Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013"

Transkript

1 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013

2 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver til et jobskifte. Undersøgelsen giver svar på, hvor respondenterne forestiller sig, at karrieren skal fortsætte. Undersøgelsen sætter desuden fokus på, hvor mange ledere, der ikke har planer om jobskifte og motiverne herfor. Hver tiende leder er på vej væk fra jobbet Respondenternes tanker om et eventuelt jobskifte kan i princippet give sig udtryk på én af tre måder. Man kan være aktivt jobsøgende, man kan overveje at skifte job, eller man kan være helt afklaret med ikke at søge nye udfordringer i øjeblikket. Undersøgelsen viser, at næsten hver tiende respondent er aktivt jobsøgende. Tabel 1. Jobsøgning. Har du konkrete planer eller overvejelser om jobskifte? Frekvens % Ja, jeg er aktivt jobsøgende Ja, jeg overvejer at skifte job Nej, jeg ønsker ikke at skifte job i øjeblikket Total I alt 37% af respondenterne er i et eller andet omfang jobsøgende. Nogle respondenter mere aktivt og konkret end andre. Men facit er, at mere end hver tredje enten allerede har besluttet sig for et nyt job eller overvejer, om ikke et nyt job vil være at foretrække fremfor det nuværende 1. Analyser med afsæt i respondenternes baggrundsvariabler viser, at respondentens tilkendegivelse af ikke at være jobsøgende er sammenfaldende med ledelsesniveau, stillingsanciennitet og alder. 1 Analyser med afsæt i Det Danske Ledelsesbarometer 2005/2008/2011 samt undersøgelsen Lederkarrieren 2012 leder umiddelbart til den antagelse, at i gennemsnit er hver tiende leder aktivt jobsøgende, hver fjerde overvejer et jobskifte medens resten dvs. cirka to ud af tre p.t. ikke ønsker at søge nyt job. 2

3 Figur 1. Jobskifte og ledelsesniveau. Har du konkrete planer eller overvejelser om jobskifte? 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% Nej, jeg ønsker ikke at skifte job i øjeblikket Ledelsesniveau og alder er sammenfaldende, og derfor afspejler forskellene i figur 1 i noget omfang forskellene i gennemsnitsalder i de fire stillingsgrupper. Overvejelserne om eventuelt jobskifte tager alt andet lige til jo længere tid, man har været i jobbet. Figur 2. Jobskifte og stillingsanciennitet. Har du konkrete planer eller overvejelser om jobskifte? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Nej, jeg ønsker ikke at skifte job i øjeblikket 20% 10% 0% Mere end 10 år 5-9 år 3-4 år 1-2 år Mindre end 1 år Figur 2 viser ikke overraskende, at relativt få respondenter med en stillingsanciennitet på mindre end et år er jobsøgende. Men efter ét års ansættelse falder tilbøjeligheden til 3

4 ikke at søge nyt job betragteligt. Gruppen af respondenter med 1-2 års anciennitet har således den laveste andel af ikke-jobsøgende. Herefter aftager tilbøjeligheden til at søge nyt job igen. Mindst tilbøjelighed til at søge væk ses hos respondenter med en stillingsanciennitet på mere end 10 år. Det er forventeligt, at jo højere alder, jo større er tilbøjeligheden til at give udtryk for, at man ikke for nærværende har planer om jobskifte. Figur 3. Jobskifte og alder. Har du konkrete planer eller overvejelser om jobskifte? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -30 år år år år år Over år år 60 år Nej, jeg ønsker ikke at skifte job i øjeblikket Datamaterialet tillader ikke større dybde i disse sammenhængsanalyser. Om brugen af netværk i jobsøgningen De respondenter, som enten er aktivt jobsøgende eller blot overvejer at søge nyt job, har supplerende tilkendegivet, hvorvidt de inddrager deres private eller professionelle netværk i overvejelserne om at skifte job. Tabel 2. Netværk og jobsøgning Bruger du aktivt dit private netværk til at afsøge mulighederne for nyt job? Bruger du aktivt dit professionelle netværk til at afsøge mulighederne for nyt job? Frekvens % Frekvens % Ja Nej Total

5 Seks ud af ti respondenter giver udtryk for, at de aktivt benytter deres netværk i afsøgningen af mulighederne for et nyt job. Der er i det perspektiv ikke forskel på private eller professionelle netværk. Analyser viser som forventet, at respondenter, der er aktivt jobsøgende, i langt højere grad inddrager deres netværk i søgningen (cirka 80%). Fortsættelsen af karrieren De respondenter, der i et eller andet omfang overvejer et karriereskift, har endvidere tilkendegivet, i hvilken retning karrieren i givet fald skal fortsætte. Tabel 3. Den fortsatte karriere. Hvor forestiller du dig, at din karriere skal fortsætte? Prioriteret. Procent Ja Måske Nej I en anden virksomhed I et andet tilsvarende job I et mere ansvarsfuldt job I en anden branche I et andet funktions- eller fagområde I en anden sektor I et mindre ansvarsfuldt job I et ikke-leder job I en anden del af landet I udlandet Som selvstændig Andet Helt som forventet ønsker et stort flertal at fortsætte karrieren i en anden virksomhed. Privatansatte i lidt højere grad end offentligt ansatte 2, men denne forskel kan være begrundet i, at offentligt ansatte respondenter har haft lidt sværere ved at forholde sig til udtrykket virksomhed. Der er flere respondenter, som forestiller sig at fortsætte i tilsvarende job end respondenter, der forestiller sig at fortsætte i et mere ansvarsfuldt job. Forklaringen kan være, at mange foretrækker et mere ansvarsfuldt job, men kan det ikke realiseres i praksis, så vil et tilsvarende job også være OK (81% af dem, der svarer Ja til et mere ansvarsfuldt job, svarer Ja eller Måske til et tilsvarende lederjob). Imod dette trækker, at næsten en fjerdedel har svaret blankt Nej at fortsætte i et mere ansvarsfuldt job. Meget få respondenter forestiller sig at fortsætte karrieren i et lederjob med mindre ansvar, og tilsvarende få satser på et ikke-lederjob. Endnu færre respondenter har ønsker om at skifte landsdel eller sågar krydse landegrænse. Ligeledes er tilværelsen som selvstændig kun forrest i prioriteringen hos et fåtal. 2 Antallet af offentligt ansatte respondenter, der er jobsøgende, er 82. 5

6 Analyser viser endvidere, at der er forskel på svarene fra henholdsvis de respondenter, som er aktivt jobsøgende og dem, der blot overvejer et jobskifte. Forskellen består i, at de aktivt jobsøgende er væsentligt bredere i deres søgning. Det gælder konkret holdningen til at havne i et ikke-lederjob, i et andet funktions- eller fagområde, i en anden virksomhed, i en anden branche eller i en anden sektor. Der er således forskel på jobønskerne på overvejelsesstadiet og i den aktive jobsøgningsfase. Sammenlignes svarene fra henholdsvis offentlige og private ledere ses kun en enkelt markant forskel, og det drejer sig om lysten til at bevæge sig på tværs af sektorer. Tabel 4. Fortsættelse af karrieren. Hvor forestiller du dig, at din karriere skal fortsætte? Svar: I en anden sektor (fra privat til offentlig sektor eller omvendt). Ja % Måske % Nej % I alt % Frekvens Privat sektor Offentlig sektor Tabel 4 efterlader det klare indtryk, at kun et fåtal overvejer at skifte sektor, og at sektorskift er en væsentligt mere udbredt overvejelse blandt offentlige ledere. Sammenligning af respondenterne på tværs af ledelsesniveauer (eksklusiv øvrige ledere) giver anledning til følgende observationer: Jo højere ledelsesniveau jo større ønske om et mere ansvarsfuldt lederjob jo større afvisning af et mindre ansvarsfuldt lederjob eller et ikke-lederjob jo mindre afvisning af et job i udlandet eller et job som selvstændig Sammenligning mellem kvindelige og mandlige respondenter giver følgende: Kvindelige respondenter er mindre tilbøjelige til at søge et mere ansvarsfuldt job mindre afvisende over for et eventuelt ikke-lederjob mere afvisende over for tanken om et nyt job i en anden del af landet eller et job i udlandet mere afvisende over for et job som selvstændig Datamaterialet giver ikke mulighed for at gå mere i dybden med disse forskelle mellem henholdsvis ledelsesniveau og køn 3. 3 Krydstabelanalyser antyder, at forskellen i mandlige og kvindelige respondenters ønske om at fortsætte i et mere ansvarsfuldt lederjob kun eksisterer på linielederniveau. 6

7 Motiver til et jobskifte De respondenter, der er aktivt jobsøgende eller blot overvejer et jobskifte, har tilkendegivet, hvor vigtige en række potentielle motiver er til disse mere eller mindre konkrete overvejelser. Tabel 5. Motiver til jobskifte. Hvor vigtige er følgende motiver for et eventuelt jobskifte? Prioriteret. Procent Vigtig Noget vigtig Mindre vigtig Ønske om nye udfordringer Manglende muligheder for avancement på min nuværende arbejdsplads Ønske om højere løn Uoverensstemmelser med min chef/min virksomhed Fremtidsudsigterne for min virksomhed er usikre Ønske om større ansvar Andre årsager Mit arbejdsområde risikerer at blive nedlagt Min virksomhed er økonomisk presset Ønske om mindre arbejdsbyrde/kortere arbejdstid Ønske om kortere transporttid Note: Svarene er sammenlagt fra den oprindelige svarskala: meget vigtig/vigtig/noget vigtig/mindre vigtig/slet ikke vigtig. Tabel 5 viser, at nye udfordringer er det altoverskyggende motiv bag ønsket om jobskifte. To ud af tre respondenter tilkendegiver, at nye udfordringer er et vigtigt/ meget vigtigt motiv for dem. De øvrige motiver er kun vigtige/meget vigtige for et sted mellem hver tredje og hver syvende respondent. Nye udfordringer er det eneste motiv, hvor antallet af respondenter, der giver udtryk for, at motivet er vigtigt er større end antallet af respondenter, der giver udtryk for, at motivet er mindre vigtigt. Og de tre øverst prioriterede motiver er de eneste, hvor den relative andel af respondenter, der svarer mindre vigtig, er under 50%. I statistisk forstand er der ikke forskel i svarene på manglende avancementsmuligheder og ønsket om højere løn. Endelig skal det bemærkes, at hver femte respondent har markeret for, at andre årsager er vigtige for deres overvejelser. 7

8 Der er et ikke ubetydeligt sammenfald mellem flere af svarene. Analyser viser således, at ønskerne om nye udfordringer og større ansvar er tæt forbundne. Tolkningen er formentlig den, at det egentlige ønske er nye udfordringer, og at vejen dertil i mange respondenters optik går over et større ledelsesmæssigt ansvar. at ønsket om større ansvar er relativt tæt forbundet med ønsket om højere løn, med holdningen til arbejdsbyrden og med manglende avancementsmuligheder i nuværende virksomhed. Det er umiddelbart logisk, at forventningen om større ansvar er forbundet med ønsket om højere løn. Ikke fordi løn som sådan er et issue, men større ansvar vil naturligt medføre et krav om højere løn. Større ansvar er forbundet negativt med arbejdsbyrden i den forstand, at respondenterne har en forventning om, at større ansvar automatisk betyder større arbejdsbyrde. Endelig forekommer det oplagt, at ønsket om nye udfordringer (her ikke nødvendigvis forstået som større ansvar) udspringer af manglende avancementsmuligheder i den nuværende situation. at virksomhedens økonomiske situation er tæt forbundet med dels udsigterne for virksomheden og dels forudsigelserne om eventuel nedlægning af respondentens arbejdsområde. Jo mere virksomheden er økonomisk presset, jo mere dystre er forudsigelserne om virksomhedens fremtid, og jo mere sandsynlig vurderes en nedlægning af eget arbejdsområde. at jobskiftemotivet uoverensstemmelser ikke er sammenfaldende med ønsket om højere løn og ej heller med ønsket om nye udfordringer (det vil sige større ansvar). Undersøgelsens data kan således ikke tydeliggøre, hvori uoverensstemmelserne består. Krydstabelanalyser med respondenternes baggrundsvariabler viser kun en enkelt markant forskel, som er, at ønsket om nye udfordringer stiger, jo højere ledelsesniveau. Derimod er der forskel i motivernes prioritering afhængigt af, om respondenten er aktivt jobsøgende eller blot på overvejer et nyt job. Tabel 6 viser Top-5 prioriteringen for de to respondentgrupper. 8

9 Tabel 6. Motiver til jobskifte. Hvor vigtige er følgende motiver for et eventuelt jobskifte? Prioriteret. Jeg er aktivt jobsøgende (N=126) Jeg overvejer at skifte job (N=409) Prioritering Motiv Procent, der svarer meget vigtig/ vigtig Motiv Procent, der svarer meget vigtigt/ vigtig 1 Nye udfordringer 68 Nye udfordringer 67 2 Uoverensstemmelser 46 Højere løn 34 3 Usikre udsigter for 41 Mgl. avancementsmuligheder 32 virksomheden 4 Usikkert 35 Større ansvar 26 arbejdsområde 5 Mgl. avancementsmuligheder 33 Uoverensstemmelser 24 Tabel 6 giver umiddelbart anledning til følgende kommentarer: Nye udfordringer har også i denne opstilling klar førsteprioritet. Uoverensstemmelser og manglende avancementsmuligheder er i Top-5 for begge respondentgrupper, men de to motiver har forskellig prioritering. Uoverensstemmelser er et meget vigtigere motiv for de aktivt jobsøgende end for dem, der blot overvejer et jobskifte. Modsat er manglende avancementsmuligheder på en 5. plads hos de aktivt jobsøgende, men på en 3. plads hos dem, der overvejer at søge nyt job. Den relative andel, der har markeret for, at motivet manglende avancementsmuligheder er vigtigt, er stort set den samme i begge grupper. Endelig er som forventet virksomhedens konkrete (økonomiske) situation et særdeles vigtigt motiv for de aktivt jobsøgende. Analyserne tyder på, at udtrykket nye udfordringer dækker over to meget forskellige situationer. Enten en Push eller en Pull situation, det vil sige hvor nødvendigheden i at søge væk enten er begrundet i (utilfredsstillende) virksomhedsmæssige forhold eller begrundet i ønsket om yderligere karriere. De aktivt jobsøgende er antageligvis i højere grad i den situation, at de føler, at de befinder sig i en uholdbar situation, mens de respondenter, der blot overvejer et jobskifte, har større fokus på at gøre karriere (og få højere løn). Motiver til ikke at være jobsøgende De respondenter, der har tilkendegivet, at de ikke er jobsøgende, har supplerende tilkendegivet, hvorfor de ikke er jobsøgende. 9

10 Tabel 7. Motiver til ikke at søge nyt job. Er følgende forhold medvirkende til, at du ikke er jobsøgende? Procent Ja Til dels Nej Jeg er tilfreds med mit nuværende arbejde God balance mellem arbejdsliv og familieliv Jeg har p.t. ikke yderligere karrieremæssige ambitioner Jeg har gode karrieremuligheder på min nuværende arbejdsplads Et nyt job vil sandsynligvis give længere transporttid Det er ikke sandsynligt, at mine lønkrav kan imødekommes af en anden virksomhed Dårlige konjunkturer giver få jobmuligheder Min alder er en barriere for yderligere karriere Et nyt job vil sandsynligvis kræve flytning Jeg mangler tilstrækkelig uddannelse/lederuddannelse for yderligere karriere Andre årsager Jeg har tidligere uden held været jobsøgende Mine klausuler (konkurrence-, jobeller kundeklausuler) er en barriere Som forventet giver et overvældende flertal af de ikke-jobsøgende respondenter udtryk for, at de er tilfredse med deres nuværende arbejde. Analyser antyder, at respondenter, der udtrykker stor tilfredshed i nuværende job, ikke i samme grad som jobsøgende respondenter oplever at befinde sig på slags brændende platform. Jo mere motivet er tilfredshed i nuværende job, jo mindre er det oplevelsen at mangle tilstrækkelig uddannelse/lederuddannelse for yderligere karriere, og jo mindre er det oplevelsen, at dårlige konjunkturer giver få jobmuligheder. Eller måske snarere modsat. Jo større tilliden er til egne kompetencer, jo større jobtilfredshed. Svarene i tabel 7 viser endvidere, at jobtilfredshed og god balance er de eneste motiver med flere Ja- end Nej-markeringer. De er således de eneste motiver, som for et flertal af denne gruppe respondenter har positiv indflydelse på beslutningen om ikke at være jobsøgende. 10

11 Desuden skal det bemærkes, at syv ud af de tretten svarmuligheder (de syv nederste) har mere end 50% Nej-markeringer. Respondentens ledelsesniveau spiller i store træk ingen rolle for besvarelsen i tabel 7. Dog skal nævnes, at jo lavere ledelsesniveau, jo større rolle spiller en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Figur 4. Motiver til ikke at søge nyt job. Er følgende forhold medvirkende til, at du ikke er jobsøgende? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja, god balance mellem arbejdsliv og privatliv er medvirkende til, at jeg ikke er jobsøgende 0% 11

12 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsens respondenter er ledere fra Ledernes spørgepanel. Undersøgelsen er gennemført i maj måned Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Fordelingen mellem mandlige og kvindelige respondenter er i store træk 2:1. Tabel A. Respondenternes køn Frekvens % Mænd Kvinder Total Respondenterne har i overvejende grad ansættelse i den private sektor. Undersøgelsen er således ikke i overensstemmelse med arbejdsmarkedets faktiske sektorfordeling. Tabel B. Sektorfordeling Frekvens % Privat sektor Offentlig sektor Total De kvindelige respondenter er i højere grad end de mandlige at finde i den offentlige sektor (24% mod 11%). Respondenterne har i gennemsnit haft 3½ lederjob. De har en gennemsnitlig stillingsanciennitet på fem år, en virksomhedsanciennitet på 10,4 år og en samlet ledelsesanciennitet på lige knapt 16 år. Gennemsnitsalderen er 48 år. Tabel C. Respondenternes alder Frekvens % Op til 39 år år Fra 50 år og op Total Heraf 87 respondenter fra selvejende institutioner. 12

13 Respondenternes fordeling på virksomhedsstørrelse er vist i tabel D. Tabel D. Virksomhedsstørrelse Frekvens % 1-49 ansatte ansatte eller flere ansatte Uoplyst 3 - Total Tabel E viser respondenternes stillingsmæssige placering. Det må antages, at undersøgelsen er underrepræsenteret af mellemledere. Tabel E. Stillingsniveau Frekvens % Direktion Mellemledere Linieledere Øvrige Total De kvindelige respondenter er relativt mindre repræsenteret i grupperne Direktion og mellemledere og relativt mere repræsenteret i de to øvrige grupper. Halvdelen af respondenterne har en kort eller mellemlang videregående uddannelse bag sig. Tabel F. Uddannelsesniveau Frekvens % Ingen ud over folkeskoleniveau 44 3 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse Total Administrerende direktør samt øvrig direktion 6 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuel også andre medarbejdere 7 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 8 Betegnelsen Øvrige dækker over Ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere/uoplyst ledelsesniveau/andet 13

14 I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Lederne August 2012 Indledning Kommunikation og måden at kommunikere på er en vigtig del af lederjobbet. Samtidig bliver kommunikationsmulighederne flere og flere på grund af den

Læs mere

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013 International Karriere 2013 Faktaark: Karriere Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for de internationalt arbejdende djøfere med svar fra 689 djøfere,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Lederne Maj 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Undersøgelsen omfatter tre temaer. Det første tema belyser respondenternes egen ansættelse

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere