Village of princes and gods

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Village of princes and gods"

Transkript

1 Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel sen af omkring 55 samtidige gårde. På markerne har man gjort tusindvis af metalfund. De fortæller om stormænd, håndværkere og bønder og om velstand og vidtrækkende politisk indflydelse. I bebyggelsens midte lå det største hus Gudmehallen og ved siden af det muligvis et tempel. Her residerede en af de første fyrstefamilier i Danmark. Hele landskabet var ét stort rigdomsområde. Nede ved Storebæltskysten blev der på samme tid anlagt en ladeplads ved Lundeborg. Og midt mellem bebyggelsen og ladepladsen lå begravelsespladsen Møllegårdsmarken med mere end 2200 grave. Village of princes and gods Here, in the 4th century, east of of Gudme, was one of the wealthiest settlements in Denmark. In this gently rolling landscape, the farms were perched on small hilltops. The settlement consisted of around 55 farms. The fields have produced thousands of metal finds, which tell their story of local magnates, craftsmen and farmers, and of prosperity and wide political influence. In the middle of the settlement was the largest building Gudme Hall and what may have been a temple. This was the home to one of the first ruling dynasties in Denmark. The whole landscape was hugely prosperous. On the Great Belt coast a landing site was established at Lundeborg at the same time. And halfway between the settlement and the landing site, the burial site of Møllegårdsmarken held more than 2,200 graves. Das Dorf der Fürsten und Götter Östlich des Ortes Gudme lag im 4. Jahrhundert die Siedlung mit den größten Reichtümern in Dänemark. In dem leicht hügeligen Gelände lagen die Höfe auf Hügelkuppen. Insgesamt bestand die Siedlung aus etwa 55 Höfen gleichzeitig. Auf den Feldern wurden Tausende von Metallfunden gemacht. Sie zeugen von Großen, Handwerkern und Bauern, von Wohlstand und weitreichendem politischem Einfluss. 1 modul 2 moduler Mitten in der Siedlung lag das größte Gebäude die Gudme- Halle und möglicherweise ein Tempel. Hier residierte eine der ersten Fürstenfamilien in Dänemark. Die ganze Landschaft war von Reichtum geprägt. An der Küste des Großen Belts bei Lundeborg wurde zur gleichen Zeit eine Verschiffungsstelle angelegt. Mitten zwischen der Siedlung und dem Ladeplatz lag das Gräberfeld Møllegårdsmarken mit über 2200 Gräbern. Copyright: Kort- og MatriK elstyrelsen Strækningen mellem Gudme og Lundeborg er et af de rigeste arkæ ologiske områder i Danmark. Kortet viser de vigtigste fund af bopladser ( ), skattefund ( ) og gravpladser ( ) fra jernalderen, samt et gammelt vejspor fra kysten ( ). Copyright: Kort- og MatriKelstyrelsen Jernalderens Gudme har været Skandinaviens største bebyggelse i 400/500-tallet. At omkring 50 store gårde har ligget samlet på et sted har været højest usædvanligt i tiden, hvor små landsbyer på en heder var normen.

2 Fyrster, bønder og håndværkere Bebyggelsen i Gudme var tydeligt opdelt i et håndværksog et storgårdsområde med hal og tempel. Gudmebygden var et bondesamfund. Men mange af bønderne beskæftigede sig også med handel og håndværk i landsbyen og i Lundeborg. På mange af gårdene arbejdede der smede, bronzestøbere og guld- og sølvsmede. I adskillige af gårdene fandtes der råvaredepoter med barrer og skrot af sølv og bronze. Fragmenter af romerske luksusvarer viser, at beboerne var ganske velhavende. De har gemt vægtige guld- og sølvskatte i huse og i hegn. I alt er der nedlagt 10 kilo guld i forbindelse med kultudøvelsen i Gudme. Intet sted i Skandinavien er set en rigdom, som kan måle sig med Gudme fra år 400 til år 550. Princes, farmers and craftsmen The settlement at Gudme was clearly divided into an area for artisans and for the great farm with its grand hall and temple. The Gudme settlement was a farming community, but many of the farmers also worked as traders and artisans in the village and in Lundeborg. Many of the farms contained workshops for smiths, bronze casters and gold and silver smiths, and housed raw materials stores containing silver and bronze bars and scrap. Fragments of Roman luxury goods indicate that the inhabitants were wealthy and hoarded heavy gold and silver treasures in their homes and on their land. A total of 10 kilos of gold were deposited as part of cult practices at Gudme. No other location in Scandinavia can boast of riches to match those of Gudme in the years 400 to 550 AD. Fürsten, Bauern und Handwerker Die Siedlung in Gudme war deutlich aufgeteilt in einen Handwerker- und in einen Großhofereich mit Halle und Tempel. Die Siedlung in Gudme war ein bäuerliches Gemeinwesen. Viele der Bauern beschäftigten sich jedoch auch mit Handel und Handwerk im Dorf und in Lundeborg. Auf vielen Höfen arbeiteten Schmiede, Bronzegießer und Gold- und Silberschmiede. Auf mehreren Höfen wurden Rohwarendepots mit Barren und Schrott von Silber und Bronze gefunden. Fragmente römischer Luxuswaren zeigen, dass die Bewohner ziemlich wohlhabend waren. Sie haben wertvolle Gold- und Silberschätze in Haus und Hof verborgen. Insgesamt wurden bei der Kultausübung in Gudme 10 kg Gold vergraben. Nirgends in Skandinavien wurde ein Reichtum entdeckt, der sich mit Gudme von 400 bis 550 messen könnte. Det er ikke kun fyrstens hal, der vidner om stor rigdom. I overraskende mange af gudmebygdens gårde er gjort usædvanlig rige fund. Guldskatten til venstre lå gemt på en gård fra 500-tallet, det fornemme sværdbeslag er et løsfund fra området. Galdbjerg Gudbjerg Gudme Albjerg Stednavnene Gudme, Gudbjerg, Galdbjerg og Albjerg, dvs. gudernes hjem, gudernes bjerg, offerbjerget og helligdomsbjerget vidner om, at området havde en særlig religiøs betydning. Måske var gudmefyrsten også religiøst overhoved? vidste du... I jernalderen ser vi for første gang i større omfang spor efter specialiserede håndværkere, bl.a. i Gudme. I den rige bygd kunne der skaffes råmateriale til bl.a. bronzestøbning og forarbejdning af guld og sølv. Copyright: Kort- og MatriKelstyrelsen

3 Internationale kontakter Fyrsterne, som residerede i Gudme og styrede samfundet i 500 år, havde vidt forgrenede forbindelser. Fyrsterne var en del af et internationalt kultur- og handelsnetværk. I Gudme ses importvarer fra fremmede egne. Mest iøjnefaldende er luksusvarer fra Romerriget, drikkeglas og smykker fra områder ved Sortehavet samt smykker fra Frankerriget og andre germanske stammeområder nord for Rhinen og Donau. Udover luksusvarer og smykker blev der også handlet med råvarer. I Lundeborg er fundet jernbarrer fra Vestjylland, Norge og Sverige. I både Lundeborg og Gudme er der fundet genbrugsmetal i form af romerske sølv- og bronzefade og ophuggede bronzestatuer i menneskestørrelse. International contact The magnates princes or kings who resided in Gudme and ruled over society there for 500 years, were well connected, and part of an international cultural and trading network. Gudme contains imported goods from foreign parts. The most striking of these are luxury goods from the Roman Empire, glass drinking vessels and jewellery from areas by the Black Sea and jewellery from the Frankish Empire and other German tribal areas north of the Rhine and the Danube. Besides luxury goods and jewellery, there was also trade in raw materials. At Lundeborg, iron bars have been found from West Jutland, Norway and Sweden. At both Lundeborg and Gudme, recycled metal has been found in the form of Roman silver and bronze dishes and fragments of life-size bronze statues. Internationale Verbindungen Die Fürsten, die in Gudme residierten und das Gemeinwesen 500 Jahre lang regierten, hatten weit reichende Verbindungen. Sie gehörten zu einem internationalen Kultur- und Handelsnetzwerk. In Gudme wurden Importwaren aus fremden Ländern gefunden. Am auffälligsten sind Luxuswaren aus dem Römischen Reich, Trinkgläser und Schmuck aus der Gegend um das Schwarze Meer sowie Schmuck aus dem Frankenreich und anderen germanischen Stammesgebieten nördlich vom Rhein und Donau. Neben Luxuswaren und Schmuck wurden auch Rohwaren gehandelt. In Lundeborg wurden Eisenbarren aus Westjütland, Norwegen und Schweden gefunden. In Lundeborg und Gudme wurden Recyclingmetall in Form von römischen Silber- und Bronzeschalen und fragmenten von Bronzestatuen in Menschen größe entdeckt. Frankisk Copyright: Kort- og MatriK elstyrelsen Romersk Østgotisk I de 500 år Gudme blomstrede som magtcenter i jernalderen havde de lokale fyrster vide kon takter ikke kun til de øvrige germanske stammeområder men også til tidens store riger i øst og vest. Kortet angiver nogle af gudmebygdens kon taktområder. Skatten fra Gudme med 11 romerske guldmønter er et godt eksempel på landsbyens kontakter udadtil. Mønterne er slået i romerriget omkring 350 e.kr. og kan være betaling til en fynsk lejesoldat, der er vendt hjem. Besøg også stranden nord for Lundeborg kun 5 km herfra. Hér blev gudmefyrstens store marked afholdt. På vejen kan du gøre holdt ved Møllegårdsmarken, der er Danmarks største oldtidsgravfelt og på stedet, hvor den store Broholmskat blev fundet.

4 De første fyrstefamilier Fra 2. årh. e.kr gik det mægtige Romerrige langsomt sin undergang i møde. Riget faldt definitivt sammen, da germanske stammer kort efter år 395 løb den vestlige del af riget over ende. Krig blev også en del af hverdagen i de nordiske samfund. Efter ca. år 200 blev der over det meste af Nordeuropa gennemført en omstrukturering af det gamle stammesamfund. Det indebar en omfordeling og intensivering af udnyttelsen af jorden. Der skete nu en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, som ikke var set tidligere. Husene, The first princely families gårdene og landsbyerne ændrede karakter med flere funktioner og fik en større produktivitet. Man begyndte at få overskudsproduktion i landbruget og kunne beskatte både jorden og producenterne. Det fri gjorde en større del af befolkningen til håndværksproduktion og krigstjeneste. Rigdommen blev samlet på færre og ekstremt rige familier med langtrækkende internationale kontakter. De første fyrstefamilier voksede frem som både politiske og religiøse ledere af større regioner. From the 2nd century AD the mighty Roman Empire went into slow decline. It fell finally to Germanic tribes, who invaded its western provinces shortly after 395 AD. War also became part of everyday life in the Scandinavian countries. After around 200 AD, over much of Northern Europe, the old tribal societies were restructured, which entailed redistribution and intensified working of the land. Societies now underwent unprecedented advances in technology and social development. Houses, farms and villages changed beyond recognition, with extended functions and increased productivity. As farming began to produce surpluses, it was now possible to tax both the land and those who worked it. This released a large section of the population to work in skilled trades and serve in wars. Wealth was amassed by fewer and extremely rich families with wide-ranging international contacts. The first royal families emerged as both political and religious leaders of extended regions. Die ersten Fürstenfamilien Myndighed: skov- & n aturstyrelsen; s vendb org KoMMune; Kulturarvsstyrelsen Nach dem II. Jahrhundert n. Chr. ging das mächtige Römische Reich langsam seinem Untergang entgegen. Das Reich zerfiel endgültig, als germanische Stämme kurz nach 395 den westlichen Teil des ehemals so mächtigen Römischen Reichs überrannten. Nach etwa 200 wurden im Großteil Nordeuropas die alten Stammesverbände umstrukturiert, einhergehend mit einer Neuverteilung und Intensivierung der Bodennutzung. Es folgte nun eine ungeahnte technologische und gesellschaftliche Entwicklung. Häuser, Höfe und Dörfer änderten ihren Charakter, da sie mehrere Funktionen übernahmen. Gleichzeitig stieg die Produktivität. Die Landwirtschaft erzielte allmählich Überschüsse. Ein größerer Teil der Bevölkerung konnte für Handwerksproduktion und Kriegsdienst freigestellt werden. Der Reichtum häufte sich bei wenigen, extrem reichen Familien mit weit reichenden internationalen Verbindungen an. Die ersten Fürstenfamilien wuchsen als politische und religiöse Führer größerer Regionen heran.

5 Der var tætte kontakter mellem Østersøens fyrster og det romerske rige. Ikke kun kostbare luksusgenstande, men også teknologi og idéer fandt vej nordpå fra det mægtige rige. Men besøgte romerne også selv Gudmefyrsten i hans imponerende, træbyggede hal? I jernalderen opstår de første egentlige landsbyer. Der er tale om store og velbyggede huse, ofte med plads til op staldede husdyr i den ene ende. Især i Jylland ser man store bebyggelser med op til gårde samlet i et fællesskab. Alliancer med de germanske stammer syd for Østersøen førte også til kontakter til det romerske rige. Kontakterne betød, at eksotiske luksus varer og ny teknologi inden for bl.a. landbrug og krigskunst kom til landet.

6 FyRSTENS HAL på arealet foran dig er sporene efter gudmefyrstens mægtige hal markeret. gå en tur gennem huset og lad den kæmpe træbygning genopstå i fantasien. romere og germanere venner og Fjender Våbenoffer Fyrstegrav nye guder Omkr. 500 e.kr. dukker de første vidnesbyrd om en særlig germansk gudekreds frem. Guldbrakteaten fra 5. årh. gengiver myten om Odins søn Balder, der myrdes med en pil af mistelten. Jeg så Balder, blodig Guddom, Odins Barns skjulte Skæbne. Jeg så vokse højt på Volden tynd og yndig Mistelten. Hød traf med Buen, Træet var Pilen, som mig syntes sorgbevinget. Vølvens Spådom Få mere viden: www. natmus.dk/ sw4509.asp Romerriget Germanske stammeområder I de første århundreder efter Kristi fødsel var Europa delt i to: Romerriget mod syd og de germanske stammer i nord. Naboskabet blev årsag til krige, alliancer og gensidig handel. tidslinje Ca. 350 f.kr. I den tidligste del af jernalderen blev en krigskano ofret i Hjortspring Mose. Den næsten 20 m lange båden er Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj. Ca. 200 e.kr. Hønen kom til Danmark i den mellemste del af jernalderen og kan ses som eksempel på et af de mange nye tiltag, der prægede perioden e.kr. Hagia Sofia-katedralen. I 395 blev det romerske rige delt i to. Kun det østromerske rige med hovedsæde i Konstantinopel (Istanbul) forblev levedygtigt Ca f.kr. Samtidig med den tidligste jernalder i Danmark blomstrede det klassiske Grækenland med storslået arkitektur og evigtgyldige, filosofiske tanker f.eks. Platon. Ca. 200 e.kr. Runerne, de første skrift tegn i Danmark og det germanske område, udvikles under indflydelse af de romerske bog staver i de første århundreder e.kr. 315 e.kr. I århundrederne efter Kristi fødsel kom Romerriget til at omfatte stort set hele middelhavsområdet. Konstantinbuen i Rom er opført efter en sejr i I rollespil tørner atter anglere, saksere og jyder sammen i drabelige jernalderslag dog uden fortidens store massakrer og efterfølgende ofre i moserne.

7 HALLEN Gudmes magtcenter Centralt i bebyggelsen lå Gudmes magtcenter med to bemærkelsesværdige huse. Det største er 47 m langt og 10 m bredt. Det er en af de største kendte bygninger fra Danmarks oldtid. Den store hal stod i mere end 100 år, fra slutningen af 200-tallet og frem til begyndelsen af 400-tallet. Den mindre bygning er 22 m lang og 10,5 m bred. Begge huse er bygget i en helt overdimensioneret trækonstruktion i forhold til bebyggelsens øvrige huse. Rige fund viser, at der ikke har været håndværksaktiviteter i forbindelse med hallen, som det er almindeligt ved de øvrige huse i Gudme. Denne store bygning må være hallen, hvor fyrsten residerede. Det var her samfundets elite samledes til gæstebud, religiøse fester og lignende. Det mindre hus er muligvis et tempel. A powerbase at Gudme At the heart of the settlement was the powerbase at Gudme with its two remarkable buildings. The first of these is 47 m long and 10 m wide. This is one of the largest known buildings from prehistoric Denmark. The great hall stood intact for more than a century, from the end of the 3rd century until the early 5th century. The smaller building is 22 metres long and 10.5 metres wide. The dimensions of both of these timber-built structures dwarfed the other buildings in the settlement. Rich finds indicate that there were no artisans workshops at the hall, as is common in the other buildings at Gudme. This large building must have been a royal residence, where the elite of Iron Age society was convened for festivities, religious celebrations and the like. The smaller building is possibly a temple. Das Machtzentrum von Gudme Zentral in der Siedlung lag das Machtzentrum von Gudme mit zwei bemerkenswerten Häusern. Das größte ist 47 m lang und 10 m breit. Es ist eines der größten bekannten Bauwerke aus der dänischen Vorgeschichte. Die große Halle stand mehr als 100 Jahre lang vom Ende des 3. Jahrhunderts bis Anfang des 5. Jahrhunderts. Das kleinere Gebäude ist 22 m lang und 10,5 m breit. Beide Häuser sind in einer überdimensionalen Holzkonstruktion errichtet. Reiche Funde zeigen, dass um die Hallen keine handwerklichen Aktivitäten stattfanden, wie es bei den übrigen Häusern in Gudme üblich war. Dieses große Gebäude muss die Halle sein, in der der Fürst residierte. Hier versammelte sich die Elite der Gesellschaft zu Gastmahlen, religiösen Festen u. Ä. Das kleinere Haus ist möglicherweise ein Tempel. Gudmehallen var et fantastisk bygningsværk. Alene de tagbærende stolpers mål på cm i diameter er imponerende. Også vægkonstruktionen var usædvanlig. Den bestod af 40 cm brede planker placeret vinkelret på længderetningen og dannede en slags hulmur. Der blev fundet mange værdifulde metaller og smykker i Gudmehallen. Mange af dem er fremstillet i Mellem- og Sydeuropa. Masken er dog nok hjemlig forestiller den mon fyrsten selv? vidste du... at det først er inden for de seneste år, at man har fundet spor af jernalderens templer? Ud over i Gudme er der fundet særlige tempelbygninger ved Tissø på Sjælland og ved Uppåkra nær Lund i Skåne.

Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra

Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra Fler fynd i centrum, s. 203-213. Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra Jens Ulriksen Abstract Viking Age enamelled cross brooches from Uppåkra Among the roughly 12,000 metal objects found in the fields

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 By&Kultur

frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 By&Kultur frederiksberg guide TURISTGUIDE OG BYKORT TOURIST GUIDE AND MAP 1 Velkommen Welcome Foto: Jana Hojstricová 2 Cisternerne - den skjulte skat The Cisterns Under den store plæne i Søndermarken, på toppen

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Karen Hvidtfeldt Madsen

Karen Hvidtfeldt Madsen Familiebilleder - far er en klovn Karen Hvidtfeldt Madsen 26 Arbejdspapiret er et bearbejdet manus til introduktionsforelæsningen for årgang 2004 på overbygningsuddannelsen Kultur og Formidling Karen Hvidtfeldt

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen

INDHOLDSFORTEGNELSE. Elevforeningens Bestyrelse. Kia Marie Jerichau. Mikkel Kildetoft. Anne-Mette Sønderby Saugbjerg. Josefine Stæhr Brodersen GERLEV GLIMT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Kære medlemmer 04 Landsstævne 2013 08 Kabaddi 12 Passion Parkour and People 16 Året der gik 22 Gerlev International Parkour Gathering 26 Gerlev Performance Team

Læs mere

STREJF AF LYS OVER DEN SORTE HAVE

STREJF AF LYS OVER DEN SORTE HAVE STREJF AF LYS OVER DEN SORTE HAVE DEN KAUKASISKE KIRKE PÅ KORSVEJEN MELLEM ØST OG VEST Bjørn A. Jørgensen AUGUSTINUS FONDEN KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK S FOND DREYERS FOND STATENS KUNSTFOND

Læs mere

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson

H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II. Af John Robert Christianson H OFFET SOM FORMIDLER AF NATURVIDEN- SKABERNE UNDER F REDERIK II Af John Robert Christianson The court of King Frederik II (1534-88, reigned 1559-88) of Denmark maintained innumerable connections in all

Læs mere

Templer ved Sortehavet

Templer ved Sortehavet Templer ved Sortehavet Pia Guldager Bilde 1. Myter om templer i fortid For mange af hjemlandets grækere var Sortehavet myternes tågehav beliggende på skæringspunktet mellem det kendte og det ukendte, mellem

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen Mellem følelser og fornuft Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere Gunnar Lind Haase Svendsen Februar 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere