Mødereferat. Møde nr Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr Tid: Mandag 27. maj 2013 kl Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale Mødeleder: Medlemmer: Formand Peder Østergaard Ole Pedersen, Ditte Hughes, Jonna Uhre, Michael Tøttrup, Niels Henrik Gregersen, Per Laursen, Carsten Hegnsvad, Anette Ørbæk Andersen, John Hermansen, Kitty Ehler, John Hermansen, Lars Keld Hansen, Søren Frost, Per Laursen Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Afbud: Referent: Lars Keld Hansen, Søren Frost, Kitty Ehler, Per Laursen Sari Senger

2 Referat: 1 Bilag / oplæg Indstilling Referat Ny formand for EVU-rådet Præsentation af Peder Østergaard som afløser Bjarne Wahlgren som formand. Kort præsentationsrunde. EVU-rådet takker Bjarne Wahlgren for hans indsats og byder velkommen til ny formand Peder Østergaard. Bjarne Wahlgren har trukket sig som formand for EVU-rådet grundet lang transporttid og en prioritering af arbejdsopgaver. Peder Østergaard er ny formand for rådet. Peder Østergaard er prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og har bl.a. stor erfaring med national akkreditering og kvalitet i uddannelser. Peder Østergaard ser frem til et godt samarbejde og det er hans intention som formand for rådet, at alle føler sig hørt og at møderne gennemføres inden for tidsrammen. De øvrige medlemmer af EVU-rådet præsenterede sig kort. 2 Orientering om aktuelle forhold En anskueliggørelse af de forpligtelser som Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling har ift. forskningsbevilling, innovationspulje og udviklingskontrakt for , herunder mål om at mindst 50 % af alle undervisere på professionshøjskolerne inden for det kommende tiår er kvalificeret på ph.d.- niveau. Præsentation af nye uddannelser til akkreditering: Diplomuddannelse i socialformidling It-diplomuddannelse Akademiuddannelse i socialt arbejde Bilag / oplæg Indstilling Referat Aktuel status for akkrediteringsinstitutioner Det indstilles, at Rådet drøfter forpligtelserne og deres konsekvenser for Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Det indstilles endvidere, at Rådet drøfter samarbejdsmuligheder med universitetet ift. forskning. Direktør Lene Augusta Jørgensen orienterede om aktuelle forhold i VOK:

3 Udviklingskontrakt for indgået med undervisningsministeriet I forbindelse med afrapporteringen kan det bl.a. fremhæves: at der har været en stigning fra 40 % til 70 % i bacheloropgaver med afsæt i FoU eller i samarbejde med praksis. At der i perioden har været en stigning på næsten 50 % på antallet af medarbejdere med en ph.d.-grad. at strategien for den regionale uddannelsesdækning er opfyldt med 8 campusser i 7 campusbyer. at samarbejde og løbende dialog med kommuner, Region Midtjylland og erhvervslivet er prioriteret højt. at der er indgået samarbejdsaftaler med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. Aftalerne er indgået med henblik på at realisere den politiske målsætning om et sammenhængende system for videregående uddannelser. at der har været fokus på at skabe sammenhæng mellem behov og udbud, bl.a. via dimittendundersøgelser, sparring med EVU-rådet og VOK s praksis for partnerskaber. at VIA i 2011 iværksatte en langsigtet sparerunde (VIAs operation) som følge af at den offentlige finansiering (taxametre) ikke stiger. VIA gennemfører besparelserne frem til 2015 inden for undervisning, administration og ledelse. Udviklingskontrakt for indgået med FIVU Udviklingskontrakten for er indgået med et andet ministerium, men der er en vis sammenhæng. De overordnede mål er bedre kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, tidligere færdig - mindre frafald, øget innovationskapacitet samt styrket udviklings- og evidensbasering. Det kan bl.a. fremhæves: at VIA vil udvikle en studieaktivitetsmodel i forhold til de forskellige grunduddannelser. at der skal være en øget integration af IKT i undervisningen målt på undervisernes brug af IT. at omsætningen på efter- og videreuddannelse følger budgettet og STÅ forventninger til 2013 (196 mill.kr.). at VIA skal sikre overgange i videreuddannelsessystemet for at undgå blindgyder. at FoU-projekter i VOK i perioden skal udgøre 29 % af VIAs samlede omsætning. at antallet af undervisere med ph.d.-grad øges. I VOK er målet at gå fra de nuværende 9 medarbejdere med ph.d. til 14 i 2013, ligeledes er målet at iværksætte 5 ph.d.-forløb for ansatte medarbejdere i perioden. Lene tilføjer, at VOK s strategi for bl.a. indebærer: at skabe værdi i et tæt og ligeværdigt samspil med praksis. at udvikle ny viden gennem bæredygtig innovation med udgangspunkt i VOK s interessenters ambitioner.

4 at sikre højere integration af FoU i VOK s aktiviteter. at VOK udvikler sig fra at være leverandør til at blive den foretrukne sparrings- og samarbejdspartner for VOK s interessenter. at VOK udvikler bæredygtige relationer i forhold til livslang læring og nye læringsformer. at VOK udvikler nye aktiviteter og aktivitetsformer sammen med praksis. at VOK opleves af omverden som en samlet organisation. Præsentation af uddannelser til akkreditering: VOK har søgt om udbudsret i regionen til tre uddannelser (se nedenfor). Ansøgningerne er screenet og gået videre til akkreditering. Den tekniske diplomuddannelse i IT udbydes i Horsens. Uddannelsen er bred og har den offentlige og private IT-branche som målgruppe, herunder systemudviklere, itprojektledere og it-medarbejdere. Den forventes også at være en fødekanal ind til masteruddannelsen i IT. Diplomuddannelsen i socialformidling udbydes også af Professionshøjskolen Metropol, som har national udbudsret. VOK s udbud sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er administrative medarbejdere inden for det sociale område som har borgerkontakt. Uddannelsen er beslægtet med øvrige udbud i VOK; Den sociale diplomuddannelse, Diplomuddannelse i beskæftigelse og Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Akademiuddannelsen i socialt arbejde udbydes ligeledes af Metropol, som har national udbudsret. VOK har søgt om udbudsret i regionen. Udbuddet sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er ikke-socialtuddannede kommunalt ansatte sagsbehandlere, institutions- og sundhedspersonale samt andre ansatte og frivillige. Institutionsakkreditering Der er vedtaget en ny akkrediteringslov pr. 1. juli 2013, som betyder, at ACE skifter navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution og skal varetage akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner. Det nye akkrediteringssystem bygger på institutionsakkreditering modsat tidligere uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsprocessen vil fremadrettet bestå af en indledende og forberedende fase, dokumentation (selvevaluering) og auditbesøg, afrapportering og afgørelse samt opfølgning. Nye uddannelser skal dog forsat screenes og akkrediteres. Peder Østergaard tilføjer, at første akkrediteringsrunde starter den 1. januar Institutioner kan indstilles til fuld eller delvis akkreditering. Han fremhæver, at der er en del usikkerhed omkring kravene i forbindelse med prækvalificering af nye uddannelser og udbud. Ole Pedersen udtrykker bekymring i forbindelse med VIAs udbud af Diplomuddannelsen i socialformidling, der kan være undergravende for samarbejdsrelationerne mellem COK (som er kommunernes udbyder) og Metropol. Han foreslår, at VOK overvejer at udbyde enkeltfag og kurser, der er mere dynamiske.

5 Mette Østergaard svarer, at samarbejdet mellem Metropol og COK er under opbrud og at VOK i forvejen har en del rotationsprojekter på området. John Hermansen er interesseret i at vide, om ansøgningen om udbudsret er baseret på et reelt markedsbehov eller om der er tale om at få en bid af markedet; hvor stammer beslutningen fra? Lene Augusta Jørgensen understreger, at der er et dokumenteret markedsbehov og at der er pågået en tæt dialog med kommunerne, regionen og erhvervsvirksomheder. Det er påvist, at der mangler en bred diplomuddannelse inden for IT og Campus Horsens har et fagligt miljø, der kan løfte opgaven. Det er derimod usikkert, hvor meget energi VOK skal bruge i forhold til at sælge uddannelsen. I forbindelse med de sociale uddannelser er der basis for at udvikle aktiviteten mere lokalt i regionen og VOK har en række beslægtede uddannelser. Desuden efterspørger kommunerne en uddannelsespakke, der dækker flere uddannelsesniveauer. Ditte Hughes udtaler, at man i forbindelse med det øgede antal ph.d.er skal huske at have fokus på det praksisnære. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at der på sektorniveau er sat høje mål, som er svære at leve op til. VOK vil dog gøre et ihærdigt forsøg, bl.a. ved at fremme mulighederne for praksisnær forskning. Michael Tøttrup er enig i, forskningen skal være praksisnær, hvis det skal give mening. Han foreslår, at man overvejer den samme metodik som anvendes i forbindelse med en erhvervsphd. Lene Augusta Jørgensen fremhæver, at det problematiske består i, hvordan forskningen skal finansieres. Der er afsat et årligt budget på 3,5 mio. til forskning i VOK. VOK vil forsøge at opnå medfinansiering ved at inddrage konkrete projekter fra praksis. Pt. er 20 medarbejdere i VOK interesserede i at påbegynde et ph.d.-forløb. Det er under afklaring, hvordan relevansen af projekterne skal vurderes og der skal udarbejdes retningslinjer. VOK har fået strategiske midler til en preforskerskole, der har til formål at udvikle brede forskningskompetencer blandt pædagogiske medarbejdere. Der er dog ikke tale om, at VOK bliver en forskningsinstitution, men derimod en uddannelsesinstitution som også bedriver forskning og udvikling. Peder Østergaard gør opmærksom på, at Aarhus Universitet kun kan aftage halvdelen af deres ph.d.er. og at de er interesserede i et samarbejde med VIA. Lene Augusta Jørgensen svarer, at VOK gerne vil indgå i et tættere samarbejde med Aarhus Universitet omkring ph.d. på flere niveauer. Hun fremhæver dog, at det er en udfordring, at AU s ph.d.er ikke har en professionsbaggrund, hvorfor VOK ønsker at blive inddraget tidligere i evt. samarbejde omkring ph.d.-forløb. Anette Ørbæk Andersen mener, at fokus bør være kvalitet og praksisnærhed i relation til efterspørgslen. VOK skal ikke akademisere, men udvikle sammen med borgerne. Det er vigtigt, at projekterne omsættes til praksis.

6 John Hermansen tilslutter sig, at forløbene skal føre til mere indsigt i praksis og ikke en akademisering af medarbejderne. Fokus bør være dybere involvering og en større forståelse af praksis. Carsten Hegnsvad opfordrer til, at man også fokuserer på masterniveauet og muligheden for kvalificerede, innovative projekter i takt med, at flere og flere tager en masteruddannelse. Lene Augusta Jørgensen afslutter, at VOK haren stor viden om praksis og at der fremadrettet skal være opsamling af data på en mere systematisk måde f.eks. igennem evidensbasering ligesom der skal udarbejdes praksisnære løsninger.

7 3 Strategisk initiativ nr. 6: Partnerskabstænkning Områdechef Poul Erik Philipsen præsenterer det strategiske initiativ Partnerskabstænkning. Bilag / oplæg Udleveret på mødet. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter initiativet og giver anbefalinger. Referat Partnerskabstænkning er et tværgående initiativ i VOK s strategi for Partnerskabstænkning/co-creation handler om at arbejde tæt sammen med parter udenfor institutionen. Partnerskaber bygger på princippet om ligeværdighed med henblik på en kvalitetsforbedring af VOK s ydelser. Modellen på side 3 i det udleverede materiale inddeler de forskellige grader af samarbejde i kategorierne ikke opdaget VOK endnu, tilskuer, deltager, samskaber og organisatorisk fællesskab, hvor VOK har mindst aktivitet i deltager og organisatorisk fællesskab. Der er iværksat tre delprojekter jf. det udleverede materiale s. 5: 1. En splitansættelse mellem VOK og Holstebro Kommune 2. Partnerskaber med enkeltinstitutioner 3. Overordnet aftale med Ikast-Brande kommune kombineret med et innovativt delprojekt Michael Tøttrup kommenterer, at der er god ræson i, at VOK arbejder sig mere hen imod niveauerne deltager og organisatorisk fællesskab. Han tilføjer, at der i forbindelse med kurser for ledige inden for IT-området er et potentiale for et mere forpligtende samarbejde med private aktører, der har en stor viden om B2B. Et givent samarbejde skal være udbytterigt for begge parter. Anette Ørbæk Andersen tilslutter sig partnerskabstanken og understreger, at hyldevarer er passé. Udfordringen for Ringkøbing-Skjern Kommune er at blive bedre til at tænke strategisk i forhold til kompetenceudvikling og øve sig i at få et grundlag for at drøfte emnet med VOK. John Hermansen er formand for Det regionale beskæftigelsesråd og foreslår, at VOK indtænker strategiske partnerskaber med regionen. Man kunne bl.a. oprette et vækstforum og hjælpe hinanden i forhold til kompetenceløft. Regionen har en stor viden om efterspørgslen. Jonna Uhre roser delprojektet med Holstebro Kommune vedrørende DUÅ og tilskynder at VOK anvender viden fra praksis. Ole Pedersen roser VOK s partnerkonsulentkoncept med én indgang til VOK. Han markerer dog, at der er et stykke vej at gå, før kommunen inddrager det i strategisk sammenhæng. Det handler om at blive bedre i fællesskab og VIA bør i højere grad inddrage aftagerne.

8 Anette Ørbæk Andersen tilføjer, at aftagerne kan være med til at hjælpe med at spotte nye tendenser, fx i forbindelse med paradigmeskiftet til Den aktive borger. Ditte Hughes gør opmærksom på, at VOK bør fremstå som en del af et samlet VIA. I øvrigt bemærker hun, at kombinationsstillinger med fordelingen 50/50 ikke er hensigtsmæssig. Hun anbefaler i stedet fordelingen 60/40. Mette Østergaard anerkender, at der skal udvikles nye undervisningsforløb i forlængelse af paradigmeskiftet til Den aktive borger. Hun noterer sig i øvrigt med stor interesse invitationen til et fremtidigt partnerskab med Det regionale beskæftigelsesråd. Peder Østergaard efterspørger nøglemedarbejdere hos VOK, der har kapacitet til at følge projekter til dørs i ét hug, så der ikke spildes ressourcer på spillemandspenge. Poul Erik Philipsen fortæller, at det er et opmærksomhedspunkt og at der er fokus på, at samarbejderne munder ud i handlinger. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at partnerskaber er komplicerede, idet der på begge sider er tale om (ofte) store forgrenede organisationer. Der skal skabes en konstruktion, der faciliterer konstruktive udfald. Kommunerne står over for store udfordringer i fremtiden og VIA afholder løbende dialogmøder med kommunaldirektører og kommuner. Hun er enig i, at VIA skal fremstå som et hele udad til, men tilføjer at der også eksisterer partnerskaber internt i organisationen. Peder Østergaard konkluderer, at punktet drøftes igen til næste møde i EVU-rådet den 28. november Bilag / oplæg Indstilling Referat Orientering om mastersamarbejde Mette Østergaard og chefkonsulent Susanne Hansen præsenterer samarbejdet om Master i ledelse mellem UCC, Metropol og VIA UC samt Universitet i Agder. Notat om Masteruddannelse i ledelse af offentlig velfærd Det indstilles, at Rådet drøfter markedsmuligheder. Chefkonsulent Susanne Hansen og vicedirektør Mette Østergaard præsenterede mastersamarbejdet. Susanne står bag udviklingsarbejdet, mens Mette sidder i styregruppen. Susanne sammenfatter på baggrund af bilaget, at målgruppen udelukkende er medarbejdere, der har gennemført en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket sikrer en homogen gruppe. Masteruddannelsen tager udgangspunkt i et voksende behov for at balancere personaleledelse og styring og fokus er derfor jura, styring og økonomi. Studieordningen er beskrevet tæt op af kvalifikationsrammen med henblik på at sikre et højt niveau. Uddannelsen inddrager VOK s viden inden for velfærd og er praksisrelevant. Der er mulighed for specialisering, fx inden for skoleledelse. Mette understreger, at der er tale om et partnerskab og et udbud af den norske master-

9 uddannelse i Danmark. Man er opmærksom på, at der kan være forskelle i referencerammen, herunder i forhold til litteraturen, og at uddannelsen skal passe til en dansk kontekst. Der er planer om i samarbejde med Universitetet i Agder bl.a. at opbygge en database af ledelsesfortællinger som kan anvendes i forbindelse med masteren samt i andre sammenhænge. Mette beretter, at der har været en del reaktioner på samarbejdet. Skoleforeningen støtter udbuddet, mens KL forholder sig kritisk, idet de bl.a. fremhæver den allerede eksisterende FMOL. Universiteterne har foretaget en analyse og sammenligning af Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner og den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL) og har rettet henvendelse til ministeriet og VIAs rektorkollegium. VIA har den modtaget svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der fastslår, at professionshøjskolerne har ret til at udbyde uddannelsen, men skal markedsføre den retvisende. Ole Pedersen fremhæver, at det centrale er, om man som leder skal anbefale eller fraråde uddannelsen. Han mener ikke, at uddannelsen har nytteværdig, om end medarbejdere udviser interesse for den. Det giver et uhensigtsmæssigt pres fra ledere, der ønsker en uddannelse, som der ikke er behov for. Han oplever, at man ikke har undersøgt behovet hos aftagerne. Det er et spændende projekt, men det er problematisk, at aftagerne ikke er blevet hørt. Endelig påpeger han, at der er stor forskel på ledere i Norge og Danmark. Mette Østergaard erkender, at VOK har forsømt dialogen med aftagerne. Michael Tøttrup spørger, om målgruppen udelukkende er medarbejdere med en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket Susanne Hansen bekræfter. Ditte Hughes forstå ikke, hvorfor VOK har valgt at arbejde sammen med et norsk universitet i stedet for et dansk. Hun fremhæver, at aftagerne var med til at udarbejde FMOL. Region Midtjylland er heller ikke blevet hørt og lokale ledere kan blive klemt i forhold til hvilken uddannelse de skal anbefale, hvilket dog er et lokalt anliggende. Ifølge Ditte Hughes er regionen hverken afvisende eller støttende, men de ikke er blevet hørt. Anette Ørbæk Andersen hylder den oplagte chance for at nytænke, men ærgrer sig over ikke at være blevet inddraget. Hun mener ikke, at den fleksible masteruddannelse er dækkende og at der eksisterer et behov for den nye masteruddannelse - men der burde have været fælles fodslag. Niels Henrik Gregersen spørger, hvorfor man har valgt et norsk universitet. Mette Østergaard svarer, at man ikke mødte særlig interesse fra de danske universiteter, men at der var en mulighed for at komme videre med universitetet i Agder. Peder Østergaard påpeger, at det kræver mange tilmeldinger, før det hænger sammen økonomisk i forhold til prissætningen. Mette Østergaard svarer, at prissætningen ikke burde koste VOK penge og at der ikke er tale om konkurrenceforvridning.

10 Lene Augusta Jørgensen mener, at der et behov for en professionsbaseret masteruddannelse. I øvrigt er der progression i forløbet, da man følger det samme hold. Der er afsat et år til afhandlingen. Hun er ikke afvisende over for et fremtidigt samarbejde med Aarhus Universitet omkring masteruddannelser. John Hermansen spørger, hvorfor VOK har valgt ikke at gå i dialog med aftagerne. Mette svarer, at der er brugt mange kræfter på at etablere partnerskabet og tilpasse uddannelsen. Hun erkender, at man har forsømt at involvere aftagerkredsen i forbindelse med kvalificering af samarbejdet. Hun ønsker dog, at dialogen tages op fremadrettet. Hun bemærker, at det endnu er uvist, hvorvidt der bliver oprettet et hold i efteråret. Ole Pedersen siger, at det ikke nødvendigvis er en dårlig idé, men at han skal overbevises om, at det er relevant med en master som skoleleder. Susanne Hansen svarer, at det ikke er en nødvendighed, men at det kan være relevant alt efter organisationens behov for kompetencer. 5 Bilag / oplæg Indstilling Referat Prispolitik Prispolitik/prisfastsættelse ved efter-/videreuddannelsesaktiviteter. Efter-/videreuddannelsesaktiviteterne i VIA er i større eller mindre omfang omfattet af deltagerbetaling. Nogle aktiviteter er delvist taxameterfinansieret, mens andre aktiviteter er helt uden taxameterfinansiering. Deltagerbetalingen skal prisfastsættes således, at det sikrer den enkelte uddannelses rentabilitet. Men deltagerbetalingen skal omvendt heller ikke sættes så højt, at det påvirker efterspørgslen i negativ retning. Michael Tøttrup indleder drøftelsen. Det indstilles, at Rådet rådgiver VOK om, hvilke overvejelser der kan indgå i en prispolitik/prisfastsættelse af aktiviteterne. Michael Tøttrup indleder, at der er stor forskel på prisfastsættelsen af uddannelserne. Han fremhæver den tekniske diplomuddannelse i IT, der har et dobbelt så stort dækningsbidrag, som de øvrige uddannelser. Prisfastsættelsen har betydning for efterspørgslen og han frygter, at prissætningen vil gå ud over efterspørgslen i dette tilfælde. Peder Østergaard udtaler, at man i forbindelse med prisfastsættelse skal anlægge en horisont - hvor lang levetid har uddannelsen - og tage højde for udviklingsomkostninger. I nogle sammenhænge kan der være prestige i at gennemføre en dyr uddannelse ligesom det signalerer kvalitet. Lene Augusta Jørgensen svarer, at der er et højere taxameter på IT-uddannelsen, idet der bl.a. er udgifter til diverse licenser. Hun fortsætter, at DB1 skal ligge på 50 %. I øvrigt er prisen tilsvarende bl.a. projektlederuddannelsen og Diploma in Engineering Business

11 Administration. Hun bemærker i øvrigt, at It-vests understøttede IT-uddannelser modtager opstartstilskud og færdiggørelsesbonus, hvilket kan betragtes som konkurrenceforvridende i forhold til prissætning. Hun afslutter, at betragtningen er taget til efterretning og at det muligvis er hensigtsmæssigt at sætte prisen lidt lavere for at forøge mulighederne for et solidt førsteoptag. VOK vil meget gerne i tættere dialog med Michael Tøttrup om emnet. Michael Tøttrup bekræfter, at han gerne vil fortsætte dialogen og bidrage til at komme i dialog med It-vest om tættere samarbejde afhængig af optagets omfang. 6 Eventuelt Bilag / oplæg Indstilling Referat Næste møde holdes også på Campus Aarhus den 28. november 2013 fra kl Michael Tøttrup melder afbud til mødet med VIAs bestyrelse og professionshøjskoleledelse den 10. juni. Peder Østergaard og Niels Henrik Gregersen deltager som repræsentanter for EVU-rådet. Jonna Uhre og John Hermansen deltager i anden sammenhæng.

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i EVU-råd. Punkt 1 Orientering om aktuelle forhold. Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i EVU-råd. Punkt 1 Orientering om aktuelle forhold. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i EVU-råd Mødested VIA UC, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale 45.21 Mødetidspunkt Den 8. maj 2014 kl. 13.00-15.30 Deltagere Peder Østergaard, Ditte Hughes,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Møde nr. 2011-2 Tid: Onsdag 11. maj 2011 kl. 13.30-16 Sted: Skejbyvej 1, Aarhus, mødelokale 2 Mødeleder:

Læs mere

Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale 45.21. Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger

Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale 45.21. Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Møde nr. 2013-2 Tid: Torsdag 28. november 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus N,

Læs mere

Sekretariat: Steffen Svendsen, Mette Østergaard, Bo Rønne Kamilla Greve, Anette Ørbæk Andersen, Søren Frost, Birgitte Krusell.

Sekretariat: Steffen Svendsen, Mette Østergaard, Bo Rønne Kamilla Greve, Anette Ørbæk Andersen, Søren Frost, Birgitte Krusell. Efter og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 19. maj 2010 Møde nr. 2010 2 Tid: Torsdag 6. maj 2010 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1,

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i EVU-råd

REFERAT/ DAGSORDEN. Møde i EVU-råd Møde i EVU-råd Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale 22.26 Mødedato: Den 29. juni 2016, kl. 09.00-11.30 Deltagere Formand: Peder Østergaard Region Midtjylland: Ditte Hughes Kommunerne

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, lokale E707

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, lokale E707 Mødereferat GODKENDT Journalnr.: U0200-7-04-33-12 Ref.: LEFO Dato: 05-05-2013 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Dato: 3. marts 2014 Tid: Kl. 10.00-15.00 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 32.30 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. september 2014

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.37 8200 Aarhus N Mødedato: Den 15. september 2014

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING 2013-2015 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING DELSTRATEGI FOR K V A L I T E T S S I K R I N G 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 DET VIL VI MED EN DELSTRATEGI FOR KVALITETSSIKRING

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygn. A, Auditoriet A Mødetidspunkt 16. juni 2014,

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Dato 24. november 2011

Referat Dato 24. november 2011 Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser Dato: 23. november Tid: 9:00-12:00 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Horsens,

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse

Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse Bedre inklusion i folkeskolen gennem effektevaluering og faglig ledelse forslag til et samarbejdsprojekt mellem kommuner og Professionshøjskolen Metropol Inklusion er en stor udfordring i folkeskolen,

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

UCL s målkompleks 2015-17

UCL s målkompleks 2015-17 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UCL s målkompleks 2015-17 Fælles retning, styrket sammenhæng, bedre koordinering, simplere opfølgning. UNIVERSITY COLLEGE Opsummering af formålet bag målkomplekset Det er ambitionen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. videre-uddannelser. VIA University College

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. videre-uddannelser. VIA University College VIA University College Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og tilknyttede efter- og videre-uddannelser Sted: VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4 A, 8700 Horsens

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så?

Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Gør tanke til handling VIA University College Ingen nye uddannelser lige om hjørnet - men hvad gør vi så? Viborg Uddannelses Boot Camp den 26. februar 2015 Harald Mikkelsen 1 Agenda Fakta om VIA: Nøgletal

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. december 2014 kl. 12.00

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato:

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato: Referat J.nr.: U0002-7-03-4-13 Ref.: EM Dato: 19-06-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 10. juni 2013 Tid: Kl. NB: 15-16.50 Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent Deltagere: Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ Lokale CME 3.0.31

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere