Mødereferat. Møde nr Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr Tid: Mandag 27. maj 2013 kl Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale Mødeleder: Medlemmer: Formand Peder Østergaard Ole Pedersen, Ditte Hughes, Jonna Uhre, Michael Tøttrup, Niels Henrik Gregersen, Per Laursen, Carsten Hegnsvad, Anette Ørbæk Andersen, John Hermansen, Kitty Ehler, John Hermansen, Lars Keld Hansen, Søren Frost, Per Laursen Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Afbud: Referent: Lars Keld Hansen, Søren Frost, Kitty Ehler, Per Laursen Sari Senger

2 Referat: 1 Bilag / oplæg Indstilling Referat Ny formand for EVU-rådet Præsentation af Peder Østergaard som afløser Bjarne Wahlgren som formand. Kort præsentationsrunde. EVU-rådet takker Bjarne Wahlgren for hans indsats og byder velkommen til ny formand Peder Østergaard. Bjarne Wahlgren har trukket sig som formand for EVU-rådet grundet lang transporttid og en prioritering af arbejdsopgaver. Peder Østergaard er ny formand for rådet. Peder Østergaard er prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og har bl.a. stor erfaring med national akkreditering og kvalitet i uddannelser. Peder Østergaard ser frem til et godt samarbejde og det er hans intention som formand for rådet, at alle føler sig hørt og at møderne gennemføres inden for tidsrammen. De øvrige medlemmer af EVU-rådet præsenterede sig kort. 2 Orientering om aktuelle forhold En anskueliggørelse af de forpligtelser som Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling har ift. forskningsbevilling, innovationspulje og udviklingskontrakt for , herunder mål om at mindst 50 % af alle undervisere på professionshøjskolerne inden for det kommende tiår er kvalificeret på ph.d.- niveau. Præsentation af nye uddannelser til akkreditering: Diplomuddannelse i socialformidling It-diplomuddannelse Akademiuddannelse i socialt arbejde Bilag / oplæg Indstilling Referat Aktuel status for akkrediteringsinstitutioner Det indstilles, at Rådet drøfter forpligtelserne og deres konsekvenser for Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Det indstilles endvidere, at Rådet drøfter samarbejdsmuligheder med universitetet ift. forskning. Direktør Lene Augusta Jørgensen orienterede om aktuelle forhold i VOK:

3 Udviklingskontrakt for indgået med undervisningsministeriet I forbindelse med afrapporteringen kan det bl.a. fremhæves: at der har været en stigning fra 40 % til 70 % i bacheloropgaver med afsæt i FoU eller i samarbejde med praksis. At der i perioden har været en stigning på næsten 50 % på antallet af medarbejdere med en ph.d.-grad. at strategien for den regionale uddannelsesdækning er opfyldt med 8 campusser i 7 campusbyer. at samarbejde og løbende dialog med kommuner, Region Midtjylland og erhvervslivet er prioriteret højt. at der er indgået samarbejdsaftaler med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. Aftalerne er indgået med henblik på at realisere den politiske målsætning om et sammenhængende system for videregående uddannelser. at der har været fokus på at skabe sammenhæng mellem behov og udbud, bl.a. via dimittendundersøgelser, sparring med EVU-rådet og VOK s praksis for partnerskaber. at VIA i 2011 iværksatte en langsigtet sparerunde (VIAs operation) som følge af at den offentlige finansiering (taxametre) ikke stiger. VIA gennemfører besparelserne frem til 2015 inden for undervisning, administration og ledelse. Udviklingskontrakt for indgået med FIVU Udviklingskontrakten for er indgået med et andet ministerium, men der er en vis sammenhæng. De overordnede mål er bedre kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, tidligere færdig - mindre frafald, øget innovationskapacitet samt styrket udviklings- og evidensbasering. Det kan bl.a. fremhæves: at VIA vil udvikle en studieaktivitetsmodel i forhold til de forskellige grunduddannelser. at der skal være en øget integration af IKT i undervisningen målt på undervisernes brug af IT. at omsætningen på efter- og videreuddannelse følger budgettet og STÅ forventninger til 2013 (196 mill.kr.). at VIA skal sikre overgange i videreuddannelsessystemet for at undgå blindgyder. at FoU-projekter i VOK i perioden skal udgøre 29 % af VIAs samlede omsætning. at antallet af undervisere med ph.d.-grad øges. I VOK er målet at gå fra de nuværende 9 medarbejdere med ph.d. til 14 i 2013, ligeledes er målet at iværksætte 5 ph.d.-forløb for ansatte medarbejdere i perioden. Lene tilføjer, at VOK s strategi for bl.a. indebærer: at skabe værdi i et tæt og ligeværdigt samspil med praksis. at udvikle ny viden gennem bæredygtig innovation med udgangspunkt i VOK s interessenters ambitioner.

4 at sikre højere integration af FoU i VOK s aktiviteter. at VOK udvikler sig fra at være leverandør til at blive den foretrukne sparrings- og samarbejdspartner for VOK s interessenter. at VOK udvikler bæredygtige relationer i forhold til livslang læring og nye læringsformer. at VOK udvikler nye aktiviteter og aktivitetsformer sammen med praksis. at VOK opleves af omverden som en samlet organisation. Præsentation af uddannelser til akkreditering: VOK har søgt om udbudsret i regionen til tre uddannelser (se nedenfor). Ansøgningerne er screenet og gået videre til akkreditering. Den tekniske diplomuddannelse i IT udbydes i Horsens. Uddannelsen er bred og har den offentlige og private IT-branche som målgruppe, herunder systemudviklere, itprojektledere og it-medarbejdere. Den forventes også at være en fødekanal ind til masteruddannelsen i IT. Diplomuddannelsen i socialformidling udbydes også af Professionshøjskolen Metropol, som har national udbudsret. VOK s udbud sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er administrative medarbejdere inden for det sociale område som har borgerkontakt. Uddannelsen er beslægtet med øvrige udbud i VOK; Den sociale diplomuddannelse, Diplomuddannelse i beskæftigelse og Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Akademiuddannelsen i socialt arbejde udbydes ligeledes af Metropol, som har national udbudsret. VOK har søgt om udbudsret i regionen. Udbuddet sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er ikke-socialtuddannede kommunalt ansatte sagsbehandlere, institutions- og sundhedspersonale samt andre ansatte og frivillige. Institutionsakkreditering Der er vedtaget en ny akkrediteringslov pr. 1. juli 2013, som betyder, at ACE skifter navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution og skal varetage akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner. Det nye akkrediteringssystem bygger på institutionsakkreditering modsat tidligere uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsprocessen vil fremadrettet bestå af en indledende og forberedende fase, dokumentation (selvevaluering) og auditbesøg, afrapportering og afgørelse samt opfølgning. Nye uddannelser skal dog forsat screenes og akkrediteres. Peder Østergaard tilføjer, at første akkrediteringsrunde starter den 1. januar Institutioner kan indstilles til fuld eller delvis akkreditering. Han fremhæver, at der er en del usikkerhed omkring kravene i forbindelse med prækvalificering af nye uddannelser og udbud. Ole Pedersen udtrykker bekymring i forbindelse med VIAs udbud af Diplomuddannelsen i socialformidling, der kan være undergravende for samarbejdsrelationerne mellem COK (som er kommunernes udbyder) og Metropol. Han foreslår, at VOK overvejer at udbyde enkeltfag og kurser, der er mere dynamiske.

5 Mette Østergaard svarer, at samarbejdet mellem Metropol og COK er under opbrud og at VOK i forvejen har en del rotationsprojekter på området. John Hermansen er interesseret i at vide, om ansøgningen om udbudsret er baseret på et reelt markedsbehov eller om der er tale om at få en bid af markedet; hvor stammer beslutningen fra? Lene Augusta Jørgensen understreger, at der er et dokumenteret markedsbehov og at der er pågået en tæt dialog med kommunerne, regionen og erhvervsvirksomheder. Det er påvist, at der mangler en bred diplomuddannelse inden for IT og Campus Horsens har et fagligt miljø, der kan løfte opgaven. Det er derimod usikkert, hvor meget energi VOK skal bruge i forhold til at sælge uddannelsen. I forbindelse med de sociale uddannelser er der basis for at udvikle aktiviteten mere lokalt i regionen og VOK har en række beslægtede uddannelser. Desuden efterspørger kommunerne en uddannelsespakke, der dækker flere uddannelsesniveauer. Ditte Hughes udtaler, at man i forbindelse med det øgede antal ph.d.er skal huske at have fokus på det praksisnære. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at der på sektorniveau er sat høje mål, som er svære at leve op til. VOK vil dog gøre et ihærdigt forsøg, bl.a. ved at fremme mulighederne for praksisnær forskning. Michael Tøttrup er enig i, forskningen skal være praksisnær, hvis det skal give mening. Han foreslår, at man overvejer den samme metodik som anvendes i forbindelse med en erhvervsphd. Lene Augusta Jørgensen fremhæver, at det problematiske består i, hvordan forskningen skal finansieres. Der er afsat et årligt budget på 3,5 mio. til forskning i VOK. VOK vil forsøge at opnå medfinansiering ved at inddrage konkrete projekter fra praksis. Pt. er 20 medarbejdere i VOK interesserede i at påbegynde et ph.d.-forløb. Det er under afklaring, hvordan relevansen af projekterne skal vurderes og der skal udarbejdes retningslinjer. VOK har fået strategiske midler til en preforskerskole, der har til formål at udvikle brede forskningskompetencer blandt pædagogiske medarbejdere. Der er dog ikke tale om, at VOK bliver en forskningsinstitution, men derimod en uddannelsesinstitution som også bedriver forskning og udvikling. Peder Østergaard gør opmærksom på, at Aarhus Universitet kun kan aftage halvdelen af deres ph.d.er. og at de er interesserede i et samarbejde med VIA. Lene Augusta Jørgensen svarer, at VOK gerne vil indgå i et tættere samarbejde med Aarhus Universitet omkring ph.d. på flere niveauer. Hun fremhæver dog, at det er en udfordring, at AU s ph.d.er ikke har en professionsbaggrund, hvorfor VOK ønsker at blive inddraget tidligere i evt. samarbejde omkring ph.d.-forløb. Anette Ørbæk Andersen mener, at fokus bør være kvalitet og praksisnærhed i relation til efterspørgslen. VOK skal ikke akademisere, men udvikle sammen med borgerne. Det er vigtigt, at projekterne omsættes til praksis.

6 John Hermansen tilslutter sig, at forløbene skal føre til mere indsigt i praksis og ikke en akademisering af medarbejderne. Fokus bør være dybere involvering og en større forståelse af praksis. Carsten Hegnsvad opfordrer til, at man også fokuserer på masterniveauet og muligheden for kvalificerede, innovative projekter i takt med, at flere og flere tager en masteruddannelse. Lene Augusta Jørgensen afslutter, at VOK haren stor viden om praksis og at der fremadrettet skal være opsamling af data på en mere systematisk måde f.eks. igennem evidensbasering ligesom der skal udarbejdes praksisnære løsninger.

7 3 Strategisk initiativ nr. 6: Partnerskabstænkning Områdechef Poul Erik Philipsen præsenterer det strategiske initiativ Partnerskabstænkning. Bilag / oplæg Udleveret på mødet. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter initiativet og giver anbefalinger. Referat Partnerskabstænkning er et tværgående initiativ i VOK s strategi for Partnerskabstænkning/co-creation handler om at arbejde tæt sammen med parter udenfor institutionen. Partnerskaber bygger på princippet om ligeværdighed med henblik på en kvalitetsforbedring af VOK s ydelser. Modellen på side 3 i det udleverede materiale inddeler de forskellige grader af samarbejde i kategorierne ikke opdaget VOK endnu, tilskuer, deltager, samskaber og organisatorisk fællesskab, hvor VOK har mindst aktivitet i deltager og organisatorisk fællesskab. Der er iværksat tre delprojekter jf. det udleverede materiale s. 5: 1. En splitansættelse mellem VOK og Holstebro Kommune 2. Partnerskaber med enkeltinstitutioner 3. Overordnet aftale med Ikast-Brande kommune kombineret med et innovativt delprojekt Michael Tøttrup kommenterer, at der er god ræson i, at VOK arbejder sig mere hen imod niveauerne deltager og organisatorisk fællesskab. Han tilføjer, at der i forbindelse med kurser for ledige inden for IT-området er et potentiale for et mere forpligtende samarbejde med private aktører, der har en stor viden om B2B. Et givent samarbejde skal være udbytterigt for begge parter. Anette Ørbæk Andersen tilslutter sig partnerskabstanken og understreger, at hyldevarer er passé. Udfordringen for Ringkøbing-Skjern Kommune er at blive bedre til at tænke strategisk i forhold til kompetenceudvikling og øve sig i at få et grundlag for at drøfte emnet med VOK. John Hermansen er formand for Det regionale beskæftigelsesråd og foreslår, at VOK indtænker strategiske partnerskaber med regionen. Man kunne bl.a. oprette et vækstforum og hjælpe hinanden i forhold til kompetenceløft. Regionen har en stor viden om efterspørgslen. Jonna Uhre roser delprojektet med Holstebro Kommune vedrørende DUÅ og tilskynder at VOK anvender viden fra praksis. Ole Pedersen roser VOK s partnerkonsulentkoncept med én indgang til VOK. Han markerer dog, at der er et stykke vej at gå, før kommunen inddrager det i strategisk sammenhæng. Det handler om at blive bedre i fællesskab og VIA bør i højere grad inddrage aftagerne.

8 Anette Ørbæk Andersen tilføjer, at aftagerne kan være med til at hjælpe med at spotte nye tendenser, fx i forbindelse med paradigmeskiftet til Den aktive borger. Ditte Hughes gør opmærksom på, at VOK bør fremstå som en del af et samlet VIA. I øvrigt bemærker hun, at kombinationsstillinger med fordelingen 50/50 ikke er hensigtsmæssig. Hun anbefaler i stedet fordelingen 60/40. Mette Østergaard anerkender, at der skal udvikles nye undervisningsforløb i forlængelse af paradigmeskiftet til Den aktive borger. Hun noterer sig i øvrigt med stor interesse invitationen til et fremtidigt partnerskab med Det regionale beskæftigelsesråd. Peder Østergaard efterspørger nøglemedarbejdere hos VOK, der har kapacitet til at følge projekter til dørs i ét hug, så der ikke spildes ressourcer på spillemandspenge. Poul Erik Philipsen fortæller, at det er et opmærksomhedspunkt og at der er fokus på, at samarbejderne munder ud i handlinger. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at partnerskaber er komplicerede, idet der på begge sider er tale om (ofte) store forgrenede organisationer. Der skal skabes en konstruktion, der faciliterer konstruktive udfald. Kommunerne står over for store udfordringer i fremtiden og VIA afholder løbende dialogmøder med kommunaldirektører og kommuner. Hun er enig i, at VIA skal fremstå som et hele udad til, men tilføjer at der også eksisterer partnerskaber internt i organisationen. Peder Østergaard konkluderer, at punktet drøftes igen til næste møde i EVU-rådet den 28. november Bilag / oplæg Indstilling Referat Orientering om mastersamarbejde Mette Østergaard og chefkonsulent Susanne Hansen præsenterer samarbejdet om Master i ledelse mellem UCC, Metropol og VIA UC samt Universitet i Agder. Notat om Masteruddannelse i ledelse af offentlig velfærd Det indstilles, at Rådet drøfter markedsmuligheder. Chefkonsulent Susanne Hansen og vicedirektør Mette Østergaard præsenterede mastersamarbejdet. Susanne står bag udviklingsarbejdet, mens Mette sidder i styregruppen. Susanne sammenfatter på baggrund af bilaget, at målgruppen udelukkende er medarbejdere, der har gennemført en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket sikrer en homogen gruppe. Masteruddannelsen tager udgangspunkt i et voksende behov for at balancere personaleledelse og styring og fokus er derfor jura, styring og økonomi. Studieordningen er beskrevet tæt op af kvalifikationsrammen med henblik på at sikre et højt niveau. Uddannelsen inddrager VOK s viden inden for velfærd og er praksisrelevant. Der er mulighed for specialisering, fx inden for skoleledelse. Mette understreger, at der er tale om et partnerskab og et udbud af den norske master-

9 uddannelse i Danmark. Man er opmærksom på, at der kan være forskelle i referencerammen, herunder i forhold til litteraturen, og at uddannelsen skal passe til en dansk kontekst. Der er planer om i samarbejde med Universitetet i Agder bl.a. at opbygge en database af ledelsesfortællinger som kan anvendes i forbindelse med masteren samt i andre sammenhænge. Mette beretter, at der har været en del reaktioner på samarbejdet. Skoleforeningen støtter udbuddet, mens KL forholder sig kritisk, idet de bl.a. fremhæver den allerede eksisterende FMOL. Universiteterne har foretaget en analyse og sammenligning af Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner og den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL) og har rettet henvendelse til ministeriet og VIAs rektorkollegium. VIA har den modtaget svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der fastslår, at professionshøjskolerne har ret til at udbyde uddannelsen, men skal markedsføre den retvisende. Ole Pedersen fremhæver, at det centrale er, om man som leder skal anbefale eller fraråde uddannelsen. Han mener ikke, at uddannelsen har nytteværdig, om end medarbejdere udviser interesse for den. Det giver et uhensigtsmæssigt pres fra ledere, der ønsker en uddannelse, som der ikke er behov for. Han oplever, at man ikke har undersøgt behovet hos aftagerne. Det er et spændende projekt, men det er problematisk, at aftagerne ikke er blevet hørt. Endelig påpeger han, at der er stor forskel på ledere i Norge og Danmark. Mette Østergaard erkender, at VOK har forsømt dialogen med aftagerne. Michael Tøttrup spørger, om målgruppen udelukkende er medarbejdere med en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket Susanne Hansen bekræfter. Ditte Hughes forstå ikke, hvorfor VOK har valgt at arbejde sammen med et norsk universitet i stedet for et dansk. Hun fremhæver, at aftagerne var med til at udarbejde FMOL. Region Midtjylland er heller ikke blevet hørt og lokale ledere kan blive klemt i forhold til hvilken uddannelse de skal anbefale, hvilket dog er et lokalt anliggende. Ifølge Ditte Hughes er regionen hverken afvisende eller støttende, men de ikke er blevet hørt. Anette Ørbæk Andersen hylder den oplagte chance for at nytænke, men ærgrer sig over ikke at være blevet inddraget. Hun mener ikke, at den fleksible masteruddannelse er dækkende og at der eksisterer et behov for den nye masteruddannelse - men der burde have været fælles fodslag. Niels Henrik Gregersen spørger, hvorfor man har valgt et norsk universitet. Mette Østergaard svarer, at man ikke mødte særlig interesse fra de danske universiteter, men at der var en mulighed for at komme videre med universitetet i Agder. Peder Østergaard påpeger, at det kræver mange tilmeldinger, før det hænger sammen økonomisk i forhold til prissætningen. Mette Østergaard svarer, at prissætningen ikke burde koste VOK penge og at der ikke er tale om konkurrenceforvridning.

10 Lene Augusta Jørgensen mener, at der et behov for en professionsbaseret masteruddannelse. I øvrigt er der progression i forløbet, da man følger det samme hold. Der er afsat et år til afhandlingen. Hun er ikke afvisende over for et fremtidigt samarbejde med Aarhus Universitet omkring masteruddannelser. John Hermansen spørger, hvorfor VOK har valgt ikke at gå i dialog med aftagerne. Mette svarer, at der er brugt mange kræfter på at etablere partnerskabet og tilpasse uddannelsen. Hun erkender, at man har forsømt at involvere aftagerkredsen i forbindelse med kvalificering af samarbejdet. Hun ønsker dog, at dialogen tages op fremadrettet. Hun bemærker, at det endnu er uvist, hvorvidt der bliver oprettet et hold i efteråret. Ole Pedersen siger, at det ikke nødvendigvis er en dårlig idé, men at han skal overbevises om, at det er relevant med en master som skoleleder. Susanne Hansen svarer, at det ikke er en nødvendighed, men at det kan være relevant alt efter organisationens behov for kompetencer. 5 Bilag / oplæg Indstilling Referat Prispolitik Prispolitik/prisfastsættelse ved efter-/videreuddannelsesaktiviteter. Efter-/videreuddannelsesaktiviteterne i VIA er i større eller mindre omfang omfattet af deltagerbetaling. Nogle aktiviteter er delvist taxameterfinansieret, mens andre aktiviteter er helt uden taxameterfinansiering. Deltagerbetalingen skal prisfastsættes således, at det sikrer den enkelte uddannelses rentabilitet. Men deltagerbetalingen skal omvendt heller ikke sættes så højt, at det påvirker efterspørgslen i negativ retning. Michael Tøttrup indleder drøftelsen. Det indstilles, at Rådet rådgiver VOK om, hvilke overvejelser der kan indgå i en prispolitik/prisfastsættelse af aktiviteterne. Michael Tøttrup indleder, at der er stor forskel på prisfastsættelsen af uddannelserne. Han fremhæver den tekniske diplomuddannelse i IT, der har et dobbelt så stort dækningsbidrag, som de øvrige uddannelser. Prisfastsættelsen har betydning for efterspørgslen og han frygter, at prissætningen vil gå ud over efterspørgslen i dette tilfælde. Peder Østergaard udtaler, at man i forbindelse med prisfastsættelse skal anlægge en horisont - hvor lang levetid har uddannelsen - og tage højde for udviklingsomkostninger. I nogle sammenhænge kan der være prestige i at gennemføre en dyr uddannelse ligesom det signalerer kvalitet. Lene Augusta Jørgensen svarer, at der er et højere taxameter på IT-uddannelsen, idet der bl.a. er udgifter til diverse licenser. Hun fortsætter, at DB1 skal ligge på 50 %. I øvrigt er prisen tilsvarende bl.a. projektlederuddannelsen og Diploma in Engineering Business

11 Administration. Hun bemærker i øvrigt, at It-vests understøttede IT-uddannelser modtager opstartstilskud og færdiggørelsesbonus, hvilket kan betragtes som konkurrenceforvridende i forhold til prissætning. Hun afslutter, at betragtningen er taget til efterretning og at det muligvis er hensigtsmæssigt at sætte prisen lidt lavere for at forøge mulighederne for et solidt førsteoptag. VOK vil meget gerne i tættere dialog med Michael Tøttrup om emnet. Michael Tøttrup bekræfter, at han gerne vil fortsætte dialogen og bidrage til at komme i dialog med It-vest om tættere samarbejde afhængig af optagets omfang. 6 Eventuelt Bilag / oplæg Indstilling Referat Næste møde holdes også på Campus Aarhus den 28. november 2013 fra kl Michael Tøttrup melder afbud til mødet med VIAs bestyrelse og professionshøjskoleledelse den 10. juni. Peder Østergaard og Niels Henrik Gregersen deltager som repræsentanter for EVU-rådet. Jonna Uhre og John Hermansen deltager i anden sammenhæng.

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere