Lægedækning i Aalborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægedækning i Aalborg kommune"

Transkript

1 Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling

2 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3 Kommunal interesse i den almene lægedækning Sundhedslovgivning... 4 Praksisplan og Landsoverenskomsten... 4 Behov for og brug af læge... 5 Brug af læge generelt i Aalborg kommune:... 5 Brug af læge fordelt på alder... 6 Brug af læge fordelt på køn... 7 Befolkningsfremskrivning... 8 Befolkningsfremskrivning på kommuneplanområder... 8 Alment praktiserende læger i kommunen Generel summerende statistik... 9 Geografisk fordeling af læger, sikrede og befolkning Fremskrivning af lægedækningen Fremtidens lægedækning og befolkningens behov Bilag

3 Side 3 af 14 Resumé Behovet for ydelser fra alment praktiserende læger i Aalborg kommune vil øges over de næste ti år. Dels på grund af befolkningstilvæksten og dels på grund af gennemsnitlig aldring af befolkningen. Hvor der i 2009 var behov for minimum 123 læger med hver 1600 patienter (se landsoverenskomsten 15, stk. 4), vil der i 2020 være behov for mindst 129 alment praktiserende læger for at dække befolkningens umiddelbare behov. Her er der dog ikke taget hensyn til, at borgerne ifølge praksisplanen og landsoverenskomsten ( 14, stk. 5) bør kunne vælge mellem to forskellige praktiserende læger indenfor en afstand af max. 15 km. Der vil ske en generel aldring af befolkningen over de næste ti år. Gennemsnitsalderen blandt kommunens borgere vil stige fra nuværende 39 år til 40,4 år i Gennemsnitsalderen vil ifølge befolkningsfremskrivningen fortsat stige efter Det betyder et øget pres på de alment praktiserende læger, da personer over 50 år generelt betragtet bruger en større procentandel af konsultationerne hos alment praktiserende læge end de udgør af befolkningen. De alment praktiserende læger i Aalborg kommune har en høj gennemsnitsalder, og om blot ti år har over halvdelen af de nuværende læger da også nået pensionsalderen (65 år). Det betyder, at hvis den nuværende lægebestand skal opretholdes, skal der inden 2020 rekrutteres 76 nye alment praktiserende læger til kommunen. Hvis lægebestanden skal øges med 6 læger for at tage hensyn til befolkningstilvæksten, er der behov for at rekruttere 82 nye læger til kommunen. Hvis pensionsalderen hæves til 70 år når 36 % af lægerne pensionsalderen indenfor de næste ti år. Der skal altså rekrutteres 45 nye læger for at opretholde den nuværende bestand og 51 for også at tage højde for befolkningstilvæksten hvis pensionsalderen er 70 år. Lægerne fordeler sig, geografisk set, i øjeblikket skævt i forhold til befolkningens fordeling. Det kommuneplanområde med flest læger er område midtbyen, hvor halvdelen af kommunens alment praktiserende læger har praksis. Her bor kun 15 % af befolkningen. Til gengæld bor tæt på ¼ af befolkningen i område øst Aalborg, hvor kun ca. 10 % af lægerne har praksis. Den fremtidige lægedækning i kommunens yderste områder er kritisk 1. Med en pensionsalder på 65 vil kun få af de nuværende læger være tilbage i yderområderne om ti år. Kun i Nibe-området bliver bevares en bedre lægedækning, hvis pensionsalderen sættes op til 70 år. Områderne Hals, Sejlflod og sydøst ser lige kritiske ud om ti år, uanset om pensionsalderen er 65 eller 70. Dog bliver situationen i disse områder allerede alvorlig om fem år, hvis pensionsalderen sættes til 65. Hvis borgerne i yderområderne fortsat skal kunne vælge alment praktiserende læge tæt på deres bopæl om ti år, er det afgørende at tiltrække nye læger til disse områder eller få nogle af de mange læger i midtbyen til at flytte deres praksis. Datamateriale indhentet fra: Danmarks Statistik (Statistikbanken), Praksissektoren Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Landsoverenskomsten for almen lægegerning samt Region Nordjyllands Praksisplan Baseret på en forventet pensionsalder på 65 år. 3

4 Side 4 af 14 Kommunal interesse i den almene lægedækning. Den almene lægedækning for borgerne er en regional opgave, men med kommunal interesse. Både fordi kommunerne skal bidrage med aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssektoren, fordi der findes en række snitflader mellem det kommunale og det regionale sundhedsarbejde og fordi borgerne også adresserer problematikker omkring lægedækning til kommunen. At skabe en sammenhængende sundhedsindsats for borgerne er en opgave, der må løses fælles. Sundhedslovgivning Overordnet set fastsætter sundhedsloven, at regionerne og kommunerne gennem et fælles sundhedskoordinationsudvalg skal samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet. Den enkelte kommune kan så indgå en mere konkret bilateral sundhedsaftale med regionen. Almen praksis er ikke direkte en del af den generelle sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og kommunerne, men spiller alligevel en rolle i forhold til indsatsområderne i Aalborg kommune. Særligt spiller almen praksis en væsentlig rolle i forhold til indsatsen på kronikerområdet og i forhold til rehabilitering. Praksisplan og Landsoverenskomsten Regionen udarbejder jf. Sundhedsloven en praksisplan for almen praksis. For Region Nordjylland er udarbejdet en praksisplan for Aalborg kommune er høringspart i forhold til praksisplanen. Landsoverenskomsten for almen lægegerning udstikker krav og betingelser for almen praksis. Eksempelvis er der i landsoverenskomsten udstedt regler for, hvor mange praktiserende læger der skal være i forhold til antallet af borgere (i øjeblikket gennemsnitligt 1600 patienter pr læge, 15 stk. 4), hvor langt der skal være mellem borger og læge ( 14 stk. 5) mv. Ifølge landsoverenskomsten ( 5 stk. 2) nedsættes der for hver region et samarbejdsudvalg hvor både region og kommunerne deltager. Kommunen har dermed mulighed for at påvirke og samarbejde med de alment praktiserende læger. I samarbejdsudvalgets udarbejdelse af praksisplan kan ifølge 13A stk. 4 redegøres for om kommunen eller regionen kan stille egnede lejemål til rådighed for flerlægepraksis og dermed gøre det lettere at rekruttere nye eller fastholde de nuværende praktiserende læger. 4

5 Side 5 af 14 Behov for og brug af læge For at skabe overblik over lægedækningen er befolkningens behov for og brug af læge i Aalborg kommune forsøgt afdækket. Dette er baseret på oplysninger om konsultationer hos lægerne, udgifter i forbindelse med lægebesøg samt befolkningsstatistik kan behovet for lægedækning i Aalborg kommune udregnes og forhåbentlig også fremskrives i hvert fald frem til Brug af læge generelt i Aalborg kommune: I 2008 er der i alt konsultationer mv. ved alment praktiserende læger. Da befolkningen i kommunen ifølge Danmarks Statistik udgør personer i 2008, bliver det i gennemsnit til lidt over 7 lægekonsultationer pr indbygger i Der findes en mængde forskellige typer kontakter til lægen, telefon og konsultationer, konsultationer hos lægen mv. Konsultationer hos lægen og telefonkonsultation er langt det mest brugte. På nedenstående diagram ses fordelingen mellem de forskellige typer konsultationer. Konsultationer mv. hos praktiserende læge i Aalborg kommune % 1% 1% Almen læge, konsultation, aften mv. Almen læge, besøg, dagtid 45% 38% Almen læge, besøg, aften mv. Almen læge, telefonkonsultation, dagtid 4% 4% 4% Almen læge, telefonkonsultation, aften mv. Almen læge, -konsultation Almen læge, kontakter, forebyggelse mv. Almen læge, konsultation, dagtid Figur 1: forskellige typer konsultationer hos alment praktiserende læge i Aalborg kommune Kilde: Danmarks Statistik Selvom de almindelige konsultationer hos lægen i dagtimerne er den mest almindelige form for møde mellem den sikrede og den praktiserende læge, udgør denne type konsultation dog kun lige knap halvdelen af det samlede antal konsultationer. Det er værd at lægge mærke til, at antallet af telefonkonsultationer i dagtimerne er faldet svagt over de sidste år mens antallet af konsultationer er steget meget. Således er der i 2008 ca færre telefonkonsultationer i dagtimerne sammenlignet med 2006, mens der er ca flere konsultationer. Som det fremgår, er det kun omkring halvdelen af den alment praktiserende læges konsultationer, der foregår ansigt til ansigt med patienterne. Resten klares over telefon eller . 5

6 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år + Side 6 af 14 Brug af læge fordelt på alder Der er stor forskel på, hvilke aldersgrupper i befolkningen, der har mest behov for den alment praktiserende læge. Spædbørn har relativt ofte behov for lægen, mens børn ældre end 4 er de aldersgrupper, der mindst hyppigt bruger lægen. Den aldersgruppe, der i 2008 hyppigst brugte lægen var de årige Konsultationer konsultationer, alment praktiserende læger Figur 2: Antallet af konsultationer hos alment praktiserende læge 2008 i Aalborg kommune fordelt på aldersgrupper. Det er forventeligt, at jo ældre en person er, jo oftere har vedkommende behov for sin læge. Men pga. naturlig afgang udgør aldersgrupperne over 65 jo også en mindre og mindre andel af befolkningen. Det er derfor relevant at sammenligne den andel, de forskellige aldersgrupper udgør af befolkningen, med den andel de bruger af de samlede konsultationer hos alment praktiserende læge. Fra omkring 50 år bruger befolkningen en større andel af de samlede lægekonsultationer end de selv udgør af befolkningen. Eksempelvis udgør de årige 6,1 % af den samlede befolkning i kommunen, mens de bruger 6,8 % af andel lægebesøg i procent andel af befolkningen i procent Figur 3: befolkningsandel sammenlignet med andel lægekonsultationer fordelt på aldersgrupper i de samlede konsultationer hos alment praktiserende læge. I forhold til befolkningens behov for lægedækning, betyder det, at jo større en andel af befolkningen, der er over 50 år, jo større behov er der for ydelser fra den alment praktiserende læge. Ses der på det gennemsnitlige antal konsultationer pr person fordelt på aldersgrupper, bliver billedet af de ældre som storforbrugere af lægens ydelser endnu 6

7 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år år år år år år år år år år år Side 7 af 14 tydeligere. Figur 4 illustrerer dette ved at vise væksten i det gennemsnitlige antal besøg hos lægen pr person for Hvor en 40-årig eksempelvis i gennemsnit brugte en ydelse/konsultation fra lægen 6,5 gange i løbet af 2008, brugte en 70-årig i gennemsnit 13 ydelser/konsultationer fra lægen samme år. Alder er måske nok den mest indlysende faktor i forhold til befolkningens brug af den alment praktiserende læge, men også andre faktorer har betydning. Bl.a. bruger kvinder lægen væsentligt oftere end mænd Antal konsultationer pr. person 2008 konsultationer pr. person Brug af læge fordelt på køn Kvinder bruger lægen væsentligt mere end mænd gør. Således står de kvindelige patienter for godt 60 % af konsultationerne ved den alment praktiserende læge i 2008 mens de mandlige patienter står for knap 40 %. Særligt omkring den fødedygtige alder fra omkring sidst i teenageårene bliver der meget stor forskel på, hvor ofte kvinder og mænd går til lægen. Men kvinder i alle MÆND KVINDER aldersgrupper går oftere til lægen end mænd, dog undtaget børn under 10 år. Det kan have en række forklaringer. Mænds og kvinders sygdomsbilleder er forskellige idet kvinder tilsyneladende oftere er syge end mænd og derfor oftere bruger lægen. Det hænger også i høj grad sammen med reproduktion, da kvinder har meget kontakt til lægen i forbindelse med graviditet, fødsel og prævention. Det er vigtigt at understrege, at piger ikke bliver født sygere end mænd. Der findes forskellige forsøg på at forklare, hvorfor de tilsyneladende bliver det. I noget litteratur er der teorier om, at kvinder i en familie fungerer som en slags mellemmand mellem lægen og hele familien. Hun videreformidler mandens og børnenes skavanker til lægen og fungerer desuden som en slags primær behandler i hjemmet. Idet kvinder bruger lægen mere end mænd og ældre bruger lægen mere end yngre er det nærliggende at tro, at ældre kvinder er de største forbrugere af ydelser fra lægen. Sådan hænger det imidlertid ikke sammen. Det er særligt fra slutningen af teenageårene og frem til omkring de 50 år at der er størst forskel på mønstret i mænds og kvinders brug af den alment praktiserende læge. Hvor der kun er en lille stigning i kvinders brug af lægen i forbindelse med aldring (det kan på figur 5 I ALT Figur 3: antallet af konsultationer ved alm. praktiserende læge 2008 fordelt på køn og aldersgrupper. Figur 2: Væksten i det gennemsnitlige antal konsultationer pr person i forhold til alder 7

8 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95+ år Side 8 af 14 ses som en lille top i grafen omkring aldersgruppen år), stiger mændenes brug af lægen meget tydeligere i takt med deres stigende alder. Befolkningsfremskrivning Frem til 2020 vokser befolkningen i Aalborg kommune med 4,6 % af den nuværende størrelse eller lige godt 9000 personer. Dette tal er dog mest interessant, hvis det sammenholdes med aldersfordelingen og den geografiske befolkningsfordeling. Generelt kan det siges, at der sker en aldring af befolkningen i kommunen. Hvor 12,00% gennemsnitsalderen på 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Figur 4: befolkningens aldersfordeling i procent i hhv og 2020 kommunens borgere ifølge Danmarks Statistik i 2009 er 39 år, vil den ifølge befolkningsfremskrivningen være 40,4 år i Befolkningen vil fortsat ældes efter 2020 idet gennemsnitalderen i 2040 vil stige til 42,1. Det er væsentligt at tage denne generelle aldring med i betragtningen om behovet for den almene lægedækning. Der bliver ifølge befolkningsfremskrivningen flere ældre og færre børn i 2020 (se også figur 7) og de ældre kommer dermed til at udgøre en større andel af befolkningen end de gør nu. Lige nu er der en stor befolkningsgruppe på mellem 60 og 64 år som i 2020 vil være mellem 70 og 74 år. Denne relativt store befolkningsgruppes pres på den alment praktiserende læge kan også i dag ses i opgørelsen over konsultationer hos de alment praktiserende læger i kommunen. Da det gennemsnitlige antal lægekonsultationer pr år stiger en del fra 60 år til 70 år, når opgørelsen over lægekonsultationer betragtes, kan det antages at denne befolkningsgruppe vil have endnu mere behov for ydelser fra den alment praktiserende læge om 10 år. Men samtidig ser det ud til, at aldersgrupperne omkring 30 til 45 år kommer til at udgøre en mindre andel af befolkningen end nu og der bliver født færre børn. Det er interessant da kvinder i netop denne aldersgruppe som tidligere nævnt er flittige brugere af den alment praktiserende læge i forbindelse med bl.a. reproduktion. Den alment praktiserende læge vil altså i fremtiden muligvis komme til at bruge færre konsultationer på børn og kvinder i den fødedygtige alder, men flere konsultationer på befolkningsgrupperne over 65 år Befolkningsfremskrivning på kommuneplanområder Kommunen kan inddeles i ti kommuneplanområder. Kort over disse områder er vedlagt som bilag (bilag 1). Befolkningen fordeler sig ikke ligeligt på disse områder. Der bor flest indbyggere i område Øst Aalborg som bl.a. strækker sig over Vejgård og Universitetsområdet. Som det kan ses på figuren til venstre, bor tæt på ¼ af kommunens samlede befolkning i dette område. I forhold til befolkningsfremskrivningen frem til

9 Side 9 af 14 forventes der en relativ vækst i befolkningen i øst Aalborg, midtbyen samt Nibe. Der forventes 25,00% 20,00% 2009 en relativ tilbagegang i befolkningen ,00% i Nørresundby og vest Aalborg. Aldersmæssigt fordeler 10,00% befolkningen sig heller ikke ligeligt på de ti områder. I område midtbyen boede der i januar ,00% 0,00% flest yngre mennesker mellem 25 og 39 år, mens der i resten af kommunen procentvis var flest i aldersgruppen år. Der fandtes flest ældre (67 år eller Figur 5: Befolkningen i kommuneplanområderne i 2009 og ældre) i områderne vest Aalborg (16,7 % af befolkningen i området), Nørresundby (15,1 % af befolkningen i området) og Hals (14,9 % af befolkningen i området). Alment praktiserende læger i kommunen 2010 Der er indhentet oplysninger om de alment praktiserende læger fra Region Nordjylland. På baggrund af lægernes adresse, alder mm kan der foretages en fremskrivning af lægedækningen for de forskellige områder i Aalborg kommune. Dog kan der kun foretages en fremskrivning med henblik på at afdække rekrutteringsbehovet, der kan ikke siges noget om den faktiske tilgang af nye læger i fremtiden. Denne fremskrivning fokuserer altså på lægernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og dermed behovet for rekruttering af nye læger. Generel summerende statistik Lægerne i Aalborg kommune, februar 2010 Praksis Antal læger Ledige ydernr. I alt Solopraksis Kompagniskabspraksis Samarbejdspraksis 13 (5) 13 1 Åben for tilgang Der er i øjeblikket 2 72 besatte ydernumre. Dog er ét inaktivt pga. dødsfald, praksis bliver muligvis til salg og ét ydernummer er en nødpraksis i Mou drevet af regionen. Der er herudover 9 ledige ydernumre, heraf 6 såkaldte 0-ydernumre (dvs. ydernumre der ikke er knyttet til en eksisterende praksis). Til de resterende 70 besatte ydernumre er knyttet i alt 124 læger. Til lægerne er alt i alt knyttet sikrede, det vil sige lidt mere end befolkningstallet for kommunen. Det kan skyldes sikrede med bopæl i andre kommuner søger til læger med praksis i Aalborg kommune. Der er gennemsnitligt 2779 sikrede tilknyttet hver praksis og gennemsnitligt 1588 sikrede tilknyttet hver læge. De mandlige læger udgør ca. 70 % og de kvindelige læger 30 % af den samlede lægebestand. Lægerne i kommunen har en gennemsnitsalder på 55 år og ca. 35 % (svarende til 43 læger) af alle lægerne er over 60 år gamle. 2 Data indhentet fra regionen primo februar

10 Side 10 af 14 Geografisk fordeling af læger, sikrede og befolkning 4% 2% 5% 7% Områdefordeling % 5% 6% 10% 1% 50% midtbyen nørresundby vest aalborg øst aalborg nordområdet sydvestområdet sydøstområdet sejlflodområdet hals-området nibe-området Figur 6: andelen af praktiserende læger fordelt på kommuneplanområder Halvdelen af alle lægerne i Aalborg kommune har praksis indenfor grænserne af planområde midtbyen, hvilket kan ses på figur 8. Ud over midtbyen findes der flest læger i områderne øst Aalborg og vest Aalborg. Betragtes Aalborg by-området samlet (Midtbyen, Nørresundby, øst- Aalborg og vest-aalborg) viser det sig at 71 % af alle læger i kommunen har praksis i et af de fire områder, der tilsammen udgør Aalborg og Nørresundby. I yderområderne Hals, Sejlflod og Nibe findes ca. 15 % af lægerne og i de øvrige områder (nordområdet, sydvest-området og sydøstområdet) har 14 % af lægerne praksis. Når befolkningens fordeling på kommuneplanområder sammenlignes med fordelingen af alment praktiserende læger på kommuneplanområder, ses der ret store afvigelser. Det er således kun ca. 15 % af kommunens indbyggere, 6 der bor i område 5 sikrede 2010 midtbyen, mens det er 50 % af lægerne, der har 4 læger 2010 praksis i dette område. I befolkningen område 2 (Nørresundby) 2 er befolkningsandelen væsentligt større end 1 andelen af læger, men dette antages at være uproblematisk, da der findes en del læger med praksis i Nørresundby Figur 7: Fordelingen af læger, deres sikrede og befolkningen på planområder. centrum, tæt på Limfjordsbroen, som teknisk set hører ind under område 1. Et område, det nok er særligt relevant at fokusere på i denne sammenhæng er område 4, øst Aalborg. Her boede i 2009 godt og vel 22 % af kommunens indbyggere, men kun godt 10 % af lægerne har praksis i dette område. Der findes rigtig mange almene læger med praksis i område midtbyen i forhold til hvor mange folk, der bor i dette område. Der er sandsynligvis rigtig mange sikrede fra andre områder af Aalborg by og Nørresundby og måske endda fra yderområderne, der går til lægen i midtbyen. 10

11 Side 11 af 14 Fremskrivning af lægedækningen Pension 65 år: Rekrutteringsbehov i % af nuværende lægebestand Område 1, midtbyen 16 % 29 % 57 % Område2, Nørresundby 0 % 0 % 100 % Område 3, vest Aalborg 15 % 31 % 46 % Område 4, øst Aalborg 15 % 46 % 69 % Område 5, Nord-området 0 % 11 % 33 % Område 6, Sydvest-området 0 % 0 % 60 % Område 7, Sydøst-området 0 % 67 % 67 % Område 8, Sejlflod-området 17 % 83 % 83 % Område 9, Hals-området 17 % 100 % 100 % Område 10, Nibe-området 14 % 43 % 71 % I 2020 er 76, svarende til 60 %, af alle nuværende alment praktiserende læger med praksis i Aalborg kommune fyldt 65 år og har dermed nået pensionsalderen. Udskydes pensionsalderen med fem år, således at lægernes pensionsalder er 70 år, vil 36 % have nået pensionsalderen om ti år. Umiddelbart ser det mest kritisk ud i områderne 7, 8 og 9, her er lægernes gennemsnitsalder lige nu hhv. 59 år, 61 år og 63 år. I tabellen ovenfor til venstre ses rekrutteringsbehovet 3 for de ti planområder udtrykt i procent af den nuværende lægebestand om hhv. fem og ti år, baseret på en pensionsalder på 65 år. Nedenfor til højre findes den samme tabel, men baseret på en pensionsalder på 70 år. Igen fremstår område 7, 8 og 9 umiddelbart mest kritisk. Hvis pensionsalderen hæves til 70 år bliver den almene lægedækning i yderområderne ikke mere problematisk end den er nu indenfor de næste fem år, men det bliver den til gengæld indenfor de næste ti år. Pension 70 år: Rekrutteringsbehov i % af nuværende lægebestand område 1, midtbyen 1,6% 15,9% 28,6% område 2, Nørresundby område 3, vest Aalborg 15,4% 30,8% Ud fra en antagelse om, at lægerne går på pension som 65-årige, vil der i område 10, Nibe-området, kun være 2 af område 4, øst Aalborg område 5, nord-området område 6, sydvest-området område 7, sydøst-området 7,7% 15,4% 46,2% 11,1% 66,7% de nuværende 7 læger område 8, Sejlflod-området 16,7% 16,7% 83,3% tilbage i I Hals vil der ingen være tilbage. I Sejlflodområdet område 9, Hals-området område 10, Nibe-området 14,3% 16,7% 14,3% 10 42,9% vil der kun være én af de nuværende læger tilbage, og vedkommende vil på det tidspunkt være 64 år. Det ser dermed kritisk ud i forhold til den fremtidige lægedækning i kommunens yderområder. I område 7, Sydøst-området, vil der kun være én af de nuværende læger tilbage i 2020 og vedkommende vil da være 61 år. Umiddelbart ser det også kritisk ud for område2, Nørresundby, men det kan være misvisende idet der, som før nævnt, findes en del læger med praksis i Nørresundby centrum, der hører ind under område midtbyen. I forhold til en fremskrivning af lægedækningen virker det derfor logisk at betragte område 1 og 2 samlet. Med udgangspunkt i en pensionsalder på 65 år, ser det indenfor de næste fem år mest kritisk ud i 3 Rekrutteringsbehovet er det antal læger, der er behov for at rekruttere for at bevare den nuværende bestand af læger i et givent område. I denne tabel svarer rekrutteringsbehovet til det antal af de nuværende læger, der har nået pensionsalderen i et givent område på et givent tidspunkt. 11

12 Side 12 af 14 områderne Sejlflod, Hals og Sydøst. Indenfor en periode på ti år når over halvdelen af alle de nuværende læger fra alle områder i Aalborg kommune, undtaget område nord og område vest Aalborg, pensionsalderen på 65 år. Hæves pensionsalderen til 70, kan dette selvsagt udskydes med yderligere fem år. Fremtidens lægedækning og befolkningens behov Alt andet lige vil behovet for ydelser fra alment praktiserende læger øges. Dels på grund af befolkningstilvæksten og dels på grund af gennemsnitlig aldring af befolkningen. Befolkningen i Aalborg kommune udgjorde i indbyggere. Hvis der beregnes 1600 patienter pr. læge, betyder det, at der er behov for mindst 123 alment praktiserende læger for at kunne dække befolkningens behov. Her er der dog ikke taget hensyn til, at borgerne til enhver tid bør kunne vælge mellem to forskellige praktiserende læger indenfor en afstand af max. 15 km. I 2020 vil der ifølge befolkningsfremskrivningen være indbyggere i kommunen. Det betyder at der, uden hensyntagen til 15 km reglen, er behov for mindst 129 alment praktiserende læger (med hver 1600 patienter) for at befolkningens umiddelbare behov kan imødekommes. Der vil ske en generel aldring af befolkningen over de næste ti år. Gennemsnitsalderen blandt kommunens borgere vil stige fra nuværende 39 år til 40,4 år i Gennemsnitsalderen vil ifølge befolkningsfremskrivningen fortsat stige efter i 2040 er gennemsnitsalderen øget med yderligere næsten to år i forhold til Det betyder et øget pres på de alment praktiserende læger, da personer over 50 år generelt betragtet bruger en større procentandel af konsultationerne hos alment praktiserende læge end de udgør af befolkningen. Antallet af gennemsnitlige årlige konsultationer hos den alment praktiserende læge øges kraftigt efter 60-års alderen. Der er i Aalborg kommune lige nu en relativt stor befolkningsgruppe på år. Denne store befolkningsgruppe vil om ti år være år og ifølge statistikken have behov for ca. to flere årlige lægekonsultationer end de har behov for lige nu. Det betyder et øget pres på de alment praktiserende læger, der kan forventes at skulle gennemføre væsentligt flere konsultationer med de ældre aldersgrupper. Til gengæld er der tilsyneladende lidt færre børnefamilier i kommunen om ti år, så der vil være lidt mindre behov for konsultationer til især kvindelige patienter i alderen 30 til 40 år. De alment praktiserende læger i Aalborg kommune har en høj gennemsnitsalder, og om blot ti år har over halvdelen af de nuværende læger da også nået pensionsalderen (65 år). Det betyder, at hvis den nuværende lægebestand skal opretholdes, skal der inden 2020 rekrutteres 76 nye alment praktiserende læger til kommunen. Hvis lægebestanden skal øges med 6 læger for at tage hensyn til befolkningstilvæksten, er der behov for at rekruttere 82 nye læger til kommunen. Lægerne fordeler sig, geografisk set, i øjeblikket skævt i forhold til befolkningens fordeling. Det kommuneplanområde med flest læger er område midtbyen, hvor halvdelen af kommunens alment praktiserende læger har praksis. Her bor kun 15 % af befolkningen. Til gengæld bor tæt på ¼ af befolkningen i område øst Aalborg, hvor kun ca. 10 % af lægerne har praksis. 12

13 Side 13 af 14 Den fremtidige lægedækning i kommunens yderste områder er kritisk 4. Indenfor en periode på ti år vil der være to af de nuværende syv læger tilbage i Nibe-området, én af de nuværende seks læger tilbage i Sejlflod-området og ingen af de nuværende seks læger tilbage i Hals-området. Også sydøst området ser kritisk ud i forhold til lægedækning om ti år. Her vil der kun være én af de nuværende tre læger tilbage. Det betyder blandt andet af der i områder syd for fjorden og øst for E45 (udenfor Aalborg by) kun er to af de nuværende alment praktiserende læger tilbage om ti år. I området bor omkring borgere. Kun få af dem kan i fremtiden få læge tæt på deres egen adresse, hvis der ikke kan rekrutteres tilstrækkeligt med nye læger. For borgere i eksempelvis Mou og Egense kan det betyde at de ikke har adgang til en læge, der har praksis mindre end femten km væk. Ligeledes vil dette kunne blive et problem i området vest for Sebbersund. 4 Baseret på en forventet pensionsalder på 65 år. 13

14 Side 14 af 14 Bilag 1 Kort over kommunens ti kommuneplanområder. 14

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Indledning og sammenfatning Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer 18. maj 2016 Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere