DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Sagens baggrund og parternes påstande. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens"

Transkript

1 DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS /2010: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de komplikationer, som sagsøgeren blev udsat for som følge af en bypassoperation har været så omfattende, at erstatningsbetingelserne i dagældende lov om Patientforsikring 2, er opfyldt. Sagsøgeren, påstår, at sagsøgte, Patientskadeankenævnet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren i forbindelse med bypassoperationen den Il. februar 2005 er blevet påført en erstatningsberettigende patientskade. Sagsøgtes påstand er frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. Patientforsikringen traf den 15. april 2008 afgørelse om, at Patientforsikringen fandt, at ~ skade, i form af følger efter manglende heling af brystbenet, er omfattet aflov om Patientforsikring. Det fremgår af beskrivelsen af hændelsesforløbet bl.a., at brystkassen ikke er vokset sammen fortil og, at den er meget ustabil. Det følger videre, at det ifølge en indhentet speciallægeerklæring fremgår, at der som komplikation til operationen foretaget den 11. februar 2005 opstod falsk leddannelse (pseudoartrose). Advokat påklagede på vegne af afgørelsen til Patientskadeankenævnet med påstand om højere erstatning, og Patientskadeankenævnet traf afgørelse den 10. juni 2010, hvoraf fremgår, at Patientforsikringens afgørelse af 13. juni 2009 ændres, således at A ikke fmdes at være påført en efter lov om Patientforsikring

2 Side 2/7 erstatningberettigende skade i form af følge efter manglende heling af brystbenet. A indbragte sagen for retten, og sagen har været forelagt for Retslægerådet, som har afgivet to erklæringer i sagen. På baggrund af Retslægerådets besvarelser genoptog Patientskadeankenævnet sagen og ved ny afgørelse af 30. august 2013 fastholdt Patientskadeankenævnet, at )1 ikke er berettiget til erstatning efter lov om patientforsikring. Ankenævnet udtalte, at "Ud fra en samlet vurdering af de foreliggende omstændigheder fmder næ~net, at skaden ikke er tilstrækkelig alvorlig set i forhold til A f grundlidelse, og hans gener i form af smerter især ved bevægelse fmdes ikke at være mere omfattende end, hvad han med rimelighed må tåle under de givne omstændigheder." Forklaring Sagsøgeren har forklaret bl.a., at han blev syg i Tyrkiet på grund af en blodprop i hjertet i Han fejlede ikke noget indtil det tidspunkt. Han fik piller for det i Tyrkiet, og man ville operere ham i Tyrkiet, men han ville til Danmark og opereres der. På Sygehus fik han en ballonudvidelse, og han følte sig rask herefter og uden smerter i godt halvandet år. Herefter fik han ondt i brystet og han fik en ny ballonudvidelse formentlig i Han havde haft åndenød og ondt i brystkassen og det føltes som om, at han blev stukket med en nål. Han blev rask efter den anden ballonudvidelse i Han blev så ramt af en tredje blodprop i 2005, og denne gang var det ikke tilstrækkeligt med en ballonudvidelse. Han blev opereret i 2005, og ca. en måneds tid siden efter operationen fik han ondt i brystkassen. Han henvendte sig til sin egen læge, som sagde, at han skulle se tiden an gennem 8-9 måneder. Han blev imidlertid ved med at have ondt og ville derfor have taget røntgenbilleder. Han blev røntgenfotograferet, og det blev nu opdaget, at alle de ståltråde, der var opereret ind i brystbenet for at holde den sammen, var knækket. Han har meget ondt i brystkassen. Brystkassen fra de to sider overlapper hinanden, og det kan han mærke, mens han sover. Han har besvær med at trække vejret, og han skal foretage en dyb indånding for at :fa brystkassen presset på plads igen. Han bliver meget træt i løbet af dagen. Han er meget hæmmet. Således kan han ikke bære noget. Han kan ikke lave noget hjemme bortset fra at se fjernsyn. Han :far hjemmehjælp, og tidligere havde han ikke behov for hjemmehjælp. Han er blevet førtidspensionist. Han vil betegne sig selv som en stærk mand før operationen, og nu "er han færdig". Han ryger fortsat cigaretter om dagen, og det er ikke noget problem. Han kommer ikke til at hoste. Han ryger for at :fa tiden til at gå. Før 1995 vejede han op mod l 06 kg, og han vejer i dag ca. 60 kg. Han har tabt sig på grund af sin livssituation. Der er mulighed for, at han kan blive re-opereret, men han vil ikke re-opereres. Det er han blevet for bange for. Han er bange for at gå på toilettet, idet det gør ondt i brystkassen, når han presser.

3 Side 3/7 Han rar medicin i form af otte forskellige præparater. Op til bypassoperationen var han arbejdsløs. Parternes synspunkter Til brug for rettens behandling af sagen har begge parter indleveret påstandsdokumenter, og parterne har under proceduren i det væsentlige henholdt sig til de anbringender, der fremgår af deres påstandsdokumenter. Sagsøgeren har gjort gældende, at de komplikationer, sagsøgeren har været udsat for efter bypassoperationen må anses for at være mere omfattende, end hvad han med rimelighed måtte tåle, og erstatningsbetingelserne i Patientforsikringslovens 2 er derfor opfyldt. Det gøres gældende, at det fremgår af Retslægerådets besvarelse, at pseudoartrosedannelser i brystbenet efter en bypassoperation for patienter, med sanune risikofaktor som sagsøgeren, forekommer hos højest 2 %. Det gøres gældende, at det dermed er dokumenteret, at det er meget sjældent forekommende, at der som komplikation til en bypassoperation indtræder pseudoartrose. Retslægerådet har ved sin besvarelse allerede taget sagsøgerens forudbestående helbredssituation i betragtning. Sjældenhedskriteriet i Patientforsikringslovens 2, stk. l, nr. 4, må derfor anses for at være opfyldt i nærværende sag. Y dertigere gøres det gældende, at alvorlighedskriteriet i Patientforsikringslovens 2, stk. l, nr. 4, ligeledes er opfyldt, idet sagsøgeren på nuværende tidspunkt oplever omfattende gener på grund af det løse brystben. Det fremgår af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 2, at de smerter, sagsøgeren oplever som følge af dannelsen af det falske led, ikke er en forværring af de gener, som sagsøgeren havde før operationen, men nyopståede smerter på grund af dannelsen af pseudoartrosen, og det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3, at sagsøgeren ikke ville have haft smerter fra brystbenet, hvis forløbet efter operationen havde været ukompliceret. Det gøres derfor gældende, at sagsøgeren har ført det fornødne bevis for, at generne med overvejende sandsynlighed er mere omfattende, end hvad han med rimelighed måtte tåle, når der tages hensyn til dels skadens alvor og dels hans sygdom og helbredstilstand i øvrigt, samt til skadens sjældenhed og mulighederne i øvrigt for at tage risikoen for dens indtræden i betragtning. Der foreligger derfor et sikkert grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse af2. september 2013 (bilag D).

4 Side 417 Det gøres gældende, at sagsøgeren har løftet sin bevisbyrde for, at han ville være berettiget til godtgørelse og/eller erstatning, der overstiger kr. l 0.000,00, idet Patientforsikringen har fastlagt omfanget af det varige men til 35%. Det bestrides, at det forhold, at sagsøgeren ved operationen blev helbredt for en livstruende sygdom, skulle medføre, at alvorlighedskriteriet ikke skulle være opfyldt. Det gøres gældende, at sagsøgeren har haft en berettiget forventning om, at han ville have været smertefri efter operationen, eftersom Retslægerådet har anført, at det kun er i ca. 2% af alle bypassoperationer, at der dannes et falsk led på grund af manglende heling af brystbenet. Det bestrides, at sagsøgerens helbredstilstand og grundlidelser på tidspunktet for operationen skulle medføre, at alvorlighedskriteriet ikke skulle være opfyldt. Sagsøgte har gjort gældende, at denne sag angår følgerne af en bypassoperation, som sagsøgeren gennemgik den Il. februar Sagsøgerens grundlidelse inden operationen var 3-karskoronarsygdom med betydende forkalkning i hjertets kranspulsårer (Retslægerådets svar på spørgsmål l), og operationen var ifølge Retslægerådet velindiceret (spørgsmål A). Sagsøgeren led inden operationen af anginasmerter i brystet (spørgsmål G). Efter operationen forsvandt sagsøgerens anginasmerter, men sagsøgeren flk, som følge af manglende heling af brystbenet med dannelse af pseudoartrose (dannelse af et falsk led), nye smerter i brystet - især ved bevægelse. Herudover flk sagsøgeren brokdannelse ved nedre del af brystbenet (spørgsmål H). Ved siden af dette led sagsøgeren både før og efter operationen af åndenød, og denne åndenød var uændret ved operationen (spørgsmål D, E og F). Idet operationen blev udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte lægefaglige retningslinjer (spørgsmål C), er temaet for denne sag, om sagsøgeren er påført en skade, der går ud over, hvad sagsøgeren som patient med rimelighed må tåle, j f den dagældende lov om Patientforsikring 2, stk. l, nr. 4. Det følger af det lovforberedende arbejde og praksis, at man ved vurderingen af, om en patientskade går ud over, hvad patienten med rimelighed måtte tåle, skal inddrage to elementer: skadens alvorlighed, og om komplikationen er sjælden. I denne sag har Patientskadeankenævnet på baggrund af Retslægerådets be-

5 Side 5/7 svareiser genoptaget sagen (bilag D) og har i den forbindelse anerkendt, at sagsøgerens komplikation er sjælden (indtræder højest i 2% af tilfældene). Denne sag angår derfor, om "man - med kendskab til den faktisk indtrådte skade - kan sige, at det for denne patient ville have været bedre, om behandlingen slet ikke var blevet sat i værk", citeret fra side 161 i Patientforsikringen (1993) af Bo von Eyben. I denne sag har Patientskadeankenævnet vurderet, at skaden ikke opfylder kravet om alvorlighed, og det påhviler derfor sagsøgeren at godtgøre, at der er et grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Argumentationen Det gøres gældende, at der ikke er et sikkert grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse af 2. september (bilag D), hvorved sagsøgeren ikke fandtes at være påført en erstatningsberettigende patientskade. Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at der foreligger et sådan sikkert grundlag, og det gøres gældende, at denne bevisbyrde ikke er løftet. Patientskadeankenævnet inddrog ved sin afgørelse Retslægerådets besvarelser. Der er lægefagligt ingen uoverensstemmelser mellem Retslægerådets besvarelser og Patientskadeankenævnets afgørelse (bilag D), og besvarelsen giver derfor ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelsen. Patientskadeankenævnet kom derfor med rette frem til, at sagsøgeren ikke var påført en patientskade efter Patientforsikringslovens 2, stk. l, nr. 4, idet sagsøgerens skade ikke var tilstrækkelig alvorlig. Patientskadeankenævnet lagde ved afgørelsen til grund, at sagsøgerens gener i form af smerter ved brystbenet - især ved bevægelse - med overvejende sandsynlighed skyldes behandlingen på C Sygehus den 17. februar 2005 og frem, jf. Patientforsikringslovens l, stk. l og 2, stk. l. Patientskadeankenævnet vurderede i den sammenhæng, at sagsøgeren var påført et varigt men på IO%. Patientskadeankenævnet lagde med henvisning til Retslægerådets besvarelse af spørgsmål D, E og F endvidere til grund, at sagsøgerens åndenød var u ændret efter behandlingen, og at åndenøden derfor med overvejende sandsynlighed ikke skyldes behandlingen. Patientskadeankenævnet lagde heroverfor vægt på, at sagsøgeren blev behandlet for en meget alvorlig grundlidelse i form af blandt andet åreforkalkning i hjertet og hjertekramper siden 1995, samt at sagsøgeren havde fået foretaget flere ballonudvidelser. Sagsøgerens bypassoperation var således velindiceret, og sagsøgerens grundlidelse havde ubehandlet medført øget risiko for blodprop i hjertet og pludselig død.

6 Side 6/7 På den ene side havde sagsøgeren altså en lidelse inden operationen, hvor sagsøgeren havde anginasmerter fra brystet, og hvor sagsøgeren grundet sine problemer med hjertet havde en øget risiko for blodprop i hjertet og pludselig død. På den anden side lider sagsøgeren efter operationen af smerter i brystet (især ved bevægelse), hvorimod sagsøgerens overlevelsesprognose forbundet med hjerteproblemerne er forbedret (spørgsmål B og T). I lyset af dette må det konstateres, at sagsøgerens nuværende smerter i brystet ikke er alvorlig, når de ses i forhold til de hjerteproblemer (der også medførte smerter), som sagsøgeren blev opereret for. Hertil kommer, at det må tages i betragtning, at sagsøgeren er tilbudt en reoperation, der efter de lægelige udsagn vil kunne fjerne generne (spørgsmål U). Sagsøgeren har dog afvist denne re-operation. Rettens begrundelse og afgørelse Det er sagsøgeren, A, der har bevisbyrden for, at der foreligger et sikkert grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse. Af de grunde, der er anført af Patientskadeankenævnet, fmder retten, at sagsøgeren, A, ikke har tilvejebragt et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse af 30. august 2013, som blev meddelt parterne den 2. september Retten frifinder derfor Patientskadeankenævnet Retten bemærker angående sagsomkostningerne, at sagsøgeren har fri proces og ikke har en retshjælpsforsikring. Efter sagens resultat skal statskassen erstatte Patientskadeankenævnets sagsomkostninger i form af udgift til advokatbistand med kr. inkl. moms. Patientskadeankenævnet er ikke momsregistreret. Retten har udover sagens resultat for Patientskadeankenævnet, lagt vægt på forberedelsens længde og omfang, herunder at der to gange er stillet spørgsmål til Retslægerådet. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, frifindes.

7 Side 717 Statskassen skal inden 14 dage betale kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Patientskadeankenævnet Anders Stokbro Jensen Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Aarhus, den 27. maj Louise Lindgård, Retsassistent

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens RETTEN i ESBJERG Udskrift dornbogen DOM Afsagt den 25. marts 2014 i sag nr. BS l/2013: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens Under denne sag der er anlagt medfør af retsplejelovens

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008:

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS /2008: Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. marts 2010 i sag nr. BS 3-1384/2008: N mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Under

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med hospitalsbehandling er påført en erstatningsberettiget patientskade.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med hospitalsbehandling er påført en erstatningsberettiget patientskade. RETTEN I SØNDERBORG Udskrift af dombogen DOM fsagt den 30. oktober 2017 i sag nr. BS Cl-1097/2015 : mod nkenævnet for Patienterstatningen Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 4. maj 2016 i sag nr. BS L-1677/2014: og A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B364400C - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 11. oktober 2013 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, B. O. Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 14. afd.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2016 i sag nr. BS 2C-217/2015: mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidl. Patientskadeankenævnet) Finsensvej 15 2000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM

Retten i Holbæk. 'SAN t2 ^f^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS /2007: Udskrift af dombogen DOM Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM 'SAN t2 ^f"^' 2011 Afsagt den 30. marts 2011 i sagnr. BS 4-2321/2007: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 3026 13 Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Sanne Christensen,

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 Sag 103/2010 (1. afdeling) A (advokat Joan Vollertsen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken.

, i anledning af blandt andet ømme muskler i nakkeregionen. '/J. blev behandlet af lægen, således at skete manipulation af nakken. RETTEN l ESBJERG DOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS l 0-918/2012: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt den 23. juli 2012,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

"t} efterfølgende blev gjort opmærksom på, at der burde være foretaget rensning af åren i forlængelse af undersøgelsen.

t} efterfølgende blev gjort opmærksom på, at der burde være foretaget rensning af åren i forlængelse af undersøgelsen. RETIEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 30. september 2013 i sag nr. BS 5-1145/2011: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2. 1161 København K Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

som følge af behandlingen på Privathospitalet Hamlet fra den 24. august 2010 og frem var forældet.

som følge af behandlingen på Privathospitalet Hamlet fra den 24. august 2010 og frem var forældet. Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. september 2017 i sag nr. BS 6-1149/2016: 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej Frederiksberg

A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Finsensvej Frederiksberg Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM fsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 3-1166/2016: mod nkenævnet for Patienterstatningen Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B358900F - BES/CJO/HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG MODTAGET JOURNALEN 2 3 MAJ 2005 DOM Afsagt den 20. maj 2005 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Ejler Bruun og Jens Nørtved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007:

RETTEN I ROSKILDE. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. februar 2011 i sag nr. BS 9A-236/2007: A mod Lægemiddelskadeankenævnet Vimmelskaftet 43, 2., 1161 KøbenhavnK Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

døden, fordi han ikke modtog rettidig og relevant behandling for sin levertilstand på, i perioden fra den 11. august 2011 og frem til sin død.

døden, fordi han ikke modtog rettidig og relevant behandling for sin levertilstand på, i perioden fra den 11. august 2011 og frem til sin død. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. december 2015 i sag nr. BS 1OA-1744/2013: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen drejer sig om,

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 001/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0128-2012) A (advokat Finn Meinel, j.nr. 10786)

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst. D O M afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.)) i ankesag V.L. B 0166 15 Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens. "Afgørelse

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens. Afgørelse Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. november 2015 i sag nr. BS 150-1662/20 I 0: A mod Ankenævnet for Patienterstatningen Vimmelskaftet 43 I 161 København K Sagens baggrund og parternes påstande Den

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. november 2012 Sag 350/2010 (2. afdeling) A og B ved værgerne M og F (advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket) mod Købstædernes Forsikring G/S (advokat Christina

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

RETTEN I ESBJERG. Afsagt den 26. februar 2015 isag nr. BS /20 12: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej Frederiksberg

RETTEN I ESBJERG. Afsagt den 26. februar 2015 isag nr. BS /20 12: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej Frederiksberg RETTEN I ESBJERG Udskrift af dom bogen DOM Afsagt den 26. februar 2015 isag nr. BS 22-580/20 12: 4 mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt

Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24. april 2009, handler om, hvorvidt RETTEN PÅ BORNHOLM Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2009 i sag nr. BS 131/2009: A mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaflet 43 1161 København K Denne sag, hvor stævning er modtaget den 24.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Hun rettede umiddelbart efter voldtægten henvendelse ved Buddinge politistation, der var weekend-lukket.

Hun rettede umiddelbart efter voldtægten henvendelse ved Buddinge politistation, der var weekend-lukket. DOM Afsagt den 13. maj 2015 i sag nr. BS 29C-5617/2011: A 2800 Lyngby mod Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. 1600 København V (ikke momsregistreret) Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un-

A fik den 29. december 2015 på B bortopereret prostata og et større antal lymfeknuder, efter at han på grundlag af un- RETTEN I HORSENS DOM afsagt den 4. december 2017 Sag BS-663/2017-HRS mod nkenævnet for Patienterstatningen Denne afgørelse er truffet af dommer Christian Pedersen. Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdengen Udskrift af dombogen DOM fsagt den 16. september 2015 i sag nr. BS 40-1510/2014: mod nkenævnet for Patienterstatningen (tidgere Patientskadeankenævnet) Sagens baggrund

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag 26-06-2014-B-057147 DOM afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og anne Aagaard) i ankesag V.L. B-1460-12 (advokat Bo ansen, Frederikshavn) mod Patientskadeankenævnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-05-2013 28-06-2013 92-13 1500363-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-05-2013 28-06-2013 92-13 1500363-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-05-2013 28-06-2013 92-13 1500363-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse -

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere