Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse."

Transkript

1 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets indhold Centrale fagområder Studieaktiviteter Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul Undervisernes rolle De studerendes rolle Modulets fagområder Sygeplejefaget Mål med undervisningen er, at den studerende: Pensum i sygeplejefaget Anatomi, fysiologi og genetik Mål med undervisningen i anatomi og fysiologi er, at den studerende: Pensum i anatomi og fysiologi Sygsomslære Mål med undervisningen i sygdomslære er, at den studerende kan: Pensum i sygdomslære Ernæring og diætetik Mål med undervisningen i ernæring og diætetik er, at den studerende kan Pensum i diætetik Planlagt studieaktiviteter på modul Prøver og bedømmelse

3 Modulbeskrivelse for modul Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter. At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske, herunder ernæringsmæssige, sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser. At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død. At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger. At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand. At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis. 2. Modulets indhold Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Sygeplejeprocessen anvendes som metode til at identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger, udarbejde sygeplejediagnoser, opsætte mål, komme med forslag til sygeplejehandlinger og evalueringer. Velfærdsteknologiske løsninger medtænkes og reflekteres over ud fra såvel et patient- og brugerperspektiv som ud fra et fagligt perspektiv. I samspil med sygeplejefaget bidrager fagområderne anatomi & fysiologi, genetik, sygdomslære og ernæringslære til en helhedsforståelse af sygepleje til patienter med somatisk sygdom og lidelse, der øger sygeplejerskens evne til at definere, analysere, fortolke og klinisk vurdere en situation baseret på kundskab og omsorg og med afsæt i brugerinddragelse. Undervisningsteknologier anvendes i forskelligt omfang i de forskellige studieaktiviteter 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 6 0 Anatomi og fysiologi & genetik 5 0 Sygdomslære 2 0 Ernæring og diætetik Studieaktiviteter 2

4 Modul 3 3: 31% 4: 2% 1: 40% 1: Initieret af underviser med deltagelsee af både underviser og studerende. F.eks. holdundervining, forelæsning, eksamen, vejledning og evaluering 2: Initieret af underviser med deltagelsee af studerende. F.eks. arbejde i studiegrupper, selvstændigt arbejde og klinik 2: 27% 3: Initieret af de studerende med deltagelsee af studerende. F.eks. individuel forberedelse til undervisning,vejledning, eksamen og klinik 4: Initieret af de studerende med deltagelsee af både underviser og studerende. F.eks. fremlægning af gruppearbejde, studenterstyret undervisning, aktiviteter med tutor og sociale arrangementer Modellen er opdelt efter, hvem der har initiativ eller ansvar for studieaktiviteten, og viser hvordan den studerendes tid er fordelt svarende til en 40 timers arbejdsuge, som modulet kræver. 3. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul 3 Undervisningen tilrettelægges med en variation af studieaktiviteter- se afsnit 2.2, og varetages af både undervisere fra skolen samt eksterne undervisere i fagene Sygepleje, Sygdomslære og Ernæring og diætetik. I sygeplejefaget tilknyttes i den udstrækning det er muligt - en fast vejleder til PBL-gruppen, i anatomi og fysiologi har hele holdet samme underviser, der også fungerer som vej- på holdet med leder. I kategori 1 vil der være forelæsninger i auditoriet for hele årgangen, undervisning formidling, problematisering, perspektivering samt dialog og diskussion, ligesom der vil være vej- indgår lektioner i ledning i PBL-grupper i relation til arbejdet med cases og udvalgte emner. Der studieteknik i forhold til læsning og forståelse af fremmedsproget faglitteratur. I kategori 2 vil der være studieaktiviteter som underviseren har defineret, hvor man - ofte i PBL grupper, arbejder med cases eller andre opgaver defineret af underviseren, samt udarbejder pæaf undervisning samt dagogiske plejeplaner I kategori 3 omfatter den studerendes egen forberedelse og efterbehandling forberedelse til gruppearbejdet eller eksamen. I kategori 4 er der studieaktiviteter i form af fremlægninger af PBL-gruppernes arbejde samt øvrige initiativer, som de studerende selv igangsætter med tilstedeværelse af underviser. I den udstrækning det er relevant, vil de studerende blive præsenteret for den nyeste sundheds- teknologi og moderne læringsteknologi anvendes i undervisningen. 3

5 Undervisningen i sygeplejefaget deles op i 3 temaer, som i videst muligt omfang samordnes med de øvrige fag. Dette uddybes på læseplanen: Tema 1: Lidelse og velvære Tema 2: Rehabilitering Tema 3: Egenomsorg 4. Undervisernes rolle Underviserens rolle er i første omgang at tilrettelægge, initiere og lede undervisningen, så der skabes mulighed for progression ud fra modulets målsætning. Det er desuden underviserens rolle at sørge for, at undervisningen og gruppeprocesser bliver evalueret med passende mellemrum eller ved afslutningen af et modul. Underviseren gennemgår væsentligste begreber relateret til modulets temaer og indhold, igangsætter og leder diskussioner, hvorved de studerende får mulighed for at tilegne sig og anvende faglig viden samt trænes i at argumentere, analysere og reflektere over faget og deres egen læring. Underviserne supplerer og kommenterer den studiemæssige indsats, der foregår individuelt, i grupper og på holdet, ligesom underviseren kan indgå som sparringspartner i håndteringen af eventuelle gruppekonflikter i PBL-grupperne. Vejlederen i PBL-gruppen og underviseren i anatomi og fysiologi har desuden rollen som eksaminatorer i den flerfaglige eksterne prøve, der afslutter modulet. Underviserne i sygeplejefaget og anatomi og fysiologi tilbyder studiesamtaler på modulet 5. De studerendes rolle Det forventes, at de studerende er aktive, reflekterende over egen læring og indgår i et forpligtende samarbejde med studiekammerater og underviserne. Det forventes, at de studerende forholder sig opsøgende, undersøgende og analyserende, og ved behov opsøger vejledning hos faglærerne for at få uddybet og perspektiveret det faglige indhold. I arbejdet med læringsmålene skal de studerende via individuelle studier opsøge og tilegne sig kundskaber, der kan danne baggrund for refleksion og diskussion i PBL-grupperne og i undervisningen. Dette skaber baggrund for, at der i PBL-gruppen kan udarbejdes skriftlige pædagogiske plejeplaner og andre materialer, som fremlægges som afslutning på temaet. De studerende forventes at møde forberedt til undervisningen, deltage i debatter og vidensformidlingen/produktionen på holdet og i PBL-studiegruppen. Ligeledes forventes det, at de selvstændigt kan anvende IT og Fronter til at søge information om fx eget skema, stillede opgaver, samt øvrig kommunikation og læseplaner PBL-grupperne forventes at udarbejde læringskontrakt for hvert tema, som lægges i gruppens elektroniske portfoliomappe på Fronter. Der tilbydes studiesamtale på modulet enten med PBL-vejleder eller underviseren i anatomi og fysiologi. Det er erfaringsmæssigt en god ide at tage imod dette tilbud. 4

6 6. Modulets fagområder 6.1 Sygeplejefaget 6 ECTS-point Mål med undervisningen er, at den studerende: Viden: kan redegøre for sygeplejefaglige fænomener relateret til patienter med somatisk sygdom og lidelse set i forhold til patienternes oplevelse, reaktioner og handlinger kan redegøre for sygeplejeprocessen som metode kan redegøre for, hvorledes sygeplejersken kan indgå i et relationelt samspil med patienter og pårørende har kendskab til sundhedsteknologi har kendskab til hvordan specialsygeplejersker arbejder med sygdom til patienter med somatisk sygdom og lidelse Færdigheder: kan identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger og fænomener med afsæt i sygeplejeprocessen som metode kan observere og vurdere patienter med somatisk sygdom og lidelse herunder anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand kan fremlægge forslag til relevante sygeplejefaglige interventioner kan anvende fagets terminologi kan tilrettelægge og evaluere sygeplejen i et rehabiliteringsforløb Kompetencer: Kan reflektere over sygeplejefaglige fænomener relateret til patienter med somatisk sygdom og lidelse set i forhold til patienternes oplevelse, reaktioner og handlinger Kan reflektere over fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge og deres konsekvenser for sundhed Kan opsøge og anvende såvel nationalt som internationalt praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden som begrundelser for sygeplejefaglige fænomener, problemstillinger og interventioner Kan vurdere patientens evne til egenomsorg Kan komme med forslag til relevante sygeplejefaglige interventioner til patienter med somatisk sygdom og lidelse herunder inddrage patienternes oplevelser, reaktioner og evne til handlinger Kan forholde sig kritisk til sundhedsteknologi i relation til mennesker med somatisk sygdom og lidelse Kan reflektere over egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i et forpligtende samarbejde med andre. 5

7 6.1.2 Pensum i sygeplejefaget Følg link: Pensum sygeplejefaget.pdf 6.2 Anatomi, fysiologi og genetik 8 ECTS-point Mål med undervisningen i anatomi og fysiologi er, at den studerende: Viden Kan gøre rede for følgende teoretiske vidensområder: Reproduktionsorganernes opbygning og funktion herunder menstruationscyklus og sædcelledannelsen Den genetiske baggrund for arv herunder DNAs opbygning samt proteinsyntensen Den cellulære baggrund for arv herunder meiosen og mitosen Det menneskelige genom samt udvalgte afvigelser i kromosomantal Udvalgte lovmæssigheder for nedarvning samt arvegange af udvalgte genetiske tilstande Begrebet mutation og mutationers betydning for udvikling af udvalgte sygdomme Sansernes (syns-, høre- og ligevægtssansens) opbygning og funktion Kredsløbs- og respirationsfysiologi i samspil med andre organsystemer Fordøjelse og stofskiftets fysiologi og samspil med andre organsystemer Nyrer- og urinvejenes fysiologi og samspil med andre organsystemer Kroppens infektionsforsvar i samspil med organsystemerne Fysiologiske reguleringsmekanismer i forhold til syre-basebalancen samt væske- og elektrolytbalancen Muskel- og knoglefysiologi og bevægeapparatets relation til andre organsystemer Neurofysiologi og nervesystemets betydning for samspillet mellem organsystemerne Hormonfysiologi og hormonelt samspil Fysiologiske processer i forbindelse med det aktive menneske samt normal aldring Færdigheder Kan udpege forskellige retninger, planer, inddelinger og de gennemgåede organer i kroppen med anvendelse af et relevant fagsprog Kan anvende viden om organsystemernes opbygning og funktion i opgaver der har fokus på problematiske situationer knyttet til kroppen og dens funktion Kan forklare legemets reaktioner og kompensationsmuligheder i forbindelse med grundlæggende sygeplejefaglige problemstillinger med henblik på at opretholde homeostase Kan fremlægge relevant viden, forklare anatomiske forhold og fysiologiske processer, og kunne indgå i faglige diskussioner Kan anvende den erhvervede viden til at analysere sygeplejefaglige problemstillinger Kan relatere opnåede viden til patofysiologiske og ernæringsmæssige forhold Kompetencer Kan tilrettelægge sin egen læring af anatomi, fysiologi og genetik samt anvende forskellige studiemetoder Kan anvende viden og færdigheder til at identificere, beskrive og analysere sygeplejefaglige 6

8 problemstillinger Kan anvende viden og færdigheder til at begrunde sygeplejefaglige handlinger af lindrende og rehabiliterende karakter i forhold til de cases, som er knyttet til modulet Har kompetencer til at søge faglig information og anvende viden fra hjemmesider/fronter Har desuden kompetencer til at forholde sig kritisk til den fundne information samt til at bedømme validitet Pensum i anatomi og fysiologi Pensum følg dette link F.pdf 6.3 Sygsomslære 2 ECTS-point Mål med undervisningen i sygdomslære er, at den studerende kan: Viden redegøre for prævalens og incidens ved udvalgte sygdomme identificere enkelte patofysiologiske fænomener som sygdomssymptomer med udgangspunkt i de fysiologiske/patofysiologiske processer redegøre for udvalgte diagnostiske undersøgelsesmetoder Færdigheder anvende fagets arbejdsmetode og fagterminologi forklare udvalgte medicinske og kirurgiske sygdommes årsager, patogenese, symptomer, mulighed for forebyggelse samt behandlingsmuligheder anvende kliniske metoder til vurdering af patientens fysiologiske tilstand medvirke i den kliniske undersøgelse af patientens sygdomstilstand Kompetencer vurdere den enkelte patients sygdomstilstand som en forudsætning for at udlede behovet for sygepleje relateret til udvalgte sygdomme Pensum i sygdomslære Følg dette link Pensum Sygdomslære.pdf 6.4 Ernæring og diætetik 2 ECTS Mål med undervisningen i ernæring og diætetik er, at den studerende kan Viden redegøre for de grundlæggende ernæringsaspekter som grundlag for ernæring til raske borgere samt forebyggelse af livsstilssygdomme redegøre for forebyggelse og behandling af ernæringsrelaterede sygdomme Færdigheder identificere og vurdere sygdomsrelaterede ernæringsbehov redegøre for sygeplejerskernes ansvar og arbejdsområder i relation til patienter/borgeres er- 7

9 næringsproblemer Kompetencer arbejde systematisk med patienter/borgeres ernæringsbehov Pensum i diætetik Følg dette link Pensum Ernæringslære og diætetik.pdf 7 Planlagt studieaktiviteter på modul 3 Der er ingen planlagt studieaktivitet på modul 3. 8 Prøver og bedømmelse Ekstern prøve på modul 3 er en individuel mundtlig prøve i sygeplejefaget og anatomi og fysiologi og genetik. Prøven i modul 3 retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom og lidelse og mod viden om sygeplejeinterventioner til disse patienter, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Prøven retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold. Formål Den eksterne prøve skal dokumentere, at de studerende kan redegøre for sygeplejefaglige refleksioner og interventioner i sammenhæng med redegørelser og vurderinger af anatomiske og fysiologiske sammenhænge hos raske mennesker samt patienter med somatisk sygdom og lidelse. Mål for ekstern prøve Prøven skal vise at de studerende i forhold til patienter med somatisk sygdom og lidelse: - kan redegøre for og anvende sygeplejeprocessen som metode - med udgangspunkt i viden fra sygeplejefaget og anatomi og fysiologi kan identificere, analysere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og fænomener - i relevant omfang inddrager viden fra ernæringslære og patofysiologi - kan redegøre for forslag til lindrende og rehabiliterende sygeplejehandlinger begrundet med viden fra sygeplejefaget samt anatomi og fysiologi - kan anvende et fagsprog, der repræsenterer modulets fagområder Rammer Udgangspunktet for den mundtlige prøve er en case, der udleveres via Fronter minimum tre dage 8

10 før den første eksaminationsdag. Casen medsendes til censor. Med baggrund i casen kan de studerende udarbejde en pædagogisk plejeplan, som udelukkende tjener som de studerendes forberedelse til den mundtlige eksamination eventuelt kan den udarbejdes i grupper. Den pædagogiske plejeplan indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Som hjælpemiddel til prøven må den studerende medbringe maks. to normalsider. Det kan f.eks. være en mindmap udarbejdet på baggrund af den pædagogiske plejeplan. De studerende kan anvende de anatomiske modeller og kort, som Sygeplejerskeuddannelsen stiller til rådighed. Ved den mundtlige prøve eksamineres de studerende efter tur. Studiesekretariatet bestemmer rækkefølgen. De studerende må ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres. Prøveforløb for den individuelle mundtlige prøve Eksaminationen foretages af to eksaminatorer fra hhv. sygeplejefaget og anatomi/fysiologi samt af en censor, der er beskikket af Undervisningsministeriet efter gældende regler. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter og begge eksaminatorer og evt. censor stiller spørgsmål. Der tilstræbes en ligelig fordeling imellem sygeplejefaget og anatomi/fysiologi, og den studerende disponerer selv eksaminationen ud fra mål og kriterier. Efter den mundtlige prøve er der afsat 15 minutter, hvor censor og eksaminatorer voterer ud fra den mundtlige præstation og karakteren fastsættes, som en samlet bedømmelse af præstationen. I de 15 minutter indgår en tilbagemelding til de studerende. Kriterier for den mundtlige eksamination De studerende: - Redegør for den valgte sygeplejediagnose og præsenter kort øvrige sygeplejefaglige problemstillinger med udgangspunkt i en systematisk analyse af data fra casen - Fremstiller og argumenterer for mål og sygeplejefaglige handlinger i relation til den valgte sygeplejediagnose med udgangspunkt i viden fra sygeplejefaget, anatomi og fysiologi, ernæringslære og patofysiologi. Fokus for analyse, mål og handlinger er dels egenomsorg, rehabiliterende sygepleje, lidelse og velvære dels fysiologiske reguleringsprocesser, der sigter mod at opretholde homeostase - Reflekterer ligeledes over patientologiske aspekter - Fremsætter teoretisk begrundede forslag til, hvordan der kan foretages evaluering Bedømmelsesgrundlag Prøven bedømmes som en samlet præstation ud fra de faglige mål for ekstern prøve på modul 3. Prøven bedømmes af de to eksaminatorer og censor. Karakterfastsættelse sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad den samlede præstation opfylder de mål, der skal bedømmes. Karakterfastsættelsen sker efter 7-trins-skalaen og følger reglerne om flerfaglige forløb i BEK nr 262 af 20/03/2007 kapitel 3, særligt 14 og 15. Karakteren skal være minimum 02, for at præstationen er bestået. 9

11 Beskrivelsen af karaktererne 12 og 02 i ekstern prøve modul 3 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af målene for den mundtlige eksamination med ingen eller få uvæsentlige mangler. Det betyder, at de studerende i forhold til patienter med somatisk sygdom og lidelse: - kan redegøre for og anvende sygeplejeprocessen som metode på sikker og udtømmende måde - med udgangspunkt i viden fra sygeplejefaget og anatomi og fysiologi kan identificere, analysere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og fænomener på en sikker og velstruktureret måde - i relevant omfang inddrager viden fra ernæringslære og patofysiologi på en klar og sammenhængende måde - kan redegøre for forslag til lindrende og rehabiliterende sygeplejehandlinger begrundet med viden fra sygeplejefaget og anatomi og fysiologi samt patofysiologi på en præcis måde. Sammenhængen mellem fagene fremstår klart - kan reflektere over patientologiske aspekter på en relevant og velovervejet måde - kan anvende et præcist fagsprog, der repræsenterer modulets fagområder Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af målene for den mundtlige eksamination. Det betyder, at de studerende i forhold til patienter med somatisk sygdom og lidelse: - kan redegøre for og anvende sygeplejeprocessen som metode på en noget usammenhængende og mindre sikker måde - med udgangspunkt i viden fra sygeplejefaget og anatomi og fysiologi kan identificere, analysere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og fænomener på et lige netop acceptabelt niveau - i mindre omfang inddrager viden fra ernæringslære og patofysiologi på et minimalt acceptabelt niveau - kan redegøre for forslag til lindrende og rehabiliterende sygeplejehandlinger begrundet med viden fra sygeplejefaget og anatomi og fysiologi samt patofysiologi på et lige netop acceptabelt niveau. Fremstillingen fremstår med den minimalt acceptable grad af sammenhæng mellem fagene - kan reflekterer over patientologiske aspekter på et minimalt acceptabelt niveau 10

12 - kan anvende et fagsprog, der repræsenterer modulets fagområder, der viser begrænset kendskab til fagenes terminologi Ny prøve Den studerende kan ikke forvente at blive eksamineret af samme eksaminator, som ved ordinær prøve. Den studerende tager selv kontakt til eksaminatorerne fra ordinær prøve og aftaler vejledning, så den studerende kan vejledes i, hvordan præstationen kan forbedres (max 30 minutter). Ved ny prøve tages udgangspunkt i samme case som ved det ordinære prøveforsøg. Se endvidere Generel information om eksamensafvikling. Pensum Pensum svarer til pensum for sygeplejefaget på modul 3 samt pensum for anatomi og fysiologi og genetik på modul 1, 2 og 3 (Se modulbeskrivelse for modul 1, 2 og 3) Læs i øvrigt Generel information om eksamensafvikling. 11

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession. 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde 2016 Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde Mette Lomholt Skott University College Lillebælt Efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 3. Somatisk sygdom og lidelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 3 beskrivelsen... 3 Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 28.8.2014 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse 04/2011 Modul 3 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret 2016 Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Revideret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold... 2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom.

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 09-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. semester Modul 3 og 4 Studieordning, Februar 2008

Semesterbeskrivelse 2. semester Modul 3 og 4 Studieordning, Februar 2008 Semesterbeskrivelse 2. semester Modul 3 og 4 Studieordning, Februar 2008 I 2007 fik Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle tildelt årets undervisningspris. Prisen tildeles skoler og uddannelsessteder, som har

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - Modul 3. Hold ss2013sea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - Modul 3 Hold ss2013sea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3.2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. 2016 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 04-03-2016 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Febr. 15 Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 3: Sygepleje,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE Modul 3 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept./15 Netunderstøttet Forår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 3.semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere