Detailhandelsplan. Tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailhandelsplan. Tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE Tillæg nr. 80 til Kommuneplan

2 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6 Centerstruktur...8 Bymidten...12 Fredericia Vest...16 Erritsø og Snoghøj...18 Fredericia Nord...20 Skærbæk...21 Taulov og Danmark C...22 Egeskov, Bøgeskov og Trelde...24 Bredstrup, Pjedsted og Herslev...25 Bilag A: Miljøvurdering

3 Forord 3 Fredericia Byråd vedtog på mødet d. 7. september 2009 denne detailhandelsplan for Fredericia Kommune. Planen er et tillæg til Kommuneplan , og indgår samtidig i den reviderede Kommuneplan , som forventes vedtaget i november Fredericia Kommune er pga. sin centrale placering og sit store kundegrundlag et attraktivt sted at etablere butikker. Kommunen modtager mange henvendelser fra investorer, der ønsker at etablere butikker, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Denne detailhandelsplan giver et hurtigt overblik, både for investorerne og for administrationen. For at kunne underbygge detailhandelsplanen og dokumentere udviklingstendenserne, har Fredericia Kommune fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af ICP. Input fra for-processen samt detailhandelsanalysen udgør grundlaget for dette forslag til detailhandelsplan. Hensigten med planen er at fastlægge en robust detailhandelsstruktur for Fredericia Kommune, der giver gode fysiske rammer for udviklingen af et mangfoldigt og stærkt handelsliv. Borgerne har stor interesse i, at kommunens handelsliv er så rigt og bredt som muligt. I slutningen af 2007 blev der indkaldt idéer til den nye kommuneplan. Detailhandel var et af debatemnerne i denne forbindelse, og der kom mange gode input fra borgerne. Disse har indgået i overvejelserne bag denne detailhandelsplan. Forud for udarbejdelsen af planen har der været afholdt temamøde i Teknisk Udvalg, og der har kørt en proces, med hjælp fra COWI, hvor Fredericia Shopping og Fredericia Erhvervsforum har deltaget.

4 4 Indledning Planloven har siden 1997 indeholdt detaljerede bestemmelser for detailhandel. Disse blev indført for at modvirke tendensen til centralisering af detailhandelen i de store byer, samt centre umiddelbart uden for disse. I starten var en stor del af detailhandelsplanlægningen op til amterne. Siden er bestemmelserne i Planloven ændret flere gange, og kompetencerne er gradvist overført mere og mere til kommunerne. Efter kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne kan kommunerne nu i stort omfang selv fastlægge detailhandelsstrukturen, dog inden for lovgivningens begrænsninger: Butiksudviklingen skal koncentreres i bymidterne. Uden for bymidterne sætter loven grænser for, hvor meget butiksareal, der må bygges i forskellige typer centerområder, samt uden for de afgrænsede centre. Loven sætter også grænser for, hvor store de enkelte butikker må være. Dagligvarebutikker må således maksimalt have et bruttoetageareal på m 2, mens udvalgsvarebutikker maksimalt må have et areal på m 2. Lidt mere frihed er der mht. butikker, der alene forhandler såkaldt særligt varegrupper, som er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Her kan kommunerne selv fastlægge den maksimale butiksstørrelse. Med den føreløbig seneste lovændring i 2007 indføres forskellige muligheder for forskellige bystørrelser, således at større byer får mulighed for at bygge mere butiksareal uden for bymidterne, samt større butikker inde i bymidterne. I forbindelse med kommuneplanlægningen er kommunerne forpligtede til at udarbejde en samlet detailhandelsstruktur, hvor der redegøres for: det eksisterende bruttoareal til butiksformål; behovet for nye arealer til butiksformål; målbeskrivelser for detailhandelsstrukturen; oplysninger om hvordan planlægningen til godeser målene i den kommunale hoved struktur, samt tilgængeligheden for forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål. Som nævnt kommer detailhandelsplanen til at indgå i den samlede kommuneplan for Fredericia Kommune, der vedtages inden udgangen af Kommuneplanen består af en fælles hovedstruktur for Trekantområdet, en lokal hovedstruktur for Fredericia (en uddybning af den fælles hovedstruktur) samt otte bydels-/ områdeplaner, der indeholder rammer for lokalplanlægningen. Detailhandel indgår på alle tre niveauer, jf. figuren Fredericia Trekantområdet Fælles retningslinjer for detailhandel Fredericia, Kommunestruktur Detailhandelsmål og -struktur for Fredericia Fredericia, Bydelsplaner/ rammer Specifikke detailhandelsbestemmelser for de enkelte områder Tendenser Én af de generelle tendenser indenfor detailhandelen er, at der sker en geografisk koncentration af detailhandelen i de større byer. Dette skyldes bl.a., at forbrugerne stiller større og større krav til vareudvalg, kvalitet og prispolitik, og samtidig er villige til at transportere sig længere for at finde det ønskede udvalg. Den øgede transport, dette skaber, er et problem i forhold til princippet om bæredygtighed, og forsøges modvirket gennem planlovens detailhandelsbestemmelser dog uden større held. Forskellige former for lavprisbutikker forventes at få fremgang i forbindelse med de daglige indkøb, mens forbrugerne i andre situationer vil søge mod butikker med mere specialiseret udbud og bedre muligheder for oplevelser. Specialbutikker bliver mere afhængige af at ligge sammen, pga. forbrugernes øgede vægt på stort vare- og butiksudbud. Lukkelovgivningen går mod mere fleksible åbningstider, hvilket i øjeblikket er en fordel for mindre butikker, der må holde åbent om søndagen. På dagligvareområdet ses en generel tendens til færre, men større, butikker. På udvalgsvareområdet ses en tendens til, at en øget andel af butikkerne er kædebutikker. Tendenser i Fredericia Detailhandelsanalysen fra ICP viser, at Fredericia detailhandelsmæssigt er hæmmet af sit begrænsede opland (vand på to sider) og sin beliggenhed klemt inde mellem Vejle og Kolding. Der er fortsat underskud på handelsbalancen, stor udhandling, og omsætningen i forhold til forbruget er faldende. Dette skyldes ikke mindst den hårde konkurrence fra Vejle og Kolding, der begge har øget butiksforsyningen kraftigt de seneste år.

5 5 Ses isoleret på Fredericia ligger butikkerne forholdsvis spredt, hvilket samlet set får dem til at virke mindre attraktive. Andelen af kædebutikker er relativt lav (42 % mod f.eks. 55 % i Kolding). Det samlede forbrug i Fredericia kommune forventes at stige med 11 % fra 2006 til Et af målene med denne plan er at sikre, at dette øgede forbrug kommer butikslivet i Fredericia til gode, i stedet for vore nabolkommuner.

6 6 Mål og visioner Overordnet er det visionen, at Fredericia Kommune frem til år 2021 udvikles med en stærkere og bredere detailhandelsforsyning til gavn for borgerne i byen og oplandet. skal være nemt at tage bussen eller gå eller cykle til butiksområderne. Samtidig skal der være mulighed for de mere usædvanlige indkøbsoplevelser i specielle butikker og butiksmiljøer. Der er i øjeblikket underskud på kommunens handelsbalance, idet mange kører til Kolding og Vejle for at handle. Det er målet at ændre dette. Mere konkret er målene: Et attraktivt og bredt handelsliv, med midtbyen som klart handelscentrum. Indkøbsmuligheder, der både giver kvalitet i dagliglivet og mulighed for oplevelser. Bæredygtig lokalisering af detailhandelen, så transportbehovet mindskes: o Fokus på midtbyen hvor mange bor eller arbejder o Begrænset behov for/ lyst til at køre til andre byer for at handle o God butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder o Gode muligheder for offentlig transport til centerområderne Attraktivt og bredt handelsliv, dagligdag og oplevelser Det er målet, at borgerne i Fredericia finder et attraktivt handelsliv, der giver liv i byen, og som dækker både de daglige og de lidt mere specielle behov. Oplevelsen af et attraktivt handelsliv kan fremmes ved mere koncentration, så kunderne ikke skal gå langt imellem de butikker, de ønsker at besøge. Det skal være en positiv oplevelse at handle i Fredericia. Det skal være nemt og bekvemt at handle i en stadig mere travl dagligdag, f.eks. på vej hjem fra arbejde. Det indebærer, at der skal være god tilgængelighed til butikkerne fra det overordnede vejnet, at parkeringsforholdene skal være i orden, og at det Bæredygtig detailhandel Bæredygtighed i forbindelse med detailhandel handler bl.a. om, at butikkerne lokaliseres nær kundernes bopæl, så transportbehovet minimeres. Dette er en af grundene til, at det er fornuftigt at fokusere på midtbyen, hvor mange bor eller arbejder, og at der samtidig bør være god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele eller områder, hvor de bor. Bæredygtigheden hænger også sammen med målet om det attraktive og brede handelsliv, der skal begrænse borgernes behov for og lyst til at køre til andre byer for at handle Endelig er det som nævnt vigtigt, at det er muligt og samtidig så nemt og bekvemt som muligt - at handle uden bil. Det indebærer, at der skal være gode og sikre fodgænger- og cykelveje til butiksområderne, samt at der skal tilstræbes hurtig og hyppig busbetjening.

7 7

8 8 Centerstruktur Fredericia Kommunes centerstruktur er opdelt i: Et hovedcenter, som er Fredericia midtby (egnscenter, regional handelsby) Aflastningscenteret Fredericia Vest Bymidtecentre i Taulov og Skærbæk Seks bydelscentre; Erritsø butikstorv, Erritsø/afkørsel 59, Vesterbrogade, Nymarksvej, Egeskovvej og Randalcenteret. Seks områder til butikker, der alene forhandler særligt varegrupper; Fredericia Vest (aflastningscenteret), Kongens Kvarter, Afkørsel 59, Røde Banke, Vestre Ringvej og Ndr. Kobbelvej. Seks lokalcentre; Egeskov, Bøgeskov, Trelde, Bredstrup/Pjedsted, Herslev og Taulov Øst. Det vurderes, at centerstrukturen underbygger målene om attraktivitet og bæredygtighed, hvorfor der sigtes mod at fastholde og udbygge centerstrukturen efter denne opdeling. Der kan placeres mindre butikker udenfor centerområderne, til lokalområdets forsyning. Nyt i centerstrukturen Centerstrukturen svarer i store træk til det, der er angivet i Regionplan 2001 og Der er dog følgende præciseringer og ændringer: Satsning på bymidten og Fredericia C Fredericia bymidte tildeles en forholdsvis stor ramme for nybyggeri af detailhandel, nemlig m 2. Området Fredericia C, som ligger i tilknytning til den eksisterende bymidte, er under omdannelse. Et foreløbigt bud er, at området i fremtiden skal indeholde ca boliger, kontorarbejdspladser og m 2 detailhandel. På sigt inddrages området i bymidten. En nærmere afklaring af områdets indhold og muligheder følger i et kommuneplantillæg, som forventes vedtaget i løbet af Ændring af bymidtecentre i Taulov og Skærbæk I Taulov var der tidligere fire bymidtecentre, hvoraf der var eksisterende butikker i to. Det ene af de inaktive centerområder udtages af planlægningen, og to af de resterende begrænses arealmæssigt. På denne måde udtages butiksarealer, der ikke forventes at blive udnyttet, og butiksstrukturen i Taulov forenkles. I Skærbæk ændres bymidtecentrets afgrænsning, så Skærbæk Havn inddrages. Nyt bydelscenter og nedlæggelse af gammelt Der udlægges et nyt bydelscenter ved motorvejsafkørsel 59/ Strevelinsvej i Erritsø. Erritsø butikstorv kan pga. de fysiske omgivelser ikke udvides mere, men kunderne oplever et behov for flere butikker og spisesteder i Erritsø, jf. detailhandelsanalyse udført af ICP. Dette er der mulighed for ved Strevelinsvej, der samtidig ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, nær boliger og campusområdet med forskellige uddannelsesinstitutioner, med betjening af busrute 3 og 4 hver halve time, og nær det ønskede togstop i Erritsø. Bydelscentret ved afkørsel 59 erstatter et uudnyttet område til bydelscenter ved Vesterballevej, lidt syd for Strevelinsvej, som var udpeget i Regionplan 2001 for Vejle Amt. Afgrænsning af bydelscentret Vesterbrogade Bydelscenteret ved Vesterbrogade udvides, så Banegården kommer med. Dette sker på baggrund af den statistiske metode til afgrænsning af bydelscentre, jf. bekendtgørelse nr af Særligt varegrupper Der har ikke tidligere været udpeget områder til butikker. Områderne er udpeget ud fra bl.a. kriterier om god tilgængelighed fra det overordnede vejnet. I fem af de seks områder ligger der allerede en koncentration af særligt butikker. Det sidste, Kongens Kvarter, har exceptionel god trafikal tilgængelighed, og er i Trekantområdets fælles hovedstruktur fra 2003 og Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget til område til landsdelscenterfunktioner. Afgrænsning af lokalcentre Lokalcentrene i Egeskov, Bøgeskov, Trelde, Bredstrup, Pjedsted og Herslev har ikke tidligere haft en nærmere afgrænsning. Det får de i denne detailhandelsplan. Afgrænsningerne kan ses på kort senere i planen. Oplande til de enkelte butiksområder Lovgivningen kræver, at der gives et bud på, hvilke oplande, de forskellige butiksområder forsyner. Fredericia bymidte vurderes at have hele Fredericia Kommune som opland, og evt. også kunne tiltrække kunder fra Middelfart. Det samme gælder aflastningscentret Fredericia Vest. Bymidtecentrene i Taulov og Skærbæk er små, og vurderes kun at forsyne selve Taulov og Skærbæk. Bydelscentrene i Erritsø og Nordbyen vurderes hovedsageligt at forsyne de bydele, hvor de ligger. Lokalcentrene vurderes udelukkende at forsyne deres respektive lokalområder.

9 Trelde Sande 9 Bøgeskov Strand Bøgeskov Trelde Østerby Egeskov Vejlby Gl. Pjedsted Pjedsted Follerup Egum Bredstrup Herslev Tolstrup Kongsted Fredericia Højrup Tårup Gudsø Oddersted Skærbæk Taulov Snoghøj Erritsø Bymidte Bydelscenter Aflastningsområde Pladskrævende Lokalcenter

10 10 Med hensyn til områderne til butikker med særligt varegrupper vurderes området ved Ndr. Kobbelvej hovedsageligt at forsyne nordbyen, midtbyen og Egeskov/ Bøgeskov/ Trelde-området. Områderne ved Vestre Ringvej og Røde Banke vurderes hovedsageligt at betjene midtbyen, nordbyen og Erritsø/ Snoghøj. Området ved afkørsel 59 vurderes at forsyne Erritsø/ Snoghøj, men også folk, der skal til og fra motorvejen, f.eks. pendlere. Et fremtidigt butiksområde i Kongens Kvarter vurderes at få hele kommunen som opland, og evt. også en del af Middelfart. Tilgængelighed for forskellige trafikarter Der lægges i planloven vægt på, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter til butiksområderne. Det største butiksområde, som findes i bymidten, har god kollektiv trafikbetjening, idet 8 bybusruter og 2 regionalruter betjener midtbyen. Der er ligeledes god tilgængelighed for cyklister og fodgængere. Også bilister har god adgang ad indfaldsvejene. En stor butiksudbygning forventes dog - sammen med udviklingen af Fredericia C - at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt bud på løsningen af dem, beskrives nærmere i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Fredericia Vest har også god tilgængelighed for alle trafikarter: For bilister er der gode adgangsforhold ad store veje samt gode parkeringsforhold. Med den kollektive trafik er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Der er god adgang for cyklister ad cykelstier langs Vejlevej. Endelig er der god adgang for fodgængere fra de store nærliggende boligområder. De trafikale konsekvenser af en større udbygning af midtbyen, det nye bydelscenter i Erritsø samt området til butikker med varegrupper i Kongens Kvarter er beskrevet i miljøvurderingen af denne detailhandelsplan. Perspektiv - hvad vil vi i den fremtidige planlægning? Udvidelse af bymidten, Fredericia C Området Fredericia C, som ligger i tilknytning til den eksisterende bymidte, er under omdannelse. Et foreløbigt bud er, at området i fremtiden skal indeholde ca boliger, kontorarbejdspladser og m 2 detailhandel. På denne baggrund ønskes området på sigt inddraget i bymidten. Dette forventes at ske i et kommuneplantillæg for bymidten og FredericiaC i Når Fredericia by får mere end indbyggere Fredericia by er ganske tæt på at komme over indbyggere. Når det sker, vil de nye muligheder, det giver, blive indarbejdet i planlægningen, nemlig at kommunalbestyrelsen kan fastsætte det maksimale bruttoetageareal for det enkelte bydelscenter at kommunalbestyrelsen kan fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker i bymidten på mere end m 2 i planperioden Placeringen af tre store udvalgsvarebutikker i bymidten vil styrke bymidten som handelscentrum og give en større bredde i midtbyens handelsliv, og dermed understøtte målet om Et attraktivt og bredt handelsliv, med midtbyen som klart handelscentrum. Samtidig understøttes målet om Bæredygtig lokalisering af detailhandelen, så transportbehovet mindskes. Når Fredericia by overstiger indbyggere, ønskes tillige en omdefining af aflastningscentret Fredericia Vest til et bydelscenter. Omdefineringen begrundes med, at centeret ligger i et område med rigtig mange boliger, og at centeret indeholder alle de funktioner, der definerer en bymidte eller et bydelscenter.

11 Retningslinjer og butiksstørrelser 11 Retningslinjer Kommuneplanen skal ifølge planloven indeholde retningslinjer for fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for de enkelte butiksområder ( 11 a, stk 3). I Trekantområdets fælles hovedstruktur er fastsat retningslinjer for den samlede detailhandelsstruktur, bymidter, bydelscentre, aflastningsområder, områder til butikker med varegrupper og lokalcentre. De maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i de enkelte bydele i Fredericia fremgår at tabel 1. Arealgrænser for de enkelte butiksområder kan ses i afsnittene om de enkelte bydele i det efterfølgende. I forhold til Fredericia Vest gøres opmærksom på, at hele rammen på m 2 nybyggeri allerede er lokalplanlagt. Dvs. at restrummeligheden i forhold til nye lokalplaner er 0. Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) udv.+dagl.varer Fredericia midtby Fredericia nord Fredericia Vest Erritsø, Snoghøj Taulov, Danmark C Skærbæk Herslev, Pjedsted, Bredstrup Egeskov, Bøgeskov, Trelde Tabel 1: Maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i de enkelte bydele. Maksimale butiksstørrelser Planloven indeholder bestemmelser om maksimale størrelser for de enkelte butikker. De maksimale butiksstørrelser for de forskellige typer af centerområder, samt uden for centerområder, fremgår af tabel 2. Uden for de afgrænsede centerområder Maksimale butiksstørrelser og samlede butiksarealer for de enkelte rammeområder kommer til at fremgå af Kommuneplan , som forventes vedtaget i november Planlægning og opførelse af nye butikker uden for centerområderne må afvente kommuneplanens vedtagelse. Areal maks. (m 2 ) dagligvarebutikker Bymidte Aflastningscenter, bydelscenter Lokalcenter Uden for centerområder Tabel 2: Maksimale bruttoetagearealer for de enkete butikker. Areal maks. (m 2 ) udvalgsvarebutikker

12 12 Bymidten Mål: Styrkelse af midtbyen som handelscentrum, evt. ved sammenbinding af gågader. Øget attraktivitet gennem sammenhæng til Gammelhavn/ Fredericia C. Flere butikker. Gode parkeringsforhold Indkøbsmuligheder, der både giver kvalitet i dagliglivet og mulighed for oplevelser.# Handelen i midtbyen er i dag koncentreret i Danmarksgade, Jyllandsgade, Vendersgade, Gothersgade, Prinsessegade og midtpunktet (markeret på kortet). Gågader og tilhørende pladser er nyrenoverede, og fungerer godt. En kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af ICP viser, at kunderne finder midtbyen hyggelig, ren og pæn. Undersøgelsen viser desuden, at der er en oplevelse af for få og kedelige butikker i midtbyen. Det vil derfor være fordelagtigt, hvis midtbyen bliver styrket med nye specialbutikker, så centrum bliver et mere attraktivt sted at handle. Endelig viser undersøgelsen, at kunderne synes, der er for få parkeringspladser. Det er derfor vigtigt at skabe gode parkeringsforhold i forbindelse med gågadenettet, så også borgere, der bor uden for byen, finder det attraktivt at handle i midtbyen. Gågaderne kan i fremtiden bindes sammen med f.eks. gangpassager gennem karréer og gårdmiljøer, som kan skabe nye interessante byrum af mere intim karakter. Passagerne kan evt. udbygges til en overdækket handelsarkade, der strækker sig gennem to karréer. For at skabe sammenhæng med havnen i fremtiden, bør der etableres gågademiljø og detailhandel i den sydlige ende af Gothersgade, da dette er den naturlige forbindelse til det nye havneområde, og der kan etableres detailhandel i byudviklingsområdet Fredericia C. Centerafgrænsning - fremtidig inddragelse af FredericiaC Afgrænsningen af Fredericia bymidte kan ses på kortet. Området Fredericia C, som ligger i tilknytning til den eksisterende bymidte, er under omdannelse. Med etablering af det nye byområde bliver der ca nye boliger og ca nye arbejdspladser i Fredericia midtby. Der bliver således et større kundeunderlag til butikkerne og et større behov for indkøbsmuligheder. Kommunen har planer om at bygge et nyt bibliotek i området, og det vil være muligt at placere andre kulturfunktioner i området. Det er hensigten med byudviklingen at skabe et levende byområde med adgang for alle. Udviklingen skal være med til at fungere som løftestang for byen ved at skabe et attraktivt bymiljø med varierede oplevelser i form af flere cafeer, restauranter, gallerier, butikker, kulturtilbud og forskellige rekreative udfoldelsesmuligheder. Byen mangler en række af de detailhandelstilbud der findes i nabobyerne Kolding og Vejle, og det er hensigten at der skabes et bymiljø med et kundeunderlag, der kan tiltrække de butikker, der gør det attraktivt for byens borgere at handle i Fredericia. Kommunen har i en årrække haft en lille lokalkøbsandel i byens butikker. For at vende denne udvikling er der foretaget en omfattende renovering af handelsgaderne, Rådhuspladsen og Axeltorv. Strategien har allerede medført en positiv udvikling, da der er ved at blive opført et nyt byggeri ved Axeltorv med en række attraktive butikker. Kundeunderlaget er over de sidste år forbedret med nye boligområder i den vestlige del af Fredericia, Taulov og Skærbæk samt Østerby. Kommuneplanen giver i lokalplanrammerne mulighed for en fortætning af byen indenfor voldene. Hensigten er, at give mulighed for, at de eksisterende boliger i bymidten kan gøres større og mere tidsvarende samt at renoveringsmodent byggeri kan erstattes af nyt byggeri, hvor det økonomisk er muligt fordi bebyggelsesprocenten kan øges i forhold til eksisterende, gamle bygninger. Denne strategi gør det mere attraktivt for børnefamilier at bo i bymidten tæt på daginstitutioner, skoler og indkøb. Dermed vil befolkningstallet i bymidten øges og medføre et øget kundeunderlag for butikkerne, er der vil være behov for nye butikker. Efter lukning og udflytning af de eksisterende industrivirksomheder i FredericiaC er det hensigten at opbygge et nyt og mangfoldigt bymiljø, som understøtter og styrker mulighederne for øget bosætning og etablering af moderne og miljøvenlige arbejdspladser i bymidten. Detailhandelen er en af flere vigtige byfunktioner, som tilsammen understøtter et mangfoldigt bymiljø.

13 13 Fredericia Bymidte Bydelscenter Aflastningsområde Pladskrævende Bydelsgrænse

14 14 Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i midtbyen er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2, heraf evt m 2 i byomdannelsesområdet Fredericia C. Baggrunden for den forholdsvist store ramme for nybyggeri er, at der er flere byomdannelsesområder i midtbyen, bl.a. Fredericia C, der forventes at komme til at indeholde nye boliger. Særligt varegrupper Der afgrænses et areal til butikker, der alene forhandler særligt varegrupper, på det nordlige hjørne af krydset mellem Vestre Ringvej og Strandvejen, jf. kort. Den samlede maksimale ramme er m 2 bruttoetageareal. Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt varegrupper: m 2 Når indbyggertallet i Fredericia by passerer , kan der udlægges 3 udvalgsvarebutikker på mere end m 2. Hvor disse kan placeres fremgår af kort. udv.+dagl.varer Tilgængelighed for forskellige trafikarter Der lægges i planloven vægt på, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter til butiksområderne. Bymidten har god kollektiv trafikbetjening, idet 8 bybusruter og 2 regionalruter betjener midtbyen. Der er ligeledes god tilgængelighed for cyklister og fodgængere. Også bilister har god adgang ad indfaldsvejene. En stor butiksudbygning forventes dog - sammen med udviklingen af Fredericia C - at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt bud på løsningen af dem, beskrives nærmere i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Hvordan planlægningen tilgodeser målene Den store ramme for nybyggeri af detailhandel tilgodeser målet om styrkelse af midtbyen som handelscentrum. I den mere detaljerede planlægning skal der fokuseres på mulighed for butikker mellem det nuværende handelscentrum og Fredericia C, for at tilgodese målet om et sammenhængende handelsliv. Endelig tilgodeses målet om en bæredygtig lokalisering af detailhandelen, med mindsket transportbehov, idet mange bor eller arbejder i Fredericia midtby. Bymidten Pladskrævende v. Vestre Ringvej

15 15

16 16 Fredericia Vest Fredericia Vest indeholder byens aflastningscenter, dvs. et centerområde, der skal tjene til aflastning af bymidten. Mål: Bredere udvalg af butikker, som pga. butikskoncept, pladskrav og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Tidssvarende center og centerområde. Forhøjet visuel og arkitektonisk kvalitet. Centerafgrænsning Aflastningscentrets afgrænsning kan ses på kortet. Fredericia Vest er et anderledes område mht. handelsliv end midtbyen, og dette ønskes fastholdt. Det skal i videst muligt omfang undgås, at butikker i Fredericia Vest stjæler omsætning fra butikker i midtbyen, og der planlæges derfor generelt for et andet butiksmix end i midtbyen. I Fredericia Vest ønskes det derfor gennem planlægningen at fremme butikker med større arealbehov, der ofte også sælger større varer, hvor det er særligt vigtigt for kunderne, at der er god adgang med bil og evt. trailer. Denne type butikker vil normalt ikke efterspørge beliggenheder i bymidten. Det er heller ikke ønskeligt, generelt set, at de placerer sig i Fredericia Midtby, som har en forholdsvis sårbar historisk bykerne. Ved etablering af mere detailhandel i Fredericia Vest prioriteres de projekter, der vurderes at konkurrere mindst med midtbyen også ved realisering af rummelighed i eksisterende lokalplaner. En kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af ICP viser, at fordelene ved butiksområdet i Fredericia Vest er, at det ligger tæt på mange af kundernes bopæl, at der er gode parkeringsforhold og et stort vareudvalg. Ulemperne er, at f.eks. Vestcentret er kedeligt, grimt og slidt, og at der er for få butikker. I den videre planlægning er det derfor vigtigt at bevare de gode parkeringsforhold, også set i lyset af, at en stor andel af kunderne ifølge undersøgelsen kommer i bil. Der skal desuden arbejdes for en renovering af centret, og tiltrækning af flere butikker til området dog stadig med fokus på de butikstyper, der konkurrerer mindst muligt med butikkerne i midtbyen. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende areal er m 2. Der vurderes i første omgang at være behov for yderligere m 2, med fokus på butikker, der ikke findes i Fredericia i forvejen. Aflastningsområde, Fredericia Vest Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) Her gøres opmærksom på, at hele rammen på m 2 nybyggeri allerede er lokalplanlagt. Dvs. at restrummeligheden i forhold til nye lokalplaner er 0. Når indbyggertallet i Fredericia by overstiger indbyggere, omdefineres Fredericia Vest fra aflastningscenter til bydelscenter, hvilket vil give mulighed for yderligere udvidelse af butiksarealet i området. Der gives efterfølgende mulighed for yderligere m 2 (dvs. i alt m 2 ) nybyggeri, f.eks. til en opgradering af Vestcentret. Begrundelse for behovet for flere butikker er en stor forventet boligudbygning i Fredericia Vest. I perioden frem til år 2021 forventes der at blive opført mere end 700 nye boliger i Fredericia Vest, dels i det allerede planlagte Fuglsang-område, dels i det store nye byudviklingsområde Himmerigshuse. Derudover har ICP dokumenteret, at kunderne efterspørger flere butikker i Fredericia Vest. udv.+dagl.varer

17 17 Tilgængelighed for forskellige trafikarter Fredericia Vest har god tilgængelighed for alle trafikarter: For bilister er der gode adgangsforhold ad store veje samt gode parkeringsforhold. Med den kollektive trafik er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Der er god adgang for cyklister ad cykelstier langs Vejlevej. Endelig er der god adgang for fodgængere fra de store nærliggende boligområder. Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Bymidte Bydelscenter Aflastningsområde Pladskrævende Bydelsgrænse Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Kongsted Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt varegrupper: m 2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser målet for Fredericia Vest om et bredere udvalg af den slags butikker, der normalt ikke placerer sig i bymidterne. Det tilgodeser ligeledes det overordnede mål om et attraktivt og bredt handelsliv, hvor midtbyen i mindst muligt omfang udfordres som handelscentrum. Endelig tilgodeses målet om en bæredygtig lokalisering af detailhandelen, med mindsket transportbehov, idet det bredere udvalg af store butikker mindsker behovet for at køre til andre byer for at handle.

18 18 Erritsø/ Snoghøj I Erritsø og Snoghøj findes to bydelscentre og to områder til særligt varegrupper. Områderne kan ses på kortet. Mål: Flere butikker og spisesteder En kundetilfredshedsundersøgelse udført af ICP viser, at kunderne generelt mener, der mangler butikker og spisesteder i Erritsø. Der er ikke plads til flere butikker eller spisesteder ved Erritsø Butikstorv, der pga. de fysiske omgivelser ikke kan udvides mere. Derfor udlægges et nyt bydelscenter ved motorvejsafkørsel 59/ Strevelinsvej. Det nye bydelscenter ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, nær boliger og campusområdet med forskellige uddannelsesinstitutioner, med betjening af busrute 3 og 4 hver halve time, og nær det ønskede togstop i Erritsø, jf. kortet. Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt varegrupper: m 2 Tilgængelighed til det nye bydelscenter Der er god tilgængelighed for bilister ad Snoghøj Landevej. Udbygningen af bydelscenteret og erhvervsområdet syd for dette forventes dog at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt mulige løsninger, er behandlet i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Mht. den kollektive trafik er der busbetjening med bybuslinje 3, 4 og 5 hver halve time. En forbedring vil ske, hvis det ønskede togstop i Erritsø etableres. En præcis placering af et sådant togstop er endnu ikke fastlagt. Der er god tilgægelighed for cyklister ad cykelstier langs Snoghøj Landevej, samt for fodgængere fra de nærliggende store boligområder. Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen for detailhandel i Erritsø/ Snoghøj tilgodeser særligt målet om god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. Det nye bydelscenter erstatter et uudnyttet bydelscenter ved Vesterballevej, lidt syd for Strevelinsvej (markeret med gult på kortet), som var udlagt i Regionplan 2001 for Vejle Amt. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Erritsø/ Snoghøj er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2. Behovet begrundes med, at der de kommende 12 år forventes at blive bygget ca. 390 nye boliger i området, samt at kunderne generelt efterspørger flere butikker i Erritsø. Eksisterende brutto-arealer (m 2 ) udv.+dagl.varer Erritsø Butikstorv (bydelscenter) Fuldt udbygget 0 Afkørsel 59 (bydelscenter) Afkørsel 59 () Røde Banke ()

19 19 Bydelscenter Pladskrævende Tidligere udlagt område til bydelscenter Bydelsgrænse Erritsø Snoghøj

20 20 Fredericia Nord Fredericia Nord indeholder fire bydelscentre og et mindre område til butikker, jf. kortet. Egum Detailhandelsanalysen fra ICP viser, at denne bydel er en smule underforsynet detailhandelsmæssigt i forhold til kundegrundlaget. Derfor gives der mulighed for udvidelse af tre af bydelscentrene. I forhold til Regionplanen er bydelscenteret ved Vesterbrogade udvidet, så det også omfatter Banegården og den sydligste del af Nørrebrogade. Dette er sket på baggrund af den statistiske metode, så bydelscentrets afgrænsning passer bedre sammen med den faktiske placering af butikkerne. Den tidligere regionplan-afgrænsning af bydelscentret er markeret med lilla på kortet. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Fredericia Nord er m2. Der vurderes at være behov for yderligere m2, heraf m2 til butikker med særligt varegrupper. Bydelscenter Bymidte Pladskrævende Bydelsgrænse Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt varegrupper: m2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser særligt målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. Fredericia Tidligere udlagt område til bydelscenter Eksisterende brutto-arealer nybyggeri (m2) (m2) udv.+dagl.varer Bydelscenter Vesterbrogade Bydelscenter v. Egeskovvej Bydelscenter v. Nymarksvej Bydelscenter, Randalcentret 0 Pladskrævende, Ndr. Kobbelvej 0 nybyggeri (m2)

21 Skærbæk 21 Skærbæk indeholder et bymidtecenter. Afgrænsningen fremgår af kortet. I Skærbæk kører en proces omkring omdannelse af havnen. Der har været afholdt et såkaldt planværksted med deltagelse af interessenter og beboere i området. På den baggrund er fremkommet et skitseprojekt, bl.a. foreslår mere aktivitet på havnen i form af mere butiksliv. For at muliggøre dette ændres bymidteafgrænsningen i Skærbæk, så den nordligste del udtages, og havnearealerne inddrages i centerområdet. Gudsø Oddersted Skærbæk Den nye afgrænsning er markeret med rødt på kortet, den gamle med lilla. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Skærbæk bymidte er 350 m2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2, dels pga. havneplanerne, dels pga. fortsat boligudbygning i Skærbæk. Bymidte Tidligere udlagt område til bydelscenter Bydelsgrænse Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvare- og dagligvarebutikker: m 2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser særligt målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. Bymidtecenter Skærbæk Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) udv.+dagl.varer

22 22 Taulov og Danmark C Taulov indeholder 3 bymidtecentre, og Danmark C indeholder et område til butikker, der alene forhandler særligt varegrupper samt et lokalcenter. Områderne fremgår af kortet. I Taulov var der i regionplanen fire bymidtecentre, hvoraf der var eksisterende butikker i to. Det ene af de inaktive centerområder udtages af planlægningen, og to af de resterende begrænses arealmæssigt. På denne måde udtages butiksarealer, der ikke forventes at blive udnyttet, og butiksstrukturen i Taulov forenkles. I Kongens Kvarter afgrænses et lokalcenter, i overensstemmelse med lokalplan 242. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Taulov/ Danmark C er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2 udvalgs- og dagligvarer; heraf i Taulov og i lokalcenteret i Kongens Kvarter. Der gives desuden mulighed for m 2 butikker, der alene forhandler særligt varegrupper, i Kongens Kvarter. Området er pga. sin exceptionelt gode trafikale tilgængelighed ideelt til butikker med et stort opland, og var også i Trekantområdets fælles hovedstruktur fra 2003 og Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget til område til landsdelscenterfunktioner. Trafikal tilgængelighed Pga. beliggenheden ved det overordnede vejnet er butiksområderne i og ved Taulov nemme og bekvemme at komme til i bil. Derudover er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Trafikale konsekvenser af opførelsen af m 2 detailhandel, samt en fuld udbygning af det øvrige Danmark C med erhverv, behandles i miljøvurderingen af detailhandelsplanenes i miljøvurderi Hvordan målene tilgodeses Målet om et attraktivt og bredt handelsliv tilgodeses, idet der i Kongens Kvarter vil være mulighed for at opføre nogle store butikstyper, der ikke findes i kommunen i forvejen, og som ikke ville være mulige at placere andre steder. Eksisterende brutto-arealer (m 2 ) Bymidtecentre i alt Pladskrævende, Kongens Kvarter Lokalcenter, Kongens Kvarter udv.+dagl.varer

23 23 Bymidte Pladskrævende Kongsted Tidligere udlagt område til bydelscenter Lokalcenter Bydelsgrænse Højrup Tårup Taulov Gudsø Oddersted

24 24 Egeskov, Bøgeskov og Trelde Egeskov og Trelde indeholder hver et lokalcenter. For at tilgodese målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne gives der mulighed for en butiksudbygning i Egeskov på m 2 og i Trelde på op til 500 m 2. I Bøgeskov vurderes der ikke at være egnede placeringsmuligheder for butikker. Bøgeskov betjenes således af butiksområdet i Egeskov - afstanden er ca. 1 km, og de fleste indbyggere i Bøgeskov antages at køre gennem Egeskov hver dag på vej til eller fra Fredericia eller Vejle. Bøgeskov Strand Bøgeskov Trelde Østerby Når der bygges butikker i landsbyerne er det generelt vigtigt, at der i placering og udformning af butikkerne tages nøje hensyn til beskyttelse af landsbykarakteren og bevarelse af eventuelle kulturmiljøer. Egeskov Egeskov Egeskov er den største af områdets landsbyer, og indeholder en dagligvarebutik på m 2. Lokalcentret i Egeskov kan ses på kortet. Områdets struktur og bebyggelsestæthed ønskes styrket omkring Egeskov Bygade, så der opnås en mere tydelig karakter af gaderum med butikker, forsamlingshus og torv. Trelde/Østerby Trelde/Østerby-området indeholder ingen butikker eller offentlige funktioner. En stor boligudbygning i Østerby taler dog for at bevare muligheden for placeringen af en butik i området. Kortet viser placeringen af lokalcenterområdet i Trelde I området lå tidligere Trelde Mølle, som nu har indstillet produktionen. Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) udv.+dagl.varer Lokalcenter Egeskov Lokalcenter Trelde Lokalcenter Bydelsgrænse

25 Bredstrup, Pjedsted og Herslev 25 Bredstrup/ Pjedsted/ Herslev-området indeholder to lokalcentre; ét i Herslev og ét i Bredstrup-Pjedsted, der centermæssigt betragtes som et sammenhængende bysamfund. Gl. Pjedsted Pjedsted For at tilgodese målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne gives der mulighed for en butiksudbygning på op til 500 m 2 i Herslev og m 2 i Bredstrup/Pjedsted. Når der bygges butikker i landsbyerne er det generelt vigtigt, at der i placering og udformning af butikkerne tages nøje hensyn til beskyttelse af landsbykarakteren og bevarelse af eventuelle kulturmiljøer. Follerup Bredstrup Bredstrup/Pjedsted Bredstrup/Pjedsted indeholder skole (0.-6. klassetrin), daginstitution(er) samt en dagligvarebutik på 310 m 2 beliggende i Pjedsted. De to landbyer ligger ganske tæt på hinanden, med skole og idrætshal imellem dem, som en sammenbinding. Lokalcenterområdet er placeret i Pjedsted som vist på kortet. Herslev Herslev indeholder skole (0.-6. klassetrin), daginstitution og en dagligvarebutik på 80 m 2. Kortet viser placeringen af lokalcenterområdet i Herslev. Lokalcenter Bredstrup- Pjedsted Herslev Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) Tolstrup nybyggeri (m 2) udv.+dagl.varer Lokalcenter Herslev Lokalcenter Bydelsgrænse

26 26 Denne detailhandelsplan er indarbejdet i forslag til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Du kan se hele kommuneplanen på kommunens hjemmeside: Yderligere oplysninger kan fås hos Plan & Byg,( telefonisk henvendelse: ).

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Hovedstruktur og retningslinjer Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Randers Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at fastsætte rammerne for detailhandel i hele kommunen, primært Paderup

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby

Notat opsamling på idé høring om detailhandel i Haderslev Sydby Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. juli 2011 Sagsident: 11/11911 Sagsbehandler:

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG

Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Vejledning om detailhandelsplanlægning FORSLAG Titel Vejledning om detailhandelsplanlægning Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Jens Schultz Hansen Rasmus Hee Haastrup Omslag

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Udvalgets overvejelser og anbefalinger

Udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets overvejelser og anbefalinger Planlægning er et gode, som medvirker til at skabe kvalitet i byerne Detailhandlen spiller en afgørende rolle for bymidtens og byens liv. Hvordan byerne ser ud og

Læs mere

Kommuneplantillæg 24 Detailhandel

Kommuneplantillæg 24 Detailhandel Tillæg 24 Kommuneplantillæg 24 Detailhandel - Bydelscenter ved Sdr. Ringvej og lokalcenter i Vonsild Sydvestkvarteret Dalby Vonsild Kommuneplan 2010-2021/ 10. oktober 2011 Kolding Kommune Tillæg 24 til

Læs mere

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Odense Kommune - LP 10-756 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 1 13-10-2014 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for atindretning af bebyggelsen

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere