Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å"

Transkript

1 Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området er udvalgt til gennemførelse af et statsligt vådområde projekt. Der arbejdes også med gennemførelse af en række andre vådområde-projekter i oplandet til Limfjorden såvel som andre steder i Danmark. Aktuelt arbejdes der også med projekter i Skals Å og Simested Å, der som Jordbro Å løber til Hjarbæk Fjord. Hensigten er at forbedre vandmiljøet i Hjarbæk Fjord og i Limfjorden. Der er gennemført en teknisk-biologisk forundersøgelse og en ejendomsmæssig forundersøgelse i 2012/2013. På baggrund heraf har NAER givet tilsagn om midler til realisering af vådområdeprojektet. Der er i februar 2014 igangsat en jordfordeling med skæringsdato 1. april De hidtidige forhandlinger er forløbet positiv, og der vurderes at være grundlag for at igangsætte en detailprojektering. Den aktuelle rådgivningsopgave omfatter detailprojektering, udbud og tilsyn for projektet Finansiering og mål Projektet er finansieret af midler til statslige vådområdeprojekter og medfinansieres af midler fra EU s landdistriktsprogram. Naturstyrelsen har identificeret 14 mulige projekter på tilsammen 1725 ha, projekter, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af vore kystvande med 210 ton kvælstof pr. år. Den statslige vådområdeindsats er et supplement til indsatsen i de statslige vandplaner. Etableringen af vådområderne vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side. Formålet med Jordbro Å projektet er flersidigt: o det væsentligste mål er at reducere kvælstofudledningen til Hjarbæk Fjord o at genskabe naturlig hydrologi i området o at sikre og gerne forbedre de biologiske værdier for både flora og fauna o at muliggøre afgræsning på de ikke vanddækkede arealer efter projektet er gennemført o at fastholde eller eventuelt øge de rekreative muligheder i området 1

2 2.1.3 Organisering af projektet Naturstyrelsen Himmerland er projektejer og bygherre og varetager projektledelsen. Der er tilknyttet en teknikergruppe bestående af fagpersoner fra de berørte kommuner samt Naturstyrelsen. Ved opstart af jordfordelingen i februar 2014 er der nedsat et lodsejerudvalg, der støtter planlæggerne i processen med jordfordelingen. For at sikre information til og inddragelse af interessenter vil der i efteråret 2014 blive nedsat en følgegruppe med deltagelse af berørte kommuner, grønne interesseorganisationer og lokale borgergrupper Strukturering af vådområdeprojekterne Det samlede projekt er opdelt i følgende faser: Teknisk- og biologisk forundersøgelse (afsluttet) Ejendomsmæssig forundersøgelse (afsluttet) Jordfordeling & projektaftaler (igangsat) VVM-screening Detailprojektering Myndighedsbehandling Udbud og kontrahering af anlægsentreprisen Anlægsentreprise inkl. byggepladsledelse og fagtilsyn Indeværende rådgivningsopgave vedrører detailprojektering, udbud og kontrahering samt byggepladsledelse og fagtilsyn. Myndighedsbehandling varetages af ordregiver på basis af rådgivers detailprojektering. Kontrakten på anlægsentreprisen indgås mellem ordregiver og entreprenøren på baggrund af den af rådgiver gennemførte udbudsproces. Der vil (af bygherre) blive forsøgt indgået aftale om vådområdedeklaration med alle lodsejere i projektområdet. Deklarationen indebærer, at arealet skal henligge som vådområde, der ikke må omlægges, gødes eller sprøjtes. Aktive dræn og grøfter skal afbrydes, og man skal som lodsejere tåle de anlægsarbejder detailprojektet beskriver. Projektet kan ikke gennemføres, før såvel deklarationer som jordfordeling er gennemført. Projektet kan endvidere ikke gennemføres før VVM-proceduren er bragt til ende. Bygherre forventer ikke, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, men der er ikke sikkerhed for dette. Endvidere kan projektet ikke gennemføres før samtlige myndighedstilladelser efter div. love er meddelt og klagefrister tilendebragt Samarbejde Ordregiver varetager projektledelsen for det samlede projekt. Projektleder er Jørgen Bidstrup. Der lægges vægt på en fleksibel og åben kommunikation mellem rådgiver, projektledelse samt projektets øvrige interessenter. Det er afgørende for projektet, at dette er fleksibelt og resultatorienteret, hvorfor der derfor lægges vægt på en løbende og hyppig dialog mellem parterne. 2

3 Parterne skal dog være opmærksomme på, at aftalen skal holdes inden for de aftalte økonomiske rammer, og at der ikke uden forudgående skriftlig aftale og indhentet bevilling/finansiering kan udbetales et højere honorar. Rådgiver forventes at deltage i to møder med teknikergruppen samt løbende dialog med dennes medlemmer i øvrigt. Med hensyn til samarbejde med følgegruppen vil rådgiver skulle deltage i ét møde med denne, hvortil rådgiver skal forberede en præsentation af detailprojektet. Desuden skal rådgiver forberede præsentation af detailprojektet og forelægge dette på et møde med lodsejere. Disse møder vil typisk være aftenmøder. Al kommunikation mellem rådgiver og ordregiver i kontraktperioden skal være på dansk. 2.2 Detailprojektering Detailprojekteringen tager udgangspunkt i den tekniske og biologiske forundersøgelse Vådområde ved Jordbro Å, december 2012, udført af Rambøll( Bilag 5). Udgangspunktet er et vandindtag fra Jordbro Å og Kvosted Bæk på 10 % af medianminimum. Det er væsentligt, at der i detailprojekteringen tages størst muligt hensyn til forholdene for smolt/ørred, idet Jordbro Å er et værdifuldt ørredvandløb. Det er en del af opgaven, at rådgiver fremskaffer og baserer projekteringen på et opdateret datagrundlag, i det omfang dette er nødvendigt for at sikre en korrekt detailprojektering. Her tænkes særligt på oplysninger omkring tekniske anlæg, biologiske forhold, etc. Detailprojekteringen skal videre indeholde en verificering af den hydrologiske og hydrauliske model, der er udarbejdet i forbindelse med forundersøgelsen, således at rådgiver kan indestå for samt anvende og opdatere denne i forbindelse med detailprojekteringen, som det var hans egen. Der skal i forbindelse med gennemførelsen af detailprojekteringen anvendes en vandløbsmodel som MIKE 11 eller evt. en integreret grundvandsmodel som MIKE SHE eller tilsvarende/bedre. Formålet med verificeringen er at have en entydig ansvarsplacering med hensyn til eventuelle væsentlige afvigelser mellem modeloutput og aktuelle påvirkninger af naturforholdene, de tekniske anlæg samt den landbrugsmæssige udnyttelse. Ansvaret vedrører egentlige ansvarspådragende fejl i forbindelse med dataindsamling, -anvendelse og -behandling samt anvendelsen af modellen og tolkningen af output, og således ikke forhold, der skyldes normale tekniske begrænsninger af hydrauliske modeller. Projekterne skal udføres i henhold til vejledninger og anvisninger på Naturstyrelsens hjemmeside: Detailprojektet udarbejdes af rådgiver og fremsendes til bygherres gennemsyn. Herefter skal rådgiver tilrette projektet efter bygherres kommentarer med henblik på udfærdigelsen af det endelige detailprojekt. Rådgiver tilretter endvidere detailprojektet jf. de kommentarer, de berørte myndigheder måtte komme med i forbindelse med indhentning af tilladelser. 3

4 2.2.1 Formål Formålet med detailprojekteringen er at udarbejde en rapport, der indeholder materiale, der fastlægger alle opgavens elementer i en sådan detaljeringsgrad, at dette umiddelbart kan anvendes til: at informere hver enkelt lodsejer om de hydrologiske, tekniske og anlægsmæssige konsekvenser af projektet på dennes ejendom at gennemføre myndighedsbehandlingen at udbyde anlægsopgaverne Rapporten skal i princippet kunne læses uden forudgående detailkendskab til projektet, dvs. denne skal indeholde relevante opsummeringer af relevant indhold af forundersøgelsesrapport m.v. Rapporten skal endvidere enten i sin helhed eller i uddrag være egnet til at informere interessenter omkring projektet Projektområdernes afgrænsning. Projektområdet i Jordbro Å er beliggende vest for Hjarbæk Fjord mellem Knud By og Sdr. Ørum. Projektområdet er gengivet på figur 1. Det oprindelige åløb danner kommunegrænsen mellem Skive og Viborg Kommuner Figur 1 Den røde markering viser projektområdet for Jordbro Å. Projektet indebærer at Sdr Ørum-Taarup pumpelag nedlægges og pumpestationen fjernes. Digerne langs Jordbro Å og Kvosted Bæk bevares så der dannes en sø på ca. 110 ha øst for Jordbro Å og en sø på ca. 8 ha vest for åen. Det samlede projektareal er på ca. 140 ha. 4

5 Digerne bevares da det p.g.a. sætninger i ådalen ikke er muligt at undgå sødannelse i området. Vandindtaget til søerne planlægges at blive på ca. 10 % af medianminimums (QMM) for at minimere effekten på ørredbestanden. Projektet berører i udgangspunkt 16 lodsejere. Der er i februar 2014 igangsat en jordfordeling med skæringsdato 1. april De hidtidige forhandlinger er forløbet meget positivt Områdets afvandingshistorie Projektområdet udgøres af det ca. 140 ha store pumpelag Sdr.Ørum-Taarup Pumpelag. Pumpelaget blev etableret som følge af et afvandingsprojekt udført af Hedeselskabet i Det oprindelige forløb af Jordbro Å og Kvosted Bæk blev forlagt mod hhv vest og øst. Det centrale område blev inddiget og afvandes ved en pumpe i nordenden af projektområdet. Pumpen afvander desuden et inddiget område på ca. 12 ha vest for Jordbro Å, hvor vandet ledes under Jordbro Å i en rørledning. Brededal Grøft blev i forbindelse med digebyggeriet forlagt syd om området. Figur 2 Afvandingshistorie 5

6 2.2.3 Detailprojekteringens delopgaver Detailprojekteringen skal omfatte alle de ydelser som er nødvendige for at formålet med projekteringen opfyldes. Det samlede projekt ses på figur 3 og i bilag 11 i forundersøgelsen. En nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag og efterfølgende projekttilpasninger beskrives nedenfor. Figur 3 Projektforslag Delområde øst for Jordbro Å. Skitseprojektet fra forundersøgelserne indebærer, at digerne omkring området bevares, og at der tilføres vand fra Jordbro Å, Kvosted Bæk samt Landkanalen. Pumpestationen nedlægges og fjernes, og der etableres et afløb i kote 1,25 m. Der skabes herved en ca. 109 ha stor sø med en gennemsnitsdybde på 0,75 m. Kote: Det skal i detailprojekteringen fastlægges hvilken afløbskote der skal anvendes. Der skal ved fastlæggelse af koten tages hensyn til vandindtaget, kvælstoffjernelsen, den fremtidige søkvalitet og rekreativ anvendelse samt de nødvendige afværgeforanstaltninger. 6

7 Vandindtag: Vandindtaget til søen må maksimalt udgøre 10 % af medianminimum i Jordbro Å og Kvosted Bæk. Det er rådgivers ansvar at designe indløbene så kravet til enhver tid overholdes. Medianminimum skal i forbindelse med detailprojekteringen fastlægges i samarbejde med kommunerne. Indløbsbygværker: Der forventes etableret 3-4 indløbsbygværker fra Jordbro Å og 1 indløb fra Kvosted Bæk. Indløbsbygværkerne skal etableres som lukkede rør, der placeres i en skrå vinkel pegende nedstrøms for at mindske risikoen for at smolt svømmer ind i projektområdet. Det er rådgivers ansvar at indløbene placeres hensigtsmæssigt i forhold til projektets effekt og således at de ikke sander til. Landkanalen: I den sydlige del af projektområdet skal Landkanalen tilfyldes på en kortere strækning, således at der ikke længere er forbindelse mellem denne og Jordbro Å. Der er ikke kendskab til dræntilløb til Landkanalen, men det forventes at arealerne syd og øst for Landkanalen er drænet til denne. Der skal i detailprojekteringen sikres, at vandet fra Landkanalen tilledes projektområdet uden negative påvirkninger af arealet syd for projektområdet. Udløbsbygværk: Der er i forundersøgelsen projekteret med 2 udløbsbygværker til Jordbro Å og 1 udløbsbygværk til Kvosted Bæk. Der skal i detailprojekteringen kun planlægges med 1 samlet udløbsbygværk med udløb i Jordbro Å. Der skal laves et bredt diffust udløb som skaber en så lille lokkestrøm for opstrøms migrerende havørreder som muligt. Der skal ved udformningen af udløbet tages hensyn til et evt stiforløb på diget. Pumpestation: Den eksisterende pumpestation med udløbsbygværk o.s.v skal nedrives og bortskaffes, og terrænet omkring skal udjævnes. De eksisterende elinstallationer skal afbrydes og fjernes. Rørforbindelse mellem projektområderne: Der er rør under Jordbro Å som leder drænvand fra det inddæmmende område vest for Jordbro Å til pumpestationen på østsiden. Det er rådgivers ansvar at der sker en effektiv afpropning af denne rørforbindelse som kan modstå forskellen i vandspejlskoter i de 2 søer. Jordarbejder: Der er en række grøfter i projektområdet, som ved projektrealiseringen vil blive permanent vanddækket. Af hensyn til sikkerheden ved færdsel i området skal disse grøfter tilfyldes/udjævnes ved afrømning af de nærliggende arealer. Projektområdet skal ryddes for træer og buske. I Nordsiden af projektområdet langs med diget mod Kvosted bæk er der relativt dybt vand i søen. Rådgiver skal vurdere behovet for digebeskyttelse mod bølgeerosion og vurdere behovet for at afrømme jord til dannelse af en mere flad overgang mod diget og evt stensikring. 7

8 Delområde vest for Jordbro Å. Skitseprojektet fra forundersøgelserne indebærer, at diget langs Jordbro Å og nord bevares, mens diget mod syd dozes i den kanaliserede del af Brededal Grøft. Brededal Grøft ledes i et nyt forløb ind i projektområdet. Rørforbindelsen til pumpestationen afbrydes og der laves et nyt afløb i kote 1,0 m. m. Der skabes herved en ca. 8 ha stor sø med en gennemsnitsdybde på 0,5 m. Vandindtag: Der er siden forundersøgelsen sået tvivl om vandføringen i Brededal Grøft og den fremtidige vandkvalitet af søen. Der skal i detailprojektet indarbejdes et indløb fra Jordbro Å til det vestlige område efter de samme principper som for det østlige delområde. Det er rådgivers ansvar at indløbet placeres hensigtsmæssigt i forhold til projektets effekt og således at det ikke sander til. Brededal Grøft: Brededal Grøft skal omlægges ind i et nyt forløb ind i projektområdet. Strækningen af Brededal Grøft nedstrøms denne omlægning skal tilfyldes til omgivende terræn. Grøften tilfyldes ved at banketten dozes i vandløbet og ved tilkørsel af fyld, som evt hentes så der opnås en øget vanddybde i den nye sø. Udløbsbygværk: Der er i forundersøgelsen projekteret med et udløb i kote 1,0 meter enten som en overfaldskant eller en kuppelrist forsynes med en højvandklap. Der skal i detailprojekteringen planlægges med en overfaldskant. Der skal skabes et bredt diffust udløb som skaber en så lille lokkestrøm for opstrøms migrerende havørreder som muligt. Rådgiver skal belyse behovet for en sikring af området med Højvandklapper og specielt betydningen af ekstremhændelser for bebyggelsen i Sdr Ørum. Rørforbindelse mellem projektområderne: Der er rør under Jordbro Å som leder drænvand fra det inddæmmende område vest for Jordbro Å til pumpestationen på østsiden. Det er rådgivers ansvar at der sker en effektiv afpropning af denne rørforbindelse som kan modstå forskellen i vandspejlskoter i de 2 søer. Jordarbejder: Der er en række grøfter i projektområdet, som ved projektrealiseringen vil blive placeret under permanent vanddække. Af hensyn til sikkerheden ved færdsel i området skal disse grøfter tilfyldes/udjævnes ved afrømning af de nærliggende arealer. Den vanddækkede del af projektområdet skal ryddes for træer og buske Retningslinjer for detailprojekteringen. Dræn og grøfter generelt Det er rådgivers ansvar at fremkomme med forslag til og projektere løsninger, der mest effektivt fjerner næringsstoffer fra drænvand, der tilgår projektområdet fra opland samt fra projektområdet. 8

9 Det skal sikres, at arealer udenfor projektområdet fortsat kan afvandes effektivt, idet de ligger udenfor det område, der må påvirkes, og udenfor det område, hvor der kan ydes erstatning. Efterfølgende afgræsning og færdsel i området Alle grøfter som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko ved færdsel eller afgræsning skal som udgangspunkt fyldes til terræn, hvis jordbalancen i området tillader det. Der skal naturligvis i detailprojekteringen stiles mod jordbalance. Risikoen for at miste dyr, der falder i grøfter skal således minimeres. Partier der er påvirket af jordarbejde og ikke bliver vanddækket skal efterfølgende tilsås med græs efter nærmere vurdering af ordregiver. Afværgeforanstaltninger. Det er rådgivers ansvar at identificere tekniske anlæg, herunder beboelser, ledningsanlæg, broer, etc. der måtte påvirkes af projektet. Der er identificeret ledningsanlæg i forundersøgelsen, men rådgiver kan ikke påregne, at disse er fyldestgørende, der kan også være andre tekniske anlæg. Indeholdt i rådgivers tilbud skal være en identificering af de berørte tekniske anlæg, samt projekteringen af evt. afværgeforanstaltninger. Det er rådgivers ansvar at fastsætte en påvirkningsgrænse, der også i forbindelse med ekstremhændelser, hvor disse må antages at få større omfang som følge af projektets gennemførelse end i den nuværende situation - tager højde for kældre, afløb i såvel sivedræn og grøfter, haveanlæg, skov, ledninger, etc. Tegninger, beskrivelser, etc. af afværgeforanstaltningerne skal medtages på de detailkort, der udarbejdes til lodsejerne. I det omfang afværgeforanstaltningerne indebærer myndigheders godkendelse (eksempelvis kloakering) er det en del af rådgivers opgave at udarbejde den nødvendige dokumentation. I det omfang afværgeforanstaltningerne indebærer en godkendelse efter Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven eller Planloven vil ordregiver stå for en samlet ansøgning på basis af rådgivers fyldestgørende dokumentation. Identificeringen af de tekniske anlæg skal være fyldestgørende således, at ordregiver på installationsniveau kan få viden om risiko (herunder ekstremhændelser), afværgeforanstaltningernes omfang og omkostninger, etc. Ordregiver forestiller sig, at opgaven med at identificere de tekniske anlæg som et minimum indeholder: Indledende identificering af tekniske anlæg på baggrund af GIS herunder de revurderede konsekvenskort - og dialog med ordregiver. Indhentning af oplysninger fra kommuner, ledningsejere, etc. In-situ vurdering af påvirkninger og afværgemuligheder In-situ opmåling af relevante koter, herunder sokkelkoter, kældre, sivedræn, etc. Beskrivelse af afværgeforanstaltninger og anlægsbudget. Såfremt rådgiver er af den opfattelse at opsætning af pejlerør, logning af data, jordbundsundersøgelser, etc. er nødvendigt, skal dette være indeholdt i indeværende tilbud, dvs. være en del af identificeringen. Ordregiver vil som udgangspunkt stå for kontakten med lodsejere. Rekreative hensyn. Vådområdeprojektet har ikke som selvstændigt mål at forbedre de rekreative muligheder i området. 9

10 Eksisterende rekreative elementer som stier o.a. søges opretholdt. Hvor det ikke er muligt vil projektet skulle søge at etablere en erstatning herfor. Under forudsætning af at eventuelle nye rekreative tiltag ikke belaster projektøkonomien, eller disse finansieres af andre eksterne midler, vil dette også kunne indgå i detailprojekteringen Projektets konsekvenser Til brug for myndighedsbehandling samt for information af lodsejere og øvrige interessenter skal der som led i detailprojekteringen foretages en vurdering af projektets konsekvenser for følgende forhold: Afvandingssituation Der udarbejdes konsekvenskort omfattende fremtidige afvandingsforhold sammenholdt med nuværende afvandingsforhold på grundlag af både en sommermedian og en vintermedian vandføring. Afgrænsning og opgørelse af det påvirkede areal inddeles i følgende drænklasser målt i afstand til grundvand Dyrkningsjord ( cm u.t.) Tør eng ( cm u.t.) Fugtig eng (50 75 cm u.t.) Våd eng (25 50 cm u.t.) Sump (0 25 cm u.t.) Frit vandspejl Fremtidig anvendelse Områdets fremtidige arealanvendelse ved gennemførelse af projektet vurderes. Dybdekort over søerne: Der udarbejdes et kort der viser dybdeforholdene i søerne Kvælstoffjernelse Projektets kvælstoffjernelse skal beregnes, herunder den totale N-fjernelse og kvælstofeffektivitet som reduktion pr. hektar vådområde. Naturstyrelsens vejledning til kvælstofberegninger skal anvendes. Opdaterede regneark og vejledning til beregningen findes på: Fosforbelastning Risikoen for fosforfrigivelse beskrives på baggrund af Naturstyrelsens vejledninger, resultaterne fra forundersøgelsen og DCE vurdering. Okkerudvaskning Projekternes effekt på udvaskning af okker vurderes. Herunder en vurdering af, om der vil være behov for særlige anlægsmæssige foranstaltninger til håndtering af en eventuel okkerproblematik under anlægsarbejde. Vandkvalitet i den dannede sø Vandkvaliteten af den projekterede Hjeds sø vurderes. 10

11 Vandløb Projekters påvirkning af vandløbene i relation til Vandplanen og effekten på fiskebestanden vurderes. Dyre- og planteliv Projektets konsekvenser for dyre- og planteliv vurderes. Vurderingen skal inkludere projektets konsekvenser for 3-områder, yngle- og rasteområder for beskyttede arter, omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 og for beskyttede plantearter omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 5 (bilag IV arter i h.h.t. Habitatdirektivet). Det vurderes også om projektet kan have konsekvenser for udpegningsgrundlaget for det nedstrøms beliggende Natura 2000-område. Landskabelige og kulturhistoriske forhold På baggrund af de foreslåede scenarier foretages en vurdering af konsekvenserne for kulturmiljøværdierne samt de landskabelige forhold Målrettet lodsejerinformation For hver enkelt ejendom/lodsejer udarbejdes to kort med angivelse af hhv. 1) de eksisterende dyrknings- og afvandingsforhold samt 2) de ændringer projektet medfører, herunder indtegning af anlægsarbejder samt et nyberegnet konsekvenskort. Der udarbejdes i tillæg hertil et kort (1-2 sider) generelt forklarende notat målrettet som lodsejerinformation. Kortene skal anvendes til lodsejerorientering, danne grundlag for vådområdedeklarationer, anvendes til myndighedsbehandling samt til udførende entreprenør. Kortene kan indeholde følgende grundoplysninger: Ejerforhold Grundkort/luftfoto Matrikelgrænser Markblokke Naturforhold ( 3-natur, 3-vandløb, diger m.v.) Ejendomsoplysninger (drænplaner, personlige oplysninger) Oplysninger om eventuel afledning af spildevand Naturstyrelsen vil stå for kontakten med lodsejer, men det forventes, at rådgiver, hvor det vurderes nødvendigt for opgavens gennemførelse, besigtiger relevante arealer med tilhørende tekniske anlæg, etc. Evt. opmålinger, jordbundsprøver/analyser, etc., der er nødvendige for gennemførelsen af detailprojekteringen, skal være inkluderet i rådgivningsopgaven. Rådgiver skal beskrive det forventede omfang i beskrivelsen af rådgivningsopgaven, og såfremt der i forhold hertil identificeres væsentlige og rimelige ændringer, vil der blive indgået en supplerende aftale herom. Ordregiver forventer at processen omkring lodsejerdokumentationen bliver som følger: i. Ordregiver og rådgiver aftaler den præcise udformning af dokumentationen, herunder f.eks. skalaforhold, mængden af information på hhv. kort og bilag, etc. ii. Rådgiver udarbejder den individuelle lodsejerdokumentation (kort og forklarende notat), der leveres til ordregiver, der fremsender og om nødvendigt gennemgår dokumentationen med lodsejerne. 11

12 iii. Ordregiver og rådgiver vurderer eventuelle kommentarer fra lodsejerne til materialet, der om nødvendigt indarbejdes i det endelige detailprojekt. iv. Rådgiver foretager eventuelle rettelser, ændringer, etc. af dokumentationen og leverer denne til ordregiver, der fremsender denne som endelig Supplerende undersøgelser, projektændringer, etc. Det er rådgivers ansvar, at detailprojekteringen er komplet dækkende for projektets gennemførelse i enhver henseende, og skal således aktivt over for ordregiver påpege såfremt der f.eks. på grund af fejl eller mangler i det foreliggende materiale, ændrede forhold, nye oplysninger, etc. skal gennemføres supplerende eller nye undersøgelser, beregninger, etc. Det er i givet fald rådgivers ansvar at udarbejde et fast skriftligt tilbud (efter princippet løbende regning med et beløbsmaksimum) på den aftalte ydelse baseret på de aftalte enhedspriser. Tilbuddet skal udarbejdes så hurtigt som muligt således, at projektets fremdrift ikke påvirkes. Ressourceforbrug til at udarbejde tilbuddet vil ikke blive honoreret. På forlangende skal rådgiver dokumentere det forbrugte antal enheder efter ekstraarbejdets gennemførsel. For ændringer i projektet, der berettiger rådgiver til ekstrabetaling, finder ovenstående ligeledes sted. For mindre ændringer kan der, såfremt parterne er enige herom, aftales andre afregningsformer, f.eks. afregning efter medgået tid Myndighedstilladelser Der skal for projektet søges om tilladelse efter planloven, museumsloven, naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, herunder de nødvendige data til brug for udarbejdelse af tillæg til vandløbsregulativ for de berørte strækninger. Naturstyrelsen vil fremsende ansøgningerne til de relevante myndigheder og i al væsentlighed stå for kommunikationen med disse. Rådgiver udarbejder al nødvendig dokumentation med relevante bilag, henvisninger, etc., der er nødvendige, for at tilladelserne kan tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt. I forbindelse med myndighedernes behandling af ansøgningerne, høringsprocesser, etc. besvarer rådgiver spørgsmål, foretager mindre rettelser i dokumentationen, etc. Planloven For projektets gennemførelse vil der skulle indhentes dispensation efter planloven for så vidt gælder ændret arealanvendelse, terrænændringer og etablering af nye vanddækkede områder. Jordflytningsloven. VVM-regler Det forventes, at der ikke skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse, men der skal foretages en VVM-screening af projektet i sensommer/efteråret Naturstyrelsen forestår anmeldelse heraf. 12

13 Rådgiver skal under sit tidlige arbejde med detailprojekteringen bistå i fornødent omfang ved at levere projekteringsdata og konsekvensvurderinger, i det omfang forundersøgelsen ikke er tilstrækkelig, eller projektet er indholdsmæssig ændret i forhold hertil. Naturbeskyttelsesloven For projektets gennemførelse vil der skulle indhentes fornøden dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Det omfatter tiltag der medfører tilstandsændringer af naturarealer omfattet af 3, forhold der er omfattet af åbeskyttelseslinjen, etc. Vandløbsloven Detailprojekteringen skal indeholde de nødvendige vandløbstekniske beskrivelser, der danner grundlag for ansøgning om tilladelse til gennemførelse af det samlede reguleringsprojekt efter vandløbsloven. Det omfatter bl.a. beskrivelse og konsekvenser af Forlægning af del af Jordbro, til de to nye søer. Forlægning af Kvosted Bæk til ny sø. Forlægning af Landkanalen til ny sø. Forlægning af Brededal Grøft til ny sø Nedlæggelse af dige langs Brededal grøft og Landkanalen Nedlæggelse af privat pumpelag. Nødvendige informationer, der danner grundlag for udarbejdelse af forslag til nyt vandløbsregulativ for de nye strækninger, såsom stationering, profil (dybde, bundbredde, anlæg), vandføringsevne, bundsediment, vedligeholdelse og vandløbsmålsætning. Beskrivelsen suppleres af kortbilag samt skitse af ændrede profiler. Detailprojekteringen skal endvidere indeholde beskrivelser af de påtænkte ændringer af de afvandingsmæssige forhold på ejendomsniveau illustreret ved anlægstegninger og konsekvenskort på relevant kortunderlag. Museumsloven For projektets gennemførelse vil der skulle indhentes fornøden dispensation efter Museumsloven. Denne omfatter tiltag der medfører tilstandsændringer af forholdene for fortidsminder. Der er indledt dialog med Viborg Museum og museet umiddelbare vurdering er at der er ringe risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder. Det er rådgivers ansvar at sørge for, at museet adviseres i god tid i forbindelse med anlægsarbejderne Anlægsarbejder Rådgiver udarbejder dokumentation for anlægsarbejderne, således at dette kan anvendes i forbindelse med udbud af anlægsentreprisen. 13

14 Arbejdsbeskrivelser Der udarbejdes dokumentation, mængdeberegninger og arbejdsbeskrivelser for de beskrevne projektdele. Der skal videre udarbejdes arbejdsbeskrivelser af nødvendige interimforanstaltninger, herunder f.eks. adgangsveje, dræning og tørholdelse, forlægninger af vandløb, etc. Tidsplan for anlægsarbejdet Rådgiver udarbejder en overordnet tidsplan for anlægsarbejdet. Budget for anlægsarbejdet Rådgiver udarbejder et budget for anlægsarbejdet. Budgettet opdeles i passende og relevante delopgaver/grupper efter nærmere aftale med ordregiver. Beskrivelse af eksisterende forhold Der udarbejdes en samlet opdateret oversigt over tekniske anlæg som veje, ledninger, bygninger etc. i projektområdet. Rådgiver indhenter herunder oplysninger fra LER, etc. således, at der er tilstrækkeligt viden til at gennemføre detailprojekteringen og anlægsentreprisen. Miljøledelsesplan Rådgiver udarbejder en miljøledelsesplan, der sikrer at, anlægget bygges således at ordregivers miljøpolitik overholdes: Skadelige virkninger på miljøet skal forebygges, og miljømæssige gener skal i videst muligt omfang undgås Der tages såvel ved projektering som udførelse størst muligt hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår for de ansatte Der skal i såvel projekterings-, anlægs- som driftsfasen tages de størst mulige hensyn til beboerne i området Der skal i såvel projekterings-, anlægs- som driftsfasen opnås det bedst mulige samarbejde med såvel lokale, regionale som statslige myndigheder. Som en del af miljøledelsesplanen udarbejder rådgiver en procedure for, hvorledes der anlægsteknisk åbnes for de nye genslyngede strækninger, således at materialevandring minimeres. Proceduren kan indeholde etablering af sandfang, etc. Kvalitetssikringsplan Rådgiver udarbejder kontrolplan for anlægsentreprisen indeholdende bl.a. omfanget af de elementer der skal kontrolleres, omfanget af kontrollen og kontrolmetoden. Kontrolplanen skal omfatte såvel rådgivers tilsyn som entreprenørens egenkontrol. Beskrivelse af jordarbejder Det er en del af rådgivningsopgaven at gennemføre de for detailprojekteringen nødvendige geotekniske undersøgelser. 14

15 For alle jordarbejder skal rådgiver leverer et digitalt grundlag således, at dette direkte kan anvendes til entreprenørmaskinernes GPS-systemer, etc. Detailprojekteringen beskriver det forventede jordarbejde, i form af jordmængder, der skal flyttes, overslag over materialer til gydebanker samt overordnet plan for arbejdets udførelse, herunder angivelse af kørselsveje. Rådgiver udarbejder en jordbalance for hele projektet der som udgangspunkt baseres på, at der ikke skal flyttes jord til og fra projektområdet. Såfremt der er under- eller overskud af jord anvises metoder, kort, etc. til intern jordflytning i projektområdet, herunder eksempelvis udgravning af søer. I forbindelse med afbrydelse af dræn skal rydning af brønde, bygværker, etc. ske såvel over som under terræn, og terrænet reguleres efterfølgende således at dette opnår et naturligt jævnt udseende. Drænrør afbrydes ved delvis opgravning og tilpropning jf. tidligere beskrivelse. Åbne grøfter og vandløb i projektområdet der ikke længere har en funktion tildækkes således, at disse ikke længere kan erkendes i terrænet. Drænrør, bygværker, etc. bortskaffes jf. gældende regler omkring f.eks. kildesortering, godkendte modtagestationer, etc Ordregivers særlige leverancer Til brug for rådgivers opgaveløsning leverer ordregiver følgende: Forundersøgelsesrapport Vådområde Jordbro Å med tillæg og bilag. o Herunder vandløbsopmålinger, vandprøver, vandføringsmålinger, jordbundsanalyser Biologiske registreringer De af ordregiver tilvejebragte drænoplysninger fra berørte ejendomme. NB! Grundkortdata er tilgængelige via Kortforsyningen 2.3 Udbudsmateriale og kontrahering Efter ordregivers godkendelse af det endelige detailprojekt skal rådgiver i forbindelse med gennemførelsen af projektet planlægge, udføre og varetage alle funktioner i forbindelse med udbud og kontrahering af anlægsopgaven Formål Formålet med gennemførelsen af udbudsprocessen er, at etablere en kontrakt med en entreprenør hvor såvel firma, ledelse og medarbejdere har erfaring med lignende opgaver. Entreprenøren skal således kunne gennemføre entreprisen under størst mulig hensyntagen til natur og interessenter, og levere et produkt der er i fuld overensstemmelse med det af rådgiver leverede grundlag og ordregivers budget. Formålet med selve udbudsprocessen er at gennemføre denne således, at principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet er overholdt samt, at der ikke sker overtrædelser af den gældende lovgivning på udbudsområdet. Videre skal det sikres, at ordregiver ud fra en helhedsbetragtning opnår det økonomisk mest fordelagtige resultat Udbud 15

16 I forbindelse med gennemførslen af udbuddet er det rådgivers ansvar, at udbuddet er udført i henhold til gældende lovgivning, cirkulærer og praksis for offentlige udbud. Rådgiver vil blive pålagt, at afholde alle ordregivers direkte omkostninger afledt af klagesager ved retslige institutioner som følge af at foranstående ikke måtte være opfyldt. Ordregiver forventer således, at udbudsprocessen gennemføres og kvalitetssikres af medarbejdere hos rådgiver, der har betydelig praktisk og juridisk udbudserfaring. Rådgiver skal i forbindelse med udbudsprocessen, i samarbejde med ordregiver, udarbejde: Strategiplan for udbuddet, herunder eksempelvis: identificering af type af ydelse (EU-udbud, Tilbudslov - tjenesteydelse, varekøb eller bygge/anlæg) valg af udbudsform (begrænset/offentligt) valg af tildelingsform (laveste pris/ømf) metode for leverandørudvælgelse, herunder udvælgelses- eller prækvalifikationskriterier identificering af hvilke ydelser der mest hensigtsmæssigt kan udbydes samlet (fag eller totalentreprise) Tidsplan for udbudsprocessen, indeholdende klare milepæle for bl.a.: lovgivnings- eller cirkulæremæssigt fastlagte tidsfrister ordregiver ydelser Udbudsmateriale; rådgiver baserer/supplerer materialet indholdsmæssigt på ordregivers udbuds- og kontraktparadigmaer forfærdiger arbejds- samt øvrige beskrivelser (FB, BUT, SAB, etc.) tidsplaner, betingelser etc. i forbindelse med ovenstående opstiller eventuelle optioner udarbejder særlige betingelser (SB), f.eks. baseret på AB 92, der er målrettet det aktuelle projekt, herunder stillingtagen til bod, sikkerhedsstillelse, forsikringsforhold, etc. genererer en tilbudsliste (TBL) med angivelse af samtlige arbejder og aktiviteter samt tilhørende tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) øvrig relevant udbudsdokumentation som o kvalitetssikrings og styringsdokumentation o miljøledelsesplan o kort, tegninger og øvrige bilag udarbejder, gennemfører og bekoster eventuel annoncering planlægger og gennemfører en fælles besigtigelse af projektområdet for de bydende danner en betalingsplan hvoraf det fremgår hvordan og i hvilken takt de enkelte arbejder afregnes opstiller ved tilbudsformen ØMF tildelingskriterier, vægtnings og pointmodel bearbejder og kommenterer spørgsmål fra tilbudsgivere deltager, hvor lovgivningen tillader forhandlinger med leverandørerne, i disse udarbejder beskrivelser og modeller for hvorledes alternative bud, optioner og forbehold vurderes Beskrivelse af in-situ forhold, herunder krav til miljø- og arbejdsmiljø, herunder udarbejdelse af plan for sikkerhed- og sundhed anvisning af arbejdsplads og arbejdsveje, samt betingelser for at benytte adgangsveje arbejdsbeskrivelser, inkl. 16

17 2.3.3 Kontrahering o forberedende arbejder, herunder afsætning, færdselsregulerende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, afdræningsarbejder, foranstaltninger vedr. jordbund, rydning og nedbrydning samt håndtering og deponering af affald o afværgeforanstaltninger, herunder midlertidig omlægning af vandløb o jordarbejder, herunder muld-, blødbunds- og råjordsarbejder. Målsatte, detaljerede tegninger der viser de mest komplicerede arbejder. Der kan evt. suppleres med standardtegninger for de generelle arbejder o supplerende arbejder Rådgiver udarbejder en skriftlig evaluering af de indkomne tilbud. Evalueringen skal have et omfang der muliggør ordregivers stillingtagen til valg af leverandør, herunder præsentation af tilbudsgiverne og rådgivers erfaringer med disse stillingtagen til om tilbuddene er konditionsmæssige kontrol af tilbuddene med hensyn til regnefejl, etc. gennemgang og kapitalisering af forbehold præsentation af tilbuddene med hensyn til udvælgelseskriterier præsentation af tilbuddene med hensyn til tildelingskriterier og pointmodel indarbejdelse af alternative bud og optioner i ovenstående Såfremt der vælges at forhandle med en eller flere tilbudsgivere leder rådgiver forhandlingerne samt tager referat. Der udsendes et kontraktoplæg sammen med udbudsmaterialet. Rådgiver udarbejder i samarbejde med ordregiver den endelige kontrakt, herunder særligt indhentelse og gennemgang af de i udbuddet krævede dokumenter, herunder forsikrings- og sikkerhedsstillelsesdokumenter endelig opgavebeskrivelse og tidsplan 2.4 Byggepladsledelse og tilsyn Denne fase indledes med etableringen af selve byggepladsen, herunder lovgivningsmæssige anmeldelser, etc Formål Formålet med byggepladsledelsen er at koordinere arbejdet på byggepladsen således at arbejdet gennemføres i henhold til den indgåede aftale og med størst mulig sikkerhed. Formålet med fagtilsynet er at sikre og dokumentere at arbejdet udføres i henhold til den udleverede dokumentation samt at rådgive entreprenøren omkring arbejdets udførelse Byggepladsledelse og fagtilsyn Rådgiver foretager projektopfølgning i forbindelse med gennemførelsen af anlægsfasen. Formålet med opfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres som foreskrevet, således at projektets mål realiseres. 17

18 Rådgiver udfører tilsyn under anlægsarbejdets udførelse, og sikrer at arbejdet gennemførers i overensstemmelse med entreprisekontrakten/erne. I denne forbindelse repræsenterer rådgiver ordregiver i forholdet til entreprenøren. Byggepladsledelsen og tilsynet indebærer de ydelser der er typiske og almindelige for en dansk byggeplads, herunder: byggepladsledelse og koordinering af sikkerhedsarbejdet efter konkret vurdering varetager rådgiver om nødvendig og efter aftale med bygherre funktion som sikkerhedskoordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed gennemfører projektgennemgang og opstartsmøde(r) med entreprenørerne. udarbejder kontrol- og tilsynsplan dokumenterer adgangsvejes tilstand med henblik på evt. erstatning/udbedring dokumenterer i relevant omfang det øvrige projektareal med henblik på evt. skader på græsvækst, hegn, etc. såfremt entreprenørerne ikke har overenskomst kontrolleres ordregivers arbejdstagererklæringer for udenlandske entreprenører kontrolleres registrering i RUT, etc. kontrol af at entreprenørernes maskiner lever op til ordregivers miljøkrav fagtilsyn, herunder o løbende tilsyn der periodevist skal være meget intensivt o hovedafsætning for entreprenør o stikprøvevis kontrol med arbejdets udførsel o kontrol med at arbejdet og eventuelle ekstraarbejder udføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen med hensyn til omfang, kvalitet, tid og økonomi o udarbejdelse af dokumentation og procedurer i forbindelse med evt. afvigelser fra oprindelig dokumentation forestår byggemøder, udarbejdelse af mødereferater og føring af dagbog. Byggemøder afholdes som hovedregel hver 14. dag. varetagelse af forhandlinger med entreprenøren samt at denne får eventuel supplerende dokumentation, rettelser, etc. udarbejdelse af aftalesedler for alle entreprenørens ekstraarbejder. Aftalesedler skal være underskrevet af entreprenør, rådgiver og ordregiver for at være gældende. registrering af alle projektændringer og udarbejder as-build dokumentation samt drifts- og vedligeholdelses instruktioner attestering af entreprenørens acontobegæringer og fakturaer med tilhørende bilag forberedelse og varetagelse af afleveringsforretning inkl. gennemgang af arbejdets omfang og kvalitet samt udarbejdelse af mangelliste. byggepladsledelse, fagtilsyn og afleveringsforretning i forbindelse med mangelliste udarbejdelse af endelig opstilling over udgifterne i forbindelse med slutafregning forberedelse og varetagelse af 1- og 5 års eftersyn i forbindelse med afhjælpningsperiodens udløb. Rådgiver indstiller vedrørende sikkerhedsstillelsens frigivelse Byggepladsledelsen planlægger og gennemfører i samarbejde med ordregiver og entreprenører et publikumsarrangement i anlægsperioden. 18

19 2.5 Dokumentation GIS-data og kort Alle kort leveres både som pdf og MapInfo format. Data leveres i UTM, ETRS89 zone 32. Koter angives i meter med to decimaler i forhold til DVR90. Situationskort leveres med passende opdeling i signaturer og temaer. Kort tegnes i målestoksforhold der muliggør læsning af kotetekster. Som udgangspunkt skal kort leveres som A4 eller A3 af hensyn til videre kopiering. Opmålingsdata leveres både analogt og digitalt Hydrauliske modeller Hvor relevant for opgaven skal der ved anvendelse af MIKE11/MIKE SHE eller andre relevante modeller afleveres en særskilt liste med eventuelle opmålingsdata for profiler, dræn, tilløb, skalaer, vandspejl m.v. For andre modelværktøjer aftales dokumentationen. Der medleveres i alle tilfælde komplette modelfiler samt metadata der klart redegør for og begrunder anvendte input, foretagne vurderinger, outputtolkninger, etc., herunder koordinatliste til stationering, afstrømningsopland, manningtal og statisk vandføring Rapporter Alle rapporter leveres både elektronisk og skriftligt Sammenhængende dokumentation, eksempelvis en rapport eller et udbudsmateriale, skal, inkl. evt. bilag, være fortløbende sidenummereret og der skal være en automatisk genereret indholdsfortegnelse. For rapporter, der er beregnet på offentliggørelse, skal disse skrives i et klart og populært sprog uden indforståede fagtermer etc. Hvor der indgår billeder (inkl. scannede dokumenter eller tilsvarende) i rapporter og disse af hensyn til filstørrelsen af dokumentet er reduceret opløsningsmæssigt, skal original billede medsendes separat som *.jpeg, *bmp, eller tilsvarende. Retningslinier for elektronisk levering Sammenhængende dokumentation, eksempelvis et udbudsmateriale inkl. bilag, leveres som en fil. Leveres flere dokumenter (filer) på eksempelvis en USB-nøgle medleveres metadata om dennes indhold, sikkerhed, etc. Dokumenter må ikke uden oplysning om koder etc. være begrænset i ordregiver frie benyttelse og redigering af disse. Kræver dokumentation særlig software for at kunne læses eller anvendes skal denne medleveres. Der kan leveres i følgende formater: Tekst som både Word (*.doc) og *.pdf Regneark som Excel (*.xls) 19

20 Tegninger leveres som både Autocad og *.pdf Retningslinier for hard copies Endelige rapporter i 6 trykte eksemplarer Udbudsmateriale leveres i det for den valgte licitationsform nødvendige antal eksemplarer samt tre eksemplarer til ordregiver. Alle rapporter skal indbindes forsvarligt, eksempelvis med metalspiralryg og plast eller kartonomslag. Udbudsmateriale leveres indbundet eller i ringbind. Lodsejerdokumentation leveres i to eksemplarer i omslag eller lignende Ordregiver navn og logo skal fremgå på forsider. Tidsplaner Tidsplaner skal leveres som Excel-regneark. 2.6 Projektledelse Rådgivningen udføres som totalrådgivning, hvor rådgiver under en aftale påtager sig løsning af samtlige eller de væsentlige rådgivningsopgaver ved projektet. Rådgiver udpeger en projektleder, der varetager den interne koordineringsfunktion i rådgivers organisation og varetager funktionen som bygherrerådgiver i relation til samarbejde og kommunikation med ordregiver. Ordregiver udpeger en projektleder der vil være bemyndiget til at disponere på ordregivers vegne i forhold til rådgiver. Al kommunikation mellem rådgiver og ordregiver skal ske mellem de respektive udpegede projektledere med mindre andet aftales. Rådgiver bemander projektet således, at dette kan gennemføres til den aftalte tid og kvalitet. Alle nøglepersoner skal have betydelig erfaring inden for tilsvarende projekter. 2.7 Møder, undersøgelser, etc. Rådgiver tager referat fra møderne med mindre andet aftales. Det er videre rådgivers ansvar selv at vurdere behovet for besigtigelser, inspektioner, undersøgelser, prøver, tilsyn, etc., der er nødvendige for opgavens gennemførelse, og der vil som udgangspunkt med mindre omfanget af rådgivningsydelsen - på et rimeligt grundlag - ændres væsentligt, herunder i forhold til rådgivers beskrivelse af rådgivningsopgaven - ikke blive ydet ekstrahonorering såfremt det aktuelle omfang overstiger rådgivers forventninger. 20

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere