STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X"

Transkript

1 STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X 1

2 Indhold 1. Fremtidsscenarie. Side 3 2. Baggrund og rammegrundlag Side 4 3. Vision Side 5 4. Status RKSK.. Side 5 5. It-strategiens hovedtemaer: a. Læringsrum og pædagogik Side 7 b. Organisering og styring Side 9 c. It-teknik.. Side Ressourcer og økonomiske rammer. Side It-strategiens målgrupper og deres roller heri Side Afslutning. Side 13 2

3 1- Fremtidsscenarie Verden er i forandring og konstante forandringsprocesser er et livsvilkår. Mængden af information og ny viden stiger eksponentielt. Den viden, der er genereret i verdenssamfundet fra civilisationens vugge indtil år 2000 overgås i mængde af den viden, der er genereret bare mellem år 2000 til Derfor er kompetencen til selv at lære nyt og sætte sig ind i nye vidensområder gennem hele livet blevet vigtigere end nogensinde. Kompetencer i at kunne anvende og sammensætte viden sammen med andre mennesker på nye og kreative måder med henblik på innovation, er eftertragtede for fremtidens samfund i det 21. århundrede. Virksomheder, der ikke forstår at tilpasse sig ændringer i omverdenen og løbende nytænke processer og produkter, bukker under på det globale marked. Sammen med forældrene skal dagtilbuddene og skolerne være med til at give børnene den viden og de kompetencer, de har brug for i fremtiden. Hvad er så nødvendigt? Der er brug for at kunne lære nyt hele livet det er en kompetence, der må indlæres i sig selv. I fremtidens samfund bliver det at lære at lære formodentlig en af de allervigtigste kompetencer. Det 21. århundredes kompetencer handler om at udvikle generelle færdigheder og kompetencer, der peger ind i det 21. århundrede. Det kan være samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning, læring i fællesskab, projektarbejde, eleven som producent og en undersøgende tilgang til læring. Til at understøtte det 21. århundredes kompetencers pædagogik og didaktik 1 er der brug for forskellige teknologier, som kan bruges til andet end traditionel undervisning. Det kan f.eks. være eksperimenter med 3D-print, kodning og robotteknologi. Men også teknologier, der støtter læringsprocessen fra start til slut samt teknologier, der dokumenterer barnets progression. Behovet for det 21. århundredes kompetencer har afgørende betydning for den pædagogik og den didaktik, der må være i dagtilbud og skoler, og stiller afgørende krav til den teknologi, der bør være til rådighed og til de kompetencer, lærerne nødvendigvis må have. 1 Didaktik: læren om undervisningsmetoder. 3

4 2 - Baggrund og rammegrundlag It-strategien for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune hviler på følgende rammegrundlag: Den nuværende strategi udløber Den nuværende it-strategi for dagtilbud og skoler udløber med udgangen af Der skal som følge heraf udarbejdes en ny it-strategi gældende for perioden Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi KL og Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling (BUL) står bag Brugerportalsinitiativet (BPI). I løbet af 2018 skal BPI være gennemført for dermed at understøtte lærernes og det pædagogiske personales arbejde med børnenes læring og arbejdet med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af processerne. Desuden skal BPI være med til at lette overgangene mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. Der er en forventning om, at eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer - som for eksempel at kunne samarbejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. Det indebærer, at der arbejdes pædagogisk og didaktisk med digitale medier og redskaber i undervisningen. Behovet for velfungerende it og en digital infrastruktur forventes at øges løbende. Den digitale omstilling vil kræve flere og nye kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse, samt en fremadrettet tænkning om best practice og next practice. Skolereformen 2014 med det tværgående emne: it og medier Internettet, sociale medier og mobile teknologier er vidt udbredt og anvendt i samfundet såvel som i skolen. Videnproduktion og kreative og innovative løsninger får en stadig større andel af værdiskabelsen i samfundet, og inden for arbejdslivet ser man nye arbejdsformer blive understøttet og inspireret af digitale teknologier og tilhørende netværksmuligheder. I en digitaliseret og medialiseret 2 verden bliver it- og mediekompetencer stadig mere centrale i samfundet og derfor også i skolen. Folkeskolereformen beskriver, hvordan it indgår i alle fag. It- og mediekompetencer rummer en række forskellige aspekter: eleverne kan således indtage 4 positioner ved at være både en kritisk undersøger, en analyserende modtager, en målrettet og kreativ producent samtidig med, at de er ansvarlige deltagere i samfundet. Børne- og Familiepolitikken i Ringkøbing-Skjern Kommune Børne- og Familieudvalget ønsker at sætte særligt fokus på udviklingen af fagligheden på børneog familieområdet det gælder både børnenes læring og de professionelles kompetencer. 2 Medialisering defineres som den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik. 4

5 3 - Vision I en digitaliseret og medialiseret verden bliver it- og mediekompetencer stadig mere centrale i samfundet og dermed også i dagtilbud og skoler. Som tidligere nævnt, er der en forventning om, at eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer. Dette indebærer, at der arbejdes pædagogisk og didaktisk med digitale medier og redskaber i undervisningen. Som følge af it-udviklingen og fremtidens krav, vægter Børne- og Familieudvalget, at denne itstrategi har særlig fokus på det pædagogiske og didaktiske indhold, samtidig med at det tekniske niveau bliver opdateret og vedligeholdt. Det er Børne- og Familieudvalgets vision, at it-strategien skal være med til, at danne og uddanne livsduelige og digitale verdensborgere i Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med forældrene. at alle børn skal blive så dygtige, de kan og erhverver sig it- og mediekompetencer, der rækker langt ind i det 21. århundrede. at skabe læring med it for børn i 0-18-års området i dagtilbud og skoler. at skabe læringsrum og læringsformer med it i dagtilbud og skoler. at styrke det pædagogiske personales faglighed og kompetencer inden for pædagogisk it. at sikre overgange mellem dagtilbud og skoler. at uddanne dygtige børn og unge, som er klar til at møde fremtidens udfordringer og som efter afsluttet skolegang kan gennemføre en ungdomsuddannelse. at sikre regeringens og KL s mål for it-integration i 0-18-års området. 4 Status I Ringkøbing-Skjern Kommunes overordnede it-strategi står der, at "Koncern IT skal sikre en sikker drift af kommunens it-systemer. På dagtilbuds- og skoleområdet betyder det, at administrationen gennem de senere år - i samarbejde med Koncern IT - har arbejdet for, at grundlaget for denne målsætning kan opfyldes. SkoleNet i Ringkøbing-Skjern Kommune blev startet i , og er siden blevet udviklet med inddragelse af ny teknologi og med hensyntagen til de krav og forventninger, der er stillet i udsigt fra KL og Ministeriet for BUL. Dermed har alle vore skoler de muligheder, der kræves for at kunne inddrage it i undervisningen der, hvor det giver mening. 5

6 I den nuværende it-strategi for dagtilbud og skoler beskrives en vision, nogle pejlemærker og milepæle i strategiperioden. Det har betydet, at alle daginstitutioner og skoler har fiberforbindelser med passende hastigheder, og at der er et opdateret trådløst net tilgængelig alle relevante steder. Dermed er der mulighed for at udnytte alle digitale platforme, såvel i daginstitutioner som på skoler. Alle daginstitutioner fik i oktober 2014 adgang til "Min Institution", der både er en digital samarbejdsplatform og et planlægningsværktøj for daginstitutionerne. Daginstitutionerne udnytter derudover i varierende grad det trådløse net til forskellige lege- og læringsspil. Der bliver primært benyttet ipads til dette. I løbet af strategiperioden har lærerne og en del pædagoger på skolerne fået en pc er som arbejdsredskab, og der er monteret aktive tavler i alle klasselokaler. Det har sammen med et kompetenceløft for lærerne betydet, at it er blevet mere integreret i den daglige undervisning. Skolerne planlægger og samarbejder via SkoleIntra og har adgang til digitale læringsportaler til de fleste fag. Alle skoler har adgang til læseskrivestøtteprogrammet CD-ord, der også fungerer online via IntoWords. Som værktøjsprogrammer har alle lærere og elever adgang til Office 365 (O365), der dels fungerer som online-værktøjer og dels giver alle mulighed for at arbejde med den fulde version af MS Office på egen pc er og tablet. Dertil kommer, at der i O365 er mulighed for at dele dokumenter og arbejde kollaborativt 3 i samme dokumenter. Det kan med ovenstående konstateres, at Ringkøbing-Skjern Kommune er kommet langt med implementeringen af den nuværende it-strategi. Samtidig er det nødvendigt at bemærke, at kravene i BPI om endnu større inddragelse af it til inklusion, til samarbejde og til videndeling, betyder, at der fremover stadig skal fokuseres på it-kompetencer for alle faggrupper omkring dagtilbud og skoler. Børne- og Familieudvalget vil med nærværende it-strategi sikre, at kompetencerne blandt de ansatte i dagtilbud og på skoler i kommunen kan leve op til de nye krav, der stilles. Det bliver nødvendigt, at alle har devices til rådighed til de opgaver, der skal løses. Det skal også vurderes hvilken type enhed, der giver mening til forskellige opgaver. Her og nu er der mobiltelefoner, tablets, Chromebooks og pc er. Fremover er det vigtigt, at være klar til at implementere nye typer af devices, der endnu ikke er kendskab til. 3 Deltagerne arbejder i fællesskab om at løse en arbejdsopgave. Man fordeler ikke opgaven, men er indbyrdes afhængig. Det er et lærende fællesskab, der kræver videndeling og kommunikation mellem deltagerne. 6

7 5 - Strategiens hovedtemaer For at opfylde it-strategiens vision, skal it-strategien give anvisninger på følgende 3 områder: 1. Læringsrum og pædagogik 2. Organisering og styring 3. It-teknik Læringsrum og pædagogik drejer sig om den pædagogiske anvendelse af it. Organisering og styring drejer sig om de rammer, der skabes i enhederne i forhold til implementering, uddannelse med mere. It-teknik drejer sig om it-infrastruktur og den anvendte teknologi. 5a - Læringsrum og pædagogik Læringsrum og pædagogik handler om den pædagogiske anvendelse af it og om, hvordan der kan tilrettelægges undervisning og sættes forskellige læringsaktiviteter i gang, så der arbejdes med det 21. århundredes kompetencer, som beskrevet blandt andet i Den Fælles Kommunale digitaliseringsstrategi: o Problemløsning. o Samarbejde. o Innovation. o Digital læring. o Kritisk tænkning. o Eleven som producent. It og medier er et tværgående tema i folkeskolen og i fagenes målbeskrivelser, og i vejledningen hertil fremgår følgende: I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, skal eleverne erhverve en række digitale kompetencer. Det kan gøres ved at indtage forskellige positioner alt efter, hvilke kompetencer, man ønsker at arbejde særligt med: o Eleven som kritisk undersøger. o Eleven som analyserende modtager. o Eleven som målrettet og kreativ producent. o Eleven som ansvarlig deltager. 7

8 I praksis er der tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser. Det betyder, at Børne- og Familieudvalget lægger op til, at der i forhold til læringsrum og pædagogik skal arbejdes med konkrete emner og områder, som nedenfor beskrevet. For hvert emne, udarbejdes der en handleplan til støtte for implementeringen. Indhold og områder til it-strategiens del vedrørende læringsrum og pædagogik: 1. Digital dannelse (at forholde sig til sig selv og andre på nettet på en sikker, etisk og social måde): a. Sikker færdsel på nettet. b. Deltage i Sikker Internetdag. c. Arbejde med digitale fodspor. 2. Kommunikationskritiske kompetencer: a. Søgning på nettet (søg og find det rigtige). b. Læsning på nettet (anvend de rigtige læsestrategier). c. ICIL s 4 kompetenceniveauer (en måde at beskrive, hvilket niveau eleven er på i forhold til kommunikationskritiske kompetencer). d. Deltage i Netfinder (kommunalt tiltag). 3. Øvrige læringsforløb: a. Deltage i digitale patruljer. b. Deltage i Tool Camps (kommunalt tiltag). 4. Inklusion med it: a. Læse- og skrivestøtte gøres til et aktivt værktøj for alle de elever, der har brug for det. 5. Digitale læremidler en samlet plan: a. Fælles indkøb. b. Individuelle indkøb. c. Faglige vurderinger af digitale læremidler. 4 ICIL: The international Computer and Information Literacy Study

9 5b - Organisering og styring Nærværende it-strategi har i forhold til den tidligere it-strategi flyttet fokus fra teknik til pædagogik og didaktik. Det er helt naturligt, da it ikke i sig selv er interessant, men det er det, man kan gøre og lære med it, der er interessant. For at opfylde it-strategiens vision er det nødvendigt, at lederne i daginstitutioner og skoler giver rum og mulighed for at lærerne og det pædagogiske personale kan indarbejde strategiens elementer. Videndeling og netværk Viden er mange ting, og vi styrer ikke, hvordan og hvornår andre personer optager viden. Den ønskede viden gøres tilgængelig digitalt inden for Brugerportalsinitiativets rammer. Det er Børne- og Familieudvalgets ønske, at der arbejdes systematisk med videndeling. Netværk er en god måde til at facilitere viden. De bedste resultater opnås, når netværkene ikke er for store, når de er faciliterede af en eventuelt ekstern person og når de er forpligtende. Det hører også med til succesfuld videndeling, at der skabes en kultur, hvor man kan se, at det er fordelagtigt at dele sin viden til fælles bedste, frem for at holde på den. Der udarbejdes en handleplan for forpligtende videndeling i faciliterede faglige netværk. Lærernes og det pædagogiske personales roller og kompetencer Mængden af viden og information er kun ét klik væk, og derfor er læreren ikke som tidligere en vidensbrønd. Der må tilrettelægges undervisning, der tager højde for, at eleven skal uddannes til et fremtidigt samfund, der ikke kan forudsiges. Eleven får brug for kompetencer i at lære, dvs. at kunne samarbejde, konstruere ny viden, løse problemer, kommunikere, anvende it, være ansvarlig og fleksibel og kunne lede sig selv. For at kunne tilrettelægge en sådan undervisning, må læreren ikke bare have en pædagogisk og en fag-faglig viden, men også en teknologisk viden, så man kan anvende it til at understøtte og kvalificere elevernes læreproces og udvikling af vigtige læringskompetencer. Som en forlængelse af Børne- og Familieudvalgets politikker har skoleledelsen ansvaret for systematiske processer med henblik på udvikling af best practice. Der udarbejdes en handleplan for lærernes og det pædagogiske personales kompetenceudvikling ved blandt andet aktionslæring og anvendelse af best practice med fokus på de nye roller. 9

10 Pædagogisk it til leg og læring i dagtilbud It er en naturlig del af børns leg og læring i dagtilbud. I hjemmet, dagplejen og daginstitutioner gør børnene sig de første erfaringer med at forstå og bearbejde oplevelser på de digitale medier. Men lige så vigtigt det er at kende rød og grøn mand, før barnet sendes ud i trafikken lige så vigtigt er det, at der tidligt er fokus på den digitale dannelse. I dagtilbud handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene endnu et middel i forhold til at kunne opleve eller udtrykke sig. It er dermed ikke et mål i sig selv, men endnu et middel i det pædagogiske arbejde. Det overordnede formål med pædagogisk it er, at børnene lærer it at kende som en naturlig del af lege- og læringskulturen på samme måde, som andre redskaber inddrages. Arbejdet med it i dagtilbud skal bidrage til, at børnene - trods deres forskellige vilkår - får mulighed for en mere lige adgang til forskellige former for it og en lettere overgang til den mere og mere digitale skole. Brugen af it i dagtilbud kræver, at det pædagogiske personales faglighed og kompetencer inden for pædagogisk it styrkes, så man også her har både fag-faglige, pædagogiske og teknologiske kompetencer. Der udarbejdes en struktur og en handleplan for anvendelse af pædagogisk it til leg og læring i dagtilbud. 5c It teknik Det store fokus, der er på brugen af it i folkeskolen tilsiger, at der skal være adgang til forskellige former for hardware. I nogle tilfælde vil der være behov for en smartphone, andre gange skal der måske bruges en tablet/ipad, en chromebook eller en pc er. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lære de forskellige typer af hardware at kende, og at der også gives mulighed for at inddrage nye former for devices, der endnu ikke er kendt. I daginstitutionerne er der i øjeblikket primært fokus på at anvende ipad til digitale lege- og læringsaktiviteter. Dette giver børnene en fortrolighed med at arbejde digitalt på en enkel og intuitiv måde. Samtidig vælger nogle af daginstitutionerne også at lade børnene bruge en pc, så de får erfaringer med den. I skolerne har vi indtil nu fokuseret primært på pc'er. Vi skal i højere grad inddrage andre devices, så elevernes indsigt i de digitale muligheder styrkes. Skolerne har interaktive tavler i alle klasse- og faglokaler, hvilket giver mulighed for oplæg til mange elever ad gangen, når der er behov for det. Med O365 5 er der åbnet op for andre måder at 5 O365: et online værktøj fra Microsoft, der ud over office-pakken bl.a. giver adgang til kollaborativt arbejde. 10

11 samarbejde på. Flere kan arbejde i samme dokument og tavlerne kan i den forbindelse være det sted, hvor flere kan følge med i fælles opgaver. En udvidelse af disse muligheder kan være inddragelse af trykfølsomme skærme i andre størrelser, der lægger op til samarbejde. På skolerne er der nu en elevratio på i gennemsnit 1,5 elev pr. pc. Der er dog stor variation i antallet af pc er/elev på skolerne. Derudover har flere skoler selv valgt at indkøbe ipads til eleverne. Det skal vurderes, hvor mange enheder, der skal være i dagtilbud og på skoler. Antallet vil komme til at afhænge af de handleplaner, der følger af it-strategiarbejdet. Det er vigtigt for Børne- og Familieudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, at eleverne både har adgang til nødvendige devices, og at lærere og elever har de fornødne kompetencer til at udnytte disse. 6 - Ressourcer og økonomiske rammer For at opfylde it-strategiens vision ser Børne- og Familieudvalget, at det er nødvendigt at afsætte ressourcer til: 1. Opdatering, vedligehold og ny-indkøb af software og hardware a. Elev pc er. b. Personale pc er. c. Aktive tavler. 2. Små og større projekter inden for afprøvning af nye teknologier, f.eks. a. Robotter. b. Kodning. c. 3D-print. d. Droner. 3. Læringsaktiviteter i form af pædagogiske og didaktiske tiltag, f.eks. a. Tool camp. b. Mediepatruljer eller lignende. c. Nørddage. d. Mind the Future. 11

12 4. Kompetenceudvikling for lærere, pædagoger og pædagogisk personale a. Uddannelse af pædagogiske it-koordinatorer (8-10 i alt). b. Målrettede inspirationsdage/kick Off for ledere og ansatte med fokus på nye roller og kompetencer. c. Faciliterede workshops for alle personalegrupper (4 pr. år pr. skole/klynge/daginstitution). d. Forpligtende videndeling og deltagelse i netværk, fysisk og virtuelt. e. Organisering af best practice og next practice lokalt som kommunalt. Der udarbejdes en tids- og handleplan for indkøb af software og hardware, en pulje til afprøvning af nye teknologier, it-læringsaktiviteter og kompetenceudvikling. 7 Strategiens målgrupper og deres roller heri Ledelsens rolle: Skabe rum for den pædagogiske it-vejleder og læringsvejlederne som rådgivere for ledelse og medarbejdere. Benytte MUS som status for forventninger og kompetencer. Rammesætte og formulere forventning til en it-baseret videndelingskultur. Rammesætte og forestå indretning af inkluderende it-baserede læringsmiljøer. I skolens DBA indgå i en dialog vedrørende it-strategiens implementering lokalt. Drøfte den digitale læring i dagtilbud og skole, så der bliver skabt gode overgange inden for digital læring mellem dagtilbud, skole (og ungdomsuddannelse). De pædagogiske medarbejderes rolle i dagtilbud: Tilegne sig digitale læringsformer. Have viden om og accept af, at it også er en del af børn og unges sociale og faglige udvikling og legekultur. Arbejde med bevidst inddragelse af it til stimulering af børn og unges sociale og faglige udvikling. Rammesætte aktiviteter knyttet til it og digital dannelse. Lærernes rolle: Inddrage digitale dannelsesaspekter i undervisningen. Digitale dannelsesaspekter omfatter, ud over basale færdigheder i betjening af it, også kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling, samarbejde og kommunikation i virtuelle rum samt analyse og produktion af multimodale tekster. 12

13 Kunne planlægge i, med og gennem it i deres fag herunder udvikle didaktiske designs. Didaktisk design betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, der rammesætter elevernes læring. Det kan også betyde, at eleven genskaber (redesigner) information i egne, nye udtryksformer. Tilegne sig digitale læringsformer. Arbejde med læringsmål, undervisningsdifferentiering og evaluering af digitale læringsformer. Arbejde med læringsmål med specifik inddragelse af it. Synlige læringsmål med inddragelse af it knytter sig til de enkelte fags mål. Vejledernes rolle (lærings- og it-vejledere): Udvise en proaktiv vejlederrolle med forventet vejledning med udgangspunkt i fagudvalg, teams og i forbindelse med årsplanlægning. Stimulere til formalisering af sidemandsoplæring og god praksis. Give bud på og inspiration til "next practice", f.eks. mediepatruljer, Tool Camps, Digitale projekter, Netfinder og andre nye digitale pædagogiske læringsaktiviteter. Agere som skolens vågne øje og facilitere praksisudvikling i forhold til digitale læringsformer, læringsressourcer og dannelsesaspekter. Fremme kompetenceløft af formel og uformel karakter herunder understøtte videndeling i virtuelle rum. Elevernes rolle: Opleve, at det er naturligt at vælge og fravælge den relevante brug af tidssvarende it og medier i en undervisning. Arbejde med it i en vekselvirkning mellem de fire elevpositioner: 1. Eleven som kritisk undersøger. 2. Eleven som analyserende modtager. 3. Eleven som målrettet og kreativ producent. 4. Eleven som ansvarlig deltager. Medvirke til udformning af personlige læringsmål. Deltage i fx mediepatruljer, Tool Camps, Netfinder og andre digitale læringsaktiviteter. Forældrenes rolle: At motivere og understøtte elevens udvikling til verdensborger i et digitaliseret samfund. Understøtte dagtilbud og skoles arbejde med at give børnene den viden og de kompetencer, de har brug for i det 21. århundredes samfund og på arbejdspladserne. Være med til at fokusere på den digitale dannelse, der skal sikre, at børnene færdes sikkert, ansvarligt, socialt og etisk på nettet. 13

14 8 - Afslutning For hvert af hovedtemaerne "Læringsrum og pædagogik", Organisering og styring" samt "Itteknik" nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra dagtilbud, skoler og administrationen med særlig faglig indsigt på området. Fra april til december 2016 udarbejder arbejdsgrupperne handleplaner for implementering af it-strategien og fra januar 2017 implementeres it-strategien med de tilhørende handleplaner i dagtilbud og på skoler. Handleplanerne er en direkte forlængelse af Børne- og Familieudvalgets it-strategi og beskriver, hvornår de forskellige tiltag skal gennemføres og hvilke milepæle, der kan forventes. Handleplanerne fremlægges for Børne- og Familieudvalget til orientering ultimo It og de områder, der berøres af it, er i konstant forandring. Derfor holdes der statusmøde i Børneog Familieudvalget ultimo 2018, hvor det drøftes, hvilken retning it har taget i forhold til dagtilbud og skoler, og om det er nødvendigt at opdatere it-strategien i forhold til dette. 14

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 27 Korrigeret Regnskabs-

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune It strategi Dagtilbud & Skole Fra tavle og kridt til it-didaktik It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune 2016-2020. Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 5 De fire børn-/elevpositioner

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Bilag - skole og fritid

Bilag - skole og fritid Bilag - skole og fritid Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning skole- og fritidsområdet...2 2.0 Skolernes digitale parathed...3 3.0 Indsatsområder...4 3.1 Synlige mål...4 3.2 Adgang til velfungerende it for

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16

STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 December 2013 Sjælsøskolen STRATEGIPLAN FOR DIGITALISERING 2014 16 Rudersdal Skolevæsen foretager en meget stor satsning på digitalisering i 2013 2015. Satsningen består af fokus på hardware, trådløst

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området.

Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området. Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området. Målet med denne strategi er at etablere et fælles grundlag for it-relaterede tiltag i årene 2016-2020. Det er hensigten at igangsætte indsatser, der

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere