LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 002. JURIDISK MEDDELELSE 003. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 006. NØDOPKALD 006. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 006. FCC-ERKLÆRING 007. OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) 008. CE SAR-OVERHOLDELSE 008. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 009. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE 010. BEGRÆNSET ANSVAR 011. GARANTI 001.

3 JURIDISK MEDDELELSE 2015 Zound Industries Smartphones AB. Alle rettigheder forbeholdes. Der henvises herefter til Zound Industries Smartphones AB som Zound Industries Marshall, Marshall Amps, de respektive logoer, Marshall, Marshall -udstyr samt koncern- og produktidentitet, der anvendes heri, er varemærker tilhørende Marshall Amplification PLC og må ikke bruges uden tilladelse. Alle referencer til Marshall, Marshall Amps, logoer, Marshall og Marshall -udstyr sker under licens fra Marshall Amplification PLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere og må ikke anvendes uden tilladelse. Dette dokument eller dele heraf må ikke reproduceres, ændres eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Zound Industries. Din telefon, som er beskrevet i denne brugervejledning, indeholder muligvis ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Ingen tredjeparter må på nogen måde reproducere, distribuere, modificere, dekompilere, disassemblere, dekryptere, udtrække, udføre reverse engineering på, tildele eller underlicensere førnævnte software eller hardware, medmindre sådanne begrænsninger er forbudt i henhold til gældende lovgivning og gældende bestemmelser. Visse funktioner på telefonen og tilknyttet tilbehør, som er beskrevet heri, er afhængig af den installerede software, funktionalitet og indstillinger på lokale netværk, og de kan muligvis ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor er det muligt, at beskrivelserne i nærværende ikke passer præcist til din telefon eller tilhørende tilbehør. Zound Industries forbeholder sig retten til at ændre eller modificere oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning eller i din telefon uden forudgående varsel eller forpligtelser. Zound Industries kan ikke holdes ansvarlig for lovligheden og kvaliteten af produkter, der uploades eller downloades via denne telefon, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film og ikke-integreret software, som er ophavsretligt beskyttet. Zound Industries fralægger sig ansvaret for alle konsekvenser af installationen af ikke-integreret software. Alle brugere af din telefon skal overholde gældende eksport- eller importlovgivning og -bestemmelser og skal indhente alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndighederne, som er påkrævede for at kunne eksportere, reeksportere eller importere din telefon, herunder software og tekniske data deri. Der findes flere juridiske oplysninger for dit område på dette websted: Der findes detaljere oplysninger om partnere og licens på dette websted: 002.

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugsanvisningen til Marshall London -mobiltelefonen (herefter kaldet telefonen ). Det indeholder desuden oplysninger om sikker brug af telefonen. Læs oplysningerne grundigt, før du tager telefonen i brug. Du kan finde den komplette brugervejledning til din telefon her: Alle nedenstående referencer til brug henviser også til opladning af telefonen, uanset om telefonen er tændt eller slukket. Opbevar telefonen og tilbehør væk fra mindre børn. Tillad ikke, at børn bruger telefonen uden hjælp. Mindre tilbehør, f.eks. batteri eller oplader, kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå at bruge telefonen, når du kører bil. Telefonens skærm kan gå i stykker, hvis du taber telefonen eller den udsættes for betydelige stød. Undgå at bruge telefonen, hvis skærmen er i stykker eller revnet, da det kan medføre skader. Bemærk, at touchskærmen reagerer bedst på en let berøring fra en finger eller en ikke-metal pen. Hvis du trykker hårdt eller bruger en metalgenstand, når du trykker på touchskærmen, kan skærmen blive beskadiget. Undlad at male din telefon. Maling kan tilstoppe de bevægelige dele i telefonen eller telefonens ventilationsåbninger og forhindre korrekt funktion. Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare. Følg instruktionerne i onlinebrugervejledningen nøje ved brug af USB-kablet. Ellers kan der opstå skader på telefonen eller pc en. I tordenvejr bør du undgå at bruge telefonen, mens den oplades, da lyn kan udgøre en risiko. Telefonen overholder RF-specifikationerne, når den bruges i nærheden af øret eller ved en afstand på 1 cm fra kroppen. Kontrollér, at tilbehøret til telefonen, f.eks. hylster, ikke består af metalkomponenter. Opbevar telefonen 1 cm fra kroppen for at overholde kravene i dette dokument. Undgå at berøre antennen, når du bruger telefonen. Hvis du rører antennen, påvirkes opkalds- og kommunikationskvaliteten og medfører øget strømforbrug. Det medfører reduceret tale- og standbytid. Patienter med medicinske implantater (hjerte, insulin osv.) skal holde telefonen 15 cm fra implantatet under opkald og i modsat side af implantatet. Sluk telefonen i nærheden af elektroniske højpræcisionsenheder. Telefonen kan forringe ydelsen af sådanne enheder. Undgå at anbringe telefonen eller tilbehør dertil i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt. Undgå at opbevare magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Overhold regler og bestemmelser for brug af trådløse enheder. Respektér beskyttelsen af andres personlige oplysninger og deres juridiske rettigheder ved brug af trådløse enheder. Sluk, og undlad at tænde eller bruge, telefonen, hvis det er forbudt at bruge telefon, eller hvis telefonen eller andet trådløst udstyr kan medføre interferens eller fare. 003.

5 004. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sluk telefonen om bord på fly. Telefonen kan medføre interferens med kontroludstyr på flyet. Følg alle regler og bestemmelser på hospitaler og sundhedsklinikker. Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr. Undgå at bruge telefonen i fly, hospitaler, benzinstationer eller på værksteder. Undgå at opbevare telefonen et sted med høj temperatur eller i nærheden af brandbare gasser, f.eks. på en benzinstation. Oplad telefonen ved en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Hvis telefonen bruges med batteri, kan den bruges ved en omgivende temperatur på mellem 10 C og 55 C. Telefonen, batteriet og opladeren er ikke vandtæt. Opbevar dem tørt, og undgå at bruge telefonen et fugtigt sted, f.eks. i badeværelset. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand og damp, og undgå, at de, tilsigtet eller ej, nedsænkes i eller vaskes i væske. Undgå at forsøge at adskille telefonen, herunder batteriet eller tilbehør. Telefonen, batteriet og tilbehør må kun efterses og repareres af uddannede fagpersoner. FOREBYGGELSE AF HØRESKADER Brug af headset eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre høreskader. Reducer risikoen for høreskader ved at skrue ned for lyden i headset eller hovedtelefoner til et sikkert og behageligt niveau. Følg disse anbefalinger ved brug af bærbare lydenheder: Skru altid ned for lyden, før du slutter headset eller hovedtelefoner til telefonen. Indtil lydstyrken et roligt sted, og vælg den laveste lydstyrke, hvor du kan høre tilstrækkeligt. Ved brug af headset eller hovedtelefonen skal du skrue ned for lyden, hvis du ikke kan høre lyde fra personer, der taler, over lyden fra headsettet eller hovedtelefonerne, eller hvis folk omkring dig kan høre lyden i dit headset eller dine hovedtelefoner. Begræns den tid, du lytter med headset og hovedtelefoner. Efterhånden som lydstyrken øges, går der mindre tid, før din hørelse kan tage skade. Undgå at lytte ved lydstyrke, der er ubehagelige. Hvis du oplever ringen for ørene, kan høre dæmpet tale eller oplever midlertidige problemer med hørelsen, skal du ophøre med brugen og kontakte din læge. Denne advarsel er et krav under EN :A2. Bemærk! I Frankrig overholder headset/hovedtelefoner til denne telefon det lydtrykniveau, der fremgår af EN : 2000 og/eller EN : 2003-standarden efter krav fra French Article L BATTERI OG OPLADER Vælg kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne model fra Zound Industries. Brugen af andre typer batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre garantien på din telefon, kan overtræde lokale regler og love og kan være farlig. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om, hvor du kan købe godkendte batterier, opladere og tilbehør i dit område. Tag opladeren ud af stikkontakten og din telefon, når den ikke er i brug. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det skal udskiftes. Udskift batteriet, hvis standby- og taletiden er kortere end normalt.

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug den vekselstrømforsyning, der er angivet i specifikationerne til opladeren. En forkert spænding kan medføre brand eller fejl i opladeren. Undgå at forbinde to poler i batteriet med ledere, f.eks. metalgenstande, nøgler eller smykker. Bemærk, at en sådan forbindelse kan opstå ved et uheld, hvis en metalgenstand (mønt, nøgler, smykke, clips eller en pen) forbinder batteriets to poler, f.eks. hvis du bærer batteriet i en lomme eller en taske. Hvis de to poler forbindes, kan batteriet kortslutte, og det kan forårsage skader, forbrænding eller andre skader på personer eller ejendom. Undgå at adskille, knuse, punktere, makulere eller på anden måde forsøge at ændre batteriets form. Undgå at udsætte batteriet for stort tryk. Det kan medføre lækage eller en intern kortslutning, hvilket resulterer i overophedning. Hvis der lækker batterielektrolyt, skal du sørge for, at elektrolytten ikke kommer i berøring med hud og øjne. Hvis du får elektrolyt på huden eller i øjnene, skal du straks rense med rent vand og kontakte lægen. Hvis batteriet ændrer form eller farve eller bliver unormalt varmt under opladning eller opbevaring, skal du straks tage batteriet ud og holde op med at bruge det. Ellers kan det medføre batterilækage, overophedning, eksplosion eller brand. Hvis strømkablet eller opladeren er beskadiget (f.eks. hvis ledningen er synlig eller i stykker), eller hvis stikket går løs, skal du straks holde op med at bruge kablet og/eller opladeren. Ellers kan det medføre elektrisk stød, kortslutning i opladeren eller brand. Undgå at bortskaffe batterier ved brand, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. Undgå at modificere eller genfremstille batteriet, indsætte fremmedlegemer i batteriet, nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker, udsætte det for brand, eksplosion eller andre farer. Undgå at berøre batteriet eller opladeren med våde hænder eller at udsætte det for vand. Ellers kan det medføre kortslutning og elektrisk stød. Undgå at tabe telefonen eller batteriet. Hvis du taber telefonen eller batteriet, særligt på hårde overflader, skal det efterfølgende efterses på et servicecenter. Forkert batteribrug kan medføre brand, eksplosion eller andre farer. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale retningslinjer. Din telefon bør kun tilsluttes produkter, som er markeret med USB-IF-logoet eller som overholder USB-IF-programmet. Outputeffekt for oplader DC 5V 1A. Opladerens mål [mm] i EU: 79,5 x 38,2 x 20, Storbritannien: 50,2 x 42 x 39,9, USA: 58,2 x 38,2 x 20. FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE BATTERI. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Der findes flere sikkerhedsoplysninger for dit område på dette websted: 005.

7 NØDOPKALD Din telefon kan bruges til nødopkald i tjenesteområdet. Det kan dog ikke garanteres, at der er forbindelse under alle forhold. Brugeren bør ikke udelukkende være afhængig af telefonen til livsvigtig kommunikation. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriet og opladeren er ikke vandtætte. Sørg for at opbevare dem tørt. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand eller damp. Undgå at røre ved opladeren med våde hænder. Ellers kan det medføre kortslutning, fejl i telefonen og elektrisk stød. Undgå at anbringe telefonen, batteriet og opladeren på steder, hvor de kan blive beskadiget pga. kollision. Ellers kan det medføre batterilækage, fejl i telefonen, overophedning, brand eller eksplosion. Undgå at anbringe magnetiske lagringsmedier, f.eks. magnetkort og disketter, i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Lad ikke telefonen, batteriet og opladeren ligge på steder med en ekstremt høj eller lav temperatur. Ellers kan der opstå funktionsfejl og risiko for brand eller eksplosion. Hvis temperaturen er under 0 C, kan det påvirke batteriets ydelse. Undgå at anbringe skarpe metalgenstande, f.eks. nåle, i nærheden af højttalerne. Højttalermagneten kan tiltrække genstandende, og de kan forårsage skader på personer eller ejendom. Før rengøring eller vedligeholdelse af telefonen, skal du slukke den, frakoble opladeren og fjerne batteriet. Anvend ikke kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske stoffer (f.eks. alkohol og benzen) til at rengøre telefonen eller tilbehør. Ellers kan dele af telefonen eller tilbehør blive beskadiget, eller der kan opstå brand. Rengør telefonen og tilbehøret med en blød, fugtig antistatisk klud. Telefonen eller tilbehøret må ikke adskilles. Ellers er garantien på telefonen og tilbehøret ugyldig, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader. Hvis telefonskærmen er defekt eller ridset, må du ikke berøre eller forsøge at fjerne den defekte eller ridsede del. I sådanne tilfælde skal du straks holde op med at bruge telefonen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Der findes en detaljeret brugervejledning til telefonen og supportoplysninger på dette websted: FCC-ERKLÆRING Denne telefon overholder Del 15 af FCC-bestemmelserne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: - Telefonen må ikke udløse skadelig interferens, og - Telefonen skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som kan medføre uønskede funktionsmåder. Antennerne til telefonen må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller 006.

8 sendere. FCC-ERKLÆRING Bemærk! Landekodevalget gælder kun for ikke-usa-modellen, og er ikke tilgængelig på alle USA-modeller. I henhold til FCC-reglerne skal alle Wi-Fi-produkter, der markedsføres i USA, kun tilsluttes amerikanske driftskanaler. Telefonen er testet og overholder grænserne for en digital Klasse B-enhed, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er nedfældet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i husholdninger. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en installation. Hvis udstyret genererer skadelig interferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen på en af følgende måder: - Vend eller flyt modtagerantennen. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det kredsløb, hvor modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan frafalde brugerens ret til at bruge udstyret OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) Denne telefon overholder myndighedernes krav om eksponering for radiobølger. Telefonen er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgrænserne for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) under den amerikanske regering. I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder FCC s RF-eksponeringsretningslinjer for brug med tilbehør, der ikke indeholder metal, og hvor håndsættet anbringes mindst 1 cm fra kroppen. Hvis der bruges andet udstyr, kan overholdelse af FCC S RF-eksponeringsretningslinjer ikke garanteres. SAR-grænsen som angivet af FCC er 1,6 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under FCC-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,759 W/kg - Krop SAR: 1,143 W/kg SAR-grænsen som angivet af CE er 2,0 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under CE-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,418 W/kg - Krop SAR: 0,790 W/kg Gør følgende for at sænke eksponeringsniveauet: - brug telefonen under gode modtagerforhold, - brug et håndfrit sæt, - gravide bør bruge telefonen med stor afstand til maven,

9 - brug telefonen med stor afstand til kønsdelene! OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) I forbindelse med din telefon, som testes i henhold til EN :2006, er det obligatorisk at udføre lydtests for EN Denne telefon er blevet testet og overholder kravet om lydtrykniveau som angivet i de gældende EN og/eller EN standarder. Der kan opstå permanente høreskader, hvis headset eller hovedtelefoner bruges ved høj lydstyrke i længere perioder. CE SAR-OVERHOLDELSE 0560 Denne telefon overholder EU-kravene (1999/5/EC) om offentlighedens begrænsede eksponering for elektromagnetiske felter via sundhedsbeskyttelse. Grænseværdierne er en del af omfattende anbefalinger for beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og kontrolleret af uafhængige forskningsorganisationer via regelmæssig og grundig evaluering af forskningsresultater. Måleenheden i Det Europæiske Råds anbefalede grænseværdi for mobilenheder er Specific Absorption Rate (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/ kg gnsn. over 10 gram væv. Det overholder kravene fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP). I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne og den europæiske standard EN for brug med dedikeret tilbehør. Brug af andet tilbehør, der indeholder metal, sikrer muligvis ikke overholdelse af ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne. SAR måles med enheden ved en afstand på 1 cm fra kroppen ved sending på det højeste, certificerede outputniveau i alle frekvensbånd på den mobile enhed. Der skal være en afstand på 1 cm mellem kroppen og telefonen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Zound Industries Smartphones AB erklærer hermed, at denne telefon overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring kan ses på dette websted: Følgende standarder er anvendt: 1. SUNDHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: 2010

10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 2. SIKKERHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKEL 3.1 (B) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOFREKVENS (ARTIKEL 3.2 I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Bemærk! Telefonen må bruges i alle EU s medlemsstater, men undersøg den lokale lovgivning i det land, hvor telefonen skal bruges, da brugen af telefonen kan være begrænset i visse eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU). Frankrig: Udendørs brug begrænset til 10 mw e.i.r.p. Inden for båndet MHz. Italien: Der kræves en generel tilladelse til privat brug, hvis WAS/RLAN anvendes uden for egen bolig. Der kræves en generel tilladelse til offentlig brug. Luxembourg: Der kræves en generel tilladelse til netværks- og tjenesteforsyning. Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område, der ligger i en radius på 20 km fra Ny-Ålesund centrum OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE Det overstregede affaldssymbol på telefonen (og medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) indikerer, at de ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør må ikke bortskaffes som usorteret affald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør skal afleveres på en genbrugsstation med henblik på genanvendelse eller korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af telefon, batterier eller elektronisk udstyr ved at kontakte kommunen, genbrugsstationen eller den butik, hvor du købte telefonen. Bortskaffelse af telefonen er underlagt EU-direktivet Waste from Electrical and Electronic

11 Equipment (WEEE). Årsagen til, at WEEE og batteriet skal adskilles fra andet affald er at minimere de potentielle miljømæssige påvirkninger på menneskets sundhed fra farlige stoffer. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE REDUKTION AF FARLIGE STOFFER Telefonen overholder EU-forordningen Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) (Forordning nr. 1907/2006/EC fra Europa-Parlamentet og Rådet) og EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Direktiv 2002/95/EC fra Europa- Parlamentet og Rådet). Der findes flere oplysninger om REACH-overholdelse i forbindelse med din telefon på webstedet BEGRÆNSET ANSVAR Medmindre det er specifikt forbudt i henhold til gældende lov i den relevante jurisdiktion frasiges alle betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser, uanset type, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, uden begrænsning, betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser for holdbarhed, egnethed til et bestemt formål eller en bestemt anvendelse, salgbarhed, salgbar kvalitet, ikke-krænkelse af tredjemands varemærke, patent og ophavsret, tilfredsstillende kvalitet, titel, eller som opstår som følge af en vedtægt eller skik eller forhandling eller handelsmåde, eller i forbindelse med enheden eller brugen deraf, ydelse eller manglende ydelse fra software, hardware, tjeneste eller produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri. Du har muligvis andre rettigheder, det afhænger af stat eller provins. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier og betingelser. I det videst mulige omfang, loven tillader det, begrænses stiltiende garantier eller betingelser for enheden, i det omfang de ikke kan udelukkes, men begrænses, som angivet ovenfor, hermed til halvfems (90) dage fra den dato, du købte den enhed, kravet drejer sig om. I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion kan Zound Industries under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader i forbindelse med enheden eller brugen deraf, eller for ydelse eller manglende ydelse af software, hardware, tjeneste eller for produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri, herunder, uden begrænsning, følgende skader: direkte skader, følgeskader, hændelige skader, indirekte skader, særlige skader, pønalt begrundet erstatning eller ///aggravated damages, driftstab, manglende realiserings af forventet opsparing, driftsafbrydelser, tab af forretningsoplysninger, tab af forretningsmuligheder, beskadigelse eller tab af data, manglende overførsel eller modtagelse af data, problemer med programmer, der anvendes sammen med enheden eller relaterede tjenester, omkostninger til nedetid, manglende brug af enheden eller tjenester relateret dertil eller dele deraf eller mobiltjenester, udgifter til erstatningsvarer, ///costs of cover, faciliteter eller tjenester, finansieringsomkostninger eller andre lignende økonomiske tab, uanset om sådanne skader kunne forudses eller ej, og selvom Zound Industries var blevet informeret om muligheden for sådanne tab. 010.

12 BEGRÆNSET ANSVAR I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion er Zound Industries ikke på nogen måde forpligtet eller ansvarlig over for dig, uanset under kontrakt, tort eller på anden måde, herunder ansvar for forsømmelighed eller objektivt ansvar. Følgende begrænsninger, udelukkelser og ansvarsfraskrivelser er gældende: (a) uanset søgsmålets, kravets eller sagens beskaffenhed, herunder, men ikke begrænset til, kontraktbrud, forsømmelighed, tort, objektivt ansvar eller anden retspraksis og skal forblive gældende efter fundamentale brud eller manglende opfyldelse af aftalens primære formål eller indeholdte beføjelser, og (b) over for Zound Industries og dennes associerede virksomheder, efterfølgere, agenter, leverandører (herunder mobiltjenesteudbydere), godkendte distributører (herunder mobiltjenesteudbydere) og deres respektive direktører, medarbejdere og uafhængige kontrahenter. Udover ovenstående begrænsninger og udelukkelser kan ingen direktører, medarbejdere, agenter, distributører, leverandører eller uafhængige kontrahenter fra Zound Industries eller associerede virksomheder under Zound Industries holdes ansvarlig i forbindelse med din telefon. Al benævnelse af enheden ovenfor omfatter også tilbehør, herunder, men ikke begrænse til, batteriet GARANTI Der findes flere juridiske oplysninger for garanti i dit område på dette websted: Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Websted: Brugeren opfordres til jævnligt at besøge webstedet for at se opdaterede oplysninger. 011.

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere