RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK"

Transkript

1 RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1997 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1998

2 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1997 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1998 Råstofproduktionsserie nr. 15 Omslagstegning: Flemming Jacobsen Redaktion: Willy Nicolaisen ISBN: ISSN: Oplag:400 Pris: 50 kr. Publikationen kan købes direkte hos: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf:

3 Råstofproduktion i 1997 Havområdet Produktionsmængden fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder og mængder Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen

4 RÅSTOFPRODUKTIONEN 1997 Havområdet Denne rapport omhandler indvinding af råstoffer fra havbunden. Rapporten henvender sig til alle, der beskæftiger sig med havet og råstofindvinding, eller har berøringsflade til råstoferhvervet. Råstofferne fra havbunden - sand, grus og sten samt skaller m.v. - indgår direkte eller i bearbejdet form i bygge- og anlægssektoren og en række industrier. Råstofindvinding på havområdet administreres af Skov- og Naturstyrelsen, der får tilsendt erhvervets indberetninger om råstofproduktionen. Indberetningerne er dels til brug for udarbejdelse af en råstofstatistik dels til brug for Skov- og Naturstyrelsens arbejde med tilsyn med råstofindvindingen. Indberetningerne rummer detaljerede oplysninger om, hvor indvindingen finder sted, hvad der indvindes og hvor råstofferne bringes i land. Rapporten giver derfor en oversigt over, hvor der indvindes råstoffer på havbunden og en vejledning om, hvilke kategorier af råstoffer, der indvindes i de enkelte områder. Indberetningerne rummer ikke detaljer om hvordan de enkelte råstoffer anvendes, idet disse oplysninger normalt ikke foreligger hos indvinderen. Skema med den tilhørende vejledning er indsat bagerst i rapporten. De indberettede oplysninger indlæses i Skov- og Naturstyrelsens råstofdatabasesystem. Tabeller og figurer i nærværende rapport er udarbejdede på grundlag af de indlæste data. Til og med 1996 kunne råstofindvinding foretages overalt på havområdet, forudsat at afstanden til kyst var større end 300 m (enkelte steder større end 1 km). Fra og med 1997 skal indvindingen foretages i afgrænsede områder, der er udpeget af Skov- og Naturstyrelsen efter omfattende høringer, således at der på den ene side er taget behørige hensyn til miljøinteresser og på den anden til den regionale forsyning med råstoffer. Materialer fra uddybningsarbejder indgår i råstofstatistikken, når de nyttiggøres, d.v.s. bruges til opfyld eller f.eks. til cementproduktion. De vil selvfølgelig som hidtil blive optaget i havne og løb uden for de udlagte områder. Indvindingsområdebetegnelserne begynder med tre cifre, som angiver det råstofområde, indvindingsområdet befinder sig i (se kortet forrest i denne rapport). Efter den gamle praksis var der ikke behov for en meget præcis lokalisering af indvindingerne. Med det nye system derimod skal der ikke megen usikkerhed i positionsangivelsen til, før en indvinding tilsyneladende falder udenfor et område. Positionsangivelserne vil altid uundgåeligt

5 være behæftet med en vis usikkerhed, som dels skyldes navigationsudstyret og dels skrivefejl på indberetningsskemaerne. Mange af skrivefejlene kan med stor sikkerhed identificeres og korrigeres. Et vist antal skrivefejl vil dog ikke kunne identificeres, fordi fejlene er relativt små og usystematiske. Det store flertal af positionsangivelserne (90% eller flere) korrigeres ikke. Indvindingerne er blevet henført til indvindingsområder på basis af positions- og lokalitetsangivelserne fra indberetningsskemaerne. Med udgangspunkt i de i det foregående omtalte usikkerheder, og at det er det første år med den nye indvindingspraksis, må resultaterne anses for at være acceptable. 93% af positionerne (nyttiggørelse ikke inkluderet) falder inden for områdeafgrænsningerne. 98% af positionerne er enten i områderne eller inden for en afstand af 200 m. Af de resterende indvindinger kan kun 22 indvindinger på i alt m³ med sikkerhed siges at være foretaget uden for områderne. En foreløbig gennemgang af indvindingerne fra 1998 (ukorrigerede) tyder stærkt på, at indvindingerne nu registreres med væsentlig større præcision, og at antallet af indvindinger, der med sikkerhed er foretaget uden for omåderne, er væsentlig lavere (måske kun 1). Rapporten indgår i rækken af rapporter om råstofindvindingen i de enkelte kalenderår. På grund af ændringerne i indvindingspraksis er indhold og layout ændret noget i forhold til de foregående år. Rapportens oplysninger kan sammenlignes med indholdet i tidligere rapporter udgivet fra og med 1990 af Skov- og Naturstyrelsen. Man må dog erindre, at indvindingerne fra før 1997 er foretaget i væsentlig større og mere diffust afgrænsede områder. Indvindingerne fordelt på farvandsområder samt landinger i kommuner og amter er umiddelbart sammenlignelige. Sammenligninger med indholdet i rapporter udgivet til og med 1989 af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse vil derimod være meget upålidelige, når det drejer sig om placeringen af og fordelingen på de enkelte indvindingsområder, idet indberetninger før 1990 ikke er sket med angivelse af positioner. Med hensyn til oplysninger om den samlede danske råstofproduktion m.m. henvises til Danmarks Statistiks publikation Råstofindvindingen i Danmark 1997, Statistiske Efterretninger, Miljø 1998:18, 7. december 1998.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Råstofproduktionen 1997 for havområdet. Kort over råstofområder. Kort over farvandsområderne betegnet med numre. Kort over råstofindvindingsområder fordelt på farvandsområder. 1) Ral- og sandsugning: a) Tabel over årlig optagning fordelt på råstoftype og råstofindvindingsområder. Råstoftypen "Andet" udgøres altovervejende af moræneler. Desuden tilsvarende tabel men for-delt på farvandsområder. b) Tabel over årlig losning fordelt på råstoftype og kommuner. Desuden tilsvarende tabel men fordelt på amter. c) Diagram over den samlede årlige råstofindvinding gennem 10 år fordelt på råstoftyper. d) Dobbeltkort for råstoftyperne sand, grus, ral/sten samt fyldsand over årlige optagninger fordelt på råstofindvindingsområder og losninger fordelt på kommuner. 2) Stenfiskeri: a) Tabel over årlig optagning fordelt på råstoftype og råstofindvindingsområder. Desuden tilsvarende tabel men fordelt på farvandsområder. b) Tabel over årlig losning fordelt på råstoftype og kommuner. Desuden tilsvarende tabel men fordelt på amter. c) Dobbeltkort for råstoftyperne grabsten og søsten over årlige optagninger fordelt på råstofindvindingsområder og losninger fordelt på kommuner. 3) Skallevirksomhed: a) Tabel over årlig optagning fordelt på råstofindvindingsområder. Desuden tilsvarende tabel men fordelt på farvandsområder. b) Tabel over årlig losning fordelt på kommuner. Desuden tilsvarende tabel men fordelt på amter. c) Dobbeltkort over årlige optagninger fordelt på råstofindvindingsområder og losninger fordelt på kommuner. Appendiks Indberetningsskema med vejledning.

7 Råstofområder

8 Farvandsområder Områdernes afgrænsninger og den danske kontinentalsokkelafgrænsning er viste

9 526-C 526-C 526-C 526-C 526-C 526-C 526-C 526-C 526-C 526-K 526-K 526-K 526-K 526-K 526-K 526-K 526-K 526-K 526-D 526-D 526-D 526-D 526-D 526-D 526-D 526-D 526-D 526-H 526-H 526-H 526-H 526-H 526-H 526-H 526-H 526-H 526-E 526-E 526-E 526-E 526-E 526-E 526-E 526-E 526-E 526-G 526-G 526-G 526-G 526-G 526-G 526-G 526-G 526-G 526-I 526-I 526-I 526-I 526-I 526-I 526-I 526-I 526-I 564-C 564-C 564-C 564-C 564-C 564-C 564-C 564-C 564-C 526-J 526-J 526-J 526-J 526-J 526-J 526-J 526-J 526-J 564-B 564-B 564-B 564-B 564-B 564-B 564-B 564-B 564-B 564-A 564-A 564-A 564-A 564-A 564-A 564-A 564-A 564-A 544-N 544-N 544-N 544-N 544-N 544-N 544-N 544-N 544-N 544-V 544-V 544-V 544-V 544-V 544-V 544-V 544-V 544-V 542-U 542-U 542-U 542-U 542-U 542-U 542-U 542-U 542-U 544-U 544-U 544-U 544-U 544-U 544-U 544-U 544-U 544-U 542-K 542-K 542-K 542-K 542-K 542-K 542-K 542-K 542-K 512-B 512-B 512-B 512-B 512-B 512-B 512-B 512-B 512-B 544-E 544-E 544-E 544-E 544-E 544-E 544-E 544-E 544-E 542-F 542-F 542-F 542-F 542-F 542-F 542-F 542-F 542-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-F 544-O 544-O 544-O 544-O 544-O 544-O 544-O 544-O 544-O 544-T 544-T 544-T 544-T 544-T 544-T 544-T 544-T 544-T 544-J 544-J 544-J 544-J 544-J 544-J 544-J 544-J 544-J 544-A 544-A 544-A 544-A 544-A 544-A 544-A 544-A 544-A 544-I 544-I 544-I 544-I 544-I 544-I 544-I 544-I 544-I 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-Q 544-R 544-R 544-R 544-R 544-R 544-R 544-R 544-R 544-R 504-B 504-B 504-B 504-B 504-B 504-B 504-B 504-B 504-B 544SD 544SD 544SD 544SD 544SD 544SD 544SD 544SD 544SD 544SA 544SA 544SA 544SA 544SA 544SA 544SA 544SA 544SA 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542-Q 542SF 542SF 542SF 542SF 542SF 542SF 542SF 542SF 542SF 520-D 520-D 520-D 520-D 520-D 520-D 520-D 520-D 520-D 520-A 520-A 520-A 520-A 520-A 520-A 520-A 520-A 520-A 520-C 520-C 520-C 520-C 520-C 520-C 520-C 520-C 520-C 520-E 520-E 520-E 520-E 520-E 520-E 520-E 520-E 520-E 520-F 520-F 520-F 520-F 520-F 520-F 520-F 520-F 520-F 538-G 538-G 538-G 538-G 538-G 538-G 538-G 538-G 538-G 552-A 552-A 552-A 552-A 552-A 552-A 552-A 552-A 552-A 520SA 520SA 520SA 520SA 520SA 520SA 520SA 520SA 520SA 520SB 520SB 520SB 520SB 520SB 520SB 520SB 520SB 520SB 538SA 538SA 538SA 538SA 538SA 538SA 538SA 538SA 538SA 566-B 566-B 566-B 566-B 566-B 566-B 566-B 566-B 566-B 566-A 566-A 566-A 566-A 566-A 566-A 566-A 566-A 566-A 560-B 560-B 560-B 560-B 560-B 560-B 560-B 560-B 560-B 568-C 568-C 568-C 568-C 568-C 568-C 568-C 568-C 568-C 568-A 568-A 568-A 568-A 568-A 568-A 568-A 568-A 568-A 568-B 568-B 568-B 568-B 568-B 568-B 568-B 568-B 568-B 566SC 566SC 566SC 566SC 566SC 566SC 566SC 566SC 566SC 566SB 566SB 566SB 566SB 566SB 566SB 566SB 566SB 566SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SB 568SA 568SA 568SA 568SA 568SA 568SA 568SA 568SA 568SA 554-C 554-C 554-C 554-C 554-C 554-C 554-C 554-C 554-C 532-A 532-A 532-A 532-A 532-A 532-A 532-A 532-A 532-A 548-H 548-H 548-H 548-H 548-H 548-H 548-H 548-H 548-H 548-B 548-B 548-B 548-B 548-B 548-B 548-B 548-B 548-B 548-E 548-E 548-E 548-E 548-E 548-E 548-E 548-E 548-E 548-D 548-D 548-D 548-D 548-D 548-D 548-D 548-D 548-D 548-F 548-F 548-F 548-F 548-F 548-F 548-F 548-F 548-F 548-A 548-A 548-A 548-A 548-A 548-A 548-A 548-A 548-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-A 554-D 554-D 554-D 554-D 554-D 554-D 554-D 554-D 554-D 554-B 554-B 554-B 554-B 554-B 554-B 554-B 554-B 554-B 532-C 532-C 532-C 532-C 532-C 532-C 532-C 532-C 532-C 510-E 510-E 510-E 510-E 510-E 510-E 510-E 510-E 510-E 538-C 538-C 538-C 538-C 538-C 538-C 538-C 538-C 538-C 538-B 538-B 538-B 538-B 538-B 538-B 538-B 538-B 538-B 538-A 538-A 538-A 538-A 538-A 538-A 538-A 538-A 538-A 510-D 510-D 510-D 510-D 510-D 510-D 510-D 510-D 510-D 510-H 510-H 510-H 510-H 510-H 510-H 510-H 510-H 510-H 510-A 510-A 510-A 510-A 510-A 510-A 510-A 510-A 510-A 510SB 510SB 510SB 510SB 510SB 510SB 510SB 510SB 510SB 510SC 510SC 510SC 510SC 510SC 510SC 510SC 510SC 510SC 542-G 542-G 542-G 542-G 542-G 542-G 542-G 542-G 542-G 542-C 542-C 542-C 542-C 542-C 542-C 542-C 542-C 542-C 542-S 542-S 542-S 542-S 542-S 542-S 542-S 542-S 542-S 542-E 542-E 542-E 542-E 542-E 542-E 542-E 542-E 542-E 542-L 542-L 542-L 542-L 542-L 542-L 542-L 542-L 542-L 542-B 542-B 542-B 542-B 542-B 542-B 542-B 542-B 542-B 542-T 542-T 542-T 542-T 542-T 542-T 542-T 542-T 542-T 542-J 542-J 542-J 542-J 542-J 542-J 542-J 542-J 542-J 542-A 542-A 542-A 542-A 542-A 542-A 542-A 542-A 542-A 542-P 542-P 542-P 542-P 542-P 542-P 542-P 542-P 542-P 542-O 542-O 542-O 542-O 542-O 542-O 542-O 542-O 542-O 542-D 542-D 542-D 542-D 542-D 542-D 542-D 542-D 542-D 542-I 542-I 542-I 542-I 542-I 542-I 542-I 542-I 542-I 542SG 542SG 542SG 542SG 542SG 542SG 542SG 542SG 542SG 542SD 542SD 542SD 542SD 542SD 542SD 542SD 542SD 542SD 542SE 542SE 542SE 542SE 542SE 542SE 542SE 542SE 542SE 542SA 542SA 542SA 542SA 542SA 542SA 542SA 542SA 542SA 1. Østersøen omkring Bornholm 3. Østersøen omkring Møen 7. Øresund 5. Østersøen vest for Gedser 11. Storebælt 15. Lillebælt 13. Farvandet syd for Fyn 9. Smålandsfarvandet Områder for råstofindvinding på havet 1997 side 1 af 2

10 550-A 550-A 550-A 550-A 550-A 550-A 550-A 550-A 550-A 550-D 550-D 550-D 550-D 550-D 550-D 550-D 550-D 550-D 502-E 502-E 502-E 502-E 502-E 502-E 502-E 502-E 502-E 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-AA 502-D 502-D 502-D 502-D 502-D 502-D 502-D 502-D 502-D 502-G 502-G 502-G 502-G 502-G 502-G 502-G 502-G 502-G 516-D 516-D 516-D 516-D 516-D 516-D 516-D 516-D 516-D 502-B 502-B 502-B 502-B 502-B 502-B 502-B 502-B 502-B 502-J 502-J 502-J 502-J 502-J 502-J 502-J 502-J 502-J 502-A 502-A 502-A 502-A 502-A 502-A 502-A 502-A 502-A 502-C 502-C 502-C 502-C 502-C 502-C 502-C 502-C 502-C 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 502-AB 550-B 550-B 550-B 550-B 550-B 550-B 550-B 550-B 550-B 550-C 550-C 550-C 550-C 550-C 550-C 550-C 550-C 550-C 504-D 504-D 504-D 504-D 504-D 504-D 504-D 504-D 504-D 550SB 550SB 550SB 550SB 550SB 550SB 550SB 550SB 550SB 550SA 550SA 550SA 550SA 550SA 550SA 550SA 550SA 550SA 506-P 506-P 506-P 506-P 506-P 506-P 506-P 506-P 506-P 506-D 506-D 506-D 506-D 506-D 506-D 506-D 506-D 506-D 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-Q 506-B 506-B 506-B 506-B 506-B 506-B 506-B 506-B 506-B 506-R 506-R 506-R 506-R 506-R 506-R 506-R 506-R 506-R 522-A 522-A 522-A 522-A 522-A 522-A 522-A 522-A 522-A 506-N 506-N 506-N 506-N 506-N 506-N 506-N 506-N 506-N 506-G 506-G 506-G 506-G 506-G 506-G 506-G 506-G 506-G 506-M 506-M 506-M 506-M 506-M 506-M 506-M 506-M 506-M 506-I 506-I 506-I 506-I 506-I 506-I 506-I 506-I 506-I 506-F 506-F 506-F 506-F 506-F 506-F 506-F 506-F 506-F 506-L 506-L 506-L 506-L 506-L 506-L 506-L 506-L 506-L 504-E 504-E 504-E 504-E 504-E 504-E 504-E 504-E 504-E 504-F 504-F 504-F 504-F 504-F 504-F 504-F 504-F 504-F 506SA 506SA 506SA 506SA 506SA 506SA 506SA 506SA 506SA 504SH 504SH 504SH 504SH 504SH 504SH 504SH 504SH 504SH 506SC 506SC 506SC 506SC 506SC 506SC 506SC 506SC 506SC 506SB 506SB 506SB 506SB 506SB 506SB 506SB 506SB 506SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SB 504SA 504SA 504SA 504SA 504SA 504SA 504SA 504SA 504SA 570-B 570-B 570-B 570-B 570-B 570-B 570-B 570-B 570-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-B 530-D 530-D 530-D 530-D 530-D 530-D 530-D 530-D 530-D 570-A 570-A 570-A 570-A 570-A 570-A 570-A 570-A 570-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-A 508-B 508-B 508-B 508-B 508-B 508-B 508-B 508-B 508-B 506-H 506-H 506-H 506-H 506-H 506-H 506-H 506-H 506-H 518-B 518-B 518-B 518-B 518-B 518-B 518-B 518-B 518-B 518-A 518-A 518-A 518-A 518-A 518-A 518-A 518-A 518-A 536-A 536-A 536-A 536-A 536-A 536-A 536-A 536-A 536-A 532-B 532-B 532-B 532-B 532-B 532-B 532-B 532-B 532-B 530SB 530SB 530SB 530SB 530SB 530SB 530SB 530SB 530SB 518SC 518SC 518SC 518SC 518SC 518SC 518SC 518SC 518SC 506SD 506SD 506SD 506SD 506SD 506SD 506SD 506SD 506SD 506SE 506SE 506SE 506SE 506SE 506SE 506SE 506SE 506SE 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKA 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKB 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKC 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528SKD 528-B 528-B 528-B 528-B 528-B 528-B 528-B 528-B 528-B 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528SKE 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 528-AA 546-A 546-A 546-A 546-A 546-A 546-A 546-A 546-A 546-A 540-B 540-B 540-B 540-B 540-B 540-B 540-B 540-B 540-B 540-C 540-C 540-C 540-C 540-C 540-C 540-C 540-C 540-C 534SB 534SB 534SB 534SB 534SB 534SB 534SB 534SB 534SB 558-C 558-C 558-C 558-C 558-C 558-C 558-C 558-C 558-C 528-A 528-A 528-A 528-A 528-A 528-A 528-A 528-A 528-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-A 574-D 574-D 574-D 574-D 574-D 574-D 574-D 574-D 574-D 574-E 574-E 574-E 574-E 574-E 574-E 574-E 574-E 574-E 514-H 514-H 514-H 514-H 514-H 514-H 514-H 514-H 514-H 514-P 514-P 514-P 514-P 514-P 514-P 514-P 514-P 514-P 514-V 514-V 514-V 514-V 514-V 514-V 514-V 514-V 514-V 514-T 514-T 514-T 514-T 514-T 514-T 514-T 514-T 514-T 514-G 514-G 514-G 514-G 514-G 514-G 514-G 514-G 514-G 514-N 514-N 514-N 514-N 514-N 514-N 514-N 514-N 514-N 514-O 514-O 514-O 514-O 514-O 514-O 514-O 514-O 514-O 514-R 514-R 514-R 514-R 514-R 514-R 514-R 514-R 514-R 514-C 514-C 514-C 514-C 514-C 514-C 514-C 514-C 514-C 514-F 514-F 514-F 514-F 514-F 514-F 514-F 514-F 514-F 514-S 514-S 514-S 514-S 514-S 514-S 514-S 514-S 514-S 514-D 514-D 514-D 514-D 514-D 514-D 514-D 514-D 514-D 514-U 514-U 514-U 514-U 514-U 514-U 514-U 514-U 514-U 514-A 514-A 514-A 514-A 514-A 514-A 514-A 514-A 514-A 514-L 514-L 514-L 514-L 514-L 514-L 514-L 514-L 514-L 514-E 514-E 514-E 514-E 514-E 514-E 514-E 514-E 514-E 514-B 514-B 514-B 514-B 514-B 514-B 514-B 514-B 514-B 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 514-Q 524-C 524-C 524-C 524-C 524-C 524-C 524-C 524-C 524-C 524-D 524-D 524-D 524-D 524-D 524-D 524-D 524-D 524-D 524-E 524-E 524-E 524-E 524-E 524-E 524-E 524-E 524-E 524-B 524-B 524-B 524-B 524-B 524-B 524-B 524-B 524-B 524-I 524-I 524-I 524-I 524-I 524-I 524-I 524-I 524-I 524-F 524-F 524-F 524-F 524-F 524-F 524-F 524-F 524-F 524-A 524-A 524-A 524-A 524-A 524-A 524-A 524-A 524-A 578-E 578-E 578-E 578-E 578-E 578-E 578-E 578-E 578-E 578-G 578-G 578-G 578-G 578-G 578-G 578-G 578-G 578-G 578-D 578-D 578-D 578-D 578-D 578-D 578-D 578-D 578-D 578-C 578-C 578-C 578-C 578-C 578-C 578-C 578-C 578-C 578-B 578-B 578-B 578-B 578-B 578-B 578-B 578-B 578-B 578-A 578-A 578-A 578-A 578-A 578-A 578-A 578-A 578-A 578-F 578-F 578-F 578-F 578-F 578-F 578-F 578-F 578-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-F 562-E 562-E 562-E 562-E 562-E 562-E 562-E 562-E 562-E 562-D 562-D 562-D 562-D 562-D 562-D 562-D 562-D 562-D 562-G 562-G 562-G 562-G 562-G 562-G 562-G 562-G 562-G 562-H 562-H 562-H 562-H 562-H 562-H 562-H 562-H 562-H 17. Kattegat vest for Samsø 21. Kattegat omkring Hesselø 25. Kattegat omkring Læsø 19. Kattegat øst for Samsø 31. Nordsøen 27. Limfjorden 23. Kattegat omkring Anholt Områder for råstofindvinding på havet 1997 side 2 af 2

11 1. Ral- og sandsugervirksomhed

12 Ral- og sandindvinding 1997 Optagning fordelt på indvindingsområder Område nr. Område Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ 502-AA Fløjstrup Skov AB Wulffs Flak C Fløjstrup Skov D Mejl Flak Vest E Mejl Flak Øst B Gisseløre D Middelflak G Klørgrund H Hjelm Nordvest N Moselgrund P Marthe Flak A Knudshoved D Femø E Karrebæksminde B Tranekær A I Nissum Bredning B I Nissum Bredning C I Nissum Bredning D I Nissum Bredning E I Nissum Bredning F I Nissum Bredning G I Nissum Bredning H I Nissum Bredning N Hostrup Strand O Nygård Hage P I Nissum Bredning Q I Nissum Bredning S I Nissum Bredning T I Nissum Bredning U I Nissum Bredning V Kås Hoved A Fakse Bugt Nord C Nordmandshage Vest D Nordmandshage E Gyldenløves Flak F Gyldenløves Flak Syd A Sejrø Sydøstrev D Klintegrund G Klintegrund Syd H Klintegrund Vest I Bakkegrund Syd J Rønne Banke Øst A Læsø Nordvest B Hals Barre D Lysegrund Sydøst A Lappegrund C Munkerup A Grønnerevle A Grønsund B Grønsund/Stubbekøbin Side1 af 3

13 Ral- og sandindvinding 1997 Optagning fordelt på indvindingsområder Område nr. Område Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ 538-C Tolkedyb G Bjelkes Flak B Anholt Østerrev Øst C Anholt Øst B Halk Hoved D Bjørnsknude Rev E Tranesand F Stokkebæk Flak G Kegnæs J Bågø/Hammeren L Varnæs Hoved O Trelde Næs P Tragten Q Lyø Sand S Hesteskoen SA Søndre Stenrøn E Agersø Flak J Musholm Syd Q Lysegrunde Nordvest T Musholm Sydvest A Store Middelgrund A Køge B Juelsgrund E Mosede H Juelsgrund Øst A Æbelø B Tørresø D Æbelø A Kriegers Flak B Nivå Flak C Disken D Vedbæk B Gedser Rev D Harboøre Tange E Harboøre F Vrist G Agger H Jyske Rev A Adler Grund Øst B Rønne Banke Syd C Adler Grund Nord A Keldsnor B Vejsnæs Flak A Rødbyhavn B Vindeholme D Læsø Nord A Fjaltring B Bøvling F Fjaltring Nord G Søndervig Side2 af 3

14 Ral- og sandindvinding 1997 Optagning fordelt på indvindingsområder Område nr. Område Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ Albue Flak Lindholm Nyborg Torsodde Nyttiggørelse Attrup Indsejling Nyttiggørelse Dragør Færgehavn Nyttiggørelse Esbjerg Indsejling Nyttiggørelse Gilleleje Indsejling Nyttiggørelse Hals Nyttiggørelse Hals Barre Nyttiggørelse Hvide Sande Indsejling Nyttiggørelse Kæften Nyttiggørelse Løgstør Rende Nyttiggørelse Marbjerg Tunge Nyttiggørelse Marstal Rende Nyttiggørelse Omø Inds Nyttiggørelse Sejerø Havn Nyttiggørelse Snekkersten Indsejling Nyttiggørelse Svitringen Rende S Nyttiggørelse Torsminde Nyttiggørelse Ved Peberholm Total Side3 af 3

15 Ral- og sandsugning 1997 Optagning fordelt på farvandsområder Omr. nr. Farvandsområde Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ 1 Østersøen omkring Bornholm Østersøen omkring Møen Østersøen vest for Gedser Øresund Smålandsfarvandet Store Bælt Farvandet syd for Fyn Lille Bælt Kattegat vest for Samsø Kattegat øst for Samsø Kattegat omkring Hesselø Kattegat omkring Anholt Kattegat omkring Læsø Limfjorden Nordsøen Total

16 Ral- og sandsugning 1997 Losning fordelt på kommuner Kommunenr Kommunenavn Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ 101 København Hvidovre Tårnby Græsted-Gilleleje Helsingør Køge Kalundborg Korsør Skælskør Trundholm Fakse Møn Nakskov Nykøbing F Næstved Rødby Stubbekøbing Vordingborg Neksø Rønne Haarby Marstal Munkebo Nyborg Odense Svendborg Ærøskøbing Haderslev Sønderborg Aabenraa Esbjerg Fredericia Horsens Kolding Vejle Holmsland Lemvig Thyborøn-Harboøre Randers Århus Hanstholm Skive Sydthy Brovst Skagen Aalborg Sverige Tyskland Total

17 Ral- og sandsugning 1997 Losning fordelt på amter Amt nr Amt Sand Grus Ral og sten Fyldsand Andet 0-4 mm 0-20 mm mm m³ m³ m³ m³ m³ 15 København Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland Sverige Tyskland Total

18 m³ 5,000,000 Havbundsmaterialer Optagninger ,500,000 4,000,000 3,500,000 Råstoftyper Sand Grus Ral og sten Fyldsand 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,

19 Optagning fordelt på indvindingsområder Losning fordelt på kommuner Sand (type 1) m³ m³ m³ Sverige Tyskland

20 Optagning fordelt på indvindingsområder Grus (type 2) 1997 Losning fordelt på kommuner m³ m³ m³ Sverige

21 Optagning fordelt på indvindingsområder Ral og sten (type 3) 1997 Losning fra indvindingsområderne fordelt på kommuner m³ m³ m³ Tyskland

22 Optagning fordelt på indvindingsområder Fyldsand (type 4) 1997 Losning fordelt på kommuner m³ m³ m³

23 2. Stenfiskervirksomhed

24 Stenfiskeri 1997 Optagning fordelt på indvindingsområder Område nr. Område Grabsten Søsten m³ m³ 504SA Bolsaks SB Falske Bolsaks SA Gyldenløves Flak SB Brunhoved SA Hjelm Bugt SA Søndre Stenrøn SD Vengeance Grund SA Paludans Flak SC Vejsnæs Flak SD Ærø NV Vitsø SF Billes Grunde SG Mommark 72 0 Total

25 Stenfiskeri 1997 Optagning fordelt på farvandsområder Omr. nr. Farvandsområde Grabsten Søsten m³ m³ 3 Østersøen omkring Møen Østersøen vest for Gedser Store Bælt Farvandet syd for Fyn Lille Bælt Kattegat vest for Samsø Kattegat øst for Samsø Total

26 Stenfiskeri 1997 Losning fordelt på kommuner Kommunenr Kommunenavn Grabsten Søsten m³ m³ 101 København Lyngby-Taarbæk Kalundborg Nykøbing F Middelfart Munkebo Odense Skærbæk Tyskland Total

27 Stenfiskeri 1997 Losning fordelt på Amter Amt nr Amt Grabsten Søsten m³ m³ 15 København Vestsjælland Storstrøm Fyn Sønderjylland Tyskland Total

28 Optagning fordelt på indvindingsområder Grabsten (type 5) 1997 Losning fordelt på kommuner 2000 m³ 1000 m³ 200 m³ Tyskland

29 3. Skallevirksomhed

30 Skallevirksomhed 1997 Optagning fordelt på indvindingsområder Område nr. Område Skaller m³ 508-A I Roskilde Fjord B I Roskilde Fjord SKA Ved Egense Total

31 Skallevirksomhed 1997 Optagning fordelt på farvandsområder Omr. nr. Farvandsområde Skaller m³ 21 Kattegat omkring Hesselø Kattegat omkring Anholt 2958 Total

32 Skallevirksomhed 1997 Losning fordelt på kommuner Kommunenr Kommunenavn Skaller m³ 209 Frederikssund Jægerspris Skibby Sejlflod 2958 Total

33 Skallevirksomhed 1997 Losning fordelt på amter Amt nr Amt Skaller m³ 20 Frederiksborg Nordjylland 2958 Total

34 Optagning fordelt på indvindingsområder Losning fordelt på kommuner Skaller (type 7) m³ m³ m³

35 4. Appendiks

36 Indberetning af Råstofindvinding på Havbunden. Der er særlige regler for optagning af sømaterialer på søterritoriet i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 9. juli 1980 om optagning af sømaterialer ved bundgarn og sømærker. Der er særlige regler om sugning, gravning og stenfiskeri i henhold til bekendtgørelse nr. 984 af 5. december 1994 om forbud mod efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden i EF-fuglebeskyttelsesområder og i Ramsarområder. Der er særlige regler om udlæg af overgangsområder for stenfiskeri fra havbunden jævnfør bekendtgørelse nr af 11 december Der er særlige regler om udlæg af overgangsområder for indvinding af sand, grus og ral fra havbunden jævnfør bekendtgørelse nr af 11. december Enhver der foretager råstofindvinding på havbunden, skal foretage indberetning til staten om arten og mængden af råstofindvindingen og angivelse af de positioner, hvorfra optagning har fundet sted. Jævnfør bekendtgørelse nr af 16. december 1996 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning om indvundne råstoffer. Nye skemaer rekvireres hos Skov- og Naturstyrelsen. Bemærkninger til skemaets enkelte punkter. Hvis lasten optages på flere positioner, anføres hver del af lasten på særskilt linie. Det indskærpes, at skemaet skal udfyldes når lasten tages. Dato Last nr. -dato pr. lastoptagning fartøjets egen nummerering af skibslasten Dybde naturlig vanddybde angives i m. Maskevidde Prøve Pumpetid Last ³ Råstoftype oplys åbning i mm. her markeres, hvis der fra lasten foreligger prøver, der er/vil kunne analyseres nærmere. -oplys tid i minutter mellem påbegyndelse og afslutning af pumpningen. -oplys lastemængde i m -oplys råstoftype: 1. sand 0-4 mm 5. grapsten 2. grus 0-20 mm 6. søsten 3. ral sand mm 7. skaller 4. sandfyld 8. andet Eventuelle spørgsmål vedrørende indberetning kan rettes til Skov- og Naturstyrelsens Hav- og Råstofkontor. Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Metode Position Indvindingsområde Lossested -oplys metode for indvinding: a. stigsug b. slæbesug c. grab d. talje -ved starten af hver indvinding aflæses position i geografiske koordinater. -oplys indvindingsområde. -oplys lossehavn eller anlægsområde.

37 Miljø- og Energiministeriet Råstofindvinding på havbunden Skov- og Naturstyrelsen Kvartal 199 Indberetning Navn og adresse: SNS journ. nr: Skibsnavn: Hjemsted: Kendingsbogstaver: Dato Last nr. Vand Dybde. Sug Maskevidde (mm/mm) Prøve Pumpetid (min) Last m³ Råstoftype Bredde Position Længde Metode Indvindingsområde Lossested Indsendes til: Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Side af

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1999 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2001 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1999 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2001 Råstofproduktionsserie

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1998 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2000 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1998 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1999 Råstofproduktionsserie

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 2002 Havområde Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktion i Danmark Havområde 2002 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktionsserie nr.

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Titel Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Redaktion: Poul Erik Nielsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk ISBN nr. 978-87-7279-381-8

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 393 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00034 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 1398 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 27. marts 2015 26. marts 2015. Nr. 287. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 4 Hirsholmene, havet vest herfor og 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ellinge Å s udløb Ny 9 Strandenge på Læsø og havet syd 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) herfor 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere