Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55"

Transkript

1 4400 Kalundborg CVR-nr Årsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver 9 Noter Budget Side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Takster pr. tilslutning for året 2012 vedtaget på generalforsamling i marts måned Kontingent - grundpakke 1.072,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - grundpakke 260,00 excl. moms Kontingent - mellempakke 1.533,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - mellempakke 39,00 excl. moms Kontingent - fuldpakke (incl. mellempakke) 2.645,00 incl. 25% moms Copy-Dan/Koda - fuldpakke (incl. mellempakke) 115,00 excl. moms Strafgebyr 75,00 incl. 25% moms Tilslutningsafgift 6.995,00 incl. 25% moms Tilslutningsafgift - nye områder 9.950,00 incl. 25% moms Genslutningsgebyr 650,00 incl. 25% moms Honorar formand 10,50 pr. medlem Honorar kasserer 15,72 pr. medlem Medlemstal pr. 31/ Tilsluttede internet pr. 31/ Kalundborg, den 13. februar 2013 Niels-Jørgen Trælle Jørn Almdal Henning Brøgger Obsen Flemming Røen Mogens Houmølle Uno Andersen Per Kruse Side 3

4 Revisionspåtegning Regnskabet er d.d. revideret og fundet i orden. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet samt afstemt beholdninger med kontoudtog fra banken. Kalundborg, den 4. marts 2013 Sune Sjöberg Per Nykjær Side 4

5 Anvendt regnskabspraksis Generelt. Årsrapporten for Kalundborgegnens Antennelaug for 1. januar december 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. Ændring i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskelle mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Resultatopgørelsen. Indtægtskriterier. Laugets indtægter er medtaget i det år hvor levering, normalt fakturadato, har fundet sted. Periodisering af indtægter og udgifter. Indtægter og udgifter er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Skat af årets resultat. Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Materielle anlægsaktiver. Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0-1 år, Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Fuld returvej og fiberforbindelse måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 10 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Internetudstyr måles til anskaffelsespris. Årets anskaffelser afskrives over 0-3 år. Beløbet udgiftsføres under afskrivninger. Tilgodehavender. Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Gæld. Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld. Side 6

7 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012 Note: Indtægter 1 Abonnementsafgifter m.v Indtægter internet Resultat medlemsblad Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger til signalforsyning og netservice Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Renteindtægter Renteudgifter Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Regulering skat tidligere år Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overført fra tidligere år Til disposition Der fordeles således: Anvendt til udbygning af antenneanlæg 0 0 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Overført resultat Side 7

8 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Note: Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 12 Hovedstation samt net Fuld returvej Fiberforbindelse Internetudstyr Bynet administrator Øopdeleing - projekt 2011/ Udskiftning D3 + D0 forstærkere 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Forudbetalte omkostninger Til gode selskabsskat Moms Beregnede renter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

9 Balance pr. 31. december 2011 Passiver Note: Egenkapital 22 Overført resultat Egenkapital i alt Henlæggelser 23 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Henlæggelser i alt Gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Kreditorer Anden gæld Skyldig selskabsskat Udlægskonto Copydan/Koda Debitorer forudbetalt Forudbetalt masteleje Forudbetalt antennebidrag 0 0 Lejedepositum Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 9

10 Noter til regnskabet Note: Abonnementsafgifter m.v. Kontingenter m.v Indmeldelsesgebyrer Rykkergebyrer Provision Tilslutningsafgifter Gentilslutninger Abonnementsafgifter m.v. i alt Indtægter internet Internetopkobling m.v Tilslutningsgebyr Salg af routere og materialer Indtægter internet i alt Resultat medlemsblad Indtægter: Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter: Trykning Distribution Telefon og kørsel Udgifter i alt Resultat medlemsblad i alt Øvrige indtægter Masteleje Lejeindtægt Indtægter internet i alt Omkostninger til signalforsyninger m.v. Signalforsyning: TDC Kabel TV Canal Digital Signalforsyning i alt transport Side 10

11 5 Omkostninger til signalforsyninger m.v. transport Netservice mv: Service Elomkostninger Reparation og vedligeholdelse af hovedstation Reparation og vedligeholdelse af udstyr Materialekøb Tilslutningsomkostninger Gentilslutningsomkostninger Filteromkostninger Fiberforbindelse Arealleje Kirke Helsinge Vedligeholdelsesabonnement m.v Konsulentarbejde Edb-udstyr - småanskaffelser Info kabel-tv Ændringer hovedforstærkeren Netservice i alt Omkostninger til signalforsyninger m.v. i alt Andre eksterne omkostninger Salgsomkostninger Annoncer og reklame Udstilling Gaver Salgsomkostninger i alt Lokaleomkostninger Husleje Rengøring Vedligehold af lokaler Alarm Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler IT-udgifter Vedligeholdelse af kontorudstyr Leasing/leje kontorudstyr Kontorinventar - småanskaffelser Møder, generalforsamling seminarer m.v Telefon Porto og gebyrer Opkrævet porto Administrationsassistance Forsikring Abonnementer m.v Kontingenter Administrationsomkostninger i alt Andre eksterne omkostninger i alt Side 11

12 7 Personaleomkostninger AM-bidragsgrundlag Personalegoder tilbageført Regulering feriepengeforpligtelse Atp-bidrag Arbejdsmarkedspension Arbejdsgiverafgifter Sundhedsforsikring Personaleomkostninger Befordringsgodtgørelse Kursusudgifter Personaleomkostninger i alt Afskrivninger Tilslutningsomkostninger Udbygning af net Kontorudstyr Fiberforbindelse Bynet administrator Internetudstyr Fuld returvej Ø-opdeling Udskiftning D3 + D0 forstærkere Modtaget/opkrævning Kirke Helsinge Afskrivninger i alt Renteindtægter Pengeinstitut Udbytte - værdipapirer Kursregulering - værdipapirer Depotgebyr 0 0 Beregnede renter primo Beregnede renter ultimo Selskabsskat Renteindtægter i alt Renteudgifter Pengeinstitut Depotgebyr 87 0 Selskabsskat Renteudgifter i alt Skat af årets resultat Skat af årets skattepligtige indkomst Skat af årets resultat i alt Side 12

13 12 Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. Anskaffelsessum: Saldo primo Tilslutningsomkostninger Udbygning af net Kontorudstyr Ombygning lejede lokaler 0 0 Afgang Anskaffelsessum i alt 0 0 Af- og nedskrivninger: Saldo primo 0 0 Tilslutningsomkostninger Udbygning af net Kontorudstyr Ombygning lejede lokaler 0 0 Afgang Af- og nedskrivninger i alt 0 0 Hovedstation, net, kontorudstyr m.v. i alt Fuld returvej Anskaffelsessum: Saldo primo Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Af- og nedskrivninger i alt Fuld returvej i alt Fiberforbindelse Anskaffelsessum: Saldo primo Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Af- og nedskrivninger i alt Fiberforbindelse i alt Internetudstyr Anskaffelsessum: Saldo primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger i alt Internetudstyr i alt Side 13

14 16 Bynet administrator Anskaffelsessum: Saldo primo Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo Tilgang Af- og nedskrivninger i alt Bynet administrator i alt Øopdeling projekt 2011/12 Anskaffelsessum: Saldo primo Tilgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo 0 0 Tilgang Af- og nedskrivninger i alt Øopdeling projekt 2011/12 i alt Udskiftning D3 + D0 forstærkere Anskaffelsessum: Saldo primo 0 0 Tilgang Anskaffelsessum i alt Af- og nedskrivninger: Saldo primo 0 0 Tilgang Af- og nedskrivninger i alt Udskiftning D3 + D0 forstærkere i alt Til gode moms Til gode uafregnet moms: Salgsmoms Købsmoms Elafgift Til gode uafregnet moms i alt Til gode afregnet moms: Salgsmoms Købsmoms Elafgift Til gode moms primo Betalt moms Til gode afregnet moms i alt Til gode moms i alt Værdipapirer 2% Danmarks Skibskredit A/S Likvide beholdninger i alt Side 14

15 21 Likvide beholdninger Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Likvide beholdninger i alt Overført resultat Overført resultat primo Årets resultat Overført fra henlæggelse til udbygning af net 0 0 Henlæggelse til udbygning af net Overført resultat i alt Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg Saldo primo Årets henlæggelse Årets anvendelse 0 0 Henlæggelse til udbygning af antenneanlæg i alt Anden gæld Skyldig indeholdt AM-bidrag Skyldig indeholdt A-skat Skyldige arbejdsgiverafgifter Skyldige feriepenge Skyldige beregnede feriepenge Anden gæld i alt Eventualforpligtelser Forpligtigelse vedr. lejemål af kontorlokaler udgør kr Side 15

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere