01:5 Sociale sager i Kongens Enghave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01:5 Sociale sager i Kongens Enghave"

Transkript

1 01:5 Sociale sager i Kongens Enghave

2 Sociale sager i Kongens Enghave Hans Helmuth Bruhn Socialforskningsinstituttet 01:5

3 Sociale sager i Kongens Enghave De sociale klienter i den københavnske bydel Kongens Enghave er blevet registreret og beskrevet. Bydelen ønskede dette overblik for at kunne yde den mest hensigtsmæssige indsats over for klienterne og for at kunne vurdere, om denne indsats havde den ønskede effekt. Ud over at bistå med dannelsen af et sådant register, har Socialforskningsinstituttet analyseret og beskrevet tre klientgrupper: kontanthjælpsmodtagerne, sygedagpengemodtagerne og førtidspensionisterne. Det har resulteret i et øjebliksbillede en social profil af klientsammensætningen i bydelen. For kontanthjælpsmodtagerne tegnes et interessant billede. Selv om der er en række fællestræk, er det forskellene mellem klienterne i gruppen, der springer i øjnene: Halvdelen af dem er stamkunder i det sociale system. De har i de sidste 3 år forud for registreringen haft omfattende kontakt med forvaltningen. Omvendt er der en tredjedel af de registrerede, der overhovedet ikke har modtaget sociale ydelser i de 3 sidste år forud for den sag, de blev registreret på. Dette og en lang række andre træk beskrives og analyseres i rapporten. Socialforskningsinstituttet 01:5 95,00 inkl. moms ISSN ISBN

4 Sociale sager i Kongens Enghave Hans Helmuth Bruhn København 001 Socialforskningsinstituttet 01:5

5 Sociale sager i Kongens Enghave Konstitueret forskningsleder: Ole Gregersen Forskningsgruppen om socialpolitik og marginalisering Undersøgelsens følgegruppe: Fra socialforvaltningen i Kongens Enghave bydel: Lone Søndergaard, sagsbehandler i Sygedagpengeafdelingen Susanne Riel, sagsbehandler i Førtidspensionsafdelingen Thomas Mouritsen/Linda Kristensen, sagsbehandlere i Social- og beskæftigelsesafdelingen Rikke Terslev, sagsbehandler i Borgerservice Maiken Andersen, vejleder i Jobhuset Jørgen Clausen, afdelingsleder i Social- og beskæftigelsesafdelingen Henriette Skaarup Lone Moritz Lene Larsen Ole Gregersen, Socialforskningsinstituttet ISSN ISBN Sats og tilrettelæggelse: Socialforskningsinstituttet efter principlayout af Bysted A/S Omslagsfoto: Ole Christiansen/BAM Oplag: Trykkeri: Holbæk Center-Tryk A/S Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade K Tlf Fax Socialforskningsinstituttets publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver Socialforskningsinstituttets publikationer, bedes sendt til instituttet.

6 Forord Socialforskningsinstituttet har bistået den københavnske bydel Kongens Enghave med at få registreret mange af de oplysninger, som er tilgængelige i sagsakterne i hver eneste kontanthjælps-, sygedagpenge- og førtidspensionssag i en database. Det drejer sig om oplysninger om de enkelte klienters skole- og erhvervsuddannelse, tidligere kontakt med socialforvaltningen (i eller uden for bydelen), helbredstilstand, civilstand og en lang række andre forhold, blandt andet oplysninger om, hvordan deres seneste/aktuelle sociale sag er forløbet. Formålet har været at give forvaltningen mulighed for at få et bedre overblik over, hvad der karakteriserer de personer, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension i Kongens Enghave Bydel, og at danne et bedre grundlag for vurdering af aktiveringsindsatsen. Undersøgelsen skal først og fremmest ses som et led i forvaltningens effektiviseringsbestræbelser på kontanthjælpsområdet. I denne rapport har Socialforskningsinstituttet gennemført en række analyser, der giver et øjebliksbillede en social profil af klientsammensætningen på henholdsvis kontanthjælps-, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet, som den så ud en bestemt dag i år 000. Registreringen af de sociale sager er gennemført af medarbejdere i Kongens Enghave Bydel. Analyserne er gennemført af forskningsassistent, cand.polit Hans Helmuth Bruhn, der også har skrevet rapporten. Manuskriptet er læst og kommenteret af forskningsleder ved AKF Hans Hummelgaard, som takkes for gode kommentarer. København, maj 001 Jørgen Søndergaard 3

7

8 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning Baggrund for undersøgelsen Kontanthjælpsmodtagerne Sygedagpengemodtagerne Førtidspensionisterne Kapitel Kontanthjælpsmodtagerne Indledning Køn, alder og familietype Nationalitet Skole- og erhvervsuddannelse Problemer i familierne sygdom, misbrug og anbringelse af børn Tidligere kontakt med forvaltningen i Kongens Enghave eller andre forvaltninger i København eller andre kommuner Beskæftigelse sidste 3 år inden start af seneste kontanthjælpssag Rådighedsbegrænsninger Typer af aktivering samt revalidering Ventetid til første aktivering eller revalidering Skift af sagsbehandlere hvor ofte? Hvilke faktorer har betydning for kontanthjælpsperiodens længde? De verserende sager. En beskrivelse af udvalgte persongrupper 5 Tema 1: Overflyttere Tema:Enligemedbørn Tema3:Gengangere Tema4:Personerunder30år Tema5:Modtagethjælpi6årellerlængere Sammenfatning Kapitel 3 Sygedagpengemodtagerne Indledning Alder, køn og familietype Nationalitet

9 3.4. Skole- og erhvervsuddannelse Problemer, sygdom og misbrug Hovedforsørgelse sidste tre årindensagsstart Ventetiden til undersøgelseogbehandling Sammenfatning Kapitel 4 Førtidspensionisterne Indledning Køn,alderogfamilietype Skole- og erhvervsuddannelse Sygdom og misbrugsproblemer Nationalitet Kontakt med forvaltning og arbejdsmarkedet de sidste 3 år inden tilkendelse af førtidspension Hvem får hvilkentypepension? Skånejob Sammenfatning Bilag Litteratur...17 Socialforskningsinstituttets udgivelser siden

10 Kapitel 1 Sammenfatning 1.1. Baggrund for undersøgelsen Kongens Enghave Bydel har ønsket at få undersøgt, på hvilke måder henholdsvis kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister adskiller sig fra resten af bydelens beboere, samt at få foretaget analyser af, hvorledes klienternes sagsforløb (fx aktiveringsomfang og -type) påvirker den samlede kontantanthjælpsperiodes længde. Formålet har været at danne et bedre beslutningsgrundlag mht. ressourceanvendelsen i bydelen, og at øge forvaltningens mulighed for at yde så passende forstået både som tidsmæssig og indholdsmæssig relevant indsats som muligt over for de forskellige klientgrupper. Med henblik på at etablere et sådant overblik over de klientgrupper, som Kongens Enghave bydels social- og sundhedsforvaltning har at gøre med i det daglige arbejde, blev der for nærmere analyse udtrukket en stikprøve for hver af de nævnte klientgrupper. Hver af stikprøverne omfattede samtlige sager af given type på en tilfældig valgt dag i året. Således udgjorde samtlige verserende kontanthjælpssager d. 1/ den første stikprøve. Den anden stikprøve omfattede samtlige sygedagpengesager d. 8/ og den tredje stikprøve udgjorde alle, der modtog førtidspension d. 3/ For endvidere at få et overblik over gennemstrømningen af klienter på kontanthjælp og sygedagpenge blev yderligere to stikprøver udtaget: Den ene bestod af samtlige kontanthjælpssager, der afsluttedes mellem 1/ og 1/ 000. Den anden bestod af samtlige sygedagpengesager, der afsluttedes mellem 31/ og 31/3 000 og som samtidig havde varet i mindst 8 uger. 1.. Kontanthjælpsmodtagerne Set i forhold til landet som helhed modtager en forholdsvis høj andel af beboerne i Kongens Enghave Bydel kontanthjælp; godt 7

11 hver tiende beboer mellem 18 og 66 år i bydelen modtog kontanthjælp d. 1/5 1999, mens dette kun gælder for omkring 4 procent af landets øvrige indbyggere mellem 18 og 66 år. Langt størstedelen af bydelens kontanthjælpsmodtagere var enten 1) personer der gennem de sidste 36 måneder inden starten af deres aktuelle kontanthjælpssag havde modtaget sociale ydelser i mere end sam- 1) menlagt 7 måneder eller ) personer der slet ikke havde modtaget sociale ydelser på noget tidspunkt gennem de sidste 36 måneder, inden deres aktuelle kontanthjælpssag startede. Bestanden af kontanthjælpsmodtagere må på den baggrund siges at være særdeles polariseret. På en række punkter adskilte kontanthjælpsmodtagerne sig i sammensætningen set i forhold til beboerne i Kongens Enghave; de var forholdsvis ofte mellem 30 og 49 år og oftest havde de ingen erhvervsuddannelse. Dette forhold betød dog ikke noget for deres mulighed for at vende tilbage i selvforsørgelse gennemgående er personer uden erhvervsuddannelse lige så hurtige til at afslutte deres kontanthjælpssag som personer, der har en erhvervsuddannelse. Forholdsvis mange af kontanthjælpsmodtagerne med en verserende sag er (tidligere) misbrugere. I sig selv virker et (tidligere) misbrugsproblem ikke forlængende på en kontanthjælpssag, når der samtidig tages højde for de faktorer der hár betydning for sagslængden: (straks)aktivering, hvilken type aktivering man har deltaget i og i hvor høj grad klienten tidligere har været i beskæftigelse. Det er dog ikke ensbetydende med at (tidligere) misbrugere i lige så høj grad kommer i selvforsørgelse forholdsvis mange afslutter deres kontanthjælpssag ved at trække sig tilbage på førtidspension og er altså således stadig i offentlig forsørgelse. I en del tilfælde bliver klienterne ikke aktiveret inden for den tidsfrist som er angivet i Lov om aktiv socialpolitik. Dette skyldes ofte rådighedsbegrænsende faktorer, der forhindrer aktivering af klienten, samt tilfælde hvor aktivering ikke er relevant, fordi tilkendelse af førtidspension er forestående. Men når der tages højde 1) Kontanthjælp, sygedagpenge, aktiverings- eller revalideringsydelse. 8

12 for disse forhold, er der dog stadig 14 procent blandt de årige og 4 procent blandt de årige, der ikke aktiveres som lovgivningen påbyder. Det har ikke i undersøgelsen været muligt at pege på årsager til dette forhold. Der er en klar sammenhæng mellem aktivering og længde af kontanthjælpssag: de aktiverede afslutter gennemgående deres sager senere end de ikke-aktiverede. Dette kan skyldes en række forhold. For det første er der nogle personer, der afslutter deres kontanthjælpssag forholdsvis hurtigt og af den grund ikke har nået at deltage i aktivering. For det andet er det muligt, at der foregår en selektion ved visitationen til aktivering, hvor klientens arbejdsparathed kan være afgørende for, hvilken type af aktivering vedkommende tilbydes, samt om aktivering overhovedet skal finde sted. Således havde man fx indtil september måned 1999 i Kongens Enghave socialforvaltning den praksis, at man undlod at aktivere de klienter, der forventedes at afslutte kontanthjælpssagen forholdsvis hurtigt. For det tredje kan de aktiveredes jobsøgningsaktivitet være påvirket af selve aktiveringen; nogle gennemfører hele aktiveringen, måske fordi de vurderer, at det på langt sigt i højere grad bliver muligt for dem at blive selvforsørgende (som følge af aktiveringen), og dæmper derfor deres jobsøgningsaktivitet under aktiveringsforløbet (locking in-effekten). Andre klienter kan tænkes at være mindre tilfredse med aktiveringen og øger deres jobsøgningsaktivitet under aktiveringen (skræmme-effekten). En del af forklaringen på, at de aktiverede gennemgående befinder sig længere tid i kontanthjælpssystemet, kan derfor være, at locking in-effekten er større end skræmme-effekten. Der er tilsyneladende nogle positive effekter på længere sigt af aktiveringen: de personer der vender tilbage til kontanthjælpssystemet vil gennemgående afslutte deres sager hurtigere, hvis de i en tidligere sag har været aktiveret fremfor at have været i passiv forsørgelse. Vi er naturligvis nødt til at tage de samme forbehold som nævnt ovenfor vedrørende selektion. Endelig skal det nævnes, at resultatet ikke siger noget om aktiveringens påvirkning af sandsynligheden for at vende tilbage til kontanthjælpssystemet 9

13 efter en periode uden kontanthjælp (recidivprocenten) kendes derimod ikke. Jo hurtigere forvaltningen skal komme aktivt i gang med en nystartet sag og jo tidligere der skal sættes ind med aktivering, des flere ressourcer vil det koste, alt andet lige. Omkring halvdelen af samtlige kontanthjælpssager afsluttes inden for de første 3 måneder efter sagsstart. Nogle af disse klienter når ikke at deltage i en aktivering, andre når det. Spørgsmålet er, om aktiveringen reelt har bidraget til at bringe disse aktiverede klienter (tilbage) i selvforsørgelse, eller om de ville have afsluttet deres sag lige så hurtigt (eller måske endda hurtigere) alligevel. I givet fald kunne det betyde, at forvaltningens aktiveringsindsats (omkring disse personer) har været spildt. Dette kan imidlertid ikke afgøres uden kendskab til recidivprocenten Sygedagpengemodtagerne I alt modtog 118 personer sygedagpenge i Kongens Enghave Bydel d. 8/ Det svarer til, at der årligt afsluttes en sygedagpengesag for 1,5 procent af beboerne. På landsplan er denne andel omkring 1,5 procent. Til gengæld er sygedagpengesagerne i Kongens Enghave Bydel gennemsnitligt længere end sygedagpengesager i landet som helhed. Sygedagpengemodtagerne i bydelen var forholdsvis ofte 1) kvinder, ) personer med en samlever, 3) personer med en erhvervsuddannelse og/eller 4) mellem 40 og 66 år. Ikke overraskende viser det sig, at ingen af disse socio-demografiske størrelser har nogen betydning for, hvor længe man befinder sig i sygedagpengesystemet. Det har til gengæld den ventetid, som klienten må igennem, inden vedkommende tages fat i af forvaltningen (kaldet den interne ventetid), og den ventetid, der går inden han/hun kan komme til undersøgelse eller behandling (kaldet den eksterne ventetid). Den eksterne ventetid er væsentligt længere end den interne ventid. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi ikke har fundet nogen sammenhæng mellem sygdomstype og ventetid i behandlingssystemet, bortset fra ventetiden i forbindelse med hjerte-/karsygdomme; i sådanne tilfælde er vente- 10

14 tiden signifikant kortere. Der kan dog i en del tilfælde være gode forklaringer på, at der er gået forholdsvis lang tid, inden klienten er sat på en venteliste første gang. For eksempel kan det være tilfældet, at klienten er hospitaliseret ved sagsstart. Der vil typisk ikke blive taget fat i sådanne sager, inden vedkommende udskrives. Under alle omstændigheder har det ikke kunnet påvises i denne undersøgelse, at der finder nogen form for rehabilitering sted i den ventetid, som klienten gennemløber. Det er i højere grad sandsynligt, at ventetiden blot føjer spot til skade ved at svække klientens arbejdsduelighed. Derfor bør fokus rettes mod at reducere ventetid generelt. Forvaltningen har sandsynligvis ikke store muligheder for at påvirke de eksterne ventetider, men i det omfang det er muligt at reducere (den interne) ventetid, kan det påregnes, at effekten af en reducering af ventetiden på sygedagpengeperiodens længde ikke er én til én, men snarere (op til) én til to. Med andre ord vil en reducering af ventetiden med én dag medføre at den samlede sygedagpengeperiode vil falde med 1½- dage Førtidspensionisterne I Kongens Enghave Bydel er godt hver tiende beboer førtidspensionist. Det er en høj andel både set i forhold til landsgennemsnittet (knap 8 procent) og i forhold til gennemsnittet for København (7,5 procent). Samtidig er forholdsvis mange af førtidspensionisterne i Kongens Enghave enlige. Således er fire ud af fem førtidspensionister i bydelen enlige. Dette er ikke et generelt træk for førtidspensionister, idet omtrent halvdelen af samtlige landets førtidspensionister er gift eller samlevende. De mange enlige førtidspensionister i bydelen betyder ikke alene, at der er et større pres på udgifter vedrørende boligydelse, det forholder sig nemlig således, at de enlige førtidspensionister i bydelen gennemgående er blevet pensioneret i en yngre alder end de samlevende førtidspensionister i bydelen. Således er gennemsnitsalderen ved tilkendelse af førtidspension 45 år 11

15 for førtidspensionister i Kongens Enghave, men 47 år ved tilkendelsestidspunktet for samtlige landets førtidspensionister. En af årsagerne til de mange enlige og den forholdsvis lave alder, når der tilkendes førtidspension, er den relativt høje andel af psykisk syge blandt bydelens førtidspensionister. Personer, der lider af dette handicap, må gennemgående trække sig tilbage i en forholdsvis ung alder, og de bor ofte alene. Der er ikke foretaget en selvstændig undersøgelse af holdninger til skånejob o.l. blandt førtidspensionisterne i Kongens Enghave Bydel. Men en anden landsdækkende undersøgelse (Bunnage & Bruhn, 1999) tyder på, at der ikke er sammenhæng mellem helbred og erhvervsuddannelse mv. og interessen for at påtage sig (lidt) lønnet arbejde. Så til trods for at bydelens førtidspensionister er svage, kan der godt være en ret betydelig interesse for (lidt) lønnet arbejde. Bunnage og Bruhn finder, at hver fjerde person, der er i 50 års-alderen og som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, er positivt indstillet over for at påtage sig (lidt) lønnet arbejde. Hver tredje vil gerne deltage i frivilligt socialt arbejde. Det er derfor langt fra flertallet af førtidspensionisterne, der kan tænkes at ville modtage et tilbud om skånejob. En af grundene kan være det ringe økonomiske incitament. Dette kan ikke ændres lokalt, hvorfor der i stedet evt. bør fokuseres på indholdet i skånejobbene, hvor det afgørende punkt kan vise sig at være, i hvor høj grad skånejobberen får et personligt udbytte af beskæftigelsen: en ansættelse i fx en interesseorganisation, som vedkommende sympatiserer med, vil muligvis være mere attraktivt end en ansættelse i en virksomhed, hvor der ikke arbejdes for en sag som sådan. 1

16 Kapitel Kontanthjælpsmodtagerne.1. Indledning Til brug for de analyser, Kongens Enghave havde ønsket, blev der udtrukket en stikprøve bestående af samtlige verserende kontanthjælpssager i bydelen d. 1/ Det drejede sig om i alt 1.74 sager. De vil i den følgende tekst blive refereret til som de verserende sager. For bl.a. at vurdere de forskellige aktiveringers effekt på ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagerne, blev der endvidere udtrukket en stikprøve bestående af samtlige sager, der blev afsluttet i bydelen mellem 1/ og 1/ 000. Det drejede sig om i alt 566 sager; i det efterfølgende refereret til som de afsluttede sager. Langt fra alle disse kontanthjælpssager startede oprindeligt i Kgs. Enghave. Således startede næsten 1/3 af samtlige afsluttede kontanthjælpssager ikke i Kgs. Enghave bydel. Ligeledes afsluttedes omtrent 1/3 af kontanthjælpssagerne i Kgs. Enghave ved at klienten fraflyttede bydelen. Sammenlagt gælder det for knap halvdelen af de afsluttede sager, at klienten enten startede sin kontanthjælpssag uden for bydelen og/eller afsluttede kontanthjælpssagen ved at fraflytte bydelen. De kontanthjælpsperioder, som vore analyser af varigheden er baseret på, er kontanthjælpsperioder i Kgs. Enghave bydel, hvor flytning (som enten kontanthjælpsudløsende faktor og/eller afslutningsårsag) er blevet inkluderet i analyserne på niveau med øvrige baggrundsfaktorer. Vi har således ikke udeladt de sager, der er startet eller afsluttet uden for bydelen, men har i vore analyser kontrolleret for disse forhold. For at give et bedre overblik over forholdet mellem klientantal og -gennemstrømning relateres analyserne af de verserende og afsluttede sager til den samme række af baggrundsvariable. I de tilfælde det måtte være relevant (og muligt), vises endvidere, hvordan alle beboere i Kongens Enghave Bydel fordeler sig efter givne bag- 13

17 grundsfaktorer. Analyserne omfatter kun undersøgelser af repræsentativitet, dvs. om visse grupper i Kongens Enghave Bydel oftere er at finde blandt kontanthjælpsmodtagerne end andre, men ikke 1) hvorfor. Ligeledes præsenteres analyser af, om visse grupper gennemgående befinder sig længere tid i kontanthjælpssystemet end andre, og i hvor høj grad klienternes forløb i såvel tidligere som seneste sag har påvirket varigheden af seneste kontanthjælpssag. Figur.1. Fordeling af afsluttede sager efter kontanthjælpsperiodens længde (i dage). Antal sager Antal dage De afsluttede sager varede i gennemsnit knap 14 måneder. Heraf havde nogle varet i ganske få uger, mens andre havde varet i mange år. Figur.1 viser, hvordan de afsluttede sager fordeler sig mht. varigheden af kontanthjælpsperioden. Jo tidligere i sagsforløbet man taler med klienterne, jo flere klienter skal der tales med. Dette er relevant for forvaltningens beslutning om, hvor hurtigt man vil tage fat i klienter med nystartede sager. Set i en snæver cost/benefit-sammenhæng skal det afvejes, om ressourceforbrugtet står mål med de eventuelle positive effekter af at sætte hurtigere ind, end loven påbyder. Kurven viser, hvor mange sager (afsat ud af y-aksen) der har varet i 1 dag, dage, 3 dage osv. (afsat ud af x- aksen). Som det anes, starter kurven på y-aksen, hvor værdien er netop 566 (samtlige antal sager), idet samtlige sager jo har varet i 1) I andre landsdækkende undersøgelser (Hummelgaard et al) fokuseres der på hvorfor. 14

18 mindst én dag. Vi kan se, at kurven falder forholdsvis kraftigt, og kan af figuren se, at dér hvor y-værdien er knap 300, der er x-værdien ca. 00. Det vil med andre ord sige, at hvis man forestillede sig, at alle de afsluttede sager startede på samme dato i forvaltningen, ville halvdelen af disse være afsluttet efter 00 dage. Foretager man øvelsen endnu engang og ser på, hvor mange dage der skal gå, inden halvdelen af de resterende knap 300 sager er afsluttet, kan vi igen se, at der skal gå omkring endnu 00 dage, dvs. i alt 400 dage fra startdatoen. Det tyder kort sagt på, at det relative fald i antallet af sager er nogenlunde konstant over tiden, hvilket vil sige, at uanset hvor på kurven vi befinder os, er halveringstiden ca. 00 dage. For at undersøge, om denne tilsyneladende konstante halveringstid holder, har vi beregnet logaritmen til det antal sager, der x antal dage efter startdato stadig er verserende i forvaltningen. Afsættes disse værdier i et koordinatsystem, hvor logaritmen til antal sager er afsat ud af y-aksen, og antal dage der er gået efter startdato afsættes ud af x- aksen skal der fremkomme en ret linie, såfremt det procentuelle fald i antal, sager er konstant over tiden. Det viser sig nogenlunde at være tilfældet (jf. figur.). ) Figur.. Fordeling af logaritmen til antal afsluttede sager efter kontanthjælpsperiodens længde (i dage). Logaritmen til antal sager Antal dage ) Denne linearitet mellem tid og antal sager er en nødvendighed for at foretage mange af de statistiske analyser, der er foretaget i dette kapitel, og i stedet for at analysere antallet af dage med kontanthjælp, analyseres logaritmen til antal dage med kontanthjælp. 15

19 .. Køn, alder og familietype Køn 61 procent af personerne med afsluttede sager var mænd, 39 procent var kvinder. Figur.3 viser kønsfordelingen i henholdsvis de afsluttede og verserende sager samt kønsfordelingen for bydelen. Figur.3. Fordeling af verserende og afsluttede kontanthjælpssager samt beboere i Kgs. Enghave. Særskilt efter køn. Procent. Procent Afsluttede sager Verserende sager Kongens Enghave Mænd Kvinder Fordelingen på mænd og kvinder ses at være nogenlunde repræsentativ for bydelen for så vidt angår de verserende sager; 53 procent af beboerne i bydelen er mænd over 15 år, og blandt kontanthjælpsmodtagerne udgør mændene 54 procent. 11 procent af begge køn i bydelen modtog kontanthjælp d.1/5-99. Der er dog nuancer; væsentlig flere unge kvinder end mænd modtog kontanthjælp, nemlig henholdsvis 10 og 8 procent af bydelens beboere. Når vi ser på, hvor lange kontanthjælpsperioderne er for de to køn kan vi ikke se nogen statistisk forskel (jf. bilagstabel 66). Alder Halvdelen af personerne med afsluttede kontanthjælpssager var under 30 år knap 5 procent var mellem 50 og 66 år (jf. figur.4). Set i forhold til aldersfordelingen i de verserende sager, hvor de unge (18-9-årige) og de ældre (50-66-årige) kontanthjælpsmodtagere udgør henholdsvis 34 og 9 procent, kan det således 16

20 3) udledes, at en større andel af de unge på et eller andet tidspunkt får kontakt med kontanthjælpssystemet, men at de på den anden side får afsluttet deres kontanthjælpssager hurtigere end de ældre (jf. bilagstabel 66), hvor disse (ældre) til gengæld sjældnere får behov for kontanthjælp. Tidligere landsdækkende undersøgelser (Hummelgaard et al., 1998) viser da også, at det er et generelt fænomen og ikke særegent for beboerne i Kgs. Enghave. Forholdsvis få af de årige beboere i Kongens Enghave modtager kontanthjælp; hver femte af beboerne i bydelen er i denne alder, men blandt kontanthjælpsmodtagerne udgør de kun 9. 4) Figur.4. Fordeling af verserende og afsluttede kontanthjælpssager i Kgs. Enghave. Særskilt efter alder. Procent. Procent Afsluttede sager Verserende sager Kongens Enghave ) Årsagen til, at der er forskel på andelene, de forskellige aldersgrupper udgør af henholdsvis de afsluttede og de verserende sager, er skævhed mellem de to samples: Tages et udtræk på en tilfældig dag i året, vil de sager, der har varet i lang tid, have større sandsynlighed for at blive udtrukket på denne tilfældige dag (i dette tilfælde den 1. maj 1999). Der er med andre ord en bias i samplet for de verserende sager, hvor der forekommer en repræsentationsskævhed, der er proportional med kontanthjælpsperiodens længde. Havde tilfældet været, at alle sager havde samme periodelængde, ville de andele, som de forskellige aldersgrupper udgør, have været de samme for en given kategori i henholdsvis de verserende og de afsluttede sager. Men eftersom de yngre aldersgrupper (18-9 år) som nævnt generelt befinder sig kortere tid i systemet, vil de på den måde være underrepræsenteret i samplet for de verserende sager, og det er netop dette, der kommer til udtryk, når der ses på (alders)andelene i de afsluttede sager. 4) Københavns Kommunes Statistiske Kontor,

21 procent. Forklaringen på dette forhold skal overvejende findes i, at næsten halvdelen (46 procent) i denne aldersgruppe har trukket 5) sig tilbage fra arbejdsmarkedet, enten på efterløn (10 procent ) eller på førtidspension (36 procent). Til sammenligning har blot 4 procent blandt de årige trukket sig tilbage Familietype Som det fremgår af figur.5, er der en svag tendens til, at personer med hjemmeboende børn modtager kontanthjælp i (lidt) længere tid, end de personer der enten ikke har børn eller har udeboende børn (jf. i øvrigt bilagstabel 66). Tidligere undersøgelser (Hummelgaard et al.) peger på, at kvinder med små børn generelt har længere ledighedsperioder end gennemsnittet, mens mænd Figur.5. Fordeling af verserende kontanthjælpssager. Særskilt efter familietype. Procent. Procent Afsluttede sager Verserende sager Familietype Anm.: 1 = Enlig uden hjemmeboende børn. Forsørgerpligt = Enlig uden hjemmeboende børn. Ej forsørgerpligt 3 = Enlig med hjemmeboende børn 4 = Samlevende uden hjemmeboende børn. Forsørgerpligt 5 = Samlevende uden hjemmeboende børn. Ej forsørgerpligt 6 = Samlevende med hjemmeboende børn 7 = Hjemmeboende 5) Basis, som procent er beregnet af, er samtlige årige, til trods for at kun årige kan trække sig tilbage på efterløn. 18

22 med små børn gennemgående har kortere ledighedsperioder. Disse resultater genfindes ikke i denne undersøgelse. Datagrundlagene har dog ej heller været identiske, og det har i vore undersøgelser ikke været muligt at differentiere mellem små og store børn. Figur.5. I forhold til antallet af børnefamilier i Kongens Enghave er børnefamilierne klart overrepræsenterede i kontanthjælpssystemet; i alt var der pr. 1 januar familier med børn i Kongens 6) Enghave bydel svarende til godt 11 procent af bydelens familier. Blandt kontanthjæpsmodtagerne med en verserende sag var der mellem og 1.74 familier. Af disse var mellem 304 og 446 7) børnefamilier. Det svarer til at mellem 4 og 43 procent af samtlige kontanthjælpsmodtagende familier var børnefamilier..3. Nationalitet Langt størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne i Kongens Enghave har dansk statsborgerskab. Figur.6 viser, hvordan de afsluttede og de verserende sager samt bydelens borgere fordeler sig med hensyn til nationalitet, hvor der i figuren er sondret mellem personer med dansk statsborgerskab og statsborgere fra Tyrkiet, Australien, Nordamerika/Europa i øvrigt samt 3. verden lande/statsløse. 6) Københavns Kommunes Statistiske Kontor, ) Blandt kontanthjælpsmodtagerne er der 804 enlige. Hvis samtlige 408 samlevende kontanthjælpsmodtagere og alle 45 personer, hvor der ikke er oplysninger omkring familietype, (dvs. i alt 453 personer) er samlevende med en anden, der modtager kontanthjælp i Kongens Enghave bydel, vil der således være mindst = familier, der modtager kontanthjælp. Hvis der modsat er tale om, at ingen af de samlevende personer, og ingen af de uoplyste bor sammen med en anden kontanthjælpsmodtager, vil der være 1.74 familier, der modtager kontanthjælp. På tilsvarende vis beregnes antallet af børnefamilier: der er 161 familier med børn, hvor forælderen er enlig. 40 personer bor med børn og er samlevende. Hertil kommer (stadig) de 45 uoplyste). Hvis samtlige disse forældre (og uoplyste) bor sammen med en anden forælder, der modtager kontanthjælp, vil der være i alt ( ) = 304 familier med børn. Modsat: hvis alle samlevende kontanthjælpsmodtagende forældre (samt de uoplyste) ikke bor med hinanden er der maksimalt = 446 børnefamilier. 19

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

Langtidsledige i tre kommuner

Langtidsledige i tre kommuner Langtidsledige i tre kommuner Hovedresultater fra en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview blandt forsikrede langtidsledige og langvarige kontanthjælpsmodtagere Henning Bjerregaard Bach John

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE SVAGESTE KONTANTHJÆLPS- MODTAGERE

DE SVAGESTE KONTANTHJÆLPS- MODTAGERE DE SVAGESTE KONTANTHJÆLPS- MODTAGERE Barrierer for beskæftigelse HENNING BJERREGAARD BACH / JOACHIM BOLL KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:27 INDHOLD FORORD 6 DEL I: RESULTATER FRA EN SURVEY

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN

RESULTATER AF BEHANDLINGEN. Del 1. Del 6. Del 2. Hovedrapport. Del 5. Del 3. Del 4 09:18 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN Den sociale stofmisbrugsbehandling RESULTATER AF BEHANDLINGEN Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:18 Del 5 Del 4 Del 3 MAREN SØRENSEN KATRINE BUCHHOLT PEDERSEN 09:18 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING RESULTATER

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER DEN FØRSTE KORTLÆGNING PÅ PERSONNIVEAU 13:32 STEEN BENGTSSON HELENE ELISABETH DAM JØRGENSEN SIGRID TRIER GRØNFELDT 13:32 SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere