F. Junckers Industrier A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. Junckers Industrier A/S"

Transkript

1 F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Koncernoversigt 2 Hoved- og nøgletal 2 Beretning 3 Ledelsespåtegning 8 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Årsregnskab Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Noter Anvendt regnskabspraksis 15 Nettoomsætning 20 Personaleomkostninger 20 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 21 Finansielle indtægter 21 Finansielle omkostninger 21 Skat af årets resultat 21 Materielle anlægsaktiver 22 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 23 Varebeholdninger 23 Aktiekapital 24 Udskudt skat 24 Langfristede gældsforpligtelser 25 Sikkerhedsstillelser 25 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 26 Nærtstående parter 26 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor 27 Reguleringer, pengestrømsopgørelsen / MSL

3 Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet Adresse, postnr., by Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr Bestyrelse Direktion Revision Holger Carsten Hansen, formand Nikolaj Vejlsgaard, Næstformand Asbjørn Berge Michael Kragh Rasmussen Henrik Sigurd Kaaterud, Valgt af medarbejderne Michael Lund Thrane, Valgt af medarbejderne Carsten Chabert Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon Telefax

4 fortsat - Ledelsesberetning Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Hovedtal () Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster Årets resultat Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal i % Bruttomargin 23,9 23,0 26,0 27,5 25,1 Overskudsgrad -4,4-8,6-5,8-1,1-5,1 Likviditetsgrad 121,3 110,4 130,1 153,4 166,1 Soliditetsgrad 27,4 30,8 38,5 47,2 49,7 Forrentning af egenkapitalen -22,3-33,3-18,6-8,0-10,1 2

5 fortsat - Ledelsesberetning Beretning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Omsætning Hjemmemarkedet i Danmark fastholdt det pæne niveau fra 2012, mens omsætningen til det andet meget vigtige marked i UK faldt markant, primært som følge af et lavere aktivitetsniveau inden for sportssegmentet. Fokus i UK er i løbet af året bredt ud til i højere grad også at omfatte de øvrige segmenter i markedet, hvilket har stabiliseret omsætningsniveauet og forventes at give øget effekt i I lighed med de seneste år har det generelle aktivitetsniveau i Sydeuropa været lavt i det forgangne år - specielt i Italien og Spanien. På trods heraf resulterede 2013 i en svag fremgang i Spanien samt en væsentlig fremgang i Frankrig, hvor en række store projekter sikrede en høj omsætning. Der var ligeledes fremgang at spore i Irland, USA og Norge, hvor markedsandelen i 2013 ligeledes var stigende. Eksportområdet oplevede en markant fremgang i Herunder har de sidste års indsats på det kinesiske og indiske marked resulteret i en vækst på disse markeder, men også andre af eksportmarkederne i Asien og Mellemøsten udviste stigende tendenser. Fremgangen på disse markeder, kombineret med væksten i USA og dele af Vesteuropa, var dog ikke nok til at opveje omsætningsfaldet i UK, og den samlede omsætning faldt derfor med 2,5% til kr. 425 mio. I lighed med 2012 hidrører omsætningsfaldet alene fra forretningsområdet trægulve, mens forretningsområdet lak, olie og plejemidler fortsat vokser - og i 2013 steg med 3%. Produktionsomkostninger De direkte produktionsomkostninger faldt med kr. 11,5 mio. i 2013, og udgjorde en lavere relativ andel af omkostningsbasen end sidste år. De væsentligste årsager hertil er gennemførte produktivitetstiltag i løbet af året samt lavere landed cost for råtræ primært som følge af et bedre geografisk indkøbsmix. Øvrige produktionsomkostninger faldt med kr. 3,1 mio., som følge af en mindre lagernedbringelse, og dermed lavere IPOomkostninger end i I produktionsomkostningerne indgår afskrivninger med kr. 22,7 mio. Andre driftsindtægter Der indgår i resultatet for 2013 andre driftsindtægter på kr. 3,2 mio. Dette dækker primært indtægter i forbindelse med serviceydelser for de øvrige virksomheder i F. Junckers Erhvervspark samt gevinst ved frasalg af anlægsaktiver. Salgs- og distributionsomkostninger Den i 2012 gennemførte centralisering af finans- og administrationsfunktionerne fra salgsselskaberne til hovedkontoret i Køge fik fuld effekt i det forløbne år. Dette har været den primære faktor for et betydeligt fald på 12 mio. kr. i salgs- og distributionsomkostningerne. Centraliseringen har ligeledes ført til en bedre styring af fragten til kunderne og dermed en besparelse på denne post. Herudover arbejdes der fortsat med en stram styring af omkostningsniveauet. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger er ligeledes faldet, og var i det forgangne år kr. 5,5 mio. lavere end for I lighed med salgs- og distributionsomkostningerne fik besparelserne fra centraliseringen i slutningen af 2012 fuld effekt på administrationsomkostningerne i For både salgs- og distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne gælder, at sammenligningstallet for 2012 var påvirket af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med centraliseringen. Renteomkostninger De samlede nettorenteomkostninger har i 2013 været kr. 9,7 mio. lavere end i Renteindtægter og -omkostninger har samlet været kr. 2,0 mio. lavere, som følge af en i løbet af året lavere rentebærende gæld. Nettorenteomkostningerne indeholder desuden valutakursgevinster og -tab, der i år har været kr. 7,7 mio. bedre end sidste år. Det er primært afviklede terminssikringer i britiske pund og svenske kroner, der som følge af udviklingen i valutakurserne har givet denne forbedring. 3

6 fortsat - Ledelsesberetning Skat Årets skat udgør kr. 3,1 mio., og omfatter - foruden skat i salgsenhederne på kr. 1,0 mio. - desuden en sambeskatningsindtægt på kr. 0,9 mio. samt en nedskrivning af det udskudte skatteaktiv på kr. 3,0 mio., som følge af den over de kommende år faldende selskabsskattesats. Resultat På trods af omsætningsfaldet er resultatet - som følge af faldende direkte produktionsomkostninger og den af det i 2012 gennemførte centraliseringsprojekt følgende lavere omkostningsbase - forbedret væsentligt i forhold til Resultatet blev kr. -27,0 mio., hvilket er en forbedring på kr. 26,3 mio., sammenlignet med sidste år. Forventninger til 2014 Ordrebeholdningen har i årets første måneder været stigende, og afsætningen forventes efter første kvartal 2014 at være på niveau med første kvartal Forventningen til hele året er en mindre vækst i omsætningen gennem fastholdelse og forøgelse af de i 2013 vundne markedsandele samt gennem en øget indsats i blandt andet Kina og Indien samt en stabilisering af afsætningen til markedet i UK. Samlet forventes 2014 dermed at resultere i en yderligere resultatforbedring, sammenlignet med 2013, drevet både af en mindre afsætningsmæssig vækst og omkostningsdrevne forbedringer. Anlægsaktiver Der blev i Junckers investeret kr. 9,7 mio. kr. i Dette er kr. 6,5 mio. mere end i De væsentligste investeringer har været i produktivitetsfremmende tiltag, udvikling af fælles ERP-platform til understøttelse af centraliseringsprojektet samt i leaset rullende materiel. Lagre Forventningen var ved indgangen til 2013 endnu en væsentlig reduktion af varelagrene, hvilket til dels er opnået. De samlede varelagre er faldet med kr. 8 mio. Som følge heraf er omsætteligheden af varelagrene forbedret, og det har ikke været nødvendigt at foretage yderligere nedskrivning for ukurans i For 2014 forventes endnu en væsentlig nedbringelse af varelagrene. Tilgodehavender Det er fortsat udfordrende at få inddrevet udeståender på en række markeder. Der er i 2013 realiseret et par større tab på debitorer i Italien og Spanien, som er nogle af de markeder, der har været hårdest ramt af krisen. På trods heraf har de samlede tab ikke været voldsomme de givne markedsvilkår taget i betragtning. Centraliseringsprojektet har medført en væsentlig strammere debitorstyring, og debitorerne er blandt andet som følge heraf faldet kr. 18,1 mio. i forhold til ultimo Skatteaktiv Der er ved udgangen af 2013 opført et skatteaktiv på kr. 33 mio., som fremadrettet forventes udnyttet. Skatteaktivet er reduceret med kr. 3 mio., som følge af faldende skattesats. Egenkapital Efter overførsel af årets resultat udgør egenkapitalen kr. 110 mio., svarende til en soliditetsgrad på 28%. Dette er 3 procentpoint lavere end ultimo Der er ikke blevet udloddet udbytte i Rentebærende gældsforpligtelser Den nettorentebærende gæld faldt i 2013 fra kr. 183 mio. til kr. 180 mio. Det er primært udviklingen i varelagrene og debitorerne, der har sikret dette fald, mens udviklingen i posten "Anden gæld" har trukket i modsat retning. 4

7 fortsat - Ledelsesberetning Særlige risici Valuta- & renterisici Af Junckers valutapolitik fremgår: Finansielle kontrakter indgås alene med henblik på at afdække valuta- og renterisici (hedging) finansielle kontrakter kan følgelig ikke indgås eller anvendes i spekulationsøjemed. I henhold til rentepolitikken sikres renten på mindst 2/3 af de samlede lån minimum 9 måneder frem. Den løbende valutarisiko stammer fra eksport og salg af varer via datterselskaber samt fra indkøb af råtræ. For begge gælder, at Euroområdet udgør den overvejende del. Den løbende risikovurdering har i 2013 særligt givet anledning til afdækning af salg i GBP, begrundet i en stor afsætning til det britiske marked. Dette er i lighed med tidligere år. Øvrige risici De øvrige væsentlige risici for Junckers blev i 2011 gennemgået og kortlagt, og det er blevet beskrevet, hvordan de bedst afdækkes. Denne kortlægning bliver løbende opdateret. De væsentligste risikoområder vurderes at være forsyning af råtræ, energiforsyning samt nedbrud i produktionsanlægget. EJERFORHOLD OG CORPORATE GOVERNANCE FORHOLD F. Junckers Industrier A/S ejes 100% af Junckers Holding A/S. Junckers Holding A/S ejes 75% af Axcel-Junckers Invest A/S og 25% af Junckers Invest A/S. Junckers ultimative ejer er AxII Holding ApS, der har en samlet ejerandel på 72%. AxII Holding ApS er repræsenteret af Partner Nikolaj Vejlsgaard, der fungerer som næstformand i bestyrelsen. Axcel har derudover udpeget bestyrelsesformand Holger C. Hansen (CEO Nordic Waterproofing), Michael Rasmussen (direktør VELUX) og Asbjørn Berge (ex. adm. direktør Vest-Wood). Derudover består bestyrelsen af to medarbejdervalgte medlemmer: Henrik Kaaterud og Michael L. Thrane. Bestyrelsen mødes seks gange om året. Minoritetsaktionærerne orienteres ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning og politik for ligelig repræsentation af kønnene i bestyrelsen. Målsætningen er, at andelen af kvinder i bestyrelsen blandt ikke-medarbejdervalgte medlemmer, skal udgøre 20% i Politikken er, at der ved udskiftning af ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal findes en kvinde i kandidatfeltet. Der er i 2005, 2006 og senest 2009 etableret en mulighed for ledende medarbejdere for at kunne investere i Junckers ved en kombination af aktiekøb og tildeling af warrants. Aktiekøbet er foretaget i Junckers Invest, og warrants tildeles i Junckers Holding. Tre ledende medarbejdere har valgt at investere i Junckers Invest. Programmet er gennemført for at sikre sammenhæng mellem ledelsens og aktionærernes mål samt give ledelsen en andel i den skabte værditilvækst ved det forventede fremtidige ejerskifte. Ledelsen i Junckers ejer ca. 1% af selskabet. To bestyrelsesmedlemmer ejer hver ca. 0,5% af selskabet. Axcel-Junckers Invest A/S og dermed F. Junckers Industrier A/S er omfattet af DVCA's retningslinier, der forefindes på DVCA's hjemmeside (www.dvca.dk). Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Samfundsansvar Junckers meldte sig i 2011 ind i organisationen Global Compact for at understøtte organisationens arbejde og for at styrke sit eget arbejde inden for samfundsansvar. Ansvaret for implementeringen af principperne i virksomhedens dagligdag er defineret og uddelegeret i organisationen. Junckers ser klare fordele i medlemskabet af Global Compact, idet virksomheden får struktureret og synliggjort de mange gode tiltag, som i forvejen foretages inden for CSR. Samtidig står virksomheden stærkere på markedet blandt de kunder, der lægger vægt på, at deres leverandører også er seriøse og troværdige inden for CSR. Medlemskabet er i øvrigt godt i tråd med virksomhedens øvrige arbejde inden for miljø og arbejdsmiljø (certificeret efter ISO 14001, OHSAS 18001, EMAS III), samt certificeret træ (certificeret efter PEFC og FSC). 5

8 fortsat - Ledelsesberetning En del af Global Compacts ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption er i forvejen integreret i virksomhedens drift, idet Junckers som følge af sine certificeringer inden for miljø og arbejdsmiljø allerede har arbejdet systematisk og fremadrettet med disse områder i mange år. Væsentligste CSR-mæssige resultat for 2013 uden for miljø/arbejdsmiljøområdet har været en tilretning af procedurebeskrivelsen for risikovurdering af virksomhedens leverandører af træbaserede produkter. Risikovurderingen, der benyttes i forbindelse med PEFC- og FSC-standarderne, er tilføjet kravene fra EU's tømmerlov, således at vi nu har én risikovurdering, der benyttes ved indkøb af råtræ. Risikovurderingen er en del af Junckers Due Diligence System, som skal sikre, at vi lever op til kravene i EU's tømmerlov. Som en del af risikobegrænsningen skal råtræleverandører - baseret uden for EU - underskrive Junckers "Supplier Code of Conduct". Der er desuden primo 2013 iværksat et auditprogram, der skal kontrollere, at leverandører, som har underskrevet Junckers Supplier CoC, overholder kriterierne. Dokumentationen af implementeringen af Global Compacts principper er fortsat under opbygning. Processen vil løbe over en årrække inden for de områder, som skønnes relevante og givende for virksomhedens forretning. Som følge af medlemskabet af Global Compact skal virksomheden udarbejde en årlig fremskridtsrapport (kaldet COP) omkring implementeringen af og arbejdet med principperne. Rapporten udgives primo maj. Menneskerettigheder og anti-korruption Menneskerettigheder i et virksomhedsperspektiv handler udover arbejdstagerrettigheder også om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I Danmark er disse områder reguleret af lovgivningen og overenskomster, men uden for Danmarks grænser ønsker vi også at medvirke til at sikre overholdelse af disse rettigheder. Det vil vi gøre på to måder: 1) Køb af certificeret træ og 2) hvor det ikke er muligt at købe certificeret træ tilsikre tiltrædelse af Junckers Supplier Code of Conduct. Vi er imod korruption, afpresning og bestikkelse. Miljø og certificeringer Virksomheden er på miljøsiden certificeret efter ISO og EMAS og er inden for arbejdsmiljø certificeret efter OHSAS Miljøledelsessystemet omfatter herudover også områderne energi, sikkerhed ved el-arbejde (SKS) samt lovligt og bæredygtigt dyrket træ (PEFC- og FSC-standarderne). Junckers produkter er Indeklima- og CE-mærkede. Eksternt miljø Junckers væsentligste påvirkninger af det eksterne miljø omfatter parametrene støj, spildevand, støv/lugt og affald. Der arbejdes løbende på at reducere belastningerne på det eksterne miljø gennem etablering af faciliteter til rensning af luftafkast og spildevand, samt dæmpning af støjpåvirkningen, således at miljøpåvirkningerne minimeres. Virksomhedens energiforbrug påvirker også miljøet - dog er CO2-regnskabet gunstigt som følge af energiudnyttelsen af resttræet fra produktionen. Arbejdsmiljø De væsentligste udfordringer inden for arbejdsmiljøområdet er tunge løft, støjbelastning samt ensidigt gentaget arbejde. Der arbejdes løbende med at reducere disse belastninger gennem implementering af hjælpemidler og beskyttelsesforanstaltninger samt gennem rotationsordninger. Antallet af arbejdsulykker ligger på et stabilt lavt niveau. Gennem konstant fokus på sikkerhed og sikkerhedskulturen forsøger vi at bringe ulykkesfrekvensen endnu længere ned. Der er konstant fokus på at følge op på registrerede tilløb til ulykker og afvigelser. I 2013 har der været ekstra fokus på medarbejdernes trivsel, og der er gennemført en række aktiviteter rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. Energi Junckers bruger energi i form af elektricitet, damp, LPG-gas (til trucks) og dieselolie. For både at reducere miljøbelastningen fra produktionen og mindske de økonomiske udgifter, har virksomheden inden for de seneste år haft særligt fokus på el- og dampforbruget, da disse to energiformer udgør langt de største energiforbrug på virksomheden. Der er i 2013 taget skridt til at konvertere en række gas- og dieseltrucks til el-trucks. Dette vil reducere forbruget af fossile brændstoffer og giver samtidig medarbejderne bedre forhold. Tallene viser, at udskiftning af en enkelt dieseltruck i produktionen til el vil reducere dieselforbruget med liter, hvilket svarer til at køre km i en moderne dieselbil. 6

9 fortsat - Ledelsesberetning Certificeret træ Certificeringsandelen af råtræet blev i 2013 på 52% PEFC og 29% FSC. De resterende ikke-certificerede 19% er FSC-Controlled Wood. Det forventes, at andelen af certificeret træ til virksomheden vil stige i takt med, at certificeringerne af skovbruget i Danmark og Sverige fortsat udbredes. Det er fortsat virksomhedens politik at hjemtage mest muligt certificeret træ, og råtræleverandørerne tilskyndes til at lade sig certificere, da Junckers betaler tillæg for certificeret træ. Der er en stigende efterspørgsel på Junckers-gulve, produceret af det certificerede træ. Det vurderes, at efterspørgslen fortsat primært er drevet af en række EU landes lovgivning, som foreskriver, at køb af træbaserede produkter til den offentlige sektor skal være PEFC- eller FSC-certificerede. Der er i årets løb afholdt PEFC- og FSC-overvågningsaudit nr. tre på hovedkontoret i Køge samt hos Junckers Ibérica S.A. i Madrid. Ved disse audits blev en enkelt afvigelse lukket og ingen nye registreret. Den årlige interne PEFC- og FSC-audit i USA er planlagt til 4. kvartal Pr. 3. marts 2013 er EU's tømmerlov implementeret, og Junckers har derfor indført det foreskrevne Due Diligence System, så kravene i loven kan opfyldes. Det er det enkelte lands "kompetente myndighed", der skal sikre, at loven overholdes. I Danmark er det således Naturstyrelsen, der har opgaven. I den forbindelse har Naturstyrelsen ført tilsyn hos Junckers d. 28. november Det implementerede Due Diligence System blev gennemgået, herunder punkterne for, hvordan kravene til oplysning, risikovurdering og risikobegrænsning overholdes. Repræsentanten fra Naturstyrelsen foretog en række stikprøver af konkrete importer af råtræ (dokumentkontrol). Tilsynet konkluderede, at det etablerede Due Diligence System er fyldestgørende. Miljø- og CSR-redegørelse 2013 Junckers udarbejder en årlig miljøredegørelse, som - udover at indeholde virksomhedens miljøpolitik - også gør status for det foregående års arbejde inden for hele miljøområdet. Miljøredegørelsen opfylder kravene fra EMAS-standarden, og virksomheden er blevet auditeret i henhold til denne. Miljøredegørelsen er offentlig tilgængelig via hjemmesiden Fremskridtsrapporten vedrørende CSR-området (COP-rapporten) vil blive offentlig tilgængelig efter indrapportering til UN Global Compact i maj måned Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. 7

10 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for F. Junckers Industrier A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Køge, den 12. maj 2014 Direktionen: Carsten Chabert Bestyrelsen: Holger Carsten Hansen formand Nikolaj Vejlsgaard Næstformand Asbjørn Berge Michael Kragh Rasmussen Henrik Sigurd Kaaterud Valgt af medarbejderne Michael Lund Thrane Valgt af medarbejderne 8

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i F. Junckers Industrier A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for F. Junckers Industrier A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. maj 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Niels-Jørgen Andersen statsautoriseret revisor 9

12 Resultatopgørelse for 1. januar december Koncern Moderselskab Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat

13 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Aktiver Anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Udskudte skatteaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

14 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Note Passiver Egenkapital 11 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til banker Kreditinstitutter i øvrigt Ansvarlig lånekapital Langfristede gældsforpligtelser Gæld til banker Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 Egenkapitalopgørelse Koncern () Aktiekapital Overført resultat I alt Saldo pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Andre værdireguleringer af egenkapital består af regulering af urealiserede gevinster og tab på sikringsinstrumenter. Moderselskab() Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Andre værdireguleringer af egenkapital Valutakursregulering Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital pr. 31/ Andre værdireguleringer af egenkapital består af regulering af urealiserede gevinster og tab på sikringsinstrumenter. 13

16 Pengestrømsopgørelse for 1. januar december Koncern Note Årets resultat Reguleringer Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster Renteindbetalinger mv Renteudbetalinger mv Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på gæld til kreditinstitutter Afdrag på langfristet gældsforpligtelser i øvrigt Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvider Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/

17 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for F. Junckers Industrier A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er i årsregnskabet foretaget ændringer til præsentation og klassifikation af regnskabsposter som følge af overgangen til elektronisk indberetning af årsrapporten i XBRL-format og de ændringer, XBRL-taksonomien medfører. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede præsentation og klassifikation. Ændringerne har ikke påvirket resultat, egenkapital eller balancesum. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når den fremtidige økonomiske fordel for koncernen er sandsynlig, og værdien kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med nedenstående beskrivelser for den enkelte regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg respektivt fradrag af akkumuleret amortisering af forskel mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som kan be- eller afkræfte forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger samt hensatte forpligtelser indregnes ligeledes. På samme måde indregnes tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb som tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Rapporteringsvaluta Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Konsolidering F. Junckers Industrier A/S er selv en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed. Højeste moderselskab AxII Holding ApS CVR-nr udarbejder koncernregnskab, som også omfatter koncernen F. Junckers Industrier A/S. Af hensyn til sammenlignelighed med tidligere år aflægges frivilligt koncernregnskab for koncernen F. Junckers Industrier A/S. Koncernregnskabet omfatter moderselskabet F. Junckers Industrier A/S og samtlige tilknyttede virksomheder, hvori F. Junckers Industrier A/S har bestemmende indflydelse. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder ved sammendrag af regnskabsposter med ensartet indhold. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Nyerhvervede og solgte dattervirksomheder medtages i koncernregnskabet for ejerperioden. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. 15

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelse omregnes til en gennemsnitlig valutakurs, og balancen omregnes til balancedagens valutakurs. Kursdifferencer opstået ved omregning af de tilknyttede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse til balancedagens valutakurs samt ved omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurs indregnes direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændringen i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringen af det sikrede. Ændringen i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser indregnes direkte på egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter ved salg af varer med fradrag af kontantrabatter m.v. medtages i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering er sket inden årets udgang. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedformål, herunder fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver m.v. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til årets nettoomsætning. Direkte produktionsomkostninger omfatter materialeforbrug og lønomkostninger. Øvrige produktionsomkostninger indeholder energiomkostninger, gager og afskrivninger m.m. For handelsvirksomhederne indgår vareforbrug, der kan henføres til årets omsætning under direkte produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger indeholder fragt, omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver. 16

19 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger. Aktivernes forventede brugstid udgør: Brugstid (år) Bygninger Rensningsanlæg Produktionsanlæg, gulvfabrik Øvrige produktionsanlæg og maskiner Automobiler og trucks IT-udstyr og software 25 år 12 ½ år 20 år 7 år 5 år 3 år Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder indeholder de tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter regulering af koncernintern fortjeneste. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, bankgebyrer, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og-tab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta samt eventuelle nedskrivninger på værdipapirer til balancedagens børskurs. Skat Skat af årets resultat omfatter skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Skat vedrørende ekstraordinære poster vises særskilt. F. Junckers Industrier A/S og nogle af de 100% ejede tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Selskabsskat vedrørende de sambeskattede virksomheder fordeles mellem virksomhederne i forhold til disses positive skattepligtige indkomster. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt automobiler og trucks. Grunde og bygninger er i forbindelse med rekonstruktion i 2003 vurderet til nytteværdien og er herefter reguleret for efterfølgende til- og afgange med fradrag af akkumulerede afskrivninger på bygninger. Værdien af egenfremstillede anlægsaktiver opgøres og aktiveres til de direkte medgåede omkostninger til løn, materialer og indkøbte dele samt ydelser leveret af underleverandører. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. 17

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag for koncerninterne avancer. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender, og beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser. Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til kostpris. Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer værdiansættes til kostpris bestående af råvarers og hjælpematerialers kostpris med tillæg af forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til varebeholdningerne. Der anvendes standardkostpriser. Standardkostpriser opgøres på grundlag af de faktiske omkostninger afholdt til løn og materialer i løbet af regnskabsåret. For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien) er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. På samtlige varebeholdninger foretages nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer. Handelsvarer værdiansættes til kostpris eller til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudt skat vedrørende kapitalinteresser i dattervirksomheder og associerede virksomheder oplyses alene i noterne, idet kapitalandelene forventes besiddet ud over 3 år, hvorefter skatten bortfalder. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 18

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Løvbjerg Supermarked A/S

Løvbjerg Supermarked A/S Løvbjerg Supermarked A/S Borgergade 12, 1. sal, 8700 Horsens CVR-nr. 17 88 87 49 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 15. april 2015 Som dirigent:... Erik Gunnar Schou

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere