RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser"

Transkript

1 RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

2 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser Indledning Ud over de bestemmelser, der er angivet i tabellerne i denne del eller til hvilke, der bliver henvist, skal de generelle bestemmelser for hver del, hvert kapitel og/eller afsnit respekteres. Disse generelle bestemmelser er ikke angivet i tabellerne. Såfremt en generel bestemmelse står i modstrid til en særlig bestemmelse, da har den særlige bestemmelse prioritet Officiel godsbetegnelse * Se underafsnit vedrørende officielle godsbetegnelser anvendt ved transport af prøver Den officielle godsbetegnelse er den del af godsbetegnelsen i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2, som beskriver godset mest nøjagtigt, og som skrives med STORE bogstaver (tal, græske bogstaver samt angivelserne «sec-», «tert-», «m-», «n-», «o-» og «p-» indgår dog som en integreret del af betegnelsen). Efter den overvejende anvendte officielle godsbetegnelse kan der i parentes (med STORE bogstaver) være angivet en alternativ officiel godsbetegnelse, f.eks. ETHANOL (ETHYLALKOHOL). Dele af godsbetegnelsen, som er angivet med små bogstaver, betragtes ikke som bestanddele af den officielle godsbetegnelse Hvis bindeordene «og» eller «eller» er angivet med små bogstaver, eller hvis dele af betegnelsen er adskilt ved hjælp af komma, behøver der ikke nødvendigvis at være angivet den fuldstændige godsbetegnelse i transportdokumentet eller på mærkningen af kolliet. Dette er især tilfældet, når der under ét og samme UN-nummer optræder flere forskellige godsbetegnelser. Følgende eksempler anskueliggør udvælgelsen af den officielle godsbetegnelse i sådanne tilfælde: a) UN 1057 LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE. Den officielle godsbetegnelse er den af de nedenstående betegnelser, som passer bedst: LIGHTERE REFILLER TIL LIGHTERE b) UN 2793 METALLISK JERN, SOM SPÅNER eller SOM AFFALD, i selvopvarmende form. Den officielle godsbetegnelse er den af de nedenstående betegnelser, som passer bedst: METALLISK JERN, SOM SPÅNER METALLISK JERN, SOM AFFALD Den officielle godsbetegnelse kan både stå i ental og flertal. Såfremt den officielle godsbetegnelse indeholder præciserende begreber, er rækkefølgen af disse begreber i transportdokumentet eller i mærkningen af kolliene underordnet. F.eks. kan der i stedet for «DIMETHYLAMIN, VANDIG OPLØSNING» alternativt anføres «VANDIG OPLØSNING AF DIMETHYLAMIN». For gods i klasse 1 kan der benyttes handelsnavne eller militære betegnelser, som består af den officielle godsbetegnelse suppleret med en beskrivende tekst Mange stoffer har en betegnelse for både den flydende og faste form (se definitionerne af "væske" og "fast stof" i afsnit 1.2.1) eller for det faste stof og opløsningen. Disse henføres til separate UNnumre, som ikke nødvendigvis er fortløbende Såfremt et stof, som ifølge definitionen i afsnit er et fast stof, overdrages til transport i smeltet tilstand, skal den officielle godsbetegnelse suppleres med præciseringen «SMELTET», medmindre dette allerede er indeholdt i den med store bogstaver angivne betegnelse i tabel A i kapitel 3.2 (f.eks. ALKYLPHENOLER, FASTE, N.O.S., SMELTET). * 1 (DK-red): Det engelske udtryk er proper shipping name, det tyske er Offizielle Benennung für die Beförderung. Se den alfabetiske fortegnelse (tabel B i kapitel 3.2), f.eks.: NITROXYLENER, FLYDENDE NITROXYLENER, FASTE

3 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side Med undtagelse af selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider, og medmindre det allerede indgår med store bogstaver i betegnelsen i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2, skal ordet "STABILISERET" tilføjes i den officielle godsbetegnelse for et stof, der ifølge underafsnit 2.2.X.2 ikke må transporteres uden stabilisering på grund af risikoen for en farlig reaktion under normale transportforhold (f.eks. "GIFTIG ORGANISK VÆSKE, N.O.S., STABILISERET"). Når der anvendes temperaturkontrol til stabilisering af sådanne stoffer for at hindre udvikling af farligt overtryk, gælder følgende: a) For væsker: Væsker, for hvilke temperaturkontrol er nødvendig 2, er ikke tilladt transporteret med jernbane. b) For gasser: Transportforholdene skal godkendes af den kompetente myndighed Hydrater kan transporteres under den officielle godsbetegnelse for det vandfri stof Gruppebetegnelser og n.o.s.-betegnelser * Gruppebetegnelser og n.o.s.-betegnelser, hvortil særlig bestemmelse 274 eller 318 i kolonne (6) i tabel A i kapitel 3.2 er henført, skal suppleres med den tekniske betegnelse for godset, medmindre en national lovbestemmelse eller en international aftale forbyder brug af den nøjagtige betegnelse, hvis stoffet er underlagt særlig kontrol. Hvad angår eksplosive stoffer i klasse 1, kan godsbetegnelsen suppleres med yderligere beskrivende tekst, der angiver handelsnavne eller militære betegnelser. Tekniske betegnelser anføres i parentes lige efter den officielle godsbetegnelse. Der kan også anvendes anden passende beskrivende tekst, f.eks. "indeholder" eller "indeholdende", "blanding" eller "opløsning" osv. samt procentdelen af den tekniske komponent. Eksempel: "UN 1993 BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (INDEHOLDER XYLEN OG BENZEN), 3, II" Den tekniske betegnelse skal være en anerkendt kemisk betegnelse, et biologisk navn eller en anden betegnelse, der for tiden bruges i videnskabelige og tekniske håndbøger, tidsskrifter og tekster. Handelsnavne må ikke anvendes til dette formål. Hvad angår pesticider må kun de almindelig benyttede ISO-betegnelser, andre betegnelser i henhold til The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification eller betegnelserne for de aktive bestanddele anvendes Hvis en blanding af farligt gods beskrives ved hjælp af en af n.o.s.- eller gruppebetegnelserne, til hvilke der er angivet den særlige bestemmelse nr. 274 i kolonne (6) i tabel A i kapitel 3.2, behøver ikke mere end to komponenter anføres, som er bestemmende for graden af faren (farerne) af blandingen. Undtaget herfra er stoffer, som er underlagt særlig kontrol, og hvis nøje beskrivelse er forbudt gennem en national lovbestemmelse eller en international aftale. Såfremt et kolli, som indeholder en blanding, forsynes med en fareseddel for en sekundær fare, skal en af de i parentes angivne tekniske betegnelser være betegnelsen for den komponent, der nødvendiggør anve n- delsen af faresedlen for den sekundære fare. Se punkt Følgende eksempler anskueliggør, hvorledes den officielle godsbetegnelse suppleres med den tekniske betegnelse i forbindelse med n.o.s.-betegnelser: UN 2902 PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. (drazoxolon) UN 3394 ORGANOMETALLISK STOF, FLYDENDE, PYROFORT, DER REAGERER MED VAND (trimethylgallium) Opløsninger eller blandinger Når et stof specifikt er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, skal det ved transport identificeres ved den officielle godsbetegnelse i kolonne (2) i tabel A i kapitel 3.2. Et sådant stof kan indeholde tekniske urenheder (f.eks. fra produktionsprocessen) eller tilsætningsstoffer til at holde stoffet stabilt eller til andre formål, der ikke påvirker stoffets klassificering. Et stof, der er angivet ved navn, og som indeholder tekniske urenheder eller tilsætningsstoffer til at holde stoffet stabilt eller til andre formål, der påvirker stoffets klassificering, betragtes som en opløsning eller en blanding (se underafsnit ). 2 * Det omfatter alle stoffer (herunder stoffer, som stabiliseres med kemiske inhibitorer), hvis selvaccelererende ne d- brydningstemperatur (SADT) ikke overstiger 50 C i den emballage, der anvendes til transporten. (DK-red): Se eksempler på gruppebetegnelser og n.o.s.-betegnelser i underafsnit

4 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side En opløsning eller blanding er ikke underlagt RID, hvis opløsningens eller blandingens karakteristika, egenskaber, form eller fysiske tilstand gør, at denne ikke opfylder kriterierne, herunder kriterier for erfaringer fra mennesker, for medtagelse i enhver klasse En opløsning eller blanding, der opfylder klassifikationskriterierne i RID, og som består af et enkelt dominerende stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, og et eller flere stoffer, som ikke er underlagt RID, og/eller spor af et eller flere stoffer, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, henføres til UN-nummeret og den officielle godsbetegnelse for det dominerende stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, medmindre: a) opløsningen eller blandingen er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, b) navnet på og beskrivelsen af stoffet, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, specifikt viser, at de kun gælder det rene stof, c) opløsningens eller blandingens klasse, klassifikationskode, emballagegruppe eller fysiske tilstand adskiller sig fra det stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, eller d) opløsningens eller blandingens farekategori og egenskaber nødvendiggør andre beredskabsforanstaltninger end dem, der er påkrævet i forbindelse med det stof, der er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2. Beskrivende betegnelser som "OPLØSNING" hhv. "BLANDING" tilføjes som en del af den officielle godsbetegnelse, f.eks. "ACETONEOPLØSNING". Desuden kan blandingens eller opløsningens koncentration ligeledes anføres efter grundbeskrivelsen af blandingen eller opløsningen, f.eks. "ACETONE 75 % OPLØSNING" En opløsning eller blanding, der opfylder klassifikationskriterierne i RID og ikke er angivet ved navn i tabel A i kapitel 3.2, og som består af to eller flere to eller flere typer farligt gods, henføres til den officielle godsbetegnelse, beskrivelse, klasse, klassifikationskode og emballagegruppe, som mest præcist beskriver opløsningen eller blandingen.

5 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 4 Kapitel 3.2 Fortegnelse over farligt gods Forklaringer til tabel A: Fortegnelse over farligt gods i UN-numerisk rækkefølge Hver række i tabel A i dette kapitel behandler i reglen det/de stof(fer) eller den/de genstand(e), som omfattes af et bestemt UN-nummer. Hvis stoffer eller genstande, som hører til et og samme UNnummer, imidlertid har forskellige kemiske eller fysiske egenskaber og/eller er tilknyttet forskellige transportbetingelser, kan der være anvendt flere efter hinanden følgende rækker til dette UNnummer. Hver kolonne i tabel A er, som angivet i de nedenstående forklarende bemærkninger, dedikeret et bestemt emne. Skæringspunktet mellem kolonner og rækker (celle) indeholder informationer om det i kolonnen behandlede emne for stoffet/stofferne eller for genstanden/genstandene i den pågældende række: - De første fire celler i en række identificerer det/de stof(fer) eller den/degenstand(e), som hører til denne række (supplerende oplysninger herom kan være angivet ved en særlig bestemmelse i kolonne (6) og kan angive yderligere informationer). - De efterfølgende celler i rækken angiver de særlige bestemmelser, der måtte finde anvendelse, enten i klartekst eller i kodeform. Koderne refererer til detaljerede oplysninger, som er indeholdt i den del, det kapitel, afsnit og/eller underafsnit, som er angivet i de nedenstående forklarende bemærkninger. En tom celle betyder enten, at der ikke findes særlige bestemmelser, og at kun de generelle bestemmelser skal anvendes, eller at den i de forklarende bemærkninger angivne transportrestriktion er gældende. I de pågældende kolonner henvises der ikke til de generelle bestemmelser, som finder anvendelse. I de nedenstående forklarende bemærkninger er for hver kolonne anført den/de del(e), det/de kapitel (kapitler), det/de afsnit og/eller underafsnit, hvori disse kan findes. Forklarende bemærkninger til hver kolonne: Kolonne (1): Kolonne (2): Kolonne (3a): UN-nummer Denne kolonne indeholder UN-nummeret - for det farlige stof eller den farlige genstand, såfremt et specifikt UNnummer er knyttet til dette stof eller denne genstand, eller - for gruppebetegnelsen eller n.o.s.-betegnelsen *, til hvilke de farlige stoffer eller genstande, som ikke er nævnt ved deres navn, skal henføres ifølge kriterierne i del 2 ( beslutningstræerne ) Godsbetegnelse og beskrivelse Denne kolonne indeholder - skrevet med STORE BOGSTAVER - enten betegnelsen for stoffet/genstanden, såfremt det/den er blevet tildelt et eget UN-nummer, eller den gruppebetegnelse eller n.o.s.-betegnelse, til hvilken det farlige stof eller den farlige genstand henføres ifølge kriterierne i del 2 ( beslutningstræerne ). Denne betegnelse skal anvendes som officiel godsbetegnelse eller i givet fald som en del af den officielle godsbetegnelse (vedrørende yderligere detaljer omkring den officielle godsbetegnelse, se afsnit 3.1.2). Efter den officielle godsbetegnelse kan der være tilføjet en beskrivende tekst med små bogstaver for at forklare anvendelsesområdet af betegnelsen i de tilfælde, hvor klassificerings- og/eller transportbestemmelserne for stoffet eller for genstanden under visse omstændigheder kan være forskellige. Klasse Denne kolonne indeholder nummeret for den klasse, som omfatter det farlige stof eller den farlige genstand falder. Dette nummer for klassen henføres i overensstemmelse med procedurerne og kriterierne i del 2. * (DK-red): Se nærmere vedr. gruppe- og n.o.s-betegnelser (under et kaldet samlebetegnelser) i underafsnit

6 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 5 Kolonne (3b): Kolonne (4): Kolonne (5): Kolonne (6): Klassifikationskode Denne kolonne indeholder klassifikationskoden for det farlige stof eller den farlige genstand. - For farlige stoffer eller genstande tilhørende klasse 1 består koden af underklassens nummer og bogstavet for forenelighedsgruppen, som tilordnes ifølge procedurerne og kriterierne i punkt For farlige stoffer eller genstande tilhørende klasse 2 består koden af et ciffer og et eller flere bogstaver, som angiver gruppen af farlige egenskaber, der forklares i punkterne og For farlige stoffer tilhørende klasserne 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9 forklares koderne i punkt 2.2.x Farlige stoffer eller genstande tilhørende klasse 7 har ingen klassifikationskode. Emballagegruppe Denne kolonne indeholder det(de) nummer (numre) på emballagegruppen(-rne) (I, II eller III), som er tilordnet det farlige stof. * Disse numre for emballagegrupperne tilordnes i henhold til procedurerne og kriterierne i del 2. Visse genstande og stoffer er ikke tilordnet nogen emballagegruppe. Faresedler Denne kolonne indeholder numrene for de faresedler (se underafsnittene og ), som skal anbringes på kolli, containere, tankcontainere, UN-tanke, MEGC er, samt tankvogne, vogne med aftagelige tanke, batterivogne og vogne. De i forbindelse med visse stoffer i parentes angivne rangersedler nr. 13 og 15 (se afsnit 5.3.4), som indebærer begrænsninger for rangering, skal kun anbringes i følgende tilfælde: - Klasse 1: på begge sider af vogne, i hvilke der transporteres vognladning af det pågældende stof - Klasse 2: på begge sider af tankvogne, batterivogne, vogne med aftagelige tanke og vogne, hvorpå der transporteres tankcontainere, MEGC eller UN-tanke. Dog betyder for stoffer eller genstande i klasse 7 «7X» afhængig af kategorien en fareseddel som nr. 7A, 7B hhv. 7C (se punkterne og ) eller en fareseddel som nr. 7D (se punkterne og ). De generelle bestemmelser for mærkning med faresedler (f.eks. numrene for faresedlerne eller stedet, hvor disse skal anbringes) er angivet i underafsnit for kolli og små containere og i afsnit for containere, tankcontainere, MEGC er, UN-tanke, tankvogne, vogne med aftagelige tanke, batterivogne og vogne. De ovenfor nævnte bestemmelser for mærkning med faresedler kan ændres af særlige bestemmelser, angivet i kolonne (6). Særlige bestemmelser Denne kolonne indeholder de numeriske koder for de særlige bestemmelser, der skal iagttages. Disse bestemmelser vedrører et bredt emneområde, som hovedsageligt hænger sammen med indholdet af kolonnerne (1) til (5) (f.eks. forbud mod transport, undtagelser fra bestemmelser, forklaringer til klassificering af visse former af det pågældende farlige gods samt yderligere bestemmelser om mærkning med påskrifter og faresedler). Koderne og deres betydning er angivet i numerisk rækkefølge i kapitel 3.3. Er kolonne (6) tom, er der ingen særlige bestemmelser 3 * x = nummeret for klassen på det farlige stof eller den farlige genstand, uden punktum (f.eks for klasse 6.1). (DK-red): Når et stof/en genstand under samme UN-nr. er angivet på flere tabelrækker, betyder det, at stoffet/genstanden kan være tilordnet flere forskellige emballagegrupper og/eller koder for særlige bestemmelser, som hver især passer til de i kolonne (2) for stoffet/genstanden angivne respektive egenskaber/betingelser, eller (for k o- derne) til den angivne emballagegruppe.

7 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 6 Kolonne (7a): Kolonne (7b) Kolonne (8): gældende med hensyn til indholdet i kolonnerne (1) til (5) for det pågældende farlige gods. * Begrænsede mængder Angiver den maksimalt tilladte mængde pr. indvendig emballage eller genstand ved transport af farligt gods som begrænsede mængder i overensstemmelse med kapitel 3.4. "Undtagne mængder" Indeholder en alfanumerisk kode med følgende betydning: - "E0" betyder, at der ikke er nogen undtagelse fra RID-bestemmelserne for farligt gods emballeret i undtagne mængder. - Alle de øvrige alfanumeriske koder, der begynder med bogstavet "E", angiver, at RID-bestemmelserne ikke gælder, hvis de i kapitel 3.5 nævnte betingelser er opfyldt. Emballeringsforskrifter Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for de emballeringsforskrifter, der finder anvendelse: - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstavet «P», refererer til emballeringsforskrifter for emballager og beholdere (dog ikke IBC er og sto r- emballager). Alfanumeriske koder, der begynder med bogstavet «R» refererer til emballeringsforskrifter for blikemballager. Forskrifterne er angivet i numerisk rækkefølge i underafsnit og fastlægger de tilladte emballager og beholdere. De angiver desuden, hvilke af de generelle emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.1, og samt hvilke af de særlige emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, og 4.1.9, der finder anvendelse. Indeholder kolonne (8) ingen kode, der begynder med bogstavet «P» eller «R», må det pågældende farlige gods * ikke transporteres i emballager. - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «IBC» refererer til emballeringsforskrifter for IBC er. Forskrifterne er angivet i numerisk rækkefølge i underafsnit og fastlægger de tilladte IBC er. De angiver desuden, hvilke af de generelle emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.1, og samt hvilke af de særlige emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, og 4.1.9, der finder anvendelse. Indeholder kolonne (8) ingen kode, der begynder med bogstaverne «IBC», må det pågældende farlige gods * ikke transporteres i IBC er. - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «LP» refererer til emballeringsforskrifter for storemballager. Forskrifterne er angivet i numerisk rækkefølge i underafsnit og fastlægger de tilladte storemballager. De angiver desuden, hvilke af de generelle emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.1, og samt hvilke af de særlige emballeringsbestemmelser i afsnittene 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, og 4.1.9, der finder anvendelse. Indeholder kolonne (8) ingen kode, der begynder med bogstaverne «LP», må det pågældende farlige gods * ikke transporteres i storemballager. De ovenfor nævnte emballeringsforskrifter kan ændres af særlige emballeringsbestemmelser angivet i kolonne (9a). * (DK-red): dvs. det gods, som er angivet i den pågældende tabelrække.

8 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 7 Kolonne (9a): Kolonne (9b): Kolonne (10): Særlige emballeringsbestemmelser Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for de særlige emballeringsbestemmelser, der finder anvendelse: - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «PP» eller «RR», refererer til særlige emballeringsbestemmelser for emballager og beholdere, som yderligere skal overholdes (dog ikke IBC er og storemballager). Disse særlige bestemmelser er angivet i underafsnit i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift (med bogstavet «P» eller «R»), som der henvises til i kolonne (8). Såfremt kolonne (9a) ikke indeholder en kode begyndende med bogstaverne «PP» eller «RR», er ingen af de særlige emballeringsbestemmelser, som er angivet i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift, gældende. - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstavet «B» eller bogstaverne «BB», refererer til særlige emballeringsbestemmelser for IBC er, som yderligere skal overholdes. Disse særlige bestemmelser er angivet i underafsnit i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift (med bogstaverne «IBC»), som der henvises til i kolonne (8). Såfremt kolonne (9a) ikke indeholder en kode begyndende med bogstavet «B» eller bogstaverne «BB», er ingen af de særlige emballeringsbestemmelser, som er angivet i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift, gældende. - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstavet «L», refererer til særlige emballeringsbestemmelser for storemballager, som yderligere skal overholdes. Disse særlige bestemmelser er angivet i underafsnit i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift (med bogstaverne «LP»), som der henvises til i kolonne (8). Såfremt kolonne (9a) ikke indeholder en kode begyndende med bogstavet «L», er ingen af de særlige emballeringsbestemmelser, som er angivet i slutningen af den tilsvarende emballeringsforskrift, gældende. Bestemmelser om sammenpakning Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder, som begynder med bogstaverne «MP», for de bestemmelser om sammenpakning, der finder anvendelse. Bestemmelser er angivet i underafsnit i numerisk rækkefølge. Såfremt kolonne (9b) ikke indeholder en kode begyndende med bogstaverne «MP», gælder kun de generelle bestemmelser (se underafsnittene og ). Tankanvisninger for UN-tanke og bulkcontainere Denne kolonne indeholder en alfanumerisk kode, som refererer til en tankanvisning i overensstemmelse med punkterne og Koden, som begynder med bogstavet «T», repræsenterer de mindst restriktive bestemmelser, der finder anvendelse for transport af det pågældende stof * i UN-tanke. Koderne, som repræsenterer andre tankanvisninger, der ligeledes kan anvendes ved transport af det pågældende stof, er angivet i punkt Såfremt der ikke er angivet nogen kode i kolonne (10), er transport i UN-tanke kun tilladt, hvis der foreligger en godkendelse fra den kompetente myndighed som beskrevet i underafsnit De generelle bestemmelser for konstruktion, fremstilling, udstyr, typegodkendelse, prøvning og mærkning af UN-tanke er indeholdt i kapitel 6.7. De generelle bestemmelser for anvendelsen (f.eks. påfyldning) kan findes i afsnittene Angivelsen af "(M)" betyder, at stoffet kan transporteres i UN-MEGC er. De ovenfor nævnte anvisninger kan ændres af særlige bestemmelser angivet i kolonne (11). Kolonnen kan også indeholde alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne "BK", som refererer til forskellige typer bulkcontainere beskrevet i kapitel 6.11, der kan bruges til transport af bulkgods i henhold til underafsnit (a) og afsnit

9 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 8 Kolonne (11): Kolonne (12): Kolonne (13): Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for de særlige bestemmelser for UN-tanke, der yderligere skal overholdes. Koderne, der begynder med bogstaverne «TP», refererer til særlige bestemmelser for fremstilling eller anvendelse af disse UN-tanke. Koderne kan findes i underafsnit Hvis det er teknisk relevant, gælder disse særlige bestemmelser ikke kun UN-tankene i kolonne (10), men også UN-tanke, der må anvendes i henhold til tabellen i punkt Tankkoder for RID-tanke Denne kolonne indeholder en alfanumerisk kode, som beskriver en tanktype i overensstemmelse med punkt (for gasser tilhørende klasse 2) eller punkt (for stoffer tilhørende klasserne 3 til 9). Denne tanktype repræsenterer de mindst restriktive bestemmelser, der finder anvendelse for transport af det pågældende stof i RID-tanke. Koderne, som repræsenterer de øvrige tanktyper, det er tilladt at anvende til transport af det pågældende stof, er angivet i punkt (for gasser tilhørende klasse 2) eller punkt (for stoffer tilhørende klasserne 3 til 9). Såfremt der ikke er angivet nogen kode i kolonne (12), er transport i RID-tanke ikke tilladt. Såfremt der i denne kolonne er angivet en tankkode for faste stoffer (bogstavet «S» indgår i koden) og for flydende stoffer (bogstavet «L» indgår i koden), betyder dette, at stoffet kan overdrages til transport såvel i fast som i flydende (smeltet) tilstand. Generelt er denne bestemmelse gældende for stoffer med et smeltepunkt mellem 20 ºC og 180 ºC. Såfremt der i denne kolonne kun er anført en tankkode for væsker (L), betyder det, at stoffet kun må overdrages til transport i flydende (smeltet) tilstand. De generelle bestemmelser for konstruktion, fremstilling, udstyr, typegodkendelse, prøvning og mærkning, som ikke fremgår af tankkoden, kan findes i afsnittene 6.8.1, 6.8.2, og De generelle bestemmelser om tankens anvendelse (f.eks. maksimal fyldningsgrad, minimumsprøvningstryk) kan findes i afsnittene Angivelsen «(M)» i slutningen af tankkoden betyder, at stoffet også må transporteres i batterivogne og MEGC er. Angivelsen «(+)» i slutningen af tankkoden betyder, at bestemmelserne om brug af alternative tanke kun er tilladt, såfremt det er angivet i typegodkendelsesattesten. Mht. tankcontainere af fiberforstærket plast, se afsnit og kapitel 6.9. Mht. slamsugertanke, se afsnit og kapitel De ovenfor nævnte bestemmelser kan ændres af særlige bestemmelser, angivet i kolonne (13). Særlige bestemmelser for RID-tanke Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for særlige bestemmelser for RID-tanke, der yderligere skal overholdes: - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TU», refererer til særlige bestemmelser om anvendelse af disse tanke. Bestemmelserne kan findes i afsnit Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TC», refererer til særlige bestemmelser om konstruktion af disse tanke. Bestemmelserne kan findes i afsnit a) - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TE», refererer til særlige bestemmelser om disse tankes udstyr. Bestemmelserne kan findes i afsnit b). - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TA», refererer til særlige bestemmelser om typegodkendelse af disse tanke. Bestemmelserne kan findes i afsnit c). - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TT», refererer til særlige bestemmelser om prøvning af disse tanke. Bestemmelserne kan findes i afsnit d).

10 RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 9 Kolonne (14): Kolonne (15): Kolonne (16): Kolonne (17): Kolonne (18): Kolonne (19): Kolonne (20): - Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne «TM», refererer til særlige bestemmelser om mærkning af disse tanke. Bestemmelserne kan findes i afsnit e). (Reserveret) Transportkategori Hvis det er teknisk relevant, gælder disse særlige bestemmelser ikke kun tankene i kolonne (12), men også tanke, der må anvendes i henhold til hierarkierne i punkterne og Denne kolonne indeholder et tal, som angiver den transportkategori, som stoffet eller genstanden henføres til med henblik på undtagelser vedrørende mængder af farligt gods ved transporter, som gennemføres af en virksomhed i forbindelse med dens hovedproduktion (se underafsnit punkt c) i RID. Særlige bestemmelser for transport - kolli Denne kolonne indeholder den (de) alfanumeriske kode(r), som begynder med bogstavet «W», der refererer til de særlige bestemmelser, som skal anvendes for transport i kolli. Disse særlige bestemmelser er angivet i afsnit De generelle bestemmelser for transport af kolli kan findes i kapitlerne 7.1 og 7.2. De i kolonne (18) angivne særlige bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering skal tillige iagttages. Særlige bestemmelser for transport i bulk Denne kolonne indeholder den (de) alfanumeriske kode(r), som begynder med bogstaverne «VW», der refererer til de særlige bestemmelser, som skal anvendes ved transport i bulk. Disse særlige bestemmelser er angivet i afsnit Såfremt der ikke er angivet en kode, er transport i bulk ikke tilladt. De generelle bestemmelser for transport af gods i bulk kan findes i kapitlerne 7.1 og 7.3. De i kolonne (18) angivne særlige bestemmelser for pålæsning, aflæsning og håndtering skal tillige iagttages. Særlige bestemmelser for transport - pålæsning, aflæsning og håndtering Denne kolonne indeholder den (de) alfanumeriske kode(r), som begynder med bogstaverne «CW», der refererer til de særlige bestemmelser, som skal anvendes ved pålæsning, aflæsning og håndtering. Disse særlige bestemmelser er angivet i afsnit Såfremt der ikke er angivet en kode, er kun de generelle bestemmelser gældende (se afsnittene og 7.5.8). Ekspresgods Denne kolonne indeholder den (de) alfanumeriske kode(r), som begynder med bogstaverne «CE», for de særlige bestemmelser, som skal anvendes ved forsendelse som ekspresgods. Disse forskrifter er opført i kapitel 7.6. Såfremt der ikke er angivet nogen kode, er transport som ekspresgods ikke tilladt. Farenummer Denne kolonne indeholder et to- eller trecifret nummer (i visse tilfælde med foranstillet bogstav "X"), hvis der er tale om stoffer og genstande i klasse 2 til 9, og klassifikationskoden (se kolonne (3b)), hvis der er tale om stoffer og genstande i klasse 1. Dette nummer skal fremgå af den øvre del af den orangefarvede faretavle, når dette kræves i henhold til underafsnit Betydningen af farenumrene er forklaret i underafsnit

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 1 Del 2 Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 2 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende.

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende. 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005

Del 2 Klassificering ADR 2005 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2011. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2011. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

RID 2013. Generelle bestemmelser

RID 2013. Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Anm.: Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng.: security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-535-7 200-659-6 200-838-9 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 08-05-2005 / GR Anvendelse: Malingsfjerner. Leverandør: FR Kemi ApS Tåstruphøj 36 4300 Holbæk Tlf.:

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

: M-Clean Super Excellent

: M-Clean Super Excellent Udgivelsesdato11-3-2016 Revideret denerstatter23-2-2016 Version 3.0 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Blanding Produktnavn

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FASERPLAST. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD FASERPLAST. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 20.01.2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G2 / Metalinas varenr. 35236

Læs mere