Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler"

Transkript

1 Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad skaber vækst og beskæftigelse på både kort og lang sigt. Vækstforum har igennem en årrække haft velfungerende kontrakter med en række parter, som har arbejdet med at udmønte forskellige dele af erhvervsudviklingsstrategien. Således bruges i 2013 mere end 30 mio. kr. på kontrakter, svarende til ca. halvdelen af de midler Regionsrådet har afsat vil erhvervsfremme. Dato: 8. maj 2013 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Der foretages nu et skifte i denne arbejdsform. Fremover indgås der Vækstaftaler, som fokuserer på de områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede resultater/effekter er klart defineret fra starten. Udgangspunktet for de kommende Vækstaftaler er: Erhvervsudviklingsstrategien udgør rammen og målsætter alle indsatser. Samarbejdsaftalen om Fremtidens Erhvervsservice sætter yderligere retning og anviser arbejdsdeling. Indsatsen skal tættere på virksomhederne og mere direkte understøtte vækst og beskæftigelse. Vedvarende og langsigtet indsats på områder, hvor vækstforum sætter dagordenen. Det er tværgående aktiviteter, der udføres i 3-årige Vækstaftaler. Indsatsen evalueres løbende i samarbejde med aftaleparterne, så der sker en tilpasning af mål og indsats, så de er realistiske og kan tilpasses den aktuelle situation regionalt og nationalt. Opgaverne løses af konsortier med en hovedansvarlig part og skal have en regional forankring både i aftaleperioden og efterfølgende. Opgaverne i Vækstaftalerne Ud fra Erhvervsudviklingsstrategien, erfaringerne fra kontrakter og projekter samt en vurdering af, hvilken indsats der bedst muligt styrker Side 1

2 målet om vækst og beskæftigelse i Region Sjælland, indgås der i første omgang Vækstaftaler inden for 4 områder, samt 1 område som samler den direkte virksomhedsrettede indsats: 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Der vedlægges beskrivelser af rammen for indsatsen på områderne. Der lægges op til, at der indgås Vækstaftaler for 73,5 mio. kr. (årligt 24,5 mio. kr). Dermed frigøres ca. 6 mio. kr. årligt, som kan disponeres til projekter. For at opnå bedst mulig synergi, skal der i vækstaftalerne, sikres samspil med nationale vækstinitiativer. Endvidere skal der sikres samspil til arbejdet med En Fokuseret vækstdagsorden, der foregår i samarbejde mellem kommunerne og regionerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Beskrivelse af opgaveløsningen Forslag til vækstaftaler skal indsendes på en fast skabelon. Skabelonen indeholder en række punkter, der skal redegøres for, herunder: Hvilken vækstaftale, der udarbejdes forslag til Forslag til hovedaktiviteter Resultat- og effektmål med udgangspunkt i de opstillede forventede mål Samarbejdspartnere (det forventes, at forslagsstillere går sammen med relevante partnere i konsortier) Budget og medarbejderressourcer, herunder evt. gearing af midlerne Projekter m.v. Der arbejdes også fremadrettede med store strategisk projekter. Eksempelvis forventes igangsat følgende projekter: Pulje/program til rådgivning af virksomheder inden for udvalgte områder. Inspireret af den model Vækstforum Midtjylland og Nordjylland arbejder med, søges der etableret en forfinet model med en pulje, som virksomheder kan søge til rådgivning. Puljen målrettes særlige områder. Puljen forventes primært finansieret af de kommende strukturfondsmidler. Puljen vil ligge under paraplyen Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri. Klyngedannelse omkring de store anlægsinvesteringer. I forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse under Femern Bælt og de øvrige store anlægsinvesteringer opbygges en række vigtige kompetencer og ny viden i Region Sjælland. Den viden skal udnyttes til også at sikre en mere langsigtet erhvervsudvikling. Der etableres derfor et partnerskab, som skal understøtte dette. Side 2

3 Konkrete turismeudviklings- og markedsføringsaktiviteter. Der vil være en række større aktiviteter på turismeområdet, som kan gennemføres som projekter og dermed kan blive ansøgt i en lige konkurrence med øvrige erhvervsudviklingsprojekter. Dette vil være et supplement til indsatsen under vækstaftalen om turisme bedre oplevelser. Der vil også være en række eksisterende projekter, som direkte eller indirekte vil understøtte Vækstaftalerne. Derudover indgås der aftale om løsning af fx opgaver vedrørende overvågning af vækstvilkår, analyser m.v. Hvem kan løse opgaverne? Forventningen er, at forslagsstillere typisk vil være offentlige og halvoffentlige aktører som erhvervscentre, universiteter og lignende. Hvis der er ønske om, at private virksomheder indgår i konsortier, skal det ske under forudsætning af, at organiseringen af aftalen sikrer, at gældende udbuds- og tilbudsregler samt reglerne i erhvervsfremmeloven kan overholdes, herunder at der ikke må gives direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der kan indsendes forslag for en del af en opgave eller flere af opgaverne. Det forventes, at flere parter går sammen, og i konsortier tilbyder at indgå en Vækstaftale og dermed beskriver, hvordan de mener opgaven løses bedst muligt. Proces Målet er, at de nye Vækstaftaler kan træde i kraft 1. januar 2014 som afløsning for de eksisterende kontrakter. Det skal afgøres inden 1. juli 2013, hvem der skal løse opgaverne, mens de præcise aftaler udarbejdes i løbet af 2. halvår maj Møde i Vækstforum. Beslutning om indhold i Vækstaftaler og proces (herunder om afholdelse af et ekstraordinært møde i juni). 8. maj 7. juni 7. juni 11. juni Indhentning af forslag til indhold i Vækstaftaler. Interesserede aktører udarbejder forslag til en Vækstaftale inden for de 4+1 opgaver. Der udarbejdes beskrivelser på max 6 sider pr. opgaveområde (der udarbejdes en skabelon for beskrivelsen). Der afholdes eventuelt et informations- og netværksmøde for interesserede parter medio maj. Forberedelsessekretariatet udarbejder indstilling om, hvem der indgås Vækstaftaler med. 19. juni Ekstraordinært møde i Vækstforum. Beslutning om, hvem der indgås Vækstaftaler med. Opsigelse af nuværende kontrakter*. Side 3

4 Julinovember Sekretariatet forhandler med de valgte parter om det konkrete indhold i Vækstaftalerne, med udgangspunkt i de forslag parterne har indsendt. 9. december Møde i Vækstforum. Godkendelse af Vækstaftaler. 1. januar Vækstaftalerne træder i kraft * Nogle af de nuværende kontraktholdere kan have indgået forpligtende aftaler udover 1. januar 2014 i forbindelse med konkrete projekter, i f.t. medarbejdere e.l. Såfremt disse ikke kan rummes inden for de fremtidige Vækstaftaler, aftales det konkret med de pågældende organisationer, hvordan de også efter 2014 kan leve op til disse forpligtigelser. Side 4

5 Bilag: Beskrivelser af rammerne for de Vækstaftaler 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Side 5

6 Vækstaftale 1 Tiltrække investeringer og virksomheder Flere nye virksomheder og flere investeringer Formål: Tiltrækning af investeringer og virksomheder udefra bidrager til øget vækst og skabelse af arbejdspladser. Udenlandske ejede virksomheder har typisk højt niveau for værdiskabelse og eksport. Indsatsen skal fokusere på de regionale styrker, som gør, at virksomheder og investorer ønsker at komme hertil. Desuden skal der være et fokus på tiltrækning af forskningsog innovationsmidler til regionen. Forventede mål for indsatsen: Etablering eller fastholdelse af mindst 10 større virksomheder årligt Regionen skal have en forholdsmæssig andel af de nationale innovations- og forskningsmidler Der skal være virksomheder fra Region Sjælland med i mindst 4 Horizon ansøgninger årligt Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om øget internationalisering, styrkelse af forskning og innovation og styrkelse af konkurrenceevne, herunder oprettelsen af nye virksomheder. Den mangeårige indsats for at tiltrække udenlandske investeringer og nye virksomheder skal fortsætte og målrettes de erhvervsmæssige styrkepositioner. Samtidig skal der udføres en indsats for at servicere og fastholde eksisterende udenlandske ejede virksomheder i regionen. Indsatsen for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer skal bl.a. have fokus på de nye vækstmarkeder, herunder BRIK landene. Indsatsen på disse markeder skal kombineres med den eksportindsats, som gennemføres i regionen og nationalt. Der er behov for at skabe nye arbejdspladser i regionen. Tiltrækning af investeringer skal have fokus på, at der investeres i aktiviteter, som sikrer varige arbejdspladser i regionen. Arbejdspladser, som skaber værdi i virksomhederne og bygger på de kompetencer, som arbejdskraften har, og de erhvervsmæssige potentielle styrkeområder der eksisterer i regionen. Der skal endvidere arbejdes for, at forskningsmiljøer og kompetencer i Region Sjælland synliggøres i både ind- og udland med henblik på at tiltrække virksomheder og investeringer. Der skal samtidig arbejdes for at tiltrække midler fra nationale og europæiske innovationsog forskningspuljer med henblik på, at de kan gavne væksten i regionens virksomheder. Side 6

7 Vækstaftale 2 Udnytte de store anlægsinvesteringer Formål: Indsatsen for at skabe opmærksomhed om og resultater af de store anlægsinvesteringer i Region Sjælland, herunder Femern Bælt forbindelsen og sygehusbyggerierne, skal fortsætte og fokusere på at skabe varige effekter for beskæftigelsen. Forventede mål for indsatsen: Etablering af 3 nye OPI-samarbejder årligt som følge af de store investeringer i regionen fx byggeri af Femern-forbindelsen, hovedsygehus og ny jernbane Etablering af 5 nye virksomheder årligt som følge af anlægsinvesteringer Etablering af 2 konsortier årligt som følge af anlægsinvesteringer Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om at udnytte regionens geografiske placering og den kommende Femern Bælt forbindelse. Desuden skal indsatsen ses i lyset af de store anlægsinvesteringer, der foretages i regionen de kommende år. Der er behov for at udnytte de muligheder for at skabe jobs og vækst i virksomhederne, som opstår i forlængelse af de større anlægsinvesteringer i regionen. Det gælder både sygehusbyggerierne og andre byggerier samt infrastrukturprojekter, herunder etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt, ny Storstrømsbro mv. Der igangsættes et analysearbejde af, hvordan de kommende anlægsinvesteringer bedst kan udnyttes. Det skal bl.a. ske ved en målrettet indsats for at styrke virksomhedernes muligheder for enkeltvist og i samarbejder at indgå i anlægsarbejderne. Endvidere skal det ske ved at opkvalificere arbejdskraften i virksomhederne samt den ledige arbejdskraft. De store investeringer skal bidrage til at skabe større innovationskraft i regionale virksomheder. De høje krav til kvalitet, sikre leverancer osv. i forbindelse med Femern-forbindelsen og det nye hovedsygehus skal udnyttes til virksomhedernes fordel ved, at de skal kunne vænne sig til høje krav og dermed blive i stand til at gå ind i større og mere avancerede byggerier og anlæg i ind- og udland i fremtiden. Udover at opkvalificere regionens virksomheder skal aktiviteten også bidrage til at tiltrække virksomheder, der dels kan gå ind i de nye byggeprojekter, og dels kan gå ind med serviceydelser både i anlægsfasen og efter. Det er eksempelvis virksomheder, der kan gå ind i byggeri, serviceydelser og udstyr til de nye sygehuse. De kompetencer regionens videninstitutioner har, skal i spil i forhold til at tiltrække nye virksomheder til byggerierne. Muligheden for at kunne trække på bl.a DTUs kompetencer inden for byggeteknologi, skal synliggøres og gøres aktivt i forhold til at tiltrække virksomheder. De offentlige investerings- og driftsaktiviteter skal i større grad bruges som drivkraft for at skabe innovative produkter gennem offentlig-privat innovation (OPI). Side 7

8 Vækstaftale 3 Viden i virksomheder styrket innovation Formål: Mere viden skal være med til at skabe mere vækst. Virksomhedernes efterspørgsel efter viden skal imødekommes og forskning og viden fra universiteter og andre videninstitutioner samt den offentlige sektor, skal udnyttes bedre i regionens erhvervsliv. Forventede mål for indsatsen: Etablere 30 samarbejder mellem virksomheder og forskere årligt Nye produkter i virksomheder (5 virksomheder pr. år) Nye og forbedrede produktionsprocesser (4 virksomheder pr. år) Etablere 3 Spin out virksomheder fra videninstitutioner årligt Etablering af nye (certificerede) mikroklynger inden for Erhvervsudviklingsstrategiens styrkepositioner fødevare/landbrug, farma/medico, cleantech/energi, turisme (2 pr. år) Økonomisk ramme: 21 mio. kr. (7 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums målsætninger om mere viden og innovation i virksomhederne, flere vækstiværksættere og værdiskabelse i virksomhederne. Der skal fokus på at nyttiggøre viden og forskning, så den kommer erhvervslivet til gode. Der skal arbejdes målrettet med afdækning af virksomhedernes behov for viden med henblik på at udvikle samarbejde med forskningsinstitutionerne. Der skal etableres konkrete samarbejder mellem virksomheder og forskere. Dette skal ses i sammenhæng med den direkte virksomhedsrettede indsats, som beskrives sidst i notatet. Samtidig skal der fokus på mulighederne for offentlig-privat innovation og samarbejde på basis af viden i den offentlige sektor. Indsatsen skal ske i sammenhæng med de nye muligheder i den nationale innovationsstrategi. Der skal bygges videre på erfaringerne med gap funding midler med henblik på at støtte lovende innovationsprojekter på universiteterne. Gap funding bidrager til at fastholde og øge forskernes interesse for regionalt virksomhedssamarbejde og opstart af nye virksomheder. Der skal arbejdes på udvikling af klynger med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner. Mini-klynge initiativer kan udvikles på basis af forskningsområder på universiteterne i regionen og på basis af viden i den offentlige sektor. Klyngeudvikling kan bygge videre på Væksthusets analyser Vækstvilkår og Væksttendens. Klyngeudvikling skal ses i sammenhæng med den nationale klyngestrategi. Der skal udvikles viden-konsortier inden for områder, hvor regionen står stærkt med henblik på, at konsortierne kan gøre sig gældende i nationale satsninger med statslig finansiering. Der skal arbejdes med metoder, der kan understøtte virksomhedernes samarbejde med studerende så de opnår kendskab til virksomheder og arbejdspladser i regionen og kan bidrage med udveksling af viden. Side 8

9 Vækstaftale 4 Turisme bedre oplevelser Formål: En styrket og målrettet turismeindsats skal bidrage til udvikling af virksomheder og destinationer, øge regionens attraktivitet og skabe større synlighed i ind- og udland og dermed tiltrække flere turister. Forventede mål for indsatsen: Udvikling af nye oplevelses- eller turismeprodukter Nye tilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i turismevirksomheder Et fælles markedsføringsinitiativ i forlængelse af udviklingsinitiativerne igangsat sammen med aktørerne over de kommende år Vækst i turismevirksomheder mindst på niveau med andre regioner Midler: 15 mio. kr. (5. mio. kr. årligt) Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums strategiske målsætninger om øget værdiskabelse og flere arbejdspladser. Vækstforums turismestrategi er grundlag for indsatsen, idet det præciseres, at indsatsen både rummer udviklings- og markedsføringsinitiativer. Der er brug for at løfte kvaliteten af regionens turismeprodukt. Der er brug for at få tiltrukket investering til virksomhederne i Region Sjælland og via innovationstilbud og kompetenceudvikling at få løftet kvaliteten. Der skal arbejdes i retning mod nye oplevelses- og turismeprodukter, som giver synlighed udover landets grænser. Der er behov for at arbejde med, hvordan de igangværende projekter, kan videreudvikles gennem innovation og nye samarbejdspartnere, herunder indenfor kulturhistorie og fødevarer. Der er behov for en kritisk masse og tæt samarbejde mellem de centrale turismeaktører i regionen i tæt samarbejde med aktører i naboregioner i ind- og udland. Der skal udvikles en samarbejdsform, der inddrager alle relevante aktører. Mulighederne i at udvikle pakker, som både indeholder overnatning, oplevelser og læring skal videreudvikles, så turister og andre besøgende oplever samlede attraktive tilbud i regionen og som ekstra tilbud til de, som besøger hovedstaden. Lokale fødevarer er med til at fortælle den regionale historie. Der skal arbejdes med aktiviteter, som udnytter lokale fødevareprodukter og virksomheder i brandingen af regionen. Der skal arbejdes videre med at forbedre markedsføringen, hvor turismevirksomheder, kommuner og region alle bidrager. En opgave i initiativet skal være at arbejde sammen for at udvikle og markedsføre en stærk turismeprofil for regionen. Side 9

10 Vækstaftale Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Formål: Der skal skabes bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder, herunder udvikling af et nyt program for rådgivning af virksomheder. Indsats: Vækstforum har allerede igangsat en række direkte virksomhedsudviklingsaktiviteter. Det gælder bl.a. i forhold til eksportrådgivning, iværksættertilbud, risikovillig kapital mv. Disse aktiviteter bidrager til vækst i de enkelte virksomheder. Der er behov for et kvalitetseftersyn og videreudvikling af indsatsen. Der etableres en paraply over de forskellige virksomhedsrettede tilbud med henblik på bedre koordinering mellem de enkelte aktiviteter og for at sikre en indsats, som tager udgangspunkt i de enkelte virksomheders behov. En række af Vækstforums aktiviteter har direkte effekt i virksomheder, og de udgør en stor del af de bevilgede midler. Aktiviteterne i oversigten har samlet bevillinger på over 200 mio. kr., jf. tabel på næste side. Konkret gennemføres en evaluering af de største af disse aktiviteter. På baggrund af dette vurderes den samlede indsats. Der udvikles et program for rådgivning af virksomheder, som bygger på evalueringen. Indsatsen vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og sikre, at virksomhederne afklares i forhold til strategi og handlemuligheder og efterfølgende har mulighed for at købe rådgiverressourcer. Indsatsen skal sikre, at: Pengene kommer ud at arbejde i virksomhederne Virksomhederne får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar og synlig Indsatsen skaber resultater på både kort og langt sigt Understøtte virksomhederne i at omsætte strategi til handling Strategiforløbet bør sammentænkes med Væksthus Sjællands Vækstkortlægning for på den måde at sikre sammenhæng mellem de to ydelser. Der kan søges tilskud til rådgivning inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Den direkte virksomhedsrettede indsats skal imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Det vil indgå i udviklingen af virksomhedsprogrammet, at de enkelte virksomheders behov for viden afdækkes, og at der indgår mulighed for at medfinansiere samarbejde med videninstitutioner. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med Vækstaftale 3: Viden i virksomheder styrket innovation, hvor fokus er på bedre udnyttelse og formidling af videninstitutionernes viden. Side 10

11 Den eksisterende erhvervsservice får en vigtig rolle i forhold til at opfange virksomheders og branchers efterspørgsel til programmets ydelser samt identificere de relevante virksomheder, der kan deltage. Programmet etableres i 2014 med medfinansiering fra de nye EU-programmer, regionale midler og virksomhederne selv. Forventet mål for indsatsen: En koordineret, sammenhængende og enstrenget virksomhedsindsats Etablering af program for rådgivning af virksomheder med ambitiøse vækstmål (finansieret som et projekt) Vækst og innovation i en række virksomheder (fastlægges i forbindelse med den konkrete udformning af programmet) Økonomisk ramme: Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til koordinering af indsats og udvikling og medfinansiering af program, idet programmet hovedsageligt vil blive projektfinansieret, herunder via de nye EUstrukturfondsmidler, der stilles til rådighed i Oversigt over større virksomhedsrettede aktiviteter Aktivitet EU- midler (mio. kr.) Regionale midler (mio. kr.) Global vækst eksportforberedende aktivitet Anden finansiering* Total 17,9 2,6 15,4 35,9 Kina Vækst eksportfremstød i Kina 4,1 1 3,3 8,4 Sjælland Afrika eksportfremstød i 2,5 1,275 1,225 5 Østafrika Systemeksport (Eksport i sigte/eksport 4,2 4 1,9 10,1 Parat TIPS Hjælp til virksomheder der ønsker 1 1 EU-midler CAT Invest Zealand kapitalinvesteringer 47, ,5 95 i mindre virksomheder VF Kapital små lån til iværksættere og 5,1 5,0 10,1 virksomheder Klar til Femern Bælt/Klar til nye muligheder - opkvalificering af virksomheder i forhold til de store investeringer 19,2 2,3 16,9 38,4 Vækstfabrikker etablering af miljøer for iværksættere Biopro udvikling af bioteknologisk produktion Medarbejder i verdensklasse kompetenceudvikling af medarbejdere i en række virksomheder 14, ,9 15 5,8 21,1 41,9 33,4 0 33,9 67,3 I alt 163,8 47, , *Anden finansiering dækker over: Anden offentlig finansiering, kommuner og privat Side 11

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR.

Læs mere

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere