ringsted Kommune sker efter filialmodellen med den videst mulige lokale tilpasning af opgaveløsningen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Ej til stede: Teddy Pedersen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en anbefales. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den en anbefales. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt 6. Godkendelse af Resultatrevision 2008 Sagsid: Bilag: - Åben: Resultatoversigt Åben: Scorecard Ministermål Åben: Scorecard Rettidighed - Åben: Besparelsespotentiale - Åben: Notat om Resultatrevision Ringsted 2008 Resultatrevision 2008 er i mail den 18. marts fremsendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til orientering og fremsættes hermed til høring i LBR sammen med Jobcentrets notat med kommentarer. I henhold til lovgivningen skal resultatrevisionen sendes til høring i LBR senest den 1. maj 2009 og LBR skal have afgivet sit høringssvar til Jobcentret senest den 21. maj Herefter

13 skal resultatrevisionen med LBR s bemærkninger indsendes til godkendelse i både og i Jobcentret for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevision 2008 fremlægges hermed sammen med jobcentrets notat vedr. de fremviste resultater i (bilag) Høring Resultatrevision 2008 fremlægges til høring i LBR. Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at LBR afgiver sine høringsbemærkninger til Resultatrevision Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Det Lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision 2008 som følger: Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at det udarbejdede besparelsespotentiale har en begrænset værdi for jobcentets indsats Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at indsats og resultater har været gode i 2008 LO bemærker, at ifølge LO s egne beregninger, har Jobcenter Ringsted i 2008 haft landets næstlaveste andel af uddannelsesaktivering. Supplerende sagsfremstilling Det lokale Beskæftigelsesråd har på mødet den 5. maj 2009 afgivet høringssvar til Resultatrevision I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal resultatrevisionen herefter godkendes i jobcentret og i kommunen senest den 30. juni, hvorefter resultatrevisionen sammen med Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar skal offentliggøres senest den 1. juli. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler resultatrevisionen til s godkendelse. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget anbefaler Resultatrevision 2008 til s godkendelse. Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 7. Revision af husholdningsaffaldsregulativ Sagsid: 09/11153 Bilag: - Åben: Revison af hush.regulativ - Åben: Revision af husholdningsregulativ Som konsekvens af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 20. maj 2008 om henholdsvis

14 indførelse af tilbud om ugetømning af det grå affald og indførelse af en husstandsindsamling af brugte husholdningsbatterier samt s beslutning den 9. marts 2009 om takster for ugetømningen, skal der indarbejdes en række ændringer i Ringsted Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald". Der skal således træffes beslutning om, at de pågældende ændringer indarbejdes i regulativet, samt om fastlæggelse af et særgebyr. Der er udarbejdet en sagsbeskrivelse, der vedlægges som bilag 1. Sagsbeskrivelse indeholder en oversigt over samtlige revisioner samt begrundelser herfor. Oversigten er udarbejdet på baggrund af de to ovennævnte beslutninger og som konsekvens af lovgivningsmæssige og administrative opdateringer på området. Bilag 2 indeholder forslag til særgebyr for tidlig afmelding af ændringer. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Ved ændringer i affaldsordningerne skal de regulativmæssige forhold ændres tilsvarende. Ved at indarbejde de pågældende ændringer vil husholdningsaffaldsregulativet være opdateret på alle områder. Økonomi Denne revision har ikke direkte økonomiske konsekvenser. På byrådsmødet den 9. marts 2009 er der truffet beslutning om taksterne for ugetømning. Hvis en grundejer inden for et år efter at have tilmeldt sig ordningen for ugetømning, ønsker at fravælge ordningen igen, vil der blive opkrævet et særgebyr, der skal dække kommunens administrations- og driftsomkostninger til henholdsvis til- og frameldingen til ordningen. Særgebyret anbefales fastsat til 275 kr. excl. moms (343,75 kr. incl. moms). Tids- og handleplan Ændringerne i regulativet skal træde i kraft den 1. september Teknisk direktør indstiller, at: de foreslåede ændringer indarbejdes i Ringsted Kommunes Regulativ for husholdningsaffald med ikrafttræden den 1. september 2009 særgebyret vedtages som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales. Ej tilstede: Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt.

15 8. Ringsted Kommunes nye affaldsplan Sagsid: 07/24434 Bilag: - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_hovedplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag1.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_bilag2.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan i PDF format. - RK_affaldsplan_tidsplan.pdf - Åben: Ringsted Kommunes affaldsplan _1_.pdf - Åben: Ringsted kommunes affaldsplan _2.pdf På baggrund af den gældende lovgivning skal kommunalbestyrelsen vedtage den 4-årige kommunale affaldsplan. Inden den endelige vedtagelse skal et forslag til affaldsplan sendes i offentlig høring. Derfor fremlægges høringsforslag til affaldsplan til politisk behandling. Affaldsplanarbejdet har været gennemført i et samarbejde mellem affaldsselskabet FASAN, de fire interessentkommuner og med Grontmij Carl Bro som proceskonsulent. Sagsbeskrivelsen fremgår af bilag nr. 1, som resumerer sagens historik. Bilag nr. 2 opsummerer, i korte træk, indholdet i selve forslaget til affaldsplanen og bilag nr. 3-6 er selve forslaget til affaldsplanen. Høring Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, har der været gennemført en form for "forhøring" i form af et møde, afholdt med repræsentanter for forskellige interessenter, forinden udarbejdelsen af dette forslag til affaldsplan. Den offentlige høring gennemføres i perioden den til den Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at initiativerne i den nye affaldsplan vil medvirke til at rette fokus på affaldshåndteringen for private borgere og for erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune. Ligeledes vil der blive lagt vægt på samarbejdet mellem de fire kommuner og affaldsselskabet FASAN. Samlet set forventes det, at indholdet i affaldsplanen vil medvirke til, at der arbejdes hen imod de overordnede målsætninger eksempelvis affaldsforebyggelse, bedre ressourceudnyttelse, mindre miljøbelastning og en øget kvalitet i affaldshåndteringen. Økonomi Der er ikke lagt op til at gennemføre omkostningstunge initiativer overfor husholdningsaffaldet, hvorfor det forventes at de beskrevne initiativer vil kunne gennemføres inden for det nuværende niveau for renovationsgebyret. For erhvervsaffaldets vedkommende, som dækkes via det opkrævede erhvervsaffaldsgebyr, vil en del administrative processer blive overflyttet fra kommunalt regi til statsligt regi i den kortsigtede planperiode, og den overskydende økonomi vil blive anvendt til initiativer rettet mod affald fra erhvervsvirksomheder. Tids- og handleplan Nærværende politiske behandling afsluttes i den , hvorefter forslaget til

16 affaldsplan udsendes i offentlig høring. Høringsperioden, som jvf. affaldsbekendtgørelsen skal løbe i mindst 8 uger, er her forlænget til 11 uger, primært på grund af, at den løber i en del af sommerferien. Høringsperioden afsluttes den , hvorefter høringssvarene bliver behandlet af forvaltningen. Forslag til den endelige affaldsplan vil blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget i oktober måned, og den endelig vedtagelse forventes at blive i til november Teknisk direktør indstiller, at forslaget til Ringsted Kommunes affaldsplan sendes i offentlig høring i perioden til med henblik på at indhente kommentarer fra borgere, erhverv, organisationer m.m. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen, Mogens Larsen og Teddy Pedersen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 9. Ugetømning af gråt affald - Tillægstakster Sagsid: 08/24944 Bilag: - Åben: Ugetømning - Fastlæggelse af ekstra tillægstakst Ringsted Kommune indfører tilbud om ugetømning af gråt affald med virkning fra den Der er allerede vedtaget takster for ugetømning af BATES-beholdere i husstande med én beholder. I forbindelse med tilmelding til ugetømning er der imidlertid kommet ønsker fra borgere på ejendomme med 2 beholdere om at få ugetømt. Dette indgik ikke i den tidligere beslutning. Der skal derfor træffes beslutning om en ekstra tillægstakst, som gælder for de BATES-husstande, der har to sække med 14-dages tømning, og som ønsker at få begge sække tømt hver uge. Taksten gælder specifikt for ugetømning af ekstra sækken. traf den beslutning om forskellige tillægstakster ved ugetømning af gråt affald. I forbindelse med borgernes tilmelding til ugetømning viser det sig, at nogle borgere ønsker ugetømning af 2 beholdere på samme ejendom. Bilag nr. 1 giver en beskrivelse af sagen og et forslag til den nye tillægstakst. Høring Sagen har ikke været til høring. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune med den pågældende ekstra tillægstakst vil have mulighed for at efterkomme de forskellige ønsker, som borgerne har ved

17 tilmelding til ugetømning af det grå affald. Økonomi Dagrenovationsordningen er 100% gebyrfinansieret. I bilaget findes en beregning af den pågældende tillægstakst, som fastsættes til 864,50 kr. incl. moms. Som det fremgår af bilaget er tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge mindre end tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge, nemlig henholdsvis 864,50 kr. og 1.068,75 kr. Baggrunden for denne difference er, at der i tillægstaksten for afhentning af én sæk hver uge er indeholdt en omkostning til forvaltningens administration af ugetømningsordningen. Denne omkostning er ikke indeholdt i tillægstaksten for afhentning af en ekstra sæk hver uge, idet borgerne har betalt administrationsomkostninger en gang i forbindelse med tilmeldingen til afhentning af ekstra sæk. Tids- og handleplan Tillægstaksten skal træde i kraft den , og skal gælde for resten af året. Teknisk direktør indstiller, at den ekstra tillægstakst, gældende for perioden til , fastsættes som beskrevet i bilag. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den en anbefales Ej til stede: Benny Christensen og Mogens Larsen en anbefales. Beslutning i den en tiltrådt. 10. Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer Sagsid: 09/10873 Bilag: - Åben: Skilte og butiksfacader.pdf Ringsted Kommune har siden 1998 administreret godkendelse af butiksfacader, markiser og baldakiner, facadeskilte, udhængsskilte, lysskilte, belysning af skilte og facader, henvisningskilte, opklæbning på vinduer, udhængsflag og tyverisikring efter "Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer". Hæftet omfatter retningslinjer for bygninger i Centerområder, Øvrige byområder, Erhvervsområder og Landområder. Hæftet er tænkt som et fælles grundlag, et redskab og en inspirationskilde for husejere og erhvervsdrivende, der vil ændre eller nyetablere skilte i Ringsted Kommune. Praksis for området er, at butikker og virksomhedsejere ansøger kommunen om godkendelse af deres skiltning og butiksfacader. Såfremt skiltningen/butiksfacaden er i overensstemmelse med vejledningen meddeles tilladelse - dog kræver udhængsskilte byggetilladelse, hvor den

18 endelige tilladelse sker i forbindelse med byggetilladelsen. Er ansøgningen i overensstemmelse med vejledningen, optages der forhandling med ansøgeren og en acceptabel løsning findes. Ellers sendes sagen videre til Skilte- og facadeudvalget, der består af 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen, 1 person fra Erhvervsforum og 2 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning. Skilte- og facadeudvalget har på 3 møder den 20. august og den 25. september 2008 samt den 19. februar 2009 drøftet en revision af regulativet: "Skilte og butiksfacader i Ringsted Kommune - råd og retningslinjer". Der er i udvalget fuld opbakning til regulativet og proceduren. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet følgende mindre ændringsforslag og præciseringer. Det bemærkes at regulativet ikke gælder for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune - herunder læskure. Butiksfacader Retningslinje 1 ændres til: "Ved ombygning skal det tilstræbes, at hele husets facade synsmæssigt udgør en konstruktiv helhed. Der skal som hovedregel anvendes enkeltstående løse bogstaver". Opklæbning på vinduesarealer Retningslinje 1 ændres til: "Butiksvinduer må ikke være permanent tildækkede. Der kan dog i enkelte tilfælde tillades, at der ca. 30 cm fra vinduets kant sker en opklæbning på bagsiden af en reol eller lignende". Rullende reklamer (ny kategori) gældende for hele området Retningslinje 1: "Der kan ikke tillades skiltning med rullende tekster". Løse skilte (ny kategori) Mange skilte - såkaldte klapskilte eller sandwich skilte placeres på fortovet til stor gene for fodgængerne. Et stort antal bidrager til skilteforvirringen. Retningslinje 1: "Der må max. opsættes 2 løse skilte på fortovsarealet og kun ud for den pågældende forretnings facade eller tilkørsel". Erhvervsområder Retningslinier for skilte i erhvervsområder. Retningslinje 2: "Fritstående skilte skal placeres i tilknytning til indkørslen. Højden må ikke overstige 1,5 m. Pyloner på max. 4 m kan tillades mod, at der ikke samtidig opsættes flagstænger. Teknisk direktør indstiller, at ændringsforslagene godkendes. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den en anbefales med følgende bemærkninger: De nugældende regler for "Opklæbning på vinduesarealer" fastholdes. Forslag til retningslinierne for "Rullende reklamer" fastlægges af udvalget på et senere tidspunkt, uden at det har opsættende virkning for behandlingen af denne sag. Løse skilte m.v skal placeres i henhold til de gældende regler for placering af skilte m.v, af hensyn til fremkommeligheden for handicappede. Der kan tillades en kombination af en pylon og op til to flagstænger. Med bemærkning om, at flag skal vedligeholdes. en anbefales med Byplan- og Boligudvalgets bemærkninger.

19 Beslutning i den en tiltrådt. 11. Udbud af stadeplads til café/servicebygning på Torvet Sagsid: 09/6037 Bilag: - Åben: Bilag til Muhammed Muhcu s tilbud på stadeplads på Torvet - Åben: Ekstra bilag til Muhammed Muhcu s tilbud på stadeplads på Torvet - Åben: Tilbud på cafebygning Byplan- og Boligudvalget besluttede den 23. februar 2009 at igangsætte en udbudsproces med henblik på at belyse vilkår for etablering af en cafe/ servicebygning både med og uden toiletter på Torvet. Det udpegede areal midt på Torvet kan delvis benyttes til udeservering og udvalget besluttede at udbyde arealet for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse. Ved udbudsperiodens udløb var der indkommet 2 tilbud. Tilbud nummer 1 er ikke konditionsmæssigt og indgår derfor ikke i vurderingen. Tilbud nummer 2 indeholder 3 alternative konditionsmæssige forslag og et ekstra projekt, der ikke er konditionsmæssigt og derfor ikke indgår i vurderingen. Vurdering Forlag 1 omfatter en ottekantet bygning på 50 m² med store gennemgående glaspartier. Ydersiden af facadeelementerne er beklædt med en glasmarkise/solafskærmning i farvet glas. Forslag 2 omfatter en pagodebygning på knapt 50 m² med en kombination af glaspartier og træfacader og listedækket paptag. Forslag 3 har det samme størrelse og udseende som forslag 2 men en anden indretning. Teknisk Forvaltning vurderer, at den ottekantede transparente bygning har den mest overbevisende arkitektoniske kvalitet og at den ved sin nytænkning vil tilføre Torvet en bygningsmæssig og funktionel kvalitet. Pagodebygningen er mere tung i sin arkitektoniske udformning og vil efter forvaltningens opfattelse virke mere dominerende på omgivelserne. Økonomi Alle tre forslag tilbydes til den samme pris: 1) Café/servicebygning med udeservering og toiletter, der driftes af kommunen: kr om året. 2) Café/servicebygning med udeservering og toiletter, der driftes af byder: kr om året. Teknisk direktør indstiller, at forslag 1 vælges incl. drift af toiletter og at der optages forhandling med ansøgeren om opstilling af bygningen hurtigst muligt.

20 Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den en anbefales med bemærkning om, at der ved de kommende kontraktforhandlinger lægges vægt på ren- og vedligeholdelse af såvel cafe-, udeserveringssom toiletområder. Byplan- og Boligudvalgets anbefaling indstilles godkendt. Bent Petersen stemte imod med den bemærkning, at han hellere havde set, at Ringsted Kommune havde anvendt 2-3 mio. kr. til en pæn bygning til bortforpagtning. Beslutning i den Bent Pedersen fremsatte følgende forslag: Ringsted Kommune udarbejder et skitse forslag til en Torvebygning på ca. 120 m2, hvor der kan blive plads til en Cafe på ca. 80 m2, et lille turistkontor på ca. 10 m2 og 3 toiletter på ca. 30 m2. Denne bygning kan opføres for max 3 mio. kr, og kan forpagtes ud i perioder af 5 år med mulighed for forlængelse, hvor forpagtningsafgiften afhænger af, om forpagter vedligeholder toiletterne eller ej. For dette forslag stemte 1 (Bent Pedersen). Imod stemte 18. Herefter satte borgmesteren Økonomiudvalgets anbefaling til afstemning. For stemte 18. Imod stemte 1 (Bent Pedersen). Bent Pedersen stemte imod med den bemærkning, at han hellere havde set, at Ringsted Kommune havde anvendt 2-3 mio. kr. til en pæn bygning til bortforpagtning. 12. Godkendelse af skema c - 18 boliger til blinde incl. servicearealer på Skansen Sagsid: 09/11965 Bilag: Fonden Mariehjemmene har fremsendt skema C til kommunens godkendelse for: 18 boliger til blinde incl. servicearealer (Bofællesskabet Inge Marie) har 10. september 2007 godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 34,119 mio. kr. fordelt med 21,327 mio. kr. til boliger og 12,792 mio. kr. til servicearealer. Skema C viser en samlet anskaffelsessum på 34,735 mio. kr. fordelt med 21,847 mio. kr. til boliger og mio. kr. til serviceareal. Der er større udgifter til boliger 0,520 mio. kr. og større udgifter på 0,096 mio. kr. til servicearealer. Fonden oplyser som begrundelse for merudgifterne, at ved fremsendelse af skema B udgjorde rammebeløbet 18,220 kr. pr.², som efterfølgende blev forhøjet til 18,530 kr. pr. m². Den maksimale anskaffelsessum kan således forhøjes med 0,363 mio. kr. Der ud over er der på baggrund af den endelige opmåling af Landsinspektøren, i forbindelse med bygningens opdeling i ejerlejligheder, sket en ændret fordeling af arealet mellem boliger og serviceareal. Der er tilført boligerne 8,5 m², og servicearealet er tilsvarende blevet reduceret. Huslejen ved skema C er beregnet til kr. pr. m² boligareal årlig excl. forbrugsafgifter. Det er en stigning på 24 kr. pr. m² årligt i forhold til skema B. Det højere huslejeniveau er begrundet i den ændrede anskaffelsessum.

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere