De fleste børn bliver døbt i folkekirken og mange får navnene Julie og Mathias.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fleste børn bliver døbt i folkekirken og mange får navnene Julie og Mathias."

Transkript

1 Børnebefolkningen Børnebefolkningen Der er børn under 18 år i Danmark - det svarer til 22 pct. af hele befolkningen. Andelen af børn i befolkningen har tidligere været højere - fx var den oppe på 31 pct. i Det er samtidig blevet mindre almindeligt at have børn, hvilket bl.a. betyder, at der i 2001 kun var 28 pct. af den voksne befolkning, der havde hjemmeboende børn - egne eller partners. I 1980 var denne andel oppe på 36 pct. Børnenes andel af befolkningen er ikke lige stor i alle dele af landet. Lavest er den i Frederiksberg Kommune, 15 pct., og Københavns Kommune, 16 pct. Den højeste andel af børn findes i Trehøje Kommune i Ringkøbing Amt, 28 pct. 9 pct. af alle børn havde fremmed baggrund i 2001, men 40 pct. af børn med fremmed baggrund havde dansk statsborgerskab. Der er store geografiske forskelle på andelen af børn med fremmed baggrund. I København og Ishøj Kommune har 34 pct. af børnene fremmed baggrund, mens mindre end 1 pct. af børnene i Gjern og Sindal Kommune har fremmed baggrund. De fleste børn bliver døbt i folkekirken og mange får navnene Julie og Mathias. 1.1 Børn i forhold til hele befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt præcist var antallet den 1. januar 2001 på børn svarende til 22 pct. af befolkningen. Figur Befolkningens aldersstruktur i Pct. Faktiske tal årige og derover Fremskrivning 65-årige og derover årige årige årige 0-17 årige Relativt flere børn før i tiden Andelen af børn i befolkningen har tidligere været højere end nu. I 1960 var 31 pct. af befolkningen børn under 18 år. Andelen faldt derefter til

2 12 Børnebefolkningen et minimum på 21 pct. i Siden har der kun været en lille stigning, som stadig foregår. Der forventes ikke store ændringer i denne andel de nærmeste årtier ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning. Tabel Befolkningens aldersstruktur. 1960, 2001 og Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Alle år Heraf: 0-5 år år år år år og dero Ungebyrde Ældrebyrde Figur Børn under 18 år skal for den altdominerende dels vedkommende forsørges af andre. Derfor kan man beregne en ungebyrde, som udtrykker hvor mange 0-17-årige, der er for hver hundrede personer i den erhvervsaktive alder fra 18 til 64 år. Målt på denne måde er ungebyrden i 2001 på 34. Den har før været større. Omkring 1960 var den oppe på 52. Ungebyrden vil ifølge befolkningsfremskrivningen være svagt stigende i de kommende år og nå 40 hen imod Dertil kommer, at ældrebyrden - forstået som personer over 65 år for hver 100 personer på år - udviser stigende tendens fra 18 i 1960 over 23 i 2001 til 39 i Herved faldt den samlede byrde fra 70 i 1960 til 57 i 2001; men fremover ventes den at stige og nå 79 i Antal 0-5-årige, 6-11 årige og årige Personer Faktiske tal Fremskrivning årige årige 0-5 årige

3 Børnebefolkningen 13 Flere skolebørn i den nærmeste fremtid Der var børn i skolealderen i 2001, dvs årige. Antallet forventes at stige til omkring i Efter nogle års fald vil antallet af skolebørn igen stige og vil ifølge befolkningsfremskrivningen passere omkring Der var i børn i førskolealderen, dvs. 0-5-årige, og de udgør 35 pct. af alle under 18 år. Børn i førskolealderen var nede på at udgøre 28 pct. af børnene i midten af 1980'erne, men steg herefter og udgjorde 36 pct. i Andelen forventes at falde til ca. 31 pct. om år og derefter stige lidt igen. De 6-11-årige udgør også 35 pct. af børnene. Denne andel vil falde til ca. 32 pct. om 20 år og derefter stige lidt igen. De seks ældste årgange af børn udgør knap 30 pct. af børnene, men forventes at stige til omkring 35 pct. omkring 2020 og derefter have faldende tendens. 1.2 Fødsler Fødselstallets betydning Børns og unges andel af befolkningen og udviklingen heri er først og fremmest bestemt af fødslerne, men også af ind- og udvandring og dødelighed. Det årlige antal fødte har ændret sig meget gennem de seneste par generationer. De store udsving er en følge af tre forhold: Det varierende antal fødedygtige kvinder, deres alderssammensætning, og deres fertilitet. Figur Årligt antal fødte Antal fødte Faktiske tal Fremskrivning For få fødsler til vedligeholdelse af befolknings størrelse Det samlede antal børn, som kvinder gennemsnitligt føder, er på grundlag af fødslerne i 2000 beregnet til 1,77. Denne størrelse kaldes den samlede fertilitet. Hvis en generation af kvinder lige netop skal erstatte den foregående, og der ingen ind- og udvandring finder sted, og dødeligheden er som nu, skal den samlede fertilitet være på 2,08. Med en fertilitet på dette niveau vil en generation af kvinder præcist blive

4 14 Børnebefolkningen erstattet af ligeså mange kvinder i næste generation, idet der så er taget højde for dødeligheden og for det forhold, at der altid fødes lidt flere drenge end piger, ca. 106 drenge for hver 100 piger. Fertiliteten har i mange år ligget under dette niveau, men på grund af relativt mange personer i de aldersklasser, der får børn, og på grund af indvandring er befolkningen ikke mindsket i størrelse, bortset fra nogle få år i midten af 1980'erne. Figur Fødte pr kvinder efter alder og 2000 Fødte pr Kvinderne er gennemgående ældre, når de føder i 2000 sammenlignet med Den gennemsnitlige alder for alle fødende kvinder var 26,9 år i 1960, men har siden været stigende og er helt oppe på 29,7 år i 2000, næsten 3 år mere. Fertiliteten er lavest i Hovedstaden Det er især i Hovedstaden, fertiliteten ligger lavt. I 2000 lå Københavns og Frederiksberg kommuner på henholdsvis 1,51 og 1,69, mens fertiliteten var højest i Ringkøbing og Ribe amter med henholdsvis 2,02 og 2,00. I befolkningsfremskrivningen er det forudsat, at fertiliteten for Danmark som helhed stiger til 1,90 i løbet af de næste 15 år. Til sammenligning kan nævnes, at den samlede fertilitet i sidste halvdel af nittenhundredtallet varierede mellem et maksimum i 1963 på 2,64 og et minimum i 1983 på 1, Familiestørrelse Større børnefamilier I forbindelse med stigningen i fertiliteten siden 1983, da fertiliteten var den lavest målte nogensinde, er børnefamilierne gennemgående blevet lidt større målt på det gennemsnitlige antal hjemmeboende børn under 18 år. Den 1. januar 1980 havde Danmarks børnefamilier i gennemsnit 1,76 hjemmeboende børn. I årene omkring 1990 var dette tal faldet til 1,64. Siden er det steget, og er nu oppe på 1,75. Parfamiliernes børneantal er på 1,81, og de enlige forældre har i gennemsnit 1,5 børn.

5 Børnebefolkningen 15 Figur Gennemsnitligt antal børn i børnefamilierne ,78 Gennemsnitligt børneantal 1,76 1,74 1,72 1,70 1,68 1,66 1,64 1, Familierne er mindst i Hovedstaden Tabel Også med hensyn til det gennemsnitlige børnetal for børnefamilierne har Ringkøbing Amt en topplacering. Her har børnefamilierne i gennemsnit 1,88 hjemmeboende børn under 18 år i Lavest ligger Frederiksberg med 1,52 børn pr. børnefamilie. Børnefamilier fordelt efter børneantal. 1980, 1990 og barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 eller flere børn Børnefamilier i alt Gennemsnitligt børneantal 1980 Par med børn ,81 Enlige med børn ,47 Alle børnefamilier , Par med børn ,69 Enlige med børn ,39 Alle børnefamilier , Par med børn ,81 Enlige med børn ,50 Alle børnefamilier ,75 Mindre almindeligt at have børn end i 1980 I 2001 lever 28 pct. af den voksne befolkning i familier med hjemmeboende børn under 18 år. Andelen var helt oppe på 36 pct. i Det at have børn i familien er blevet lidt mindre dominerende i de voksnes tilværelse.

6 16 Børnebefolkningen En større andel af kvinderne end af mændene har børn. Dette skyldes, at de enlige forældre fordeler sig meget skævt på mænd og kvinder. I 2001 er 87 pct. af de enlige forældre kvinder. Figur Andel af de voksne, der lever i familie med børn under 18 år 100 Pct. Mænd Pct. Kvinder Børn i kommunerne Færrest børn i Hovedstaden Børnenes andel af befolkningen er ikke lige stor i alle dele af landet. Lavest er den i Frederiksberg Kommune (15 pct.) og Københavns Kommune (16 pct.). Af kommuner i resten af landet har Tranekær Kommune på Langeland i Fyns Amt den laveste andel (17 pct.) og den højeste andel findes i Trehøje Kommune i Ringkøbing Amt (28 pct.). Fordelingen af børn i landet er et resultat af dels geografiske forskelle i det årlige antal fødte, af indenlandske flytninger og af ind- og udvandringer. Flytninger De fleste flytninger sker inden for en kommune Børn under 18 år flyttede gange fra én adresse til en anden inden for Danmark i Dette antal svarer til 14 pct. af børnene. Antallet af flyttede børn er en smule mindre, da nogle af dem flyttede flere gange. Samtidig indvandrede der børn og børn udvandrede. To tredjedele af alle flytningerne skete inden for kommunegrænsen. Yderligere 18 pct. af flytningerne blev inden for amtet. I denne beregning indgår både Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som om de var amter. 16 pct. af flytningerne indebar flytning til et andet amt. Det skal bemærkes, at det er flytninger, der er optalt her. Et barn kan godt flytte mere end én gang i løbet af året og tæller i så fald med flere gange.

7 Børnebefolkningen 17 Figur Børn i procent af befolkningen. 1. januar 2001 Under 20 pct pct pct pct. Over 25 pct. Ó Kort og Matrikelstyrelsen (G. 5-00)

8 18 Børnebefolkningen Figur Samlet nettotilgang ved flytning og vandring af 0-17-årige, pct. Under 0 pct. 0-1 pct. 1-1,5 pct. 1,5-2 pct. Over 2 pct. Ó Kort og Matrikelstyrelsen (G. 5-00)

9 Børnebefolkningen 19 Flytninger væk fra de store byer De mindste børn flytter mest Figur Flytningerne bevirker i nogen grad omfordeling af børn mellem forskellige dele af landet, idet der er tendens til, at børn flytter væk fra de store byer. Nettofraflytningen i Københavns og Frederiksberg kommuner svarede til henholdsvis 3,8 og 4,4 pct. af børnene. De øvrige store bykommuner, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg havde ligeledes flere fraflyttede end tilflyttede børn. Børn i førskolealderen flytter mere end de lidt ældre børn. Allermest flytter de 0-årige, som har en flyttehyppighed på 21 pr. 100 børn. De 0-5-årige under ét og de 6-17-årige har en flyttehyppighed på henholdsvis 18 og knap 12. Flyttehyppigheder for 0-17-årige Pct I figur vises flyttehyppigheder for børn efter alder. Når også de ældste børn, dvs. de 17-årige, flytter relativt ofte, skyldes det, at de begynder at komme i den alder, hvor de flytter hjemmefra. 1.5 Ind- og udvandring af børn Antallet af indvandrede og udvandrede børn har været stigende i de seneste 20 år. Den årlige indvandring af børn ligger på , og mellem og børn udvandrer årligt. Nettoindvandringen af børn har i de seneste år varieret noget, men stort set bevæget sig omkring En undtagelse herfra var 1996 og især 1995, da der blev indført nogle særlove for indvandring af flygtninge fra Bosnien. I 1995 indvandrede over børn og nettoindvandringen lå på lidt over Børnenes andel af vandringerne har haft faldende tendens siden 1980, da de udgjorde 26 pct. af indvandringen og 20 pct. af udvandringen. I 2000 udgjorde børn 23 pct. af indvandringen og 17 pct. af udvandringen.

10 20 Børnebefolkningen Tabel Ind- og udvandrede børn. 1980, 1990 og 2001 Indvandrede antal børn Udvandrede Nettoindvandrede Ligesom for flytninger inden for landets grænser gælder det også for ind- og udvandringer, at det især er de aller yngste børn og de ældste børn, der ind- eller udvandrer. Figur Ind- og udvandrede børn under 18 år Antal børn Indvandrede Udvandrede 1.6 Børn med fremmed baggrund Indvandrere og efterkommere udgør en ung og voksende befolkningsgruppe Definition Efterkommerne er yngre end indvandrerne 9 pct. af alle børn har fremmed baggrund i Af den voksne del af befolkningen har 7 pct. fremmed baggrund. Personer med fremmed baggrund, som består af indvandrere og deres efterkommere, er således gennemgående yngre end resten af befolkningen. Indvandrere defineres som alle, der er født i udlandet af forældre, der ligeledes er født i udlandet eller har udenlandsk statsborgerskab. Efterkommere er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Indvandrere og efterkommere udgør tilsammen gruppen af personer med fremmed baggrund. Resten af befolkningen benævnes øvrige. Af de yngste børn udgør børn med fremmed baggrund en større andel end af de ældste børn. De 0-5-årige med fremmed baggrund udgør 9,7 pct. af alle 0-5-årige børn, og de ældste børn med fremmed baggrund

11 Børnebefolkningen 21 udgør 8,7 pct. af deres aldersgruppe. For de yngste udgør efterkommerne den helt dominerende del af personerne med fremmed baggrund. For de ældste dominerer indvandrergruppen. Store geografiske forskelle i andel børn med fremmed baggrund Tabel Der er store geografiske forskelle på andelen af børn med fremmed baggrund. I Københavns Kommune har 34 pct. af børnene fremmed baggrund, og i Frederiksberg Kommune drejer det sig om 15 pct. Amtet med den laveste andel er Viborg Amt med 4 pct. Blandt kommunerne findes de største andele i Ishøj (34 pct.) og i Brøndby (32 pct.). I Gjern og Sindal Kommuner, som ligger i Århus og Nordjyllands Amt, ligger andelen af børn med fremmed baggrund på under 1 pct. af alle børn i kommunen årige fordelt efter herkomst Indvandrere Efterkommere Øvrige I alt Andel af befolkningen Indvandrere Efterkommere I alt antal Alle børn ,1 5,9 9,0 0-5 år ,1 8,6 9, år ,1 5,7 8, år ,5 3,1 8,7 pct. 40 pct. med fremmed baggrund har dansk statsborgerskab En betydelig del af de unge med fremmed baggrund har dansk statsborgerskab. Det drejer sig om 40 pct. i Der er kun børn med udenlandsk statsborgerskab. Tabel Børn med fremmed baggrund fordelt efter statsborgerskab. 1. januar 2001 Indvandrere Efterkommere I alt antal børn Alle børn Danske statsborgere Udenlandske statsborgere Flest børn har oprindelse i mindre udviklede lande 76 pct. af de indvandrer- og efterkommerbørn, der bor i Danmark den 1. januar 2001, har oprindelse i mindre udviklede lande, og 24 pct. i mere udviklede lande. Fordelingen af lande i disse to grupper bygger på FN s opdeling af landene 1. 1 Mere udviklede lande består af USA, Canada, Japan, Australien, New Zealand, alle europæiske lande ekskl. Tyrkiet, Cypern, Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Kasakstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan. Mindre udviklede lande omfatter alle øvrige lande.

12 22 Børnebefolkningen Figur Børn med fremmed baggrund i procent af alle børn. 1. januar 2001 Under 2 pct. 2-3 pct. 3-5 pct. 5-8 pct. Over 8 pct. Ó Kort og Matrikelstyrelsen (G. 5-00) Figur årige indvandrere og efterkommere fordelt på landegrupper og Personer Indvandrere Efterkommere Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Mere udviklede lande Mindre udviklede lande

13 Børnebefolkningen 23 Stigende andel fra mindre udviklede lande Tabel Børn med baggrund i mindre udviklede lande er en gruppe, der vokser hurtigere end gruppen af børn med baggrund i mere udviklede lande. Opdeling på verdensdele og de væsentligste enkeltlande vises i tabel I tabellen ses tal for 1. januar 1980, 1990 og Alle lande og landegrupper, hvori mere end børn havde oprindelse i et af årene, er medtaget i tabellen. Indvandrer- og efterkommerbørn fordelt på oprindelsesland antal børn I alt EU-lande Holland Tyskland Øvrige Europa Island Jugoslavien (tidl.) Polen Sovjetunionen (tidl.) Tyrkiet Afrika Marokko Somalia Asien Afghanistan Irak Iran Libanon Pakistan Sri Lanka Syrien Vietnam Statsløse og uoplyst Den gruppe af børn med fremmed baggrund, som er størst, har oprindelse i Tyrkiet; det drejer sig om børn. Fra 1980 til 2001 er der tale om en tredobling af denne gruppe. Den næststørste gruppe udgøres af børn med oprindelse i de mange lande, som det tidligere Jugoslavien er opsplittet i. I 2001 drejer de sig om børn. Derefter følger Libanon med ca børn; der var næsten ingen libanesiske børn i Danmark i Derefter kommer Somalia med børn, der så godt som alle er kommet til inden for de seneste få år. Andre stærkt repræsenterede lande er Irak (7.300 børn) og Pakistan (6.300 børn).

14 24 Børnebefolkningen Figur Børn fra de mest almindelige oprindelseslande Personer Tyrkiet Jugoslavien Libanon Somalia Irak Pakistan Sri Vietnam Iran Marokko Lanka (tidl.) 1.7 Dødelighed Børns dødelighed er nu meget lav sammenlignet med tidligere historiske perioder. Inden for de seneste få årtier, som denne bog beskæftiger sig med, er der imidlertid sket meget lidt. Tabel Drenge og piger (pct.) der dør inden de fylder henholdsvis 1 år og 18 år Procentandel, der dør: Overlevelsestavle Inden 1-årsdagen Inden 18-årsdagen med erfaringerne fra Drenge Piger Drenge Piger ,9 0,7 1,6 1, ,9 0,7 1,5 1, ,5 0,4 0,9 0,7 0,9 pct. af de levendefødte drenge dør inden deres 18-års fødselsdag. For pigerne drejer det sig om 0,7 pct. For de nyfødte, som dør inden 1- årsdagen, er procenterne 0,5 og 0,4 for henholdsvis drenge og piger. Imidlertid kan dødelighedsudviklingen for de nyfødte ikke tolkes entydigt, idet den er påvirket af det forhold, at man med moderne lægevidenskabelig teknik redder en del nyfødte, der tidligere ville have været dødfødte, undertiden blot med det resultat, at de dør efter kort tid, og således trækker statistikken i negativ retning med hensyn til overlevelse for nyfødte. Dødsårsager Der døde i 1998 i alt 516 personer under 18 år. De fleste af dem var drenge, og 57 pct. af alle de døde børn var under 1 år gamle. Medfødte misdannelser og sygdomme hos nyfødte tegnede sig for 54 pct. af dødsfaldene, som helt overvejende indtraf i barnets første leveår. Ulykker og

15 Børnebefolkningen 25 selvmord medførte 76 dødsfald, heraf 44 som følge af færdselsuheld - 32 af disse var drenge. Der forekom 9 selvmord, heraf 8 blandt drenge. 163 børn døde af andre sygdomme, heraf 39 af cancer og 9 af infektionssygdomme. Tabel Dødsårsager for børn år 1-4 år 5-9 år år år I alt antal børn Døde i alt I alt Drenge Piger Medfødte misdannelser og sygdomme hos nyfødte I alt Drenge Piger Ulykker og selvmord I alt Drenge Piger Andre sygdomme I alt Drenge Piger Børn i folkekirken 78 pct. af de 1-årige blev døbt i 2000 Dåbsprocenten er højest i Jylland I Danmark er 85 pct. af befolkningen medlem af folkekirken. Man opnår medlemskab af folkekirken ved at blive døbt - de fleste bliver døbt i deres første leveår. Af fødselsårgang 1999 blev af børn døbt, det svarer til en dåbsprocent på 78. Dåbsprocenten udtrykker andelen af 1-årige, der pr. en 1. januar, er blevet døbt. I hovedstadsområdet bliver to ud af tre døbt, og i Københavns Kommune bliver mindre end halvdelen døbt, mens 85 pct. af børnene i Jylland bliver døbt. Generelt gælder det, at jo længere vestpå man bor, jo flere bliver døbt. Den regionale forskel i dåbsprocenterne gør sig ikke kun gældende for hele befolkningen, men også for den del, der er danske statsborgere; dåbsprocenten for danske statsborgere var for årgang 1999 på 83 - for Jylland og hovedstadsregionen var dåbsprocenten henholdsvis 89 og 72. Konstant dåbsprocent for danske statsborgere Dåbsprocenterne har været faldende siden midten af 1970'erne, hvor opgørelsen af dåbsprocenter begyndte. Siden begyndelsen af 1980'erne har dåbsprocenten for danske statsborgere været ret konstant mellem 83 og 85 pct., mens den har været faldende for den samlede befolkning.

16 26 Børnebefolkningen Tabel Dåbsprocenter i folkekirken Fødselsår Hovedstadsregionen Øerne i i øvrigtt Jylland Hele landet pct ,4 85,9 88,4 81, ,3 84,5 87,6 80, ,6 83,2 86,3 79, ,2 82,2 85,3 78,0 heraf danske statsborgere: ,1 87,3 89,6 83, ,9 87,3 89,9 84, ,2 86,9 89,9 84, ,1 86,1 89,3 82,8 Anm. Dåbsprocenten er udtryk for, hvor mange procent af de 1-årige pr. en 1. januar, der er døbt. Dåbsprocenten for årgang 1999 er således udtryk for, hvor mange procent af denne årgang, der er døbt pr. 1. januar Man kan også blive døbt, når man er ældre end 1-2 år. En stor del af en årgang bliver døbt som årige - i umiddelbart før konfirmationen. 79 pct. blev konfirmeret i unge blev i 2000 konfirmeret. Det svarer til 79 pct. af gennemsnittet af antal 14-årige og 15-årige. Der er store regionale forskelle i konfirmationsprocenterne: fra 50 i Københavns Stift til 91 i Ribe og Ålborg stifter. I midten af 1980'erne var konfirmationsprocenterne omkring 86, mens de fra slutningen af 1980'erne til 2000 har bevæget sig mellem 79 og Navngivning af børn Modestrømninger er med til at bestemme, hvilke navne forældre vælger til deres børn. De 20 mest anvendte drenge- og pigenavne for børn født i 1993 og 2000 er vist i tabel og Opgørelsen omfatter kun første fornavn og vedrører de 1-årige i befolkningen den 1. januar 1995 og For både drengene og pigerne bliver det mest almindelige fornavn båret af mellem 3 og 4 pct. af børnene, mens navnet på tyvendepladsen tildeles mellem 1 og 2 pct. af børnene. Mest populære navne skifter mere for piger end for drenge En del af navnene er med på begge års top-20-liste. Det gælder for 14 af drengenavnene og 11 af pigenavnene, selvom den mest almindelige stavemåde er ændret mellem de to år for nogle af navnene. Udskiftningen i de mest anvendte fornavne er således større for piger end for drenge. Blandt de nye drengenavne på listen for 2000 er Oliver det højst placerede; det flyttede sig fra en 34.-plads til en sjetteplads. For pigerne er det højst placerede nye navn Emma, der fra en 37.-plads sprang til en femteplads.

17 Børnebefolkningen 27 Tabel Almindeligste fornavne for drenge født i 1993 og fødte 2000-fødte Nr. Navn Antal Pr Navn Antal Pr Christian Mathias Kasper Mads Mathias Mikkel Nicolai Rasmus Rasmus Emil Martin Oliver Mads Frederik Mikkel Christian Jacob Nicolai Frederik Jonas Jonas Jacob Andreas Kasper Anders Magnus Daniel Andreas Simon Tobias Nicklas Simon Emil Lucas Morten Marcus Thomas Victor Alexander Niclas Tabel Almindeligste fornavne for piger født i 1993 og fødte 2000-fødte Nr. Navn Antal Pr Navn Antal Pr Camilla Julie Katrine Sofie Louise Sara Line Cecilie Maria Emma Julie Caroline Cecilie Laura Anne Mathilde Sofie Katrine Christina Anna Mette Emilie Sara Ida Pernille Freja Nanna Maria Michelle Amalie Rikke Camilla Simone Louise Josefine Signe Anna Maja Ida Josefine

18 28 Børnebefolkningen Større navnespredning i 2000 end i 1993 Flere forskellige pigenavne end drengenavne De mest almindelige drengenavne gives til færre børn i 2000 end de gjorde i Top-20-listens samlede andel faldt fra 50 til 47 pct. af drengene. For pigerne ses ikke samme udvikling, men de har begge år en lavere andel af børn med de 20 mest almindelige navne end drengene har, ca. 40 pct. i begge år. I tabellerne er navne med flere stavemåder lagt sammen og anført med den mest brugte stavemåde. Hvis hver stavemåde regnes for ét navn, har børn født i 2000 i alt forskellige drengenavne og forskellige pigenavne. De fleste af navnene har dog kun én bærer, det gælder for 64 pct. af både drengenavnene og pigenavnene. Denne store gruppe af navne er præget af fremmedartede navne. Forældrene synes at være mere kreative ved valg af pigenavne og mere konservative ved valg af drengenavne, idet drengenavnene gennemsnitligt bæres af 13 børn, og pigenavnene gennemsnitlig har 11 bærere. Der er således større spredning på pigenavne end på drengenavne.

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere