VIA 500 VIA Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI /2003 JS

2 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Indholdsfortegnelse: Inhaltsverzeichnis: 1.0 Vigtige informationer Wichtige Informationen Sikekrhedsinstruktioner Sicherheitshinweise Transport og oplagring Transport und Lagerung Opstilling og installation Aufstellung und Installation Opstilling Aufstellung Elektrisk tilslutning Elektrischer Anschluß Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Idriftsætning Inbetriebnahme Nedlukning Außerbetriebnahme NRG besparelse NRG-Einsparung Vedligeholdelse Wartung Kølemiddelkondensator Kältemittelkondensator Kondensatudledning Kondensatableiter Kontrolenheder Überwachungseinheit Kontrolenhed S Überwachungseinheit S Fejlafhjælpning med S Störungsbeseitigung mittels S Tilbehør Zubehör Kondensatudledning Kondensatableiter Kondensatudledning II Kondensatableiter II Kondensattømmeledning Kondensatablassleitung Garantibetingelser Garantiebedingungen Datablade Technische Datenblätter Tekniske datablade Technische Datenblätter Måltegninger Maßblätter Eldiagrammer Elektroschaltpläne Flowdiagrammer Flußdiagramme Reservedelsliste Ersatzteilliste / EG/EC Zertifikat/Certificate: Deutsch English

3 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 1.0 Vigtige informationer 1.1 Sikkerhedsinstruktioner Denne håndbog indeholder informationer og instruktioner vedr. drift og vedligeholdelse af vores køletørringsanlæg i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser. Trykdugpunktstemperaturen for køletørringsanlægget ligger på mellem 3 C og 7 C. Parametre, der har indflydelse på trykdugpunktet er luftgennemstrømningen (luftflowet), tryk og temperatur ved indgangen, samt kølemedietemperaturen. Køletørringsanlægget er blevet fremstillet i overensstemmelse med de gældende tekniske standards, se også kapitel 9.0. Før idriftsættelse af køletørringsanlægget kontrolleres, om de gældende sikkerhedsbestemmelser er blevet overholdt. Køletørringsanlægget skal altid monteres bag sikkerhedstrykventilen. Den ansvarlige person hos brugervirksomheden skal sørge for overholdelse af forskrifterne for bortskaffelse af kondensat. Anvendes sikkerhedsanordningerne ikke og overholdes de i vejledningen anførte instruktioner ikke, påtager producenten sig intet ansvar. Dette gælder for driften, vedligeholdelsen og reparationen af køletørringsanlægget, også selv om det ikke nævnes udtrykkeligt i vejledningen. Indgreb i beskyttelses- og sikkerhedsanordninger er ikke tilladt! Under garantien må kun faguddannede medarbejder fra producenten arbejde på kølekredsløbet. Efter udløbet af garantien bør disse arbejder kun udføres af faguddannede teknikere (iht. DIN 8975, del 3, afsnit Køletørringsanlægget må kun anvendes til tørring af trykluft. I modsat fald bortfalder enhver garanti automatisk. Modellerne 500 til er i væsentlig grad sikre iht. VBG 20. I tilfælde af overbelastning frakobler den kombinerede termo- og overstrømudløser køletørringsanlægget automatisk. Fremkommer der en FEJL-melding, kontrolleres iht. FEJLCHECKLISTEN. Når fejlårsagen er afhjulpet, starter køletørringsanlægget automatisk igen efter idriftsættelse. 1.2 Transport og opbevaring VIGTIGT: Køletørringsanlægget skal altid transporteres lodret. Kunden skal efterkontrollere umiddelbart ved modtagelse af anlægget, om det er komplet og uden beskadigelser. Dertil bruges transportdokumenterne. Ved mangler eller skader skal speditøren omgående udarbejde en skadesrapport, der derefter tilsendes forsikringsselskabet sammen med krav om skadeserstatning. Under transport og opbevaring må køletørringsanlægget ikke udsættes for temperaturer under 2 C og over 50 C. Luftfugtigheden må ikke overstige 90%. 2.0 Opstilling og installation 2.1 Opstilling Hoveddimensionerne og vægtoplysninger samt den nødvendige afstand mellem køletørringsanlæg og vægge eller lofter fremgår af bilagene (dimensionstegninger). De anførte oplysninger skal overholdes, for at køletørringsanlægget kan fungere korrekt. De anførte afstande skal overholdes, således at der kan gennemføres kontrol af kondensatbortledningen, samt for at sikre lufttilførsel og bortledning ved det luftkølede køletørringsanlæg. Køletørringsanlægget skal opstilles beskyttet mod vejrliget i en omgivelsestemperatur på ikke lavere end 2 C og ikke højere end 43 C. VIGTIGT: Tilsluttede rørledninger må ikke hvile på køletørringsanlægget! For hver ledning skal der anbringes mindst en holdeanordning i umiddelbar nærhed af køletørringsanlægget. Rørledninger, der tilsluttes køletørringsanlægget skal være monteret vibrationsfrit. Monteres køletørringsanlægget hængende på væg, skal væg- og loftsbeslagene være dimensioneret til køletørringsanlæggets hhv. rørføringens vægt. Der er placeret to nøglehuller på køletørringsanlæggets forstærkede ramme på anlæggets bagside, som anvendes ved montering på væg. Der kan anvendes fx skruer med diameter 10 mm (se dimensionstegning). Køletørringsanlægget bør monteres med bypassledning, hvis det er muligt, således at anlæggets kan gøres trykløst, når der skal udføres vedligeholdelse. Bypassledning med tilhørende dele kan fås som ekstraudstyr. VIGTIGT: Bypassledningen skal tilsluttes således på hovedledningen, at den ikke udsættes for spænding eller vibration. Skal der arbejdes på ledningsind- eller -udløb, skal køletørringsanlæggets tilslutninger fastholdes med egnet værktøj, således at de ikke kan drejes bort fra deres korrekte position. Der må ikke anvendes koniske gevind eller tilslutninger. Tilslutningsledningernes gevind må ikke udvides eller modificeres og skal tætnes korrekt. Ledningerne er dimensioneret for det anførte maks. tryk, nævnt på køletørringsanlæggets typeskilt. Forekommer der konstant, større snavsdannelse i den tilførte trykluft, fx større partikler eller emulsioner, sørger et foran koblet forfilter for at køletørringsanlæggets levetid ikke afkortes. 2

4 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 2.2 Elektrisk tilslutning Køletørringsanlægget skal installeres iht. el-diagrammet. Tilgangsledningernes diameter samt den lokale sikring skal svare til det maksimale strømforbrug iht. typeskiltet. Strømforsyningen sker via kabel og stik. Alle køletørringsanlæg er udstyret ON/OFF-kontakt. Den lokale sikring af anlæggene står kunden for. De tekniske data ses på typeskiltet hhv. fremgår af vedlagte tekniske datablad. Er køletørringsanlægget tilsluttet netspænding og tilkoblet (kontakten står på ON), lyser den grønne lampe for driftsklar. 3.0 Betjeningsvejledning 3.1 Idriftsætning VIGTIGT: Det er absolut nødvendigt, at køletørringsanlægget tilføres trykluft i langsom takt, for at udelukke, at køletørringsanlægget beskadiges af trykslag. Bypassledningernes ventiler skal åbnes langsomt, for at undgå trykslag. Luftindgangs- og udgangsventilerne forbliver lukkede i første omgang. Bypassledningen (såfremt monteret) er åbnet. Fremgangsmåden op til idriftsætning: Kablet tilsluttes nettet, så køletørringsanlægget får strøm. Afbryderen sættes på (ON). Køletørringsanlægget skal køres i ca. 10 minutter. Ved modeller med S7-kontrolenhed skifter tendensindikatoren S7 i løbet af 10 minutter fra rødt via gult til grønt område, uden at der tilføres trykluft. Fra nu af kører køletørringsanlægget korrekt, er driftsklar og kan langsomt tilføres tryk. VIGTIGT: Før idriftsætning tæthedskontrolleres hele installationen. Er hele installationen uden lækager, kan køletørringsanlægget idriftsættes iht. instruktionerne. 3.2 Nedlukning VIGTIGT: Det er absolut nødvendigt, at køletørringsanlægget gøres langsomt trykløs. Bypassventilerne skal ligeledes aktiveres langsomt, for at undgå trykstød. Pas på! Også derefter står køletørringsanlægget stadig under tryk! Køletørringsanlægget skal gøres trykløst før hver vedligeholdelse. Hertil åbnes trykbegrænsningsventilen ved køletørringsanlæggets udgang eller kondensatudløbsventilen aktiveres. Først skal en eventuel installeret bypassledning åbnes langsomt. Luftindgangs- og udgangsventilerne skal være lukkede. Køletørringsanlægget slukkes (kontaktposition OFF) og netstikket trækkes ud. Via kondensatudledningsventilen slippes den resterende trykluft ud af køletørringsanlægget. VIGTIGT: Hvis ikke der findes en standard-kondensatudledning, skal der etableres en mekanisk betjenbar udluftning eller kondensatudledningen skal sikres på anden måde. 3.3 ESA-energibesparelse Den nye generation af vægmonterede køletørringsanlæg i -serien er udstyret med belastningsafhængig energibesparelse (ESA). Når køletørringsanlægget kører med delvis eller ingen belastning, tænder og slukker ESA de energibrugende elementer i køletørringsanlægget automatisk efter behov. Dette sker ved at nedkølingstemperaturen t 3 ved pladevarmeveksleren måles konstant og ikke nødvendig energi lagres. Efter automatisk slukning af køletørringsanlægget udnyttes den nødvendige køleenergi fra varmevekslerens kuldelager, indtil køletørringsanlægget igen kobler til, afhængigt af temperaturen. På denne måde yder køletørringsanlægget sit bidrag til besparende, effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer og skåner miljøet. 4.0 Vedligeholdelse 4.1 Kølemiddelkondensator VIGTIGT: Før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejder tages køletørringsanlægget ud af drift (se 3.2). Køletørringsanlæggenes ydeevne reduceres i samme grad, som snavsansamlingerne i kondensatorerne tager til. Kølemiddelkompressoren skal være slukket (anlægget gøres strømløst). Den luftkølede kondensator rengøres med en blød børste. Forinden aftages kabinetdelene. Afhængigt af snavsmængden skal dette arbejde udføres med regelmæssige intervaller. 4.2 Kondensafledning Kondensatafledningsenheden skal rengøres regelmæssigt, for at sikre korrekt funktion. Rengøringsfrekvensen afgøres af kondensatets mængde og tilstand. Fremgangsmåden ved rengøringen varierer, afhængigt af kondensatafledningstypen. I afsnit 6.1 anføres vedligeholdelsesinstruktionerne for standard-kondensatafledninger. Anvendes en anden kondensatafledning, gælder pågældende types vejledning. 5.0 Kontrolenhed 5.1 Kontrolenhed S7 Kontrolenheden S7 findes på metalfrontstykkets højre side. Kontrolenheden S7 er en tendensindikator, som viser den nedkølede tryklufts temperatur t 3 på en trefarvet skala: grøn, gul og rød: Grønt område: Indikerer at køletørringsanlægget arbejder korrekt. Gult område: Indikerer når det lyser, at der sker en kortvarig overbelastning. Rødt område: Indikerer at tryklufttemperaturen t 3 har overskredet 10 C. Blåt område: Indikerer at køletørringsanlægget ikke arbejder korrekt. Nedkølingstemperaturen er for lav. 3

5 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 5.2 Fejlafhjælpning med S7-kontrolenheden Fejl Kondensator er snavset Ventilatorsvigt Overbelastning på grund af for stort flow Svigt i kølemiddelkompressoren, motorens sikkerhedsafbryder aktiveret Kølemiddel mangler Rumtemperaturen for høj Kontrolenhed S7 Afhjælpning Snavset fjernes Ventilator udskiftes eller kundeservice tilkaldes Kontrol af driftsdata Kundeservice tilkaldes Kundeservice tilkaldes Lokalet ventileres Kundeservice tilkaldes 6.0 Tilbehør 6.1 Kondensatudleder til Nærværende betjeningsvejledning omfatter den standardmæssig indbyggede kondensatudleder. Kondensatudlederen er en sikkert fungerende, mekanisk svømmer-kondensatudleder, egnet til udledning af vand, olie samt snavsemulsioner. VIGTIGT: Under installationen må der ikke være kraftpåvirkning på kondensatudlederen, da de indvendige dele ville blive beskadiget. Evt. skal kondensatudlederen understøttes hhv. modholdes under installationen. Anvendes andre kondensatudledere, gælder de pågældende kondensatudlederes betjeningsvejledninger. VIGTIGT: Køletørringsanlægget skal være trykløst, før der arbejdes på kondensatudlederen! For at sikre korrekt funktion skal kondensatudlederen rengøres med regelmæssige mellemrum. Intervallet afhænger af kondensatmængden og -tilstanden. Ved rengøring kontrolleres evt. det integrerede filterelement med hensyn til snavstilsætning og skader. Efter første idriftsætning bør kondensatoren kontrolleres og rengøres første gang efter senest 8 til 10 dage. Er kondensatet relativt ren (afhængigt af den tilførte trykluft) og snavsansamlingen meget lav, kan rengøringsintervallerne udvides tilsvarende. Drej på den manuelle tømmeskrue, for at gøre køletørringsanlægget trykløst for udtømning af kondensatresten. Der gælder følgende regler: Åbning: Kondensatopsamleren trykkes let opad og drejes mod uret 30. Nu kan kondensatopsamleren tages af. Lukning: Kondensatopsamleren placeres igen og drejes med uret. VIGTIGT: Efter vedligeholdelse skal trykaflastningsventilen lukkes igen. 6.2 Kondensatudleder til Kondensatafledning, egnet til afledning af vand-, olie- og snavsemulsioner. NB: Under installationen må der ikke være kraftpåvirkning på kondensatudlederen, da de indvendige dele ville blive beskadiget. Evt. skal kondensatudlederen understøttes hhv. modholdes under installationen. Kondensatudlederen vedlægges løst af transportgrunde og monteres på opstillingsstedet. NB: Køletørringsanlægget skal være trykløst, før der arbejdes på kondensatudlederen! For ikke at udsætte kondensatudlederen for risiko, rengøres den regelmæssigt, afhængigt af kondensatmængde og -tilstand. Efter første idriftsætning bør kondensatoren afmonteres og rengøres første gang efter senest 8 til 10 driftsdage. Er kondensatet relativt ren og snavsansamlingen lav, kan rengøringsintervallerne udvides tilsvarende. For at gøre køletørringsanlægget trykløst, kan kondensatrester udtømmes og køletørringsanlægget udluftes ved at dreje den manuelle tømmeskrue på kondensatudlederen. Følgende drejeretninger gælder Åbning: Dreje mod uret Lukning: Dreje med uret VIGTIGT: Efter vedligeholdelse skal trykaflastningsventilen lukkes igen. 6.3 Kondensattømmeledning VIGTIGT: Der må ikke bruges kraft mod kondensattømmeledningen, da indvendige dele ellers kan beskadiges. Kondensattømmeledningen skal monteres med fald og være tilstrækkelig dimensioneret og være fri for modtryk. Desuden skal undgås unødvendigt flowmodstand som rørbøjninger, niveauforskelle o. lign. VIGTIGT: Ubehandlet kondensat må ikke tilføres kloaksystemet! Olieholdigt trykluftkondensat er specialaffald og skal behandles specielt. Det må ikke indledes i det offentlige kloaksystem eller vandløb. De særlige forskrifter for bortskaffelse af kondensat skal overholdes. Kondensatbehandlingsenheder kan fås som tilbehør. Forespørgsel rettes til den relevante trykluftleverandør. 4

6 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 7.0 Garantibestemmelser Basis for ethvert garantikrav er enten et komplet udfyldt garantikort eller købsbilaget. Skader der er opstået på grund af ukorrekt behandling af køletørringsanlægget, er ikke omfattet af garantien. Ved henvendelser anmodes om fuldstændig oplysning om anlægsmodellen (se køletørringsanlæggets typeskilt). Udelukket fra garantien er Skader, opstået ved normalt slid Skader som følge af overbelastning af køletørringsanlægget Skader som følge af ukorrekt elektrisk tilslutning Skader som følge af ukorrekt anvendelse af anlægget Skader som følge af mangelfuld og forkert vedligeholdelse Skader som følge af ukorrekt installation Under den anførte garantitid må indgreb i kølekredsløbet kun udføres af producentens faguddannede teknikere. Krav inden for garantien kan kun gøres gældende, hvis køletørringsanlægget er i original tilstand. Forbehold for ændringer af enhver art uden forudgående meddelelse. 5

7 Bedienungs- und Wartungsanleitung 1.0 Wichtige Informationen 1.1 Sicherheitshinweise Dieses Handbuch enthält Informationen und Anleitungen zum Betrieb und zur Wartung unserer Drucklufttrockner entsprechend den gültigen Sicherheitsbestimmungen. Die Drucktaupunkttemperatur des Drucklufttrockners liegt zwischen 3 C und 7 C. Beeinflussende Parameter für den Drucktaupunkt sind der Luftdurchsatz, Druck und Temperatur am Eintritt, sowie die Kühlmediumstemperatur. Der Drucklufttrockner wurde in Übereinstimmung mit den gültigen technischen Normen hergestellt, siehe auch Kapitel 9.0. Vor dem Betrieb des Drucklufttrockners muß geprüft werden, ob die von offiziell anerkannten und sachkundigen Berufsverbänden veröffentlichten Sicherheitsanweisungen eingehalten wurden. Der Drucklufttrockner muß immer hinter dem Sicherheitsdruckventil montiert werden. Der Betreiber eines Drucklufttrockners hat die Vorschriften zur Kondensatentsorgung (Wasserhaushaltungsgesetz-WHG) einzuhalten. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorrichtungen und der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Hinweise übernimmt der Hersteller keine Verantwortung. Dies gilt für den Betrieb, die Instandhaltung und Reparatur des Drucklufttrockners, auch wenn dies nicht in diesem Handbuch ausdrücklich erwähnt wird. Eingriffe an den Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sind nicht erlaubt! Während der Garantiezeit ist es nur vom Fachpersonal des Herstellers gestattet, am Kühlkreislauf zu arbeiten. Nach der Garantielaufzeit sollten diese Arbeiten ausschließlich von Fachkundigen nach DIN 8975, Teil 3, Abschnitt 11.3 (amtlicher deutscher Normenausschuß) durchgeführt werden. Der Drucklufttrockner darf nur zum Trocknen von Druckluft eingesetzt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie automatisch. Die Modelle 500 bis sind eigensicher nach VBG 20. Im Falle einer Überbelastung schaltet der kombinierte Thermo- und Überstromschutzschalter automatisch den Kältemittelkompressor aus. Wenn eine FEHLER-Meldung angezeigt wird, nehmen Sie die STÖRUNGSCHECKLISTE der Überwachungseinheit zur Hand. Sobald die Störungsursache behoben ist, läuft der Drucklufttrockner nach Inbetriebnahme automatisch wieder an. 1.2 Transport und Lagerung WICHTIGER HINWEIS: Der Drucklufttrockner muß immer senkrecht transportiert werden. Anhand der Versanddokumente hat der Kunde unverzüglich nach der Lieferung zu prüfen, ob das Gerät komplett und schadlos ist. Bei Verlust oder Schäden hat der Spediteur unverzüglich einen Schadensbericht, der später bei der Versicherungsgesellschaft mitsamt der Schadenersatzforderung eingereicht wird, zu erstellen. Während des Transports und der Lagerung darf der Drucklufttrockner keinen Temperaturen unter 2 C und über 50 C ausgesetzt werden. Die Luftfeuchtigkeit darf 90 % nicht übersteigen. 2.0 Aufstellung und Installation 2.1 Aufstellung Die Hauptabmessungen und Gewichtsangaben sowie der nötige Abstand zwischen dem Drucklufttrockner und Wänden oder Decken sind im Anhang (Dimensionszeichnungen) erläutert. Diese Angaben müssen eingehalten werden, damit der Drucklufttrockner ordnungsgemäß funktionieren kann. Die angegebenen Abstände sind einzuhalten, damit eine Kontrolle des Kondensatableiters durchgeführt werden kann, sowie die Luftzufuhr und abfuhr der luftgekühlten Drucklufttrockner gewährleistet sind. Der Drucklufttrockner muß an einer witterungsgeschützten Stelle mit einer Umgebungstemperatur von nicht unter 2 C und nicht über 43 C aufgestellt werden. WICHTIGER HINWEIS: Angeschlossene Rohrleitungen dürfen nicht auf dem Drucklufttrockner abgestützt werden! Für jede Leitung muß in unmittelbarer Nähe des Drucklufttrockners mindestens eine feste Halterung vorgesehen werden. Die angeschlossen Rohre an den Drucklufttrockner müssen unbedingt Vibrationsfrei sein. Wird der Drucklufttrockner wandhängend montiert, so müssen die Wand- und Deckennhalterungen für das Gewicht des Drucklufttrockners bzw. Verrohrung ausgelegt sein. Für die wandhängende Montage sind zwei Schlüssellöcher in dem verstärkten Rahmen auf der Rückseite des Drucklufttrockners vorgesehen. Es können z.b. Schrauben mit einem Durchmesser von 10 mm (siehe Dimensionszeichnung) verwendet werden. Der Drucklufttrockner sollte wenn möglich mit einer Umgehungsleitung montiert werden, damit bei Wartungsarbeiten am Drucklufttrockner das Gerät drucklos gemacht werden kann. Eine Umgehungsleitung mit sämtlichen dazugehörenden Teilen ist als Sonderausstattung erhältlich. WICHTIGER HINWEIS: Die Umgehungsleitung muß solchermaßen an die Hauptleitung angeschlossen werden, daß sie keiner Spannung oder Vibration ausgesetzt ist. Wenn an den Leitungsein- oder -ausgängen gearbeitet werden muß, müssen die Anschlüsse des Drucklufttrockners mit geeignetem Werkzeug festgehalten werden, damit diese nicht in ihrer ordnungsgemäßen Position verdreht werden können. Es dürfen keine konischen Gewinde oder Anschlüsse verwendet werden. Die Gewinde der Anschlussleitungen dürfen nicht geweitet, oder verändert werden und müssen fachgerecht abgedichtet werden. Die Leitungen sind für den angegebenen Höchstdruck, der auf dem Typenschild des Drucklufttrockners angegeben ist, ausgelegt. Bei einem dauerhaften, stärkeren Verschmutzungrad der eingespeisten Druckluft, wie z.b größere feste Partikel oder Emulsionen, beugt ein vorgeschalteter Vorfilter einer möglichen Verkürzung der Standzeit des Drucklufttrockners vor. 6

8 Bedienungs- und Wartungsanleitung 2.2 Elektrischer Anschluß Der Drucklufttrockner muß wie im Schaltbild dargestellt installiert werden. Der Querschnitt der Zugangsleitungen und die lokale Absicherung müssen dem maximalen Stromverbrauch laut Typenschild entsprechen. Die Stromversorgung erfolgt über Kabel und Stecker. Alle Drucklufttrockner verfügen über einen EIN/AUS-Schalter (ON/OFF). Die lokale Absicherung der Geräte erfolgt kundenseitig. Die technischen Daten sind dem Typenschild bzw. dem technischen Datenblatt im Anhang zu entnehmen. Ist der Drucklufttrockner an Netzspannung angeschlossen und eingeschaltet (Schalter steht auf EIN bzw. ON), so leuchtet die grüne Bereitschafts-Signalleuchte auf. 3.0 Bedienungsanleitung 3.1 Inbetriebnahme WICHTIGER HINWEIS: Es ist absolut erforderlich, daß der Drucklufttrockner allmählich mit Druckluft beaufschlagt wird, um eine Beschädigung des Drucklufttrockners durch Druckschläge auszuschliessen. Die Ventile einer Umgehungsleitungen müssen ebenfalls allmählich betätigt werden, um Druckstöße zu vermeiden. Die Lufteintritts - und Luftaustrittsventile sind zunächst geschlossen. Die Umgehungsleitung (sofern installiert) ist geöffnet. Der Vorgang zur Inbetriebnahme: Schließen Sie das Kabel ans Netz an, um den Drucklufttrockner mit Strom zu versorgen, und stellen Sie den Stromschalter auf EIN (ON). Lassen Sie den Drucklufttrockner ca. 10 Minuten laufen. Bei Modellen mit S7-Überwachungseinheit läuft ohne Beaufschlagung des Drucklufttrockners mit Druckluft die Tendenzanzeige S7 innerhalb von 10 Minuten vom roten über den gelben in den grünen Bereich. Von nun an arbeitet der Drucklufttrockner ordnungsgemäß Betriebsbereit, und kann allmählich unter Druck gesetzt werden. WICHTIGER HINWEIS: Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die gesamte Installation auf Dichtigkeit. Ist die gesamte Installation frei von Leckagen, so kann der Drucklufttrockner ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. 3.2 Außerbetriebnahme WICHTIGER HINWEIS: Es ist absolut erforderlich, daß der Drucklufttrockner allmählich drucklos gemacht wird. Die Umgehungsventile müssen ebenfalls allmählich betätigt werden, um Druckstöße zu vermeiden. Achtung, auch danach steht der Drucklufttrockner immer noch unter Druck! Der Drucklufttrockner muß vor jeder Wartung drucklos gemacht werden. Hierzu öffnen Sie das Druckbegrenzungsventil am Drucklufttrocknerausgang oder betätigen das Kondensatablaßventil. Erst muß die Umgehungsleistung, falls installiert, langsam geöffnet werden. Die Lufteintritts- und -Luftaustrittsventile müssen geschlossen sein. Schalten Sie den Drucklufttrockner aus (Schalterstellung AUS bzw. OFF) und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie über das Kondensatablaßventil die restliche Druckluft aus dem Drucklufttrockner entweichen. WICHTIGER HINWEIS: Ist kein Standard-Kondensatableiter vorhanden, so muss eine mechanisch zu betätigende Entlüftung vorgesehen werden, bzw. der Kondensatablass muss auf andere Weise gewährleistet sein. 3.3 ESA-Energiesparsteuerung Die neue Generation wandmontierter Drucklufttrockner der Serie besitzt eine lastabhängige Energieeinsparung (ESA). D.h. wenn der Drucklufttrockner im Teillast- oder Nullastbereich betrieben wird, schaltet ESA automatisch die Energieverbrauchenden Elemente im Drucklufttrockner ab und bei Bedarf wieder an. Dies geschieht, indem ständig die Abkühltemperatur t 3 am Plattenwärmetauscher gemessen wird und nicht benötigte Energie gespeichert wird. Nach dem automatischen Abschalten des Drucklufttrockners wird solange die notwendige Kühlenergie aus dem Kältespeicher des Wärmetauschers genutzt, bis der Drucklufttrockner temperaturabhängig wieder Einschaltet. Der Drucklufttrockner leistet somit einen Beitrag zur sparsamen und wirkungsvollen Nutzung natürlicher Ressourcen und folglich zum Schutz der Umwelt. 4.0 Instandhaltung 4.1 Kältemittel Verflüssiger (Kondensator) WICHTIGER HINWEIS: Vor dem Beginn mit Wartungsarbeiten den Drucklufttrockner ausser Betrieb nehmen (Siehe 3.2). Die Leistungsfähigkeit der Drucklufttrockner nimmt mit zunehmenden Schmutzansammlungen an den Kondensatoren ab. Der Kältemittelkompressor muß ausgeschaltet sein (Anlage stromlos machen). Säubern Sie den luftgekühlten Kondensator mit einer weichen Bürste. Die Gehäusehaube muss zuvor abgenommen werden. Je nach Verschmutzungsgrad ist dieser Schritt in regelmässigen Abständen zu wiederholen. 4.2 Kondensatableiter Der Kondensatableiter muß regelmäßig gesäubert werden, um die ordnungsgemässe Funktion zu gewährleisten. Die Menge und der Zustand des Kondensats bestimmen die Häufigkeit der Reinigungen. Die Verfahren zur Reinigung sind je nach Kondensatableitertyp verschieden. Im Abschnitt 6.1 stehen die Instandhaltungshinweise für Standard-Kondensatableiter. Wird ein anderer Kondensatableiter verwendet, so ist das Handbuch des Ableiters zu Rate zu ziehen. 5.0 Überwachungseinheit 5.1 Überwachungseinheit S7 Die Überwachungseinheit S7 befindet sich auf der rechten Seite der Metallfrontblende. Die Überwachungseinheit S7 ist eine Tendenzanzeige, die die Temperatur t 3 der abgekühlten Druckluft auf einer dreifarbigen Skala in den Farben grün, gelb und rot anzeigt: Grüner Bereich: Grün weist darauf hin, daß der Drucklufttrockner ordnungsgemäß arbeitet. Gelber Bereich: Der gelbe Bereich leuchtet auf und weist auf einen kurzen Überlastungszeitraum hin. Roter Bereich: Der rote Bereich zeigt an, daß die Temperatur t 3 der Druckluft 10 C überschritten hat. Blauer Bereich: Der Drucklufttrockner arbeitet nicht ordnungsgemäß. Die Abkühltemperatur ist zu niedrig. 7

9 Bedienungs- und Wartungsanleitung 5.2 Störungsbeseitigung mittels der S7-Überwachungseinheit Störung Abhilfe Verflüssiger ist verschmutzt Schmutz entfernen Ventilatorausfall Ventilator ersetzen oder Kundendienst anrufen Überlastung infolge übermäßigen Durchsatzes Betriebsdaten überprüfen Ausfall des Kältemittelkompressors, Motorschutzschalter ausgelöst Kundendienst anrufen Mangel an Kältemittel Kundendienst anrufen Raumtemperatur ist zu hoch Raum belüften Überwachungseinheit S7 Kundendienst anrufen 6.0 Zubehör 6.1 Kondensatableiter bei Diese Bedienungsanleitung gilt für die standardmäßig integrierten Kondensatableiter. Der Kondensatableiter ist ein zuverlässiger, mechanischer Schwimmer-Kondensatableiter, geeignet zum Ableiten von Wasser, Öl und Schmutz-Emulsionen eignet. WICHTIGER HINWEIS: Während der Installation dürfen keine Kräfte auf den Kondensatableiter ausgeübt werden, da sonst Innenteile beschädigt werden können. Ggf. muß der Kondensatableiter während der Installation abgestützt bzw. gegengehalten werden. Werden andere Kondensatableiter eingesetzt, so sind die Bedienungsanleitungen der entsprechenden Kondensatableiter zu beachten. WICHTIGER HINWEIS: Den Drucklufttrockner drucklos machen, bevor Sie am Kondensatableiter arbeiten! Um eine ordnungsgemässe Funktion zu gewährleisten, muss der Kondensatableiter in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, welche von der Menge und dem Zustand des Kondensats abhängt. Bei der Reinigung muss ggf. das integrierte Filterelement auf Verschmutzung und Beschädingungen kontrolliert werden. Nach der ersten Inbetriebnahme sollte der Kondensatableiter zum ersten Mal nach spätestens 8 bis 10 Tagen kontrolliert und gereinigt werden. Ist das Kondensat relativ sauber (abhängig von der eingespeisten Druckluft) und die Verschmutzung sehr gering, so können die Reinigungsintervalle dementsprechend verlängert werden. Um den Drucklufttrockner drucklos zu machen, und um das Restkondensat abzulassen, drehen Sie an der manuellen Ablaßschraube. Es gelten folgende Regeln: Öffnen: Kondensatauffangbehälter leicht nach oben drücken und entgegen dem Uhrzeigersinn um 30 drehen. Jetzt kann der Kondensatauffangbehälter abgenommen werden. Schließen: Kondensatauffangbehälter erneut anbringen und im Uhrzeigersinn drehen. WICHTIGER HINWEIS: Nach der Wartung muß das Druckentlastungsventil wieder geschlossen werden. 6.2 Kondensatableiter bei Der Kondensatableiter, geeignet zum Ableiten von Wasser-, Öl- und Schmutz-Emulsionen. Achtung! Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf die Kondensatablaßleitung des Kälte-Drucklufttrockners übertragen werden, da sonst Innenteile beschädigt werden können, ggf. die Kondensatabflussleitung beim Montieren gegenhalten. Der Kondenstabaleiter wird aus Transportgründen dem Drucklufttrockner beigelegt und vor Ort montiert. Achtung! Vor Arbeiten am Kondensatableiter, den Drucklufttrockner drucklos machen. Um die Funktionsfähigkeit des Kondensatableiters nicht zu gefährden ist dieser in regelmäßigen Zeitabständen, welche von Menge und Zustand des Kondensates abhängen, zu reinigen. Nach erster Inbetriebnahme, sollte der Kondensatableiter nach 8-10 Betriebstagen demontiert und gereinigt werden. Sollte das Kondensat relativ sauber und die Verschmutzung im Kondensatableiter gering sein, kann das Reinigungsintervall dementsprechend verlängert werden. Um den Drucklufttrockner drucklos zu machen, kann durch Drehen der Handablaßschraube am Kondensatableiter das restliche Kondensat abgelassen und der Drucklufttrockner entlüftet werden. Dabei sind folgende Drehrichtungen zu beachten: Öffnen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn Schließen: Drehen im Uhrzeigersinn WICHTIGER HINWEIS: Nach der Wartung muß das Druckentlastungsventil wieder geschlossen werden. 6.3 Kondensatablassleitung WICHTIGER HINWEIS: Üben Sie keine Kraft auf die Kondensatablassleitung aus, da sonst Innenteile beschädigt werden könnten. Der Kondensatabflussleitung muß mit Gefälle, sowie ausreichend dimensioniert und gegendruckfrei installiert werden. Ausserdem sind unnötige Strömungswiderstände wie Rohrbögen, Niveauunterschiede, etc. zu vermeiden. WICHTIGER HINWEIS: Lassen Sie kein unaufbereitetes Kondensat in die Abwasserkanalisation gelangen! Ölhaltiges Druckluftkondensat ist Sonderabfall und erfordert eine spezielle Behandlung. Es darf nicht in die öffentliche Kanalisation oder Gewässer eingeleitet werden. Die Vorschriften für Kondensatentsorgungs nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind zu beachten. Kondensataufbereiter sind als Zubehör erhältlich. Bitte Fragen Sie Ihren betreueneden Druckluft-Fachhändler. 8

10 Bedienungs- und Wartungsanleitung 7.0 Garantiebestimmungen Grundlage für alle Garantieansprüche ist entweder die vollständig ausgefüllte Garantiekarte, bzw. der Kaufbeleg. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung des Drucklufttrockners entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Bei Rückfragen bitten wir um vollständige Angabe der Modellbezeichnung vom Typenschild des Drucklufttrockners. Von der Garantie sind ausgeschlossen: Schäden, die durch normalen Verschleiß bedingt sind Schäden, infolge Überlastung des Drucklufttrockners Schäden, infolge eines unsachgemässen elektrischen Anschlusses Schäden, infolge unsachgemässem Gebrauch des Gerätes Schäden, infolge mangelhafter und unsachgemässer Wartung Schäden, infolge unsachgemässer Installation Während der angegebenen Garantiezeit dürfen Eingriffe am Kältekreis ausschliesslich nur vom Fachpersonal des Herstellers vorgenomen werden. Forderungen im Rahmen der Garantie können nur wirksam werden, wenn sich der Drucklufttrockner im Originalzustand befindet. Änderungen jeglicher Art ohne Vorankündigung vorbehalten. 9

11 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.0 Datablade / Datenblätter 8.1 Tekniske datablade / Technische Datenblätter Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (F) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (F) Model / Modell Type (strømforsyningskode) Luftflow / Energiforbrug / Lufttilslutning / Eltilslutning / Elektrischer Dimensioner / Volumenmstrom Energieverbrauch Luftanschlussmass Anschluss Abmessungen V P U Bredde Dybde Højde Breite Tiefe Höhe [m³/h] [l/min] [kw] tommer [ V / Hz / PH ] [cm] [cm] [cm] 500 (F) ,17 1/2" i (F) ,22 1/2" i (F) ,34 3/4" i (F) ,36 3/4" i (F) ,39 1" i (F) ,67 1" i (F) ,75 1" i (F) ,91 1" i (F) ,50 2" a (F) ,70 2" a (F) ,09 2" a Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (H) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (H) Model / Modell Type (strømforsyningskode) Luftflow / Energiforbrug / Lufttilslutning / Eltilslutning / Elektrischer Dimensioner / Volumenmstrom Energieverbrauch Luftanschlussmass Anschluss Abmessungen V P U Bredde Dybde Højde Breite Tiefe Höhe [m³/h] [l/min] [kw] tommer [ V / Hz / PH ] [cm] [cm] [cm] 500 (H) ,22 1/2" i (H) ,25 1/2" i (H) ,35 3/4" i (H) ,39 3/4" i (H) ,46 1" i (H) ,78 1" i (H) ,02 1" i (H) ,08 1" i (H) ,76 2" a (H) ,95 2" a (H) ,42 2" a Køletørringsanlæg med strømforsyningskode (F,H) ViA Druckluft-Kältetrockner mit Spannungsversorgungs-Code (F,H) Model / Modell Vægt / Gewicht Elsikring / Elektr. Absicherung Kontrolenhed / Überwachungseinheit Kondensatafledning / Kondensatableiter Type [kg] [A] 500 (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 integr (F,H) S7 ext. SMC (F,H) S7 ext. SMC (F,H) S7 ext. SMC 10

12 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung Referencedata i henhold til DIN/ISO 7183 / Referenzbedingungen nach DIN / ISO 7183 Trykdugpunkt / Drucktaupunkt tpd: 3 C Luftflow [m³/h] i forhold til / Volumenstrom [m³/h] bezogen auf t, p 20 C, 1bar Indgangstemperatur / Eintrittstemperatur t1: 35 C Driftstryk / Betriebsdruck p1: 7 bar Omgivelses-kølelufttemperatur / Umgebungs- Kühllufttemperatur tc: 25 C Driftsbetingelser / Betriebsbedingungen Maks. indgangstemperatur / Max. Eintrittstemperatur t 1 : 50 C Maks. driftstryk / Max. Betriebsdruck p 1 : 16 bar Maks. omgivelsestemepratur / Max. Umgebungstemperatur t a : 2-43 C Korrekturfaktorer for luftflow under andre driftsbetingelser / Korrekturfaktoren für den Volumenstrom bei anderen Betriebsbedingungen Ved andre driftstryk p1 ganges luftflowet med faktor (f1) Bei anderen Betriebsdrücken p1 den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f1) p1 [bar] (f1) 0,60 0,70 0,80 0,87 0,94 1,00 1,05 1,07 1,10 1,12 1,14 1,19 1,22 Ved andre kølemedietemperaturer tc ganges luftflowet med faktor (f2) Bei anderen Kühlmediumstemperaturen tc, den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f2) For andre trykdugpunkter tpd ganges luftflowet med faktor (f3) Für andere Drucktaupunkte tpd den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f3) tc [ C] tpd [ C] (f2) 1,00 0,96 0,91 0,84 0,80 (f3) 0,96 1,00 1,10 1,18 1,27 Ved andre trykluftsindgangstemperaturer t1 ganges luftflowet med faktor (f4) Bei anderen Drucklufteintrittstemperaturen den Volumenstrom multiplizieren mit Faktor (f4) t1 [ C] (f4) 1,38 1,12 1,00 0,83 0,67 0, Måltegninger / Maßblätter (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht 11

13 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Bagside / Rückansicht (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation! Mindsteafstand mellem væg og køleåbninger 300mm (køleluft til/fra) Pos.1 - (A) Trykluft ind Pos.2 - (A) Trykluft ud Pos.3 Køleluft ind Pos.4 Køleluft ud Pos.5 - Kontrolenhed Pos.6 - Kondensatudledning Pos.7 Kondensatudledning filter Pos.8 Strømforsyning - netspænding Pos.9 Kølevand ind Pos.10 Kølevand ud Pos.11 - Ventilation Pos.12 - Option potentialefri fejlmelding Pos.13 Netafbryder Tænd/ Sluk Für ausreichende Luftzirkulation sorgen! Mindestabstand von Wand und Kühlöffnungen 300mm (Kühlluft Ein / AUS) Pos.1 - (A) Druckluft-Eintritt Pos.2 - (A) Druckluft-Austritt Pos.3 - Kühlluft-Eintritt Pos.4 - Kühlluft-Austritt Pos.5 - Kontrollgerät Pos.6 - Kondensatablass Pos.7 Kondensatablass Filter Pos.8 - Anschluss-Netzspannung Pos.9 - Kühlwasser - Einritt Pos.10 - Kühlwasser -Austritt Pos.11 - Entlüftung Pos.12 - Option Potenzialfreie Störmeldung Pos.13 - Netzschalter Ein / Aus 12

14 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.3 Eldiagrammer / Elektroschaltpläne (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) 13

15 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: B1 ESA Termostatafbryder B1 ESA Thermostatschalter B2 Højtryksafbryder B2 Hochdruckschalter B3 Lavtryksafbryder B3 Niederdruckschalter B4 Ventilatorafbryder B4 Ventilatorschalter B5 Trykdifferenceafbryder filterkontrol B5 Druckdifferenzschalter Filterüberwachung B6 Motorsikkerhedsafbryder kompressor B6 Motorschutzschalter Kompressor C1 Startkondensator kompressor C1 Anlaufkondensator Kompressor C2 Driftskondensator kompressor C2 Betriebskondensator Kompressor C3 Driftskondensator ventilator C3 Betriebskondensator Lüfter E1 Kompressoropvarmning E1 Kompressorheizung F0 Indgangssikring træg F0 Vorsicherung träge F1 Sikring ventilator 1 F1 Sicherung Ventilator 1 F2 Sikring ventilator 2 F2 Sicherung Ventilator 2 F3 Primærsikring transformator F3 Primärsicherung Transformator F4 Sekundærsikring transformator F4 Sekundärsicherung Transformator H1 Driftssignallampe H1 Betriebsmeldeleuchte H2 Fejlsignallampe filterovervågning H2 Störmeldeleuchte Filterüberwachung K1 Kompressorkontaktor K1 Kompressorschütz K1.1 Potentialfrit driftsmelderelæ K1.1 Potentialfreies Betriebsmelderelais K1.2 Potentialfrit fejlmelderelæ K1.2 Potentialfreies Störmelderelais K2 Ventilatorkontaktor 1 K2 Ventilatorschütz 1 K3 Ventilatorkontaktor 2 K3 Ventilatorschütz 2 KTY Temperaturføler KTY Temperaturfühler M1 Kompressor M1 Kompressor M2 Ventilatormotor 1 M2 Ventilatormotor 1 M3 Ventilatormotor 2 M3 Ventilatormotor 2 Q1 Hovedafbryder Q1 Hauptschalter Q2 Sikkerhedsafbryder kompressor Q2 Schutzschalter Kompressor R1 Startrelæ kompressor R1 Anlaufrelais Kompressor S1 Styrenøgle S1 Steuerschalter ST1 Tilslutning for kondensatafledning ST1 Anschluß für Kondensatableiter ST2 Tilslutning for kondensatafledning ST2 Anschluß für Kondensatableiter Y1 Magnetventil Y1 Magnetventil *1 Indgangssikring etableret eksternt *1 Vorsicherung bauseits, lokale bestemmelser skal overholdes! örtliche Vorschriften einhalten! *2 S-pakke option *2 S-Paket Option *4 ikke for type W *4 nicht bei Typ W 14

16 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.4 Flowdiagrammer / Fliessschemata (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) 15

17 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Bedienungs- und Wartungsanleitung (Tegning nr. / Zeichng. Nr ) Forklaring til positionsnumrene i måltegningerne / Erläuterung der Positionsnummern in Dimensionszeichnungen: Pos.1 Kompressor Pos.1 Kompressor Pos.2 Kondensator Pos.2 Kondensator Pos.3 Kølemiddeltørringsanlæg Pos.3 Kältemitteltrockner Pos.4 Kapillarrør / ekspansionsventil Pos.4 Kapillarrohr / Expansionsventil Pos.5 Varmeveksler Pos.5 Wärmeaustauscher Pos.6 Væskeudskilningsanordning Pos.6 Flüssigkeitsabscheider Pos.7 Varmluft-bypassventil Pos.7 Heißgas-Bypassventil Pos.8 Magnetventil Pos.8 Magnetventil Pos.9 ESA termostat Pos.9 ESA Thermostat Pos.10 Ventilatorafbryder Pos.10 Ventilatorschalter Pos.11 Højtryksafbryder Pos.11 Hochdruckschalter Pos.12 Temperaturvisning Pos.12 Temperaturanzeige Pos.13 Skueglas Pos.13 Schauglas Pos.14 Lavtryksafbryder Pos.14 Niederdruckschalter Pos.15 Lukkekventil Pos.15 Absperrventil Pos.16 Vibrationsdæmpning for Pos.16 Schwingungsdämper für Kupferleitung kobberledning Pos.17 Varmluftsledning Pos.17 Heißgasleitung Pos.18 Væskeledning Pos.18 Flüssigkeitsleitung Pos.19 Sugeledning Pos.19 Saugleitung Pos.20 Kølemiddelopsamling Pos.20 Kältemittelsammler Pos.21 Kontraventil Pos.21 Rückschlagventil 16

18 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 8.5 Reservedelsliste Nr. Beskrivelse reservedel Artikelnummer Ventilator x x x 2 Kompressor x x 3 Kompressor x 4 Varmluftsbypassventil x x 5 Varmluftsbypassventil x 6 Kølemiddeltørrer x x x 7 Sinterfilter 40µ x x x 8 Svømmer-afledning x x x 9 Sikkerhedsafbryder x x 10 Sikkerhedsafbryder x 11 Startrelæ x x 12 Startrelæ x 13 Kondensatafledning x x x 14 Tendensindikator x x x 15 ESA-termostatafbryder x x x Nr. Beskrivelse reservedel Artikelnummer Ventilatorafbryder x x x x x 2 Kompressor x 3 Kompressor x 4 Kompressor x x 5 Kompressor Kompressor x 7 Kompressor x 8 Kompressor x x 9 Ventilator x 10 Ventilator x 11 Ventilator x 12 Ventilator x x 13 Ventilator x x x 14 Ventilator Varmluftsbypassventil x x x x x x 16 Varmluftsbypassventil x x 17 Varmluftsbypassventil Kølemiddeltørring x 19 Kølemiddeltørring x x x x x x x 20 Kølemiddeltørring Filter 40µ x x 22 Sinterfilter 40µ x x x 23 Svømmer-afledning x x x x x 24 Startrelæ x 25 Startrelæ x 26 Startrelæ x x 27 Startrelæ x 28 Startrelæ x 29 Startrelæ x x 30 Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder x 32 Sikkerhedsafbryder x 33 Sikkerhedsafbryder x 34 Sikkerhedsafbryder x x 35 Kondensatafledning x 36 Kondensatafledning x x 37 Kondensatafledning x x 38 Kondensatafledning x x x 39 Kondensatafledning CD 2 40 ESA termostatafbryder x x x x x 41 Tendensindikator x x x x x x x x 17

19 Bedienungs- und Wartungsanleitung 8.5 Ersatzteilliste Nr. Beschreibung Ersatzteil Artikelnummer Ventilator x x x 2 Kompressor x x 3 Kompressor x 4 Heißgasbypassventil x x 5 Heißgasbypassventil x 6 Kältemitteltrockner x x x 7 Sinter Filter 40µ x x x 8 Schwimmer-Ableiter x x x 9 Schutzschalter x x 10 Schutzschalter x 11 Anlaufrelais x x 12 Anlaufrelais x 13 Kondensatableiter x x x 14 Tendenzanzeiger x x x 15 ESA-Thermostatschalter x x x Nr. Beschreibung Ersatzteil Artikelnummer Ventilatorschalter x x x x x 2 Kompressor x 3 Kompressor x 4 Kompressor x x 5 Kompressor Kompressor x 7 Kompressor x 8 Kompressor x x 9 Ventilator x 10 Ventilator x 11 Ventilator x 12 Ventilator x x 13 Ventilator x x x 14 Ventilator Heißgasbypassventil x x x x x x 16 Heißgasbypassventil x x 17 Heißgasbypassventil Kältemitteltrockner x 19 Kältemitteltrockner x x x x x x x 20 Kältemitteltrockner Filter 40µ x x 22 Sinter-Filter 40µ x x x 23 Schwimmer-Ableiter x x x x x 24 Anlaufrelais x 25 Anlaufrelais x 26 Anlaufrelais x x 27 Anlaufrelais x 28 Anlaufrelais x 29 Anlaufrelais x x 30 Schutzschalter Schutzschalter x 32 Schutzschalter x 33 Schutzschalter x 34 Schutzschalter x x 35 Kondensatableiter x 36 Kondensatableiter x x 37 Kondensatableiter x x 38 Kondensatableiter x x x 39 Kondensatableiter CD 2 40 ESA Thermostatschalter x x x x x 41 Tendenzanzeiger x x x x x x x x 18

20 Bedienungs- und Wartungsanleitung EG-Konformitäts-Zertifikat im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 89/392/EWG, soweit zutreffend Niederspannung 73/23/EWG, soweit zutreffend Die Maschinen: Modelle / Type AGT Thermotechnik sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 89/392/EWG, in alleiniger Verantwortung von AGT Thermotechnik GmbH, Richard-Lucas-Str. 6, Erkelenz Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: EN 292-1, Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen, Niederspannungsrichtlinie EN 292-2, Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen, Niederspannungsrichtlinie EN , EMV pren , EMV pren 378, Kälteanlagen und Wärmepumpen EN , elektrische Ausrüstung für Industriemaschinen (VDE 0113) EN 6529 Folgende nationale Normen, Richtlinien und Spezifikationen sind angewandt: IEC , Sicherheit für Haushalts- u. vergleichbare Anwendungen, insbesondere Motorverdichter DIN VDE 0165, soweit zutreffend Druckbehälterverordnung, soweit zutreffend Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. Die zur Maschine gehörende Betriebsanleitung liegt in der Originalfassung vor. Erkelenz, den Mitgl. der Geschäftsleitung Ort, Datum i.v. Jürgen Schmelcher Angaben zum Unterzeichner 19

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP CIF 45 - CIF 125 CIF 47 - CIF 127 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 7 Bedienungsanleitung D 11 112-110202 1 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Sejlplan og priser for Endelave-færgen

Sejlplan og priser for Endelave-færgen Sejlplan og priser for Endelave-færgen Gyldig fra 1. maj 2015 til 1.januar 2016 I nedenstående tidsrum ydes 50% rabat på person-biletter uge. 21 & 22 i maj uge. 36 & 37 i august september TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100

SMART GRID OPEN. Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready. ForskEL project no: 12100 SMART GRID OPEN Standardisation - Conformance testing - Smart Grid ready SG Ready label til varmepumper Smart Grid Ready varmepumper findes allerede i stort tal (i Tyskland) Hvad kan de? Hvem står bag?

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning DRIESCHER WEGBERG Mittelspannungs-Lastschaltanlage Typ MINEX / G I S E L A SF 6 - isoliert Bemessungsspannung bis 24 kv Bemessungsstrom 630

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER

TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER TCM-208 CD/MP3 BOOMBOX MED STEREO RADIO OG KASSETTEBÅNDOPTAGER CD/MP3 BOOM BOX MIT STEREO RADIO UND KASSETTENRECORDER BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG ADVARSEL Udsæt ikke apparatet for regn eller

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

说 明 书 递 交 文 档 版 本 修 改 历 史 修 改 次 数 修 改 日 期 修 改 情 况 更 改 单 编 号 签 名 文 件 编 号 文 件 名 称 : 说 明 书 技 术 要 求 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷.

说 明 书 递 交 文 档 版 本 修 改 历 史 修 改 次 数 修 改 日 期 修 改 情 况 更 改 单 编 号 签 名 文 件 编 号 文 件 名 称 : 说 明 书 技 术 要 求 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷. 说 明 书 递 交 文 档 文 件 编 号 文 件 名 称 : KT60L1A350XN, KT60L1A350WN (CE-Bc350WE-S) 说 明 书 技 术 要 求 签 名 日 期 1. 幅 面 :145X 210m m 2. 纸 质 :80 克 双 胶 纸 3. 颜 色 : 图 案 文 字 均 按 资 料 印 刷. 设 计 审 核 标 准 化 审 定 会 签 批 准 黄 志 胜 12.11.22

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov / SA 102 fin. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov og Permasolid Strukturtilsætning SA 102 fin er tilsætningsmidler til Permafleet

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere