LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 002. JURIDISK MEDDELELSE 003. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 006. NØDOPKALD 006. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 006. FCC-ERKLÆRING 007. OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) 008. CE SAR-OVERHOLDELSE 008. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 009. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE 010. BEGRÆNSET ANSVAR 011. GARANTI 001.

3 JURIDISK MEDDELELSE 2015 Zound Industries Smartphones AB. Alle rettigheder forbeholdes. Der henvises herefter til Zound Industries Smartphones AB som Zound Industries Marshall, Marshall Amps, de respektive logoer, Marshall, Marshall -udstyr samt koncern- og produktidentitet, der anvendes heri, er varemærker tilhørende Marshall Amplification PLC og må ikke bruges uden tilladelse. Alle referencer til Marshall, Marshall Amps, logoer, Marshall og Marshall -udstyr sker under licens fra Marshall Amplification PLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere og må ikke anvendes uden tilladelse. Dette dokument eller dele heraf må ikke reproduceres, ændres eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Zound Industries. Din telefon, som er beskrevet i denne brugervejledning, indeholder muligvis ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Ingen tredjeparter må på nogen måde reproducere, distribuere, modificere, dekompilere, disassemblere, dekryptere, udtrække, udføre reverse engineering på, tildele eller underlicensere førnævnte software eller hardware, medmindre sådanne begrænsninger er forbudt i henhold til gældende lovgivning og gældende bestemmelser. Visse funktioner på telefonen og tilknyttet tilbehør, som er beskrevet heri, er afhængig af den installerede software, funktionalitet og indstillinger på lokale netværk, og de kan muligvis ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor er det muligt, at beskrivelserne i nærværende ikke passer præcist til din telefon eller tilhørende tilbehør. Zound Industries forbeholder sig retten til at ændre eller modificere oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning eller i din telefon uden forudgående varsel eller forpligtelser. Zound Industries kan ikke holdes ansvarlig for lovligheden og kvaliteten af produkter, der uploades eller downloades via denne telefon, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film og ikke-integreret software, som er ophavsretligt beskyttet. Zound Industries fralægger sig ansvaret for alle konsekvenser af installationen af ikke-integreret software. Alle brugere af din telefon skal overholde gældende eksport- eller importlovgivning og -bestemmelser og skal indhente alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndighederne, som er påkrævede for at kunne eksportere, reeksportere eller importere din telefon, herunder software og tekniske data deri. Der findes flere juridiske oplysninger for dit område på dette websted: Der findes detaljere oplysninger om partnere og licens på dette websted: 002.

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugsanvisningen til Marshall London -mobiltelefonen (herefter kaldet telefonen ). Det indeholder desuden oplysninger om sikker brug af telefonen. Læs oplysningerne grundigt, før du tager telefonen i brug. Du kan finde den komplette brugervejledning til din telefon her: Alle nedenstående referencer til brug henviser også til opladning af telefonen, uanset om telefonen er tændt eller slukket. Opbevar telefonen og tilbehør væk fra mindre børn. Tillad ikke, at børn bruger telefonen uden hjælp. Mindre tilbehør, f.eks. batteri eller oplader, kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå at bruge telefonen, når du kører bil. Telefonens skærm kan gå i stykker, hvis du taber telefonen eller den udsættes for betydelige stød. Undgå at bruge telefonen, hvis skærmen er i stykker eller revnet, da det kan medføre skader. Bemærk, at touchskærmen reagerer bedst på en let berøring fra en finger eller en ikke-metal pen. Hvis du trykker hårdt eller bruger en metalgenstand, når du trykker på touchskærmen, kan skærmen blive beskadiget. Undlad at male din telefon. Maling kan tilstoppe de bevægelige dele i telefonen eller telefonens ventilationsåbninger og forhindre korrekt funktion. Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare. Følg instruktionerne i onlinebrugervejledningen nøje ved brug af USB-kablet. Ellers kan der opstå skader på telefonen eller pc en. I tordenvejr bør du undgå at bruge telefonen, mens den oplades, da lyn kan udgøre en risiko. Telefonen overholder RF-specifikationerne, når den bruges i nærheden af øret eller ved en afstand på 1 cm fra kroppen. Kontrollér, at tilbehøret til telefonen, f.eks. hylster, ikke består af metalkomponenter. Opbevar telefonen 1 cm fra kroppen for at overholde kravene i dette dokument. Undgå at berøre antennen, når du bruger telefonen. Hvis du rører antennen, påvirkes opkalds- og kommunikationskvaliteten og medfører øget strømforbrug. Det medfører reduceret tale- og standbytid. Patienter med medicinske implantater (hjerte, insulin osv.) skal holde telefonen 15 cm fra implantatet under opkald og i modsat side af implantatet. Sluk telefonen i nærheden af elektroniske højpræcisionsenheder. Telefonen kan forringe ydelsen af sådanne enheder. Undgå at anbringe telefonen eller tilbehør dertil i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt. Undgå at opbevare magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Overhold regler og bestemmelser for brug af trådløse enheder. Respektér beskyttelsen af andres personlige oplysninger og deres juridiske rettigheder ved brug af trådløse enheder. Sluk, og undlad at tænde eller bruge, telefonen, hvis det er forbudt at bruge telefon, eller hvis telefonen eller andet trådløst udstyr kan medføre interferens eller fare. 003.

5 004. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sluk telefonen om bord på fly. Telefonen kan medføre interferens med kontroludstyr på flyet. Følg alle regler og bestemmelser på hospitaler og sundhedsklinikker. Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr. Undgå at bruge telefonen i fly, hospitaler, benzinstationer eller på værksteder. Undgå at opbevare telefonen et sted med høj temperatur eller i nærheden af brandbare gasser, f.eks. på en benzinstation. Oplad telefonen ved en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Hvis telefonen bruges med batteri, kan den bruges ved en omgivende temperatur på mellem 10 C og 55 C. Telefonen, batteriet og opladeren er ikke vandtæt. Opbevar dem tørt, og undgå at bruge telefonen et fugtigt sted, f.eks. i badeværelset. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand og damp, og undgå, at de, tilsigtet eller ej, nedsænkes i eller vaskes i væske. Undgå at forsøge at adskille telefonen, herunder batteriet eller tilbehør. Telefonen, batteriet og tilbehør må kun efterses og repareres af uddannede fagpersoner. FOREBYGGELSE AF HØRESKADER Brug af headset eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre høreskader. Reducer risikoen for høreskader ved at skrue ned for lyden i headset eller hovedtelefoner til et sikkert og behageligt niveau. Følg disse anbefalinger ved brug af bærbare lydenheder: Skru altid ned for lyden, før du slutter headset eller hovedtelefoner til telefonen. Indtil lydstyrken et roligt sted, og vælg den laveste lydstyrke, hvor du kan høre tilstrækkeligt. Ved brug af headset eller hovedtelefonen skal du skrue ned for lyden, hvis du ikke kan høre lyde fra personer, der taler, over lyden fra headsettet eller hovedtelefonerne, eller hvis folk omkring dig kan høre lyden i dit headset eller dine hovedtelefoner. Begræns den tid, du lytter med headset og hovedtelefoner. Efterhånden som lydstyrken øges, går der mindre tid, før din hørelse kan tage skade. Undgå at lytte ved lydstyrke, der er ubehagelige. Hvis du oplever ringen for ørene, kan høre dæmpet tale eller oplever midlertidige problemer med hørelsen, skal du ophøre med brugen og kontakte din læge. Denne advarsel er et krav under EN :A2. Bemærk! I Frankrig overholder headset/hovedtelefoner til denne telefon det lydtrykniveau, der fremgår af EN : 2000 og/eller EN : 2003-standarden efter krav fra French Article L BATTERI OG OPLADER Vælg kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne model fra Zound Industries. Brugen af andre typer batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre garantien på din telefon, kan overtræde lokale regler og love og kan være farlig. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om, hvor du kan købe godkendte batterier, opladere og tilbehør i dit område. Tag opladeren ud af stikkontakten og din telefon, når den ikke er i brug. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det skal udskiftes. Udskift batteriet, hvis standby- og taletiden er kortere end normalt.

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug den vekselstrømforsyning, der er angivet i specifikationerne til opladeren. En forkert spænding kan medføre brand eller fejl i opladeren. Undgå at forbinde to poler i batteriet med ledere, f.eks. metalgenstande, nøgler eller smykker. Bemærk, at en sådan forbindelse kan opstå ved et uheld, hvis en metalgenstand (mønt, nøgler, smykke, clips eller en pen) forbinder batteriets to poler, f.eks. hvis du bærer batteriet i en lomme eller en taske. Hvis de to poler forbindes, kan batteriet kortslutte, og det kan forårsage skader, forbrænding eller andre skader på personer eller ejendom. Undgå at adskille, knuse, punktere, makulere eller på anden måde forsøge at ændre batteriets form. Undgå at udsætte batteriet for stort tryk. Det kan medføre lækage eller en intern kortslutning, hvilket resulterer i overophedning. Hvis der lækker batterielektrolyt, skal du sørge for, at elektrolytten ikke kommer i berøring med hud og øjne. Hvis du får elektrolyt på huden eller i øjnene, skal du straks rense med rent vand og kontakte lægen. Hvis batteriet ændrer form eller farve eller bliver unormalt varmt under opladning eller opbevaring, skal du straks tage batteriet ud og holde op med at bruge det. Ellers kan det medføre batterilækage, overophedning, eksplosion eller brand. Hvis strømkablet eller opladeren er beskadiget (f.eks. hvis ledningen er synlig eller i stykker), eller hvis stikket går løs, skal du straks holde op med at bruge kablet og/eller opladeren. Ellers kan det medføre elektrisk stød, kortslutning i opladeren eller brand. Undgå at bortskaffe batterier ved brand, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. Undgå at modificere eller genfremstille batteriet, indsætte fremmedlegemer i batteriet, nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker, udsætte det for brand, eksplosion eller andre farer. Undgå at berøre batteriet eller opladeren med våde hænder eller at udsætte det for vand. Ellers kan det medføre kortslutning og elektrisk stød. Undgå at tabe telefonen eller batteriet. Hvis du taber telefonen eller batteriet, særligt på hårde overflader, skal det efterfølgende efterses på et servicecenter. Forkert batteribrug kan medføre brand, eksplosion eller andre farer. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale retningslinjer. Din telefon bør kun tilsluttes produkter, som er markeret med USB-IF-logoet eller som overholder USB-IF-programmet. Outputeffekt for oplader DC 5V 1A. Opladerens mål [mm] i EU: 79,5 x 38,2 x 20, Storbritannien: 50,2 x 42 x 39,9, USA: 58,2 x 38,2 x 20. FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE BATTERI. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Der findes flere sikkerhedsoplysninger for dit område på dette websted: 005.

7 NØDOPKALD Din telefon kan bruges til nødopkald i tjenesteområdet. Det kan dog ikke garanteres, at der er forbindelse under alle forhold. Brugeren bør ikke udelukkende være afhængig af telefonen til livsvigtig kommunikation. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriet og opladeren er ikke vandtætte. Sørg for at opbevare dem tørt. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand eller damp. Undgå at røre ved opladeren med våde hænder. Ellers kan det medføre kortslutning, fejl i telefonen og elektrisk stød. Undgå at anbringe telefonen, batteriet og opladeren på steder, hvor de kan blive beskadiget pga. kollision. Ellers kan det medføre batterilækage, fejl i telefonen, overophedning, brand eller eksplosion. Undgå at anbringe magnetiske lagringsmedier, f.eks. magnetkort og disketter, i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Lad ikke telefonen, batteriet og opladeren ligge på steder med en ekstremt høj eller lav temperatur. Ellers kan der opstå funktionsfejl og risiko for brand eller eksplosion. Hvis temperaturen er under 0 C, kan det påvirke batteriets ydelse. Undgå at anbringe skarpe metalgenstande, f.eks. nåle, i nærheden af højttalerne. Højttalermagneten kan tiltrække genstandende, og de kan forårsage skader på personer eller ejendom. Før rengøring eller vedligeholdelse af telefonen, skal du slukke den, frakoble opladeren og fjerne batteriet. Anvend ikke kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske stoffer (f.eks. alkohol og benzen) til at rengøre telefonen eller tilbehør. Ellers kan dele af telefonen eller tilbehør blive beskadiget, eller der kan opstå brand. Rengør telefonen og tilbehøret med en blød, fugtig antistatisk klud. Telefonen eller tilbehøret må ikke adskilles. Ellers er garantien på telefonen og tilbehøret ugyldig, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader. Hvis telefonskærmen er defekt eller ridset, må du ikke berøre eller forsøge at fjerne den defekte eller ridsede del. I sådanne tilfælde skal du straks holde op med at bruge telefonen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Der findes en detaljeret brugervejledning til telefonen og supportoplysninger på dette websted: FCC-ERKLÆRING Denne telefon overholder Del 15 af FCC-bestemmelserne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: - Telefonen må ikke udløse skadelig interferens, og - Telefonen skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som kan medføre uønskede funktionsmåder. Antennerne til telefonen må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller 006.

8 sendere. FCC-ERKLÆRING Bemærk! Landekodevalget gælder kun for ikke-usa-modellen, og er ikke tilgængelig på alle USA-modeller. I henhold til FCC-reglerne skal alle Wi-Fi-produkter, der markedsføres i USA, kun tilsluttes amerikanske driftskanaler. Telefonen er testet og overholder grænserne for en digital Klasse B-enhed, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er nedfældet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i husholdninger. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en installation. Hvis udstyret genererer skadelig interferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen på en af følgende måder: - Vend eller flyt modtagerantennen. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det kredsløb, hvor modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan frafalde brugerens ret til at bruge udstyret OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) Denne telefon overholder myndighedernes krav om eksponering for radiobølger. Telefonen er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgrænserne for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) under den amerikanske regering. I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder FCC s RF-eksponeringsretningslinjer for brug med tilbehør, der ikke indeholder metal, og hvor håndsættet anbringes mindst 1 cm fra kroppen. Hvis der bruges andet udstyr, kan overholdelse af FCC S RF-eksponeringsretningslinjer ikke garanteres. SAR-grænsen som angivet af FCC er 1,6 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under FCC-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,759 W/kg - Krop SAR: 1,143 W/kg SAR-grænsen som angivet af CE er 2,0 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under CE-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,418 W/kg - Krop SAR: 0,790 W/kg Gør følgende for at sænke eksponeringsniveauet: - brug telefonen under gode modtagerforhold, - brug et håndfrit sæt, - gravide bør bruge telefonen med stor afstand til maven,

9 - brug telefonen med stor afstand til kønsdelene! OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) I forbindelse med din telefon, som testes i henhold til EN :2006, er det obligatorisk at udføre lydtests for EN Denne telefon er blevet testet og overholder kravet om lydtrykniveau som angivet i de gældende EN og/eller EN standarder. Der kan opstå permanente høreskader, hvis headset eller hovedtelefoner bruges ved høj lydstyrke i længere perioder. CE SAR-OVERHOLDELSE 0560 Denne telefon overholder EU-kravene (1999/5/EC) om offentlighedens begrænsede eksponering for elektromagnetiske felter via sundhedsbeskyttelse. Grænseværdierne er en del af omfattende anbefalinger for beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og kontrolleret af uafhængige forskningsorganisationer via regelmæssig og grundig evaluering af forskningsresultater. Måleenheden i Det Europæiske Råds anbefalede grænseværdi for mobilenheder er Specific Absorption Rate (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/ kg gnsn. over 10 gram væv. Det overholder kravene fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP). I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne og den europæiske standard EN for brug med dedikeret tilbehør. Brug af andet tilbehør, der indeholder metal, sikrer muligvis ikke overholdelse af ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne. SAR måles med enheden ved en afstand på 1 cm fra kroppen ved sending på det højeste, certificerede outputniveau i alle frekvensbånd på den mobile enhed. Der skal være en afstand på 1 cm mellem kroppen og telefonen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Zound Industries Smartphones AB erklærer hermed, at denne telefon overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring kan ses på dette websted: Følgende standarder er anvendt: 1. SUNDHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: 2010

10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 2. SIKKERHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKEL 3.1 (B) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOFREKVENS (ARTIKEL 3.2 I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Bemærk! Telefonen må bruges i alle EU s medlemsstater, men undersøg den lokale lovgivning i det land, hvor telefonen skal bruges, da brugen af telefonen kan være begrænset i visse eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU). Frankrig: Udendørs brug begrænset til 10 mw e.i.r.p. Inden for båndet MHz. Italien: Der kræves en generel tilladelse til privat brug, hvis WAS/RLAN anvendes uden for egen bolig. Der kræves en generel tilladelse til offentlig brug. Luxembourg: Der kræves en generel tilladelse til netværks- og tjenesteforsyning. Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område, der ligger i en radius på 20 km fra Ny-Ålesund centrum OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE Det overstregede affaldssymbol på telefonen (og medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) indikerer, at de ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør må ikke bortskaffes som usorteret affald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør skal afleveres på en genbrugsstation med henblik på genanvendelse eller korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af telefon, batterier eller elektronisk udstyr ved at kontakte kommunen, genbrugsstationen eller den butik, hvor du købte telefonen. Bortskaffelse af telefonen er underlagt EU-direktivet Waste from Electrical and Electronic

11 Equipment (WEEE). Årsagen til, at WEEE og batteriet skal adskilles fra andet affald er at minimere de potentielle miljømæssige påvirkninger på menneskets sundhed fra farlige stoffer. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE REDUKTION AF FARLIGE STOFFER Telefonen overholder EU-forordningen Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) (Forordning nr. 1907/2006/EC fra Europa-Parlamentet og Rådet) og EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Direktiv 2002/95/EC fra Europa- Parlamentet og Rådet). Der findes flere oplysninger om REACH-overholdelse i forbindelse med din telefon på webstedet BEGRÆNSET ANSVAR Medmindre det er specifikt forbudt i henhold til gældende lov i den relevante jurisdiktion frasiges alle betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser, uanset type, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, uden begrænsning, betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser for holdbarhed, egnethed til et bestemt formål eller en bestemt anvendelse, salgbarhed, salgbar kvalitet, ikke-krænkelse af tredjemands varemærke, patent og ophavsret, tilfredsstillende kvalitet, titel, eller som opstår som følge af en vedtægt eller skik eller forhandling eller handelsmåde, eller i forbindelse med enheden eller brugen deraf, ydelse eller manglende ydelse fra software, hardware, tjeneste eller produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri. Du har muligvis andre rettigheder, det afhænger af stat eller provins. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier og betingelser. I det videst mulige omfang, loven tillader det, begrænses stiltiende garantier eller betingelser for enheden, i det omfang de ikke kan udelukkes, men begrænses, som angivet ovenfor, hermed til halvfems (90) dage fra den dato, du købte den enhed, kravet drejer sig om. I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion kan Zound Industries under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader i forbindelse med enheden eller brugen deraf, eller for ydelse eller manglende ydelse af software, hardware, tjeneste eller for produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri, herunder, uden begrænsning, følgende skader: direkte skader, følgeskader, hændelige skader, indirekte skader, særlige skader, pønalt begrundet erstatning eller ///aggravated damages, driftstab, manglende realiserings af forventet opsparing, driftsafbrydelser, tab af forretningsoplysninger, tab af forretningsmuligheder, beskadigelse eller tab af data, manglende overførsel eller modtagelse af data, problemer med programmer, der anvendes sammen med enheden eller relaterede tjenester, omkostninger til nedetid, manglende brug af enheden eller tjenester relateret dertil eller dele deraf eller mobiltjenester, udgifter til erstatningsvarer, ///costs of cover, faciliteter eller tjenester, finansieringsomkostninger eller andre lignende økonomiske tab, uanset om sådanne skader kunne forudses eller ej, og selvom Zound Industries var blevet informeret om muligheden for sådanne tab. 010.

12 BEGRÆNSET ANSVAR I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion er Zound Industries ikke på nogen måde forpligtet eller ansvarlig over for dig, uanset under kontrakt, tort eller på anden måde, herunder ansvar for forsømmelighed eller objektivt ansvar. Følgende begrænsninger, udelukkelser og ansvarsfraskrivelser er gældende: (a) uanset søgsmålets, kravets eller sagens beskaffenhed, herunder, men ikke begrænset til, kontraktbrud, forsømmelighed, tort, objektivt ansvar eller anden retspraksis og skal forblive gældende efter fundamentale brud eller manglende opfyldelse af aftalens primære formål eller indeholdte beføjelser, og (b) over for Zound Industries og dennes associerede virksomheder, efterfølgere, agenter, leverandører (herunder mobiltjenesteudbydere), godkendte distributører (herunder mobiltjenesteudbydere) og deres respektive direktører, medarbejdere og uafhængige kontrahenter. Udover ovenstående begrænsninger og udelukkelser kan ingen direktører, medarbejdere, agenter, distributører, leverandører eller uafhængige kontrahenter fra Zound Industries eller associerede virksomheder under Zound Industries holdes ansvarlig i forbindelse med din telefon. Al benævnelse af enheden ovenfor omfatter også tilbehør, herunder, men ikke begrænse til, batteriet GARANTI Der findes flere juridiske oplysninger for garanti i dit område på dette websted: Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Websted: Brugeren opfordres til jævnligt at besøge webstedet for at se opdaterede oplysninger. 011.

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 203

Brugervejledning til Nokia 203 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA Taster og dele 9 8 6 7 Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492

ASUS Tablet. Brugervejledning DA8492 ASUS Tablet Brugervejledning DA8492 DA8492 Første udgave November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere