Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed"

Transkript

1 Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter, der har aftalt, at allerede opståede tvister eller fremtidige tvister inden for bygge- og anlægsvirksomhed skal afgøres ved voldgiftsretten. Sådan aftale er truffet, når parterne har vedtaget Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB92), Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand af oktober 1989 (ABR 89) eller Almindelige betingelser for totalentreprise af december 2003 (ABT93). Stk. 2. I sager om forbrugeraftaler er en voldgiftsaftale, der er indgået, før tvisten opstod, ikke bindende for forbrugeren. Kapitel 2 Voldgiftsrettens sammensætning 2. Den enkelte voldgiftsret består af en juridisk dommer, der udpeges af formanden for Voldgiftsretternes Præsidium, og af to faglige dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet under hensyn til sagens beskaffenhed, jf. dog 3-5. Stk. 2. Såfremt sagens karakter eller de involverede problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet foreslå parterne, at voldgiftsretten efterfølgende nedsættes i overensstemmelse med reglernes 4 eller 5 eller behandles efter regler om forenklet voldgiftsbehandling. 3. Hvis en part begærer det, suppleres voldgiftsretten med to yderligere juridiske dommere, der udpeges af formanden for Voldgiftsretternes Præsidium. Stk. 2. Merudgifterne herved tages i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostningerne. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af udvidelsen af retten, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 4. Voldgiftsnævnet kan efter anmodning fra parterne bestemme, at voldgiftsretten alene skal bestå af en enkelt faglig dommer. Anmodning herom kan rettes i klageskriftet. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan af egen drift foreslå parterne, at sagen afgøres af en enkelt faglig dommer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Stk. 3. Såfremt sagens karakter eller de involverede problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet efterfølgende bestemme, at voldgiftsretten sammensættes i overensstemmelse med reglernes Formanden for Voldgiftsretternes Præsidium kan efter anmodning fra parterne bestemme, at en voldgiftsret alene skal bestå af en enkelt juridisk dommer. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan af egen drift foreslå parterne, at sagen afgøres af en enkelt juridisk dommer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Stk. 3. Såfremt sagens karakter eller de involverede problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet efterfølgende bestemme, at voldgiftsretten sammensættes i overensstemmelse med reglernes 2.

2 6. Den, som bliver kontaktet i forbindelse med en mulig udpegning som voldgiftsdommer, skal oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes upartiskhed eller uafhængighed. En voldgiftsdommer skal fra sin udpegning og under behandlingen af voldgiftssagen straks oplyse om sådanne forhold, med mindre voldgiftsdommeren allerede har oplyst herom. Stk. 2. Når medlemmerne af voldgiftsretten er udpeget, underrettes parterne om udpegningen. Stk. 3. Der kan kun gøres indsigelse mod en voldgiftsdommer, hvis der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhængighed eller om en faglig dommers kvalifikationer. Stk. 4. Indsigelse mod en voldgiftsdommer skal fremsættes skriftligt over for Voldgiftsnævnet inden 15 kalenderdage efter, at parten er blevet bekendt med udpegningen af voldgiftsdommeren og de forhold, som indsigelsen bygger på. Stk. 5. Med mindre voldgiftsdommeren trækker sig eller den anden part tilslutter sig, at voldgiftsdommerens hverv skal ophøre, afgør voldgiftsretten, om indsigelsen skal tages til følge. Stk. 6. Imødekommes en indsigelse mod en voldgiftsdommer ikke, kan den part, der har gjort indsigelse, inden 30 kalenderdage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen om, at indsigelsen ikke er blevet imødekommet, anmode domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal tages til følge. Kapitel 3 Voldgiftsrettens sagsbehandling 7. Parterne skal behandles lige, og hver part skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag. 8. Voldgiftsretten kan behandle sagen på den måde, som voldgiftsretten finder hensigtsmæssigt. Stk. 2. Voldgiftsretten kan bl.a. bestemme, hvilke beviser der kan føres, og hvilke omstændigheder, der kan lægges til grund for sagens pådømmelse. 9. Hovedforhandlingen finder sædvanligvis sted på Voldgiftsnævnets hjemsted, men kan finde sted på et andet af voldgiftsretten bestemt sted, hvor dette måtte være praktisk. 10. Sag for voldgiftsretten anses for anlagt ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Er klageskrift fremsendt pr. fax eller , anses det for modtaget på det tidspunkt, hvor det er registreret modtaget af Voldgiftsnævnet. Tilsvarende gælder for øvrige processkrifter. 11. Klageskrift skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 3) angivelse af de dokumenter, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt og fortløbende nummereret (1, 2 o.s.v.). Stk. 2. Klageskrift fremsendes i 4 eksemplarer. I tilfælde, hvor en voldgiftsret består af en enkelt dommer, nedsættes antallet til 2, og ved 5-mandsretter forhøjes det til 6. Klageskriftet fremsendes samtidig direkte til indklagede. Stk. 3. Dokumenter (bilag) fremsendes i 2 eksemplarer, ved 5-mandsretter i 4 eksemplarer. 12. Indklagede skal inden en af Voldgiftsnævnet fastsat frist indlevere svarskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Svarskrift skal indeholde:

3 1) indklagedes påstand, 2) angivelse af eventuelle modkrav, 3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og modkravene støttes, og 4) angivelse af de dokumenter og beviser, som indklagede agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt og fortløbende litreret (A, B o.s.v.). Stk , stk. 2, og 3, finder tilsvarende anvendelse. 13. Parterne kan yderligere udveksle replik og duplik og eventuelt yderligere processkrifter. Voldgiftsretten fastsætter frister for denne yderligere skriftveksling. 14. Efter modtagelsen af klageskrift og senest ved modtagelsen af svarskrift indkalder voldgiftsretten eller Voldgiftsnævnet efter voldgiftsrettens bestemmelse parterne til et forberedende møde, med mindre voldgiftsretten finder det uhensigtsmæssigt. I indkaldelsen angives, hvilke spørgsmål der særligt skal drøftes på mødet. Stk. 2. I det forberedende møde bringes parternes stilling til faktiske og retlige omstændigheder på det rene, og det søges klargjort, hvilke omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal være genstand for bevisførelse. Det afklares endvidere, om der fremsættes formalitetsindsigelser, og om der er opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger, herunder at fremlægge dokumenter eller andre beviser. Stk. 3. I det forberedende møde skal voldgiftsretten eller Voldgiftsnævnet efter voldgiftsrettens bestemmelse endvidere efter drøftelse med parterne så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder 1. tidsrammen for afgivelse af svarskrift, replik og duplik og for eventuel yderligere forberedelse 2. tidsrammen for afholdelse af syn og skøn, 3. tidspunktet for forberedelsens slutning, 4. tid og sted for hovedforhandlingen samt 5. hovedforhandlingens tilrettelæggelse, herunder frist for indlevering af påstandsdokumenter og eventuel ekstrakt. Stk. 4. Det forberedende møde afholdes på Voldgiftsnævnets hjemsted eller på et af voldgiftsretten fastsat andet sted eller som telefonmøde, videokonference eller lign. Stk. 5. Såfremt der ikke afholdes forberedende møde som anført i stk. 1, udarbejder Voldgiftsnævnet efter modtagelsen klageskrift og senest ved modtagelsen af svarskrift tidsplan for sagens videre forløb, herunder så vidt muligt med tidspunktet for hovedforhandlingen. 15. Hver af parterne kan udvide påstande, fremsætte nye anbringender og angive nye beviser (nova). Stk. 2. Nova, der fremkommer senere end 8 kalenderdage før hovedforhandlingen, tages ikke i betragtning, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder. 16. Såfremt en part ikke er i stand til at overholde en i henhold til fastsat frist, må parten i god tid inden fristens udløb fremsende en motiveret anmodning om fristforlængelse til et bestemt senere tidspunkt. Stk. 2. Voldgiftsretten tager, eventuelt efter at have indhentet en udtalelse fra modparten, stilling til, om anmodningen helt eller delvist kan imødekommes. Stk. 3. Undlader en part at fremsende et processkrift inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan voldgiftsretten bestemme, at processkriftet ikke tillades fremlagt, at sagen afgøres på det foreliggende grundlag, og at bevisdokumenter, der ikke allerede er fremlagt, ikke vil blive tilladt fremlagt. 17. Voldgiftsretten kan udpege en eller flere skønsmænd til at afgive erklæring til voldgiftsretten om bestemte spørgsmål, som voldgiftsretten skal afgøre. Voldgiftsretten kan pålægge en part at meddele skønsmanden alle relevante oplysninger og give skønsmanden adgang til at besigtige dokumenter og andre beviser. Stk. 2. Rekvirenten har pligt til at stille sikkerhed for alle udgifter ved skønnet, herunder en afgift til Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved behandling af sagen. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om, hvor stor denne sikkerhed bør være, og om sikkerhedens art. Sikkerheden må stilles straks. Hvis der ikke stilles sikkerhed, tillader voldgiftsretten ikke det begærede syn og skøn, og sagens behandling fremmes uden syn og skøn. Skønsmanden underrettes om den

4 stillede sikkerheds størrelse. Viser sagens omfang sig senere at være større end oprindeligt antaget, kan Voldgiftsnævnet forlange, at sikkerhedens størrelse forhøjes. Skønsmanden skal underrette Voldgiftnævnet, hvis det viser sig, at den indbetalte sikkerhed ikke er tilstrækkelig. Skønsmanden skal påse, at den indbetalte sikkerhed under hele sagens forløb er tilstrækkelig til at dække samtlige de med sagens behandling forbundne omkostninger. Stk. 3. Voldgiftsnævnet sætter sig i forbindelse med skønsmanden for at fastlægge en tidsramme for skønnet og påser, at tidsrammen overholdes. Tidsrammen for syn og skøn fastlægges i overensstemmelse med den samlede tidsramme for sagens forberedelse, jf. 14, stk. 3. Stk. 4. Når skønsmanden er udmeldt og har sat sig ind i begæringen og de med denne vedlagte oplysninger, giver han parterne lejlighed til at udtale sig om sagen og til at tilvejebringe yderligere oplysninger. Skønsmanden kan vælge skriftlig eller mundtlig forhandling eller en forening af begge dele. Stk. 5. Alle parter tilsiges til møderne med skønsmanden i sagen. Der gives parterne valgmuligheder mellem fem mødetidspunkter inden for en af skønsmanden fastsat frist. Efter udløbet af denne frist fastlægger skønsmanden mødet på et af disse. Kan en part ikke møde på det fastsatte tidspunkt, må der mødes ved stedfortræder. Alle parter gøres bekendt med, hvad modparten har anført, samt med de dokumenter, der indsendes til skønsmanden. Under skønsforretningen kan enhver af parterne ændre det oprindelig affattede skønstema og stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Stk. 6. I tilfælde af uenighed mellem parterne om spørgsmål i skønstemaet eller om fremlæggelse af bilag, forelægges tvisten for voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet. Skriftveksling herom skal være afsluttet inden 14 dage, efter at uenigheden er konstateret. Voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet afgør tvisten på skriftligt grundlag, med mindre det findes mere hensigtsmæssigt, at tvisten behandles på et møde. Voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet kan umiddelbart efter tvistens afgørelse træffe afgørelse af, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i anledning af tvisten. Såfremt der ikke er udpeget en voldgiftsret, træffer Voldgiftsnævnet afgørelse i tvisten. Stk.7. Hvis en part anmoder om det, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt, skal skønsmanden efter afgivelsen af sin skriftlige eller mundtlige erklæring deltage i hovedfor-handlingen, hvor parterne og voldgiftsrettens medlemmer har lejlighed til at stille spørgsmål til skønsmanden. 18. Voldgiftsretten, eventuelt de faglige dommere alene, kan af egen drift eller efter anmodning besigtige det byggeri eller anlæg, hvorom sagen drejer sig. 19. Voldgiftsretten kan beslutte selv at indhente oplysninger og iværksætte undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes om voldgiftsrettens beslutning og om de herved tilvejebragte oplysninger, og der gives dem lejlighed til at udtale sig. 20. Sagsbehandlingsspørgsmål kan afgøres af voldgiftsrettens formand alene. 21. Voldgiftsretten har ret til på ethvert tidspunkt under sagen at mægle forlig. 22. Når voldgiftsretten finder, at parterne har haft lejlighed til at udtale sig og tilvejebringe de nødvendige oplysninger, berammer voldgiftsretten hovedforhandlingen. Stk. 2. Voldgiftsretten kan inden skriftvekslingens færdiggørelse bestemme, at sagen berammes til hovedforhandling, jf. 14, stk. 3. Stk. 3. Såfremt det findes hensigtsmæssigt, kan voldgiftsretten dog efter at have indhentet parternes udtalelse herom bestemme, at sagen skal forhandles skriftligt. 23. Parterne bør sørge for, at personer, der kan give oplysning i sagen, kommer til stede ved hovedforhandlingen, og skal senest 8 kalenderdage før retsmødet meddele voldgiftsretten og modparten, hvem der møder som partsrepræsentant, og hvem der agtes afhørt som vidner.

5 Stk. 2. Voldgiftsretten kan bestemme, at parter giver personligt møde, og pålægge parterne at drage omsorg for, at personer, der har haft med den foreliggende sag at gøre, afgiver vidneforklaring for voldgiftsretten. 24. Der føres en protokol over forhandlingerne for voldgiftsretten. Stk. 2. I protokollen indføres oplysninger om de i hver enkelt sag afholdte forhandlingsmøder med angivelse af tid og sted for mødet samt de i mødet deltagende personer og resultatet af forhandlingen. Stk. 3. Parterne kan fordre udskrift af, hvad der er tilført protokollen. 25. Hovedforhandlingen finder sted på den måde, som voldgiftsretten finder hensigtsmæssig. Stk. 2. Parterne fremsender forud for hovedforhandlingen endeligt påstandsdokument til de øvrige parter og til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Senest 4 uger før hovedforhandlingen fremsender klager bilagssamling med indholdsfortegnelse og sidetal, medmindre voldgiftsretten har bestemt, at parterne skal udarbejde ekstrakt, jf. 25, stk. 4. Bilagssamlingens indhold skal inden fremsendelsen være afstemt med sagens øvrige parter. Bilagssamlingen fremsendes i 4 eksemplarer til Voldgiftsnævnet. I tilfælde, hvor voldgiftsretten består af en enkelt dommer, nedsættes antallet til 2, og ved 5- mandsretter forhøjes det til 6. Bilagssamlingen fremsendes samtidig direkte til indklagede. Stk. 4. Voldgiftsrettens formand kan bestemme, at klageren forud for hovedforhandlingen i samarbejde med indklagede samler kopier af de dokumenter eller dele af dokumenter, som parterne vil påberåbe sig under hovedforhandlingen, i en ekstrakt. Ekstrakten tilsendes de øvrige parter og Voldgiftsnævnet. Parterne er ikke afskåret fra at påberåbe sig allerede fremlagte dokumenter, selv om de ikke er medtaget i ekstrakten. Stk.5. Finder voldgiftsretten, efter at sagen er optaget til kendelse, at der mangler oplysninger, som måtte anses for ønskelige ved sagens afgørelse, genoptager den sagens forhandling. Herom underrettes sagens parter, og der gives dem lejlighed til at søge de manglende oplysninger tilvejebragt. Hvis voldgiftsretten selv skaffer yderligere oplysninger, gælder det i 19, 2. pkt. anførte. 26. Udebliver en part uden rimelig grund fra en hovedforhandling, eller undlader parten at medvirke til sagens oplysning eller fremme, jf. 12 og 13, kan voldgiftsretten afgøre sagen på det foreliggende grundlag. Parten er herved, uanset 15, stk. 2, afskåret fra at fremkomme med yderligere processkrifter og bilag. Kapitel 4 Voldgiftssagens afslutning 27. Indgår parterne under voldgiftssagen på egen hånd eller ved voldgiftsrettens mellemkomst forlig om tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen. Stk. 2. Voldgiftsretten kan fremkomme med en mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse, hvori voldgiftsretten giver udtryk for sin opfattelse af sagen. 28. Voldgiftskendelsen skal være skriftlig, og et eksemplar af kendelsen, der opbevares i Voldgiftsnævnet, skal underskrives af voldgiftsrettens medlemmer. Stk. 2. Voldgiftskendelsen skal angive de grunde, den bygger på, medmindre parterne har aftalt, at den ikke skal begrundes. Stk. 3. Voldgiftskendelsen skal dateres og angive, hvor voldgiften har fundet sted. Voldgiftskendelsen anses for afsagt på dette sted. Stk. 4. Voldgiftskendelsen afsiges snarest, så vidt muligt senest 4 uger efter den endelige optagelse af sagen til påkendelse. Stk. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsrettens medlemmer afgøres sagen efter stemmeflertallet.

6 Stk. 6. Voldgiftsrettens medlemmer kan kræve, at kendelsen indeholder oplysning om de forskellige meninger under afstemningen. Stk. 7. Efter voldgiftskendelsens afsigelse skal et eksemplar, der er attesteret af Voldgiftsnævnet, tilstilles hver part. 29. Voldgiftssagen afsluttes med den endelige voldgiftskendelse, med forlig, jf. 27, eller med voldgiftsrettens afgørelse efter stk. 2 eller 32, stk. 4. Stk. 2. Voldgiftsretten træffer afgørelse om sagens afslutning, såfremt: 1) klageren frafalder sit krav, med mindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten, 2) parterne aftaler at afslutte voldgiftssagen, eller 3) voldgiftsretten finder, at en fortsættelse af voldgiftssagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig. Stk. 3. Voldgiftsrettens kompetence ophører, når voldgiftssagen afsluttes, jf. dog Hver af parterne kan inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen anmode voldgiftsretten om at rette regnefejl, skrivefejl, trykfejl eller lignende i voldgiftskendelsen. Anmodningen sendes samtidig til den anden part. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den foretage rettelsen inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen. Stk. 2. Voldgiftsretten kan af egen drift rette fejl som nævnt i stk. 1, inden 30 kalenderdage efter voldgiftskendelsens afsigelse. Stk. 3. En part kan inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af voldgiftsrettens kendelse anmode voldgiftsretten om at afsige tillægskendelse om krav, der er blevet fremsat under voldgiftssagen, men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen. Anmodningen sendes samtidig til den anden part. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den afsige tillægskendelse inden 60 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen. Stk. 4. Voldgiftsretten kan om nødvendigt skriftligt forlænge den frist, inden hvilken den skal foretage rettelse eller afsige tillægskendelse efter stk. 1 og stk. 3. Stk. 5. Reglerne i 28, stk. 1-3, og stk. 5-7, finder tilsvarende anvendelse på en rettelse eller tillægskendelse. 31. Voldgiftsretten kan, med mindre en part modsætter sig dette, foranledige, at afsagte kendelser eller tilkendegivelser offentliggøres i fagblade uden angivelse af navne. Kapitel 5 Sikkerhedsstillelse og sagsomkostninger 32. Parterne skal stille sikkerhed for alle udgifter, som voldgiftssagen skønnes at ville foranledige, herunder en afgift til Voldgiftsnævnet til dækning af udgifter ved behandling af sagen. Stk. 2. Sikkerheden skal stilles straks, efter at Voldgiftsnævnet under hensyn til sagens økonomiske omfang har fastsat sikkerhedens størrelse og art. Voldgiftsnævnet kan forlange sikkerheden forhøjet, hvis sagens omfang senere viser sig at være større end oprindeligt antaget. Stk. 3. Der vil sædvanligvis blive forlangt samme sikkerhedsstillelse af begge parter. Undlader klageren at stille en pålagt sikkerhed, afvises sagen. Undlader indklagede at stille en pålagt sikkerhed, skal klageren stille hele sikkerheden. Tilsvarende gælder for modkrav. Stk. 4. Voldgiftsnævnet kan afslutte sagen, hvis sikkerheden ikke stilles. 33. Voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte modparten de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten. Ved fordeling af sagens omkostninger mellem parterne kan voldgiftsretten tage hensyn til forhold angivet i 34, stk. 2.

7 34. Efter voldgiftssagens afslutning indsender voldgiftsretten til Voldgiftsnævnet regning over de udgifter, der er foranlediget af voldgiften. Størrelsen af honorar til voldgiftsmændene skal godkendes af Voldgiftsnævnet, som derefter foretager en opgørelse over den samlede udgift ved voldgiftssagen, herunder af den i 32 nævnte afgift og afregner med parterne. Stk.2. Voldgiftsnævnet kan efter voldgiftsrettens indstilling bestemme, at en part, der har forsinket sagens behandling, eller som har undladt at medvirke til sagens fremme eller i øvrigt har vidtløftiggjort sagen, skal betale en særlig afgift til Voldgiftsnævnet på indtil 100 % af afgiften nævnt i stk. 1, uanset hvordan fordelingen af udgifterne i øvrigt sker. Stk. 3. For betalingen af den samlede udgift, dog bortset fra afgiften i stk. 2, hæfter parterne solidarisk uden hensyn til, hvorledes udgifterne er fordelt ved kendelsen, eller om beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. Den af parterne, der herved muligt kommer til at betale for den anden, har da regres mod denne. 35. Fastsættelsen af omkostninger til voldgiftsretten kan af en part indbringes særskilt for domstolene inden 30 kalenderdage efter, at parten modtog meddelelse om omkostningerne. Hvis omkostningerne til voldgiftsbehandlingen nedsættes, får nedsættelsen også virkning for en part, som ikke har indbragt spørgsmålet for domstolene. 36. Hverken voldgiftsdommerne eller Voldgiftsnævnet eller dets ansatte kan gøres ansvarlige for nogen handling eller undladelse i forbindelse med en begæring om voldgift, en voldgiftssags behandling eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse. Kapitel 6 Forholdet til Voldgiftsloven 37. I lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift er det bestemt, at reglerne i kapitel 1-2, 8-10 og reglerne i 11, stk. 3, 13, stk. 3, 1. pkt., 14, stk. 1, 2. pkt., 16, stk. 3, 2. pkt., 27, 34, stk. 3, 12, 16, stk. 4, 2. pkt., 18, 31, stk. 1 og 3, og 33, stk. 5, jf. 31, stk. 1 og 3, ikke kan fraviges ved aftale. Det følger heraf, at disse regler finder anvendelse ved voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed i det omfang, de er af betydning. Stk. 2. De regler i voldgiftsloven, der ikke er nævnt i stk. 1, kan fraviges ved aftale. Disse regler gælder i det omfang, de ikke er fraveget ved de foranstående regler og er af betydning for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Kapitel 7 Vedtagelse, godkendelse, offentliggørelse og ikrafttræden af reglerne 38. Ovenstående regler er vedtaget den 15. november 2010 af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med Statut for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed af 24. februar Stk. 2. Reglerne er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 16. december Stk. 3. Reglerne offentliggøres i Retsinformation og på Voldgiftsnævnets hjemmeside Ved sagens start sendes der hver af parterne et eksemplar af nærværende regler. Stk. 4. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2011 og finder anvendelse på voldgiftssager, der indbringes for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter reglernes ikrafttræden. Stk. 5. "Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed" af 25. juli 2006 ophæves, idet disse regler dog fortsat finder anvendelse på voldgiftssager, der er indbragt for Voldgiftsnævnet før den 1. januar Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed den 15. november 2010

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser 6 1 Organisation 6 2 Voldgiftsaftalen 6 3 Meddelelser

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Indledning. Når der i det følgende tales om byggevoldgift, refereres der både til sager om byggearbejder og anlægsarbejder.

Indledning. Når der i det følgende tales om byggevoldgift, refereres der både til sager om byggearbejder og anlægsarbejder. VEJLEDNING for byggevoldgift VBA-2007 1 Indledning Denne vejledning er i første række rettet mod advokater, der står overfor at skulle føre deres første byggevoldgiftssager. Det er imidlertid håbet, at

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 AB Tvistehåndtering Syn og skøn - 45 Sagkyndig beslutning - 46 Voldgift 47 Syn og

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 OVERSIGT Hvad er effektivitet inden for voldgift? Hvorfor voldgift? Kan voldgift være effektiv? Særligt om IT-sager Midler

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor

Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor Regler for det økonomiske forhandlingsberedskab for den offentlige sektor (fastsat i medfør af 11, stk. 2 i vedtægterne for AC, sidst med ændringer den 29. oktober 2009) 1. Generelt AC's økonomiske forhandlingsberedskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Forslag. Lov om voldgift

Forslag. Lov om voldgift Retsudvalget REU alm. del - Bilag 108 Offentlig U D K A S T Forslag til Lov om voldgift Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Loven gælder for voldgift, herunder international voldgift, der finder sted

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 26. februar 2008. Nr. 106. Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere