VIA 500 VIA Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI /2003 JS

2 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Indholdsfortegnelse: Inhaltsverzeichnis: 1.0 Vigtige informationer Wichtige Informationen Sikekrhedsinstruktioner Sicherheitshinweise Transport og oplagring Transport und Lagerung Opstilling og installation Aufstellung und Installation Opstilling Aufstellung Elektrisk tilslutning Elektrischer Anschluß Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Idriftsætning Inbetriebnahme Nedlukning Außerbetriebnahme NRG besparelse NRG-Einsparung Vedligeholdelse Wartung Kølemiddelkondensator Kältemittelkondensator Kondensatudledning Kondensatableiter Kontrolenheder Überwachungseinheit Kontrolenhed S Überwachungseinheit S Fejlafhjælpning med S Störungsbeseitigung mittels S Tilbehør Zubehör Kondensatudledning Kondensatableiter Kondensatudledning II Kondensatableiter II Kondensattømmeledning Kondensatablassleitung Garantibetingelser Garantiebedingungen Datablade Technische Datenblätter Tekniske datablade Technische Datenblätter Måltegninger Maßblätter Eldiagrammer Elektroschaltpläne Flowdiagrammer Flußdiagramme Reservedelsliste Ersatzteilliste / EG/EC Zertifikat/Certificate: Deutsch English

3 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 1.0 Vigtige informationer 1.1 Sikkerhedsinstruktioner Denne håndbog indeholder informationer og instruktioner vedr. drift og vedligeholdelse af vores køletørringsanlæg i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser. Trykdugpunktstemperaturen for køletørringsanlægget ligger på mellem 3 C og 7 C. Parametre, der har indflydelse på trykdugpunktet er luftgennemstrømningen (luftflowet), tryk og temperatur ved indgangen, samt kølemedietemperaturen. Køletørringsanlægget er blevet fremstillet i overensstemmelse med de gældende tekniske standards, se også kapitel 9.0. Før idriftsættelse af køletørringsanlægget kontrolleres, om de gældende sikkerhedsbestemmelser er blevet overholdt. Køletørringsanlægget skal altid monteres bag sikkerhedstrykventilen. Den ansvarlige person hos brugervirksomheden skal sørge for overholdelse af forskrifterne for bortskaffelse af kondensat. Anvendes sikkerhedsanordningerne ikke og overholdes de i vejledningen anførte instruktioner ikke, påtager producenten sig intet ansvar. Dette gælder for driften, vedligeholdelsen og reparationen af køletørringsanlægget, også selv om det ikke nævnes udtrykkeligt i vejledningen. Indgreb i beskyttelses- og sikkerhedsanordninger er ikke tilladt! Under garantien må kun faguddannede medarbejder fra producenten arbejde på kølekredsløbet. Efter udløbet af garantien bør disse arbejder kun udføres af faguddannede teknikere (iht. DIN 8975, del 3, afsnit Køletørringsanlægget må kun anvendes til tørring af trykluft. I modsat fald bortfalder enhver garanti automatisk. Modellerne 500 til er i væsentlig grad sikre iht. VBG 20. I tilfælde af overbelastning frakobler den kombinerede termo- og overstrømudløser køletørringsanlægget automatisk. Fremkommer der en FEJL-melding, kontrolleres iht. FEJLCHECKLISTEN. Når fejlårsagen er afhjulpet, starter køletørringsanlægget automatisk igen efter idriftsættelse. 1.2 Transport og opbevaring VIGTIGT: Køletørringsanlægget skal altid transporteres lodret. Kunden skal efterkontrollere umiddelbart ved modtagelse af anlægget, om det er komplet og uden beskadigelser. Dertil bruges transportdokumenterne. Ved mangler eller skader skal speditøren omgående udarbejde en skadesrapport, der derefter tilsendes forsikringsselskabet sammen med krav om skadeserstatning. Under transport og opbevaring må køletørringsanlægget ikke udsættes for temperaturer under 2 C og over 50 C. Luftfugtigheden må ikke overstige 90%. 2.0 Opstilling og installation 2.1 Opstilling Hoveddimensionerne og vægtoplysninger samt den nødvendige afstand mellem køletørringsanlæg og vægge eller lofter fremgår af bilagene (dimensionstegninger). De anførte oplysninger skal overholdes, for at køletørringsanlægget kan fungere korrekt. De anførte afstande skal overholdes, således at der kan gennemføres kontrol af kondensatbortledningen, samt for at sikre lufttilførsel og bortledning ved det luftkølede køletørringsanlæg. Køletørringsanlægget skal opstilles beskyttet mod vejrliget i en omgivelsestemperatur på ikke lavere end 2 C og ikke højere end 43 C. VIGTIGT: Tilsluttede rørledninger må ikke hvile på køletørringsanlægget! For hver ledning skal der anbringes mindst en holdeanordning i umiddelbar nærhed af køletørringsanlægget. Rørledninger, der tilsluttes køletørringsanlægget skal være monteret vibrationsfrit. Monteres køletørringsanlægget hængende på væg, skal væg- og loftsbeslagene være dimensioneret til køletørringsanlæggets hhv. rørføringens vægt. Der er placeret to nøglehuller på køletørringsanlæggets forstærkede ramme på anlæggets bagside, som anvendes ved montering på væg. Der kan anvendes fx skruer med diameter 10 mm (se dimensionstegning). Køletørringsanlægget bør monteres med bypassledning, hvis det er muligt, således at anlæggets kan gøres trykløst, når der skal udføres vedligeholdelse. Bypassledning med tilhørende dele kan fås som ekstraudstyr. VIGTIGT: Bypassledningen skal tilsluttes således på hovedledningen, at den ikke udsættes for spænding eller vibration. Skal der arbejdes på ledningsind- eller -udløb, skal køletørringsanlæggets tilslutninger fastholdes med egnet værktøj, således at de ikke kan drejes bort fra deres korrekte position. Der må ikke anvendes koniske gevind eller tilslutninger. Tilslutningsledningernes gevind må ikke udvides eller modificeres og skal tætnes korrekt. Ledningerne er dimensioneret for det anførte maks. tryk, nævnt på køletørringsanlæggets typeskilt. Forekommer der konstant, større snavsdannelse i den tilførte trykluft, fx større partikler eller emulsioner, sørger et foran koblet forfilter for at køletørringsanlæggets levetid ikke afkortes. 2

4 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 2.2 Elektrisk tilslutning Køletørringsanlægget skal installeres iht. el-diagrammet. Tilgangsledningernes diameter samt den lokale sikring skal svare til det maksimale strømforbrug iht. typeskiltet. Strømforsyningen sker via kabel og stik. Alle køletørringsanlæg er udstyret ON/OFF-kontakt. Den lokale sikring af anlæggene står kunden for. De tekniske data ses på typeskiltet hhv. fremgår af vedlagte tekniske datablad. Er køletørringsanlægget tilsluttet netspænding og tilkoblet (kontakten står på ON), lyser den grønne lampe for driftsklar. 3.0 Betjeningsvejledning 3.1 Idriftsætning VIGTIGT: Det er absolut nødvendigt, at køletørringsanlægget tilføres trykluft i langsom takt, for at udelukke, at køletørringsanlægget beskadiges af trykslag. Bypassledningernes ventiler skal åbnes langsomt, for at undgå trykslag. Luftindgangs- og udgangsventilerne forbliver lukkede i første omgang. Bypassledningen (såfremt monteret) er åbnet. Fremgangsmåden op til idriftsætning: Kablet tilsluttes nettet, så køletørringsanlægget får strøm. Afbryderen sættes på (ON). Køletørringsanlægget skal køres i ca. 10 minutter. Ved modeller med S7-kontrolenhed skifter tendensindikatoren S7 i løbet af 10 minutter fra rødt via gult til grønt område, uden at der tilføres trykluft. Fra nu af kører køletørringsanlægget korrekt, er driftsklar og kan langsomt tilføres tryk. VIGTIGT: Før idriftsætning tæthedskontrolleres hele installationen. Er hele installationen uden lækager, kan køletørringsanlægget idriftsættes iht. instruktionerne. 3.2 Nedlukning VIGTIGT: Det er absolut nødvendigt, at køletørringsanlægget gøres langsomt trykløs. Bypassventilerne skal ligeledes aktiveres langsomt, for at undgå trykstød. Pas på! Også derefter står køletørringsanlægget stadig under tryk! Køletørringsanlægget skal gøres trykløst før hver vedligeholdelse. Hertil åbnes trykbegrænsningsventilen ved køletørringsanlæggets udgang eller kondensatudløbsventilen aktiveres. Først skal en eventuel installeret bypassledning åbnes langsomt. Luftindgangs- og udgangsventilerne skal være lukkede. Køletørringsanlægget slukkes (kontaktposition OFF) og netstikket trækkes ud. Via kondensatudledningsventilen slippes den resterende trykluft ud af køletørringsanlægget. VIGTIGT: Hvis ikke der findes en standard-kondensatudledning, skal der etableres en mekanisk betjenbar udluftning eller kondensatudledningen skal sikres på anden måde. 3.3 ESA-energibesparelse Den nye generation af vægmonterede køletørringsanlæg i -serien er udstyret med belastningsafhængig energibesparelse (ESA). Når køletørringsanlægget kører med delvis eller ingen belastning, tænder og slukker ESA de energibrugende elementer i køletørringsanlægget automatisk efter behov. Dette sker ved at nedkølingstemperaturen t 3 ved pladevarmeveksleren måles konstant og ikke nødvendig energi lagres. Efter automatisk slukning af køletørringsanlægget udnyttes den nødvendige køleenergi fra varmevekslerens kuldelager, indtil køletørringsanlægget igen kobler til, afhængigt af temperaturen. På denne måde yder køletørringsanlægget sit bidrag til besparende, effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer og skåner miljøet. 4.0 Vedligeholdelse 4.1 Kølemiddelkondensator VIGTIGT: Før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder tages køletørringsanlægget ud af drift (se 3.2). Køletørringsanlæggenes ydeevne reduceres i samme grad, som snavsansamlingerne i kondensatorerne tager til. Kølemiddelkompressoren skal være slukket (anlægget gøres strømløst). Den luftkølede kondensator rengøres med en blød børste. Forinden aftages kabinetdelene. Afhængigt af snavsmængden skal dette arbejde udføres med regelmæssige intervaller. 4.2 Kondensafledning Kondensatafledningsenheden skal rengøres regelmæssigt, for at sikre korrekt funktion. Rengøringsfrekvensen afgøres af kondensatets mængde og tilstand. Fremgangsmåden ved rengøringen varierer, afhængigt af kondensatafledningstypen. I afsnit 6.1 anføres vedligeholdelsesinstruktionerne for standard-kondensatafledninger. Anvendes en anden kondensatafledning, gælder pågældende types vejledning. 5.0 Kontrolenhed 5.1 Kontrolenhed S7 Kontrolenheden S7 findes på metalfrontstykkets højre side. Kontrolenheden S7 er en tendensindikator, som viser den nedkølede tryklufts temperatur t 3 på en trefarvet skala: grøn, gul og rød: Grønt område: Indikerer at køletørringsanlægget arbejder korrekt. Gult område: Indikerer når det lyser, at der sker en kortvarig overbelastning. Rødt område: Indikerer at tryklufttemperaturen t 3 har overskredet 10 C. Blåt område: Indikerer at køletørringsanlægget ikke arbejder korrekt. Nedkølingstemperaturen er for lav. 3

5 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 5.2 Fejlafhjælpning med S7-kontrolenheden Fejl Kondensator er snavset Ventilatorsvigt Overbelastning på grund af for stort flow Svigt i kølemiddelkompressoren, motorens sikkerhedsafbryder aktiveret Kølemiddel mangler Rumtemperaturen for høj Kontrolenhed S7 Afhjælpning Snavset fjernes Ventilator udskiftes eller kundeservice tilkaldes Kontrol af driftsdata Kundeservice tilkaldes Kundeservice tilkaldes Lokalet ventileres Kundeservice tilkaldes 6.0 Tilbehør 6.1 Kondensatudleder til Nærværende betjeningsvejledning omfatter den standardmæssig indbyggede kondensatudleder. Kondensatudlederen er en sikkert fungerende, mekanisk svømmer-kondensatudleder, egnet til udledning af vand, olie samt snavsemulsioner. VIGTIGT: Under installationen må der ikke være kraftpåvirkning på kondensatudlederen, da de indvendige dele ville blive beskadiget. Evt. skal kondensatudlederen understøttes hhv. modholdes under installationen. Anvendes andre kondensatudledere, gælder de pågældende kondensatudlederes betjeningsvejledninger. VIGTIGT: Køletørringsanlægget skal være trykløst, før der arbejdes på kondensatudlederen! For at sikre korrekt funktion skal kondensatudlederen rengøres med regelmæssige mellemrum. Intervallet afhænger af kondensatmængden og -tilstanden. Ved rengøring kontrolleres evt. det integrerede filterelement med hensyn til snavstilsætning og skader. Efter første idriftsætning bør kondensatoren kontrolleres og rengøres første gang efter senest 8 til 10 dage. Er kondensatet relativt ren (afhængigt af den tilførte trykluft) og snavsansamlingen meget lav, kan rengøringsintervallerne udvides tilsvarende. Drej på den manuelle tømmeskrue, for at gøre køletørringsanlægget trykløst for udtømning af kondensatresten. Der gælder følgende regler: Åbning: Kondensatopsamleren trykkes let opad og drejes mod uret 30. Nu kan kondensatopsamleren tages af. Lukning: Kondensatopsamleren placeres igen og drejes med uret. VIGTIGT: Efter vedligeholdelse skal trykaflastningsventilen lukkes igen. 6.2 Kondensatudleder til Kondensatafledning, egnet til afledning af vand-, olie- og snavsemulsioner. NB: Under installationen må der ikke være kraftpåvirkning på kondensatudlederen, da de indvendige dele ville blive beskadiget. Evt. skal kondensatudlederen understøttes hhv. modholdes under installationen. Kondensatudlederen vedlægges løst af transportgrunde og monteres på opstillingsstedet. NB: Køletørringsanlægget skal være trykløst, før der arbejdes på kondensatudlederen! For ikke at udsætte kondensatudlederen for risiko, rengøres den regelmæssigt, afhængigt af kondensatmængde og -tilstand. Efter første idriftsætning bør kondensatoren afmonteres og rengøres første gang efter senest 8 til 10 driftsdage. Er kondensatet relativt ren og snavsansamlingen lav, kan rengøringsintervallerne udvides tilsvarende. For at gøre køletørringsanlægget trykløst, kan kondensatrester udtømmes og køletørringsanlægget udluftes ved at dreje den manuelle tømmeskrue på kondensatudlederen. Følgende drejeretninger gælder Åbning: Dreje mod uret Lukning: Dreje med uret VIGTIGT: Efter vedligeholdelse skal trykaflastningsventilen lukkes igen. 6.3 Kondensattømmeledning VIGTIGT: Der må ikke bruges kraft mod kondensattømmeledningen, da indvendige dele ellers kan beskadiges. Kondensattømmeledningen skal monteres med fald og være tilstrækkelig dimensioneret og være fri for modtryk. Desuden skal undgås unødvendigt flowmodstand som rørbøjninger, niveauforskelle o. lign. VIGTIGT: Ubehandlet kondensat må ikke tilføres kloaksystemet! Olieholdigt trykluftkondensat er specialaffald og skal behandles specielt. Det må ikke indledes i det offentlige kloaksystem eller vandløb. De særlige forskrifter for bortskaffelse af kondensat skal overholdes. Kondensatbehandlingsenheder kan fås som tilbehør. Forespørgsel rettes til den relevante trykluftleverandør. 4

6 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 7.0 Garantibestemmelser Basis for ethvert garantikrav er enten et komplet udfyldt garantikort eller købsbilaget. Skader der er opstået på grund af ukorrekt behandling af køletørringsanlægget, er ikke omfattet af garantien. Ved henvendelser anmodes om fuldstændig oplysning om anlægsmodellen (se køletørringsanlæggets typeskilt). Udelukket fra garantien er Skader, opstået ved normalt slid Skader som følge af overbelastning af køletørringsanlægget Skader som følge af ukorrekt elektrisk tilslutning Skader som følge af ukorrekt anvendelse af anlægget Skader som følge af mangelfuld og forkert vedligeholdelse Skader som følge af ukorrekt installation Under den anførte garantitid må indgreb i kølekredsløbet kun udføres af producentens faguddannede teknikere. Krav inden for garantien kan kun gøres gældende, hvis køletørringsanlægget er i original tilstand. Forbehold for ændringer af enhver art uden forudgående meddelelse. 5

7 Bedienungs- und Wartungsanleitung 1.0 Wichtige Informationen 1.1 Sicherheitshinweise Dieses Handbuch enthält Informationen und Anleitungen zum Betrieb und zur Wartung unserer Drucklufttrockner entsprechend den gültigen Sicherheitsbestimmungen. Die Drucktaupunkttemperatur des Drucklufttrockners liegt zwischen 3 C und 7 C. Beeinflussende Parameter für den Drucktaupunkt sind der Luftdurchsatz, Druck und Temperatur am Eintritt, sowie die Kühlmediumstemperatur. Der Drucklufttrockner wurde in Übereinstimmung mit den gültigen technischen Normen hergestellt, siehe auch Kapitel 9.0. Vor dem Betrieb des Drucklufttrockners muß geprüft werden, ob die von offiziell anerkannten und sachkundigen Berufsverbänden veröffentlichten Sicherheitsanweisungen eingehalten wurden. Der Drucklufttrockner muß immer hinter dem Sicherheitsdruckventil montiert werden. Der Betreiber eines Drucklufttrockners hat die Vorschriften zur Kondensatentsorgung (Wasserhaushaltungsgesetz-WHG) einzuhalten. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorrichtungen und der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Hinweise übernimmt der Hersteller keine Verantwortung. Dies gilt für den Betrieb, die Instandhaltung und Reparatur des Drucklufttrockners, auch wenn dies nicht in diesem Handbuch ausdrücklich erwähnt wird. Eingriffe an den Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sind nicht erlaubt! Während der Garantiezeit ist es nur vom Fachpersonal des Herstellers gestattet, am Kühlkreislauf zu arbeiten. Nach der Garantielaufzeit sollten diese Arbeiten ausschließlich von Fachkundigen nach DIN 8975, Teil 3, Abschnitt 11.3 (amtlicher deutscher Normenausschuß) durchgeführt werden. Der Drucklufttrockner darf nur zum Trocknen von Druckluft eingesetzt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie automatisch. Die Modelle 500 bis sind eigensicher nach VBG 20. Im Falle einer Überbelastung schaltet der kombinierte Thermo- und Überstromschutzschalter automatisch den Kältemittelkompressor aus. Wenn eine FEHLER-Meldung angezeigt wird, nehmen Sie die STÖRUNGSCHECKLISTE der Überwachungseinheit zur Hand. Sobald die Störungsursache behoben ist, läuft der Drucklufttrockner nach Inbetriebnahme automatisch wieder an. 1.2 Transport und Lagerung WICHTIGER HINWEIS: Der Drucklufttrockner muß immer senkrecht transportiert werden. Anhand der Versanddokumente hat der Kunde unverzüglich nach der Lieferung zu prüfen, ob das Gerät komplett und schadlos ist. Bei Verlust oder Schäden hat der Spediteur unverzüglich einen Schadensbericht, der später bei der Versicherungsgesellschaft mitsamt der Schadenersatzforderung eingereicht wird, zu erstellen. Während des Transports und der Lagerung darf der Drucklufttrockner keinen Temperaturen unter 2 C und über 50 C ausgesetzt werden. Die Luftfeuchtigkeit darf 90 % nicht übersteigen. 2.0 Aufstellung und Installation 2.1 Aufstellung Die Hauptabmessungen und Gewichtsangaben sowie der nötige Abstand zwischen dem Drucklufttrockner und Wänden oder Decken sind im Anhang (Dimensionszeichnungen) erläutert. Diese Angaben müssen eingehalten werden, damit der Drucklufttrockner ordnungsgemäß funktionieren kann. Die angegebenen Abstände sind einzuhalten, damit eine Kontrolle des Kondensatableiters durchgeführt werden kann, sowie die Luftzufuhr und abfuhr der luftgekühlten Drucklufttrockner gewährleistet sind. Der Drucklufttrockner muß an einer witterungsgeschützten Stelle mit einer Umgebungstemperatur von nicht unter 2 C und nicht über 43 C aufgestellt werden. WICHTIGER HINWEIS: Angeschlossene Rohrleitungen dürfen nicht auf dem Drucklufttrockner abgestützt werden! Für jede Leitung muß in unmittelbarer Nähe des Drucklufttrockners mindestens eine feste Halterung vorgesehen werden. Die angeschlossen Rohre an den Drucklufttrockner müssen unbedingt Vibrationsfrei sein. Wird der Drucklufttrockner wandhängend montiert, so müssen die Wand- und Deckennhalterungen für das Gewicht des Drucklufttrockners bzw. Verrohrung ausgelegt sein. Für die wandhängende Montage sind zwei Schlüssellöcher in dem verstärkten Rahmen auf der Rückseite des Drucklufttrockners vorgesehen. Es können z.b. Schrauben mit einem Durchmesser von 10 mm (siehe Dimensionszeichnung) verwendet werden. Der Drucklufttrockner sollte wenn möglich mit einer Umgehungsleitung montiert werden, damit bei Wartungsarbeiten am Drucklufttrockner das Gerät drucklos gemacht werden kann. Eine Umgehungsleitung mit sämtlichen dazugehörenden Teilen ist als Sonderausstattung erhältlich. WICHTIGER HINWEIS: Die Umgehungsleitung muß solchermaßen an die Hauptleitung angeschlossen werden, daß sie keiner Spannung oder Vibration ausgesetzt ist. Wenn an den Leitungsein- oder -ausgängen gearbeitet werden muß, müssen die Anschlüsse des Drucklufttrockners mit geeignetem Werkzeug festgehalten werden, damit diese nicht in ihrer ordnungsgemäßen Position verdreht werden können. Es dürfen keine konischen Gewinde oder Anschlüsse verwendet werden. Die Gewinde der Anschlussleitungen dürfen nicht geweitet, oder verändert werden und müssen fachgerecht abgedichtet werden. Die Leitungen sind für den angegebenen Höchstdruck, der auf dem Typenschild des Drucklufttrockners angegeben ist, ausgelegt. Bei einem dauerhaften, stärkeren Verschmutzungrad der eingespeisten Druckluft, wie z.b größere feste Partikel oder Emulsionen, beugt ein vorgeschalteter Vorfilter einer möglichen Verkürzung der Standzeit des Drucklufttrockners vor. 6

8 Bedienungs- und Wartungsanleitung 2.2 Elektrischer Anschluß Der Drucklufttrockner muß wie im Schaltbild dargestellt installiert werden. Der Querschnitt der Zugangsleitungen und die lokale Absicherung müssen dem maximalen Stromverbrauch laut Typenschild entsprechen. Die Stromversorgung erfolgt über Kabel und Stecker. Alle Drucklufttrockner verfügen über einen EIN/AUS-Schalter (ON/OFF). Die lokale Absicherung der Geräte erfolgt kundenseitig. Die technischen Daten sind dem Typenschild bzw. dem technischen Datenblatt im Anhang zu entnehmen. Ist der Drucklufttrockner an Netzspannung angeschlossen und eingeschaltet (Schalter steht auf EIN bzw. ON), so leuchtet die grüne Bereitschafts-Signalleuchte auf. 3.0 Bedienungsanleitung 3.1 Inbetriebnahme WICHTIGER HINWEIS: Es ist absolut erforderlich, daß der Drucklufttrockner allmählich mit Druckluft beaufschlagt wird, um eine Beschädigung des Drucklufttrockners durch Druckschläge auszuschliessen. Die Ventile einer Umgehungsleitungen müssen ebenfalls allmählich betätigt werden, um Druckstöße zu vermeiden. Die Lufteintritts - und Luftaustrittsventile sind zunächst geschlossen. Die Umgehungsleitung (sofern installiert) ist geöffnet. Der Vorgang zur Inbetriebnahme: Schließen Sie das Kabel ans Netz an, um den Drucklufttrockner mit Strom zu versorgen, und stellen Sie den Stromschalter auf EIN (ON). Lassen Sie den Drucklufttrockner ca. 10 Minuten laufen. Bei Modellen mit S7-Überwachungseinheit läuft ohne Beaufschlagung des Drucklufttrockners mit Druckluft die Tendenzanzeige S7 innerhalb von 10 Minuten vom roten über den gelben in den grünen Bereich. Von nun an arbeitet der Drucklufttrockner ordnungsgemäß Betriebsbereit, und kann allmählich unter Druck gesetzt werden. WICHTIGER HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die gesamte Installation auf Dichtigkeit. Ist die gesamte Installation frei von Leckagen, so kann der Drucklufttrockner ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. 3.2 Außerbetriebnahme WICHTIGER HINWEIS: Es ist absolut erforderlich, daß der Drucklufttrockner allmählich drucklos gemacht wird. Die Umgehungsventile müssen ebenfalls allmählich betätigt werden, um Druckstöße zu vermeiden. Achtung, auch danach steht der Drucklufttrockner immer noch unter Druck! Der Drucklufttrockner muß vor jeder Wartung drucklos gemacht werden. Hierzu öffnen Sie das Druckbegrenzungsventil am Drucklufttrocknerausgang oder betätigen das Kondensatablaßventil. Erst muß die Umgehungsleistung, falls installiert, langsam geöffnet werden. Die Lufteintritts- und -Luftaustrittsventile müssen geschlossen sein. Schalten Sie den Drucklufttrockner aus (Schalterstellung AUS bzw. OFF) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie über das Kondensatablaßventil die restliche Druckluft aus dem Drucklufttrockner entweichen. WICHTIGER HINWEIS: Ist kein Standard-Kondensatableiter vorhanden, so muss eine mechanisch zu betätigende Entlüftung vorgesehen werden, bzw. der Kondensatablass muss auf andere Weise gewährleistet sein. 3.3 ESA-Energiesparsteuerung Die neue Generation wandmontierter Drucklufttrockner der Serie besitzt eine lastabhängige Energieeinsparung (ESA). D.h. wenn der Drucklufttrockner im Teillast- oder Nullastbereich betrieben wird, schaltet ESA automatisch die Energieverbrauchenden Elemente im Drucklufttrockner ab und bei Bedarf wieder an. Dies geschieht, indem ständig die Abkühltemperatur t 3 am Plattenwärmetauscher gemessen wird und nicht benötigte Energie gespeichert wird. Nach dem automatischen Abschalten des Drucklufttrockners wird solange die notwendige Kühlenergie aus dem Kältespeicher des Wärmetauschers genutzt, bis der Drucklufttrockner temperaturabhängig wieder Einschaltet. Der Drucklufttrockner leistet somit einen Beitrag zur sparsamen und wirkungsvollen Nutzung natürlicher Ressourcen und folglich zum Schutz der Umwelt. 4.0 Instandhaltung 4.1 Kältemittel Verflüssiger (Kondensator) WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Beginn mit Wartungsarbeiten den Drucklufttrockner ausser Betrieb nehmen (Siehe 3.2). Die Leistungsfähigkeit der Drucklufttrockner nimmt mit zunehmenden Schmutzansammlungen an den Kondensatoren ab. Der Kältemittelkompressor muß ausgeschaltet sein (Anlage stromlos machen). Säubern Sie den luftgekühlten Kondensator mit einer weichen Bürste. Die Gehäusehaube muss zuvor abgenommen werden. Je nach Verschmutzungsgrad ist dieser Schritt in regelmässigen Abständen zu wiederholen. 4.2 Kondensatableiter Der Kondensatableiter muß regelmäßig gesäubert werden, um die ordnungsgemässe Funktion zu gewährleisten. Die Menge und der Zustand des Kondensats bestimmen die Häufigkeit der Reinigungen. Die Verfahren zur Reinigung sind je nach Kondensatableitertyp verschieden. Im Abschnitt 6.1 stehen die Instandhaltungshinweise für Standard-Kondensatableiter. Wird ein anderer Kondensatableiter verwendet, so ist das Handbuch des Ableiters zu Rate zu ziehen. 5.0 Überwachungseinheit 5.1 Überwachungseinheit S7 Die Überwachungseinheit S7 befindet sich auf der rechten Seite der Metallfrontblende. Die Überwachungseinheit S7 ist eine Tendenzanzeige, die die Temperatur t 3 der abgekühlten Druckluft auf einer dreifarbigen Skala in den Farben grün, gelb und rot anzeigt: Grüner Bereich: Grün weist darauf hin, daß der Drucklufttrockner ordnungsgemäß arbeitet. Gelber Bereich: Der gelbe Bereich leuchtet auf und weist auf einen kurzen Überlastungszeitraum hin. Roter Bereich: Der rote Bereich zeigt an, daß die Temperatur t 3 der Druckluft 10 C überschritten hat. Blauer Bereich: Der Drucklufttrockner arbeitet nicht ordnungsgemäß. Die Abkühltemperatur ist zu niedrig. 7

9 Bedienungs- und Wartungsanleitung 5.2 Störungsbeseitigung mittels der S7-Überwachungseinheit Störung Abhilfe Verflüssiger ist verschmutzt Schmutz entfernen Ventilatorausfall Ventilator ersetzen oder Kundendienst anrufen Überlastung infolge übermäßigen Durchsatzes Betriebsdaten überprüfen Ausfall des Kältemittelkompressors, Motorschutzschalter ausgelöst Kundendienst anrufen Mangel an Kältemittel Kundendienst anrufen Raumtemperatur ist zu hoch Raum belüften Überwachungseinheit S7 Kundendienst anrufen 6.0 Zubehör 6.1 Kondensatableiter bei Diese Bedienungsanleitung gilt für die standardmäßig integrierten Kondensatableiter. Der Kondensatableiter ist ein zuverlässiger, mechanischer Schwimmer-Kondensatableiter, geeignet zum Ableiten von Wasser, Öl und Schmutz-Emulsionen eignet. WICHTIGER HINWEIS: Während der Installation dürfen keine Kräfte auf den Kondensatableiter ausgeübt werden, da sonst Innenteile beschädigt werden können. Ggf. muß der Kondensatableiter während der Installation abgestützt bzw. gegengehalten werden. Werden andere Kondensatableiter eingesetzt, so sind die Bedienungsanleitungen der entsprechenden Kondensatableiter zu beachten. WICHTIGER HINWEIS: Den Drucklufttrockner drucklos machen, bevor Sie am Kondensatableiter arbeiten! Um eine ordnungsgemässe Funktion zu gewährleisten, muss der Kondensatableiter in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, welche von der Menge und dem Zustand des Kondensats abhängt. Bei der Reinigung muss ggf. das integrierte Filterelement auf Verschmutzung und Beschädingungen kontrolliert werden. Nach der ersten Inbetriebnahme sollte der Kondensatableiter zum ersten Mal nach spätestens 8 bis 10 Tagen kontrolliert und gereinigt werden. Ist das Kondensat relativ sauber (abhängig von der eingespeisten Druckluft) und die Verschmutzung sehr gering, so können die Reinigungsintervalle dementsprechend verlängert werden. Um den Drucklufttrockner drucklos zu machen, und um das Restkondensat abzulassen, drehen Sie an der manuellen Ablaßschraube. Es gelten folgende Regeln: Öffnen: Kondensatauffangbehälter leicht nach oben drücken und entgegen dem Uhrzeigersinn um 30 drehen. Jetzt kann der Kondensatauffangbehälter abgenommen werden. Schließen: Kondensatauffangbehälter erneut anbringen und im Uhrzeigersinn drehen. WICHTIGER HINWEIS: Nach der Wartung muß das Druckentlastungsventil wieder geschlossen werden. 6.2 Kondensatableiter bei Der Kondensatableiter, geeignet zum Ableiten von Wasser-, Öl- und Schmutz-Emulsionen. Achtung! Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf die Kondensatablaßleitung des Kälte-Drucklufttrockners übertragen werden, da sonst Innenteile beschädigt werden können, ggf. die Kondensatabflussleitung beim Montieren gegenhalten. Der Kondenstabaleiter wird aus Transportgründen dem Drucklufttrockner beigelegt und vor Ort montiert. Achtung! Vor Arbeiten am Kondensatableiter, den Drucklufttrockner drucklos machen. Um die Funktionsfähigkeit des Kondensatableiters nicht zu gefährden ist dieser in regelmäßigen Zeitabständen, welche von Menge und Zustand des Kondensates abhängen, zu reinigen. Nach erster Inbetriebnahme, sollte der Kondensatableiter nach 8-10 Betriebstagen demontiert und gereinigt werden. Sollte das Kondensat relativ sauber und die Verschmutzung im Kondensatableiter gering sein, kann das Reinigungsintervall dementsprechend verlängert werden. Um den Drucklufttrockner drucklos zu machen, kann durch Drehen der Handablaßschraube am Kondensatableiter das restliche Kondensat abgelassen und der Drucklufttrockner entlüftet werden. Dabei sind folgende Drehrichtungen zu beachten: Öffnen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn Schließen: Drehen im Uhrzeigersinn WICHTIGER HINWEIS: Nach der Wartung muß das Druckentlastungsventil wieder geschlossen werden. 6.3 Kondensatablassleitung WICHTIGER HINWEIS: Üben Sie keine Kraft auf die Kondensatablassleitung aus, da sonst Innenteile beschädigt werden könnten. Der Kondensatabflussleitung muß mit Gefälle, sowie ausreichend dimensioniert und gegendruckfrei installiert werden. Ausserdem sind unnötige Strömungswiderstände wie Rohrbögen, Niveauunterschiede, etc. zu vermeiden. WICHTIGER HINWEIS: Lassen Sie kein unaufbereitetes Kondensat in die Abwasserkanalisation gelangen! Ölhaltiges Druckluftkondensat ist Sonderabfall und erfordert eine spezielle Behandlung. Es darf nicht in die öffentliche Kanalisation oder Gewässer eingeleitet werden. Die Vorschriften für Kondensatentsorgungs nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind zu beachten. Kondensataufbereiter sind als Zubehör erhältlich. Bitte Fragen Sie Ihren betreueneden Druckluft-Fachhändler. 8

10 Bedienungs- und Wartungsanleitung 7.0 Garantiebestimmungen Grundlage für alle Garantieansprüche ist entweder die vollständig ausgefüllte Garantiekarte, bzw. der Kaufbeleg. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung des Drucklufttrockners entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Bei Rückfragen bitten wir um vollständige Angabe der Modellbezeichnung vom Typenschild des Drucklufttrockners. Von der Garantie sind ausgeschlossen: Schäden, die durch normalen Verschleiß bedingt sind Schäden, infolge Überlastung des Drucklufttrockners Schäden, infolge eines unsachgemässen elektrischen Anschlusses Schäden, infolge unsachgemässem Gebrauch des Gerätes Schäden, infolge mangelhafter und unsachgemässer Wartung Schäden, infolge unsachgemässer Installation Während der angegebenen Garantiezeit dürfen Eingriffe am Kältekreis ausschliesslich nur vom Fachpersonal des Herstellers vorgenomen werden. Forderungen im Rahmen der Garantie können nur wirksam werden, wenn sich der Drucklufttrockner im Originalzustand befindet. Änderungen jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten. 9

11 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.0 Datablade / Datenblätter 8.1 Tekniske datablade / Technische Datenblätter Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (F) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (F) Model / Modell Type (strømforsyningskode) Luftflow / Energiforbrug / Lufttilslutning / Eltilslutning / Elektrischer Dimensioner / Volumenmstrom Energieverbrauch Luftanschlussmass Anschluss Abmessungen V P U Bredde Dybde Højde Breite Tiefe Höhe [m³/h] [l/min] [kw] tommer [ V / Hz / PH ] [cm] [cm] [cm] 500 (F) ,17 1/2" i (F) ,22 1/2" i (F) ,34 3/4" i (F) ,36 3/4" i (F) ,39 1" i (F) ,67 1" i (F) ,75 1" i (F) ,91 1" i (F) ,50 2" a (F) ,70 2" a (F) ,09 2" a Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (H) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (H) Model / Modell Type (strømforsyningskode) Luftflow / Energiforbrug / Lufttilslutning / Eltilslutning / Elektrischer Dimensioner / Volumenmstrom Energieverbrauch Luftanschlussmass Anschluss Abmessungen V P U Bredde Dybde Højde Breite Tiefe Höhe [m³/h] [l/min] [kw] tommer [ V / Hz / PH ] [cm] [cm] [cm] 500 (H) ,22 1/2" i (H) ,25 1/2" i (H) ,35 3/4" i (H) ,39 3/4" i (H) ,46 1" i (H) ,78 1" i (H) ,02 1" i (H) ,08 1" i (H) ,76 2" a (H) ,95 2" a (H) ,42 2" a Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (F,H) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (F,H) Model / Modell Vægt / Gewicht Elsikring / Elektr. Absicherung Kontrolenhed / Überwachungseinheit Kondensatafledning / Kondensatableiter Type [kg] [A] 500 (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 ext. SMC (F,H) S7 ext. SMC (F,H) S7 ext. SMC 10

12 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Referencedata i henhold til DIN/ISO 7183 / Referenzbedingungen nach DIN / ISO 7183 Trykdugpunkt / Drucktaupunkt tpd: 3 C Luftflow [m³/h] i forhold til / Volumenstrom [m³/h] bezogen auf t, p 20 C, 1bar Indgangstemperatur / Eintrittstemperatur t1: 35 C Driftstryk / Betriebsdruck p1: 7 bar Omgivelses-kølelufttemperatur / Umgebungs- Kühllufttemperatur tc: 25 C Driftsbetingelser / Betriebsbedingungen Maks. indgangstemperatur / Max. Eintrittstemperatur t 1 : 50 C Maks. driftstryk / Max. Betriebsdruck p 1 : 16 bar Maks. omgivelsestemepratur / Max. Umgebungstemperatur t a : 2-43 C Korrekturfaktorer for luftflow under andre driftsbetingelser / Korrekturfaktoren für den Volumenstrom bei anderen Betriebsbedingungen Ved andre driftstryk p1 ganges luftflowet med faktor (f1) Bei anderen Betriebsdrücken p1 den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f1) p1 [bar] (f1) 0,60 0,70 0,80 0,87 0,94 1,00 1,05 1,07 1,10 1,12 1,14 1,19 1,22 Ved andre kølemedietemperaturer tc ganges luftflowet med faktor (f2) Bei anderen Kühlmediumstemperaturen tc, den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f2) For andre trykdugpunkter tpd ganges luftflowet med faktor (f3) Für andere Drucktaupunkte tpd den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f3) tc [ C] tpd [ C] (f2) 1,00 0,96 0,91 0,84 0,80 (f3) 0,96 1,00 1,10 1,18 1,27 Ved andre trykluftsindgangstemperaturer t1 ganges luftflowet med faktor (f4) Bei anderen Drucklufteintrittstemperaturen den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f4) t1 [ C] (f4) 1,38 1,12 1,00 0,83 0,67 0, Måltegninger / Maßblätter (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht 11

13 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation! Mindsteafstand mellem væg og køleåbninger 300mm (køleluft til/fra) Pos.1 - (A) Trykluft ind Pos.2 - (A) Trykluft ud Pos.3 Køleluft ind Pos.4 Køleluft ud Pos.5 - Kontrolenhed Pos.6 - Kondensatudledning Pos.7 Kondensatudledning filter Pos.8 Strømforsyning - netspænding Pos.9 Kølevand ind Pos.10 Kølevand ud Pos.11 - Ventilation Pos.12 - Option potentialefri fejlmelding Pos.13 Netafbryder Tænd/ Sluk Für ausreichende Luftzirkulation sorgen! Mindestabstand von Wand und Kühlöffnungen 300mm (Kühlluft Ein / AUS) Pos.1 - (A) Druckluft-Eintritt Pos.2 - (A) Druckluft-Austritt Pos.3 - Kühlluft-Eintritt Pos.4 - Kühlluft-Austritt Pos.5 - Kontrollgerät Pos.6 - Kondensatablass Pos.7 Kondensatablass Filter Pos.8 - Anschluss-Netzspannung Pos.9 - Kühlwasser - Einritt Pos.10 - Kühlwasser -Austritt Pos.11 - Entlüftung Pos.12 - Option Potenzialfreie Störmeldung Pos.13 - Netzschalter Ein / Aus 12

14 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.3 Eldiagrammer / Elektroschaltpläne (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) 13

15 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: B1 ESA Termostatafbryder B1 ESA Thermostatschalter B2 Højtryksafbryder B2 Hochdruckschalter B3 Lavtryksafbryder B3 Niederdruckschalter B4 Ventilatorafbryder B4 Ventilatorschalter B5 Trykdifferenceafbryder filterkontrol B5 Druckdifferenzschalter Filterüberwachung B6 Motorsikkerhedsafbryder kompressor B6 Motorschutzschalter Kompressor C1 Startkondensator kompressor C1 Anlaufkondensator Kompressor C2 Driftskondensator kompressor C2 Betriebskondensator Kompressor C3 Driftskondensator ventilator C3 Betriebskondensator Lüfter E1 Kompressoropvarmning E1 Kompressorheizung F0 Indgangssikring træg F0 Vorsicherung träge F1 Sikring ventilator 1 F1 Sicherung Ventilator 1 F2 Sikring ventilator 2 F2 Sicherung Ventilator 2 F3 Primærsikring transformator F3 Primärsicherung Transformator F4 Sekundærsikring transformator F4 Sekundärsicherung Transformator H1 Driftssignallampe H1 Betriebsmeldeleuchte H2 Fejlsignallampe filterovervågning H2 Störmeldeleuchte Filterüberwachung K1 Kompressorkontaktor K1 Kompressorschütz K1.1 Potentialfrit driftsmelderelæ K1.1 Potentialfreies Betriebsmelderelais K1.2 Potentialfrit fejlmelderelæ K1.2 Potentialfreies Störmelderelais K2 Ventilatorkontaktor 1 K2 Ventilatorschütz 1 K3 Ventilatorkontaktor 2 K3 Ventilatorschütz 2 KTY Temperaturføler KTY Temperaturfühler M1 Kompressor M1 Kompressor M2 Ventilatormotor 1 M2 Ventilatormotor 1 M3 Ventilatormotor 2 M3 Ventilatormotor 2 Q1 Hovedafbryder Q1 Hauptschalter Q2 Sikkerhedsafbryder kompressor Q2 Schutzschalter Kompressor R1 Startrelæ kompressor R1 Anlaufrelais Kompressor S1 Styrenøgle S1 Steuerschalter ST1 Tilslutning for kondensatafledning ST1 Anschluß für Kondensatableiter ST2 Tilslutning for kondensatafledning ST2 Anschluß für Kondensatableiter Y1 Magnetventil Y1 Magnetventil *1 Indgangssikring etableret eksternt *1 Vorsicherung bauseits, lokale bestemmelser skal overholdes! örtliche Vorschriften einhalten! *2 S-pakke option *2 S-Paket Option *4 ikke for type W *4 nicht bei Typ W 14

16 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.4 Flowdiagrammer / Fliessschemata (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) 15

17 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: Pos.1 Kompressor Pos.1 Kompressor Pos.2 Kondensator Pos.2 Kondensator Pos.3 Kølemiddeltørringsanlæg Pos.3 Kältemitteltrockner Pos.4 Kapillarrør / ekspansionsventil Pos.4 Kapillarrohr / Expansionsventil Pos.5 Varmeveksler Pos.5 Wärmeaustauscher Pos.6 Væskeudskilningsanordning Pos.6 Flüssigkeitsabscheider Pos.7 Varmluft-bypassventil Pos.7 Heißgas-Bypassventil Pos.8 Magnetventil Pos.8 Magnetventil Pos.9 ESA termostat Pos.9 ESA Thermostat Pos.10 Ventilatorafbryder Pos.10 Ventilatorschalter Pos.11 Højtryksafbryder Pos.11 Hochdruckschalter Pos.12 Temperaturvisning Pos.12 Temperaturanzeige Pos.13 Skueglas Pos.13 Schauglas Pos.14 Lavtryksafbryder Pos.14 Niederdruckschalter Pos.15 Lukkekventil Pos.15 Absperrventil Pos.16 Vibrationsdæmpning for Pos.16 Schwingungsdämper für Kupferleitung kobberledning Pos.17 Varmluftsledning Pos.17 Heißgasleitung Pos.18 Væskeledning Pos.18 Flüssigkeitsleitung Pos.19 Sugeledning Pos.19 Saugleitung Pos.20 Kølemiddelopsamling Pos.20 Kältemittelsammler Pos.21 Kontraventil Pos.21 Rückschlagventil 16

18 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 8.5 Reservedelsliste Nr. Beskrivelse reservedel Artikelnummer Ventilator x x x 2 Kompressor x x 3 Kompressor x 4 Varmluftsbypassventil x x 5 Varmluftsbypassventil x 6 Kølemiddeltørrer x x x 7 Sinterfilter 40µ x x x 8 Svømmer-afledning x x x 9 Sikkerhedsafbryder x x 10 Sikkerhedsafbryder x 11 Startrelæ x x 12 Startrelæ x 13 Kondensatafledning x x x 14 Tendensindikator x x x 15 ESA-termostatafbryder x x x Nr. Beskrivelse reservedel Artikelnummer Ventilatorafbryder x x x x x 2 Kompressor x 3 Kompressor x 4 Kompressor x x 5 Kompressor Kompressor x 7 Kompressor x 8 Kompressor x x 9 Ventilator x 10 Ventilator x 11 Ventilator x 12 Ventilator x x 13 Ventilator x x x 14 Ventilator Varmluftsbypassventil x x x x x x 16 Varmluftsbypassventil x x 17 Varmluftsbypassventil Kølemiddeltørring x 19 Kølemiddeltørring x x x x x x x 20 Kølemiddeltørring Filter 40µ x x 22 Sinterfilter 40µ x x x 23 Svømmer-afledning x x x x x 24 Startrelæ x 25 Startrelæ x 26 Startrelæ x x 27 Startrelæ x 28 Startrelæ x 29 Startrelæ x x 30 Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder x 32 Sikkerhedsafbryder x 33 Sikkerhedsafbryder x 34 Sikkerhedsafbryder x x 35 Kondensatafledning x 36 Kondensatafledning x x 37 Kondensatafledning x x 38 Kondensatafledning x x x 39 Kondensatafledning CD 2 40 ESA termostatafbryder x x x x x 41 Tendensindikator x x x x x x x x 17

19 Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.5 Ersatzteilliste Nr. Beschreibung Ersatzteil Artikelnummer Ventilator x x x 2 Kompressor x x 3 Kompressor x 4 Heißgasbypassventil x x 5 Heißgasbypassventil x 6 Kältemitteltrockner x x x 7 Sinter Filter 40µ x x x 8 Schwimmer-Ableiter x x x 9 Schutzschalter x x 10 Schutzschalter x 11 Anlaufrelais x x 12 Anlaufrelais x 13 Kondensatableiter x x x 14 Tendenzanzeiger x x x 15 ESA-Thermostatschalter x x x Nr. Beschreibung Ersatzteil Artikelnummer Ventilatorschalter x x x x x 2 Kompressor x 3 Kompressor x 4 Kompressor x x 5 Kompressor Kompressor x 7 Kompressor x 8 Kompressor x x 9 Ventilator x 10 Ventilator x 11 Ventilator x 12 Ventilator x x 13 Ventilator x x x 14 Ventilator Heißgasbypassventil x x x x x x 16 Heißgasbypassventil x x 17 Heißgasbypassventil Kältemitteltrockner x 19 Kältemitteltrockner x x x x x x x 20 Kältemitteltrockner Filter 40µ x x 22 Sinter-Filter 40µ x x x 23 Schwimmer-Ableiter x x x x x 24 Anlaufrelais x 25 Anlaufrelais x 26 Anlaufrelais x x 27 Anlaufrelais x 28 Anlaufrelais x 29 Anlaufrelais x x 30 Schutzschalter Schutzschalter x 32 Schutzschalter x 33 Schutzschalter x 34 Schutzschalter x x 35 Kondensatableiter x 36 Kondensatableiter x x 37 Kondensatableiter x x 38 Kondensatableiter x x x 39 Kondensatableiter CD 2 40 ESA Thermostatschalter x x x x x 41 Tendenzanzeiger x x x x x x x x 18

20 Bedienungs- und Wartungsanleitung EG-Konformitäts-Zertifikat im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, soweit zutreffend Niederspannung 73/23/EWG, soweit zutreffend Die Maschinen: Modelle / Type AGT Thermotechnik sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 89/392/EWG, in alleiniger Verantwortung von AGT Thermotechnik GmbH, Richard-Lucas-Str. 6, Erkelenz Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: EN 292-1, Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen, Niederspannungsrichtlinie EN 292-2, Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen, Niederspannungsrichtlinie EN , EMV pren , EMV pren 378, Kälteanlagen und Wärmepumpen EN , elektrische Ausrüstung für Industriemaschinen (VDE 0113) EN 6529 Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt: IEC , Sicherheit für Haushalts- u. vergleichbare Anwendungen, insbesondere Motorverdichter DIN VDE 0165, soweit zutreffend Druckbehälterverordnung, soweit zutreffend Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. Die zur Maschine gehörende Betriebsanleitung liegt in der Originalfassung vor. Erkelenz, den Mitgl. der Geschäftsleitung Ort, Datum i.v. Jürgen Schmelcher Angaben zum Unterzeichner 19

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL DK VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten skal monteres i en afstand

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Kompressor Oversættelse af den originale vejledning

Kompressor Oversættelse af den originale vejledning Art.Nr. 400V 4906116910 4906116851 06/2014 ac 500r D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse af den originale vejledning D Kompressor 5-9 DK Kompressor 10-14 Fig. 1 Fig. 4 13 15 3 2 5

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING

BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING Lüftungssystem/ventilationssystem Thermo-Lüfter 200-50 Made in Germany LTM GmbH Inhalt Indholdsfortegnelsen Das leistet der Thermo-Lüfter................................

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

Zehnder ComfoAir 200. Anvendelse. Verwendung. Virkningsgrad Wirkungsgrad. Ventilatorer Ventilatoren. Filter. Filter

Zehnder ComfoAir 200. Anvendelse. Verwendung. Virkningsgrad Wirkungsgrad. Ventilatorer Ventilatoren. Filter. Filter Lüftungsgerät Ventilationsenhed Verwendung Anvendelse Das Komfortventilationsenheden Komfortlüftungsgerät Zehnder Zehnder ComfoAir ComfoAir 200 200 wurde er für blevet den udviklet Einsatz til in private

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr Serie P9511 En akset styring Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC P9511-000-DK_14-10-2010 Doku Art. Nr. 799000077 1. Tilslutninger ST1 13 polet stik ( indgange) Alle indgange skifter ved

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

hc 50 Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning Art.-Nr Art.-Nr.

hc 50 Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning Art.-Nr Art.-Nr. hc 50 Art.-Nr. 490 6107 930 D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning 06-2011 Art.-Nr. 490 6107 002 Deutschland Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

hc 24 o Art.-Nr

hc 24 o Art.-Nr hc 24 o Art.-Nr. 490 6106 930 D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning 06-2011 Art.-Nr. 490 6106 002 Deutschland Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP CIF 45 - CIF 125 CIF 47 - CIF 127 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 7 Bedienungsanleitung D 11 112-110202 1 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Installationsplan / Installation plan G 7859

Installationsplan / Installation plan G 7859 Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plano de instalación Asennusohje Plan d`installation Plano de instalação Installasjonsplan Pianta di installazione Σχέδιο εγκατάστασης Installationsplan

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel 22-10-2010 BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen Jan M Sørensen Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1 Kedel type... 3 2. Bilag 2 Vandkvalitet iflg. Ålborg

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

SPEEDY brugsvejledning

SPEEDY brugsvejledning SPEEDY brugsvejledning tak for at du har købt vores moderne mulitmedia stol SPEEDY. Betræk læderlook og mesh - inkl. soundsystem og subwoofer - alle elektriske apperater med hovedtelefoner eller RCA-udgang

Læs mere

KP 648 MS (X)/DE KP 648 MS (X)/DK

KP 648 MS (X)/DE KP 648 MS (X)/DK Herd Gebrauchs und Installationsanleitungen KP 68 MS (X)/DE KP 68 MS (X)/DK Gaskomfur med elektrisk ovn Vejledning til brug og installering Mixed cooker Instructions for use and installation DK DK Herd

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Installationsplan / Installation plan

Installationsplan / Installation plan Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Loire straight 190,

Loire straight 190, Loire straight 190, 40-40140-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.02.2011 I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard) Vedlagt findes montage skabelon med angivelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for infrarød radiator

Monterings- og brugsanvisning for infrarød radiator Monterings- og brugsanvisning for infrarød radiator 500 W IR 02004 / IR 02016 1000 W IR 02007 / IR 02010 1400 W kompakt IR 02027 1400 W Basic, ECO+ IR 03001 / IR 03038 2000 W Basic IR 03002 2000 W Basic,

Læs mere

HC24dc. Kompressor Original-Anleitung. Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning. 12-2013 Art.-Nr. 5906109850. Art.-Nr.

HC24dc. Kompressor Original-Anleitung. Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning. 12-2013 Art.-Nr. 5906109850. Art.-Nr. HC24dc Art.-Nr. 5906109901 D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning 12-2013 Art.-Nr. 5906109850 DE Nur für EU-Länder. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCV Type: HCVA (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere