F. Junckers Industrier A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. Junckers Industrier A/S"

Transkript

1 F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 2 Beretning 3 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Årsregnskab Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter Anvendt regnskabspraksis 15 Nettoomsætning 20 Personaleomkostninger 20 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 21 Finansielle indtægter 21 Finansielle omkostninger 21 Skat af årets resultat 21 Materielle anlægsaktiver 22 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 23 Varebeholdninger 23 Aktiekapital 24 Udskudt skat 24 Langfristede gældsforpligtelser 25 Sikkerhedsstillelser 25 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 26 Nærtstående parter 26 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor 27 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen / MSL

3 Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Adresse, postnr., by Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr Bestyrelse Direktion Revision Holger Carsten Hansen, formand Nikolaj Vejlsgaard, Næstformand Asbjørn Berge Michael Kragh Rasmussen Henrik Sigurd Kaaterud, Valgt af medarbejderne Michael Lund Thrane, Valgt af medarbejderne Carsten Chabert Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon Telefax

4 fortsat - Ledelsesberetning Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Hovedtal () Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Bruttomargin 23,9 23,0 26,0 27,5 25,1 Overskudsgrad -4,4-8,6-5,8-1,1-5,1 Likviditetsgrad 121,3 110,4 130,1 153,4 166,1 Soliditetsgrad 27,4 30,8 38,5 47,2 49,7 Forrentning af egenkapitalen -22,3-33,3-18,6-8,0-10,1 2

5 fortsat - Ledelsesberetning Beretning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Omsætning Hjemmemarkedet i Danmark fastholdt det pæne niveau fra 2012, mens omsætningen til det andet meget vigtige marked i UK faldt markant, primært som følge af et lavere aktivitetsniveau inden for sportssegmentet. Fokus i UK er i løbet af året bredt ud til i højere grad også at omfatte de øvrige segmenter i markedet, hvilket har stabiliseret omsætningsniveauet og forventes at give øget effekt i I lighed med de seneste år har det generelle aktivitetsniveau i Sydeuropa været lavt i det forgangne år - specielt i Italien og Spanien. På trods heraf resulterede 2013 i en svag fremgang i Spanien samt en væsentlig fremgang i Frankrig, hvor en række store projekter sikrede en høj omsætning. Der var ligeledes fremgang at spore i Irland, USA og Norge, hvor markedsandelen i 2013 ligeledes var stigende. Eksportområdet oplevede en markant fremgang i Herunder har de sidste års indsats på det kinesiske og indiske marked resulteret i en vækst på disse markeder, men også andre af eksportmarkederne i Asien og Mellemøsten udviste stigende tendenser. Fremgangen på disse markeder, kombineret med væksten i USA og dele af Vesteuropa, var dog ikke nok til at opveje omsætningsfaldet i UK, og den samlede omsætning faldt derfor med 2,5% til kr. 425 mio. I lighed med 2012 hidrører omsætningsfaldet alene fra forretningsområdet trægulve, mens forretningsområdet lak, olie og plejemidler fortsat vokser - og i 2013 steg med 3%. Produktionsomkostninger De direkte produktionsomkostninger faldt med kr. 11,5 mio. i 2013, og udgjorde en lavere relativ andel af omkostningsbasen end sidste år. De væsentligste årsager hertil er gennemførte produktivitetstiltag i løbet af året samt lavere landed cost for råtræ primært som følge af et bedre geografisk indkøbsmix. Øvrige produktionsomkostninger faldt med kr. 3,1 mio., som følge af en mindre lagernedbringelse, og dermed lavere IPOomkostninger end i I produktionsomkostningerne indgår afskrivninger med kr. 22,7 mio. Andre driftsindtægter Der indgår i resultatet for 2013 andre driftsindtægter på kr. 3,2 mio. Dette dækker primært indtægter i forbindelse med serviceydelser for de øvrige virksomheder i F. Junckers Erhvervspark samt gevinst ved frasalg af anlægsaktiver. Salgs- og distributionsomkostninger Den i 2012 gennemførte centralisering af finans- og administrationsfunktionerne fra salgsselskaberne til hovedkontoret i Køge fik fuld effekt i det forløbne år. Dette har været den primære faktor for et betydeligt fald på 12 mio. kr. i salgs- og distributionsomkostningerne. Centraliseringen har ligeledes ført til en bedre styring af fragten til kunderne og dermed en besparelse på denne post. Herudover arbejdes der fortsat med en stram styring af omkostningsniveauet. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger er ligeledes faldet, og var i det forgangne år kr. 5,5 mio. lavere end for I lighed med salgs- og distributionsomkostningerne fik besparelserne fra centraliseringen i slutningen af 2012 fuld effekt på administrationsomkostningerne i For både salgs- og distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne gælder, at sammenligningstallet for 2012 var påvirket af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med centraliseringen. Renteomkostninger De samlede nettorenteomkostninger har i 2013 været kr. 9,7 mio. lavere end i Renteindtægter og -omkostninger har samlet været kr. 2,0 mio. lavere, som følge af en i løbet af året lavere rentebærende gæld. Nettorenteomkostningerne indeholder desuden valutakursgevinster og -tab, der i år har været kr. 7,7 mio. bedre end sidste år. Det er primært afviklede terminssikringer i britiske pund og svenske kroner, der som følge af udviklingen i valutakurserne har givet denne forbedring. 3

6 fortsat - Ledelsesberetning Skat Årets skat udgør kr. 3,1 mio., og omfatter - foruden skat i salgsenhederne på kr. 1,0 mio. - desuden en sambeskatningsindtægt på kr. 0,9 mio. samt en nedskrivning af det udskudte skatteaktiv på kr. 3,0 mio., som følge af den over de kommende år faldende selskabsskattesats. Resultat På trods af omsætningsfaldet er resultatet - som følge af faldende direkte produktionsomkostninger og den af det i 2012 gennemførte centraliseringsprojekt følgende lavere omkostningsbase - forbedret væsentligt i forhold til Resultatet blev kr. -27,0 mio., hvilket er en forbedring på kr. 26,3 mio., sammenlignet med sidste år. Forventninger til 2014 Ordrebeholdningen har i årets første måneder været stigende, og afsætningen forventes efter første kvartal 2014 at være på niveau med første kvartal Forventningen til hele året er en mindre vækst i omsætningen gennem fastholdelse og forøgelse af de i 2013 vundne markedsandele samt gennem en øget indsats i blandt andet Kina og Indien samt en stabilisering af afsætningen til markedet i UK. Samlet forventes 2014 dermed at resultere i en yderligere resultatforbedring, sammenlignet med 2013, drevet både af en mindre afsætningsmæssig vækst og omkostningsdrevne forbedringer. Anlægsaktiver Der blev i Junckers investeret kr. 9,7 mio. kr. i Dette er kr. 6,5 mio. mere end i De væsentligste investeringer har været i produktivitetsfremmende tiltag, udvikling af fælles ERP-platform til understøttelse af centraliseringsprojektet samt i leaset rullende materiel. Lagre Forventningen var ved indgangen til 2013 endnu en væsentlig reduktion af varelagrene, hvilket til dels er opnået. De samlede varelagre er faldet med kr. 8 mio. Som følge heraf er omsætteligheden af varelagrene forbedret, og det har ikke været nødvendigt at foretage yderligere nedskrivning for ukurans i For 2014 forventes endnu en væsentlig nedbringelse af varelagrene. Tilgodehavender Det er fortsat udfordrende at få inddrevet udeståender på en række markeder. Der er i 2013 realiseret et par større tab på debitorer i Italien og Spanien, som er nogle af de markeder, der har været hårdest ramt af krisen. På trods heraf har de samlede tab ikke været voldsomme de givne markedsvilkår taget i betragtning. Centraliseringsprojektet har medført en væsentlig strammere debitorstyring, og debitorerne er blandt andet som følge heraf faldet kr. 18,1 mio. i forhold til ultimo Skatteaktiv Der er ved udgangen af 2013 opført et skatteaktiv på kr. 33 mio., som fremadrettet forventes udnyttet. Skatteaktivet er reduceret med kr. 3 mio., som følge af faldende skattesats. Egenkapital Efter overførsel af årets resultat udgør egenkapitalen kr. 110 mio., svarende til en soliditetsgrad på 28%. Dette er 3 procentpoint lavere end ultimo Der er ikke blevet udloddet udbytte i Rentebærende gældsforpligtelser Den nettorentebærende gæld faldt i 2013 fra kr. 183 mio. til kr. 180 mio. Det er primært udviklingen i varelagrene og debitorerne, der har sikret dette fald, mens udviklingen i posten "Anden gæld" har trukket i modsat retning. 4

7 fortsat - Ledelsesberetning Særlige risici Valuta- & renterisici Af Junckers valutapolitik fremgår: Finansielle kontrakter indgås alene med henblik på at afdække valuta- og renterisici (hedging) finansielle kontrakter kan følgelig ikke indgås eller anvendes i spekulationsøjemed. I henhold til rentepolitikken sikres renten på mindst 2/3 af de samlede lån minimum 9 måneder frem. Den løbende valutarisiko stammer fra eksport og salg af varer via datterselskaber samt fra indkøb af råtræ. For begge gælder, at Euroområdet udgør den overvejende del. Den løbende risikovurdering har i 2013 særligt givet anledning til afdækning af salg i GBP, begrundet i en stor afsætning til det britiske marked. Dette er i lighed med tidligere år. Øvrige risici De øvrige væsentlige risici for Junckers blev i 2011 gennemgået og kortlagt, og det er blevet beskrevet, hvordan de bedst afdækkes. Denne kortlægning bliver løbende opdateret. De væsentligste risikoområder vurderes at være forsyning af råtræ, energiforsyning samt nedbrud i produktionsanlægget. EJERFORHOLD OG CORPORATE GOVERNANCE FORHOLD F. Junckers Industrier A/S ejes 100% af Junckers Holding A/S. Junckers Holding A/S ejes 75% af Axcel-Junckers Invest A/S og 25% af Junckers Invest A/S. Junckers ultimative ejer er AxII Holding ApS, der har en samlet ejerandel på 72%. AxII Holding ApS er repræsenteret af Partner Nikolaj Vejlsgaard, der fungerer som næstformand i bestyrelsen. Axcel har derudover udpeget bestyrelsesformand Holger C. Hansen (CEO Nordic Waterproofing), Michael Rasmussen (direktør VELUX) og Asbjørn Berge (ex. adm. direktør Vest-Wood). Derudover består bestyrelsen af to medarbejdervalgte medlemmer: Henrik Kaaterud og Michael L. Thrane. Bestyrelsen mødes seks gange om året. Minoritetsaktionærerne orienteres ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning og politik for ligelig repræsentation af kønnene i bestyrelsen. Målsætningen er, at andelen af kvinder i bestyrelsen blandt ikke-medarbejdervalgte medlemmer, skal udgøre 20% i Politikken er, at der ved udskiftning af ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal findes en kvinde i kandidatfeltet. Der er i 2005, 2006 og senest 2009 etableret en mulighed for ledende medarbejdere for at kunne investere i Junckers ved en kombination af aktiekøb og tildeling af warrants. Aktiekøbet er foretaget i Junckers Invest, og warrants tildeles i Junckers Holding. Tre ledende medarbejdere har valgt at investere i Junckers Invest. Programmet er gennemført for at sikre sammenhæng mellem ledelsens og aktionærernes mål samt give ledelsen en andel i den skabte værditilvækst ved det forventede fremtidige ejerskifte. Ledelsen i Junckers ejer ca. 1% af selskabet. To bestyrelsesmedlemmer ejer hver ca. 0,5% af selskabet. Axcel-Junckers Invest A/S og dermed F. Junckers Industrier A/S er omfattet af DVCA's retningslinier, der forefindes på DVCA's hjemmeside (www.dvca.dk). Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Samfundsansvar Junckers meldte sig i 2011 ind i organisationen Global Compact for at understøtte organisationens arbejde og for at styrke sit eget arbejde inden for samfundsansvar. Ansvaret for implementeringen af principperne i virksomhedens dagligdag er defineret og uddelegeret i organisationen. Junckers ser klare fordele i medlemskabet af Global Compact, idet virksomheden får struktureret og synliggjort de mange gode tiltag, som i forvejen foretages inden for CSR. Samtidig står virksomheden stærkere på markedet blandt de kunder, der lægger vægt på, at deres leverandører også er seriøse og troværdige inden for CSR. Medlemskabet er i øvrigt godt i tråd med virksomhedens øvrige arbejde inden for miljø og arbejdsmiljø (certificeret efter ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS III), samt certificeret træ (certificeret efter PEFC og FSC). 5

8 fortsat - Ledelsesberetning En del af Global Compacts ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption er i forvejen integreret i virksomhedens drift, idet Junckers som følge af sine certificeringer inden for miljø og arbejdsmiljø allerede har arbejdet systematisk og fremadrettet med disse områder i mange år. Væsentligste CSR-mæssige resultat for 2013 uden for miljø/arbejdsmiljøområdet har været en tilretning af procedurebeskrivelsen for risikovurdering af virksomhedens leverandører af træbaserede produkter. Risikovurderingen, der benyttes i forbindelse med PEFC- og FSC-standarderne, er tilføjet kravene fra EU's tømmerlov, således at vi nu har én risikovurdering, der benyttes ved indkøb af råtræ. Risikovurderingen er en del af Junckers Due Diligence System, som skal sikre, at vi lever op til kravene i EU's tømmerlov. Som en del af risikobegrænsningen skal råtræleverandører - baseret uden for EU - underskrive Junckers "Supplier Code of Conduct". Der er desuden primo 2013 iværksat et auditprogram, der skal kontrollere, at leverandører, som har underskrevet Junckers Supplier CoC, overholder kriterierne. Dokumentationen af implementeringen af Global Compacts principper er fortsat under opbygning. Processen vil løbe over en årrække inden for de områder, som skønnes relevante og givende for virksomhedens forretning. Som følge af medlemskabet af Global Compact skal virksomheden udarbejde en årlig fremskridtsrapport (kaldet COP) omkring implementeringen af og arbejdet med principperne. Rapporten udgives primo maj. Menneskerettigheder og anti-korruption Menneskerettigheder i et virksomhedsperspektiv handler udover arbejdstagerrettigheder også om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I Danmark er disse områder reguleret af lovgivningen og overenskomster, men uden for Danmarks grænser ønsker vi også at medvirke til at sikre overholdelse af disse rettigheder. Det vil vi gøre på to måder: 1) Køb af certificeret træ og 2) hvor det ikke er muligt at købe certificeret træ tilsikre tiltrædelse af Junckers Supplier Code of Conduct. Vi er imod korruption, afpresning og bestikkelse. Miljø og certificeringer Virksomheden er på miljøsiden certificeret efter ISO og EMAS og er inden for arbejdsmiljø certificeret efter OHSAS Miljøledelsessystemet omfatter herudover også områderne energi, sikkerhed ved el-arbejde (SKS) samt lovligt og bæredygtigt dyrket træ (PEFC- og FSC-standarderne). Junckers produkter er Indeklima- og CE-mærkede. Eksternt miljø Junckers væsentligste påvirkninger af det eksterne miljø omfatter parametrene støj, spildevand, støv/lugt og affald. Der arbejdes løbende på at reducere belastningerne på det eksterne miljø gennem etablering af faciliteter til rensning af luftafkast og spildevand, samt dæmpning af støjpåvirkningen, således at miljøpåvirkningerne minimeres. Virksomhedens energiforbrug påvirker også miljøet - dog er CO2-regnskabet gunstigt som følge af energiudnyttelsen af resttræet fra produktionen. Arbejdsmiljø De væsentligste udfordringer inden for arbejdsmiljøområdet er tunge løft, støjbelastning samt ensidigt gentaget arbejde. Der arbejdes løbende med at reducere disse belastninger gennem implementering af hjælpemidler og beskyttelsesforanstaltninger samt gennem rotationsordninger. Antallet af arbejdsulykker ligger på et stabilt lavt niveau. Gennem konstant fokus på sikkerhed og sikkerhedskulturen forsøger vi at bringe ulykkesfrekvensen endnu længere ned. Der er konstant fokus på at følge op på registrerede tilløb til ulykker og afvigelser. I 2013 har der været ekstra fokus på medarbejdernes trivsel, og der er gennemført en række aktiviteter rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. Energi Junckers bruger energi i form af elektricitet, damp, LPG-gas (til trucks) og dieselolie. For både at reducere miljøbelastningen fra produktionen og mindske de økonomiske udgifter, har virksomheden inden for de seneste år haft særligt fokus på el- og dampforbruget, da disse to energiformer udgør langt de største energiforbrug på virksomheden. Der er i 2013 taget skridt til at konvertere en række gas- og dieseltrucks til el-trucks. Dette vil reducere forbruget af fossile brændstoffer og giver samtidig medarbejderne bedre forhold. Tallene viser, at udskiftning af en enkelt dieseltruck i produktionen til el vil reducere dieselforbruget med liter, hvilket svarer til at køre km i en moderne dieselbil. 6

9 fortsat - Ledelsesberetning Certificeret træ Certificeringsandelen af råtræet blev i 2013 på 52% PEFC og 29% FSC. De resterende ikke-certificerede 19% er FSC-Controlled Wood. Det forventes, at andelen af certificeret træ til virksomheden vil stige i takt med, at certificeringerne af skovbruget i Danmark og Sverige fortsat udbredes. Det er fortsat virksomhedens politik at hjemtage mest muligt certificeret træ, og råtræleverandørerne tilskyndes til at lade sig certificere, da Junckers betaler tillæg for certificeret træ. Der er en stigende efterspørgsel på Junckers-gulve, produceret af det certificerede træ. Det vurderes, at efterspørgslen fortsat primært er drevet af en række EU landes lovgivning, som foreskriver, at køb af træbaserede produkter til den offentlige sektor skal være PEFC- eller FSC-certificerede. Der er i årets løb afholdt PEFC- og FSC-overvågningsaudit nr. tre på hovedkontoret i Køge samt hos Junckers Ibérica S.A. i Madrid. Ved disse audits blev en enkelt afvigelse lukket og ingen nye registreret. Den årlige interne PEFC- og FSC-audit i USA er planlagt til 4. kvartal Pr. 3. marts 2013 er EU's tømmerlov implementeret, og Junckers har derfor indført det foreskrevne Due Diligence System, så kravene i loven kan opfyldes. Det er det enkelte lands "kompetente myndighed", der skal sikre, at loven overholdes. I Danmark er det således Naturstyrelsen, der har opgaven. I den forbindelse har Naturstyrelsen ført tilsyn hos Junckers d. 28. november Det implementerede Due Diligence System blev gennemgået, herunder punkterne for, hvordan kravene til oplysning, risikovurdering og risikobegrænsning overholdes. Repræsentanten fra Naturstyrelsen foretog en række stikprøver af konkrete importer af råtræ (dokumentkontrol). Tilsynet konkluderede, at det etablerede Due Diligence System er fyldestgørende. Miljø- og CSR-redegørelse 2013 Junckers udarbejder en årlig miljøredegørelse, som - udover at indeholde virksomhedens miljøpolitik - også gør status for det foregående års arbejde inden for hele miljøområdet. Miljøredegørelsen opfylder kravene fra EMAS-standarden, og virksomheden er blevet auditeret i henhold til denne. Miljøredegørelsen er offentlig tilgængelig via hjemmesiden Fremskridtsrapporten vedrørende CSR-området (COP-rapporten) vil blive offentlig tilgængelig efter indrapportering til UN Global Compact i maj måned Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. 7

10 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for F. Junckers Industrier A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Køge, den 12. maj 2014 Direktionen: Carsten Chabert Bestyrelsen: Holger Carsten Hansen formand Nikolaj Vejlsgaard Næstformand Asbjørn Berge Michael Kragh Rasmussen Henrik Sigurd Kaaterud Valgt af medarbejderne Michael Lund Thrane Valgt af medarbejderne 8

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i F. Junckers Industrier A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for F. Junckers Industrier A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. maj 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Niels-Jørgen Andersen statsautoriseret revisor 9

12 Resultatopgørelse for 1. januar december Koncern Moderselskab Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat

13 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Aktiver Anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Passiver Egenkapital 11 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til banker Kreditinstitutter i øvrigt Ansvarlig lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Gæld til banker Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 Egenkapitalopgørelse Koncern () Aktiekapital Overført resultat I alt Saldo pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Andre værdireguleringer af egenkapital består af regulering af urealiserede gevinster og tab på sikringsinstrumenter. Moderselskab() Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Andre værdireguleringer af egenkapital består af regulering af urealiserede gevinster og tab på sikringsinstrumenter. 13

16 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december Koncern Note Årets resultat Reguleringer Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster Renteindbetalinger mv Renteudbetalinger mv Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på gæld til kreditinstitutter Afdrag på langfristet gældsforpligtelser i øvrigt Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvider Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

17 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for F. Junckers Industrier A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er i årsregnskabet foretaget ændringer til præsentation og klassifikation af regnskabsposter som følge af overgangen til elektronisk indberetning af årsrapporten i XBRL-format og de ændringer, XBRL-taksonomien medfører. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede præsentation og klassifikation. Ændringerne har ikke påvirket resultat, egenkapital eller balancesum. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når den fremtidige økonomiske fordel for koncernen er sandsynlig, og værdien kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med nedenstående beskrivelser for den enkelte regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg respektivt fradrag af akkumuleret amortisering af forskel mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som kan be- eller afkræfte forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger samt hensatte forpligtelser indregnes ligeledes. På samme måde indregnes tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Konsolidering F. Junckers Industrier A/S er selv en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed. Højeste moderselskab AxII Holding ApS CVR-nr udarbejder koncernregnskab, som også omfatter koncernen F. Junckers Industrier A/S. Af hensyn til sammenlignelighed med tidligere år aflægges frivilligt koncernregnskab for koncernen F. Junckers Industrier A/S. Koncernregnskabet omfatter moderselskabet F. Junckers Industrier A/S og samtlige tilknyttede virksomheder, hvori F. Junckers Industrier A/S har bestemmende indflydelse. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder ved sammendrag af regnskabsposter med ensartet indhold. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Nyerhvervede og solgte dattervirksomheder medtages i koncernregnskabet for ejerperioden. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. 15

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelse omregnes til en gennemsnitlig valutakurs, og balancen omregnes til balancedagens valutakurs. Kursdifferencer opstået ved omregning af de tilknyttede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse til balancedagens valutakurs samt ved omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurs indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændringen i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringen af det sikrede. Ændringen i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer med fradrag af kontantrabatter m.v. medtages i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering er sket inden årets udgang. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål, herunder fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver m.v. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til årets nettoomsætning. Direkte produktionsomkostninger omfatter materialeforbrug og lønomkostninger. Øvrige produktionsomkostninger indeholder energiomkostninger, gager og afskrivninger m.m. For handelsvirksomhederne indgår vareforbrug, der kan henføres til årets omsætning under direkte produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger indeholder fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver. 16

19 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger. Aktivernes forventede brugstid udgør: Brugstid (år) Bygninger Rensningsanlæg Produktionsanlæg, gulvfabrik Øvrige produktionsanlæg og maskiner Automobiler og trucks IT-udstyr og software 25 år 12 ½ år 20 år 7 år 5 år 3 år Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder indeholder de tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter regulering af koncernintern fortjeneste. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, bankgebyrer, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta samt eventuelle nedskrivninger på værdipapirer til balancedagens børskurs. Skat Skat af årets resultat omfatter skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Skat vedrørende ekstraordinære poster vises særskilt. F. Junckers Industrier A/S og nogle af de 100% ejede tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Selskabsskat vedrørende de sambeskattede virksomheder fordeles mellem virksomhederne i forhold til disses positive skattepligtige indkomster. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt automobiler og trucks. Grunde og bygninger er i forbindelse med rekonstruktion i 2003 vurderet til nytteværdien og er herefter reguleret for efterfølgende til- og afgange med fradrag af akkumulerede afskrivninger på bygninger. Værdien af egenfremstillede anlægsaktiver opgøres og aktiveres til de direkte medgåede omkostninger til løn, materialer og indkøbte dele samt ydelser leveret af underleverandører. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. 17

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for koncerninterne avancer. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender, og beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes til kostpris bestående af råvarers og hjælpematerialers kostpris med tillæg af forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til varebeholdningerne. Der anvendes standardkostpriser. Standardkostpriser opgøres på grundlag af de faktiske omkostninger afholdt til løn og materialer i løbet af regnskabsåret. For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. På samtlige varebeholdninger foretages nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer. Handelsvarer værdiansættes til kostpris eller til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudt skat vedrørende kapitalinteresser i dattervirksomheder og associerede virksomheder oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene forventes besiddet ud over 3 år, hvorefter skatten bortfalder. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 18

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere