Village of princes and gods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Village of princes and gods"

Transkript

1 Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel sen af omkring 55 samtidige gårde. På markerne har man gjort tusindvis af metalfund. De fortæller om stormænd, håndværkere og bønder og om velstand og vidtrækkende politisk indflydelse. I bebyggelsens midte lå det største hus Gudmehallen og ved siden af det muligvis et tempel. Her residerede en af de første fyrstefamilier i Danmark. Hele landskabet var ét stort rigdomsområde. Nede ved Storebæltskysten blev der på samme tid anlagt en ladeplads ved Lundeborg. Og midt mellem bebyggelsen og ladepladsen lå begravelsespladsen Møllegårdsmarken med mere end 2200 grave. Village of princes and gods Here, in the 4th century, east of of Gudme, was one of the wealthiest settlements in Denmark. In this gently rolling landscape, the farms were perched on small hilltops. The settlement consisted of around 55 farms. The fields have produced thousands of metal finds, which tell their story of local magnates, craftsmen and farmers, and of prosperity and wide political influence. In the middle of the settlement was the largest building Gudme Hall and what may have been a temple. This was the home to one of the first ruling dynasties in Denmark. The whole landscape was hugely prosperous. On the Great Belt coast a landing site was established at Lundeborg at the same time. And halfway between the settlement and the landing site, the burial site of Møllegårdsmarken held more than 2,200 graves. Das Dorf der Fürsten und Götter Östlich des Ortes Gudme lag im 4. Jahrhundert die Siedlung mit den größten Reichtümern in Dänemark. In dem leicht hügeligen Gelände lagen die Höfe auf Hügelkuppen. Insgesamt bestand die Siedlung aus etwa 55 Höfen gleichzeitig. Auf den Feldern wurden Tausende von Metallfunden gemacht. Sie zeugen von Großen, Handwerkern und Bauern, von Wohlstand und weitreichendem politischem Einfluss. 1 modul 2 moduler Mitten in der Siedlung lag das größte Gebäude die Gudme- Halle und möglicherweise ein Tempel. Hier residierte eine der ersten Fürstenfamilien in Dänemark. Die ganze Landschaft war von Reichtum geprägt. An der Küste des Großen Belts bei Lundeborg wurde zur gleichen Zeit eine Verschiffungsstelle angelegt. Mitten zwischen der Siedlung und dem Ladeplatz lag das Gräberfeld Møllegårdsmarken mit über 2200 Gräbern. Copyright: Kort- og MatriK elstyrelsen Strækningen mellem Gudme og Lundeborg er et af de rigeste arkæ ologiske områder i Danmark. Kortet viser de vigtigste fund af bopladser ( ), skattefund ( ) og gravpladser ( ) fra jernalderen, samt et gammelt vejspor fra kysten ( ). Copyright: Kort- og MatriKelstyrelsen Jernalderens Gudme har været Skandinaviens største bebyggelse i 400/500-tallet. At omkring 50 store gårde har ligget samlet på et sted har været højest usædvanligt i tiden, hvor små landsbyer på en heder var normen.

2 Fyrster, bønder og håndværkere Bebyggelsen i Gudme var tydeligt opdelt i et håndværksog et storgårdsområde med hal og tempel. Gudmebygden var et bondesamfund. Men mange af bønderne beskæftigede sig også med handel og håndværk i landsbyen og i Lundeborg. På mange af gårdene arbejdede der smede, bronzestøbere og guld- og sølvsmede. I adskillige af gårdene fandtes der råvaredepoter med barrer og skrot af sølv og bronze. Fragmenter af romerske luksusvarer viser, at beboerne var ganske velhavende. De har gemt vægtige guld- og sølvskatte i huse og i hegn. I alt er der nedlagt 10 kilo guld i forbindelse med kultudøvelsen i Gudme. Intet sted i Skandinavien er set en rigdom, som kan måle sig med Gudme fra år 400 til år 550. Princes, farmers and craftsmen The settlement at Gudme was clearly divided into an area for artisans and for the great farm with its grand hall and temple. The Gudme settlement was a farming community, but many of the farmers also worked as traders and artisans in the village and in Lundeborg. Many of the farms contained workshops for smiths, bronze casters and gold and silver smiths, and housed raw materials stores containing silver and bronze bars and scrap. Fragments of Roman luxury goods indicate that the inhabitants were wealthy and hoarded heavy gold and silver treasures in their homes and on their land. A total of 10 kilos of gold were deposited as part of cult practices at Gudme. No other location in Scandinavia can boast of riches to match those of Gudme in the years 400 to 550 AD. Fürsten, Bauern und Handwerker Die Siedlung in Gudme war deutlich aufgeteilt in einen Handwerker- und in einen Großhofereich mit Halle und Tempel. Die Siedlung in Gudme war ein bäuerliches Gemeinwesen. Viele der Bauern beschäftigten sich jedoch auch mit Handel und Handwerk im Dorf und in Lundeborg. Auf vielen Höfen arbeiteten Schmiede, Bronzegießer und Gold- und Silberschmiede. Auf mehreren Höfen wurden Rohwarendepots mit Barren und Schrott von Silber und Bronze gefunden. Fragmente römischer Luxuswaren zeigen, dass die Bewohner ziemlich wohlhabend waren. Sie haben wertvolle Gold- und Silberschätze in Haus und Hof verborgen. Insgesamt wurden bei der Kultausübung in Gudme 10 kg Gold vergraben. Nirgends in Skandinavien wurde ein Reichtum entdeckt, der sich mit Gudme von 400 bis 550 messen könnte. Det er ikke kun fyrstens hal, der vidner om stor rigdom. I overraskende mange af gudmebygdens gårde er gjort usædvanlig rige fund. Guldskatten til venstre lå gemt på en gård fra 500-tallet, det fornemme sværdbeslag er et løsfund fra området. Galdbjerg Gudbjerg Gudme Albjerg Stednavnene Gudme, Gudbjerg, Galdbjerg og Albjerg, dvs. gudernes hjem, gudernes bjerg, offerbjerget og helligdomsbjerget vidner om, at området havde en særlig religiøs betydning. Måske var gudmefyrsten også religiøst overhoved? vidste du... I jernalderen ser vi for første gang i større omfang spor efter specialiserede håndværkere, bl.a. i Gudme. I den rige bygd kunne der skaffes råmateriale til bl.a. bronzestøbning og forarbejdning af guld og sølv. Copyright: Kort- og MatriKelstyrelsen

3 Internationale kontakter Fyrsterne, som residerede i Gudme og styrede samfundet i 500 år, havde vidt forgrenede forbindelser. Fyrsterne var en del af et internationalt kultur- og handelsnetværk. I Gudme ses importvarer fra fremmede egne. Mest iøjnefaldende er luksusvarer fra Romerriget, drikkeglas og smykker fra områder ved Sortehavet samt smykker fra Frankerriget og andre germanske stammeområder nord for Rhinen og Donau. Udover luksusvarer og smykker blev der også handlet med råvarer. I Lundeborg er fundet jernbarrer fra Vestjylland, Norge og Sverige. I både Lundeborg og Gudme er der fundet genbrugsmetal i form af romerske sølv- og bronzefade og ophuggede bronzestatuer i menneskestørrelse. International contact The magnates princes or kings who resided in Gudme and ruled over society there for 500 years, were well connected, and part of an international cultural and trading network. Gudme contains imported goods from foreign parts. The most striking of these are luxury goods from the Roman Empire, glass drinking vessels and jewellery from areas by the Black Sea and jewellery from the Frankish Empire and other German tribal areas north of the Rhine and the Danube. Besides luxury goods and jewellery, there was also trade in raw materials. At Lundeborg, iron bars have been found from West Jutland, Norway and Sweden. At both Lundeborg and Gudme, recycled metal has been found in the form of Roman silver and bronze dishes and fragments of life-size bronze statues. Internationale Verbindungen Die Fürsten, die in Gudme residierten und das Gemeinwesen 500 Jahre lang regierten, hatten weit reichende Verbindungen. Sie gehörten zu einem internationalen Kultur- und Handelsnetzwerk. In Gudme wurden Importwaren aus fremden Ländern gefunden. Am auffälligsten sind Luxuswaren aus dem Römischen Reich, Trinkgläser und Schmuck aus der Gegend um das Schwarze Meer sowie Schmuck aus dem Frankenreich und anderen germanischen Stammesgebieten nördlich vom Rhein und Donau. Neben Luxuswaren und Schmuck wurden auch Rohwaren gehandelt. In Lundeborg wurden Eisenbarren aus Westjütland, Norwegen und Schweden gefunden. In Lundeborg und Gudme wurden Recyclingmetall in Form von römischen Silber- und Bronzeschalen und fragmenten von Bronzestatuen in Menschen größe entdeckt. Frankisk Copyright: Kort- og MatriK elstyrelsen Romersk Østgotisk I de 500 år Gudme blomstrede som magtcenter i jernalderen havde de lokale fyrster vide kon takter ikke kun til de øvrige germanske stammeområder men også til tidens store riger i øst og vest. Kortet angiver nogle af gudmebygdens kon taktområder. Skatten fra Gudme med 11 romerske guldmønter er et godt eksempel på landsbyens kontakter udadtil. Mønterne er slået i romerriget omkring 350 e.kr. og kan være betaling til en fynsk lejesoldat, der er vendt hjem. Besøg også stranden nord for Lundeborg kun 5 km herfra. Hér blev gudmefyrstens store marked afholdt. På vejen kan du gøre holdt ved Møllegårdsmarken, der er Danmarks største oldtidsgravfelt og på stedet, hvor den store Broholmskat blev fundet.

4 De første fyrstefamilier Fra 2. årh. e.kr gik det mægtige Romerrige langsomt sin undergang i møde. Riget faldt definitivt sammen, da germanske stammer kort efter år 395 løb den vestlige del af riget over ende. Krig blev også en del af hverdagen i de nordiske samfund. Efter ca. år 200 blev der over det meste af Nordeuropa gennemført en omstrukturering af det gamle stammesamfund. Det indebar en omfordeling og intensivering af udnyttelsen af jorden. Der skete nu en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, som ikke var set tidligere. Husene, The first princely families gårdene og landsbyerne ændrede karakter med flere funktioner og fik en større produktivitet. Man begyndte at få overskudsproduktion i landbruget og kunne beskatte både jorden og producenterne. Det fri gjorde en større del af befolkningen til håndværksproduktion og krigstjeneste. Rigdommen blev samlet på færre og ekstremt rige familier med langtrækkende internationale kontakter. De første fyrstefamilier voksede frem som både politiske og religiøse ledere af større regioner. From the 2nd century AD the mighty Roman Empire went into slow decline. It fell finally to Germanic tribes, who invaded its western provinces shortly after 395 AD. War also became part of everyday life in the Scandinavian countries. After around 200 AD, over much of Northern Europe, the old tribal societies were restructured, which entailed redistribution and intensified working of the land. Societies now underwent unprecedented advances in technology and social development. Houses, farms and villages changed beyond recognition, with extended functions and increased productivity. As farming began to produce surpluses, it was now possible to tax both the land and those who worked it. This released a large section of the population to work in skilled trades and serve in wars. Wealth was amassed by fewer and extremely rich families with wide-ranging international contacts. The first royal families emerged as both political and religious leaders of extended regions. Die ersten Fürstenfamilien Myndighed: skov- & n aturstyrelsen; s vendb org KoMMune; Kulturarvsstyrelsen Nach dem II. Jahrhundert n. Chr. ging das mächtige Römische Reich langsam seinem Untergang entgegen. Das Reich zerfiel endgültig, als germanische Stämme kurz nach 395 den westlichen Teil des ehemals so mächtigen Römischen Reichs überrannten. Nach etwa 200 wurden im Großteil Nordeuropas die alten Stammesverbände umstrukturiert, einhergehend mit einer Neuverteilung und Intensivierung der Bodennutzung. Es folgte nun eine ungeahnte technologische und gesellschaftliche Entwicklung. Häuser, Höfe und Dörfer änderten ihren Charakter, da sie mehrere Funktionen übernahmen. Gleichzeitig stieg die Produktivität. Die Landwirtschaft erzielte allmählich Überschüsse. Ein größerer Teil der Bevölkerung konnte für Handwerksproduktion und Kriegsdienst freigestellt werden. Der Reichtum häufte sich bei wenigen, extrem reichen Familien mit weit reichenden internationalen Verbindungen an. Die ersten Fürstenfamilien wuchsen als politische und religiöse Führer größerer Regionen heran.

5 Der var tætte kontakter mellem Østersøens fyrster og det romerske rige. Ikke kun kostbare luksusgenstande, men også teknologi og idéer fandt vej nordpå fra det mægtige rige. Men besøgte romerne også selv Gudmefyrsten i hans imponerende, træbyggede hal? I jernalderen opstår de første egentlige landsbyer. Der er tale om store og velbyggede huse, ofte med plads til op staldede husdyr i den ene ende. Især i Jylland ser man store bebyggelser med op til gårde samlet i et fællesskab. Alliancer med de germanske stammer syd for Østersøen førte også til kontakter til det romerske rige. Kontakterne betød, at eksotiske luksus varer og ny teknologi inden for bl.a. landbrug og krigskunst kom til landet.

6 FyRSTENS HAL på arealet foran dig er sporene efter gudmefyrstens mægtige hal markeret. gå en tur gennem huset og lad den kæmpe træbygning genopstå i fantasien. romere og germanere venner og Fjender Våbenoffer Fyrstegrav nye guder Omkr. 500 e.kr. dukker de første vidnesbyrd om en særlig germansk gudekreds frem. Guldbrakteaten fra 5. årh. gengiver myten om Odins søn Balder, der myrdes med en pil af mistelten. Jeg så Balder, blodig Guddom, Odins Barns skjulte Skæbne. Jeg så vokse højt på Volden tynd og yndig Mistelten. Hød traf med Buen, Træet var Pilen, som mig syntes sorgbevinget. Vølvens Spådom Få mere viden: www. natmus.dk/ sw4509.asp Romerriget Germanske stammeområder I de første århundreder efter Kristi fødsel var Europa delt i to: Romerriget mod syd og de germanske stammer i nord. Naboskabet blev årsag til krige, alliancer og gensidig handel. tidslinje Ca. 350 f.kr. I den tidligste del af jernalderen blev en krigskano ofret i Hjortspring Mose. Den næsten 20 m lange båden er Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj. Ca. 200 e.kr. Hønen kom til Danmark i den mellemste del af jernalderen og kan ses som eksempel på et af de mange nye tiltag, der prægede perioden e.kr. Hagia Sofia-katedralen. I 395 blev det romerske rige delt i to. Kun det østromerske rige med hovedsæde i Konstantinopel (Istanbul) forblev levedygtigt Ca f.kr. Samtidig med den tidligste jernalder i Danmark blomstrede det klassiske Grækenland med storslået arkitektur og evigtgyldige, filosofiske tanker f.eks. Platon. Ca. 200 e.kr. Runerne, de første skrift tegn i Danmark og det germanske område, udvikles under indflydelse af de romerske bog staver i de første århundreder e.kr. 315 e.kr. I århundrederne efter Kristi fødsel kom Romerriget til at omfatte stort set hele middelhavsområdet. Konstantinbuen i Rom er opført efter en sejr i I rollespil tørner atter anglere, saksere og jyder sammen i drabelige jernalderslag dog uden fortidens store massakrer og efterfølgende ofre i moserne.

7 HALLEN Gudmes magtcenter Centralt i bebyggelsen lå Gudmes magtcenter med to bemærkelsesværdige huse. Det største er 47 m langt og 10 m bredt. Det er en af de største kendte bygninger fra Danmarks oldtid. Den store hal stod i mere end 100 år, fra slutningen af 200-tallet og frem til begyndelsen af 400-tallet. Den mindre bygning er 22 m lang og 10,5 m bred. Begge huse er bygget i en helt overdimensioneret trækonstruktion i forhold til bebyggelsens øvrige huse. Rige fund viser, at der ikke har været håndværksaktiviteter i forbindelse med hallen, som det er almindeligt ved de øvrige huse i Gudme. Denne store bygning må være hallen, hvor fyrsten residerede. Det var her samfundets elite samledes til gæstebud, religiøse fester og lignende. Det mindre hus er muligvis et tempel. A powerbase at Gudme At the heart of the settlement was the powerbase at Gudme with its two remarkable buildings. The first of these is 47 m long and 10 m wide. This is one of the largest known buildings from prehistoric Denmark. The great hall stood intact for more than a century, from the end of the 3rd century until the early 5th century. The smaller building is 22 metres long and 10.5 metres wide. The dimensions of both of these timber-built structures dwarfed the other buildings in the settlement. Rich finds indicate that there were no artisans workshops at the hall, as is common in the other buildings at Gudme. This large building must have been a royal residence, where the elite of Iron Age society was convened for festivities, religious celebrations and the like. The smaller building is possibly a temple. Das Machtzentrum von Gudme Zentral in der Siedlung lag das Machtzentrum von Gudme mit zwei bemerkenswerten Häusern. Das größte ist 47 m lang und 10 m breit. Es ist eines der größten bekannten Bauwerke aus der dänischen Vorgeschichte. Die große Halle stand mehr als 100 Jahre lang vom Ende des 3. Jahrhunderts bis Anfang des 5. Jahrhunderts. Das kleinere Gebäude ist 22 m lang und 10,5 m breit. Beide Häuser sind in einer überdimensionalen Holzkonstruktion errichtet. Reiche Funde zeigen, dass um die Hallen keine handwerklichen Aktivitäten stattfanden, wie es bei den übrigen Häusern in Gudme üblich war. Dieses große Gebäude muss die Halle sein, in der der Fürst residierte. Hier versammelte sich die Elite der Gesellschaft zu Gastmahlen, religiösen Festen u. Ä. Das kleinere Haus ist möglicherweise ein Tempel. Gudmehallen var et fantastisk bygningsværk. Alene de tagbærende stolpers mål på cm i diameter er imponerende. Også vægkonstruktionen var usædvanlig. Den bestod af 40 cm brede planker placeret vinkelret på længderetningen og dannede en slags hulmur. Der blev fundet mange værdifulde metaller og smykker i Gudmehallen. Mange af dem er fremstillet i Mellem- og Sydeuropa. Masken er dog nok hjemlig forestiller den mon fyrsten selv? vidste du... at det først er inden for de seneste år, at man har fundet spor af jernalderens templer? Ud over i Gudme er der fundet særlige tempelbygninger ved Tissø på Sjælland og ved Uppåkra nær Lund i Skåne.

LUNDEBORG. Strandmarkedet. Market by the shore. Strandmarkt

LUNDEBORG. Strandmarkedet. Market by the shore. Strandmarkt Strandmarkedet Her ved Storebæltskysten fandtes en markedsplads beliggende på de strandvolde, der flankerede den flade sandstrand ud mod Storebælt. Pladsen blev anlagt i 200-tallet og eksisterede gennem

Læs mere

visible testimony to a dynasty of chieftains who dominated in between the elevations were boggy, peat-filled depressions.

visible testimony to a dynasty of chieftains who dominated in between the elevations were boggy, peat-filled depressions. Fyrsternes høje den lille gruppe markante gravhøje er de sidste synlige vidnesbyrd om et høvdingedynasti, som omkring år 200 dominerede store dele af Østdanmark. dengang var landskabet åbent og næsten

Læs mere

Jernalder: De første fyrstefamilier

Jernalder: De første fyrstefamilier Jernalder: De første fyrstefamilier Fra 2. årh. e.kr. gik det mægtige Romerrige langsomt sin undergang i møde. Riget faldt definitivt sammen, da germanske stammer kort efter år 395 løb den vestlige del

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Jernalder: Den første nordiske krig

Jernalder: Den første nordiske krig RAMMEDIGE Jernalder: Den første nordiske krig Danmark var et landbrugsland, hvor bønderne levede i bebyggelser med et varierende antal gårde. Fra omkring Kristi fødsel til omkring år 500 blev trusler om

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Vigen gateway to the Baltic Sea

Vigen gateway to the Baltic Sea Vigen porten til Østersøen Med Bornholms placering midt i Østersøen blev øen i jernalderen et trafikalt knudepunkt for skibsfarten. Det kan være grunden til, at der opstod et magtcenter ved Sorte Muld

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Weaponry in Ejsbøl Sø

Weaponry in Ejsbøl Sø Våben i Ejsbøl Sø I Ejsbøl Sø er et af de største våbenofferfund fra jern alderen i Danmark fundet. Arkæologerne har igennem årene udgravet op mod 3000 genstande på stedet. Fra tiden omkring år 0 er der

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf.

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Intro Velkommen til udstillingen Den romerske forbindelse. Hvem var romerne? Hvem var germanerne? Hvilke kontakter havde de med hinanden? Hvilken viden havde de

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0. Elevgruppe Formål 3. 6. klassetrin. Formålet med emnet er, at eleverne får: Viden om stammesamfundet i Danmark i Jernalderen.

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

GULDHORN OG MOSELIG GULDHORN OG MOSELIG

GULDHORN OG MOSELIG GULDHORN OG MOSELIG September 2012 GULDHORN OG MOSELIG Mange af de fineste og mest betydningsfulde offerfund fra Danmarks oldtid stammer fra moserne. Fra stenalderen blev moserne opfattet som et grænseland mellem guder og

Læs mere

Vielfalt. Mangfoldighed. Diversity. Få mere viden Scan QR-koden og se billeder fra udgravningen

Vielfalt. Mangfoldighed. Diversity. Få mere viden Scan QR-koden og se billeder fra udgravningen Mangfoldighed Du står nu på stedet, hvor der i 800-årene var en stor hedensk gravplads med 120 gravlagte. Luk øjnene og forestil dig de store bautasten på gravene, og lugten fra det ligbål, der lige er

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25.

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. Publikationer Palle Siemen 2012 m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. De arkæologiske undersøgelser ved Krogsgård, By, marsk

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Bronzealder: Højbyggerne

Bronzealder: Højbyggerne Bronzealder: Højbyggerne I Danmark begyndte man at støbe smykker og våben i bronze for 4000 år siden. I Grækenland var bronzealderen opstået 1000 år før. Både i Centraleuropa og i Sydskandinavien opstod

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Elevgruppe Formål DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Fra stamme til stat i Danmark 3. 6. klassetrin Formålet med emnet er, at eleverne får viden om og forståelse af: Samfundsudviklingen i Danmark fra Jernalder

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Limfjordslandet Danmark/Nordtyskland Norden England/Irland Længere væk. Brikvævningsbrikker fra Eldi på Færøerne Udstillet på Thorshavn museum

Limfjordslandet Danmark/Nordtyskland Norden England/Irland Længere væk. Brikvævningsbrikker fra Eldi på Færøerne Udstillet på Thorshavn museum Vikingeliv Håndarbejde Limfjordslandet Danmark/Nordtyskland Norden England/Irland Længere væk De tidligste brikvævede tekstiler fra Danmark stammer fra ældre jernalder, og de er bevarede både i moser,

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Cultivated landscape. Oldtidsmarker Inden for den stiplede linje kan man se gamle marksystemer fra bronzeeller jernalderen.

Cultivated landscape. Oldtidsmarker Inden for den stiplede linje kan man se gamle marksystemer fra bronzeeller jernalderen. Opdyrket landskab I skovene på Asnæs er et spændende kulturlandskab bevaret. Mest synlige er de mange gravhøje. I både Forskov og Vesterskov er der dog også velbevarede spor efter mark systemer fra bronze-

Læs mere

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport ASR 1775 Rønhavegård - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c. 375-550 e.kr.) Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning I slutningen af april måned 2003 gennemførte

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Buildings rich in tradition

Buildings rich in tradition Traditionsrigt byggeri De fleste høje ved Døeshøjene er rejst som gravmonumenter i ældre bronzealder. Den døde blev svøbt i klæde eller skind i en kiste af en udhulet træstamme. Kvinder blev begravet med

Læs mere

Grækenland i antikken

Grækenland i antikken Historiefaget.dk: Grækenland i antikken Grækenland i antikken Det gamle Grækenlands historie opdeles i tre perioder. Den arkaiske periode fra ca. 800-500 f.v.t. Den klassiske periode ca. 500-300 f.v.t.

Læs mere