Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster. (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene)"

Transkript

1 Dokumentnr.: Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster (Til stiftsøvrighederne, provstiudvalgene og menighedsrådene) Efter forhandling med Den danske Præsteforening, og efter drøftelse med Landsforeningen af Menighedsråd, fastsættes bestemmelserne i dette cirkulære, jf. 2 og 21 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007, og 14 i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, samt aftale af 16. marts 1989 mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer om fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboliger. I overensstemmelse med Kirkeministeriets almindelige bestræbelser på regelforenkling og uddelegering af kompetence, samler dette cirkulære de gældende bestemmelser om tjenestebolig for folkekirkens præster, herunder reglerne for nyvurdering af tjenesteboliger og regler om opkrævning af forøget boligbidrag. Med cirkulærets ikrafttræden indføres desuden en række lempelser vedrørende meddelelse af dispensation fra boligpligten i forbindelse med fratræden. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at præsten opnår et krav på at få meddelt dispensation, såfremt vedkommende opfylder betingelserne i cirkulærets 1, stk kapitel. Tjenesteboligpligt. Køb og salg mv. af tjenestebolig Tjenesteboligpligt 1. Til stillinger som sognepræst knyttes tjenestebolig. Kirkeministeren kan dog undtage herfra, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 18. Forinden der træffes afgørelse herom, gives menighedsråd, provst og biskop samt en eventuel bruger lejlighed til at udtale sig. Stk. 2. Præster meddeles efter ansøgning dispensation fra en bestående boligpligt op til 1 år før fratræden fra stillingen. Ved ansøgning om dispensation for en periode på mere end 6 måneder før fratræden, skal ansøgning indgives med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Stk. 3. Præster meddeles efter ansøgning dispensation fra en bestående boligpligt op til 2 år før fratræden fra stillingen, såfremt menighedsrådet træffer beslutning om at støtte præstens ansøgning herom. Ansøgningen indgives med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Stk. 4. En præst, der er gift med en anden præst med tjenesteboligpligt, meddeles efter ansøgning dispensation fra boligpligten, såfremt ægtefællens tjenestebolig ikke befinder sig længere end 50 km. fra præstens sogn. Stk. 5. En præst, der er gift med en anden præst med tjenesteboligpligt, kan ansøge om dispensation fra boligpligten, såfremt ægtefællens tjenestebolig befinder sig mere end 50 km. fra præstens sogn. Ansøgning herom indgives med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Forinden der træffes afgørelse herom, gives menighedsråd og provst samt en eventuel bruger lejlighed til at udtale sig. Stk. 6. Ansøgninger efter stk. 2-5 indsendes til biskoppen, der meddeler dispensation i sager, jf. stk. 2-4, og træffer afgørelse i sager, jf. stk. 5. Biskoppen sørger desuden for, at give fornøden orientering om udfaldet af sager efter stk. 2-5.

2 Stk. 7. Såfremt et forhold ikke er omfattet af stk. 2-5, kan kirkeministeren af sociale eller helbredsmæssige grunde i særlige tilfælde dispensere fra en bestående boligpligt efter ansøgning fra præsten. Forinden der træffes afgørelse, gives menighedsråd, provst og biskop samt en eventuel bruger lejlighed til at udtale sig. Kirkeministeren sørger desuden for, at give fornøden orientering om udfaldet af sagen. Køb og salg mv. af tjenestebolig 2. Menighedsrådet træffer beslutning om køb, salg, leje, opførelse, ombygning eller nedrivning af tjenestebolig for en præst. Stk. 2. Menighedsrådets beslutning i henhold til stk. 1 skal godkendes af provstiudvalget. Ved væsentlige ændringer af boligen underretter provstiudvalget stiftsøvrigheden. Stk. 3. Hvis bygningen er fredet, skal menighedsrådets beslutning i henhold til stk. 1 godkendes af stiftsøvrigheden. Stk. 4. Finansieringsplan for køb, opførelse eller ombygning mv. af tjenestebolig skal godkendes af provstiudvalget. 3. Salg af tjenestebolig skal ske efter offentligt udbud, der opfylder følgende grundbetingelser: 1. Ejendommen averteres til salg i både lokal og landsdækkende dagspresse. Stiftsøvrigheden kan tiltræde, at avertering i landsdækkende presse undlades, når omstændighederne taler derfor. Den forlangte minimale kontante udbetaling skal angives i annoncen. Endvidere skal annoncerne indeholde oplysning om frist for indsendelse af tilbud, sted og tid for åbning af tilbud samt om, hvor oplysning om ejendommen kan fås. Det skal angives, at menighedsrådet er berettiget til at forkaste alle tilbud. 2. Der gives tilbudsgiverne adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 3. Endelig salgsaftale betinges af provstiudvalgets (ved fredede bygninger stiftsøvrighedens) godkendelse, jf. 2. Stk. 2. Stiftsøvrigheden kan tillade, at salg sker uden offentligt udbud, hvis salget sker til offentlig myndighed eller institution, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Bistand fra bygningskonsulenten 4. Efter menighedsrådets anmodning yder den stedlige bygningskonsulent for præstegårde vejledning vedrørende køb, opførelse eller ombygning af tjenestebolig, herunder valg af byggegrund. Endvidere yder bygningskonsulenten vejledning i forbindelse med overvejelser om salg af tjenestebolig. Efter anmodning fra provstiudvalget henholdsvis stiftsøvrigheden afgiver bygningskonsulenten erklæring, inden provstiudvalget henholdsvis stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sager vedrørende tjenestebolig, herunder de i 2, stk. 3, nævnte sager. Stk. 2. Vederlag til bygningskonsulenten udredes af kirkekassen (præstegårdskassen). Bygningskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver vedrørende tjenesteboliger for præster i sit område. dok. nr side 2

3 Præstens udtaleret 5. Forinden menighedsrådet træffer beslutning om køb af byggegrund til opførelse af tjenestebolig eller køb af eksisterende ejendom (lejlighed) til tjenestebolig, skal rådet indhente en udtalelse fra præsten. Rådet skal tillige, inden beslutning tages, indhente en udtalelse fra præsten om forslag vedrørende ombygning, nedrivning eller salg af tjenestebolig. Præstens udtalelse sendes med sagen til provstiudvalget (stiftsøvrigheden). Stk. 2. Menighedsrådet skal endvidere indhente en udtalelse fra præsten om påtænkte væsentlig ændringer i et vedtaget projekt, forinden ændringerne besluttes. 2. kapitel. Overtagelse og aflevering af tjenestebolig 6. Tjenesteboligen skal stilles til præstens rådighed i god og forsvarlig stand fra ansættelsestidspunktet eller det særligt fastsatte tidspunkt for brugsforholdets begyndelse, og så længe brugsforholdet varer. På overtagelsesdagen skal boligen være rengjort, ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler. 7. Hvis tjenesteboligen ikke stilles til rådighed til den fastsatte tid, foretages der kun fradrag i lønnen, jf. 17, i forhold til den tid, boligen faktisk står til præstens rådighed. Stilles boligen til rådighed senere end fastsat, kan præsten efter stiftsøvrighedens forudgående godkendelse få godtgjort udgifter ved ophold andetsteds. Godtgørelsen afholdes af kirkekassen (præstegårdskassen). Stk. 2. Ved midlertidig udflytning af en tjenestebolig som følge af ødelæggelse, istandsættelse eller lignende kan præstens boligbidrag ikke fastsættes højere end bidraget for den udflyttede tjenestebolig. 8. Ved indflytning i henholdsvis fraflytning af en tjenestebolig afholdes syn over boligen under ledelse af provsten og med deltagelse af præsten og repræsentanter for menighedsrådet samt efter anmodning fra vedkommende centralorganisation en repræsentant for denne. Stk. 2. De medvirkende ved synsforretningen skal foranledige, at bemærkning om åbenbare mangler ved boligen og dens inventar tilføres synsprotokollen. 3. kapitel. Vedligeholdelse og brug 9. Vedligeholdelse af tjenesteboligen påhviler menighedsrådet, jf. dog 10 og 11. Alle indretninger til afløb og forsyning med lys, gas, vand og varme skal holdes i god og brugbar stand. 10. Præsten skal i hele brugstiden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og ruder og holde vand- og gashaner, el-afbrydere og gulve forsvarligt ved lige. Præsten skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer og badekar. Stk. 2. Køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer installeret af menighedsrådet vedligeholdes af menighedsrådet, medmindre defekten skyldes præsten eller dennes husstand. Ved kassation af det nævnte udstyr påhviler det menighedsrådet at udskifte det. dok. nr side 3

4 Stk. 3. Præsten fører det daglige tilsyn med boligen og varetager i enhver henseende embedets interesse. Stk. 4. For så vidt ikke andet er bestemt, jf. 23, forestår præsten driften af boligen og sørger for, at de ejendommen påhvilende forpligtelser til gadefejning, snekastning, grusning i glat føre, fjernelse af dagrenovation mv. opfyldes. 11. Præsten skal behandle boligen forsvarligt. Stk. 2. Præsten er forpligtet til at vedligeholde have og gårdsplads. Dog kan menighedsrådet, såfremt forholdene begrunder det, overtage forpligtelser vedrørende have til beskæring af træer og buske, afslåning af græs eller/og klipning af hække samt forpligtelse vedrørende renholdelse af gårdsplads. Stk. 3. Præsten er erstatningsansvarlig for skade, som voldes på boligen ved uforsvarlig adfærd af præsten selv, præstens husstand eller andre, som præsten privat giver adgang til boligen. Stk. 4. Præsten skal straks anmelde skader, hvis udbedring ikke tåler opsættelse, til menighedsrådet. Stk. 5. Præsten er forpligtet til, når udbedring er uopsættelig for at begrænse skadens videre omfang, at træffe foranstaltninger til midlertidig afhjælpning af skaden. Menighedsrådet underrettes snarest muligt. 12. Præsten må ikke uden stiftsøvrighedens samtykke bruge boligen til andet end beboelse. 13. Præsten må ikke uden menighedsrådets samtykke fremleje nogen del af boligen. Stk. 2. Præsten har vedligeholdelsesforpligtelse vedrørende fremlejede værelser mv. og er over for menighedsrådet ansvarlig for, at det fremlejede ved et fremlejemåls ophør fremstår i god og forsvarlig stand, jf. også 11, stk Præsten må ikke uden menighedsrådets samtykke foretage ændringer af boligen eller gård- og haveanlæg. Stk. 2. Antenner, paraboler, radiomaster og flagstænger må kun opsættes efter de af menighedsrådet fastsatte bestemmelser. 4. kapitel. Fastsættelse af boligbidrag 15. Boligbidraget fastsættes på grundlag af en vurdering. I vurderingen deltager en repræsentant for Kirkeministeriet, der udpeges af stiftsøvrigheden, en repræsentant for vedkommende centralorganisation samt en særlig sagkyndig, der har kendskab til lejeniveauet på det private boligmarked. Den sagkyndige udpeges af stiftsamtmanden i vedkommende stift. Stk. 2. Ved vurderingen skal vurderingsmændene tage hensyn til lejeniveauet for tilsvarende boliger på det private boligmarked det pågældende sted. dok. nr side 4

5 Stk. 3. Ved tilsvarende bolig forstås en bolig på det private boligmarked, som er af samme eller tilnærmelsesvis samme størrelse, indretning, udstyr og art som den pågældende tjenestebolig. Stk. 4. Vurderingen skal ske ved en sammenligning med huslejeniveauet for en tilsvarende bolig det pågældende sted, dvs. den egn, by eller bydel, hvor boligen er beliggende. Hvis der ikke på det sted, hvor boligen er beliggende, findes private boliger, hvormed sammenligning kan foretages, eller som kan danne grundlag for vurderingen, må denne foretages ud fra et skøn over boligens lejeværdi under hensyn til dels dens størrelse, indretning, udstyr og art, dels til beliggenheden, herunder afstanden til nærmeste indkøbssteder, læge, skole og andre offentlige institutioner. Stk. 5. Udgifter ved deltagelse af henholdsvis Kirkeministeriets repræsentant og den særligt sagkyndige i vurderingen afholdes af kirkekassen (præstegårdskassen), jf. lov om folkekirkens økonomi 2, stk. 1, nr Vurderingsmændene afgiver en redegørelse til stiftsøvrigheden for den foretagne vurdering indeholdende oplysning om de faktorer, hvortil der er taget hensyn, samt en begrundet indstilling om boligens lejeværdi. Stk. 2. Der skal tilstræbes enighed mellem vurderingsmændene. Hvis vurderingsmændene er enige om indstillingen om boligens lejeværdi, lægges denne til grund ved fastsættelse af boligbidraget. Er vurderingsmændene ikke enige om lejeværdien, kan den sagkyndiges indstilling kun tilsidesættes, hvis Kirkeministeriets repræsentant og organisationsrepræsentanten er enige. Indstillingen, herunder særstandpunkter om lejeværdien, skal begrundes under henvisning til de momenter, der er anført i Ved den endelige fastsættelse af boligbidraget skal der tages hensyn til den pligt, der påhviler præsten til at bebo en tjenestebolig og til at fraflytte den ved tjenestens ophør. Der foretages derfor ved beregning af boligbidraget for tjenesteboliger et fradrag i vurderingen på 30 pct. Det månedlige boligbidrag kan dog højst udgøre 15 pct. af præstens skalaløn. Beregningen af boligbidraget efter vurdering foretages af stiftsøvrigheden og indberettes til den lønanvisende myndighed. Stk. 2. Boligbidrag indeholdes ved stiftsøvrighedens foranstaltning månedvis forud i præstens løn og afregnes af stiftsøvrigheden til kirkekassen (præstegårdskassen). 18. Såvel præsten som stiftsøvrigheden kan begære nyvurdering af en tjenestebolig, når 1. det fastsatte boligbidrag i væsentlig grad skønnes at afvige fra lejen for tilsvarende boliger på stedet, 2. det fastsatte boligbidrag ikke skønnes at stå i rimeligt forhold til boligens kvalitet, 3. der er gennemført forbedringer af boligen. Stk. 2. Begæres nyvurdering af præsten, skal denne indbetale 500 kr. til menighedsrådet. Beløbet fortabes, hvis boligbidraget sættes op eller er uændret efter nyvurdering. Stk. 3. Begæres nyvurdering af en allerede vurderet tjenestebolig, følges samme fremgangsmåde som ved førstegangsvurdering. Stk. 4. Det påhviler stiftsøvrigheden at påse, at der sker løbende nyvurdering af tjenesteboligerne for stiftets præster, således at ingen tjenestebolig på noget tidspunkt er vurderet for mere end 5 år dok. nr side 5

6 siden. Nyvurdering efter denne bestemmelse kan dog undlades, såfremt stiftsøvrigheden konkret vurderer, at en nyvurdering ikke vil medføre større ændring i boligbidraget, herunder såfremt præsten i forvejen betaler det maksimale boligbidrag på 15 pct. af sin skalaløn, jf. 17, stk. 1. Stk. 5. Det skal tilstræbes, at nyvurdering af tjenesteboliger ved stillingsledighed så vidt muligt sker så tidligt, at oplysning om reguleret boligbidrag kan medtages i stillingsopslaget. 19. Overstiger boligbidraget efter nyvurdering det hidtidige boligbidrag, forhøjes boligbidraget med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Hvis boligbidraget efter vurdering er lavere end det hidtidige boligbidrag, nedsættes boligbidraget i overensstemmelse med vurderingen. Nedsættelsen gennemføres i forbindelse med førstkommende lønudbetaling, efter at stiftsøvrigheden har fået meddelelse om vurderingen og i givet fald med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for begæringen om nyvurdering. Stk. 2. Stigningen i boligbidrag som følge af nyvurdering kan, inkl. Finansministeriets årlige regulering af boligbidraget, jf. 21, højst udgøre 25 pct. årligt i forhold til det hidtidige boligbidrag før nyvurdering. En samlet stigning på f.eks. 47 pct. skal således gennemføres over 2 år, med 25 pct. det første år og 22 pct. det andet år. 20. Hvis boligbidraget hidtil er fastsat på grundlag af skemaleje, og det efter foretagen vurdering uden forbindelse med brugerskifte skal forhøjes med mere end 25 pct., foretages forhøjelsen over 2 år. 21. Tjenesteboligbidrag reguleres årligt med en af Finansministeriet fastsat procent på grundlag af Danmarks Statistiks undersøgelser af den gennemsnitlige stigning i huslejen. Stk. 2. Boligbidrag, der er fastsat ved vurdering, kan først reguleres i medfør af stk. 1, når der er forløbet 1 år eller derover mellem fastsættelsen af boligbidraget ved vurdering og det tidspunkt, fra hvilket der sker generel regulering med den af Finansministeriet fastsatte procent. Stk. 3. Hvis boligbidraget efter vurdering af en tjenestebolig overstiger 15 pct. af præstens skalaløn, reguleres boligbidraget hver gang der sker ændring af præstens løn. Stk. 4. Boligbidragsforhøjelse efter stk. 1 gennemføres med 3 måneders varsel. 5. kapitel. Opvarmning m.v. 22. Boligen skal holdes forsvarligt opvarmet. Det overlades til præsten selv at sørge for boligens opvarmning og varmt vand. Stk. 2. Indeholder boligen tjenstlige lokaler, afholder menighedsrådet udgiften ved opvarmning af disse. Stk. 3. Opvarmes de tjenstlige lokaler ved samme anlæg som boligen i øvrigt, kan præsten vælge at lade menighedsrådet overtage forpligtelsen til at sørge for boligens opvarmning. I så fald betaler præsten et bidrag til opvarmningen for hver nettokvadratmeter, som boligen omfatter af værelser og kamre samt opvarmede badeværelser og spise- og opholdskøkkener. Der bortses fra tjenstlige lokaler. Bidraget, der fastsættes af stiftsøvrigheden, beregnes efter den til enhver tid gældende aftale dok. nr side 6

7 mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer om betaling for naturalydelser. dog højst i forhold til 160 m 2. Stk. 4. I tilfælde, hvor bestemmelsen i stk. 3 er bragt i anvendelse, betaler præsten for forbrug af el og gas efter samme aftale. Stk. 5. Præstens opvarmningsbidrag efter stk. 3. indeholdes i lønnen, og afregnes af stiftsøvrigheden til kirkekassen. Stk. 6. Præsten betaler for forbrug af vand efter gældende regler. 6. kapitel. Tjenstlige lokaler , stk. 1, 12 og finder ikke anvendelse på lokaler, der anvendes til tjenstlig brug. Tjenstlige lokaler omfatter kontor med eventuelt særligt venteværelse og toilet samt konfirmandlokale/mødelokale med entré, garderobe, toiletter, depot og eventuelt (the)køkken. Stk.2. Konfirmandlokale/mødelokale i forbindelse med præsteboligen, der inklusive særskilt entré, garderobe, toiletter, depot og eventuelt (the)køkken ikke overstiger 95 m2, er undergivet præstens rådighed. Stk.3. Konfirmandlokale/mødelokale i forbindelse med præsteboligen, der inklusive særskilt entré, garderobe, toiletter, depot og eventuelt (the)køkken overstiger 95 m2, er undergivet menighedsrådets rådighed med respekt af den konfirmandundervisning, der er henlagt til lokalerne. Stk. 4. Menighedsrådet forsyner de tjenstlige lokaler med passende inventar og udstyr. Stk. 5. Forpligtelsen til renholdelse, snerydning og grusning af adgangsveje til tjenstlige lokaler samt forpligtelsen til rengøring af tjenstlige lokaler, jf. stk. 1, påhviler menighedsrådet. 24. Menighedsrådet fører for hver præstebolig en inventarliste. Stk. 2. I inventarlisten indføjes det embedet tilhørende løsøre herunder tjenstlige bøger, møbler og kontorinventar, hårde hvidevarer, haveredskaber o.l. Stk. 3. Ved syn i henhold til 8 og 25 fremlægger menighedsrådet inventarlisten, og inventarets tilstedeværelse attesteres. 7. kapitel. Tilsyn 25. Repræsentanter for de kirkelige myndigheder har ret til, når forholdene kræver det, at få eller skaffe sig adgang til boligen. Udøvelsen af denne rettighed skal ske under størst muligt hensyn til præsten. Stk. 2. Syn over tjenesteboligen afholdes årligt i forbindelse med synet over kirken, jf i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådet tilsiger præsten til dette syn. Stk. 3. Der afholdes provstesyn over tjenesteboligen efter samme regler, som gælder for kirker, jf i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Meddelelse om synets afholdelse gives samtidig til menighedsrådet og præsten. Stk. 4. Præsten deltager i syn i henhold til stk. 2 og 3. Endvidere er en repræsentant for præstens centralorganisation berettiget til at deltage i syn efter stk. 3. dok. nr side 7

8 Stk. 5. Menighedsrådet anskaffer for hver tjenestebolig en synsprotokol, hvori synsforretninger indføres. Syn efter stk. 3 indføres tillige i provstiets synsprotokol. 8. kapitel. Andre bestemmelser 26. Hvis præsten afgår ved døden, har de personer, der er berettiget til pension og efterindtægt efter denne, ret til at blive boende i tjenesteboligen inden for et tidsrum af 3 måneder på samme vilkår som afdøde. Samme ret har en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med præsten. Kontorlokaler og andre lokaler til tjenstlig brug skal dog fraflyttes. 27. Nedlægges en tjenestebolig, eller bringes boligforholdet til ophør, tilkommer der præsten et varsel på 6 måneder til den 1. i en måned, medmindre anden passende tjenestebolig stilles til rådighed for præsten. Stk. 2. Det kan af Kirkeministeriet med vedkommende centralorganisation aftales, at en præst, hvis boligforhold i en tjenestebolig af ministeriet bringes til ophør og som derved får forøgede boligudgifter, i 3 år kan tillægges et midlertidigt personligt tillæg til dækning af disse udgifter. Det årlige tillæg fastsættes til maksimalt 43 pct. af boligbidraget før fraflytning. Tillægget nedsættes med samme procent, hvormed boligbidraget årligt forhøjes i henhold til Afgørelser efter bestemmelserne i dette cirkulære, bortset fra afgørelser efter 1, stk. 7, kan af præsten eller menighedsrådet indbringes for stiftsøvrigheden. 9. kapitel. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 29. Dette cirkulære træder i kraft den 1. september Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 17. december 2003 om tjenestebolig for folkekirkens præster, Kirkeministeriets cirkulære af 2. februar 2006 om nyvurdering af præsters tjenesteboliger, som ændret ved Kirkeministeriets cirkulære af 1. maj 2006, og Kirkeministeriets cirkulære af 15. december 2006 om opkrævning af forhøjet boligbidrag. Kirkeministeriet, den 15. august 2007 Rasmus Paaske Larsen Specialkonsulent dok. nr side 8

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere