Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd"

Transkript

1 Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

2

3 Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016

4 Rekruttering af nye censorer 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen Baggrundsinformation om censorformænd og korps Ny- og genbeskikkelse Rekruttering af censorer Censorernes kompetencer Opkvalificering af nye censorer Aftagercensorer Årsberetning og kontaktmøder 15

6

7 1 Indledning EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle censorkorpsenes formænd på universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. De maritime uddannelser har ikke censorkorps og indgår derfor ikke i undersøgelsen. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at opnå en bedre forståelse af, hvordan der rekrutteres til censorkorpsene. Metode Spørgeskemaet er formuleret af projektgruppen på baggrund af undersøgelsesspørgsmålene og indledende interviews med fem censorformænd. Spørgeskemaet er opsat til udsendelse per e- mail i programmet Inquisite og er derefter pilottestet af 7 personer i målgruppen. Personerne, der deltog i pilottesten, repræsenterede censorkorps på både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det var ligeledes tilstræbt, at de repræsenterede forskellige fagområder. På baggrund af resultaterne fra pilottesten er spørgeskemaet blevet tilpasset. Et enkelt spørgsmål er tilføjet, og enkelte spørgsmål er blevet omformuleret, for således at sikre, at målgruppen forstår spørgsmålene på den måde, som det var intenderet. Personerne, der deltog i pilottesten, modtog også det endelige spørgeskema og indgår dermed i populationen. Spørgeskemaet er sendt ud per via Inquisite, og det er sendt til alle nuværende censorformænd i Danmark på baggrund af kontaktoplysninger formidlet af censorkorpsets sekretariat. Spørgeskemaet er sendt via mail til 149 personer. Respondenterne havde fire uger til at udfylde spørgeskemaet, og der blev i denne periode udsendt to rykkere til de respondenter, der ikke havde besvaret skemaet. Efter endt indsamlings- og påmindelsesprocedure var der indkommet 123 svar, hvilket giver en samlet svarprocent på 83 %. I tabellen nedenfor ses svarprocenter fordelt på sektorer. En respondent er trukket fra populationen grundet mangelfulde besvarelser, hvorved det endelige analysegrundlag for rapporten er 122 censorformænd. Derudover er der bestemte spørgsmål, hvor analysegrundlaget er mindre grundet filterspørgsmål, der har ledt respondenterne udenom enkelte spørgsmål. Dette gælder spørgsmål, hvor der er spurgt uddybende ind til tidligere svarangivelser. Ved nogle spørgsmål kan et mindre analysegrundlag være et resultat af, at respondenten har valgt ikke at angive et svar ved det pågældende spørgsmål. Tabel 1 Svarprocenten fordelt på professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter Besvarelser Population Censorformænd på professionshøjskoler og erhvervsakademier Censorformænd på professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter Censorformænd på universiteter Total Rekruttering af nye censorer 5

8 2 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen viser helt overordnet, at langt størstedelen af censorformændene mener, at rekrutteringen af nye censorer fungerer godt eller overvejende godt. Med hensyn til, hvordan censorformændene finder frem til nye censorer, er den mest benyttede metode indstillinger fra institutionerne. Censorformændene anvender dog for de flestes vedkommende også andre metoder som fx anbefalinger fra eget netværk. Den mindst anvendte metode er annoncering i aviser, i fagblade og på internettet. Censorformændene indhenter forskellige typer af dokumentation, bl.a. CV, men blot 4 % af censorformændene afholder samtaler med alle ansøgere. Censorformændene skal i forbindelse med en ny beskikkelsesperiode udskifte mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset. Det er der en lille andel af censorformændene, der i forbindelse med sidste ny- og genbeskikkelse ikke levede op til. Undersøgelsen viser også, at der er mange forskellige årsager til, at censorer ikke bliver genbeskikket ved beskikkelsesperiodens afslutning, herunder at der har været klaget over en censor. Under halvdelen af censorformændene vurderer, at undervisningserfaring har betydning for, om en censor bliver en god censor. Til gengæld vurderer de, at specifikke kompetencer inden for et eller flere fag, som indgår i uddannelsen, og indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forskellige elementer, metoder mv. har stor betydning. Endvidere viser undersøgelsen, at størstedelen af censorformændene ikke gennemfører opkvalificering af nye censorer med hensyn til at klæde dem på til censorrollen og heller ikke har planer om det i fremtiden. 2.1 Baggrundsinformation om censorformænd og korps 30 % af censorformændene har været censorformand i mellem 1 og 3 år, og 25 % mellem 4 og 6 år, jf. tabel 2. En femtedel har været censorformand i 7-10 år, mens de resterende 25 % har været censorformand i 11 år eller mere. Tabel 2 Hvor mange år har du været censorformand? 1-3 år år år år år eller derover Total Ser vi nærmere på, hvor mange uddannelser de enkelte korps dækker, angiver 35 % af censorformændene, at deres korps dækker én uddannelse, og 39 %, at korpset dækker 2-5 uddannel- Rekruttering af nye censorer 6

9 ser, jf. tabel 3. De resterende 26 % af censorformændene angiver, at deres korps dækker 6 uddannelser eller mere. Tabel 3 Hvor mange uddannelser dækker dit korps? Over Total Ny- og genbeskikkelse Det varierer, hvor stor en procentdel af censorerne der har afholdt eksamener inden for den sidste beskikkelsesperiode, jf. tabel % af censorformændene angiver, at mellem 91 og 100 % af censorerne har afholdt eksamener. 12 % angiver, at det er mellem 81 og 90 %, og 15 %, at det er mellem 75 og 80 %. En femtedel af censorformændene angiver, at det er mellem 25 og 74 % af censorerne, der har afholdt eksamen inden for den sidste beskikkelsesperiode. 2 %, svarende til tre censorformænd, angiver, at mellem 0 og 24 % af censorerne har afholdt eksamener inden for den sidste beskikkelsesperiode. 33 % af censorformændene angiver, at de ikke ved, hvor stor en procentdel af censorerne i deres censorkorps der har afholdt eksamener inden for den sidste beskikkelsesperiode. Tabel 4 Hvor stor en procentdel af censorerne i dit censorkorps har cirka afholdt eksamener inden for den sidste beskikkelsesperiode? 0-24 % % % % % Ved ikke Total Note: I visse tilfælde har respondenten angivet et interval. I den sammenhæng er der i videre beregninger brugt et gennemsnit af denne angivelse. Ifølge de bekendtgørelser, der regulerer censorkorpsene, beskikkes censorerne for 4 år ad gangen. Ved hver ny beskikkelsesperiode skal mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset udskiftes. I forbindelse med sidste ny- og genbeskikkelse udskiftede 15 % af censorformændene under 25 % af censorerne, jf. tabel % udskiftede mellem 25 og 30 % af censorerne, og 16 % udskiftede mellem 31 og 40 %. 5 %, svarende til seks censorformænd, udskiftede mellem 41 og 50 %, mens 2 %, svarende til tre censorformænd, udskiftede 51 % eller derover. De resterende 18 % af censorformændene angiver, at de ikke ved, hvor stor en procentdel af censorerne de udskiftede. Rekruttering af nye censorer 7

10 Tabel 5 Hvor stor en procentdel af censorkorpset blev cirka udskiftet i forbindelse med sidste ny- og genbeskikkelse? 0-24 % % % % % eller over 3 2 Ved ikke Total Note: I visse tilfælde har respondenten angivet et interval. I den sammenhæng er der i videre beregninger brugt et gennemsnit af denne angivelse. Der er forskellige årsager til, at censorer ikke bliver genbeskikket ved beskikkelsesperiodens afslutning, jf. tabel % svarer, at det kan skyldes, at en censor selv melder fra på grund af pensionering, nyt job, flytning eller lignende. 48 % angiver, at det kan skyldes, at en censor ikke har afholdt eksamener indenfor den senest afsluttede beskikkelsesperiode, mens 14 % angiver, at det kan skyldes, at der er blevet klaget over den pågældende censor. 14 % af censorformændene angiver, at nedlæggelse af det eller de fag, den pågældende censor har kompetence i, er en årsag til, at censorer ikke bliver genbeskikket, mens 10 % angiver, at det sker ved simpel lodtrækning. Under kategorien Andet nævnes blandt andet, at det er et krav ifølge bekendtgørelsen, at 25 % skal udskiftes ved genbeskikkelse, at der har været fejlrekruttering ved forrige beskikkelse, at en censor har takket nej til censoropgaver flere gange, at censor ikke søger om genbeskikkelse, og ønske om fornyelse af censorkorps. Tabel 6 Hvad er de primære årsager til, at censorer ikke bliver genbeskikket ved beskikkelsesperiodens afslutning? (N = 103) At en censor ikke har afholdt eksamener indenfor den senest afsluttede beskikkelsesperiode 48 At der er blevet klaget over den pågældende censor 14 At en censor selv melder fra på grund af pensionering, nyt job, flytning eller 83 lignende Nedlæggelse af det eller de fag, den pågældende censor har kompetence i 14 Simpel lodtrækning 10 Andet 52 Total 219 Note: Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at afgive mere end ét svar, og derfor summer totalen op til mere end 100 %. 2.3 Rekruttering af censorer Størstedelen af censorformændene vurderer samlet set, at rekrutteringen af nye censorer fungerer godt (66 %) eller overvejende godt (32 %), jf. figur 7. 2 %, svarende til to censorformænd, angiver, at de vurderer, at den nuværende rekruttering af nye censorer fungerer overvejende dårligt. Ingen censorformænd angiver, at de vurderer, at rekruttering af nye censorer fungerer dårligt. Blandt dem, der vurderer, at rekruttering af nye censorer fungerer godt, fremhæves blandt andet, at de er censorformænd for små fag, hvor alle kender alle, hvilket letter rekruttering. Den tætte kontakt til uddannelsesinstitutionerne ifm. rekruttering fremhæves også som en fordel. En Rekruttering af nye censorer 8

11 af de to censorformænd, som vurderer, at rekrutteringen af nye censorer fungerer overvejende dårligt, uddyber, at det skyldes, at aflønning ikke står mål med arbejdsindsatsen. Tabel 7 Hvordan vurderer du samlet set, at rekrutteringen af nye censorer fungerer? Godt Overvejende godt Overvejende dårligt 2 2 Dårligt 0 0 Total Omkring en tredjedel af censorformændene (30 %) rekrutterer løbende nye censorer til deres censorkorps, jf. tabel 8. 9 % rekrutterer flere gange årligt, og 5 % rekrutterer hhv. 1 gang årligt og hvert andet år. 28 % af censorformændene rekrutterer kun i forbindelse med en ny beskikkelsesperiode. De resterende 23 % af censorformændene har angivet andet. Det dækker bl.a. over ad hoc-rekruttering, at der primært rekrutteres i forbindelse med ny beskikkelsesperiode men suppleres ved behov. Tabel 8 Hvor ofte rekrutterer I nye censorer til korpset (ud over ved ny beskikkelsesperiode)? Løbende, når der er behov Flere gange årligt gang årligt 6 5 Hvert andet år 6 5 Kun i forbindelse med en ny beskikkelsesperiode Andet Total Med hensyn til, hvordan censorformændene finder frem til nye censorer, er den metode, flest benytter, indstillinger fra institutionerne (77 %). Censorformændene anvender dog for de flestes vedkommende også andre metoder, jf. tabel 9. Mere end halvdelen af censorformændene finder nye censorer på baggrund af uopfordrede henvendelser fra personer, der ønsker at være censorer (64 %), mens 55 % benytter sig af anbefalinger fra eget netværk. En anden anvendt metode er indstillinger fra nuværende censorer (49 %). Den metode, færrest anvender, er annoncering i aviser, i fagblade og på internettet. Det er der blot en fjerdedel af censorformændene, der benytter sig af (26 %). Af andre metoder nævnes blandt andet indstillinger fra undervisere, annoncering i netværk mv. Rekruttering af nye censorer 9

12 Tabel 9 Hvordan finder I frem til nye censorer? (N = 121) Indstillinger fra institutionerne 77 Uopfordrede henvendelser fra personer, der ønsker at være censorer 64 Anbefalinger fra dit eget netværk og lignende 55 Indstillinger fra nuværende censorer 49 Annoncering i aviser, i fagblade og på internettet 26 Andet 17 Total 288 Note: Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at afgive mere end ét svar, og derfor summer totalen op til mere end 100 %. I forbindelse med rekruttering af nye censorer indhenter censorformændene forskellige typer af dokumentation, jf. tabel % indhenter CV, 55 % anvender en standardskabelon, som skal udfyldes af ansøger, og 43 % indhenter anbefaling fra fagpersoner eller arbejdsgiver (mundtlig eller skriftlig). Omkring en tredjedel indhenter en motiveret ansøgning (34 %), mens 30 % indhenter eksamensbevis. Standardskabelon, som skal udfyldes af andre med kendskab til ansøgers kompetencer, indhentes af 2 %, svarende til to censorformænd. Endelig er der 3 %, som ikke indhenter nogen af de listede former for dokumentation. Under kategorien Andet er blandt andet gennemgang af LinkedIn-profil, indhentning af publikationslister og indhentning af ph.d.- udtalelser. Tabel 10 Hvilken dokumentation indhenter I i forbindelse med rekruttering af nye censorer? (N = 119) Eksamensbevis 30 CV 72 Motiveret ansøgning 34 Standardskabelon, som skal udfyldes af ansøger 55 Anbefaling fra fagpersoner eller arbejdsgiver (mundtlig eller skriftlig) 43 Standardskabelon, som skal udfyldes af andre med kendskab til ansøgers 2 kompetencer Ingen af ovenstående 3 Andet 21 Total 260 Note: Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at afgive mere end ét svar, og derfor summer totalen op til mere end 100 %. Rekruttering af nye censorer 10

13 Flertallet af censorformænd afholder ikke samtaler med ansøgere (78 %), jf. tabel % afholder samtaler med nogle af ansøgerne, mens 4 % afholder samtaler med alle ansøgere. Tabel 11 Afholder I samtale med ansøgerne? Ja, med alle 5 4 Ja, med nogle Nej Total % af censorformændene inddrager uddannelsesinstitutionerne i den endelige indstilling til Styrelsen for Videregående Uddannelse om ny- eller genbeskikkelse af censorer. Uddannelsesinstitutionerne inddrages på forskellige måder: 64 % af censorformændene inddrager institutionerne via uformel dialog (herunder eller telefon), 28 % gennem skriftlig høring, og 23 % via møder med ledernetværk, rektorer og lignende, jf. tabel 12. Af andre former for inddragelse af uddannelsesinstitutionerne nævnes blandt andet, at institutionerne godkender indstillingen, tæt dialog mv. Tabel 12 Hvordan inddrages uddannelsesinstitutionerne i den endelige indstilling til styrelsen om ny- eller genbeskikkelse af censorer? (N = 115) Gennem skriftlig høring 28 Via møder med ledernetværk, rektorer og lignende 23 Uformel dialog (herunder eller telefon) 64 Uddannelsesinstitutionerne inddrages ikke 17 Andet 15 Total 147 Note: Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at afgive mere end ét svar, og derfor summer totalen op til mere end 100 %. Rekruttering af nye censorer 11

14 2.4 Censorernes kompetencer I spørgeskemaet blev censorformændene spurgt om, hvilke kompetencer og egenskaber der efter deres vurdering har betydning for, om en ny censor bliver en god censor, jf. tabel 13. I prioriteret rækkefølge ser listen således ud: Specifikke kompetencer inden for et eller flere fag, som indgår i uddannelsen (98 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forskellige elementer, metoder mv. (96 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) Kendskab til det arbejdsmarked, uddannelsen/uddannelserne er rettet mod (85 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) Erfaring med eksamensafholdelse (69 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) Undervisningserfaring (45 % svarer I høj grad eller I nogen grad ). Tabel 13 I hvilken grad har følgende kompetencer og egenskaber efter din vurdering betydning for, om en ny censor bliver en god censor? I høj grad (%) I nogen grad (%) I mindre grad (%) Slet ikke (%) Total Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens forskellige elementer, metoder mv. (N = 122) Kendskab til det arbejdsmarked, uddannelsen/uddannelserne er rettet mod. (N = 122) Specifikke kompetencer inden for et eller flere fag, som indgår i uddannelsen. (N = 122) Erfaring med eksamensafholdelse. (N = 121) Undervisningserfaring. (N = 121) Censorformændene er også blevet spurgt om, hvor relevante forskellige forhold er for, at deres censorkorps samlet set kan varetage sine opgaver, jf. tabel 14. I prioriteret rækkefølge ser listen således ud: At der er censorer inden for alle fag eller fagområder, der indgår i uddannelsen (97 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) At aftagercensorer har opdateret viden om nye teorier og metoder inden for et eller flere fag, der indgår i uddannelsen (95 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) At der er censorer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser (aftagercensorer) (91 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) At der er en ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige censorer (51 % svarer I høj grad eller I nogen grad ) At der er censorer tilknyttet udenlandske uddannelsesinstitutioner (23 % svarer I høj grad eller I nogen grad ). Rekruttering af nye censorer 12

15 Tabel 14 Hvor relevant mener du, at følgende er for, at dit censorkorps samlet set kan varetage sine opgaver? I høj grad relevant (%) I nogen grad relevant (%) I mindre grad relevant (%) Slet ikke relevant (%) At der er censorer inden for alle fag eller fagområder, der indgår i uddannelsen (N = 122) At der er censorer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser (aftagercensorer). (N = 122) At der er en ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige censorer. (N = 122) At der er censorer tilknyttet udenlandske uddannelsesinstitutioner. (N = 121) At aftagercensorer har opdateret viden om nye teorier og metoder inden for et eller flere fag, der indgår i uddannelsen. (N = 122) Opkvalificering af nye censorer Størstedelen af censorformændene gennemfører ikke opkvalificering af nye censorer med hensyn til at klæde dem på til censorrollen (71 %). Omkring en fjerdedel gennemfører opkvalificering (27 %), mens 3 % ikke ved, om der gennemføres opkvalificering af nye censorer, jf. tabel 15. Et lignende billede tegner sig, når man ser på, om censorformændene planlægger at gennemføre opkvalificering af nye censorer i fremtiden. Ca. en fjerdedel af censorformændene planlægger således at gennemføre opkvalificering, jf. tabel 16. Det fremgår af censorformændenes uddybende besvarelse, at der er tale om meget forskellige former for opkvalificering: introduktionskurser, hvor regelsæt, god censorskik mv. gennemgås, mere uformelle møder, personlig samtale og vejledning af censor, skriftlig vejledning mv. Tabel 15 Gennemfører I opkvalificering af nye censorer med hensyn til at klæde dem på til censorrollen (ud over obligatoriske censormøder)? Ja Nej Ved ikke 3 3 Total Rekruttering af nye censorer 13

16 Tabel 16 Planlægger I at gennemføre opkvalificering af nye censorer i fremtiden? Ja Nej Total Note: Der indgår kun respondenter, der har svaret Nej eller Ved ikke til, om der gennemføres opkvalificering af nye censorer. Censorformændene er delt i to, når det kommer til deres oplevelse af, hvorvidt der er behov for et mere standardiseret introkursus for nye censorer med hensyn til at klæde dem på til censorrollen, jf. tabel 17. Omkring halvdelen mener, at der i høj grad (18 %) eller i nogen grad (30 %) er et behov. Den anden halvdel mener, at der i mindre grad (36 %) eller slet ikke (16 %) er behov for et mere standardiseret introkursus. Tabel 17 I hvilken grad oplever du, at der er behov for et mere standardiseret introkursus for nye censorer med hensyn til at klæde dem på til censorrollen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total Rekruttering af nye censorer 14

17 2.6 Aftagercensorer Omkring halvdelen af censorformændene angiver, at de mener, at aftagercensorer er lige anvendelige i forbindelse med alle prøveformer (49 %), jf. figur % mener, at aftagercensorer er særligt anvendelige i forbindelse med afsluttende eksamensprojekter på erhvervsakademierne, professionsbacheloropgaver, bachelorprojekter og specialer, og 31 %, at de er særligt anvendelige i forbindelse med afgangsprojekter på diplom- og masteruddannelser. Omkring en fjerdedel af censorformændene vurderer, at aftagercensorer er særligt anvendelige i forbindelse med mundtlige prøver (ekskl. afsluttende eksamensprojekter) (24 %), og omkring hver tiende, at de er særligt anvendelige i forbindelse med skriftlige prøver (ekskl. afsluttende eksamensprojekter) (13 %). Tabel 18 Er der prøveformer, hvor aftagercensorer efter din vurdering er særlig anvendelige? (N = 122) Ja, i forbindelse med afsluttende eksamensprojekter (EA), professionsbacheloropgaver, 46 bachelorprojekter og specialer Ja, i forbindelse med afgangsprojekter på diplom- og masteruddannelser 31 Ja, i forbindelse med skriftlige prøver (ekskl. afsluttende eksamensprojekter) 13 Ja, i forbindelse med mundtlige prøver (ekskl. afsluttende eksamensprojekter) 24 Nej, de er lige anvendelige i forbindelse med alle prøveformer 49 Ved ikke 1 Total 164 Note: Til dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at afgive mere end ét svar, og derfor summer totalen op til mere end 100 %. 2.7 Årsberetning og kontaktmøder Ifølge bekendtgørelserne, der regulerer censorkorpsene, skal hvert censorkorps afgive en årlig beretning til uddannelsesinstitutionerne. Mere end halvdelen af censorformændene vurderer, at uddannelsesinstitutionerne anvender censorformandskabets årsberetning (56 % svarer I nogen grad eller I høj grad ), jf. tabel 19. En fjerdedel mener kun, dette gør sig gældende i mindre grad, mens 3 % vurderer, at uddannelsesinstitutionerne slet ikke anvender censorformandskabets årsberetning. 1 %, svarende til én censorformand, angiver, at han/hun ikke indsender årsberetning. Endelig er der 16 %, der ikke har viden om, hvorvidt uddannelsesinstitutionerne anvender censorformandskabets årsberetning. Tabel 19 I hvilken grad vurderer du, at uddannelsesinstitutionerne anvender censorformandskabets årsberetning? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 4 3 % Indsender ikke årsberetning 1 1 % Har ikke viden om, hvorvidt uddannelsesinstitutionerne følger op % Total % Rekruttering af nye censorer 15

18 Ifølge bekendtgørelserne, der regulerer censorkorpsene, skal censorformandskabet medvirke til en løbende dialog om udviklingen i prøve- og eksamenssystemets kvalitet, herunder eksamensopgavernes kvalitet, ved mindst hvert andet år at afholde censormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem institutionerne og censorerne. Lidt over halvdelen af censorformændene har afholdt møder med alle uddannelsesinstitutioner enten enkeltvis (22 %) eller samlet (32 %), jf. tabel % har afholdt enkeltstående møder med nogle af uddannelsesinstitutionerne, mens 16 % har haft kontakt, men ikke holdt møde. Endelig har 2 %, svarende til to censorformænd, ikke haft kontakt til institutionerne i de seneste to år. Tabel 20 Hvilke møder er der afholdt med uddannelsesinstitutionerne i de seneste to år? Der er afholdt møder med alle uddannelsesinstitutioner enkeltvis % Der er afholdt møder med alle uddannelsesinstitutioner samlet % Der er afholdt enkeltstående møder med nogle af uddannelsesinstitutionerne % Der er ikke afholdt møder, men der har været en form for kontakt % Der har ikke været kontakt til institutionerne 2 2 % Total % Rekruttering af nye censorer 16

19

20 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport

7-trins-skalaen. Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen. Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 7-trins-skalaen Evaluering af anvendelsen af karakterskalaen Bilagsrapport 2013 7-trins-skalaen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart. Delanalyse 3 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 4 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderendes motivation ved studiestart Delanalyse 3 2016 Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse 1016 af 24. august 2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Tilrettelæggelse og planlægning Kapitel 3 Adgang til prøve Kapitel 4 Prøveformer Kapitel

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen. Delanalyse 4 Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 5 EVA FØLGER PÆDAGOGUDDANNELSEN Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen Delanalyse 4 2016 Karakterers betydning for

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2010/11 og 2011/12 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 4. april 2013 Perioden Denne beretning om 2010 2012 for Censorkorpset i matematik vedrører kun tiden efter 15. september 2010,

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Bilag til fagevaluering af kultur- og samfundsfagsgruppen på hf Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere