Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002"

Transkript

1 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske Investeringsbanks årsmøde. Først vil jeg gerne resumere nogle af hovedtrækkene ved Bankens aktivitet sidste år, og dernæst skal jeg redegøre for to vigtige aspekter af de strategiske rammer, der ligger til grund for forslaget om kapitalforhøjelse, nemlig de hovedmål og de grundlæggende principper, der skal følges. I. AKTIVITETEN I 2001 Som meddelt sidste år førte den øgede fokusering på Bankens vigtigste kerneaktiviteter til en moderat vækst i långivningen, nemlig til 36,8 mia EUR mod 36 mia i 2000, fordelt på 31,2 mia i medlemslandene og 5,6 mia udenfor. LÅNGIVNINGEN I EU I EU fastholdt Banken et meget højt aktivitetsniveau til fordel for sit overordnede mål, som er fremme af den økonomiske og sociale udvikling i EU, idet 70% af de individuelle lån gik til projekter i udviklingsområder (73% i 2000). Der konstateredes stor fremgang for mål nr. 1-områderne, idet de tegnede sig for 56% af de individuelle lån (50% i 2000). Der blev gjort betydelige fremskridt med hensyn til udmøntningen af innovation initiativet, idet der blev indgået aftaler om lån på 5 mia EUR i 2001, hvilket er en god udgangsposition for virkeliggørelsen af målet om mia ultimo Hovedtrækkene i 2001 var aktiviteten til fordel for dels forskning og udvikling, dels humankapital (uddannelses- og sundhedssektoren) samt de første lån ifølge innovation 2000-initiativet for den audiovisuelle sektor. Aktiviteten til fordel for miljøbeskyttelse og forbedring af bymiljøet var fortsat betydelig, idet de individuelle lån hertil udgjorde 5,9 mia EUR eller 29% (hvortil kommer skønsmæssigt 2 mia i sublån under globallån). Dette er nok under niveauet for sidste år, men stadig klart i overensstemmelse med målet om 25-33% af de individuelle lån i EU. LÅNGIVNINGEN UDEN FOR EU Aktiviteten uden for EU var præget af en mindre tilbagegang i forretningerne i ansøgerlandene, idet der blev indgået aftaler om lån på 2,7 mia EUR. Det skyldtes bl.a. politiske omvæltninger i nogle lande, men også, at den økonomiske politik og skattepolitikken sigtede mod at reducere budgetunderskuddene og i nogle tilfælde den udenlandske låntagning forud for tiltrædelsen. Bankens indsats var koncentreret om infrastrukturprojekter (transport, telekommunikation og miljø), hvortil kommer de første lån i uddannelses- og sundhedssektoren. I Middelhavsområdet steg långivningen yderligere i 2001, nemlig til i alt 1,4 mia EUR, hvoraf en betydelig del gik til infrastrukturprojekter med særlig hensyntagen til miljøet (34% af den samlede långivning). Aktiviteten i AVS-landene og Sydafrika (670 mio EUR) samt på Balkan (319 mio EUR) tiltog ligeledes markant, hvorimod den i Asien og Latinamerika forblev uændret på 543 mio. LÅNTAGNING 1

2 Sidste år rejste Banken 32,3 mia EUR (+11% i forhold til 2000) via 148 emissioner i 13 valutaer. De tre største låntagningsvalutaer (EUR, GBP og USD) repræsenterede i alt 94% af den samlede låntagning. I tråd med forventningerne og takket være de gunstige markedsvilkår kom det til en markant stigning i USD-emissionerne (til 40% af den samlede låntagning inden swaps), der sammen med den øgede låntagning i EUR opvejede faldet i GBP-emissionerne. Målet var at opbygge store toneangivende emissioner i alle hovedvalutaer med særlig vægt på likviditet og e-handel. Til fordel for kapitalmarkedernes udvikling i ansøgerlandene øgede Banken sin middeltilvejebringelse med 50% i forhold til 2000, nemlig i form af ni emissioner i tjekkiske kroner, ungarske forint og polske zloty. BALANCEN OG RESULTATOPGØRELSEN Ultimo 2001 beløb balancesummen sig til 209,4 mia EUR, hvilket er en stigning på 9,6% i forhold til 2000 efter omklassificering af valutaswaps til poster under stregen. Det samlede udestående på lån og garantier udgjorde 223,3 mia i forhold til det vedtægtsmæssige loft på 250 mia. Bruttodriftsoverskuddet blev på mio (+8,25%), hvilket repræsenterer et afkast af egenkapitalen på 6,25%. Denne stigning i driftsoverskuddet skyldtes nettorentemarginalen mellem långivningen og låntagningen der er den største kilde til nettoindtægter af bankvirksomhed. Den opvejede således de faldende indtægter af de likvide midler, der afspejlede den vigende tendens i samtlige hovedvalutaer året igennem. II. HOVEDMÅLENE FOR BANKENS AKTIVITET Som vedtaget på styrelsesrådets seneste møde omfatter dagsordenen i dag et forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af Bankens kapital, hvortil der er knyttet en redegørelse for bestyrelsens strategidrøftelser. Inden jeg går over til selve forslaget om kapitalforhøjelse, vil jeg gerne fremhæve de fem hovedmål for Bankens aktivitet, der fremgår af forretningsplanen For det første er og bliver regionudvikling Bankens vigtigste strategiske mål. Vi havde allerede som mål at stille mindst 70% af vore individuelle lån til rådighed i udviklingsområder i EU, men i år har vi sat os det yderligere mål at yde 50% af vore globallån i disse områder. Et nært samarbejde med Europa-Kommissionen er fortsat en vigtig forudsætning for at kunne virkeliggøre disse mål, nemlig med henblik på at maksimere synergien mellem lån og budgetmidler. Det kom sidste år til udtryk i dels samfinansiering af projekter, der indgår i fællesskabsstøtterammerne for italienske regioner, dels de fælles bestræbelser for at udarbejde præstationsindikatorer for projekter. For det andet skal udmøntningen af innovation 2000-initiativet fortsætte med uformindsket styrke. Målet er at sikre en afbalanceret fremgang på alle områder, især på grundlag af aftaler om øget samarbejde med Europa-Kommissionen vedrørende forskning og den audiovisuelle sektor. Vi arbejder på at nå frem til en konstruktiv forståelse med Europa-Kommissionen om informations- og kommunikationsteknologinet for at sikre det størst mulige bidrag fra Banken i overensstemmelse med EU's politik i denne sektor, der i øjeblikket er under pres. For det tredje forbliver miljøbeskyttelse og -forbedring et hovedmål. Vor udlånsstrategi på dette område er netop blevet revideret, hvilket har ført til offentliggørelsen af dels en ny miljøpolitisk erklæring, dels redegørelser vedrørende klimaændringer og en varig udvikling. Denne revision blev desuden fulgt op af en direktionsbeslutning om oprettelse af en ny miljøstruktur, der specielt skal styrke miljøaspektet i projektbedømmelsen, men også levere input til den videre politiske udvikling. 2

3 For det fjerde har forberedelsen af ansøgerlandene til tiltrædelsen fortsat vor fulde opmærksomhed. Efter at bestyrelsen var blevet orienteret om en revision af vor udlånsstrategi på mellemlang sigt i disse lande, blev målene for långivningen forhøjet under drøftelserne af forretningsplanen, hvilket er helt i tråd med beslutningen om at skabe mulighed for en tilstrækkelig aktivitet i disse lande gennem begrænsning af væksten i aktiviteten i EU. Desuden forbereder vi os aktivt på de institutionelle konsekvenser af udvidelsen for Banken. Endelig agter vi i partnerlandene at fremme virkeliggørelsen af EU's politik for udvikling og samarbejde inden for rammerne af de forskellige udlånsmandater, som Rådet har overdraget Banken. Der er gjort gode fremskridt med oprettelsen af investeringsfaciliteten inden for rammerne af Cotonouaftalen, men jeg vil gerne anmode om Deres aktive opbakning til sikring af en hurtig ratificering af denne aftale i de nationale parlamenter. Naturligvis vil denne prioritering, der afspejler vor vedtægtsmæssige opgave og Det Europæiske Råds relevante beslutninger, skulle tage hensyn til eventuelle kommende mandater, som Det Europæiske Råd måtte overdrage Banken. I denne sammenhæng vil jeg gerne henlede opmærksomheden på tre punkter i konklusionerne af Rådets nylige møde i Barcelona. For det første glædede Rådet sig over Bankens initiativer efter mødet i Gent, nemlig oprettelsen af en ordning for fremskyndet finansiering til fordel for investeringerne i udvalgte sektorer (transport, miljø, turisme og områder, der falder ind under innovation 2000-initiativet) takket være en midlertidig forhøjelse af loftet over Bankens långivning fra 50 til 75% af investeringsomkostningerne og en hurtigere mobilisering af nye finansieringsordninger, især ordningen for struktureret finansiering og EIF's forskellige ordninger. For det andet opfordrede Rådet Banken, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst at finde udveje for en fuldstændig gennemførelse af konklusionerne af mødet i Gøteborg om miljøpartnerskabet inden for rammerne af den nordlige dimension. Med sigte derpå har jeg haft møde med den russiske premierminister, og jeg håber, at der kan findes en løsning, der er acceptabel for såvel russerne som Bankens ejere. For det tredje støttede Rådet det særlige Økofin-Råds beslutning om at oprette en euromiddelhavsinvesteringsordning og et -partnerskab i EIB-regi, hvilket indebærer oprettelse af et tilsynsråd for investeringsordningen med deltagelse af modtagerlandene oprettelse af en særlig investeringsfond, hvori der kan indgå frivillige bidrag fra medlemsstaterne udvikling og styrkelse af den tekniske bistand styrkelse af aktiviteten med særlig fokus på den private sektor. Dette er et ambitiøst forehavende, og vort mål er at kunne tage ordningen i brug inden årsskiftet. Arbejdet skrider godt fremad, hvilket næstformand Francis Mayer sidste uge havde lejlighed til at forklare Det Økonomiske og Finansielle Udvalg. Jeg understreger imidlertid behovet for et nært samarbejde med Europa-Kommissionen, Økofin-Rådet og modtagerlandene med henblik på at sikre investeringsordningen en hurtig start. III. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER Efter denne gennemgang af hovedmålene for vor aktivitet vil jeg gerne fremhæve de fire overordnede principper, der allerede ligger til grund for vor virksomhed, men som skal udbygges og styrkes løbende fremover. Første princip: Subsidiaritet eller med andre ord maksimering af den merværdi, som Bankens forretninger skaber. Dette princip fremgår af de strategiske rammer, som styrelsesrådet har fastlagt, og af de forretningsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Jeg ved, at De lægger særlig vægt på dette aspekt af især vor långivning til virksomheder og i form af globallån. 3

4 Bestyrelsen har for nylig gennemgået långivningen til større virksomheder med følgende resultat: Bekræftelse af reglerne vedrørende den maksimale procentdel af fremmedfinansieringen og anlæggelse af en mere fokuseret og selektiv holdning gennem fortrinsvis finansiering af projekter i udviklingsområder, der både har et strategisk innovativt indhold og er i tråd med EU's prioritering (særlig innovation 2000-initiativet). Desuden godkendte bestyrelsen, at der inden årsskiftet skal forelægges forslag vedrørende virksomheder, der gennemfører projekter, hvis værdi ligger over loftet for sublån, men under tærsklen for individuelle lån. Endelig traf direktionen ultimo 2001 beslutning om nye grænser og en ny prispolitik for virksomhedslån mod delvis uafhængig sikkerhed. Konsekvensen deraf bliver en reduktion af Bankens långivning til store virksomheder, der beløb sig til 8,1 mia i Jeg mener, at vi kan forpligte os til en sådan reduktion, hvorved den naturligvis ikke skal gælde for projekter i udviklingsområder, da bestyrelsen allerede har besluttet, at sådanne projekter fortsat skal have højeste prioritet. I forventning om udvidelsen bør styrelsesrådet tage situationen op til fornyet overvejelse under hensyntagen til de nye medlemsstaters særlige behov, men uden at ændre de hidtidige udviklingsområders forholdsmæssige stilling. Angående globallånene minder jeg om, at de er den eneste farbare vej til i fuldt samarbejde med banksektoren at finansiere dels mindre og mellemstore virksomheder, dels mindre infrastrukturer. Globallånsordningen gennemgås regelmæssigt af bestyrelsen, og vore bestræbelser for at øge antallet af formidlere, udvikle mere målrettede globallån og skabe øget transparens for at maksimere fordelene for de endelige modtagere begynder at bære frugt. Bestyrelsen var enig i, at vi bør fortsætte vore bestræbelser uændret. Andet princip: En god og effektiv risikostyring og -kontrol. På dette område er der behov for en konstant udvikling i tråd med de højeste standarder og de gældende bestemmelser. Som lovet sidste år har vi sendt Dem to redegørelser, nemlig "Risikostyring i EIB" og "Store bank- og virksomhedsengagementer i Bankens låneportefølje ultimo 2001", og jeg kan bekræfte, at direktionen, bestyrelsen og revisionsudvalget hver på deres område holder et vågent øje med Bankens risikostyring. Styrelsesrådet vil få forelagt en yderligere redegørelse inden årsmødet i juni Direktionen agter at fastholde Bankens forsigtige risikopolitik. Det betyder ikke, at Banken ikke skal indgå nogen risiko det ville være i modstrid med såvel styrelsesrådets ønsker som princippet om maksimering af den skabte merværdi men at den risiko, Banken indgår, skal vurderes nøje ved hjælp af effektive risikostyringssystemer, der muliggør en fyldestgørende rapportering og reaktion på eventuelle problemer. Vor prispolitik er en integrerende del af denne politik, og den opdateres ligeledes regelmæssigt til sikring af, at der ydes et passende bidrag til opbygningen af reserver, som svarer til risikoen i forbindelse med vor udlåns- og finansieringsaktivitet. Denne politik har klart gavnet Banken, hvilket fremgår af dels de indhøstede erfaringer, dels bestyrelsens bekræftelse af, at Bankens kapitaldækningsforhold hvis det fandt anvendelse er langt bedre end for de højest vurderede finansieringsinstitutioner i den private sektor. Jeg advarer imidlertid mod enhver selvtilfredshed, og vi agter derfor fortsat at forbedre vore risikostyringssystemer, -kontrolsystemer og -procedurer fremover. Tredje princip: Transparens. Jeg har allerede på tidligere møder haft lejlighed til at orientere Dem om vor indsats til fordel for transparens. Vi er først og fremmest ansvarlige over for Dem i Deres egenskab af vore ejeres repræsentanter, og jeg er overbevist om, at formanden for Bankens regelmæssige tilstedeværelse under Økofin-Rådets møder bidrager til at forbedre kommunikationen og højne informationsniveauet for så vidt angår Bankens aktivitet i overensstemmelse med de ønsker, som ejerne har udtrykt på højeste plan. Desuden har vi styrket dialogen med Europa-Parlamentet gennem deltagelse ikke blot i forskellige udvalgsmøder, men også i det plenarmøde, hvorpå beretningen om Bankens aktivitet 4

5 gennemgås. Denne dialog gør det muligt for Banken dels at give Europa-Parlamentet mere detaljerede oplysninger om sin aktivitet, dels at opnå en bedre forståelse af Europa-Parlamentets overordnede mål for så vidt angår EU's politik. Vor transparens over for civilsamfundet er blevet forbedret, især gennem nærmere forbindelser med Det Økonomiske og Sociale Udvalg, der spiller en udvidet rolle som grænseflade mellem EU-institutionerne og civilsamfundet. Som oplyst sidste år har vi fortsat vor dialog med de ikkestatslige organisationer gennem deltagelse i møder og afholdelse af rundbordssamtaler med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer. Det har vist sig at være en værdifuld vej til besvarelse af spørgsmål og kritik, men også til opnåelse af interessant og i nogle tilfælde konstruktiv feedback. Desuden offentliggør Banken nu på sin hjemmeside ikke blot sin forretningsstrategi (i form af sin forretningsplan), men også sin sektorpolitik (især vedrørende miljøet, en varig udvikling og klimaændringer). Der har Banken endvidere i nu et år offentliggjort listen over de projekter, den har til bedømmelse, hvilket har ført til omtale af i alt 253 projekter. Denne transparens udadtil må følges op af transparens indadtil, især takket være Balanced Scorecard, der ventes fuldt indført i år til gavn for kommunikationen og udmøntningen af den fastlagte politik internt i Banken. Fjerde princip: Selvfinansiering. Banken skal kunne oparbejde tilstrækkelige overskud til at kunne opbygge reserver (til afholdelse af kommende kapitalforhøjelser eller fremme af nye initiativer, som ejerne måtte vedtage) og hensættelser (til dækning af den risiko, som aktiviteten er forbundet med). Det er en afgørende forudsætning for, at ejerne ikke skal indskyde yderligere egenkapital fremover. Til sikring af, at Banken vil kunne fremme nye initiativer, har bestyrelsen foreslået, at der afsættes 750 mio EUR af overskuddet for 2001 til en ny hensættelse, der efter styrelsesrådsbeslutning kan anvendes til venturekapitalforretninger, ordningen for struktureret finansiering eller andre passende formål (herunder overførsel til den supplerende reserve). Det er ikke nødvendigt, at styrelsesrådet træffer beslutning om anvendelsen af denne hensættelse i dag. IV. FORSLAGET OM KAPITALFORHØJELSE Under hensyntagen til de principper, der skal overholdes, og vore overordnede mål for fremtiden har bestyrelsen overvejet en række långivningshypoteser. De skal ikke betragtes som mål, men som en illustration af mulige långivningsmønstre på grundlag af de seneste tal fra forretningsplanen. Således vil en lav vækst i aktiviteten i EU frigøre kapacitet til en øget långivning uden for EU, specielt i ansøgerlandene og Middelhavslandene, nemlig med henblik på udmøntningen af konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Barcelona. Da det vedtægtsmæssige loft over udeståendet på lån vil blive nået i 2003, har bestyrelsen foreslået Dem at vedtage en kapitalforhøjelse, der indebærer følgende: Kapitalforhøjelsen får virkning fra den 1. januar Den tegnede kapital forhøjes med 50% til 150 mia EUR. Den indbetalte andel nedsættes fra 6 til 5%. Kapitalforhøjelsen finansieres gennem konvertering af supplerende reserver. Kapitalforhøjelsen bør kunne dække Bankens långivning i mindst fem år. Dette må revideres, hvis styrelsesrådet beslutter at pålægge Banken nye opgaver. Bestyrelsen drøftede specielt tre aspekter indgående. For det første behovet for at sikre, at kapitalforhøjelsen kan dække Bankens långivning i mindst fem år. Ud over de årlige drøftelser og godkendelsen af forretningsplanen skal der ifølge forslaget forelægges styrelsesrådet en formel midtvejsrevision af strategiens udmøntning på årsmødet i For det andet at den vedtægtsmæssige reservefond ikke vil være fuldt opbygget på datoen for kapitalforhøjelsens ikrafttrædelse. Bankens direktorat for juridiske anliggender har bekræftet, at 5

6 der ikke findes nogen vedtægtsmæssige bestemmelser derom, og at en sådan situation tidligere har foreligget. Det vil heller ikke på nogen måde berøre Bankens kreditvurdering. I forslaget understreges det imidlertid, at det absolut vigtigste mål må være at genopbygge den vedtægtsmæssige reservefond efter kapitalforhøjelsen. For det tredje långivning til store virksomheder med let adgang til kapitalmarkederne et emne, der har været drøftet yderligere siden bestyrelsens seneste møde. Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen i sin redegørelse til styrelsesrådet om kapitalforhøjelsen allerede klart har tilsluttet sig dels det synspunkt, at regionudvikling er og bliver hovedmålet for Bankens långivning, dels at der skal anlægges en mere fokuseret og selektiv holdning for at reducere Bankens långivning til store virksomheder i EU. Forklaringerne i mine to breve til Dem i den forløbne uge understreger disse punkter, og i mit brev af 31. maj 2002 tilføjede jeg, at det vil være nødvendigt at tage styrelsesrådets beslutning op til fornyet overvejelse i forventning om tiltrædelsen. Jeg ønsker det ført til protokols, at disse fornyede overvejelser skal sikre ligestilling af de nuværende udviklingsområder i EU og udviklingsområderne i de nye medlemslande. Jeg kan således forsikre styrelsesrådsmedlemmerne om, at den fokuserede långivning vil gøre det muligt for Banken at imødekomme deres ønsker. Jeg beder Dem derfor godkende forslaget om kapitalforhøjelsen inklusive min tekst, der tilgik Dem den 31. maj

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) 5.1.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører:

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere