ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Faxe kommune. Retskredsen har ca indbyggere. Ved Retten i Næstved er der ansat 9 dommere, hvoraf den ene tillige er retspræsident. Der er endvidere ansat en administrationschef, 11 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 40 kontorfunktionærer og 2 servicemedarbejdere. Retten i Næstved er organiseret i afdelinger, som ledes af en funktionschef og en afdelingsleder. Retsafdelingen behandler civile sager og straffesager. Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav. Skifteretten behandler dødsboer, insolvensskifter og gældssaneringer. De administrative funktioner varetages af administrationen og præsidentsekretariatet. Betalingspåkrav er fra januar 2013 flyttet til fogedretten. I 2012 blev der ud af de mere end sager, som Retten i Næstved behandlede, indbragt 316 anke- og kæremål for Østre Landsret, som ændrede 95 afgørelser og stadfæstede 221 afgørelser. Der er således stadfæstet 70 % af de indbragte anke- og kæremål. I 2012 modtog retspræsidenten klager fra 34 personer, hvoraf 3 klager angik sagsbehandlingstiden. Ingen af klagerne i 2012 har givet anledning til advarsler efter retsplejelovens 48, stk. 1. I 2009 modtog præsidenten klager fra 68 personer, hvoraf 29 angik sagsbehandlingstiden. I 2010 blev der modtaget 45 klager, hvoraf 10 angik sagsbehandlingstiden. I 2011 blev der modtaget klager fra 27 personer, hvoraf 7 klager angik sagsbehandlingstiden. 2. Resultater i 2012 Kort om DOMHUS-modellen DOMHUS-modellen er en fælles ramme for helhedsbaseret kvalitetsudvikling. Den indeholder en række indsatsområder, som skal tjene som inspiration i forhold til den løbende udvikling. Samtidig er der en række resultattemaer indbygget, som der løbende kan følges op på. Det er ligeledes et centralt element i modellen, at der løbende foretages en såkaldt selvevaluering, hvor aktuelle udfordringer og styrker identificeres. Neden for gennemgås resultaterne for 2012 opdelt på de enkelte resultattemaer efter modellen.

3 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende arbejdspladser Samarbejdsrelationer 3 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole Vi løser vores opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet STRATEGISK Administrationschef LEDELSE FAGLIG LEDELSE PERSONALELEDELSE Driftsledelse og organisering Effektive Arbejdsprocesser EFFEKTIVITET FAGLIG KVALITET TRIVSEL, MOTIVATION SAGSBEHANDLINGSTID BRUGEROPLEVET KVALITET OMDØMME Resultat 1: Effektivitet (aktivitet og produktivitet) AKTIVITET Retten i Næstveds samlede aktivitet udregnes som vægtede afsluttede sager. Vægtningen beregnes ud fra en fælles beregningsmodel for byretterne, hvor sagernes gennemsnitlige belastning for den enkelte sagstype udregnes i forhold de øvrige sagstyper. AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER Samlet Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager Notarialforretninger SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved

4 Retten i Næstved har i 2012 afsluttet sager, hvilket er sager mindre end der blev afsluttet i 2011, hvor der blev afsluttet sager. Nedgangen i aktiviteten har sammenhæng med en nedgang i antallet af modtagne civile sager og fogedsager samt at der i 2012 er behandlet to meget store straffesager, med et samlet retsdagsforbrug på over 100 dage. Samtidig er årsværksforbruget reduceret fra 73,7 årsværk i 2010 og 72,0 årsværk i 2011 til 69,8 årsværk i PRODUKTIVITET 4 Produktiviteten måles ved et indeks, der beregnes som forholdet mellem rettens afsluttede vægtede sager og det samlede årsværksforbrug. Produktivitetsindekset muliggør en sammenligning af de enkelte byretter og er uafhængig af den tid, der anvendes på eksempelvis administration og ledelse mv. PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager BEDSTE RET 102,5 103,7 104,8 106,3 105,6 117,1 111,4 95,5 110,2 109,4 111,7 126,2 SAMLET BYRETTERNE 100,0 100,6 100,0 101,9 100,0 108,9 100,0 90,0 100,0 95,3 100,0 109,8 Retten i Næstved 102,5 98,0 100,7 101,2 89,3 93,2 116,4 108,0 109,2 89,1 91,7 103,1 1) Indeks 100 svarer til gennemsnittet ved byretterne i ) "Retssager" svarer til den samlede produktivitet for "straffesager" og "civile sager". 3) Ved beregningen af den samlede produktivitet, samlet for retten, anvendes rettens samlede vægtede årsværksforbrug - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte sagsområder er årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv. nøgletalsfordelt, således at forskelle i andele i årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ikke vanskeliggør en sammenligning af de enkelte retter. Resultatet for 2012 er et tilfredsstillende, idet nedgangen i produktiviteten fra 2011 til 2012 især skyldes, at to af rettens dommere har hovedforhandlet en meget stor domsmandssag om økonomisk kriminalitet, hvor hver dommer i mange måneder har anvendt 1-2 dage om ugen på forberedelse og arbejde med sagen. I forhold til beregning af produktivitet tæller kun tidsforbrug ved retsmøderne. Det øvrige arbejde med sagen, som i denne sag har været helt usædvanligt stort, indgår derfor i denne sammenhæng som ubenyttet tid, hvilket trækker produktiviteten ned. Det er derfor meget tilfredsstillende, at der samlet for retssager er en lille produktivitetsforøgelse. Det har endvidere påvirket rettens samlede resultat, at retten i 2012 havde flere midlertidigt ansatte jurister, som ikke havde erfaring fra domstolene, og derfor er der anvendt mange resurser på uddannelse og oplæring, hvilket særligt har påvirket resultatet i specialafdelingerne, hvor der behandles fogedsager og skiftesager. Der arbejdes løbende på at forbedre produktiviteten og tilpasse resurserne til antallet af modtagne sager. Der er i 2012 iværksat et LEAN-projekt i skifteretten og i samarbejde med anklagemyndigheden er der gennemført et fælles LEAN-projekt vedrørende berammelse af straffesager.

5 5 ÅRSVÆRKSFORBRUG PÅ ADMINISTRATION Retten i Næstved har fokus på at anvende mindst mulig tid på administration og har siden 2009 nedbragt den tid som juristerne og kontorfunktionærerne anvender på arbejde med administration. Samtidig har administrationen udvidet aktiviteterne, idet retten har prioriteret at sætte ind med en indsats i forhold til hjemmeside, kommunikation med pressen og servicering af pressen, elektronisk behandling af retssager samt formidling i form af kulturnatsarrangement. ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Jurister 45,5 40,3 35,5 10,1% 8,8% 7,7% Kontor 186,6 174,5 164,7 18,0% 18,0% 18,2% Elev 15,5 15,6 13,2 15,8% 16,0% 15,5% Fleks 30,8 28,3 23,8 45,0% 43,1% 41,9% Øvrige 91,2 85,2 80,1 86,5% 84,8% 84,1% Samlet 369,6 343,9 317,5 21,0% 20,3% 19,8% - ekskl. fleks og elever 323,3 299,9 280,4 20,3% 19,6% 19,2% Jurister 2,2 1,7 1,6 12,0% 8,7% 8,2% Kontor 7,5 6,8 6,9 17,0% 16,9% 18,0% Elev 1,3 1,0 0,7 31,7% 23,6% 17,2% Fleks 1,2 1,3 1,7 42,7% 41,3% 51,8% Øvrige 4,6 4,3 4,2 99,9% 96,6% 99,1% Samlet 16,8 15,1 15,1 22,8% 21,0% 21,6% - ekskl. fleks og elever 14,3 12,8 12,7 21,4% 19,9% 20,3% 1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel ledelse og administration mv. 2) Ansatte under socialt kapitel (fleksjobbere mv.) uden tidsfordeling indgår ikke i denne opgørelse.

6 Resultat 2: Sagsbehandlingstid (målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid 6 Målopfyldelse: Domstolene har som led i domstolsreformen fastsat en række konkrete mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne. Det overordnede mål er i første omgang at nedbringe sagsbehandlingstiden til niveauet for 2006 og herefter på længere sigt at nedbringe sagsbehandlingstiderne yderligere. Muligheden for at realisere målene har tæt sammenhæng med de resurser, der tildeles den enkelte ret, hvilke sager retten modtager og anklagemyndighedens samt advokaters forhold i forbindelse med berammelse af hovedforhandlinger. MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER (PROCENT) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 43,1 44,4 70,7 80,7 53,4 55,6 77,4 79,7 62,2 84,2 92,7 95,5 49,1 51,4 83,4 86,3 53,7 48,9 68,1 64,6 24,2 41,6 50,0 63,6 5. BEDSTE RET , ,4 69,7 90,5 89,6 79,4 87,9 97,6 98,6 63,7 65,2 96,3 95,3 70,0 63,0 82,4 74,4 37,5 66,7 75,0 100 Retten i Næstved 66,7 28, ,7 33,5 38,1 62,2 73,3 41,1 84,8 86,7 90,6 33,9 40,3 69,0 67,6 19,6 22,0 31,4 39,0 42, , ) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Dog er målene for voldssager og voldtægtssager fastsat eksternt. MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (PROCENT) "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager Ægteskabssager Forældreansvarssager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 37,8 41,2 51,7 54,5 43,2 46,6 59,0 62,4 67,4 64,0 83,6 81,8 52,7 58,2 75,9 81,0 55,3 61,3 72,7 78,3 5. BEDSTE RET 50,0 53,3 64,5 68,0 58,4 58,4 72,8 73,0 72,3 69,2 86,9 87,1 68,8 74,1 89,3 91,3 68,9 74,4 83,8 88,0 Retten i Næstved 16,7 46,7 33,3 53,3 29,6 37,9 49,8 60,3 66,9 66,7 83,6 83,2 33,3 31,6 51,3 71,1 43,4 55,3 63,7 74,5

7 7 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Generelt er målene opstillet i forhold til hovedforhandlede sager. 2) Ved "tunge" almindelige sager forstås sager, der er behandlet kollegialt, med en værdi på mere end 1 mio. kr. eller rubriceret som forvaltningssag (det offentlige er part eller der er tale om en advokatnævnssag). Ved "Øvrige almindelige sager" forstås almindelige sager, der ikke er "tunge". Boligretssager og småsager inkluderes ikke. 3) Ved alle almindelige civile sager forstås både sager med og uden hovedforhandling, herunder udeblivelsesdomme, forligte sager, henviste sager og afviste sager, ligesom alle sager med forhandlingsmaksime (almindelige sager, boligretssager og småsager) er inkluderede. 4) Forældreansvarssager inkluderer hovedforhandlede sager, sager sluttet efter forlig og sager sluttet efter retsmægling. Målopfyldelsen for straffesager og civile sager har samlet set været mindre tilfredsstillende. Resultatet for både straffesager og civile sager kan forklares ved, at retten i 2012 har behandlet de tidligere omtalte meget store sager, som har anvendt omkring 20 % af embedets dommerresurser og at der i øvrig er behandlet et stort antal nævningesager. Målopfyldelsen for civile sager er på trods heraf blevet væsentligt forbedret i forhold til tidligere år. MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 57,1 67,3 85,1 89,3 71,4 79,3 93,4 95,1 57,8 68,5 85,4 89,9 5. BEDSTE RET 77,4 78,8 94,6 96,2 89,3 89,3 98,2 97,6 76,4 80,5 94,1 96,7 Retten i Næstved 54,2 64,6 82,0 88,9 72,3 78,7 95,1 96,3 52,2 62,2 88,4 88,0 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. Fogedretten har på alle områder forbedret målopfyldelsen i 2012 i forhold til Sagsbehandlingstiderne: GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved

8 8 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE) Hovedforhandlede almindelige sager Hovedforhandlede boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksime Alle ægteskabssager Alle forældreansvarssager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for civile sager og straffesager er endnu ikke tilfredsstillende, men det samlede resultat er på næsten alle sagsområder blevet væsentligt forbedret i forhold til resultatet for Arbejde med procesudvikling og etablering af et tættere samarbejde med en kreds af faste børnesagkyndige psykologer har forkortet berammelsestiden i forældreansvarssagerne, så denne på trods af et stigende antal forældreansvarssager, er blevet kortere. Retsafdelingen anvender mange resurser på at beramme såvel civile- som straffesager. Der arbejdes løbende med forenkling af denne proces, senest har LEAN-projektet med anklagemyndigheden givet en væsentlig forenklet berammelse af straffesagerne, som vil påvirke sagsbehandlingstiderne positivt. Anvendelsen af ipad i sagsbehandlingen har - især i store sager - betydet en lettelse for dommernes arbejde. Brugen af ipad skønnes desuden i de store sager at have forkortet den tid, der er gået til afvikling af retsmøderne. GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) Alm. Fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Fogedrettens gennemsnitlige sagsbehandlingstider er på de fleste områder meget tæt ved resultatet for gennemsnittet for byretterne. Antallet af verserende tvangsauktioner blev væsentligt forøget i 2011 som følge af en meget stor stigning i antallet af modtagne tvangsauktioner. Antallet af verserende tvangsauktioner er i 2012 blevet normaliseret og afslutningen af de mange sager fra 2011 har påvirket den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Sagsbehandlingstiden i sidste kvartal 2012 for tvangsauktioner har været på gennemsnittet for byretterne.

9 9 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Næstved Skifteretten har gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som enten ligger lidt over eller lidt under den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle byretter. Som følge af vanskelighederne ved at sælge faste ejendomme, som har ramt flere områder i retskredsen, har mange dødsboer og konkursboer vanskeligt ved at sælge faste ejendomme. Dette forlænger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, og situationen kan ikke forventes at ændres væsentligt i løbet af Skifteretten har i 2012 gennemført et LEAN-projekt med fokus på behandling af dødsbosager med stort udbytte. Hvor skifteretten tidligere ringede op til kontaktpersonen, er det nu kontaktpersonen, der ringer op til skifteretten inden for et fastsat tidsrum. Antallet af fysiske møder er bragt ned til et minimum og har medført en hurtigere sagsbehandling. Arbejdet med projektet fortsættes i Resultat 3: Faglig kvalitet Retten holder flere gange årligt en kvalitetsudviklingsdag, hvor alle rettens jurister sætter sig sammen for at drøfte et juridisk emne, gerne ud fra et oplæg fra en fagperson. Rettens kvalitetsudviklingsdage bliver af såvel jurister som kontorfunktionærer brugt til i samarbejde at udvikle arbejdsgange og forbedre tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. I 2012 har kvalitetsudviklingsdagene især været anvendt til arbejde med kvalitet i relation til intern procesudvikling, herunder etablering af et tættere samarbejde med en gruppe af faste børnesagkyndige, samarbejde med anklagemyndigheden samt arbejde med feedback, som nu anvendes systematisk efter nævningesager og 3-dommersager, ligesom der er arbejdet med udvikling via intern feedback. Resultat 4: Brugeroplevet kvalitet Det har været et vigtigt element i domstolsreformen at sikre, at kvaliteten af domstolenes ydelser fortsat ligger på et højt niveau, herunder bl.a. i forhold til den faglige kvalitet og den brugeroplevede kvalitet. Den brugeroplevede kvalitet vurderes løbende og i forbindelse med brugerundersøgelser. Den seneste brugerundersøgelse er foretaget i 2009.

10 10 Undersøgelsen viste, at 64 % af brugerne (almindelige og professionelle brugere) samlet set var tilfredse med Retten i Næstved. Der er planlagt, at der i slutningen af foråret 2013 gennemføres en ny brugerundersøgelse. I løbet af 2012 har domstolene ved en meget grundig proces med inddragelse af alle retter gennemgået domstolenes rolle, opgaver og værdigrundlag. Det har resulteret i et revideret værdigrundlag og fastsættelse af nye mål for perioden 2013 til Retten i Næstved har derfor i løbet af 2012 særligt fokuseret på, hvordan embedet kan bidrage til at nå domstolenes overordnede mål om bl.a. mere ensartethed i opgaveløsningen, kortere sagsbehandlingstider og tidssvarende kommunikation til gavn for rettens brugere. I løbet af 2012 har retten nedsat en række procesudviklingsgrupper, som ved delegering af fagligt ansvar har gennemgået og søgt at optimere en række af rettens forskellige sagsgange med henblik på at fremme en hurtigere og bedre sagsafvikling til gavn for både embedet og brugerne. Resultat 5: Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Rettens seneste trivselsundersøgelse er fra 2010 og viste et resultat lidt under gennemsnittet for domstolene. Der er planlagt iværksat en ny trivselsundersøgelse i efteråret Retten i Næstved kom i 2011 med i Moderniseringsstyrelsens sygefraværsprojekt, som løber til foråret Målet er at få et lavere sygefravær. Embedet har som mål sat en reduktion af sygefraværet med 2 dage i gennemsnit pr. medarbejder ved udgangen af I 2010 var det gennemsnitlige sygefravær (inklusive delvis sygefravær) 11,4 dag pr. medarbejder. I 2011 var det samme tal faldet til 9,7 dag. I 2012 er tallet yderligere faldet til 7,9 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Embedets måltal i forbindelse med projektet er således mere end opfyldt, da det gennemsnitlige sygefravær i løbet af projektets løbetid er faldet med 3,5 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Til sammenligning kan nævnes, at det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder ved samtlige byretter i 2012 var 8,4, altså 0,5 dag højere end ved Retten i Næstved. I forbindelse med projektet blev der nedsat en projektgruppe bestående af ca. en fjerdedel af husets ansatte. Projektgruppen har haft til opgave at bidrage til at sikre en forankring af projektet i alle afdelinger og på tværs af afdelingerne. Embedet har i forbindelse med projektet vedtaget en ny sygefraværspolitik, hvori der er sat fokus på afholdelse af sygefraværssamtaler. Samtidig er lederne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne i begyndelsen af 2012 blevet uddannet til bedre at håndtere sygefraværssamtaler og vanskelige samtaler i al almindelighed. I forbindelse med sygefraværsprojektet har embedet valgt at fokusere på social kapital. Den sociale kapital betegner de relationer, der eksisterer mellem medarbejderne, mellem medarbejderne og lederne og mellem lederne. Jo mere disse relationer er præget af gode samarbejdsevner, tillid og retfærdighed, jo højere social kapital er der til stede på arbejdspladsen. Alt andet lige vil højere social kapital medføre større trivsel på

11 11 arbejdspladsen, større effektivitet og lavere sygefravær. Embedet har således valgt at fokusere på at skabe så høj en social kapital som muligt i alle embedets afdelinger og på tværs af afdelingerne. I alle afdelinger har der således været gennemført drøftelser om, hvad godt samarbejde består i, og social kapital drøftes nu løbende på afdelingsmøder, ligesom det drøftes med lederne i forbindelse med deres lederudviklingssamtaler. Antallet af sygedage pr. medarbejder og personaleomsætningen har betydning for aktiviteten og dermed også for produktiviteten. Personaleomsætningen ved Retten i Næstved var i ,8 % og i 2012 på 9,9 %. Som følge af, at bevillingerne til løn for 2012 blev reduceret med 1 mio. kr. blev der i 2012 afskediget medarbejdere og en række stillinger blev ikke genbesat efter naturlig afgang. Personaleomsætningen ved domstolene har traditionelt været lav, hvilket har betydet stabilitet og fastholdelse af et personale med stor erfaring. Resultat 6: Omdømme mv. (kommunikation og PR-indsats) Retten i Næstved lægger stor vægt på, at kommunikationen mellem retten og rettens professionelle brugere fungerer optimalt og konstruktivt. Der afholdes løbende møder for at sikre, at samarbejdet fungerer godt, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder ryddes af vejen. I 2012 har der således været afholdt møder med anklagemyndigheden, statsadvokaturen, de beneficerede advokater og advokatforeningen i Næstved retskreds samt journalisterne. Et af rettens indsatsområder er en synliggørelse af rettens arbejde. Retten i Næstved har igennem hele 2012 arbejdet med at formidle rettens arbejde via hjemmesiden. Der lægges domsresuméer af udvalgte sager, ligesom alle større sager, der har pressens interesse, omtales på hjemmesiden. Retten har en pressekontaktdommer, som i forbindelse med konkrete sager kan hjælpe med at forklare indholdet af domme, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin begrundelse samt hjælpe journalister med forståelsen af regler og give oplysninger om retspraksis. Embedet lægger endvidere vægt på at have et så åbent forhold til offentligheden som muligt. Retsbygningen var således åben på kulturnatten, hvor næsten 300 interesserede borgere mødte frem og havde mulighed for at deltage i rundvisninger og processpil i retssalene. Herudover har der i løbet af året været afholdt rundvisninger, hvor forskellige foreninger har haft mulighed for at se retsbygningen. Retten har i 2012 arbejdet med at udvikle samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner. Målet har været at udbrede kendskabet til rettens arbejde, blandt andet ved at invitere skoleklasser fortrinsvis fra ungdomsuddannelserne og folkeskolens ældste klasser til at overvære retssager. Læreren får forud for retsmødet tilsendt anklageskriftet og en kopi af de relevante lovbestemmelser samt en information om, hvordan retsmødet kommer til at foregå. Desuden opfordres læreren til at tage en snak med eleverne om, hvad de forventer, at straffen vil være. Denne snak følges op i retten, og når sagen er afsluttet, vil der som regel være mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål til dommer og muligvis også forsvarer og

12 12 anklager. Retten har desuden et nært samarbejde med Næstved Sprog- og Integrationscenter, der som led i elevernes undervisning i demokrati og samfundsforhold kommer i retten og overværer retsmøder. Disse elever får samme mulighed for en efterfølgende drøftelse med dommeren. Via eleverne ved Næstved Sprog- og Integrationscenter får retten mulighed for at give en gruppe af nye danskere, som ellers ikke kommer i retten, et positivt indtryk af det danske retsvæsen. I 2012 har retten endvidere haft besøg af to dommere fra Uganda. Dette besøg er sket som et led i et støtteprogram for domstolene i Uganda med henblik på udvikling af arbejdsgange og processer ved domstolene i Uganda. 3. Udviklingsaktiviteter i 2013 Det overordnede mål for retten i Næstved i 2013 er ændringer i retsafdelingen, som omfatter en ny organisering og ændrede arbejdsgange. Omstruktureringen skal bl.a. understøtte korte berammelsestider, mere ensartethed i opgaveløsningerne og yderligere kompetenceudvikling af medarbejderne. Ændringerne i retsafdelingen skal endvidere understøtte, at der afvikles flere retssager elektronisk, hvilket vil øge effektiviteten og kvaliteten i sagsbehandlingen. Alle domstolsjurister har fået udleveret en ipad som et arbejdsredskab, der vil kunne lette arbejdet med forberedelse, afvikling og færdiggørelse af sagerne. Der er i 2012 indgået en berammelsesaftale med anklagemyndigheden, som understøtter ovennævnte mål. Berammelsesaftalen skal i 2013 evalueres, herunder i forbindelse med indførelse af et nyt digitalt berammelsessystem. Retten har i tidligere år arbejdet med LEAN-projekter, og dette arbejde fortsætter i Der vil i 2013 blive afholdt samarbejdsmøder med anklagemyndigheden, de beneficerede advokater og advokatforeningen i Næstved retskreds samt journalisterne. Der afholdes endvidere møder med retskredsens bedemænd og med bobehandlerne samt møde med bostyrere og medhjælpere i gældssaneringssager i efteråret Der skal fortsat være fokus på kvalitetsindsatsen og at samarbejdet med advokater og anklagemyndighed udbygges yderligere. Der skal i denne forbindelse afholdes møde med advokatforeningen og et fællesmøde med advokaterne for i fællesskab at implementere den nye vejledning i behandlingen af civile sager.

13 Staten, kommunerne og regionerne vil i fremtiden skabe et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør resurser samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Retten i Næstved er en del af denne udvikling og har i 2012 behandlet flere store retssager digitalt og har indrettet en retssal til fuld digital sagsbehandling. Denne indsats vil blive udbygget yderligere i Borgere og virksomheder bliver obligatorisk tilsluttet til Digital Post i løbet af 2013 og Retten i Næstved deltager meget aktivt i Domstolsstyrelsens arbejde med at forberede den digitale udvikling og arbejder på, at kommunikationen med retten kan blive fuld digital, og at sagsbehandlingen kan digitaliseres yderligere, herunder at alle sagsakter og dokumenter kan indleveres til retten digitalt. I 2013 vil retten fortsat arbejde på at offentliggøre flere domsresumeer på hjemmesiden, som kan give pressen og offentligheden et bedre indtryk af rettens forskelligartede afgørelser. Ledelsesmæssigt er der i 2013 fortsat fokus på medarbejdernes trivsel, herunder at nedbringe sygefraværet yderligere og at arbejde med en fortsat forbedring af den sociale kapital.

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal April 2016 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2013...

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro vg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere