KVALITETSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSRAPPORT"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan 1.1 Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne 1.2 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk om matematik skal stige år for år 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 2.1 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 3.1 Trivselsundersøgelse 3.2 Fravær 4. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen 4.1 Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske referencer fra 2010/2011 til 2012/ Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik 6. Folkeskolen skal understøtte 95%-målsætningen 7. Øvrige indikatorer 7.1 Kompetencedækning 7.2 Inklusion 5. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning 6. Skolebestyrelsernes udtalelse

3 Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af de nationale og kommunale mål for skolevæsnet med tilhørende resultatmål. Med skolereformen kom et særlig stærkt fokus på skolernes resultater, kvalitetsrapportens bekendtgørelse understøtter fokus på resultater. Alle resultater for hele landet og for Tønder Kommune er gengivet fra Undervisningsministeriets nye datavarehus LIS. LIS er endnu ikke fuldt opdateret, der kan derfor være mangelfulde resultater og variation i årstallene for de konkrete resultater. Kvalitetsrapporten for 2013/2014 er første udgave på baggrund af ny bekendtgørelse og anvendelse af LIS, rapporten opfattes derfor som år 0. Der vil derfor i indeværende rapport ikke blive redegjort for effekten af opfølgende initiativer. For de nærmere krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten henvises til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

4 Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne fokuserer på Tønder Kommunes status i forhold til de nationale mål og resultatmål for folkeskolen: Alle elever skal blive så dygtige som de kan: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test: Læse: - På landsplan er målet om 80 % gode læsere endnu ikke opnået. - I Tønder Kommune er målet opnået for de yngste elever. - For de ældste elever er målet endnu ikke opnået, gruppen af gode læsere i de ældste klasser er mindre end gruppen er på landsplan. - For de mellemste elever er målet endnu ikke opnået, gruppens størrelse svinger over de seneste 3-år, men ligger generelt meget tæt på gruppen på landsplan. Regne: - På landsplan er målet om 80 % elever, der er gode til at regne ikke opnået. Det gælder også for Tønder Kommune. - For både de yngste og de ældste elever følger gruppen af elever, der er gode til at regne generelt størrelsen af gruppen på landsplan med mindre udsving de seneste 3-år. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år: - Andelen af de allerdygtigste læsere i Tønder Kommune er væsentligt større end andelen af gruppen på landsplan. - Gruppen af de allerdygtigste læsere har i Tønder Kommune generelt været stigende de sidste 3 år - Andelen af de allerdygtigste elever i matematik i Tønder Kommune er væsentligt mindre end andelen af gruppen på landsplan - Gruppen af de allerdygtigste elever i matematik er blevet mindre og mindre for de yngste elever i Tønder Kommune og har ligget stabilt for de ældste elever de sidste 3 år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i faglige resultater - Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i de yngste klasser er i Tønder Kommune væsentligt mindre end gruppen er på landsplan

5 - Andelen af elever med dårlige resultater i læsning i de ældste klasser er i Tønder Kommune større end gruppen er på landsplan - Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er i Tønder Kommune større end gruppen er på landsplan - Andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de ældste klasser er i Tønder Kommune steget de sidste 3 år og er nu større end gruppen er på landsplan - Der er behov for opmærksomhed på elevernes faglige niveau i matematik. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem viden for professionel viden og praksis - Elevfraværet er ca. 5,6 % - og helt identisk med landsgennemsnittet. - Fraværet er højest blandt elever i Tønder 10, Tønder Overbygningsskole og Skærbæk Distriktsskole - Kommunalt og på landsplan er tendensen, at fraværet i de ældste klasser er højere end i de yngste klasser Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen - Gennemsnittet ved afgangsprøverne i 2013/2014 var 6,0. På landsplan var gennemsnittet 6,7. De sidste 3 år har eleverne i kommunen ligget på 6,0-6,1 i gennemsnit. - En oversigt over karaktergennemsnit fra 2011/ /2014 renset for socioøkonomiske faktorer viser, at eleverne på tværs af skolevæsnet og på 3 af de 4 skoler scorer meget tæt på det forventede resultat. Skærbæk Distriktsskole scorer de seneste 2 år bemærkelsesværdigt under det forventede resultat. - Der er behov for opmærksomhed i forhold til elevernes faglige niveau i matematik. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik - 96,1% af kommunens elever deltager i afgangsprøverne på landsplan er det 94 % - 84,6 % af eleverne opnåede mindst karakteren 2 i dansk og matematik i 2013/2014. På landsplan var det ca. 88 %

6 - På Tønder Overbygningsskole er gruppen af drenge, der score mindst 2 i dansk eller matematik større end pigegruppen - På Løgumkloster Distriktsskole er forskellen mellem drenge og piger, der scorer mindst 2 i dansk og matematik bemærkelsesværdig stor. I pigegruppen scorer 93,8 % mindst 2 i dansk og matematik, hos drengene udgør gruppen 61,9% Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen - Undervisningsministeriets profiltal for 2013 viser, at 94 % af en årgang i Tønder Kommune forventes af have mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen målopfyldelse i forhold til 95%-målsætningen beregnes i forhold til profiltallene - 3 måneder efter afsluttet 9.klasse er 30 % af eleverne i Tønder Kommune påbegyndt en ungdomsuddannelse på landsplan er det 42 %. I Tønder Kommune er der en stærk tradition for, at eleverne tager 10. klasse på efterskole eller i folkeskolen måneder efter afsluttet 9.klasse er 90 % af eleverne i Tønder Kommune i gang med en ungdomsuddannelse på landsplan er det 88 % - 6 år efter endt 9.klasse har 78 % af en årgang i Tønder Kommune en ungdomsuddannelse på landsplan er det også 78 %. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning - Der har været indbragt 3 klager til Klagenævnet for Specialundervisning. - I 2 af de 3 sager har Tønder Kommune givet en andet tilbud til eleven inden for den mulige behandlingsperiode, hvorefter klagerne er frafaldet. - I 1 af de 3 sag har Tønder Kommune fået medhold i sagen.

7 Øvrige indikatorer: Kompetencedækning: o o 72,8 % af undervisningen læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. På landsplan er det 80 % Udsvingene i kompetencedækning indeholder en dækningsprocent på Tønder10 med 86,6 % og på Filial Møgeltønder med 36,8% o Fysik/kemi, sløjd og musik har en dækning på over 90 % o Kristendom, historie og natur/teknologi har dækning på eller under 50 % Inklusion: o o 93,7 % af kommunens elever undervises inden for almenområdet. På landsplan er det 96,1 % 96,1 % af kommunens elever går til afgangsprøve. På landsplan er det ca. 94 %

8 Sammenfattende helhedsvurdering De sidste års indsats på læseområdet har båret frugt. Uddannelse af læsevejledere og skolernes strukturerede, målrettede arbejde medvirker til, at kommunens yngste elever læser godt og allerede opfylder den nationale målsætning. For de ældste elever er der fortsat behov for at fokusere på elevernes læsning. I matematik viser resultaterne, at der i det samlede skolevæsen er behov for en indsats på alle klassetrin. Kommunens samlede scorer i de Nationale Test og afgangsprøvekaraktererne fra de sidste 3 år viser, at eleverne generelt scorer under det forventede, at gruppen af yngste elever med dårlige resultater i matematik er større end gruppen på landsplan. Der er behov for uddannelse af matematikvejledere. Målrettet brug af matematikvejledere vil kunne være med til at øge det faglige niveau i matematik, ligesom der helt generelt skal gøres en solid og målrettet indsats på skolerne for at hæve det faglige niveau i matematik. Toftlund Distriktsskole viser en positiv udvikling i elevernes faglige niveau, når de forlader folkeskolen. Skolen har over de sidste 3 år øget afgangsprøvekaraktererne og placerer sig nu med kommunens højeste gennemsnit ved afgangsprøven. Skærbæk Distriktsskole har kommunens laveste gennemsnit for afgangsprøverne i maj 2014, hvilket fortsætter et mønster fra de seneste år. Karaktererne ligger væsentligt under den socioøkonomiske reference, der scores dermed væsentligt under forventet. Skolens resultater i Nationale Test ligger inden for den forventede scorer. Set i det lys er afgangsprøvekaraktererne også bemærkelsesværdige. Der er behov for en fokuseret indsats med henblik på at løfte det faglige niveau i overbygningen på Skærbæk Distriktsskole. På Løgumkloster Distriktsskole klarer overbygningseleverne sig generelt godt i afgangsprøverne. Når elevernes resultater deles op i køn, scorer pigerne væsentligt bedre end drengene. 93,8% af pigerne scorer mindst 2 i dansk og matematik. For drengenes vedkommende drejer sig om 61,9%. Forskellen er bemærkelsesværdig og der skal igangsættes indsatser i den sammenhæng. En årrække har der i kommunen været stærk fokus på 95%-målsætningen om unge i ungdomsuddannelse og 96%-målsætningen om inklusion. Det stærke fokus har båret frugt og viser god udvikling inden for begge målsætningsområder. Næsten alle unge mennesker får en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune. Ligesom inklusionsarbejdet udvikler sig flot. I Tønder Kommune går 98% af eleverne til prøve efter 9. klasse, hvilket viser, at den fælles opmærksomhed på vigtigheden i at kunne aflægge prøve er slået igennem på skolerne en indsats der peger ind i både 95%- og 96%-målsætningen. Der er et tydeligt behov for kompetenceudvikling blandt lærerne. Dels er det en nødvendig i forhold til målene om linjefagsdækning i skolereformen og dels er det nødvendigt for at kunne opfylde skolereformens resultatmål. Der er meget stor spredning i linjefagsdækningen i skolevæsnet. På en filial læses 1 ud af 3 af en linjefagsuddannet lærer, på den anden filial læses 9 ud af 10 timer af en linjefagsuddannet læ-

9 rer. Den store spredning giver eleverne i skolevæsnet meget forskellige vilkår og muligheder i undervisningen.

10 Mål og resultater Nationalt fastsatte mål og resultatmål Som følge af folkeskolereformen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Målene er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål 95 % målsætningen for unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse og 96 %- målsætningen for inklusion er vægtige målsætninger i Tønder Kommune. De 2 målsætninger behandles som delområder af de lovpligtige områder i Kvalitetsrapporten.

11 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, følges op via resultater i de nationale test i læsning og matematik. Alle kommunale resultater i de nationale test er tavshedsbelagt og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Kommunale resultater i de nationale test vil alene blive omtalt i brede vendinger Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Oversigt 1 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til at læse. Om resultaterne for Tønder Kommune kan generelt siges, at gruppen af gode læsere hos de yngste elever for hele den 3-årige periode er større end gruppen er på landsplan, og at det nationale mål for gruppen er opnået. For de ældste elever er gruppen mindre for hele perioden, mens den for de mellemste elever svinger henover perioden, men generelt ligger gruppen meget tæt på gruppen på landsplan. Oversigt 1

12 Oversigt 2 viser, hvor stor en del af eleverne i hele Danmark, der betegnes som værende gode til at matematik. Om resultaterne for Tønder Kommune kan generelt siges, at gruppen af elever, der er gode til matematik både blandt de yngste og de ældste elever ligger lige under gruppernes størrelse på landsplan. Oversigt Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Oversigt 3 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i læsning på landsplan. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt større, end gruppen er på landsplan på alle klassetrin.

13 Oversigt 3 Oversigt 4 viser, hvor stor andelen af de allerdygtigste elever er i matematik i hele landet. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af de allerdygtigste elever er væsentligt mindre, end gruppen er på landsplan. Oversigt 4

14 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Målet om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal måles i andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test. Målet er, at denne andel skal reduceres år for år. Oversigt 5 viser, hvor stor gruppen af elever med dårlige resultater i læsning er på landsplan. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af dårlige læsere på de yngste klassetrin er væsentlig mindre end landsgennemsnittet, mens gruppen af dårlige læsere i de ældste klasser er større end landsgennemsnittet. Oversigt 5 Oversigt 6 i matematik er udarbejdet på samme måde som oversigten for læsning. Om resultaterne i Tønder Kommune kan det generelt siges, at gruppen af elever med dårlige resultater i matematik i de yngste klasser er større end gruppen er i hele landet. Gruppen af elever med dårlige resultater i matematik er henover de seneste 3 år steget i Tønder Kommune og ligger nu over landsgennemsnittet.

15 Oversigt 6 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Det nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges. Trivsel måles dels gennem en landsdækkende trivselsmåling udarbejdet af DCUM (Dansk Center for Undervisnings- Miljø) og som et overblik over elevernes fravær. DCUMs undersøgelse er endnu ikke udarbejdet. Oversigterne 7 og 8 over elevernes fravær de sidste 3 år viser: - at elevfraværet i Tønder Kommune er identisk med landsgennemsnittet - at elevfraværet er mindst hos de yngste elever og stigende blandt de ældste tilsvarende ses på landsplan - at der har været lovligt fravær lavere end landsgennemsnittet - at fraværet på grund af sygdom ligger stabilt, og at det i 12/13 og 13/14 ligger en smule over landsgennemsnittet - at ulovligt fravær er steget fra 12/13 til 13/14, og at det i 13/14 ligger en smule over landsgennemsnittet - at Tønder10, Skærbæk Distriktsskole og Tønder Overbygningsskole har fravær over landsgennemsnittet øvrige skoler ligger under landsgennemsnittet

16 Oversigt 7 Oversigt 8

17 4. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Afgangsprøvekarakterer i hele skolevæsnet Tønder Kommune har i den seneste 3-årsperiode ligget under landsgennemsnittet i afgangsprøvekaraktererne. Det gælder for såvel det samlede skolevæsen som hver enkelt af de 4 folkeskole. Landsgennemsnittet er 6,7 for prøveterminen maj/juni Det kommunal gennemsnit for den prøvetermin er 6,0. Tønder Overbygnignsskole og Toftlund Distriktsskole ligger begge over det kommunale gennemsnit, mens Skærbæk Distriktsskole og Løgumkloster Distriktsskole ligger under. Oversigt 9 Oversigt 10

18 4.1 Afgangsprøvekarakterer og socioøkonomiske reference (2011/ /2014) Afgangskaraktererne behandlet i forhold til den socioøkonomiske reference viser, i hvor høj grad den enkelte skole formår at løfte elevernes faglige niveau i forhold til det, som forventes af den enkelte skole på baggrund af elevgruppens sammensætning. I Tønder Kommune ses det generelt, at eleverne forventes at få lavere afgangsprøvekarakterer end landsgennemsnittet, når de socioøkonomiske faktorer sættes i spil. Oversigt 11: Løgumkloster Distriktsskole opnår afgangskarakterer på det forventede niveau i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Karakterafvigelsen er ganske lille blot 0,1 i positiv retning. Oversigt 11

19 Oversigt 12: Skærbæk Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der svinger bemærkelsesværdigt over perioden. I 2010/2011 scorede elever 0,3 under det forventede, i 2011/2012 scorede eleverne 0,2 over det forventede, i 2012/2013 scorede eleverne 0,5 under det forventede og i 2013/2014 scorer eleverne 0,6 under det forventede. Oversigt 12

20 Oversigt 13: Toftlund Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2011/2012 og 2012/2013 lå lige under det forventede resultat, mens karaktererne i 2013/2014 lå over det forventede resultat. Oversigt 13

21 Oversigt 14: Tønder Distriktsskole opnår afgangsprøvekarakterer, der i 2011/2012 og 2012/2013 lå lige over det forventede resultat, mens karaktererne i 2013/2014 ligger under det forventede resultat.t Oversigt 14 Det gælder for alle skoler i Tønder Kommune, at udsvingene i forhold til de forventede gennemsnitsresultater generelt ligger inden for det område, som opfattes som en statistisk usikkerhed. I Tønder Kommune ses såvel positive som negative afvigelser i forhold til de forventede resultater. Over den 3-årige periode ligger Løgumkloster meget stabilt, Toftlund er inde i en positiv udvikling, Skærbæk har store udsving, der peger i retning af karakterer under det forventede resultat, mens Tønder det seneste år for første gang scorer under det forventede. I forhold til en sammenligning mellem resultaterne i nationale test og afgangsprøvekaraktererne viser det sig, at der inden for matematik generelt er udfordringer i hele skolevæsnet. En fælles indsats inden for matematik vil sætte fokus på elevernes faglige udvikling.

22 5. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik For at gøre det muligt, at alle elever forlader skolen med mindst 2 i dansk og matematik, er det en forudsætning, at alle elever deltager i de afsluttende prøver. I Tønder Kommune aflægger flere elever prøve end gennemsnittet på landsplan. På Toftlund Distriktsskole deltager 100 % af eleverne i folkeskolens afgangsprøver. Skærbæk Distriktsskole ligger lavest i kommunen 84 % af drengene, mens 95 % af pigerne aflægger prøve. På landsplan aflægger 94 % af alle elever afgangsprøve, mens det i Tønder Kommune er 98 % af alle elever. Oversigt 15 På landsplan afslutter ca. 88 % af eleverne 9.klasse med mindst 2 i både dansk og matematik. For Tønder Kommune er der set et lille fald i gruppen af elever, der afslutter 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik i 2011/2012 afsluttede 86 % med mindst 2 i dansk og matematik, i 2013/2014 udgjorde gruppen 84,6 %.

23 Oversigt 16 På kommunens skoler viser det sig, at den største del af gruppen af elever, der forlader skolen med mindre end 2 i dansk og matematik udgøres af drenge. Kun på Tønder Overbygningsskole er drengene i mindretal i den gruppe. I Toftlund og Skærbæk er gruppen af piger, der scorer mindst 2 i dansk og matematik mere end 10% større end drengegruppen. I Løgumkloster er forskellen over 30 % mellem piger og drenge. Oversigt 17

24 6. Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.- målsætningen Målsætningen om, at 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse er dels gældende for hele landet og dels en målsætning med særlig fokus Tønder Kommune. Tidligere lå fokus på opnåelse af de 95 %. Med skolereformen er der også sat fokus på andelen af elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, fastholdelse i ungdomsuddannelse og endelige fuldførelse af ungdomsuddannelsen. Oversigt 18 viser, at andelen af elever, der efter 9.klasse går direkte til ungdomsuddannelse i Tønder Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Traditionen i kommunen er, at eleverne enten tager 10.klasse på efterskole eller i det kommunale 10.-klassetilbud. På landsplan begynder ca. 42 % i ungdomsuddannelse umiddelbart efter i 9. klasse, i Tønder er det ca. 30%. Oversigt 18 På landsplan er ca. 88 % i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt 9. klasse. I Tønder Kommune er det ca. 90 %.

25 Oversigt 19 6 år efter at være gået ud af 9.klasse forventes 78 % af eleverne på landsplan at have gennemført en ungdomsuddannelse. Tønder Kommune følger her landsgennemsnittet. Oversigt 20

26 Undervisningsministeriets nyeste profiltal for 2013 viser, at det forventes, at 94 % af unge, der begynder en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune, forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter, de er gået ud af folkeskolen. 7. Øvrige indikatorer Undervisningsministeriet har besluttet, at kompetencedækning i undervisningen og inklusion er de områder, der ud over de lovpligtige områder særligt skal beskrives i kvalitetsrapporterne de kommende år Kompetencedækning Kompetencedækning er et udtryk for stor en procentdel af undervisningen, der læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer. Landsgennemsnittet i kompetencedækning er på 80 %, i skoleåret 2013/2014 var kompetencedækningen i Tønder Kommune på 72,8 %. Oversigt 21 På skoleniveau svinger kompetencedækningen mellem at være over landsgennemsnittet og være væsentligt under. Udsvingene bliver endnu større, når kompetencedækningen beregnes pr. filial. Her ligger Tønder10 væsentlig over landsgennemsnittet med 86,6 %, mens Filial Møgeltønder har en dækning på 36,8 %.

27 Oversigt Inklusion Tønder Kommune arbejder frem mod opfyldelse af målsætningen for hele landet om, at 96 % af alle elever, skal modtage deres undervisning inden for almenområdet. På landsplan undervises 95,2 % af eleverne i 2013/2014 inden for almenområdet. Oversigt 23

28 Udviklingen i Tønder Kommune over de sidste 3 år viser en positiv udvikling, således at der nu undervises 93,7 % af eleverne inden for almen området i kommunen. Oversigt 24 8.Klager til Klagenævnet for Specialundervisning I skoleåret 2013/2014 har der været indbragt 3 klager til Klagenævnet for Specialundervisning på baggrund af de undervisningsmæssige tilbud, Tønder Kommune har givet til elever inden for det specialiserede område. I 2 sager har Tønder Kommune givet en andet tilbud til eleven inden for den mulige behandlingsperiode, hvorefter klagerne er frafaldet. I 1 sag har Tønder Kommune fået medhold i sagen.

29 Skolebestyrelsens udtalelse

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale

og praksis... 6 ... 10 4.1. Mindst ... 38 8.2 Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2014/2015 Godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2016. Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-10670 Sags nr. 480-2013-56959

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Styring og Koordinering Skole, Kultur og Fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Efteruddannelsesindsats...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale

resultater... 6 og praksis Mindst Digitale Indholdsfortegnelsee 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan...... 5 2.2 Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Søndervangskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Søndervangskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Lejre Kommune 2014 Center for Skoletilbud Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 Den nye kvalitetsrapport...3 Nationale måltal...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold

Varde Kommune Kvalitetsrapport Indhold Indhold 1. Indledning... 2 Kvalitetsrapportens fortrolighed... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering.... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen

Statusnotat. Skoleåret for Allerød Kommunes skolevæsen Indledning Statusnotat Skoleåret 2015-2016 for Allerød Kommunes skolevæsen Dette statusnotat omkring skoleområdet danner baggrund for en orientering på BSU den 22 november 2016. Der skal ikke udarbejdes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål og resultatmål... 4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål... 5 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2015/2016 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2017 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 Vejle Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Faglige resultater... 7 3.2 Afgangsprøveresultater... 8 3.2.1 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune

KVALITETSRAPPORT Mariagerfjord Kommune KVALITETSRAPPORT 2014-2015 Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 5 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kvalitetsrapport Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Kvalitetsrapport 2014 2015 Gældende for folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 7 3.1. Nationalt

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Kommunedel Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Kommunedel Indholdsfortegnelse Folkeskoler i Holbæk Kommune...2 Forord...3 Indledning...3 Mål og resultatmål...3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kvalitetsrapportens opbygning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering af skolevæsnet... 4 3. Elevernes faglige niveau... 5 3.1 Kommunale

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Vejle Kommunes skolevæsen.

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Vejle Kommunes skolevæsen. Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2013 14. Vejle Kommunes skolevæsen. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsrapportens fortrolighed... 3 Sammenfatning... 4 Nationale måltal, Vejle kommune

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Sejs Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Sejs Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 OPFØLGNING PÅ HANDLINGSPLANER 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune

Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Kvalitetsrapport Aalborg Kommune Indledning Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på kommunalt niveau

Læs mere