Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år"

Transkript

1 Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR Evt. udvalgte mobilnumre RABAT MATRICE på mobil og SIP abonnementer Rabat i % på mobil- & SIP abonnementer Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Antal Mobiltelefoner Mobil uden SIP Mobil med SIP Mobil uden SIP Mobil med SIP Mobil uden SIP Mobil med SIP 1-19 stk. 5 % 8 % 8 % 10 % 12 % 15 % stk. 7 % 10 % 12 % 15 % 15 % 18 % % 12 % 14 % 16 % 16 % 20 % Med binding kan der frit skaleres mellem mobilpakkerne, dog kan der kun skaleres ned til mindste pakke (Business 5 eller Flex 5) - der kan IKKE ændres til Basis abonnement. Bemærkninger: Aftalen træder i kraft fra underskriftsdatoen. - Uni-tel A/S Gydevang Allerød Tlf.: Fax: Jeg bekræfter med nedenstående underskrift, at jeg disponerer over ovenstående mobiltelefonnumre og har læst og accepteret vedhæftede abonnementsvilkår på Dato/sted Underskrift

2 Abonnementsvilkår for Uni-tels IP- og mobiltelefonitjeneste Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefoni- og mobiltelefoni-tjeneste, indgået mellem kunden og Uni-tel A/S (efterfølgende benævnt Uni-tel). 1.1 Det er en forudsætning for aftalen om IPtelefoni, at kunden har adgang til internettet, hvor der som minimum kræves en forbindelse på 512/512 Kbit/sek. 1.2 Priser oprettelsesgebyr, abonnementsydelse og samtaleafgifter kan ses på Samtaleafgifter afregnes pr. påbegyndt sekund, med tillæg af opkaldsafgift. Der tages forbehold for prisændringer på ydelser, samt minuttakster. 1.3 Nummer, talekanal og abonnementer for IPtelefoni der skal oprettes et abonnement per telefonnummer, hvis kunden bestiller 10 numre skal der betales 10 stk. oprettelse og 10 stk. abonnementer. Der kan oprettes flere talekanaler på et nummer, det vil sige, at en kunde kan oprette et nummer med 25 talekanaler, dog skal der betales abonnement per talekanal, også selvom der kun er et nummer. 2. Aftalen 2.1 Aftalen indgås mellem kunden og Uni-tel. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og Uni-tels prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser, leveret i henhold til denne aftale. Kun myndige personer kan indgå aftale med Uni-tel. 2.2 Aftalen indgås ved, at kunden udfylder oprettelsesbilag på og tilkendegiver at have accepteret abonnements-betingelserne. Bestiller kunden ikke via internettet, er aftalen indgået i det øjeblik, Uni-tel har modtaget en udfyldt og underskrevet aftale fra kunden og har godkendt kunden ved at aktivere denne i systemet. Det er en forudsætning, at kunden har en - adresse. 2.3 Ved tilmelding forpligter kunden sig til, at overholde Uni-tels abonnementsbetingelser og samtidig skal kunden give en række oplysninger. Kundeoplysningerne er bl.a. firmanavn og adresse, CVR nummer samt adresse. 2.4 Kunden har pligt til straks at underrette Uni-tel betalingsforhold. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller selv ændre oplysningerne på kundens personlige side på 2.5 Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet Uni-tel, eller hvis Uni-tel ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning. 2.6 Overførsel af telefonnummer sker efter gældende lovgivning (LOV nr. 169 af 03/03/2011 kapitel 7) og kun mod forudbetaling. Dette betyder, at Uni-tel ikke opretter telefonnummer, eller overdrager telefonnummer, før kunden har betalt for oprettelsen. 2.7 Opkald til en række højt takserede telefonnumre, eksempelvis 90-numre, er som udgangspunkt blokeret af Uni-tel. 2.8 Abonnementet forudbetales. 2.9 Uni-tel forbeholder sig retten til altid at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som ikke forfaldne) med Uni-tel dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra Uni-tel at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. Uni-tel er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er Uni-tel berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. 3. Betaling og fakturering 3.1 Uni-tel er berettiget til at opkræve oprettelsesog ændringsafgift for selve aftalen. Uni-tel er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services. Uni-tel takserer og afregner pr. sekund. 3.2 Uni-tel afregner og fakturerer månedligt. Fakturaen fremsendes elektronisk i EDI-format eller som PDF-fil via . Alle aktuelle samtalespecifikationer er tilgængelige på kundens personlige side på adressen https://www.unitel.dk/selvbetjening/login/ 3.3 Betalingsfristen er 14 dage efter fakturadato. Alle beløb, er eksklusiv moms. Beløb der ikke betales rettidigt, vil efter forfaldsdatoen blive pålagt en rente svarende til 1,5 % pr. måned. Uni-tel forbeholder sig ligeledes retten til at spærre tjenesten i tilfælde af manglende betaling. 3.4 Regningsspecifikation. Kunden har på sin personlige side på https://www.uni-tel.dk/ selvbetjening/login/ adgang til en detaljeret liste over sine opkald. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for samtlige kaldte numre. Uni-tels gratiskald vises også på regningsoversigten.

3 4. Alarmcentralen 4.1 Ved nødopkald (112) vil adressen blive vist på alarmcentralens system. Bemærk, at installationen kan flyttes til en anden placering uden, at alarmcentralen automatisk kan spore dette. Derfor er det vigtigt at holde adressen under kundelogin opdateret og altid oplyse navn og adresse ved nødopkald. Der sendes altid A-nummer med ved nødopkald (112). 5. Ændring af abonnementsvilkår og priser 5.1 De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for IP-telefoni-tjenester, fremgår af Unitels prisliste på og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice på telefon Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på og sendt til den -adresse, kunden har oplyst. Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for s, som ikke er fremkommet til kunden. Kunden varsles min. 30 dage før ændringerne træder i kraft, således at kunden har mulighed for at opsige aftalen rettidigt, hvis dette ønskes. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel. 6. Aftalens overdragelse 6.1 Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge Uni-tels tjenester. 6.2 Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand, uden Uni-tels forudgående skriftlige samtykke. 6.3 Uni-tel er berettiget til, uden kundens samtykke, at overdrage aftalen til ethvert selskab indenfor Uni-tel koncernen. 7. Nummertildeling og nummerændring 7.1 Kundens eksisterende telefonnummer kan normalt videreføres hos Uni-tel. Dette forudsætter, at kunden ikke har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos en anden operatør, idet overflytning af kundens hidtidige telefonnummer ikke kan ske efter opsigelse. I forbindelse med en overflytning/nummerportering af et eksisterende telefonnummer bemyndiger kunden, i form af underskrevet porteringsformular, Uni-tel til at anmode kundens eksisterende operatør om at overføre kundens telefonnummer til Uni-tel. Portering sker efter gældende lovgivning (LOV nr. 169 af 03/03/2011 kapitel 7). 7.2 Flytter kunden ikke sit eksisterende telefonnummer, kan Uni-tel stadig vise kundens hovednummer eller 70-nummer, hvis der indgås skriftlig aftale herom. Ellers tildeles kunden et telefonnummer fra Uni-tels nummerserie. 7.3 Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for, at et bestemt nummer kan porteres. Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for tab eller for produkter der umuliggør portering af nummeret. Kunden kan alternativt vælge nyt nummer. For hver igangsætning af portering faktureres create jvf. Uni-tels prisliste. 7.4 Hvis en kunde ønsker at portere sit fastnet nummer til Uni-tel, er Uni-tel ikke ansvarlig for, at fastnetnummeret er bundet til en specifik internetforbindelse. 7.5 Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for tab i forbindelse med portering af nummer. På dato for portering af kundens nummer, kan der forekomme periodiske udfald, hvor kundens nummer ikke kan anvendes. Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig herfor. 7.6 Uni-tel har ret til at opkræve betaling for særlige numre, også kaldet guldnumre. 7.7 Annullering af et porteringsforløb fra kundens udbyder til Uni-tel, skal ske skriftligt (mail eller brev). Uni-tel vil ved en skriftlig annullering stoppe porteringen. Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for fejl, forårsaget af den afgivende operatør i forbindelse med en annullering af flytningen. Sker annulleringen af porteringen, senere end 14 dage fra opstart, tilbagebetaler Uni-tel ikke oprettelses- /flytningsgebyr eller penge for udstyr der er købt i forbindelse med oprettelsen/flytningen. 7.8 Nummervalidering Uni-tels telenet validerer kald fra kunder og sikrer, at det nummer, der overføres til brug for nummervisning hos modtageren af kaldet, svarer til et nummer, der er tildelt kunden til brug for den pågældende SIP-trunk til det offentlige telenet. De telefonnumre, som oplyses til Uni-tel, skal kunden have juridisk ejerskab af. 7.9 SIP-trunk uden nummervalidering Det er muligt for Uni-tel at oprette SIP-trunks uden nummervalidering. Dette betyder, at De som kunde forpligter Dem til kun at vise de numre ud på det offentlige telenet, som De er juridisk ejer af. I tilfælde af misbrug forbeholder Uni-tel sig uden varsling ret til at lukke for udgående kald. 8. Opsigelse 8.1 Kunden kan opsige bindingsfri abonnementsaftaler med Uni-tel uden varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. 8.2 Kundens betaling for oprettelsesgebyret refunderes ikke. 8.3 Ved overdragelse til andet teleselskab, samt opsigelse, bliver det forudbetalte månedlige abonnementsydelse ikke refunderet.

4 8.4 Ved opsigelse af aftaler på IP- og mobiltelefoni eller mobilbredbånd med indgået bindingsperiode, vil Uni-tel opkræve det resterende abonnementsbeløb for bindingsperioden i én samlet opkrævning. 8.5 Ved binding af mobilpakker kan der frit skaleres mellem mobilpakkerne, dog kan der kun skaleres ned til mindste pakke (Business 5 eller Flex 5) - der kan IKKE ændres til Basis abonnement. 9. Support 9.1 Uni-tel er forpligtet til at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske via mail på eller telefonisk på tlf. nr tast 2. Afhjælpningen vil ske hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid mandag-torsdag fra kl. 08:30 til 16:30 fredag 08:30 til 16: Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for Uni-tels kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver Uni-tel denne fejlmelding. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i kundens egen installation. Uni-tel er berettiget til at kræve dækning af kunden for Uni-tels udgifter til fejlsøgning i de tilfælde, hvor fejlen ikke kan henføres til Uni-tel. 9.3 Uni-tel er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af Uni-tels tjenester, hvis Uni-tel finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn. 9.4 Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for problemer og fejl på kundens fax-udstyr, telefonsvarer, vis nummer maskiner etc. Ligeledes yder Uni-tel ikke support herpå. Uni-tel hæfter således ikke for fejl af en sådan karakter. 9.5 Uni-tel kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller forkert anvendelse af kundens eget router/switchudstyr eller lignende. Kunden hæfter selv for evt. port-åbninger ved egen internetudbyder. 10. Kundens data og nummeroplysning 10.1 Uni-tel er forpligtet til, i henhold til Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog) Nummeroplysningsdata videregives ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt "Udeladt nummer", "Udeladt adresse" eller "Hemmeligt nummer" Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden, der er afgivet til eller indhentet af Uni-tel, behandles til enhver tid fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering eller kreditvurdering af kunden Kunden kan ændre i de angivne data, med undtagelse af navn samt brugernavn, på sin personlige side under Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i Uni-tels kundekartotek, og at disse oplysninger kan bruges i forbindelse med Uni-tels fremsendelse af faktura og anden markedsinformation om tjenester m.v. 11. Kundens misligholdelse 11.1 Misligholder kunden sin aftale, har Uni-tel ret til uden varsel at spærre tjenesten og efterfølgende ophæve aftalen. Væsentlig misligholdelse er forhold så som: a) Kunden undlader at betale afgifter og forbrug i henhold til fremsendt faktura. b) Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger, jf. pkt c) Kunden standser sine betalinger og viser sig at være insolvent. d) Kunden ikke opfylder Uni-tels krav om sikkerhedsstillelse rettidigt. e) En kreditvurdering viser, at Uni-tel kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine fakturaer rettidigt. f) Kunden undlader straks at give Uni-tel besked om, at mobilen og/eller SIM-kort er blevet stjålet, eller hvis kunden har mistanke om at SIM-kortet bliver misbrugt. g) Kunden ikke opbevarer koder (herunder PIN- og PUK-koder) på tilstrækkelig sikker måde. h) Kunden udøver chikane mod Uni-tel eller Uni-tels medarbejdere Spærring sker uden varsel. Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til spærringen, og Uni-tel ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten Uni-tel har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysnings-bureau jf. lov om behandling af personoplysninger. 12. Tekniske oplysninger Uni-tel benytter følgende protokoller til Uni-tel IPtelefoni: SIP. IP-adaptere: AudioCodes MP202, MP1XX, MP40X, Mediant1000 og Mediant2000. Quescom300 og Quescom400. Andet udstyr kompatibelt med SIP kan benyttes til Uni-tel IP-telefoni. Uni-tel yder kun support på disse IP-adaptere: AudioCodes MP202, MP1XX, MP40X, Mediant1000 og Mediant2000. Quescom300 og Quescom400.

5 Coder, der benyttes er: G.711 A-Law 13. Ansvar 13.1 Uni-tel hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. Uni-tel er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved Uni-tels undladelser Uni-tel hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge af, at IP-tjenesten ikke kunne anvendes som forventet Uni-tel er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er Uni-tel heller ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler Uni-tel er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for Uni-tels kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure), og som Uni-tel ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse. 14. Misbrug 14.1 Kunden har pligt til at meddele, så snart kunden får eller har mistanke om, at kundens konto bliver eller vil blive misbrugt. Således skal kunden straks kontakte Uni-tel med henblik på at få kontoen spærret Kunden er forpligtet til straks at give Uni-tel besked hvis SIM-kortet bliver stjålet. Kunden hæfter selv for forbrug indtil kunden melder SIMkortet stjålet hos Uni-tel. 15. Tvister 15.1 Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbrug og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til Uni-tels adresse. Uni-tel besvarer klagen skriftligt, senest 1 måned efter, at klagen er indgivet Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret. 16. Ikrafttrædelse Disse betingelser er gældende fra den 1. maj 2012.

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere