Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller"

Transkript

1 Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket af forureningen på Collstrup-grunden. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Prøverne er udtaget på selve Collstrup-grunden samt i: to vandhuller i Langdalen et nærliggende regnvandsbassin (på Edwin Rahrs Vej 75) et stort regnvandsbassin vest for Langdalen Vandmiljø og Landbrug Valdemarsgade Århus C Analyseresultaterne viser et forhøjet indhold af arsen, krom og kobber i overfladevandet på Collstrup-grunden. I vandprøver udtaget udenfor Collstrup-grunden er der målt indhold af arsen, krom og kobber svarende til, hvad der kan forventes i afstrømmende regnvand fra et byområde. Der er således ikke ved de gennemførte undersøgelser fundet tegn på, at de to vandhuller i Langdalen eller de undersøgte regnvandsbassiner er påvirket af forureningen på Collstrup-grunden. Der er heller ikke i de udtagne sedimentprøver fundet tegn på, at forureningen har spredt sig fra Collstrup-grunden til de omkringliggende vandområder. Sagsnr.: NM/10/ Journalnr.: G01 Sagsbeh.: Gitte Normand Andersen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Nedenstående kan du læse mere om undersøgelsen og dens resultater.

2 Resultater af vand- og sedimentprøver udtaget på og omkring Collstrup-grunden den 23. september og 8. oktober 2010 I dette notat redegøres for resultater af vand- og sedimentprøver udtaget på Collstrupgrunden og på adressen Edwin Rahrs Vej 75 samt i Langdalen og i et regnvandsbassin vest herfor. 1. Sammenfatning 1.1. Vandprøver Vandprøver udtaget på Collstrup-grunden (lokalitet 1, 2 og 3, jf. fig. 1) viser, at overfladevandet er forurenet med chrom, kobber og arsen fra den tidligere træimprægnering med koncentrationer op til 2,300 mg arsen/l, 0,119 mg kobber/l og 0,081 mg chrom/l. Vandprøver udtaget opstrøms for Collstrup-grunden (lokalitet 5 og 7, jf. fig. 1) viser <0,012 mg arsen/l, <0,0016 mg kobber/l og <0,002 mg chrom/l. Vandprøver udtaget nedstrøms for Collstrup-grunden (lokalitet 4 og 6, jf. fig. 1) viser <0,016 mg arsen/l, <0,0086 mg kobber/l og <0,002 mg chrom/l. Indholdet af de aktuelle metaller i vandprøverne udtaget udenfor Collstrup-grunden (lokalitet 4, 5, 6 og 7) svarer til, hvad der i andre undersøgelser er fundet i afstrømmende regnvand fra et byområde /1, 2 og 3/. Der vurderes desuden ikke at være væsentlig forskel på indholdet af metaller i vandprøverne udtaget henholdsvis opstrøms og nedstrøms for Collstrup-grunden. Samlet set er der således ikke signifikante tegn på, at forureningen fra Collstrup-grunden skulle have bredt sig nedstrøms til vandhullerne i Langdalen Sedimentprøver De højeste koncentrationer af metaller i bundsedimentet findes i regnvandsbassinet vest for Langdalen (lokalitet 6), der primært modtager vejvand fra Edwin Rahrsvej, og som formodentligt også modtager drænvand fra Langdalen. Stofkoncentrationen i bundsedimentet ligger her på niveau med, hvad der gennemsnitligt kan forventes i et regnvandsbassin /1/. I de to vandhuller i Langdalen er indholdet af metaller i bundsedimentet enten lavere end eller på niveau med indholdet i sediment fra regnvandsbassinet på Edwin Rahrs Vej 75, der ligger opstrøms Collstrup-grunden. Der er således ikke tegn på, at indholdet af metaller i bundsedimentet i de to vandhuller i Langdalen, er påvirket af forureningen på Collstrup-grunden. Side 2 af 7

3 2. Vandprøver og analyseresultater Den 23. september samt den 8. oktober 2010 er der udtaget prøver på og omkring Collstrup-grunden, som vist på kortet i figur 1. Figur 1. Lokaliteter hvor der er udtaget vand- og sedimentprøver 1: Vandpyt ca. midt på Collstrup-grunden 2: Udgravning med vand. Udgravningen er efter et tidligere betonbassin til opsamling af overfladevand fra befæstede arealer på Collstrup-grunden 3: Regnvandsbassin. Blev tidligere anvendt til opsamling og nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer på Collstrup-grunden. Nabogrunden Edwin Rahrs Vej 77 afleder formentlig overfladevand til dette bassin i dag 4: Vandhul i Langdalen mod vest 5: Vandhul i Langdalen mod øst 6: Regnvandsbassin 760. Modtager primært vejvand fra Edwin Rahrs Vej og formentlig også drænvand fra Langdalen 7: Regnvandsbassin på Edwin Rahrs Vej 75 Den 23. september er der udtaget vandprøver på lokalitet 1-5, mens der den 8. oktober er udtaget vand- og sedimentprøver på lokalitet 4-7. De udtagne vand- og sedimentprøver er analyseret for chrom, kobber og arsen. Analyseresultaterne fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Analyseresultaterne er endvidere vedlagt i bilag 1. Side 3 af 7

4 Dato Prøveudtagningssted Cr VI (mg/l) Chrom total (mg/l) Kobber (mg/l) Arsen (mg/l) : Stor vandpyt på Collstrup-grunden <0,05 0,011 0,119 2, : Udgravning med vand <0,05 0,042 0,036 0, : Regnvandsbassin <0,05 0,081 0,038 0, : Sø i Langdalen (vest) i.a. <0,002 <0,004 0, : Sø i Langdalen (vest) i.a. 0,0017 0,0071 0, : Sø i Langdalen (øst) i.a. <0,002 <0,004 0, : Sø i Langdalen (øst) i.a. <0,0005 0,0012 <0, : Regnvandsbassin 760 i.a. <0,0005 0,0086 0, : Regnvandsbassin, Edwin R. Vej 75 i.a. <0,0005 0,0016 <0,0008 Tabel 1. Analyseresultater, filtrerede vandprøver (i.a. står for ikke-analyseret). Ved < er koncentrationen lavere end detektionsgrænsen. Når detektionsgrænserne er forskellige skyldes det, at der er anvendt forskellige analysemetoder. Dato Prøveudtagningssted Chrom total (mg/kg) Kobber (mg/kg) Arsen (mg/kg) : Sø i Langdalen (vest) , : Sø i Langdalen (øst) < : Regnvandsbassin * : Regnvandsbassin, Edwin R. Vej ,2 Tabel 2. Analyseresultater, sedimentprøver (enhed: mg/kg TS). *Overstiger jordkvalitetskriteriet på 20 mg/kg /4/. 3. Vurdering af forureningstilstanden 3.1. Collstrup-grunden, Edwin Rahrs Vej 79: På Collstrup-grunden, er der konstateret indhold af arsen i overfladevandet i koncentrationer op til 2,300 mg/l, samt indhold af kobber op til 0,119 mg/l. Disse koncentrationer findes centralt på ejendommen, hvor der også er konstateret en forurening af jordoverfladen (et hot spot). Overfladevandet er således påvirket af den træimprægnering, der tidligere har fundet sted på stedet. Det skal nævnes, at den aktuelle vandpyt efterfølgende er tørlagt ved tildækning med sand. I regnvandsbassinet på den sydøstlige del af grunden er der målt indhold på 0,046 mg arsen/l, 0,038 mg kobber/l samt 0,081 mg chrom/l. Vandet i regnvandsbassinet vurderes ligeledes at være påvirket af de tidligere aktiviteter på Collstrup-grunden. Side 4 af 7

5 3.2. Langdalen og Edwin Rahrs Vej 75 I den østlige sø i Langdalen og i regnvandsbassinet på Edwin Rahrs Vej 75 (opstrøms for Collstrup-grunden) er der konstateret koncentrationer på <0,002 mg chrom/l; <0,0016 mg kobber/l og <0,012 mg arsen/l. I den vestlige sø i Langdalen (nedstrøms for Collstrup-grunden) er der fundet <0,002 mg chrom/l; <0,0071 mg kobber/l og <0,016 mg arsen/l. Resultaterne fra vandprøverne svarer til, hvad der kan forventes i afstrømmende regnvand fra et byområde /1,2 og 3/, og der vurderes ikke at være væsentlig forskel på indholdet af metaller i vandprøverne udtaget henholdsvis opstrøms og nedstrøms for Collstrup-grunden. Der er således ikke signifikante tegn på, at forureningen fra træimprægneringen skulle have bredt sig nedstrøms til vandhullerne i Langdalen. Indholdet af metaller i bundsedimentet i de to søer er enten lavere eller på niveau med indholdet af metaller i regnvandsbassinet på Edwin Rahrs Vej 75, der er beliggende opstrøms for Collstrup-grunden. Der er således ikke konstateret tegn på, at indholdet af metaller i bundsedimentet i de to søer i Langdalen, skulle være påvirket af forureningen på Collstrup-grunden Regnvandsbassin 760 De højeste koncentrationer af metaller i bundsedimentet findes i regnvandsbassinet vest for Langdalen, der primært modtager vejvand fra Edwin Rahrsvej, og som formentligt også modtager drænvand fra Langdalen. På trods af de relativt høje stofkoncentrationer i bundsedimentet ligger disse på niveau med, hvad der gennemsnitligt kan forventes i et regnvandsbassin /1/. En vandprøve udtaget ved indløbet til regnvandsbassinet viser <0,0005 mg chrom/l; <0,0086 mg kobber/l og <0,0071 mg arsen/l. Resultaterne ligger på niveau med, hvad der er fundet i vandfasen i de to søer i Langdalen samt i regnvandsbassinet på Edwin Rahrs Vej Konklusion Vandprøver udtaget på Collstrup-grunden viser, at overfladevandet er påvirket af aktiviteterne på den tidligere træimprægneringsvirksomhed. Søerne i Langdalen, samt regnvandsbassinet på Edwin Rahrs Vej 75 og regnvandsbassinet vest for Langdalen har et indhold af chrom, kobber og arsen i vandfasen svarende til, hvad der kan forventes i afstrømmende regnvand fra et byområde /1, 2 og 3/. Der vurderes desuden ikke at være væsentlig forskel på indholdet af metaller i vandprøverne udtaget henholdsvis opstrøms og nedstrøms for Collstrup-grunden. Tilsvarende er Side 5 af 7

6 der ikke fundet tegn på, at indholdet af metaller i bundsedimentet i de to søer i Langdalen, er påvirket af den tidligere træimprægnering. Samlet set er der således ikke signifikante tegn på, at forureningen fra Collstrup-grunden skulle have bredt sig nedstrøms til vandhullerne i Langdalen. 5. Referencer /1/ Miljø og regnvandssystemer erfaringer og anbefalinger, juni 2006, IDA spildevandskomiteen. (Tabel 7.1 viser en sammenfatning af litteraturens værdier for metalkoncentrationer i separatkloakeret regnvand fra veje. Tabel 7.2 viser resultatet af kemiske analyser af sediment i 59 regnvandsbassiner i Helsingør Kommune). /2/ Implementation of E.U. Water Framework Directive source assessment of metalic substances at catchment levels. Journal of Enviromental monitoring, 2010,12, page /3/ af 1. Oktober 2010 fra Jes Vollertsen, Ålborg Universitet, der oplyser, at der kan forventes µg arsen/l i almindeligt upåvirket afstrømmet regnvand. /4/ Miljøministeriet, MST. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateres juni og juli Side 6 af 7

7 BILAG 1: Analyseresultater De udtagne vandprøver er analyseret som både filtrerede og ufiltrerede prøver. I notatet er vurderingen af metalindholdet i vandfasen baseret på analyseresultaterne for de filtrerede vandprøver, der ikke er påvirket af evt. bundsediment, som kan være kommet med op i prøveemballagen ved prøvetagningen Side 7 af 7

8 Bøgildsmindevej Nørresundby Tlf Fax ANALYSEATTEST SPECIALPRØVE SPECIALANALYSE Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Prøve fra sted nr Edwin Rahrsvej Aarhus kommune * * Stor vandpyt midt på grunden Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej Nørresundby Sendt som brev Rekvirent: Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Sendt som Analyseattest også sendt til: LAB nr Min- og maxgrænser er ikke oplyst af rekvirent Analyseparameter Resultat Min Max Udf. D.L. Metode/Reference +/- Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Filtrering 0.45µm Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Prøvetagning m.m Udtaget af CA Intern kode!! Udtaget d :30 Modtaget d Færdiganalyseret d Nørresundby d *): Ikke akkrediteret. +/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%) Laboratoriet påfører gerne de aktuelle min- og max-værdier efter aftale. Sven-Erik Lykke, laboratoriechef Side 1 af 1 Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.

9 Bøgildsmindevej Nørresundby Tlf Fax ANALYSEATTEST SPECIALPRØVE SPECIALANALYSE Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Prøve fra sted nr Edwin Rahrsvej Aarhus kommune * * Udgravning med vand Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej Nørresundby Sendt som brev Rekvirent: Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Sendt som Analyseattest også sendt til: LAB nr Min- og maxgrænser er ikke oplyst af rekvirent Analyseparameter Resultat Min Max Udf. D.L. Metode/Reference +/- Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Filtrering 0.45µm Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Prøvetagning m.m Udtaget af CA Intern kode!! Udtaget d :40 Modtaget d Færdiganalyseret d Nørresundby d *): Ikke akkrediteret. +/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%) Laboratoriet påfører gerne de aktuelle min- og max-værdier efter aftale. Sven-Erik Lykke, laboratoriechef Side 1 af 1 Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.

10 Bøgildsmindevej Nørresundby Tlf Fax ANALYSEATTEST SPECIALPRØVE SPECIALANALYSE Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Prøve fra sted nr Edwin Rahrsvej Aarhus kommune * * Regnvandsbassin Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej Nørresundby Sendt som brev Rekvirent: Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Sendt som Analyseattest også sendt til: LAB nr Min- og maxgrænser er ikke oplyst af rekvirent Analyseparameter Resultat Min Max Udf. D.L. Metode/Reference +/- Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Filtrering 0.45µm Chrom +6 mg/l under *AMI L2/ICP 2.50% Chrom mg/l M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Prøvetagning m.m Udtaget af CA Intern kode!! Udtaget d :55 Modtaget d Færdiganalyseret d Nørresundby d Sven-Erik Lykke, laboratoriechef *): Ikke akkrediteret. +/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%) Laboratoriet påfører gerne de aktuelle min- og max-værdier efter aftale. Chrom 6 metodens detektionsgrænse er mg/l Vi måler dog Chrom 6 lige under detektionsgrænsen. Disse resultater må behæftes med en lidt større usikkerhed, men vi vælger at oplyse dem. Chrom 6 i den ufiltrerede prøve = mg/l Chrom 6 i den filtrerede prøve = mg/l Side 1 af 1 Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.

11 Bøgildsmindevej Nørresundby Tlf Fax ANALYSEATTEST SPECIALPRØVE SPECIALANALYSE Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Prøve fra sted nr Edwin Rahrsvej Aarhus kommune * * Sø i dalen Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej Nørresundby Sendt som brev Rekvirent: Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Sendt som LAB nr Min- og maxgrænser er ikke oplyst af rekvirent Analyseparameter Resultat Min Max Udf. D.L. Metode/Reference +/- Chrom mg/l under M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l under M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Filtrering 0.45µm Chrom mg/l under M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l under M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Prøvetagning m.m Udtaget af CA Analyseattest også sendt til: Intern kode!! Udtaget d :15 Modtaget d Færdiganalyseret d Nørresundby d /- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%) Laboratoriet påfører gerne de aktuelle min- og max-værdier efter aftale. Sven-Erik Lykke, laboratoriechef Side 1 af 1 Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.

12 Bøgildsmindevej Nørresundby Tlf Fax ANALYSEATTEST SPECIALPRØVE SPECIALANALYSE Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Prøve fra sted nr Edwin Rahrsvej Aarhus kommune * * Sø i dalen (mrk 27a på kort) Prøven udtaget af: AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej Nørresundby Sendt som brev Rekvirent: Århus Kommune Natur og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks Århus C Gitte Normand Andersen Sendt som LAB nr Min- og maxgrænser er ikke oplyst af rekvirent Analyseparameter Resultat Min Max Udf. D.L. Metode/Reference +/- Chrom mg/l under M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l under M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Filtrering 0.45µm Chrom mg/l under M-0071 DS 259/ICP 4.60% Kobber mg/l under M-0071 DS 259/ICP 6.90% Arsen mg/l M-0071 DS 259/ICP 2.40% Prøvetagning m.m Udtaget af CA Analyseattest også sendt til: Intern kode!! Udtaget d :30 Modtaget d Færdiganalyseret d Nørresundby d /- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%) Laboratoriet påfører gerne de aktuelle min- og max-værdier efter aftale. Sven-Erik Lykke, laboratoriechef Side 1 af 1 Analyseattesten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder kun denne prøve.

13 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Århus Kommune Registernr.: C13889/Rev.1 Natur og Miljø Kundenr.: Valdemarsgade 18 Ordrenr.: Århus C Danmark Att.: Gitte Andersen Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 1 Rekvirent...: Århus Kommune, Natur og Miljø Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, Danmark Prøvested...: Edwin Rahrs Vej / Langdalen Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: kl. 08: kl. 12:00 Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Regnvandsbassin 76 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: Enheder grænse Metoder (%) Arsen (As) 28 µg/l 0.80 ISO17294m-ICPMS 15 Arsen (As) filtreret 7.1 µg/l 0.8 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) 44 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) filtreret <0.5 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) filtreret 8.6 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) 130 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Analysekommentarer: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Påsat kobber og chrom filtreret efter rekvirentens ønske. RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 02. november 2010 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Karen Marie Eriksen Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

14 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Århus Kommune Registernr.: C13890/Rev.1 Natur og Miljø Kundenr.: Valdemarsgade 18 Ordrenr.: Århus C Danmark Att.: Gitte Andersen Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 1 Rekvirent...: Århus Kommune, Natur og Miljø Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, Danmark Prøvested...: Edwin Rahrs Vej / Langdalen Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: kl. 08: kl. 12:00 Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Sø mod vest i Langdalen Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: Enheder grænse Metoder (%) Arsen (As) 16 µg/l 0.80 ISO17294m-ICPMS 15 Arsen (As) filtreret 6.1 µg/l 0.8 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) 16 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) filtreret 1.7 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) filtreret 7.1 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) 31 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Analysekommentarer: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Påsat kobber og chrom filtreret efter rekvirentens ønske. RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 01. november 2010 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Karen Marie Eriksen Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

15 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Århus Kommune Registernr.: C13891/Rev.1 Natur og Miljø Kundenr.: Valdemarsgade 18 Ordrenr.: Århus C Danmark Att.: Gitte Andersen Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 1 Rekvirent...: Århus Kommune, Natur og Miljø Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, Danmark Prøvested...: Edwin Rahrs Vej / Langdalen Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: kl. 08: kl. 12:00 Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Sø mod øst i Langdalen Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: Enheder grænse Metoder (%) Arsen (As) 0.94 µg/l 0.80 ISO17294m-ICPMS 15 Arsen (As) filtreret <0.8 µg/l 0.8 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) <0.5 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) filtreret <0.5 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) filtreret 1.2 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) 2.8 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Analysekommentarer: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Påsat kobber og chrom filtreret efter rekvirentens ønske. RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 01. november 2010 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Karen Marie Eriksen Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

16 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK Århus Kommune Registernr.: C13892/Rev.1 Natur og Miljø Kundenr.: Valdemarsgade 18 Ordrenr.: Århus C Danmark Att.: Gitte Andersen Modt. dato: ANALYSERAPPORT Sidenr.: 1 af 1 Rekvirent...: Århus Kommune, Natur og Miljø Valdemarsgade 18, 8000 Århus C, Danmark Prøvested...: Edwin Rahrs Vej / Langdalen Prøvetype...: Vand Prøveudtagning...: kl. 08: kl. 12:00 Prøvetager...: Rekvirenten Kundeoplysninger.: Regnvandsbassin, Edwin Rahrs Vej 75 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: Enheder grænse Metoder (%) Arsen (As) 1.7 µg/l 0.80 ISO17294m-ICPMS 15 Arsen (As) filtreret <0.8 µg/l 0.8 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) <0.5 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Chrom (Cr) filtreret <0.5 µg/l 0.5 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) filtreret 1.6 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Kobber (Cu) 14 µg/l 1.0 ISO17294m-ICPMS 15 Analysekommentarer: Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Påsat kobber og chrom filtreret efter rekvirentens ønske. RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Tegnforklaring: 01. november 2010 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Karen Marie Eriksen Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

17

18

19

20

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010 Til Aarhus Lufthavn A/S Dokumenttype Moniteringsrapport Dato April 11 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 10 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS-OVERVÅGNING 10 Revision 0 Dato 11-04-01 Udarbejdet af

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 2. Myndighedstilladelser. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 2. Myndighedstilladelser. ALECTIA A/S Side 1 Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 2 Myndighedstilladelser ALECTIA A/S Side 1 Ansøgning om Landzonetilladelse Sag Projektnr. 101246-0001 Projekt Naturgenopretning

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus.

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus. Resumé: Pilottest af metoder til undersøgelse af udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-,

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. til og

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr.  til og Århus Havn Mindet 2 8000 Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. e-mail til port@aarhus.dk og but@aarhus.dk Den 9. november 2010 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Ændring

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere