Mødereferat. Møde nr Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr Tid: Mandag 27. maj 2013 kl Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale Mødeleder: Medlemmer: Formand Peder Østergaard Ole Pedersen, Ditte Hughes, Jonna Uhre, Michael Tøttrup, Niels Henrik Gregersen, Per Laursen, Carsten Hegnsvad, Anette Ørbæk Andersen, John Hermansen, Kitty Ehler, John Hermansen, Lars Keld Hansen, Søren Frost, Per Laursen Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Afbud: Referent: Lars Keld Hansen, Søren Frost, Kitty Ehler, Per Laursen Sari Senger

2 Referat: 1 Bilag / oplæg Indstilling Referat Ny formand for EVU-rådet Præsentation af Peder Østergaard som afløser Bjarne Wahlgren som formand. Kort præsentationsrunde. EVU-rådet takker Bjarne Wahlgren for hans indsats og byder velkommen til ny formand Peder Østergaard. Bjarne Wahlgren har trukket sig som formand for EVU-rådet grundet lang transporttid og en prioritering af arbejdsopgaver. Peder Østergaard er ny formand for rådet. Peder Østergaard er prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og har bl.a. stor erfaring med national akkreditering og kvalitet i uddannelser. Peder Østergaard ser frem til et godt samarbejde og det er hans intention som formand for rådet, at alle føler sig hørt og at møderne gennemføres inden for tidsrammen. De øvrige medlemmer af EVU-rådet præsenterede sig kort. 2 Orientering om aktuelle forhold En anskueliggørelse af de forpligtelser som Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling har ift. forskningsbevilling, innovationspulje og udviklingskontrakt for , herunder mål om at mindst 50 % af alle undervisere på professionshøjskolerne inden for det kommende tiår er kvalificeret på ph.d.- niveau. Præsentation af nye uddannelser til akkreditering: Diplomuddannelse i socialformidling It-diplomuddannelse Akademiuddannelse i socialt arbejde Bilag / oplæg Indstilling Referat Aktuel status for akkrediteringsinstitutioner Det indstilles, at Rådet drøfter forpligtelserne og deres konsekvenser for Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Det indstilles endvidere, at Rådet drøfter samarbejdsmuligheder med universitetet ift. forskning. Direktør Lene Augusta Jørgensen orienterede om aktuelle forhold i VOK:

3 Udviklingskontrakt for indgået med undervisningsministeriet I forbindelse med afrapporteringen kan det bl.a. fremhæves: at der har været en stigning fra 40 % til 70 % i bacheloropgaver med afsæt i FoU eller i samarbejde med praksis. At der i perioden har været en stigning på næsten 50 % på antallet af medarbejdere med en ph.d.-grad. at strategien for den regionale uddannelsesdækning er opfyldt med 8 campusser i 7 campusbyer. at samarbejde og løbende dialog med kommuner, Region Midtjylland og erhvervslivet er prioriteret højt. at der er indgået samarbejdsaftaler med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. Aftalerne er indgået med henblik på at realisere den politiske målsætning om et sammenhængende system for videregående uddannelser. at der har været fokus på at skabe sammenhæng mellem behov og udbud, bl.a. via dimittendundersøgelser, sparring med EVU-rådet og VOK s praksis for partnerskaber. at VIA i 2011 iværksatte en langsigtet sparerunde (VIAs operation) som følge af at den offentlige finansiering (taxametre) ikke stiger. VIA gennemfører besparelserne frem til 2015 inden for undervisning, administration og ledelse. Udviklingskontrakt for indgået med FIVU Udviklingskontrakten for er indgået med et andet ministerium, men der er en vis sammenhæng. De overordnede mål er bedre kvalitet i uddannelserne, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, tidligere færdig - mindre frafald, øget innovationskapacitet samt styrket udviklings- og evidensbasering. Det kan bl.a. fremhæves: at VIA vil udvikle en studieaktivitetsmodel i forhold til de forskellige grunduddannelser. at der skal være en øget integration af IKT i undervisningen målt på undervisernes brug af IT. at omsætningen på efter- og videreuddannelse følger budgettet og STÅ forventninger til 2013 (196 mill.kr.). at VIA skal sikre overgange i videreuddannelsessystemet for at undgå blindgyder. at FoU-projekter i VOK i perioden skal udgøre 29 % af VIAs samlede omsætning. at antallet af undervisere med ph.d.-grad øges. I VOK er målet at gå fra de nuværende 9 medarbejdere med ph.d. til 14 i 2013, ligeledes er målet at iværksætte 5 ph.d.-forløb for ansatte medarbejdere i perioden. Lene tilføjer, at VOK s strategi for bl.a. indebærer: at skabe værdi i et tæt og ligeværdigt samspil med praksis. at udvikle ny viden gennem bæredygtig innovation med udgangspunkt i VOK s interessenters ambitioner.

4 at sikre højere integration af FoU i VOK s aktiviteter. at VOK udvikler sig fra at være leverandør til at blive den foretrukne sparrings- og samarbejdspartner for VOK s interessenter. at VOK udvikler bæredygtige relationer i forhold til livslang læring og nye læringsformer. at VOK udvikler nye aktiviteter og aktivitetsformer sammen med praksis. at VOK opleves af omverden som en samlet organisation. Præsentation af uddannelser til akkreditering: VOK har søgt om udbudsret i regionen til tre uddannelser (se nedenfor). Ansøgningerne er screenet og gået videre til akkreditering. Den tekniske diplomuddannelse i IT udbydes i Horsens. Uddannelsen er bred og har den offentlige og private IT-branche som målgruppe, herunder systemudviklere, itprojektledere og it-medarbejdere. Den forventes også at være en fødekanal ind til masteruddannelsen i IT. Diplomuddannelsen i socialformidling udbydes også af Professionshøjskolen Metropol, som har national udbudsret. VOK s udbud sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er administrative medarbejdere inden for det sociale område som har borgerkontakt. Uddannelsen er beslægtet med øvrige udbud i VOK; Den sociale diplomuddannelse, Diplomuddannelse i beskæftigelse og Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Akademiuddannelsen i socialt arbejde udbydes ligeledes af Metropol, som har national udbudsret. VOK har søgt om udbudsret i regionen. Udbuddet sker med udgangspunkt i Aarhus, men med mulighed for at betjene det jyske område. Målgruppen er ikke-socialtuddannede kommunalt ansatte sagsbehandlere, institutions- og sundhedspersonale samt andre ansatte og frivillige. Institutionsakkreditering Der er vedtaget en ny akkrediteringslov pr. 1. juli 2013, som betyder, at ACE skifter navn til Danmarks Akkrediteringsinstitution og skal varetage akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner. Det nye akkrediteringssystem bygger på institutionsakkreditering modsat tidligere uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsprocessen vil fremadrettet bestå af en indledende og forberedende fase, dokumentation (selvevaluering) og auditbesøg, afrapportering og afgørelse samt opfølgning. Nye uddannelser skal dog forsat screenes og akkrediteres. Peder Østergaard tilføjer, at første akkrediteringsrunde starter den 1. januar Institutioner kan indstilles til fuld eller delvis akkreditering. Han fremhæver, at der er en del usikkerhed omkring kravene i forbindelse med prækvalificering af nye uddannelser og udbud. Ole Pedersen udtrykker bekymring i forbindelse med VIAs udbud af Diplomuddannelsen i socialformidling, der kan være undergravende for samarbejdsrelationerne mellem COK (som er kommunernes udbyder) og Metropol. Han foreslår, at VOK overvejer at udbyde enkeltfag og kurser, der er mere dynamiske.

5 Mette Østergaard svarer, at samarbejdet mellem Metropol og COK er under opbrud og at VOK i forvejen har en del rotationsprojekter på området. John Hermansen er interesseret i at vide, om ansøgningen om udbudsret er baseret på et reelt markedsbehov eller om der er tale om at få en bid af markedet; hvor stammer beslutningen fra? Lene Augusta Jørgensen understreger, at der er et dokumenteret markedsbehov og at der er pågået en tæt dialog med kommunerne, regionen og erhvervsvirksomheder. Det er påvist, at der mangler en bred diplomuddannelse inden for IT og Campus Horsens har et fagligt miljø, der kan løfte opgaven. Det er derimod usikkert, hvor meget energi VOK skal bruge i forhold til at sælge uddannelsen. I forbindelse med de sociale uddannelser er der basis for at udvikle aktiviteten mere lokalt i regionen og VOK har en række beslægtede uddannelser. Desuden efterspørger kommunerne en uddannelsespakke, der dækker flere uddannelsesniveauer. Ditte Hughes udtaler, at man i forbindelse med det øgede antal ph.d.er skal huske at have fokus på det praksisnære. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at der på sektorniveau er sat høje mål, som er svære at leve op til. VOK vil dog gøre et ihærdigt forsøg, bl.a. ved at fremme mulighederne for praksisnær forskning. Michael Tøttrup er enig i, forskningen skal være praksisnær, hvis det skal give mening. Han foreslår, at man overvejer den samme metodik som anvendes i forbindelse med en erhvervsphd. Lene Augusta Jørgensen fremhæver, at det problematiske består i, hvordan forskningen skal finansieres. Der er afsat et årligt budget på 3,5 mio. til forskning i VOK. VOK vil forsøge at opnå medfinansiering ved at inddrage konkrete projekter fra praksis. Pt. er 20 medarbejdere i VOK interesserede i at påbegynde et ph.d.-forløb. Det er under afklaring, hvordan relevansen af projekterne skal vurderes og der skal udarbejdes retningslinjer. VOK har fået strategiske midler til en preforskerskole, der har til formål at udvikle brede forskningskompetencer blandt pædagogiske medarbejdere. Der er dog ikke tale om, at VOK bliver en forskningsinstitution, men derimod en uddannelsesinstitution som også bedriver forskning og udvikling. Peder Østergaard gør opmærksom på, at Aarhus Universitet kun kan aftage halvdelen af deres ph.d.er. og at de er interesserede i et samarbejde med VIA. Lene Augusta Jørgensen svarer, at VOK gerne vil indgå i et tættere samarbejde med Aarhus Universitet omkring ph.d. på flere niveauer. Hun fremhæver dog, at det er en udfordring, at AU s ph.d.er ikke har en professionsbaggrund, hvorfor VOK ønsker at blive inddraget tidligere i evt. samarbejde omkring ph.d.-forløb. Anette Ørbæk Andersen mener, at fokus bør være kvalitet og praksisnærhed i relation til efterspørgslen. VOK skal ikke akademisere, men udvikle sammen med borgerne. Det er vigtigt, at projekterne omsættes til praksis.

6 John Hermansen tilslutter sig, at forløbene skal føre til mere indsigt i praksis og ikke en akademisering af medarbejderne. Fokus bør være dybere involvering og en større forståelse af praksis. Carsten Hegnsvad opfordrer til, at man også fokuserer på masterniveauet og muligheden for kvalificerede, innovative projekter i takt med, at flere og flere tager en masteruddannelse. Lene Augusta Jørgensen afslutter, at VOK haren stor viden om praksis og at der fremadrettet skal være opsamling af data på en mere systematisk måde f.eks. igennem evidensbasering ligesom der skal udarbejdes praksisnære løsninger.

7 3 Strategisk initiativ nr. 6: Partnerskabstænkning Områdechef Poul Erik Philipsen præsenterer det strategiske initiativ Partnerskabstænkning. Bilag / oplæg Udleveret på mødet. Indstilling Det indstilles, at Rådet drøfter initiativet og giver anbefalinger. Referat Partnerskabstænkning er et tværgående initiativ i VOK s strategi for Partnerskabstænkning/co-creation handler om at arbejde tæt sammen med parter udenfor institutionen. Partnerskaber bygger på princippet om ligeværdighed med henblik på en kvalitetsforbedring af VOK s ydelser. Modellen på side 3 i det udleverede materiale inddeler de forskellige grader af samarbejde i kategorierne ikke opdaget VOK endnu, tilskuer, deltager, samskaber og organisatorisk fællesskab, hvor VOK har mindst aktivitet i deltager og organisatorisk fællesskab. Der er iværksat tre delprojekter jf. det udleverede materiale s. 5: 1. En splitansættelse mellem VOK og Holstebro Kommune 2. Partnerskaber med enkeltinstitutioner 3. Overordnet aftale med Ikast-Brande kommune kombineret med et innovativt delprojekt Michael Tøttrup kommenterer, at der er god ræson i, at VOK arbejder sig mere hen imod niveauerne deltager og organisatorisk fællesskab. Han tilføjer, at der i forbindelse med kurser for ledige inden for IT-området er et potentiale for et mere forpligtende samarbejde med private aktører, der har en stor viden om B2B. Et givent samarbejde skal være udbytterigt for begge parter. Anette Ørbæk Andersen tilslutter sig partnerskabstanken og understreger, at hyldevarer er passé. Udfordringen for Ringkøbing-Skjern Kommune er at blive bedre til at tænke strategisk i forhold til kompetenceudvikling og øve sig i at få et grundlag for at drøfte emnet med VOK. John Hermansen er formand for Det regionale beskæftigelsesråd og foreslår, at VOK indtænker strategiske partnerskaber med regionen. Man kunne bl.a. oprette et vækstforum og hjælpe hinanden i forhold til kompetenceløft. Regionen har en stor viden om efterspørgslen. Jonna Uhre roser delprojektet med Holstebro Kommune vedrørende DUÅ og tilskynder at VOK anvender viden fra praksis. Ole Pedersen roser VOK s partnerkonsulentkoncept med én indgang til VOK. Han markerer dog, at der er et stykke vej at gå, før kommunen inddrager det i strategisk sammenhæng. Det handler om at blive bedre i fællesskab og VIA bør i højere grad inddrage aftagerne.

8 Anette Ørbæk Andersen tilføjer, at aftagerne kan være med til at hjælpe med at spotte nye tendenser, fx i forbindelse med paradigmeskiftet til Den aktive borger. Ditte Hughes gør opmærksom på, at VOK bør fremstå som en del af et samlet VIA. I øvrigt bemærker hun, at kombinationsstillinger med fordelingen 50/50 ikke er hensigtsmæssig. Hun anbefaler i stedet fordelingen 60/40. Mette Østergaard anerkender, at der skal udvikles nye undervisningsforløb i forlængelse af paradigmeskiftet til Den aktive borger. Hun noterer sig i øvrigt med stor interesse invitationen til et fremtidigt partnerskab med Det regionale beskæftigelsesråd. Peder Østergaard efterspørger nøglemedarbejdere hos VOK, der har kapacitet til at følge projekter til dørs i ét hug, så der ikke spildes ressourcer på spillemandspenge. Poul Erik Philipsen fortæller, at det er et opmærksomhedspunkt og at der er fokus på, at samarbejderne munder ud i handlinger. Lene Augusta Jørgensen tilføjer, at partnerskaber er komplicerede, idet der på begge sider er tale om (ofte) store forgrenede organisationer. Der skal skabes en konstruktion, der faciliterer konstruktive udfald. Kommunerne står over for store udfordringer i fremtiden og VIA afholder løbende dialogmøder med kommunaldirektører og kommuner. Hun er enig i, at VIA skal fremstå som et hele udad til, men tilføjer at der også eksisterer partnerskaber internt i organisationen. Peder Østergaard konkluderer, at punktet drøftes igen til næste møde i EVU-rådet den 28. november Bilag / oplæg Indstilling Referat Orientering om mastersamarbejde Mette Østergaard og chefkonsulent Susanne Hansen præsenterer samarbejdet om Master i ledelse mellem UCC, Metropol og VIA UC samt Universitet i Agder. Notat om Masteruddannelse i ledelse af offentlig velfærd Det indstilles, at Rådet drøfter markedsmuligheder. Chefkonsulent Susanne Hansen og vicedirektør Mette Østergaard præsenterede mastersamarbejdet. Susanne står bag udviklingsarbejdet, mens Mette sidder i styregruppen. Susanne sammenfatter på baggrund af bilaget, at målgruppen udelukkende er medarbejdere, der har gennemført en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket sikrer en homogen gruppe. Masteruddannelsen tager udgangspunkt i et voksende behov for at balancere personaleledelse og styring og fokus er derfor jura, styring og økonomi. Studieordningen er beskrevet tæt op af kvalifikationsrammen med henblik på at sikre et højt niveau. Uddannelsen inddrager VOK s viden inden for velfærd og er praksisrelevant. Der er mulighed for specialisering, fx inden for skoleledelse. Mette understreger, at der er tale om et partnerskab og et udbud af den norske master-

9 uddannelse i Danmark. Man er opmærksom på, at der kan være forskelle i referencerammen, herunder i forhold til litteraturen, og at uddannelsen skal passe til en dansk kontekst. Der er planer om i samarbejde med Universitetet i Agder bl.a. at opbygge en database af ledelsesfortællinger som kan anvendes i forbindelse med masteren samt i andre sammenhænge. Mette beretter, at der har været en del reaktioner på samarbejdet. Skoleforeningen støtter udbuddet, mens KL forholder sig kritisk, idet de bl.a. fremhæver den allerede eksisterende FMOL. Universiteterne har foretaget en analyse og sammenligning af Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner og den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL) og har rettet henvendelse til ministeriet og VIAs rektorkollegium. VIA har den modtaget svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der fastslår, at professionshøjskolerne har ret til at udbyde uddannelsen, men skal markedsføre den retvisende. Ole Pedersen fremhæver, at det centrale er, om man som leder skal anbefale eller fraråde uddannelsen. Han mener ikke, at uddannelsen har nytteværdig, om end medarbejdere udviser interesse for den. Det giver et uhensigtsmæssigt pres fra ledere, der ønsker en uddannelse, som der ikke er behov for. Han oplever, at man ikke har undersøgt behovet hos aftagerne. Det er et spændende projekt, men det er problematisk, at aftagerne ikke er blevet hørt. Endelig påpeger han, at der er stor forskel på ledere i Norge og Danmark. Mette Østergaard erkender, at VOK har forsømt dialogen med aftagerne. Michael Tøttrup spørger, om målgruppen udelukkende er medarbejdere med en Diplomuddannelse i ledelse, hvilket Susanne Hansen bekræfter. Ditte Hughes forstå ikke, hvorfor VOK har valgt at arbejde sammen med et norsk universitet i stedet for et dansk. Hun fremhæver, at aftagerne var med til at udarbejde FMOL. Region Midtjylland er heller ikke blevet hørt og lokale ledere kan blive klemt i forhold til hvilken uddannelse de skal anbefale, hvilket dog er et lokalt anliggende. Ifølge Ditte Hughes er regionen hverken afvisende eller støttende, men de ikke er blevet hørt. Anette Ørbæk Andersen hylder den oplagte chance for at nytænke, men ærgrer sig over ikke at være blevet inddraget. Hun mener ikke, at den fleksible masteruddannelse er dækkende og at der eksisterer et behov for den nye masteruddannelse - men der burde have været fælles fodslag. Niels Henrik Gregersen spørger, hvorfor man har valgt et norsk universitet. Mette Østergaard svarer, at man ikke mødte særlig interesse fra de danske universiteter, men at der var en mulighed for at komme videre med universitetet i Agder. Peder Østergaard påpeger, at det kræver mange tilmeldinger, før det hænger sammen økonomisk i forhold til prissætningen. Mette Østergaard svarer, at prissætningen ikke burde koste VOK penge og at der ikke er tale om konkurrenceforvridning.

10 Lene Augusta Jørgensen mener, at der et behov for en professionsbaseret masteruddannelse. I øvrigt er der progression i forløbet, da man følger det samme hold. Der er afsat et år til afhandlingen. Hun er ikke afvisende over for et fremtidigt samarbejde med Aarhus Universitet omkring masteruddannelser. John Hermansen spørger, hvorfor VOK har valgt ikke at gå i dialog med aftagerne. Mette svarer, at der er brugt mange kræfter på at etablere partnerskabet og tilpasse uddannelsen. Hun erkender, at man har forsømt at involvere aftagerkredsen i forbindelse med kvalificering af samarbejdet. Hun ønsker dog, at dialogen tages op fremadrettet. Hun bemærker, at det endnu er uvist, hvorvidt der bliver oprettet et hold i efteråret. Ole Pedersen siger, at det ikke nødvendigvis er en dårlig idé, men at han skal overbevises om, at det er relevant med en master som skoleleder. Susanne Hansen svarer, at det ikke er en nødvendighed, men at det kan være relevant alt efter organisationens behov for kompetencer. 5 Bilag / oplæg Indstilling Referat Prispolitik Prispolitik/prisfastsættelse ved efter-/videreuddannelsesaktiviteter. Efter-/videreuddannelsesaktiviteterne i VIA er i større eller mindre omfang omfattet af deltagerbetaling. Nogle aktiviteter er delvist taxameterfinansieret, mens andre aktiviteter er helt uden taxameterfinansiering. Deltagerbetalingen skal prisfastsættes således, at det sikrer den enkelte uddannelses rentabilitet. Men deltagerbetalingen skal omvendt heller ikke sættes så højt, at det påvirker efterspørgslen i negativ retning. Michael Tøttrup indleder drøftelsen. Det indstilles, at Rådet rådgiver VOK om, hvilke overvejelser der kan indgå i en prispolitik/prisfastsættelse af aktiviteterne. Michael Tøttrup indleder, at der er stor forskel på prisfastsættelsen af uddannelserne. Han fremhæver den tekniske diplomuddannelse i IT, der har et dobbelt så stort dækningsbidrag, som de øvrige uddannelser. Prisfastsættelsen har betydning for efterspørgslen og han frygter, at prissætningen vil gå ud over efterspørgslen i dette tilfælde. Peder Østergaard udtaler, at man i forbindelse med prisfastsættelse skal anlægge en horisont - hvor lang levetid har uddannelsen - og tage højde for udviklingsomkostninger. I nogle sammenhænge kan der være prestige i at gennemføre en dyr uddannelse ligesom det signalerer kvalitet. Lene Augusta Jørgensen svarer, at der er et højere taxameter på IT-uddannelsen, idet der bl.a. er udgifter til diverse licenser. Hun fortsætter, at DB1 skal ligge på 50 %. I øvrigt er prisen tilsvarende bl.a. projektlederuddannelsen og Diploma in Engineering Business

11 Administration. Hun bemærker i øvrigt, at It-vests understøttede IT-uddannelser modtager opstartstilskud og færdiggørelsesbonus, hvilket kan betragtes som konkurrenceforvridende i forhold til prissætning. Hun afslutter, at betragtningen er taget til efterretning og at det muligvis er hensigtsmæssigt at sætte prisen lidt lavere for at forøge mulighederne for et solidt førsteoptag. VOK vil meget gerne i tættere dialog med Michael Tøttrup om emnet. Michael Tøttrup bekræfter, at han gerne vil fortsætte dialogen og bidrage til at komme i dialog med It-vest om tættere samarbejde afhængig af optagets omfang. 6 Eventuelt Bilag / oplæg Indstilling Referat Næste møde holdes også på Campus Aarhus den 28. november 2013 fra kl Michael Tøttrup melder afbud til mødet med VIAs bestyrelse og professionshøjskoleledelse den 10. juni. Peder Østergaard og Niels Henrik Gregersen deltager som repræsentanter for EVU-rådet. Jonna Uhre og John Hermansen deltager i anden sammenhæng.

Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale 45.21. Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger

Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale 45.21. Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Møde nr. 2013-2 Tid: Torsdag 28. november 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus N,

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College

REFERAT. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen Sted: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov, Mødelokale 2 Mødedato: 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 13.00 16.00 Deltagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere