Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Kenny Bruun Olsen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 5 Godkendelse af dagsorden Fredericia Kommunes vandhandleplan Fredningssag for Hyby Fælled - høringssvar Brugerbetaling for fiskeri fra kommunale arealer Brugerbetaling for naturformidling mv Orienteringssag: Miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af aktiviteter hos Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 9 og Lukket - Orienteringssag: Håndhævelse Lukket - Orientering...19 Side 2

3 5 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 3

4 6 Fredericia Kommunes vandhandleplan Sagsnr.:11/15176 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: De 23 statslige vandplaner, herunder Vandplan for Lillebælt / Jylland, blev offentliggjort december Statens vandplaner er kraftigt forsinkede. Vandplanerne skulle være offentliggjort senest 22. december Naturstyrelsen offentliggjorde december 2011 vandplaner, men Natur- og Miljøklagenævnet kendte dem ugyldige og hjemviste vandplanerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen. December 2014 blev statens vandplaner på ny offentliggjort. Naturstyrelsen har revideret i indsatsprogrammet. Eksempelvis er virkemidlet ændret vedligeholdelse i vandløb fjernet på landsplan, hvilket betyder, at Fredericia Kommune nu har seks indsatser færre i planperioden. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, hvori kommunerne nærmere skal redegøre for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder. Forslag til kommunernes vandhandleplan skal senest seks måneder efter statens vandplaners offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst otte uger. Senest ét år efter statens offentliggørelse af vandplanerne skal de kommunale vandhandleplaner være endeligt vedtaget. Fredericia Kommunes vandhandleplan blev vedtaget på Byrådsmødet 12. november Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse med ugyldiggørelse og hjemvisning af statens vandplaner betød imidlertid, at den kommunale vandhandleplan også blev ugyldig, da ophænget var den ugylddiggjorte vandplan for Lillebælt/Jylland. Teknik & Miljø har nu ajourført vandhandleplanen for i form at et udkast til nyt forslag til vandhandleplan til offentliggørelse i mindst 8 uger og efterfølgende endelig vedtagelse med eventuelle justeringer som følge af den offentlige debat. Det er åbenlyst, at tiden er løbet fra den kommunale vandhandleplan, der på grund af vandplanens forsinkelse nu primært er en statusbeskrivelse af udførte tiltag/igangværende tiltag i perioden frem for det oprindeligt tiltænkte planlægningsdokument. Høringen af vandhandleplanen giver derfor begrænset mening, men er et formkrav, som skal overholdes jf. lovgivningen. De relevante interessenter er taget i ed ved udarbejdelsen af vandhandleplanen i Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: På spildevandsområdet (overløbsbygværker) er tiltagene finansieret via brugerbetaling, dvs. de opkrævede spildevandsgebyrer til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Forbedret rensning for ejendomme i det åbne land er delvist finansieret af den pågældende grundejer, og restøkonomien afholdes af Fredericia Spildevand og Energi A/S. Som udgangspunkt er vådområdeindsatsen og anlægsprojekterne på vandløbsområdet 100 % statsfinansierede. Det har dog vist sig, at der kan være behov for en mindre kommunal medfinansiering til projekterne for at kunne gennemføre disse. Teknik & Miljø har midler inden for de sædvanlige budgetmæssige rammer og via spar/lån til at håndtere mindre ekstraudgifter. Vurdering: Tidsplanen for gennemførelse af projekterne har været stram, men projekterne har været prioriteret højt. De resterende projekter forventes at blive gennemført som beskrevet i planen, forudsat - at lodsejerne deltager frivilligt - at den statslige finansiering afklares for vådområdeprojektet - at der er en (ret beskeden) kommunal økonomi til rådighed Der er tre projekter, som endnu er under forberedelse, men hvor anlægsfasen ikke er påbegyndt (januar 2015). Det vurderes hensigtsmæssigt, at tilrette handleplanen efter endt høring i maj 2015 med disse projekters status, så der medio 2015 kan vedtages en ajourført handleplan. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Fredericia Kommunes Vandhandleplan vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 17. marts til 13. maj 2015 at Teknik & Miljø bemyndiges til at færdigredigere planforslaget, inden det offentliggøres Bilag: Åben - Bilag 1: Forslag til Fredericia Kommunes vandhandleplan , offentlig høring.pdf Åben - Bilag 2: Vandoplandsplan for kvælstof for Lillebælt - Jylland, 19. januar 2015.xlsx Side 5

6 Åben - Bilag 3: Vandoplandsplan for fosfor, Lillebælt Jylland, oktober 2014.xlsx Åben - Bilag 4: Oversigtskort over vandløb i Fredericia Kommune Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 6

7 7 Fredningssag for Hyby Fælled - høringssvar Sagsnr.:14/6440 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del har holdt offentligt møde vedr. forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening om fredning af Hyby Fælled. Mødet blev afholdt fredag den 23. januar 2015, og Christian Bro samt Kenny Bruun Olsen deltog som repræsentanter for Fredericia Kommune. Der var en del forskellige mundtlige indlæg, som blev taget til referat af Fredningsnævnet. Samtidig fik alle mulighed for at indsende skriftlige høringssvar inden 1. marts Miljø- og Energiudvalget skal derfor tage stilling til, hvorvidt Fredericia Kommune skal afgive et skriftligt høringssvar i sagen. Økonomiske konsekvenser: Den aktuelle sag har ingen økonomiske konsekvenser. Afhængig af omfattede arealer og udformning vil en eventuel fredning kunne pålægge kommunen udgifter mht. pleje mv. Vurdering: Et skriftligt høringssvar vil af flere årsager kunne være en fordel. Herunder gør sig ikke mindst det forhold gældende, at et skriftligt høringssvar kan dokumentes. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at udvalget beslutter, hvorvidt kommunen skal afgive et skriftligt høringssvar at udvalget i givet fald bemyndiger udvalgsformanden og udvalgsnæstformanden til at fastlægge og afgive høringssvaret Bilag: Åben - Fredningsforslag.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 7

8 8 Brugerbetaling for fiskeri fra kommunale arealer Sagsnr.:14/10610 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget har ønsket at få undersøgt muligheden for at indføre brugerbetaling på fiskeri fra kommunalt ejede arealer, idet der bruges ressourcer på at forbedre fiskevandene. Potentialer og muligheder for brugerbetaling i forbindelse med friluftsliv i øvrigt i Fredericia kommune i form af guidede naturoplevelser samt forskellige arrangementer på kommunal jord, behandles i en anden sag på dagsordenen. Fiskevande dækker over vandløb, søer og kystvande. Den nuværende lovgivning fastsætter, at enhver kan udøve lystfiskeri med stang, pilk eller lignende lette håndredskaber, når reglerne om lystfiskertegn er overholdt. Samtidig er der fri adgang og opholdsmuligheder på stranden for enhver. Det er derfor ikke muligt at opkræve brugerbetaling for kystfiskeri. Retten til at drive fiskeri i ferskvand tilkommer ejeren af den grund, der støder op til fiskevandet, medmindre andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet. Alle, der udøver lystfiskeri, skal have gyldigt lystfiskertegn. Undtaget er personer under 18 år, personer, der har ret til at oppebære folkepension, personer, der har fritidsfiskertegn, samt grundejeren. Fiskeri med net og ruser kræver fritidsfiskertegn og er ikke omfattet af denne vurdering af lystfiskeri. Hovedparten af vandløbene i kommunen er af beskeden størrelse i forhold til bredde og dybdevariation. Dermed er der begrænsede fiskeinteresser i forhold til fiskeri med fiskestang. De m af Spang Å (afløbskanalen fra Rands Fjord) vurderes at være det mest relevante vandløb for fiskeri mod betaling. Der findes over 300 søer i kommunen. Især de større søer kan indeholde en fiskebestand, som kunne være interessant ud fra et lystfiskersynspunkt. Madsbyparkens Sø, enkelte matrikler ved Rands Fjord, søen ved Højskolen (Snoghøj) og større regnvandsbassiner (eks. Svanesøen) kunne være relevante. For Voldgravene er der allerede en betalingsordning. Status og historik Natur & Miljø og Sundhedssekretariatet drøftede omkring 2012, om det var muligt at tilbyde kommunens borgere gratis fiskeri i relevante kommunale fiskevande. Ideen var, at få flere ikke-sportsinteresserede borgere (mere) ud i naturen. Ideen blev ikke fulgt op på grund af manglende ressourcer. Side 8

9 Når Teknk & Miljø er blevet spurgt om fiskeri, har tilbagemeldingen hidtil været, at der frit kan fiskes med stang fra kommunale arealer langs vandløb og søer, når der er lovlig adgang til disse. Turistinformationen har modtaget et kort, der viser, hvilke arealer der er kommunale. Fredericia Sportsfiskerforening er også orienteret. Det betyder, at den nuværende ordning indbærer, at der er frit fiskeri fra kommunale arealer. I Voldgravene er der dog allerede en betalingsordning Der er indgået aftale mellem Fredericia Sportsfiskerforening og Fredericia Kommune i Voldgravsordningen er senest revideret november Der kræves fiskekort for at fiske i voldgravene. Fiskekortet sælges via nettet, via Turistbureauet og fiskeributikker og koster 20 kr. via lystfiskerne og 25 kr. via Turistbureauet. Sportsfiskerne har påtaget sig at kontrollere, at lystfiskerne har fisketegn. og der er god selvjustits i forhold til at fjerne affald. Der er indgået en 1-årig aftale for 2014 (udløber april 2015), hvor salget af fiskekort sker via Fredericia Sportsfiskerforening. Som forudsætning for aftalen, blev det aftalt, at: Evt. overskud fra salg af fiskekortene bør bruges til ungdomsarbejde i klubben eller information om fiskeri i voldgraven Prisen for fiskekortene må ikke overstige 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn (u. 18). Den endelige pris fastsættes dog af Fredericia Sportsfiskerforening Fredericia Sportsfiskerforening leverer 100 stk. fiskekort til salg fra Turistkontoret Det har ikke været muligt at få oplyst antal solgte fiskekort for 2014, men Sportsfiskerforeningen oplyser, at Voldgravene er relativt populære. For Rands Fjord gælder det, at alle frit kan sejle i båd uden motor (med de fredningsbegrænsninger, der findes). Da søen ikke er matrikuleret, er det staten, der ejer søen. Naturstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at der kan fiskes frit i Rands Fjord med fiskestang. Kolding Kommune oplyser, at der er gratis fiskeri i alle kommunalt ejede bynære søer. Kun Harte/Donssøerne er udlejet til Kolding Sportsfiskerforening. Det samme gælder den kommunale del af Kolding Å. Det kræver et fiskekort at fiske i søerne med fri fiskeret for at sikre, at det er kommunens borgere, der har glæde af ordningen. Sportsfiskerne sikrer kontrol med fiskekort og tilsyn med, at omgivelserne ser ordentlige ud. Fiskekort kan skrives ud via sportsfiskernes hjemmeside og hentes i grejbutikker. Kommunen har en lille årlig indtægt, og sikrer sig ved aftalen med sportsfiskerforeningen, at der tages hånd om affald, fiskekort mm. Side 9

10 Vejle Kommune oplyser, at de har/ønsker fri fiskeri i de kommunale søer. Fiskeretten på den kommunale del af Vejle Å er pr. tradition udlejet til Vejle Sportsfiskerforening. Der er ikke indgået aftale om, at sportsfiskerne skal sikre, at områderne ser ordentlige ud eller udøvelse af kontrol med fiskekort. Sportsfiskerne må i fornødent omfang selv fjerne kantvegetation og pil, så de kan komme til at fiske. Fra Naturstyrelsens arealer er der overvejende gratis og frit fiskeri. Fiskeretten i f.eks. Engelsborg Sø er dog udlejet til en sportsfiskerforening muligvis foranlediget af et tidligere ureguleret overfiskeri. Fiskekort (dagskort) kan købes ved Dagli Brugsen, som også står for udlejning af både. Fredericia Kommune har i samarbejde med Destination Lillebælt lavet en fiskeguide. Her formidles de lokale fiskemuligheder på det marine område. Der er kun medtaget marine områder, da de er vurderet at være mere robuste end ferskvande. Betalingsfiskeri Betalingsfiskeri kan gælde udvalgte kommunale søer (som hidtil) og vandløb eller generelt fra de kommunale arealer. En lystfisker, som betaler for at fiske fra kommunale arealer, vil forvente, at der rent faktisk er fisk, og at det er muligt at fiske. Det er primært ørred og gedde, der har lystfiskerinteresse. Dermed er nogle fiskevande relativt uinteressante, hvilket vil afspejles i den tilknyttede økonomiske værdi. Teknik & Miljø har ikke kendskab til fiskebestandene i de lokale søer. Følgende forhold er ikke undersøgt: Adgangsforhold til de kommunale matrikler med fiskeret og muligheden for at komme til at fiske. Vil det eksempelvis kræve pleje eller fjernelse af rørskov/buske/træer at nå åbent fiskevand eller evt. etablering af bro til at fiske fra? Langs Spang Å er der på størstedelen af det kommunale areal opvækst af pil langs vandløbet. Økonomiske konsekvenser: Den nuværende indtægt fra salg af fiskekort i voldgravene er ikke kendt, men er beskeden. Indtægten går pt. til Fredericia Sportsfiskerforening. Fredericia Kommune har dermed ikke nogen indtægt på fiskeri pt. Der er driftsudgifter på slåning af græs på volden og vedligeholdelse af (fiske)platforme. Disse driftsudgifter afholdes ikke på grund af fiskeriet, men giver bedre fiskemuligheder end i uplejet natur. Der er fra fiskernes side ønske om yderligere pleje (fjernelse af åkander). Indføres der betalingsfiskeri på yderligere kommunale arealer, forventes der driftsudgifter til sikring af adgang til fiskevandet. Side 10

11 Den økonomiske konsekvens af at indføre betalingsfiskeri afhænger af, hvilken model der indføres. Det er naturligvis en forudsætning for betalingsfiskeri, at de kommunale arealer med fiskeret ikke sælges. Prisen for et statsligt lystfiskertegn er 185 kr. for 12 måneder, 130 kr. for en uge, og 40 kr. for 1 dag og giver adgang til at fiske i alle kystvande. Den nuværende pris for et kommunalt fiskekort kan med den nuværende ordning være op til 50 kr. årligt og er pt. på 20 år. Havørred Fyn har i en lang årrække arbejdet med vandløbsrestaurering og udsætning af ørred på Fyn. Der er lavet en undersøgelse, der peger på, at fisketurister har skabt en lokal meromsætning på mindst 38 mio. kr. årligt på Fyn og øerne (Kilde: Danmarks Sportsfiskerforbund). Der er dermed en ikke-synlig positiv økonomi forbundet med at have godt ørredvand. Byrådet har netop vedtaget at fortsætte arbejdet i Destination Lillebælt for at styrke kommunens turismeprofil. Det kunne indebære fokus på mulighederne for øget fisketurisme. Vurdering: Det er muligt at indføre betalingsfiskeri fra kommunale arealer for vandløb og søer. En eventuel indtægt vurderes at være så beskeden, at det ikke er økonomien, der bør være drivkraft for at indføre betalingsfiskeri. Betalingsfiskeri forventes at medføre driftsudgifter, der overstiger indtægten. Indførelse af betalingsfiskeri, hvor indtægten går til kommunen, kræver: Ændring af den nuværende voldgravsordning Stillingtagen til, hvilke fiskevande, der er relevante Stillingtagen til en model for kommunalt betalt fiskeri (administration af fiskekort, pris for fiskekort, information om ordningen, kontrol med fiskekort, evt. restriktioner på fiskeriet) Betalingsfiskeri er ikke på linje med nabokommunernes håndtering af fiskevande. Spang Å er grænsevandløb til Vejle Kommune. Der fiskes pt. fra begge sider af vandløbet ved P-pladsen ved Egeskovvej. Indførelse af betalingsfiskeri vil resultere i, at der skal betales fiskekort på Fredericia Kommunes side, mens der kan fiskes gratis på Vejle Kommunes side. Der bør tages konkrete hensyn til fiskebestandene i vandløb og søerne, så overfiskning af rovfisk ikke resulterer i en ringere miljøtilstand. Samtidig kan der være arter, der bør udvises hensyn til, f.eks. pungmejser og fuglelivet i øvrigt langs Spang Å. Indførelse af en betalingsordning vil kræve en del forarbejde. Side 11

12 Generelt anbefales det, at kommunen rådfører sig med Fredericia Sportsfiskerforening, hvis der skal ske ændringer af reguleringen af fiskeriet. Dels besidder de en nødvendig viden om de konkrete fiskevande, og dels er de den mest indlysende samarbejdspartner. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med tankerne om indførelse af betalingsfiskeri Bilag: Åben - Bilag - betaling for lystfiskeri fra kommunale arealer.docx Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Der arbejdes ikke videre med brugerbetaling for fiskeri. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 12

13 9 Brugerbetaling for naturformidling mv. Sagsnr.:14/11799 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget har bedt om at få belyst potentialer og muligheder for brugerbetaling i forbindelse med friluftsliv i Fredericia Kommune. Denne sag belyser guidede naturoplevelser samt forskellige arrangementer på kommunal jord. Brugerbetaling for lystfiskeri fra kommunale arealer behandles på en særskilt sag på dagsordenen. Brugerbetaling for naturture Teknik & Miljø varetager forskellige formidlingsopgaver til borgere og skoleklasser. Det kan være guidede ture for borgere eller grønne arrangementer. Årligt arrangeres ca. 2-3 guidede ture ud i naturen, f.eks. cykeltur omkring Rands Fjord eller orkidétur i Trelde Skov. Derudover holder vi to større offentlige arrangementer (Skovens Dag og Naturens Dag) og 2-3 mindre events i forbindelse med Blå Flag strandene. Et par gange om året arrangerer vi et forløb med en skoleklasse, som bliver inddraget i naturgenopretning af et vandløb. Omfanget af guidede ture ud i naturen er meget begrænset. Opgaven varetages af vores naturvejleder (ansat på deltid) og naturmedarbejdere mv. i Teknik & Miljø, og de har kun begrænsede ressourcer til opgaven. Alle ture og arrangementer er gratis for offentligheden og skoleklasser. Vi opkræver kun betaling, hvis der indgår materialer til afholdelsen. Da vores naturvejleder ikke er ansat på fuld tid, har vi ikke mulighed for at tilbyde naturvejledning for andre grupper i kommunal regi. Naturture - praksis hos nabokommunerne Sammenligner vi med vores nabokommuner, Vejle, Kolding og Middelfart kommuner, viser det sig, at de har en tilsvarende prispolitik, hvad angår guidede naturture. Generelt er billedet således, at ture for offentligheden, skoler og institutioner er gratis. Vejle Kommune Naturvejledning i Vejle Kommune er gratis for offentligheden. Det samme gælder aktiviteter, som foregår i regi af Økolariet (temamøder, udstillinger, aktiviteter). Naturvejledning for grupper, foreninger, virksomheder og skoler udenfor kommunen er pålagt en betaling. Priser fremgår ikke af siden Middelfart Kommune I Middelfart Kommune er naturvejledning gratis for offentligheden (og for skoler og institutioner), medmindre der er et materialeforbrug forbundet med turen. Prispolitik fremgår her: angementer Side 13

14 For andre grupper (foreninger, firmaer, eksterne skoler/institutioner) opkræves betaling for naturvejledning - på samme måde som i Vejle Kommune. Kolding Kommune Kolding kører med samme differentiering for naturvejledning som Vejle og Middelfart. Eneste forskel er, at Kolding fortsat formidler gratis for foreninger under folkeoplysning, f.eks. spejdere. Prispolitik fremgår her Anden formidling Museerne i Fredericia Kommune forestår formidling af kulturhistorie. Det er gratis for alle kommunale skoler. Der er gebyr for andre efter aftale. Fredericia Turistbureau arrangerer guidede ture for offentligheden med brugerbetaling. Tilbyder også ture for grupper mod betaling, prispolitik fremgår her Turistbureauerne og museerne i vores tre nabokommunerne opkræver tilsvarende brugerbetaling for offentlige guidede ture. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Omfanget af guidede naturture for offentligheden i Fredericia Kommune er meget begrænset. Teknik & Miljø vurderer derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indføre opkrævning af brugerbetaling for offentlige ture, idet administrationen af en brugerbetalingsordning ikke vil stå i forhold til antallet af ture. Samtidig er vores praksis i overensstemmelse med vores nabokommuners praksis på området. Indtil videre er der ikke basis for at udvide naturvejledningen til skoleklasser uden for kommunen eller for særlige grupper, idet der ikke er ressourcer hertil. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med tankerne om indførelse af betaling for naturture mv. Side 14

15 Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Der arbejdes ikke videre med betaling for naturformidling mv. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 15

16 10 Orienteringssag: Miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af aktiviteter hos Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 9 og 11 Sagsnr.:12/1338 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har meddelt miljøgodkendelse samt revurdering af eksisterende miljøgodkendelse til Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 9 og 11. Dan Gødning A/S producerer kunstgødning til erhverv og detailhandel. Virksomheden har søgt om tilladelse til større oplag af råvarer og færdigvarer. Dan Gødning A/S har i miljøgodkendelsen lov til produktion af op til tons flydende gødning pr. år, hvilket er uændret i forhold til tidligere godkendelser. Dan Gødning A/S har januar 2012 overtaget virksomheden Univar A/S, Møllebugtvej 9 og ønsker i den forbindelse at etablere en tappehal samt et oplag af 135 tons koncentreret svovlsyre på denne matrikel. Desuden ønsker virksomheden at etablere yderligere 9 tanke af 25 m 3 til færdigvarer på Møllebugtvej 11. I miljøgodkendelsen lægges der bl.a. vægt på, at koncentreret svovlsyre opbevares miljømæssigt forsvarligt. Koncentreret svovlsyre er stærkt ætsende, og der sker en voldsom varmeudvikling ved reaktion med vand. Der er derfor stillet krav om, at tanken til svovlsyren placeres i en overdækket tankgård, således at eventuelt spild/udslip af svovlsyre ikke kan reagere med regnvand. Desuden etableres svovlsyretanken med en speciel tørrepotte, som forhindrer dannelse af kondensvand. Endelig stilles der vilkår om, at der etableres alarmer, som reagerer ved overfyldning og lækage. I forbindelse med miljøgodkendelsen og revurderingen har virksomheden etableret ny belægning i en række tankgårde og iværksat systematisk sortering af affald. Endelig er der i miljøgodkendelsen stillet skærpede krav i forhold til inspektioner af tanke med en volumen på over 200 m 3. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Bilag 1 Side 16

17 Åben - Oversigtskort Dan Gødning.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 17

18 11 Lukket - Orienteringssag: Håndhævelse Sagsnr.:14/12642 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Lukket Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 18

19 12 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/224 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orientering blev givet. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 19

20 Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Henning Due Lorentzen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere