Skiveordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiveordningen 2012 1"

Transkript

1 Skiveordningen

2 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre, som har aktiviteter for børn og unge under 25 år. Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skive-ordningen sikrer foreningernes høje aktivitetsniveau for alle aldersgrupper, børn, unge, voksne og ældre. For de voksne og ældre for at fremme et motions- og sundhedstilbud i foreningsregi, og for at fastholde dem i foreningerne. Skiveordningen understøtter kommunens Folkeoplysnings- og Idrætspolitik. Skive-ordningen omfatter tilskud til lokaler og udendørs anlæg 2. rådighedsbeløb 3. aktivitetstilskud Betingelser for opnåelse af tilskud 3. For at opnå tilskud i henhold til denne ordning er det en betingelse: at foreningens aktiviteter, vedtægter og love kan godkendes af folkeoplysningsudvalget i Skive Kommune. at medlemskab står åbent for alle personer under 25 år inden for foreningens lovmæssige rammer. 4. Når disse krav er opfyldt, ydes der tilskud til kontingentbetalende aktive medlemmer efter bestemmelserne i Skiveordningen. Foreninger, der har tilsluttet sig denne ordning, må til enhver tid kunne godtgøre, at de følger deres egen formålsparagraf. Konstateres misbrug af ordningen, vil dette omgående medføre ophør af udbetaling af tilskud samt krav om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. 2

3 Tilskudsregler Tilskud til lokaler og udendørs anlæg Skive kommune dækker udgifterne til halleje, lokaler og udendørs anlæg beliggende i Skive Kommune. Nye lokaler, lejemål og anlæg samt væsentlig udvidelse, kan ikke blive en del af Skiveordningen, før der er en forhåndsgodkendelse af udgifterne. A. Foreninger skal primært benytte kommunale lokaler og anlæg, sekundært regionale og statslige. B. Foreninger med egne lokaler modtager dækning af: 1. Renter af prioritetsgæld og banklån 2. Skatter, afgifter, forsikringer og offentlige afgiftspålæg 3. Udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning og lys 4. Rengøringsudgifter refunderes efter nedenstående principper, og timelønnen udgør den til enhver tid gældende mindsteløn inkl. feriepenge m.v. Timer ugl. Antal uger Kontorlokaler 0 0 Klublokaler, spejderhuse 1 40 Aktivitetslokaler med badefaciliteter 2 40 e 5. Der ydes tilskud til lovpligtig tilsyn og øvrige tilsyn efter forudgående godkendelse. 6. Der ydes ikke lokaletilskud til foreninger, der benytter kommercielle fitnesscentre. C. Foreninger med lejede private lokaler modtager dækning af: 1. Det af folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb 2. Udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning og lys ifølge godkendt leje kontrakt 3. Rengøringsudgifter refunderes efter nedenstående principper, og timelønnen udgør den til enhver tid gældende mindsteløn inkl. feriepenge m.v. 3

4 Timer ugl Antal uger Kontorlokaler 0 0 Klublokaler, 1 40 spejderhuse Aktivitetslokaler med badefaciliteter Der ydes tilskud til lovpligtigt tilsyn og øvrige tilsyn efter forudgående godkendelse 5. Der ydes ikke lokaletilskud til foreninger, der benytter kommercielle fitnesscentre D. Der ydes tilskud til egne og lejede udendørs anlæg: 1. Tennisbaner - kridt og grus 2. Petanquebaner - grus 3. Beachvolleybaner sand 4. Golf sand til bunkers 5. Strandhåndbold sand 6. BM grus 7. Spejderfaciliteter/udendørs anlæg materialer til vedligeholdelse af aktivitetspladser og materielle driftsomkostninger 8. Rideklubber - udeanlæg 6. A. Dækning af udgifter til lokaler og udendørs anlæg differentieres efter aktivitetsform, jfr. Indplaceringsskema til nærværende tilskudsordning. B. Nye godkendte foreninger vil i etableringsåret få lokaletilskud henhold til folkeoplysningslovens minimumsregler. 7. Tilskud til leje af haller og andre lokaler udenfor Skive Kommune ydes i henhold til folkeoplysnings lovens bestemmelser Rådighedsbeløb Skive kommune afsætter hvert år et beløb til anvendelse for: o Skive Idrætssamvirke o Spejdersamrådet o Folkeoplysningsudvalget 4

5 Rådighedsbeløbet fordeles således: Idrætsområdet: 85% Spejderområdet: 10% Andre foreninger: 5% Rådighedsbeløbet anvendes kun som tilskud efter ansøgning til foreningernes og samvirkets udgifter til materialer, kurser m.v. Samrådene fordeler deres andel af rådighedsbeløbet mellem de foreninger, der er medlemmer af de enkelte samråd. Folkeoplysningsudvalgets andel fordeles til de foreninger, der ikke er medlem af et af samrådene. Kommunen reviderer regnskabet for beløbenes anvendelse Aktivitetstilskud Tilskud betinges af, at foreningerne opkræver et årligt medlemskontingent. Aktivitetstilskuddet kan maksimalt udgøre et beløb på samme størrelse som foreningens dokumenterede indtægter for egenbetalinger fra medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskud udbetales kun til de i foreningen planlagte og godkendte aktiviteter. Der ydes årligt et aktivitetstilskud pr. medlem gradueret efter alder og aktivitetstimer efter følgende regler: Alder Faktor 0 24 år år 0 60 år 0 Handicappede 2 Aktivitetstimer pr. Faktor år , , ,5 151 og derover 2,0 5

6 Ved udregningen af aktivitetstimer. hvori der indgår overnatning (stævner. træningslejre, spejderaktiviteter mv.), værdisættes timerne til 1/3 af en normal aktivitetstime. Det forudsættes, at man deltager i aktiviteten og ikke kun er tilmeldt aktiviteten. 10. Hvert medlems aldersfaktor multipliceres med aktivitetsfaktoren og er lig med det enkelte medlems fordelingsfaktor. Foreningens aktivitetstilskud er fordelingsfaktoren multipliceret med det kommunalt fastsatte grundbeløb, som i 2013 udgør (2012 kr. 40,20 + fremskrivning). Grundbeløbet fremskrives hvert år med den af byrådet udmeldte budgetfremskrivning. Ansøgning om tilskud 11. Hvis en forening ønsker at få tilskud til godkendte aktiviteter efter Skiveordningen 2012 indsendes en ansøgning herom til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen skal vedlægges foreningens vedtægter og love første gang der indsendes ansøgning, samt i de tilfælde, hvor der har været vedtægts- eller lovændringer i det forløbne år. Ansøgningen skal udfærdiges på de af folkeoplysningsudvalgets udarbejdede skemaer. Ansøgningen skal vedlægges et eksemplar af det reviderede regnskab godkendt på den sidst afholdte generalforsamling. Tidsfrister for ansøgninger og udbetalinger 12. Tilskud til lokaler, faciliteter og udendørs anlæg: Ansøgning herom for det foregående kalenderår skal være Kultur og Fritidsafdelingen i hænde senest den 1. februar. Udbetaling af lokaletilskud 1. rate pr. 1. februar 2. rate pr. 1. august, hvis regnskabet er indleveret For meget udbetalt lokaletilskud modregnes i 2. rate udbetaling. Foreninger, der påtænker at erhverve egne lokaler og anlæg eller foretage udvidelser af eksisterende lokaler og anlæg, kan ikke forvente 6

7 tilskud, med mindre folkeoplysningsudvalget forud godkender de nye økonomiske vilkår. Foreninger, der påtænker at leje private lokaler og anlæg eller foretage udvidelse af bestående lejemål, kan ikke forvente tilskud, med mindre folkeoplysningsudvalget forud godkender de nye økonomiske vilkår. Aktivitetstilskud: Ansøgning herom for det foregående kalenderår skal være Kultur og Fritidsafdelingen i hænde senest den 1. februar. Tilskuddet udbetales bagud senest den 15. maj på grundlag af de indsendte medlemsopgørelser. Budget 13. Tilskud til lokaler og udendørs anlæg: Til det samlede lokaletilskud afsætter Skive Kommune budgetmæssigt hvert år et beløb til dækning af de ifølge 5, 6 og 7 beregnede udgifter. Driftsbudget: (gældende fra budget 2014) Budgetønsker til 2014 I 2013 fremskrives regnskabstallene fra det senest opgjorte regnskab her 2012 med de P/L skøn som byrådet har vedtaget og disse bruges til budgettet for Driftsønsker til kommende år indeholder ikke ekstraordinær vedligeholdelse. I 2015 når forvaltningen har regnskaberne for 2014, skal disse kontrolleres i forhold til budgetgrundlaget for 2014 og korrektioner foretages i forbindelse med udbetaling af 2. rate lokaletilskud i Ekstraordinær vedligeholdelse Da foreningerne ikke skal indsende budgetønsker i forbindelse med opgørelse af lokaletilskud i 1. kvartal 2013, skal der særskilt indsendes ønsker til evt. ekstraordinær vedligeholdelse pr. 1. april til SIS og Spejdersamrådet i forbindelse med indsendelse af anlægsønsker. Foreninger der ikke er medlem af samrådene skal indsende budgetønsker til forvaltningen. SIS, Spejdersamrådet og forvaltningen gennemgår sammen de indkomne drifts- og anlægsønsker og afgør om de skal indgå i prioriteringen i SIS eller i forvaltningen. 7

8 Pludselig opståede situationer: Undtaget herfra er pludselige opståede situationer, som kræver omgående indgriben, og som ikke er dækket af lovpligtige forsikringer. I sådanne situationer skal Kultur og Fritidsafdelingen kontaktes omgående. Hertil afsættes et rammebeløb. Rådighedsbeløb: Til samlet rådighedsbeløb afsætter byrådet budgetmæssigt et beløb, der udbetales i januar måned. Det samlede rådighedsbeløb fremskrives hvert år med den af byrådet udmeldte budgetfremskrivning. Folkeoplysningsudvalget fordeler ovennævnte samlede rådighedsbeløb til: Skive Idrætssamvirke Spejdersamrådet Folkeoplysningsområdet (til foreninger eller samråd, der ikke er medlem af SIS eller Spejdersamrådet). Aktivitetstilskud: Til det samlede aktivitetstilskud afsætter byrådet budgetmæssigt hvert år et beløb pr. tilskudsberettiget medlem, der er registreret i budgetåret før sidste års afholdte generalforsamling. Tilskudsberettigede er aktive kontingentbetalende medlemmer, der enten er under 25 år eller er handicappede. Beløbet, der i 2013 udgør (2012 kr. 40,20 + fremskrivning). Fordelingsfaktor, fremskrives hvert år med den af byrådet udmeldte budgetfremskrivning. Budgetbeløbet ændres i takt med ændring i antallet af aktivitetstimer. Stigende antal aktivitetstimer medfører at budgetbeløbet forhøjes (finansieret af diverse pulje under folkeoplysning), faldende aktivitetstimer medfører at budgetbeløbet nedsættes (overskud tilføres diverse puljen under folkeoplysning). Ikrafttrædelse 14. Skiveordningen 2012 træder i kraft 1. januar 2012 for foreningernes ansøgninger vedrørende lokaletilskud og rådighedsbeløb for år 2012 samt aktivitetstilskud for år

9 Ændring af Skiveordningen 15. Skiveordningen 2012 kan af Skive Kommune ændres med 12 måneders varsel til den 31. december. En ændring skal således varsles inden 31. december for at få konsekvenser for næstfølgende budgetår. Indplaceringsskemaet er en del af Skiveordningen med samme opsigelsesregler. Godkendt af Skive Byråd

10 Indplaceringsskema Differentiering af lokaletilskud i henhold til aktivitetsform. Folkeoplysningsudvalget vurderer løbende forholdet mellem aktiviteten i lokalerne og tilskuddets størrelse. AKTIVITET 100 % 90 % (stor del af medlemmerne er over 25 år) FO-LOVEN 65 % - reduktion over 25 årige ANDRE AMATØRMUSIKERE ATLETIK BADMINTON BASKETBALL BILKLUBBER BILLARD BM BOKSNING BORDTENNIS BOWLING (D) COMPUTERSPILLERE CYKELSPORT DANS DART DRAMA FALDSKÆRMSUDSPRING FLOORBALL FODBOLD Amerikansk Fodbold Rugby FOLKEDANS GARDERE GOLF Banegolf (B+E) GYMNASTIK -Step PowerHoop Zumba 10

11 AKTIVITET 100 % 90 % (stor del af medlemmerne er over 25 år) FO-LOVEN 65 % - reduktion over 25 årige ANDRE HANDICAPIDRÆT HOBBYFORENINGER HOBBYDYRFORENINGER HÅNDBOLD Strandhåndbold JAGT JUDO KIRKELIGE UNGDOMSFORENINGER C KULTURELLE FORENINGER MODELFLYVNING MOTION FOR BØRN MOTORCYKELKLUBBER MUSIKFORENINGER ORIENTERINGSLØB PETANQUE POLITISKE UNGDOMSFORENINGER RADIOAMATØRER RAPPELLING RIDNING (A) ROSPORT Kano Kajak Havkajak RULLESKØJTER Tankesport (SKAK/BRÆTSPIL) 11

12 AKTIVITET 100 % 90 % (stor del af medlemmerne er over 25 år) FO-LOVEN 65 % - reduktion over 25 årige ANDRE SANGFORENING/KOR SEJLSPORT (B) SKATEBOARD SKYDNING SPEJDERE SPORTSDYKNING SVÆVEFLYVNING SVØMNING SQUASH (D) TAEK-WONDO TENNIS TRIATHLON VANDSKISPORT VINTERBADNING VOLLEYBALL VÆGT OG STYRKELØFT WALKIE-TALKIE WINDSURFING A På grund af staldbygninger fratrækkes 15 %. Herefter udbetales 90 % af de resterende udgifter. B Hvis støtten efter folkeoplysningsloven er mindre end 54 % af den totale udgift, udbetales 54%. C Hvis støtten efter folkeoplysningsloven er mindre end 67 % af den totale udgift, udbetales 67%. D E Der ydes 90 % tilskud efter en konkret vurdering til børn, handicappede og elitearbejde (landets to bedste rækker) Der ydes ikke lokaletilskud til udendørs anlæg. Godkendt af Skive Byråd d

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere