LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER"

Transkript

1 LONDON OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG JURIDISKE OPLYSNINGER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 002. JURIDISK MEDDELELSE 003. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 006. NØDOPKALD 006. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 006. FCC-ERKLÆRING 007. OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) 008. CE SAR-OVERHOLDELSE 008. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 009. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE 010. BEGRÆNSET ANSVAR 011. GARANTI 001.

3 JURIDISK MEDDELELSE 2015 Zound Industries Smartphones AB. Alle rettigheder forbeholdes. Der henvises herefter til Zound Industries Smartphones AB som Zound Industries Marshall, Marshall Amps, de respektive logoer, Marshall, Marshall -udstyr samt koncern- og produktidentitet, der anvendes heri, er varemærker tilhørende Marshall Amplification PLC og må ikke bruges uden tilladelse. Alle referencer til Marshall, Marshall Amps, logoer, Marshall og Marshall -udstyr sker under licens fra Marshall Amplification PLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere og må ikke anvendes uden tilladelse. Dette dokument eller dele heraf må ikke reproduceres, ændres eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Zound Industries. Din telefon, som er beskrevet i denne brugervejledning, indeholder muligvis ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Ingen tredjeparter må på nogen måde reproducere, distribuere, modificere, dekompilere, disassemblere, dekryptere, udtrække, udføre reverse engineering på, tildele eller underlicensere førnævnte software eller hardware, medmindre sådanne begrænsninger er forbudt i henhold til gældende lovgivning og gældende bestemmelser. Visse funktioner på telefonen og tilknyttet tilbehør, som er beskrevet heri, er afhængig af den installerede software, funktionalitet og indstillinger på lokale netværk, og de kan muligvis ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor er det muligt, at beskrivelserne i nærværende ikke passer præcist til din telefon eller tilhørende tilbehør. Zound Industries forbeholder sig retten til at ændre eller modificere oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning eller i din telefon uden forudgående varsel eller forpligtelser. Zound Industries kan ikke holdes ansvarlig for lovligheden og kvaliteten af produkter, der uploades eller downloades via denne telefon, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film og ikke-integreret software, som er ophavsretligt beskyttet. Zound Industries fralægger sig ansvaret for alle konsekvenser af installationen af ikke-integreret software. Alle brugere af din telefon skal overholde gældende eksport- eller importlovgivning og -bestemmelser og skal indhente alle nødvendige tilladelser og licenser fra myndighederne, som er påkrævede for at kunne eksportere, reeksportere eller importere din telefon, herunder software og tekniske data deri. Der findes flere juridiske oplysninger for dit område på dette websted: Der findes detaljere oplysninger om partnere og licens på dette websted: 002.

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugsanvisningen til Marshall London -mobiltelefonen (herefter kaldet telefonen ). Det indeholder desuden oplysninger om sikker brug af telefonen. Læs oplysningerne grundigt, før du tager telefonen i brug. Du kan finde den komplette brugervejledning til din telefon her: Alle nedenstående referencer til brug henviser også til opladning af telefonen, uanset om telefonen er tændt eller slukket. Opbevar telefonen og tilbehør væk fra mindre børn. Tillad ikke, at børn bruger telefonen uden hjælp. Mindre tilbehør, f.eks. batteri eller oplader, kan udgøre en kvælningsrisiko. Undgå at bruge telefonen, når du kører bil. Telefonens skærm kan gå i stykker, hvis du taber telefonen eller den udsættes for betydelige stød. Undgå at bruge telefonen, hvis skærmen er i stykker eller revnet, da det kan medføre skader. Bemærk, at touchskærmen reagerer bedst på en let berøring fra en finger eller en ikke-metal pen. Hvis du trykker hårdt eller bruger en metalgenstand, når du trykker på touchskærmen, kan skærmen blive beskadiget. Undlad at male din telefon. Maling kan tilstoppe de bevægelige dele i telefonen eller telefonens ventilationsåbninger og forhindre korrekt funktion. Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare. Følg instruktionerne i onlinebrugervejledningen nøje ved brug af USB-kablet. Ellers kan der opstå skader på telefonen eller pc en. I tordenvejr bør du undgå at bruge telefonen, mens den oplades, da lyn kan udgøre en risiko. Telefonen overholder RF-specifikationerne, når den bruges i nærheden af øret eller ved en afstand på 1 cm fra kroppen. Kontrollér, at tilbehøret til telefonen, f.eks. hylster, ikke består af metalkomponenter. Opbevar telefonen 1 cm fra kroppen for at overholde kravene i dette dokument. Undgå at berøre antennen, når du bruger telefonen. Hvis du rører antennen, påvirkes opkalds- og kommunikationskvaliteten og medfører øget strømforbrug. Det medfører reduceret tale- og standbytid. Patienter med medicinske implantater (hjerte, insulin osv.) skal holde telefonen 15 cm fra implantatet under opkald og i modsat side af implantatet. Sluk telefonen i nærheden af elektroniske højpræcisionsenheder. Telefonen kan forringe ydelsen af sådanne enheder. Undgå at anbringe telefonen eller tilbehør dertil i beholdere med et stærkt elektromagnetisk felt. Undgå at opbevare magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Overhold regler og bestemmelser for brug af trådløse enheder. Respektér beskyttelsen af andres personlige oplysninger og deres juridiske rettigheder ved brug af trådløse enheder. Sluk, og undlad at tænde eller bruge, telefonen, hvis det er forbudt at bruge telefon, eller hvis telefonen eller andet trådløst udstyr kan medføre interferens eller fare. 003.

5 004. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sluk telefonen om bord på fly. Telefonen kan medføre interferens med kontroludstyr på flyet. Følg alle regler og bestemmelser på hospitaler og sundhedsklinikker. Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr. Undgå at bruge telefonen i fly, hospitaler, benzinstationer eller på værksteder. Undgå at opbevare telefonen et sted med høj temperatur eller i nærheden af brandbare gasser, f.eks. på en benzinstation. Oplad telefonen ved en omgivende temperatur på mellem 0 C og 40 C. Hvis telefonen bruges med batteri, kan den bruges ved en omgivende temperatur på mellem 10 C og 55 C. Telefonen, batteriet og opladeren er ikke vandtæt. Opbevar dem tørt, og undgå at bruge telefonen et fugtigt sted, f.eks. i badeværelset. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand og damp, og undgå, at de, tilsigtet eller ej, nedsænkes i eller vaskes i væske. Undgå at forsøge at adskille telefonen, herunder batteriet eller tilbehør. Telefonen, batteriet og tilbehør må kun efterses og repareres af uddannede fagpersoner. FOREBYGGELSE AF HØRESKADER Brug af headset eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre høreskader. Reducer risikoen for høreskader ved at skrue ned for lyden i headset eller hovedtelefoner til et sikkert og behageligt niveau. Følg disse anbefalinger ved brug af bærbare lydenheder: Skru altid ned for lyden, før du slutter headset eller hovedtelefoner til telefonen. Indtil lydstyrken et roligt sted, og vælg den laveste lydstyrke, hvor du kan høre tilstrækkeligt. Ved brug af headset eller hovedtelefonen skal du skrue ned for lyden, hvis du ikke kan høre lyde fra personer, der taler, over lyden fra headsettet eller hovedtelefonerne, eller hvis folk omkring dig kan høre lyden i dit headset eller dine hovedtelefoner. Begræns den tid, du lytter med headset og hovedtelefoner. Efterhånden som lydstyrken øges, går der mindre tid, før din hørelse kan tage skade. Undgå at lytte ved lydstyrke, der er ubehagelige. Hvis du oplever ringen for ørene, kan høre dæmpet tale eller oplever midlertidige problemer med hørelsen, skal du ophøre med brugen og kontakte din læge. Denne advarsel er et krav under EN :A2. Bemærk! I Frankrig overholder headset/hovedtelefoner til denne telefon det lydtrykniveau, der fremgår af EN : 2000 og/eller EN : 2003-standarden efter krav fra French Article L BATTERI OG OPLADER Vælg kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne model fra Zound Industries. Brugen af andre typer batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre garantien på din telefon, kan overtræde lokale regler og love og kan være farlig. Kontakt forhandleren for at få oplysninger om, hvor du kan købe godkendte batterier, opladere og tilbehør i dit område. Tag opladeren ud af stikkontakten og din telefon, når den ikke er i brug. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det skal udskiftes. Udskift batteriet, hvis standby- og taletiden er kortere end normalt.

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Brug den vekselstrømforsyning, der er angivet i specifikationerne til opladeren. En forkert spænding kan medføre brand eller fejl i opladeren. Undgå at forbinde to poler i batteriet med ledere, f.eks. metalgenstande, nøgler eller smykker. Bemærk, at en sådan forbindelse kan opstå ved et uheld, hvis en metalgenstand (mønt, nøgler, smykke, clips eller en pen) forbinder batteriets to poler, f.eks. hvis du bærer batteriet i en lomme eller en taske. Hvis de to poler forbindes, kan batteriet kortslutte, og det kan forårsage skader, forbrænding eller andre skader på personer eller ejendom. Undgå at adskille, knuse, punktere, makulere eller på anden måde forsøge at ændre batteriets form. Undgå at udsætte batteriet for stort tryk. Det kan medføre lækage eller en intern kortslutning, hvilket resulterer i overophedning. Hvis der lækker batterielektrolyt, skal du sørge for, at elektrolytten ikke kommer i berøring med hud og øjne. Hvis du får elektrolyt på huden eller i øjnene, skal du straks rense med rent vand og kontakte lægen. Hvis batteriet ændrer form eller farve eller bliver unormalt varmt under opladning eller opbevaring, skal du straks tage batteriet ud og holde op med at bruge det. Ellers kan det medføre batterilækage, overophedning, eksplosion eller brand. Hvis strømkablet eller opladeren er beskadiget (f.eks. hvis ledningen er synlig eller i stykker), eller hvis stikket går løs, skal du straks holde op med at bruge kablet og/eller opladeren. Ellers kan det medføre elektrisk stød, kortslutning i opladeren eller brand. Undgå at bortskaffe batterier ved brand, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. Undgå at modificere eller genfremstille batteriet, indsætte fremmedlegemer i batteriet, nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker, udsætte det for brand, eksplosion eller andre farer. Undgå at berøre batteriet eller opladeren med våde hænder eller at udsætte det for vand. Ellers kan det medføre kortslutning og elektrisk stød. Undgå at tabe telefonen eller batteriet. Hvis du taber telefonen eller batteriet, særligt på hårde overflader, skal det efterfølgende efterses på et servicecenter. Forkert batteribrug kan medføre brand, eksplosion eller andre farer. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale retningslinjer. Din telefon bør kun tilsluttes produkter, som er markeret med USB-IF-logoet eller som overholder USB-IF-programmet. Outputeffekt for oplader DC 5V 1A. Opladerens mål [mm] i EU: 79,5 x 38,2 x 20, Storbritannien: 50,2 x 42 x 39,9, USA: 58,2 x 38,2 x 20. FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE BATTERI. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Der findes flere sikkerhedsoplysninger for dit område på dette websted: 005.

7 NØDOPKALD Din telefon kan bruges til nødopkald i tjenesteområdet. Det kan dog ikke garanteres, at der er forbindelse under alle forhold. Brugeren bør ikke udelukkende være afhængig af telefonen til livsvigtig kommunikation. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Batteriet og opladeren er ikke vandtætte. Sørg for at opbevare dem tørt. Beskyt telefonen, batteriet og opladeren mod vand eller damp. Undgå at røre ved opladeren med våde hænder. Ellers kan det medføre kortslutning, fejl i telefonen og elektrisk stød. Undgå at anbringe telefonen, batteriet og opladeren på steder, hvor de kan blive beskadiget pga. kollision. Ellers kan det medføre batterilækage, fejl i telefonen, overophedning, brand eller eksplosion. Undgå at anbringe magnetiske lagringsmedier, f.eks. magnetkort og disketter, i nærheden af telefonen. Stråling fra telefonen kan slette oplysninger på disse medier. Lad ikke telefonen, batteriet og opladeren ligge på steder med en ekstremt høj eller lav temperatur. Ellers kan der opstå funktionsfejl og risiko for brand eller eksplosion. Hvis temperaturen er under 0 C, kan det påvirke batteriets ydelse. Undgå at anbringe skarpe metalgenstande, f.eks. nåle, i nærheden af højttalerne. Højttalermagneten kan tiltrække genstandende, og de kan forårsage skader på personer eller ejendom. Før rengøring eller vedligeholdelse af telefonen, skal du slukke den, frakoble opladeren og fjerne batteriet. Anvend ikke kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske stoffer (f.eks. alkohol og benzen) til at rengøre telefonen eller tilbehør. Ellers kan dele af telefonen eller tilbehør blive beskadiget, eller der kan opstå brand. Rengør telefonen og tilbehøret med en blød, fugtig antistatisk klud. Telefonen eller tilbehøret må ikke adskilles. Ellers er garantien på telefonen og tilbehøret ugyldig, og producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader. Hvis telefonskærmen er defekt eller ridset, må du ikke berøre eller forsøge at fjerne den defekte eller ridsede del. I sådanne tilfælde skal du straks holde op med at bruge telefonen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få hjælp. Der findes en detaljeret brugervejledning til telefonen og supportoplysninger på dette websted: FCC-ERKLÆRING Denne telefon overholder Del 15 af FCC-bestemmelserne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: - Telefonen må ikke udløse skadelig interferens, og - Telefonen skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som kan medføre uønskede funktionsmåder. Antennerne til telefonen må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller 006.

8 sendere. FCC-ERKLÆRING Bemærk! Landekodevalget gælder kun for ikke-usa-modellen, og er ikke tilgængelig på alle USA-modeller. I henhold til FCC-reglerne skal alle Wi-Fi-produkter, der markedsføres i USA, kun tilsluttes amerikanske driftskanaler. Telefonen er testet og overholder grænserne for en digital Klasse B-enhed, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er nedfældet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i husholdninger. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og, hvis det ikke installeres og anvendes i henhold til instruktionerne, kan det medføre skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en installation. Hvis udstyret genererer skadelig interferens i forbindelse med radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen på en af følgende måder: - Vend eller flyt modtagerantennen. - Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. - Slut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det kredsløb, hvor modtageren er tilsluttet. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan frafalde brugerens ret til at bruge udstyret OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) Denne telefon overholder myndighedernes krav om eksponering for radiobølger. Telefonen er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgrænserne for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) under den amerikanske regering. I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder FCC s RF-eksponeringsretningslinjer for brug med tilbehør, der ikke indeholder metal, og hvor håndsættet anbringes mindst 1 cm fra kroppen. Hvis der bruges andet udstyr, kan overholdelse af FCC S RF-eksponeringsretningslinjer ikke garanteres. SAR-grænsen som angivet af FCC er 1,6 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under FCC-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,759 W/kg - Krop SAR: 1,143 W/kg SAR-grænsen som angivet af CE er 2,0 W/kg. De højest rapporterede SAR-værdier under CE-reglerne for din telefon er angivet herunder: - Hoved SAR: 0,418 W/kg - Krop SAR: 0,790 W/kg Gør følgende for at sænke eksponeringsniveauet: - brug telefonen under gode modtagerforhold, - brug et håndfrit sæt, - gravide bør bruge telefonen med stor afstand til maven,

9 - brug telefonen med stor afstand til kønsdelene! OPLYSNINGER OM RF-EKSPONERING (SAR) I forbindelse med din telefon, som testes i henhold til EN :2006, er det obligatorisk at udføre lydtests for EN Denne telefon er blevet testet og overholder kravet om lydtrykniveau som angivet i de gældende EN og/eller EN standarder. Der kan opstå permanente høreskader, hvis headset eller hovedtelefoner bruges ved høj lydstyrke i længere perioder. CE SAR-OVERHOLDELSE 0560 Denne telefon overholder EU-kravene (1999/5/EC) om offentlighedens begrænsede eksponering for elektromagnetiske felter via sundhedsbeskyttelse. Grænseværdierne er en del af omfattende anbefalinger for beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og kontrolleret af uafhængige forskningsorganisationer via regelmæssig og grundig evaluering af forskningsresultater. Måleenheden i Det Europæiske Råds anbefalede grænseværdi for mobilenheder er Specific Absorption Rate (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/ kg gnsn. over 10 gram væv. Det overholder kravene fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP). I forbindelse med brug, hvor telefonen bæres på kroppen, er telefonen testet og overholder ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne og den europæiske standard EN for brug med dedikeret tilbehør. Brug af andet tilbehør, der indeholder metal, sikrer muligvis ikke overholdelse af ICNIRP-eksponeringsretningslinjerne. SAR måles med enheden ved en afstand på 1 cm fra kroppen ved sending på det højeste, certificerede outputniveau i alle frekvensbånd på den mobile enhed. Der skal være en afstand på 1 cm mellem kroppen og telefonen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Zound Industries Smartphones AB erklærer hermed, at denne telefon overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring kan ses på dette websted: Følgende standarder er anvendt: 1. SUNDHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN 50566: 2013 EN 50360: 2001 / A1: 2012 EN : 2006 / -2 : 2010 EN 62479: 2010

10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 2. SIKKERHED (ARTIKEL 3.1(A) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN : A11: A1: A12: A2: 2013 EN : EN : ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKEL 3.1 (B) I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V RADIOFREKVENS (ARTIKEL 3.2 I R&TTE-DIREKTIVET) Anvendte standarder: EN V1.8.1 EN V1.6.1 / -2 V1.4.1 EN V9.0.2 EN V1.7.1 EN V6.2.1 / -2 V6.2.1 EN V6.2.1 Bemærk! Telefonen må bruges i alle EU s medlemsstater, men undersøg den lokale lovgivning i det land, hvor telefonen skal bruges, da brugen af telefonen kan være begrænset i visse eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU). Frankrig: Udendørs brug begrænset til 10 mw e.i.r.p. Inden for båndet MHz. Italien: Der kræves en generel tilladelse til privat brug, hvis WAS/RLAN anvendes uden for egen bolig. Der kræves en generel tilladelse til offentlig brug. Luxembourg: Der kræves en generel tilladelse til netværks- og tjenesteforsyning. Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område, der ligger i en radius på 20 km fra Ny-Ålesund centrum OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE Det overstregede affaldssymbol på telefonen (og medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) indikerer, at de ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør må ikke bortskaffes som usorteret affald. Telefonen, batterier og elektronisk tilbehør skal afleveres på en genbrugsstation med henblik på genanvendelse eller korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af telefon, batterier eller elektronisk udstyr ved at kontakte kommunen, genbrugsstationen eller den butik, hvor du købte telefonen. Bortskaffelse af telefonen er underlagt EU-direktivet Waste from Electrical and Electronic

11 Equipment (WEEE). Årsagen til, at WEEE og batteriet skal adskilles fra andet affald er at minimere de potentielle miljømæssige påvirkninger på menneskets sundhed fra farlige stoffer. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE REDUKTION AF FARLIGE STOFFER Telefonen overholder EU-forordningen Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) (Forordning nr. 1907/2006/EC fra Europa-Parlamentet og Rådet) og EU-direktivet Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (Direktiv 2002/95/EC fra Europa- Parlamentet og Rådet). Der findes flere oplysninger om REACH-overholdelse i forbindelse med din telefon på webstedet BEGRÆNSET ANSVAR Medmindre det er specifikt forbudt i henhold til gældende lov i den relevante jurisdiktion frasiges alle betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser, uanset type, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, uden begrænsning, betingelser, påtegninger, garantier, repræsentationer eller indeståelser for holdbarhed, egnethed til et bestemt formål eller en bestemt anvendelse, salgbarhed, salgbar kvalitet, ikke-krænkelse af tredjemands varemærke, patent og ophavsret, tilfredsstillende kvalitet, titel, eller som opstår som følge af en vedtægt eller skik eller forhandling eller handelsmåde, eller i forbindelse med enheden eller brugen deraf, ydelse eller manglende ydelse fra software, hardware, tjeneste eller produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri. Du har muligvis andre rettigheder, det afhænger af stat eller provins. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier og betingelser. I det videst mulige omfang, loven tillader det, begrænses stiltiende garantier eller betingelser for enheden, i det omfang de ikke kan udelukkes, men begrænses, som angivet ovenfor, hermed til halvfems (90) dage fra den dato, du købte den enhed, kravet drejer sig om. I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion kan Zound Industries under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader i forbindelse med enheden eller brugen deraf, eller for ydelse eller manglende ydelse af software, hardware, tjeneste eller for produkter eller tjenester fra tredjepart, der refereres til heri, herunder, uden begrænsning, følgende skader: direkte skader, følgeskader, hændelige skader, indirekte skader, særlige skader, pønalt begrundet erstatning eller ///aggravated damages, driftstab, manglende realiserings af forventet opsparing, driftsafbrydelser, tab af forretningsoplysninger, tab af forretningsmuligheder, beskadigelse eller tab af data, manglende overførsel eller modtagelse af data, problemer med programmer, der anvendes sammen med enheden eller relaterede tjenester, omkostninger til nedetid, manglende brug af enheden eller tjenester relateret dertil eller dele deraf eller mobiltjenester, udgifter til erstatningsvarer, ///costs of cover, faciliteter eller tjenester, finansieringsomkostninger eller andre lignende økonomiske tab, uanset om sådanne skader kunne forudses eller ej, og selvom Zound Industries var blevet informeret om muligheden for sådanne tab. 010.

12 BEGRÆNSET ANSVAR I det videst mulige omfang, loven tillader det i din jurisdiktion er Zound Industries ikke på nogen måde forpligtet eller ansvarlig over for dig, uanset under kontrakt, tort eller på anden måde, herunder ansvar for forsømmelighed eller objektivt ansvar. Følgende begrænsninger, udelukkelser og ansvarsfraskrivelser er gældende: (a) uanset søgsmålets, kravets eller sagens beskaffenhed, herunder, men ikke begrænset til, kontraktbrud, forsømmelighed, tort, objektivt ansvar eller anden retspraksis og skal forblive gældende efter fundamentale brud eller manglende opfyldelse af aftalens primære formål eller indeholdte beføjelser, og (b) over for Zound Industries og dennes associerede virksomheder, efterfølgere, agenter, leverandører (herunder mobiltjenesteudbydere), godkendte distributører (herunder mobiltjenesteudbydere) og deres respektive direktører, medarbejdere og uafhængige kontrahenter. Udover ovenstående begrænsninger og udelukkelser kan ingen direktører, medarbejdere, agenter, distributører, leverandører eller uafhængige kontrahenter fra Zound Industries eller associerede virksomheder under Zound Industries holdes ansvarlig i forbindelse med din telefon. Al benævnelse af enheden ovenfor omfatter også tilbehør, herunder, men ikke begrænse til, batteriet GARANTI Der findes flere juridiske oplysninger for garanti i dit område på dette websted: Zound Industries Smartphones AB, Torsgatan 2, Stockholm Sweden Websted: Brugeren opfordres til jævnligt at besøge webstedet for at se opdaterede oplysninger. 011.

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen til HUAWEI

Velkommen til HUAWEI Velkommen til HUAWEI U8650-1 Kort startvejledning Juridisk meddelelse Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives eller videresendes

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDET AF ÆSKEN 2. SYSTEMKRAV BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Systemkrav 2. INDHOLDET AF ÆSKEN 3. Installation/Registrering/Teknisk support 4. Vigtige funktioner 5. Sådan bruges kontrolenheden til Razer Megalodon 6. Sikkerhed

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere