1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden"

Transkript

1

2 Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II. Orientering fra udvalg, arbejdsgrupper og andet 3) RUCsound (Appendiks 02) 17:30 18:00 I. Oprettelse af udvalg i Studenterhuset 4) Økonomi v/jane og Natasja 18:00 18:15 I. Orientering om økonomi PAUSE 18:15 18:30 5) Workshop (Appendiks 03) 18:30 19:15 I. Workshop omkring økonomiske prioriteringer 6) Generalforsamling (Appendiks 04) 19:15 19:45 I. Vedtægter II. Beretning III. Workshop IV. Praktiske ting: tidspunkt, dirigent, referent, forplejning etc. 7) Evt. 19:45 20:00 I. Uddelegering af opgaver

3 Appendiks til bestyrelsesmøde Appendiks 01: Meddelelser Formandsskabet Ingen meddelelser

4 Appendiks til bestyrelsesmøde Appendiks 02: RUCsound Baggrund Vi har længe snakket om et lydudvalg som kan varetage vores lyd og lysudstyr og scene samt facilitere udlån/udlejning til andre studerende på campus. Dette udvalg er der nu taget initiativ til fra vores frivillige som har udarbejdet disse retningslinjer. Morten som er initiativtager vil deltage i punktet for at svare på spørgsmål. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen diskutere RUCsounds retningslinjer og enten godkender eller følger op på beslutningen snarest. Bilag: Retningslinjer for RUCsound

5 RUCsound retningslinjer Formål - RUCsound har til formål at udlåne udstyr til de studerende på Roskilde universitet med hensigt til afholdelse af fester og større sociale arrangementer. Målsætning - Samle al større studenterdrevet lyd/lys udstyr på RUC et centralt sted - Udarbejde et nemt og sikkert udlejningssystem - Sikre mod svind på baggrund af tilfældige små-lån - Have sikker opbevaring - Alle medlemmer af RUCsound skal oplæres i lyd/lys opsætning, samt brug af samme. - Sikre korrekt brug af udstyr. - Arbejde mod at de studerende kan låne udstyr til deres husfester RUCsound opbygning - RUCsound er et studenterstyret udvalg under Studenterhuset RUC. - RUCsounds bestyrelse består af en udlejningsansvarlig, økonomiansvarlig, og indkøbsansvarlig. - RUCsound kan have yderligere medlemmer, der er med til at løse opgaverne i RUCsound. Forhold til studenterhuset RUC - RUCsound er et selvstændig udvalg under Studenterhuset RUC. - RUCsound indgår i studenterhuset RUCs regnskab som en budgetpost. - RUCsound holder separat regnskab, som indgår i Studenterhuset RUCs regnskab. - Brug af udstyr fra RUCsound til Studenterhuset RUCs arrangementer, skal ske som udlejning af RUCsound til Studenterhuset RUC/Studenterhuset RUCs udvalg. Udlejning - RUCsound har som første prioritet at leje udstyr ud til RUCs studenterdrevet organisationer. - Ved sammenstød mellem to større arrangementer, er det bestyrelsen i RUCsound som efter behov og efterspørgsel beslutter fordelingen af udstyret/udlejning. - Ved udleje underskrives en kontrakt af det udlejet udstyr, samt forståelse af erstatningskrav. - Hvis lejer ønsker selv at stå for udstyret, gives der en oplæring på aftalt tidspunkt, hvis RUCsound ser det som nødvendigt. - Efter ønske kan RUCsound stå for opsætning/brug/oprydning af udstyret. Hvis RUCsound kan stille med et kompetent medlem. - Leje beregnes ud fra procentsats af det samlede udstyrs indkøbspris. (se procentsatser i tabel 1) - Ved leje lægges 200 kr i depositum, som kræves hvis udstyret returneres beskidt

6 - RUCsounds bestyrelse kan til enhver tid afslå en udlejning. - Ved leje med service, er lejer ansvarlig for alt uansvarlig behandling af udstyre, med undtagelse af medlemmer af RUCsound. - (Overvejer) Ved at støtte RUCsound med xx.xxx opnås x% rabat på udlejning det pågældende studieår. (fx. 500 kr giver 1%) Ved returnering - Al udstyr som indgår i kontrakten returneres, samt kasser udstyres blev leveret i. Ved manglende emner kræves der fuld erstatning. - Al udstyr returneres i ren tilstand. - Renset og sammenrullet kabler - Højttalere uden mærker fra fx. mærker efter kopper - Opbevaring-/transportkasser uden mærker fra fx. mærker efter kopper - RUCsound vurderer ved returnering om depositummet skal gives tilbage. Tabel 1 - Procentsatser Kun udstyr Med service Administration/Ansatte on-campus 5 % 7 % Studerende off-campus 4 % 5 % Studerende on-campus 1 % 1,5 %

7 Appendiks til bestyrelsesmøde Appendiks 03: Workshop På baggrund af økonomisk orientering er det tid til nogle økonomiske prioriteringer. Vi laver tre grupper med følgende tre emner. Hver gruppe har en 45 min til at brainstorme og lave en prioriteret rækkefølge over initiativer eller indkøb. Der behøver ikke være undersøgt priser eller anskaffelse. Men der skal være en lille linje med gode argumenter og begrundelse for hver punkt. Kommunikations / PR / Oplysning Tovholder: Alexander Petersen Hvordan kan vi blive bedre til kommunikation? Er der noget udstyr, nogle materialer eller noget lir som vi ville kunne bruge fremadrettet? Inventar / Indretning / Funktioner Tovholder: Natasja Nielsen Er der noget vi mangler i huset? Er der noget der kan gøres lækre, federe og mere funktionelt? Kan vi gøre huset mere brugbart, ved at anskaffe os inventar eller møbler som giver adgang til at huset kan bruges på en anden måde end før? Café arealet Tovholder: Theis Lykkegaard Hvordan kan vi gøre café arealet mere hyggeligt, lækkert og indbydende. Skal vi have flere sofaer, eller nogle skillevægge. Skal vi have noget på væggene eller skal bare købes flere skraldespande? Efter de 45 minutter samles grupperne og fremlægger, kort hvad de er fundet frem til. Evt. cirka de fem først prioriterede punkter. Derefter afleveres alle punkter til en udpeget ansvarlig, der laver endelig prioritering og sørge for indkøb. Med hensyn til den sidstnævnte, altså caféområdet, vil ideer herfra blive bragt videre til RUCbar og indkøbt/besluttet i samarbejde med dem.

8 Appendiks til bestyrelsesmøde Appendiks 04: Generalforsamling Baggrund Vores generalforsamling er snart forestående og fredag d. 7. november skal vi senest udsende program, vedtægtsændringer, beretning og forretningsorden til generalforsamling. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer samt afklare de sidste punkter og godkender vedlagte bilag. Bilag: Forslag til vedtægtsændringer Foreningens vedtægter Forslag til program/dagsorden Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen

9 Vedtægtsændringer Ændringsforslag om ændring af formålsparagraffen Artikel 2 2 Ændres til: Foreningen har til formål at skabe og understøtte tværfaglige studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet samt at sikre et åbent og inkluderende samlingssted for alle RUC s studerende. Foreningen har til formål at skabe og understøtte tværfaglige studentersociale og kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet samt at sikre et åbent og inkluderende samlingssted for alle i Trekroner. Foreningens arbejde er af almennyttig karakter. Ændringsforslag om medlemsstrukturen i Studenterhuset Følgende ændringer stilles som samlet ændringsforslag: Artikel 3 3 Stk. 3 Ændres til: 3 Stk. 4 Ændres til: 4 stk. 1 Ændres til: Artikel 4 6 stk. 1 Ændres til Som støttemedlemmer kan optages studerende ved andre højere læreanstalter (Bmedlem). Alle personer og/eller foreninger kan optages som støttemedlemmer (B medlem). Som støttemedlemmer kan i øvrigt optages personer, der ikke er studerende (C medlem). Optag af støttemedlemmer behandles af bestyrelsen. Kontingent for de enkelte medlemsgrupper (A, B og C) fastlægges på generalforsamlingen Bestyrelsen kan fastsætte et kontingent for støttemedlemmer. Størrelsen af kontingentet og de nærmere bestemmelser fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan for foreninger, organisationer eller lignende bestemme særlige kontingenter der gælder samtlige berørte medlemmer. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter Fremlæggelse og godkendelse af budget 8 stk. 1 Ændres til Alle medlemmer (A, B og C) kan deltage på generalforsamlingen med fuld taleret Alle medlemmer (A og B) kan deltage på generalforsamlingen med fuld taleret.

10 Ændringsforslag om bestyrelsens sammensætning Følgende ændringer stilles som samlet ændringsforslag: Artikel 4 6 stk. 1: Punktet Tilføjes Valg af formand, næstformand og kasserer Artikel 5: 12 Punktet Tilføjes øverst Én formand, én næstformand og én kasserer valgt på generalforsamlingen. Punktet Ændres til Fem på generalforsamlingen valgte medlemmer To på generalforsamlingen valgte medlemmer 12.1 Fordelingen af de to medlemmer til bestyrelsen, repræsenteret via Akademisk Råd sker ved følgende fordelingsnøgle Slettes 12 Stk. 4 På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en formand, en næstformand og en kasserer fra sin midte. Ændres til På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en næstformand. Ændringer vedrørende godkendelse af regnskab og budget på generalforsamlingen Følgende ændringer stilles som samlet ændringsforslag: Artikel 4 6 stk. 1: Punktet: Ændres til Punktet: Tilføjes Punktet: Ændres til Punktet: Slettes Fremlæggelse af årsregnskab med revisorberetning til godkendelse Fremlæggelse af den forgangne periodes årsregnskab med revisorberetning til godkendelse Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende år til orientering for generelforsamlingen Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter Fremlæggelse af foreløbigt budget til næstkommende periode Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab

11 Ændringer vedrørende formalia for indkaldelse af generalforsamling Følgende ændringer stilles som samlet ændringsforslag: Artikel 4 7 stk. 1: Ændres til: [ ] varsle generalforsamlingen senest seks uger før afholdelse [ ] [ ] varsle generalforsamlingen senest fire uger før afholdelse [ ] 7 stk. 2 [ ] samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterhuset RUC s formand i hænde senest tre uger før [ ] Ændres til [ ] samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterhuset RUC s formand i hænde senest to uger før [ ] 7 stk. 3 [ ] samt indkomne forslag mindst to uger før mødets afholdelse. Ændres til [ ] samt indkomne forslag mindst syv dage før mødets afholdelse. 7 stk. 4 tilføjes Ændringsforslag til de udsendte forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest klokken tolv middag dagen inden generalforsamlingen.

12 Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset RUC (herefter kaldet Studenterhuset RUC). Foreningen har hjemsted i Trekroner. Artikel 2: Formål 2 Formål Foreningen har til formål at skabe og understøtte tværfaglige studentersociale og - kulturelle tilbud til de studerende ved Roskilde Universitet samt at sikre et åbent og inkluderende samlingssted for alle RUC s studerende. Foreningens vedtægter skal respektere den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Studenterhus RUC. Artikel 3: Medlemskab og kontingent 3 Medlemskab Der findes to typer medlemskaber af Studenterhus RUC: Et ordinært medlemskab og et støttemedlemskab. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Alle personer, der er indskrevet som studerende ved Roskilde Universitet, er ordinære medlemmer (A-medlem). Som støttemedlemmer kan optages studerende ved andre højere læreanstalter (Bmedlem). Som støttemedlemmer kan i øvrigt optages personer, der ikke er studerende (Cmedlem). Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og husorden. Medlemsaktiviteter skal udøves med respekt for andres politiske og religiøse overbevisning samt kulturel og etnisk oprindelse. Side 1 af 7

13 Stk. 6 Stk. 7 Såfremt et medlem misligholder sine forpligtelser (jf. 3, stk. 5) kan bestyrelsen udelukke dette medlem fra foreningen med øjeblikkelig virkning i en begrænset eller permanent periode. I grovere tilfælde kan et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer ekskludere et medlem. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem kan til enhver tid genoptages som fuldgyldigt medlem såfremt 2/3-dele af bestyrelsen beslutter dette. 4 Kontingent Kontingent for de enkelte medlemsgrupper (A, B og C) fastlægges af generalforsamlingen. Stk. 3 Såfremt et medlem står i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser, kan vedkommende - ved skriftligt påkrav med 14 dages varsel - slettes som medlem. Genoptagelse kan ske, hvis restancerne indbetales. Ophævelse som følge af restance frigør ikke det pågældende medlem fra forpligtelsen til at betale det skyldige beløb indtil udløbet af den lovlige udmeldelsesfrist. Artikel 4: Generalforsamlingen 5 Generalforsamlingens formål Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i 4. kvartal. 6 Dagsorden Generalforsamlingen fastsætter selv sin dagsorden. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter: Åbning, herunder valg af dirigent(er) og referent(er) samt fastsættelse af dagsorden. o Bestyrelsens beretning o Fremlæggelse af årsregnskab med revisorberetning til godkendelse o Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter o Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab o Valg af bestyrelse og suppleanter o Valg af revisor o Indkomne forslag Side 2 af 7

14 o Evt. 7 Indkaldelse Bestyrelsen skal overfor de studerende på RUC varsle generalforsamlingen senest seks uger før afholdelse med angivelse af foreløbig dagsorden og tidspunkt. Stk. 3 Opstillingsgrundlag til bestyrelsen samt forslag til ændringer af vedtægterne skal være Studenterhuset RUC s formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Opstilling til valg på generalforsamlingen kan meldes på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør forslag til dagsorden med tidsplan, modtagne opstillinger og ændringsforslag, forslag til forretningsorden, skriftlige beretninger, opstillingsgrundlag samt indkomne forslag mindst to uger før mødets afholdelse. 8 Stemmeret Alle medlemmer (A, B og C) kan deltage på generalforsamlingen med fuld taleret. Stk. 3 Kun A-medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hver studerende har én stemme. Alle stemmer er personlige, og kan kun afgives ved fremmøde. 9 Beslutningsdygtighed 10 Afstemning Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jf. 7. For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end imod, medmindre andet er anført i nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. Stk. 3 Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, som skal besættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt. Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive Side 3 af 7

15 tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50% af de indleverede stemmesedler viser tillid. Stk. 4 Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker det. 11 Ekstraordinær generalforsamling En ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og afholdes senest seks uger efter begæringen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har opsættende virkning på beslutninger, som vedrører generalforsamlingens beslutningstema. Artikel 5: Bestyrelse 12 Sammensætning Bestyrelsen er sammensat af: o Seks af de i Akademisk Råd indvalgte studenterorganisationer udpegede repræsentanter. o Fem på generalforsamlingen valgte medlemmer..1 Fordelingen af de seks medlemmer til bestyrelsen, repræsenteret via akademisk råd sker efter følgende fordelingsnøgle: o Ved én studenterpolitiskorganisation repræsenteret i akademisk råd opnår denne forening seks mandater i bestyrelsen. o Ved to studenterpolitiske organisationer repræsenteret i akademisk råd opnår disse foreninger hver tre mandater i bestyrelsen. o Ved tre studenterpolitiske organisationer repræsenteret i akademisk råd opnår disse foreninger hver to mandater i bestyrelsen. o Ved fire studenterpolitiske organisationer repræsenteret i akademisk råd opnår de to foreninger med den største stemmeandel til valget til akademisk råd hver to mandater i bestyrelsen. De resterende to foreninger opnår hver en plads. o Ved fem studenterpolitiske organisationer repræsenteret i akademisk råd opnår den foreninger med den største stemmeandel til valget til akademisk råd 2 to mandater i bestyrelsen. De resterende fire foreninger opnår hver en plads. o Ved seks studenterpolitiske organisationer repræsenteret i akademisk råd opnår de hver især et mandat i bestyrelsen. Kun A medlemmer af Studenterhuset RUC kan besidde en bestyrelsespost. Side 4 af 7

16 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Generalforsamlingen vælger op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges ved bestyrelsesvalget og er valgt ind i den rækkefølge, de har fået flest stemmer. Suppleanterne træder til i tilfælde af bestyrelsesmedlemmers frafald. På det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en formand, en næstformand og en kasserer fra sin midte. Hvert medlem af bestyrelsen kan kun bære ét mandat. 13 Bestyrelsens formål Bestyrelsen er Studenterhuset RUC s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har til opgave at koordinere Studenterhusets aktiviteter. Bestyrelsens primære opgave er at varetage Studenterhuset RUC s økonomiske og strategiske ledelse. Bestyrelsens møder er åbne for alle studerende på RUC. Dog kan bestyrelsen vælge at lukke punkter på dagsordenen i særlige tilfælde, herunder personsager. Beslutning om at lukke et punkt kan kun tages af et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. 14 Beslutninger Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal, undtagen i tilfælde hvor andet er defineret i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 15 Tiltræde Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling tiltræder førstkommende 1. februar efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling tiltræder straks efter valget. Artikel 6: Økonomi 16 Regnskab Foreningens regnskab følger kalenderåret Stk. 3 Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor Side 5 af 7

17 17 Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening Stk. 3 Kassereren foranlediger og fører tilsyn med, at indtægter og udgifter bogføres, således at dette kan danne baggrund for udarbejdelse af årsregnskab. Studenterhusets bestyrelse kan meddele prokura og har mulighed for at uddele fuldmagt til enkeltpersoner 18 Hæftelse Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtigelse foreningen påtager sig 19 Kritisk revision Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer. Den kritiske revision kommenterer det reviderede regnskab så snart det foreligger. Artikel 7: Opløsning 20 Opløsning Foreningen kan kun opløses på to hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3-dels flertal på begge forsamlinger afholdt indenfor 30 dage. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en dertil oprettet fond, med samme formål som beskrevet i 2. Denne fond ledes af en bestyrelse på tre personer, der vælges på den generalforsamling, der opløser foreningen Artikel 8: Vedtægtsændringer 21 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes mindst tre uger før generalforsamlingen og vedtages med 2/3-dels flertal. Vedtagelse af ændring af skal dog vedtages med 4/5-dels flertal. Side 6 af 7

18 Godkendelse af vedtægter: Formand Theis Lykkegaard Næstformand Jonas Mertz Kasserer Jane Lind Christensen Bestyrelsesmedlem Anders Berthelsen Carlsbæk Bestyrelsesmedlem Asger Pedersen Bestyrelsesmedlem Ida Emilie Stigaard Bruhn Bestyrelsesmedlem Kirsten Riis Bestyrelsesmedlem Mette Knoth Sørensen Bestyrelsesmedlem Natasja Nielsen Bestyrelsesmedlem Rasmus Aarup Larsen Bestyrelsesmedlem Rasmus Stampe Side 7 af 7

19 Åbning Velkomst, valg af dirigent, valg af referent, valg af stemmeudvalg, tjek af generalforsamlingens gyldighed og rettidig indkaldelse, gennemgange og godkendelse af dagsorden, gennemgang og godkendelse af forretningsorden Bestyrelsens beretning Ved bestyrelsen Fremlæggelse af årsregnskab med revisorberetning til godkendelse Da årsregnskabet 2014 først afsluttes efter årsskiftet, og årsregnskabet 2013 er slået sammen med dette, indstiller bestyrelsen til, at der orienteres om foreløbigt årsregnskab for Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015, herunder fastsættelse af medlemskontingenter Bestyrelsen indstiller medlemskontingent til fortsat at være 0 kroner. Pause (mulighed for at opstille til bestyrelsen) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab Grundet fortsatte udgifter i året, forslår bestyrelsen at punktet ændres til brainstorm i stedet for beslutning. Behandling af indkomne forslag Behandling af indkomne ændringsforslag til vedtægterne for foreningen. Valg af bestyrelse og suppleanter Hver opstillet har 3 min til at præsentere sig selv, derefter skrides der til valg. Valg af revisor Workshop: Hvordan når vi vores mål? Evt. Punkter til eventuelt skal meldes til dirigent

20 Forretningsorden for Studenterhus RUC generalforsamling Forretningsorden for Foreningen Studenterhus RUC s generalforsamling 1 Åbning 2 Mødets forløb Studenterhusets formand åbner generalforsamlingen, og leder valget af dirigent(er) der herefter overtager mødeledelsen. De(n) valgte dirigent(er) leder valget af referent(er) og stemmeudvalg..1 Stemmeudvalget består af minimum tre personer, der er ansvarlig for stemmeoptælling under generalforsamlingen. Stemmeudvalget arbejder under dirigentens ledelse. Stk. 3 Dirigenten gennemgår dagsorden og forretningsorden, og disse godkendes af generalforsamlingen Stk. 3.1 Ændringer til dagsorden eller forretningsorden kan besluttes ved almindeligt flertal på generalforsamlingen Stk. 3.2 Det er dirigentens ansvar at tilføje eventuelle ændringer til dagsorden eller forretningsorden. Det er dirigentens ansvar at sikre at forløbet af generalforsamlingen forløber iht. foreningens vedtægter og den vedtagne dagsorden og forretningsorden Det er dirigentens ansvar at tidsplanen for generalforsamlingen bliver overholdt. Skønner dirigenten at det er nødvendigt, kan en grænse for taletid pr person fastsættes. Stk. 3 Dirigenten holder talerliste over de der ønsker ordet på generalforsamlingen, påtegner talerne i den rækkefølge de ønsker ordet. Stk. 3.1 Dirigenten kan ikke skrive folk på talerlisten, der allerede står på, og venter på ordet. Stk. 3.2 Dirigenten kan tillade en kort svarreplik uden for talerlisten, hvis denne har karakter af et opklarende spørgsmål, eller en forklaring.

21 3 Afstemninger Stk. 3.3 Dirigenten kan vælge at lukke for talerlisten hvis dette skønnes nødvendigt. I dette tilfælde skal generalforsamlingen informeres, og der skal gives tid til at indskrive sig inden talerlisten lukkes. Stk. 3.4 Dirigenten kan vælge at afkorte talertiden hvis dette skønnes nødvendigt. Stk. 3.5 I tilfælde af at en deltager ønsker ordet til procedure, skal vedkommende umiddelbart herefter tildeles ordet. Stk. 4 Referenten skal løbende notere generalforsamlingens beslutninger, og er ansvarlig for at der efter mødet bliver produceret et referat. Stemmeret på generalforsamlingen har alle A medlemmer. Afstemning foregår ved almindelig håndsoprækning, undtagen ved valg til bestyrelsen, hvor der foretages hemmelig afstemning. Stk. 3 For vedtagelse af forslag kræves flere stemmer for end imod, medmindre andet er anført i nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed gentages afstemningen, og hvis der også denne gang er stemmelighed, bortfalder forslaget. Stk. 4 Ved valg, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem nul og én over halvdelen af det antal poster, som skal besættes. Valgt er de kandidater, som opnår flest stemmer. Er der ikke opstillet flere kandidater, end der er poster, er de opstillede valgt. Stk. 5 Ved valg, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50 % af de indleverede stemmesedler viser tillid. Stk. 6 Alle personafstemninger foregår skriftligt. Andre afstemninger foregår som udgangspunkt ved håndsoprækning, men kan foretages skriftligt hvis to eller flere af de tilstedeværende ønsker det. Skt. 7 Kandidater på valg har max. 3 minutter til at motivere for deres opstilling, umiddelbart inden valghandlingen går i gang. Stk. 8 Ændringer i vedtægter kræver et flertal på 2/3 dele. For kræves dog et flertal på 4/5 dele.

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere