Etablering af kunstgræsbaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af kunstgræsbaner"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Etablering af kunstgræsbaner Projektbeskrivelse til Etablér kunstgræsbaner i Solrød Kommune Supplerende oplysninger: Bo Løth Nielsen, Formand Solrød SC Peter Jul Jacobsen, Idræts- og fritidskonsulent i Solrød Kommune

2 Baggrund: Udendørsarealerne omkring Solrød Idrætscenter, hvoraf størstedelen anvendes til fodboldspil er stærkt overbelastet i forhold til at kunne tilbyde gode forhold for Solrød Kommunes største idrætsforening, Solrød Fodbold Club (SFC), med dens ca. 850 medlemmer. Til aflastning af det årlige slid på græsbanerne, samt til forbedring af vintertræningsmulighederne, har SFC ved flere lejligheder ytret ønske om etablering af to kunstgræsbaner i Solrød Kommune. Sådanne baner kan ligeledes optimere træningsmulighederne for kommunens øvrige fodboldklubber i Solrød og Havdrup. I 2011 blev udarbejdet en rapport over udviklingsscenarier for Solrød Kommunes fodboldanlæg. Rapporten er en kortlægning af status, behov, anvendelsesmuligheder, økonomi og ønsker, og præsenterer på baggrund heraf en plan for fodboldanlæggene i Solrød Kommune, som kan danne grundlag for kommunens fremtidige indsatser og investeringer på området. Den økonomiske situation i Solrød Kommune bevirker imidlertid, at kommunen ikke alene kan finansiere anlæggelsen samt de fremtidige driftsomkostninger af kunstgræsbanerne. Opgave: Projektet primære opgave er opstilling af en model samt at gennemføre en proces til finansiering af minimum én men helst to kunstgræsbane(-r) i Solrød Kommune. Størstedelen af anlægsfinansieringen søges tilvejebragt via eksterne midler i form af fonds- og puljemidler samt via folkeaktier. Men offentlige midler vil ligeledes blive ansøgt. Størstedelen af kunstgræsbanernes drift søges finansieret via et partnerskab med Solrød Fodbold Club samt brugerfinansiering. Derudover er det opgaven at søge afklaring på placeringen af fremtidige kunstgræsbaner. Projektet og anbefalinger kort: Projektbeskrivelsen fremlægger forslag til en finansieringsplan, placeringsforslag og en tidsplan for projektet med etablering af kunstgræsbaner i Solrød Kommune. Solrød Fodbold Club (SFC) er tovholder på projektet, og vil i samarbejde med Solrød Kommune søge muligheder for medfinansiering af anlæggelsen via fonds- og puljemidler, samt via folkeaktier, hvor interesserede kan støtte med køb af 1 m 2. Prisen for anlæggelse af to kunstgræsbaner vil være omkring 8,5 mio. kr. og den efterfølgende drift af arealet vurderes til omkring kr. årligt. Anlægsudgif- 1

3 terne til én kunstgræsbane vil være ca. det halve, mens driftsudgifterne vurderes at være i omegnen af kr. Der vil være forskellige udfordringer forbundet med en placering af kunstgræsbaner på fodboldanlægget ved Solrød Idrætscenter. Her vil en forudgående miljøvurdering og høring skulle foretages. SFC har imidlertid et stærkt ønske om at bevare tilknytningen til Solrød Strand-området, og er meget indstillet på et tæt samarbejde med Solrød Kommune omkring placeringen, samt finansieringen af både anlæggelsen og den efterfølgende drift af kunstgræsarealet. Det er administrationens indstilling, at de 5 placeringsforslag vurderes ud fra, hvad der sikrer den bedst mulige kapacitet og udnyttelsesgrad af anlægget, samt at den endelige placering er til mindst mulig gene for omkringliggende bebyggelse. SFC anser i den forbindelse, at arealet i indhegningen vil være bedst egnet. Det optimale vil være en omlægning af hele arealet til kunstgræs i en omgang, men alternativt kan det ske af flere omgange. Solrød Idræts Union er orienteret og bakker op om projektet, og vil gerne have mulighed for at indsende et høringssvar i forbindelse placeringen af banerne. Målsætning: At fremme etableringen af kunstgræsbaner i Solrød Kommune. At forbedre muligheden for og kvaliteten af udendørs fodboldtræning hele året. At sikre en mere jævn belastning på de kommunale fodboldbaner, og herved også øge kvaliteten af disse. At sikre mere tid i indendørshallerne ved at flere fodboldhold træner udendørs året rundt. Tidsplan: Projektets grundlæggende tanker og idéer drøftes på SU-møde (januar 2012) Udarbejdelse af projektforslag (Februar 2012) Projektforslaget præsenteres for Solrød Idræts Union (Februar 2012) Projektforslaget præsenteres for SU-udvalget (Marts 2012) Projektforslag i høring (april maj 2012) Pulje- og fondsansøgninger til projektet samt kampagne om folkeaktier (maj? 2012) 1

4 Projektet i udbud (juni? 2012) Måske etablering af kunstgræsbane(-r) (efterår 2012) Model for finansieringen af kunstgræsbaner: Solrød Fodbold Club (SFC) er tovholder på gennemførelsen af en proces med ekstern medfinansiering af projektet. SFC ansøger DBU pulje til etablering af kunstgræsbaner (senest 1.maj) SFC ansøger øvrige fonds- og puljemidler SFC tilrettelægger i samarbejde med Solrød Kommune, og udbyder folkeaktier Køb 1 m 2. - Én kunstgræsbane er ca m 2 og sælges for kr. pr. m 2 (Lignende projekter er kendt fra Taastrup og Hillerød) - Annoncering af projektet via aviser og uddeling af flyer - En hjemmeside etableres, som viser hvor mange og hvem, der har købt m 2 af banen. SFC ansøger om tilskud fra Idrætsanlægsfonden Det lokale erhvervsliv engageres, eksempelvis via Team Solrød, til at støtte op om projektet. Ansøgning om bevilling fra Solrød Kommunes budget Placeringsforslag og projektets afgrænsning: Rapporten over udviklingsscenarier for Solrød Kommunes fodboldanlæg opstiller to overordnede udviklingsplaner om at bevare området omkring Solrød Idrætscenter som centralt fodboldanlæg, eller at etablere et fodboldanlæg ved Jersie Hallen. Dette projekt er et led i rapportens udviklingsscenarier, men begrænser sig til etableringen af kunstgræsbaner. Heraf anses 5 mulige placeringer: 1. Etablering af to kunstgræsbaner på bane 3 og 4 ved Solrød Idrætscenter (SIC) 2. Etablering af to kunstgræsbaner i indhegningen svarende til banerne 2, 6, 7, 10, 11 og 12 ved SIC 3. Etablering af to kunstgræsbaner på bane 3 og grusbanen ved SIC 4. Etablering af 1½ kunstgræsbane på Solrød stadionbane ved SIC 5. Etablering af 1½ kunstgræsbane på stadionbanen ved Jersie Hallen 2

5 Bemærkning: Solrød Fodbold Club har fået udarbejdet og foretrækker et placeringsforslag i indhegningen (Forslag 2). SFC er ikke tilhænger af en udflytningsmulighed, hvor dele af klubbens hold rykkes fra SIC til et anlæg med bedre udvidelsesmuligheder placeret et andet sted i kommunen. Derudover ser SFC udfordringer forbundet med øget belysning på banerne omkring Litorinaparken, jf. placeringsforslagene 1 og 3, og endelig ønskes stadionbanen bevaret som græsbane (forslag 4). Det er meget væsentligt for SFC, at nærhed til Solrød Strand-området bevares. Udover en placering af kunstgræsbaner i indhegningen ønsker SFC den nuværende grusbane omdannet til en græsbane med lys. Derved vil kapaciteten på og udnyttelsen af fodboldanlægget hele året øges væsentligt. Ligesom den gamle grusbane med græs på vil kunne fungere som skolebane for gymnasiet. Løsningsforslag 2 efterkommer klubbens behov, og vil samtidig betyde, at flere fodboldhold kan rykke ud af indendørshallerne. Baneudnyttelsen: Idrætssektionen har i maj 2010 udført brugeroptælling på fodboldanlæggene ved Idrætscentret og Uglegårdsskolen. Optællingen er sket fem gange dagligt for derved at skabe et dækkende billede af udnyttelsen. 1 Der er ligeledes udført enkelte stikprøvetællinger på banerne ved Jersie og Havdrup Hallen. Data for udnyttelsesgraden af banerne ved Jersie og Havdrup hallerne samt Munkekær- og Solrød Skole baseres dog hovedsageligt på trænings- og kampskemaer samt træningsskemaer for sæsonen 2010/11. Banerne ved Solrød Idrætscenter Stadionbanen (bane nr.1 og 5) anvendes primært til afvikling af 1.holdskampe med 2-4 kampe pr. uge. Derudover benyttes banerne lejlighedsvist til træning af de yngre årgange. Ud fra brugeroptællingen synes stadionbanen ikke særlig belastet på hverdage, men har dog en ganske pæn udnyttelsesprocent i weekenden. 1 Optællingerne for ugerne samt en procentvis angivelse af udnyttelsen er vedlagt som bilag i rapporten over udviklingsscenarier for fodboldanlæggene. 3

6 Jordbundsforholdene gør, at stadionbanen kun lige tåler den nuværende belastning, og krav om afspærring af banen i forbindelse med turneringskampe besværliggør fordelingen heraf. Der værnes om stadionbanen, således at den fremstår attraktivt og tilbyder ordentlige forhold ved 1.holdskampe. Bane 3 og 4 benyttes vældig flittigt i løbet af ugen med en særlig høj udnyttelsesprocent i foreningstiden. Der er dog ligeledes stor anvendelse i morgen- og formiddagstimerne, hvilket primært skyldes aflastning af banen ved Uglegårdskolen. I lighed med banerne i indhegningen (banerne 2, 6 og 7 samt podebanerne nr. 10, 11 og 12) er plejeniveauet øget med bl.a. vertikalskæring og dybdeløsning, men også her tåler banerne dårligt den hårde belastning ugen igennem, hvis man skal bevare plane og græsfyldte baner med gode vækstbetingelser. Banen ved Uglegårdskolen er udlagt som skolebane for elever og børn i SFO en. Banen er imidlertid i så ringe forfatning, at den er uegnet til idrætsformål og kræver en egentlig renovering for at blive brugbar igen, hvilket formentlig bevirker, at skoleklasserne i væsentlig grad benytter sig af banerne ved Idrætscentret. Det fremgår dog af brugeroptællingen, at banen ved Uglegårdskolen alligevel benyttes i høj grad og af rigtig mange brugere pr. tælling. Banen synes at have en lille mulighed for at hvile i weekenden, hvor brugen er minimal. En renoveringsplan for denne bane er præsenteret i tilstands- og plejerapporten. Banerne ved Jersie Hallen I løbet af ugen er der ganske pæn udnyttelse af både stadionbanen og 7-mandsbanen ved Jersie Hallen. Et øget brug af 7-mandsbanen i eftermiddagstimerne, samt af begge baner i weekenden, vil kunne aflaste brugen af kommunens øvrige fodboldanlæg. Dette vil dog kræve en øget pleje af stadionbanen og bedre mulighed for slidfordeling af 7-mandsbanen. Uddybning af placeringsforslagene: Grundlæggende vil etablering af 1-2 kunstgræsbaner med belysning optimere trænings- og kampmuligheder i vinterhalvåret, og derved være en stor gevinst for fodboldklubberne. Udover at forbedre spillemulighederne i ydersæsonen kan den/disse baner ligeledes benyttes i primærsæsonen, hvorved de mange fodbold- 4

7 hold bedre kan fordeles på anlægget og dermed mindske slidtagen på de eksisterende græsbaner. Placeringsforslag 1: Bane 3 og 4 ved SIC En placering af kunstgræsbaner på de eksisterende græsbaner vil forbedre vintertræningsmulighederne med to yderligere baner. Der vil være stordriftsfordele ved anlæggelse af to kunstgræsbaner ved siden af hinanden frem for blot én, da udgifter til f.eks. vedligeholdelse, lys og etableringen af hegn ikke øges meget herved. Endelig vil etablering af to kunstgræsbaner også flytte noget af belastningen fra idrætshallerne, da flere hold derved vil spille udendørs hele året. Såfremt kun én kunstgræsbane etableres på enten bane 3 eller 4 vil det besværliggøre plejen og den løbende flytning af baner i forbindelse klipning og opkridtning. Etablering af to kunstgræsbaner på bane 3 og 4 vil medføre højere anlægsudgifter end de øvrige placeringsforslag, da begge baner skal udføres med bl.a. nyt drænunderlag, og bortskaffelse af en del jord. Endelig vil antallet af lamper samt lysstyrken herfra være markant mod eksempelvis Litorinaparken, og kan derved være til gene for beboerne. Placeringsforslag 2: Etablering af to kunstgræsbaner i indhegningen svarende til banerne 2, 6, 7, 10, 11 og 12 ved SIC I lighed med det første placeringsforslag vil to kunstgræsbaner på det eksisterende græsareal i indhegningen forbedre vintertræningsmulighederne betragteligt. Ligeledes vil der ved dette placeringsforslag være stordriftsfordele ved anlæggelse af kunstgræsbaner ved siden af hinanden, samt en god mulighed for at noget af belastningen i idrætshallerne kan flyttes, da flere hold derved vil spille udendørs hele året. Placeringsforslaget i indhegningen giver samtidig mulighed for at udnytte arealets lidt skæve facon, således at der formentlig kan blive plads til to 11- mands- og en 7-mands bane. Forslaget imødekommer eventuelle udfordringer med øget belysning omkring Litorinaparken, og åbner op for en mulighed, hvor den gamle grusbane omdannes til græsbane til brug for gymnasiet og græstræning i ydersæsonen. Etablering af kunstgræsbaner i indhegningen vil i lighed med placeringsforslag 1 medføre højere anlægsudgifter end de øvrige placeringsforslag, da banerne skal udføres med bl.a. nyt drænunderlag, og bortskaffelse af en del jord. Endelig kan antallet af lamper samt lysstyrken være til gene for især til beboelserne mod nord. Placeringsforslag 3: Bane 3 og grusbanen ved SIC En placering af to kunstgræsbaner på Bane 3 og den eksisterende grusbane vil optimere både sommer- og vintertræningsmulighederne. Udover omlægningen af en græsbane til kunstgræs, som der kan spilles på hele året, vil en bane af kunstgræs på grusbanearealet ligeledes forbedre betingelserne for spillerne ikke kun i vintersæsonen, men i høj grad også i perioden fra april til november, da de mange brugere herved kan fordeles på flere baner. Placeringsforslaget medfører at banerne placeres i vinkel på hinanden, og stordriftsfordelene i forbindelse med pleje af banerne vurderes at være de samme, som beskrevet ved placeringsforslag 1 og 2. En omlægning af grusbanen til en kunstgræsbane vil formodentlig mindske an- 5

8 lægsudgifterne, da grusbanens afvandingsforhold vurderes at være rimelig gode, og der således blot kan være tale om at skifte det øverste lag samt anlægge kunstgræstæppet. Argumenterne imod en placering af kunstgræsbaner på bl.a. den eksisterende grusbane er, at det ikke i samme grad som placeringsforslag 1 og 2 forøger vintertræningsmulighederne, da én bane blot erstatter en anden. Derudover vil producenterne ikke give samme garanti på en kunstgræsbane på grusbanen, såfremt løsningen med kun anlæggelse af et kunstgræstæppe vælges. Endelig vil den øgede lysmængde, som kræves ved etablering af to kunstgræsbaner, samt lysmasternes placering imod bebyggelsen fortsat være generende for beboere i Litorinaparken. Placeringsforslag 4: Solrød Stadionbane ved SIC I modsætning til de tre første placeringsforslag ved SIC vil en løsning med omlægning af stadionbanearealet til kunstgræsbaner ikke give to hele 11-mandsbaner. Dette til trods har placeringsforslaget andre fordele. For det første vil brugsintensiteten af arealet kunne forøges betydeligt, da det herved i langt højere grad kan bruges til både træning og kampe. Med udviklingen og kvaliteten af kunstgræsbaner må turneringskampe i de bedste ungdomsrækker samt til og med senior 2. division afvikles på kunstgræs. Så placeringen vil ikke ændre SFC s mulighed for at afvikle turneringskampe for klubbens 1.hold. Udgiften til etablering af 1½ kunstgræsbane på stadionbanen må naturligt medføre færre anlægs- og driftsudgifter end to hele 11-mandsbaner. Arealet ligger rimelig beskyttet af træer og volde, og gener fra lys på kunstgræsbanearealet vil være begrænset for de omkringliggende bebyggelser. Endelig bør fremhæves muligheden for ekstern finansiering af banedriften, eksempelvis gennem en mindre investering i rimelige tilskuerfaciliteter, som sandsynligvis vil gøre banen attraktiv for større klubbers træningskampe i vinterhalvåret. Kun ganske få kunstgræsbaner i landet har rimelige tilskuerforhold. Samtidig må eksempelvis DBU formodes at kunne bruge arealet til uddannelseskurser e.l., som også kan komme Idrætscentrets cafeteria til gode. Imod en etablering af kunstgræsbaner på stadionarealet taler for det første, at størrelsen af kunstgræsarealet ikke kan blive lige så stort, som ved placeringsforslag 1, 2 og 3. Dette kan dog opvejes ved, at man på sigt vælger at anlægge et kunstgræstæppe på den eksisterende grusbane, eller omlægning af banen ved Uglegårdskolen (svarende til bane 8 og 9 på oversigten over SIC s baner). Som skrevet overfor er udviklingen og kvaliteten af kunstgræsbaner således at turneringskampe på højt niveau må afvikles her. Men løsningen vil formentlig støde på modstand fra brugerne med argumentationen det er jo ikke rigtig græs, jf. SFC s bemærkninger til placeringsforslagene. Placeringsforslag 5: Stadionbanen ved Jersie Hallen En placering på stadionbanen åbner muligheden for etablering af et større areal med kunstgræs, således der udover en 11-mandsbane kan placeres 5 og 3- mandsbaner, der tilmed kan anvendes som opvarmningsareal. Derudover vil gener fra lys på banen være begrænset. Placeringen sikrer en nem adgang til kunstgræsbanen for fodboldklubber i og udenfor kommunen, og placeringen kan være et første skridt i etableringen af et større og mere funktionsdygtigt fodboldanlæg. 6

9 SFC er ikke tilhænger af en udflytning, men foretrækker tilknytningen til Solrød Strand-området inkluderende muligheden for at spille på kunstgræs. Derfor er det usikkert om SFC vil bistå driften af kunstgræsbaner, hvis Jersie-modellen vælges. Anlægs- og driftøkonomi: Se bilaget Kunstgræs økonomi ved anlæggelse af kunstgræsbaner Projektgruppe: Peter Jul Jacobsen, Idræts- og fritidskonsulent Michael Bernfeld, Bygningskonstruktør Margit Nielsen, Idrætssektionen Mikkel Juul, SFC Bo Løth Nielsen, SFC Styregruppe: Direktør for Social- sundheds- og fritidsområdet, Dorte Saabye Fritids- og kulturchef, Mona Madsen Teamleder for Ejendomme, Lene Stevnhoved Styregruppen modtager projektgruppens mødeindkaldelser og referater til orientering og afholder møder med projektgruppen efter behov. 7

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune

Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune Notat om fodboldbaner i Rudersdal Kommune Fodboldbaner i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål. side 3 2. Baggrund side 3 3. Fodboldbanernes kapacitet og belastning side 3 Opvisningsbanerne Antal

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold

Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune. Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry. Argumentation fra Ry Fodbold Til rette vedkommende, Skanderborg Kommune Argumentation for placering af kunstgræsbane i Ry Ry Fodbold er en af de største udbydere af fritidsaktiviteter i Ry. Ry Fodbold er en klub i vækst. Klubbens

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen 71153c4d-2904-440c-9c61-025b17826794 Dato 07-09-2014 09:52:29 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 6 Ansøger Ansøgningens titel Projekt: Landsbyens nye samlingssted.

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner.

Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund. Frederikssund den 26. september Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Frederikssund den 26. september 2016 Tillæg til indsigelse om erstatningsbaner. 1: Bane 9 på Kalvøen. Det er den gamle grusbane, som er fejlkontrueret

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet

Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet Status og kvalificering af helhedsplanens anbefalinger anno 2011 Udarbejdet i et samarbejde mellem: Fritids- og kulturchef,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Ny-Vest Fodboldafdeling

Ny-Vest Fodboldafdeling Ny-Vest Fodboldafdeling Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne Nylars, den 6. april 2011 Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner Som frivillige ledere

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13

KUNSTSTOFBANE I ASSENS 2012/13 side Indholdsfortegnelse 1 Behov 2 Beskrivelse af projekt 3 Økonomi hvad koster projektet 4 Financering 5 Vedligeholdelse/drift 6 Brugere 7 Tidshorisont 8 Bilag Side 1 af 9 I Assens kommune er der p.t.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR

SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR Maj 2012 Notat: Administrativt forslag til prioritering af Helhedsplanen for Idræt I august 2009 godkendte Solrød Byråd Helhedsplanen for idrætsområdet 2010-2014. Målet

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Danmarks anlæg. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar: Formanden, Lars Kjeldsen, glæder sig over, at VB Parken nu er en realitet med et stort klubhus og 10 store fodboldbaner foruden baner til fem- og syvmandsfodbold. Meldingen fra Vejle Boldklub er klar:

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Én for alle - alle for tre

Én for alle - alle for tre Én for alle - alle for tre Denne lettere omskrivning af de folkekære heltes motto i den franske forfatter Alexandre Dumas' "De tre musketerer" kan måske være en passende overskrift på, at fodboldklubberne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet

Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Statusnotat for Helhedsplanen for idrætsområdet Status og kvalificering af helhedsplanens anbefalinger anno 2010 Udarbejdet i et samarbejde mellem: Direktør, Rita Pedersen

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget den 14. april 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. Folkeoplysningsudvalget den 14. april 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 14. april 2016 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 14. april 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov

Mandag d. 21. marts 2011 kl. 19-21.30 Idrætshøjskolen Vejlby Centervej 51 82 8240 Risskov Deltagere: Aarhus Kommune v. rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune v. driftsansvarlig for de udendørs anlæg Rikke Schultz Aarhus Kommune v. projektleder for U21 Aarhus Kommune Peter Vestergaard

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg

Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg Anlæggelse af 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg Formål Formålet med notatet er at beskrive de udfordringer, der er forbundet med anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg.

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 10. december 2015 Side: 1 Referat for Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2015, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) Dina Oxfeldt

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Rekvisitpuljen arbejdsdokument

Rekvisitpuljen arbejdsdokument SOLRØD KOMMUNE FRITID OG KULTUR Rekvisitpuljen arbejdsdokument Nuværende retningslinjer Kommentarer Forslag til nye retningslinjer 1. Formålet med rekvisitpuljen er at tilgodese idrætsudøvernes ønsker

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

1 of 10 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse IFM SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD

1 of 10 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse IFM SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD 1 of 10 02-06-2015 KUNSTGRÆSBANE Projektbeskrivelse SYDDJURS KOMMUNE FODBOLD IFM 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Om... 2 3. Lidt om IFM... 3 4. Lidt om kunstgræsbaner... 4 5. Markedspotentialet...

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Bestyrelse: Torben Jensen, formand Preben Brandstrup Hansen, næstformand Inger K. Andersen Esben Møller EM Afbud Pia Bjerregaard

Bestyrelse: Torben Jensen, formand Preben Brandstrup Hansen, næstformand Inger K. Andersen Esben Møller EM Afbud Pia Bjerregaard Valdemar Haumand, referat dagsorden nr.29, side 1 d.12. juni 2014 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.12.6.2014, kl.14.00. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole 2 Aarslev Boldklub - analyse og plan for udvikling fra skole til idræts- og foreningshus - bygningsmæssige

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv):

x Ombygning x Nybyggeri Andet (beskriv): Fejl! Ukendt betegnelse for dokum entegenskab. Planlægning Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Fællesarealer klubhus Ansøger Forening Sundby Boldklub Navn på projektansvarlig Bent

Læs mere

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2014 2017 Favrskov Kommune Budget 2014 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Projektnavn: Fagområde: Etablering af kunstgræsfodboldbaner

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407

http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407 Indsendelse #2407 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2407 Side 1 af 2 20-01-2015 Forening IK Hellas Foreningens CVR nummer 19 655 687 Hvad søger du til? Belysningsanlæg på atletikstation

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 1. september 2005 kl. 17.00 Gladsaxe Sportscenter, B-lokalet, Vandtårnsvej 55. Umiddelbart efter mødet serveres en let anretning i

Læs mere

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14.

Indstilling. Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 14. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 14. Maj 2013 Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 25. august 2010 at yde tilskud til

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 19:30 i klubhuset, Idrætsforeningen Skjold, Skævinge 3. bestyrelsesmøde i foreningsåret 2012/13 Referat Deltagere: Christina Thorholm (CT), Janna Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere