Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler"

Transkript

1 Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad skaber vækst og beskæftigelse på både kort og lang sigt. Vækstforum har igennem en årrække haft velfungerende kontrakter med en række parter, som har arbejdet med at udmønte forskellige dele af erhvervsudviklingsstrategien. Således bruges i 2013 mere end 30 mio. kr. på kontrakter, svarende til ca. halvdelen af de midler Regionsrådet har afsat vil erhvervsfremme. Dato: 8. maj 2013 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Der foretages nu et skifte i denne arbejdsform. Fremover indgås der Vækstaftaler, som fokuserer på de områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede resultater/effekter er klart defineret fra starten. Udgangspunktet for de kommende Vækstaftaler er: Erhvervsudviklingsstrategien udgør rammen og målsætter alle indsatser. Samarbejdsaftalen om Fremtidens Erhvervsservice sætter yderligere retning og anviser arbejdsdeling. Indsatsen skal tættere på virksomhederne og mere direkte understøtte vækst og beskæftigelse. Vedvarende og langsigtet indsats på områder, hvor vækstforum sætter dagordenen. Det er tværgående aktiviteter, der udføres i 3-årige Vækstaftaler. Indsatsen evalueres løbende i samarbejde med aftaleparterne, så der sker en tilpasning af mål og indsats, så de er realistiske og kan tilpasses den aktuelle situation regionalt og nationalt. Opgaverne løses af konsortier med en hovedansvarlig part og skal have en regional forankring både i aftaleperioden og efterfølgende. Opgaverne i Vækstaftalerne Ud fra Erhvervsudviklingsstrategien, erfaringerne fra kontrakter og projekter samt en vurdering af, hvilken indsats der bedst muligt styrker Side 1

2 målet om vækst og beskæftigelse i Region Sjælland, indgås der i første omgang Vækstaftaler inden for 4 områder, samt 1 område som samler den direkte virksomhedsrettede indsats: 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Der vedlægges beskrivelser af rammen for indsatsen på områderne. Der lægges op til, at der indgås Vækstaftaler for 73,5 mio. kr. (årligt 24,5 mio. kr). Dermed frigøres ca. 6 mio. kr. årligt, som kan disponeres til projekter. For at opnå bedst mulig synergi, skal der i vækstaftalerne, sikres samspil med nationale vækstinitiativer. Endvidere skal der sikres samspil til arbejdet med En Fokuseret vækstdagsorden, der foregår i samarbejde mellem kommunerne og regionerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Beskrivelse af opgaveløsningen Forslag til vækstaftaler skal indsendes på en fast skabelon. Skabelonen indeholder en række punkter, der skal redegøres for, herunder: Hvilken vækstaftale, der udarbejdes forslag til Forslag til hovedaktiviteter Resultat- og effektmål med udgangspunkt i de opstillede forventede mål Samarbejdspartnere (det forventes, at forslagsstillere går sammen med relevante partnere i konsortier) Budget og medarbejderressourcer, herunder evt. gearing af midlerne Projekter m.v. Der arbejdes også fremadrettede med store strategisk projekter. Eksempelvis forventes igangsat følgende projekter: Pulje/program til rådgivning af virksomheder inden for udvalgte områder. Inspireret af den model Vækstforum Midtjylland og Nordjylland arbejder med, søges der etableret en forfinet model med en pulje, som virksomheder kan søge til rådgivning. Puljen målrettes særlige områder. Puljen forventes primært finansieret af de kommende strukturfondsmidler. Puljen vil ligge under paraplyen Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri. Klyngedannelse omkring de store anlægsinvesteringer. I forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse under Femern Bælt og de øvrige store anlægsinvesteringer opbygges en række vigtige kompetencer og ny viden i Region Sjælland. Den viden skal udnyttes til også at sikre en mere langsigtet erhvervsudvikling. Der etableres derfor et partnerskab, som skal understøtte dette. Side 2

3 Konkrete turismeudviklings- og markedsføringsaktiviteter. Der vil være en række større aktiviteter på turismeområdet, som kan gennemføres som projekter og dermed kan blive ansøgt i en lige konkurrence med øvrige erhvervsudviklingsprojekter. Dette vil være et supplement til indsatsen under vækstaftalen om turisme bedre oplevelser. Der vil også være en række eksisterende projekter, som direkte eller indirekte vil understøtte Vækstaftalerne. Derudover indgås der aftale om løsning af fx opgaver vedrørende overvågning af vækstvilkår, analyser m.v. Hvem kan løse opgaverne? Forventningen er, at forslagsstillere typisk vil være offentlige og halvoffentlige aktører som erhvervscentre, universiteter og lignende. Hvis der er ønske om, at private virksomheder indgår i konsortier, skal det ske under forudsætning af, at organiseringen af aftalen sikrer, at gældende udbuds- og tilbudsregler samt reglerne i erhvervsfremmeloven kan overholdes, herunder at der ikke må gives direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der kan indsendes forslag for en del af en opgave eller flere af opgaverne. Det forventes, at flere parter går sammen, og i konsortier tilbyder at indgå en Vækstaftale og dermed beskriver, hvordan de mener opgaven løses bedst muligt. Proces Målet er, at de nye Vækstaftaler kan træde i kraft 1. januar 2014 som afløsning for de eksisterende kontrakter. Det skal afgøres inden 1. juli 2013, hvem der skal løse opgaverne, mens de præcise aftaler udarbejdes i løbet af 2. halvår maj Møde i Vækstforum. Beslutning om indhold i Vækstaftaler og proces (herunder om afholdelse af et ekstraordinært møde i juni). 8. maj 7. juni 7. juni 11. juni Indhentning af forslag til indhold i Vækstaftaler. Interesserede aktører udarbejder forslag til en Vækstaftale inden for de 4+1 opgaver. Der udarbejdes beskrivelser på max 6 sider pr. opgaveområde (der udarbejdes en skabelon for beskrivelsen). Der afholdes eventuelt et informations- og netværksmøde for interesserede parter medio maj. Forberedelsessekretariatet udarbejder indstilling om, hvem der indgås Vækstaftaler med. 19. juni Ekstraordinært møde i Vækstforum. Beslutning om, hvem der indgås Vækstaftaler med. Opsigelse af nuværende kontrakter*. Side 3

4 Julinovember Sekretariatet forhandler med de valgte parter om det konkrete indhold i Vækstaftalerne, med udgangspunkt i de forslag parterne har indsendt. 9. december Møde i Vækstforum. Godkendelse af Vækstaftaler. 1. januar Vækstaftalerne træder i kraft * Nogle af de nuværende kontraktholdere kan have indgået forpligtende aftaler udover 1. januar 2014 i forbindelse med konkrete projekter, i f.t. medarbejdere e.l. Såfremt disse ikke kan rummes inden for de fremtidige Vækstaftaler, aftales det konkret med de pågældende organisationer, hvordan de også efter 2014 kan leve op til disse forpligtigelser. Side 4

5 Bilag: Beskrivelser af rammerne for de Vækstaftaler 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Side 5

6 Vækstaftale 1 Tiltrække investeringer og virksomheder Flere nye virksomheder og flere investeringer Formål: Tiltrækning af investeringer og virksomheder udefra bidrager til øget vækst og skabelse af arbejdspladser. Udenlandske ejede virksomheder har typisk højt niveau for værdiskabelse og eksport. Indsatsen skal fokusere på de regionale styrker, som gør, at virksomheder og investorer ønsker at komme hertil. Desuden skal der være et fokus på tiltrækning af forskningsog innovationsmidler til regionen. Forventede mål for indsatsen: Etablering eller fastholdelse af mindst 10 større virksomheder årligt Regionen skal have en forholdsmæssig andel af de nationale innovations- og forskningsmidler Der skal være virksomheder fra Region Sjælland med i mindst 4 Horizon ansøgninger årligt Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om øget internationalisering, styrkelse af forskning og innovation og styrkelse af konkurrenceevne, herunder oprettelsen af nye virksomheder. Den mangeårige indsats for at tiltrække udenlandske investeringer og nye virksomheder skal fortsætte og målrettes de erhvervsmæssige styrkepositioner. Samtidig skal der udføres en indsats for at servicere og fastholde eksisterende udenlandske ejede virksomheder i regionen. Indsatsen for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer skal bl.a. have fokus på de nye vækstmarkeder, herunder BRIK landene. Indsatsen på disse markeder skal kombineres med den eksportindsats, som gennemføres i regionen og nationalt. Der er behov for at skabe nye arbejdspladser i regionen. Tiltrækning af investeringer skal have fokus på, at der investeres i aktiviteter, som sikrer varige arbejdspladser i regionen. Arbejdspladser, som skaber værdi i virksomhederne og bygger på de kompetencer, som arbejdskraften har, og de erhvervsmæssige potentielle styrkeområder der eksisterer i regionen. Der skal endvidere arbejdes for, at forskningsmiljøer og kompetencer i Region Sjælland synliggøres i både ind- og udland med henblik på at tiltrække virksomheder og investeringer. Der skal samtidig arbejdes for at tiltrække midler fra nationale og europæiske innovationsog forskningspuljer med henblik på, at de kan gavne væksten i regionens virksomheder. Side 6

7 Vækstaftale 2 Udnytte de store anlægsinvesteringer Formål: Indsatsen for at skabe opmærksomhed om og resultater af de store anlægsinvesteringer i Region Sjælland, herunder Femern Bælt forbindelsen og sygehusbyggerierne, skal fortsætte og fokusere på at skabe varige effekter for beskæftigelsen. Forventede mål for indsatsen: Etablering af 3 nye OPI-samarbejder årligt som følge af de store investeringer i regionen fx byggeri af Femern-forbindelsen, hovedsygehus og ny jernbane Etablering af 5 nye virksomheder årligt som følge af anlægsinvesteringer Etablering af 2 konsortier årligt som følge af anlægsinvesteringer Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om at udnytte regionens geografiske placering og den kommende Femern Bælt forbindelse. Desuden skal indsatsen ses i lyset af de store anlægsinvesteringer, der foretages i regionen de kommende år. Der er behov for at udnytte de muligheder for at skabe jobs og vækst i virksomhederne, som opstår i forlængelse af de større anlægsinvesteringer i regionen. Det gælder både sygehusbyggerierne og andre byggerier samt infrastrukturprojekter, herunder etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt, ny Storstrømsbro mv. Der igangsættes et analysearbejde af, hvordan de kommende anlægsinvesteringer bedst kan udnyttes. Det skal bl.a. ske ved en målrettet indsats for at styrke virksomhedernes muligheder for enkeltvist og i samarbejder at indgå i anlægsarbejderne. Endvidere skal det ske ved at opkvalificere arbejdskraften i virksomhederne samt den ledige arbejdskraft. De store investeringer skal bidrage til at skabe større innovationskraft i regionale virksomheder. De høje krav til kvalitet, sikre leverancer osv. i forbindelse med Femern-forbindelsen og det nye hovedsygehus skal udnyttes til virksomhedernes fordel ved, at de skal kunne vænne sig til høje krav og dermed blive i stand til at gå ind i større og mere avancerede byggerier og anlæg i ind- og udland i fremtiden. Udover at opkvalificere regionens virksomheder skal aktiviteten også bidrage til at tiltrække virksomheder, der dels kan gå ind i de nye byggeprojekter, og dels kan gå ind med serviceydelser både i anlægsfasen og efter. Det er eksempelvis virksomheder, der kan gå ind i byggeri, serviceydelser og udstyr til de nye sygehuse. De kompetencer regionens videninstitutioner har, skal i spil i forhold til at tiltrække nye virksomheder til byggerierne. Muligheden for at kunne trække på bl.a DTUs kompetencer inden for byggeteknologi, skal synliggøres og gøres aktivt i forhold til at tiltrække virksomheder. De offentlige investerings- og driftsaktiviteter skal i større grad bruges som drivkraft for at skabe innovative produkter gennem offentlig-privat innovation (OPI). Side 7

8 Vækstaftale 3 Viden i virksomheder styrket innovation Formål: Mere viden skal være med til at skabe mere vækst. Virksomhedernes efterspørgsel efter viden skal imødekommes og forskning og viden fra universiteter og andre videninstitutioner samt den offentlige sektor, skal udnyttes bedre i regionens erhvervsliv. Forventede mål for indsatsen: Etablere 30 samarbejder mellem virksomheder og forskere årligt Nye produkter i virksomheder (5 virksomheder pr. år) Nye og forbedrede produktionsprocesser (4 virksomheder pr. år) Etablere 3 Spin out virksomheder fra videninstitutioner årligt Etablering af nye (certificerede) mikroklynger inden for Erhvervsudviklingsstrategiens styrkepositioner fødevare/landbrug, farma/medico, cleantech/energi, turisme (2 pr. år) Økonomisk ramme: 21 mio. kr. (7 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums målsætninger om mere viden og innovation i virksomhederne, flere vækstiværksættere og værdiskabelse i virksomhederne. Der skal fokus på at nyttiggøre viden og forskning, så den kommer erhvervslivet til gode. Der skal arbejdes målrettet med afdækning af virksomhedernes behov for viden med henblik på at udvikle samarbejde med forskningsinstitutionerne. Der skal etableres konkrete samarbejder mellem virksomheder og forskere. Dette skal ses i sammenhæng med den direkte virksomhedsrettede indsats, som beskrives sidst i notatet. Samtidig skal der fokus på mulighederne for offentlig-privat innovation og samarbejde på basis af viden i den offentlige sektor. Indsatsen skal ske i sammenhæng med de nye muligheder i den nationale innovationsstrategi. Der skal bygges videre på erfaringerne med gap funding midler med henblik på at støtte lovende innovationsprojekter på universiteterne. Gap funding bidrager til at fastholde og øge forskernes interesse for regionalt virksomhedssamarbejde og opstart af nye virksomheder. Der skal arbejdes på udvikling af klynger med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner. Mini-klynge initiativer kan udvikles på basis af forskningsområder på universiteterne i regionen og på basis af viden i den offentlige sektor. Klyngeudvikling kan bygge videre på Væksthusets analyser Vækstvilkår og Væksttendens. Klyngeudvikling skal ses i sammenhæng med den nationale klyngestrategi. Der skal udvikles viden-konsortier inden for områder, hvor regionen står stærkt med henblik på, at konsortierne kan gøre sig gældende i nationale satsninger med statslig finansiering. Der skal arbejdes med metoder, der kan understøtte virksomhedernes samarbejde med studerende så de opnår kendskab til virksomheder og arbejdspladser i regionen og kan bidrage med udveksling af viden. Side 8

9 Vækstaftale 4 Turisme bedre oplevelser Formål: En styrket og målrettet turismeindsats skal bidrage til udvikling af virksomheder og destinationer, øge regionens attraktivitet og skabe større synlighed i ind- og udland og dermed tiltrække flere turister. Forventede mål for indsatsen: Udvikling af nye oplevelses- eller turismeprodukter Nye tilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i turismevirksomheder Et fælles markedsføringsinitiativ i forlængelse af udviklingsinitiativerne igangsat sammen med aktørerne over de kommende år Vækst i turismevirksomheder mindst på niveau med andre regioner Midler: 15 mio. kr. (5. mio. kr. årligt) Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums strategiske målsætninger om øget værdiskabelse og flere arbejdspladser. Vækstforums turismestrategi er grundlag for indsatsen, idet det præciseres, at indsatsen både rummer udviklings- og markedsføringsinitiativer. Der er brug for at løfte kvaliteten af regionens turismeprodukt. Der er brug for at få tiltrukket investering til virksomhederne i Region Sjælland og via innovationstilbud og kompetenceudvikling at få løftet kvaliteten. Der skal arbejdes i retning mod nye oplevelses- og turismeprodukter, som giver synlighed udover landets grænser. Der er behov for at arbejde med, hvordan de igangværende projekter, kan videreudvikles gennem innovation og nye samarbejdspartnere, herunder indenfor kulturhistorie og fødevarer. Der er behov for en kritisk masse og tæt samarbejde mellem de centrale turismeaktører i regionen i tæt samarbejde med aktører i naboregioner i ind- og udland. Der skal udvikles en samarbejdsform, der inddrager alle relevante aktører. Mulighederne i at udvikle pakker, som både indeholder overnatning, oplevelser og læring skal videreudvikles, så turister og andre besøgende oplever samlede attraktive tilbud i regionen og som ekstra tilbud til de, som besøger hovedstaden. Lokale fødevarer er med til at fortælle den regionale historie. Der skal arbejdes med aktiviteter, som udnytter lokale fødevareprodukter og virksomheder i brandingen af regionen. Der skal arbejdes videre med at forbedre markedsføringen, hvor turismevirksomheder, kommuner og region alle bidrager. En opgave i initiativet skal være at arbejde sammen for at udvikle og markedsføre en stærk turismeprofil for regionen. Side 9

10 Vækstaftale Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Formål: Der skal skabes bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder, herunder udvikling af et nyt program for rådgivning af virksomheder. Indsats: Vækstforum har allerede igangsat en række direkte virksomhedsudviklingsaktiviteter. Det gælder bl.a. i forhold til eksportrådgivning, iværksættertilbud, risikovillig kapital mv. Disse aktiviteter bidrager til vækst i de enkelte virksomheder. Der er behov for et kvalitetseftersyn og videreudvikling af indsatsen. Der etableres en paraply over de forskellige virksomhedsrettede tilbud med henblik på bedre koordinering mellem de enkelte aktiviteter og for at sikre en indsats, som tager udgangspunkt i de enkelte virksomheders behov. En række af Vækstforums aktiviteter har direkte effekt i virksomheder, og de udgør en stor del af de bevilgede midler. Aktiviteterne i oversigten har samlet bevillinger på over 200 mio. kr., jf. tabel på næste side. Konkret gennemføres en evaluering af de største af disse aktiviteter. På baggrund af dette vurderes den samlede indsats. Der udvikles et program for rådgivning af virksomheder, som bygger på evalueringen. Indsatsen vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og sikre, at virksomhederne afklares i forhold til strategi og handlemuligheder og efterfølgende har mulighed for at købe rådgiverressourcer. Indsatsen skal sikre, at: Pengene kommer ud at arbejde i virksomhederne Virksomhederne får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar og synlig Indsatsen skaber resultater på både kort og langt sigt Understøtte virksomhederne i at omsætte strategi til handling Strategiforløbet bør sammentænkes med Væksthus Sjællands Vækstkortlægning for på den måde at sikre sammenhæng mellem de to ydelser. Der kan søges tilskud til rådgivning inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Den direkte virksomhedsrettede indsats skal imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Det vil indgå i udviklingen af virksomhedsprogrammet, at de enkelte virksomheders behov for viden afdækkes, og at der indgår mulighed for at medfinansiere samarbejde med videninstitutioner. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med Vækstaftale 3: Viden i virksomheder styrket innovation, hvor fokus er på bedre udnyttelse og formidling af videninstitutionernes viden. Side 10

11 Den eksisterende erhvervsservice får en vigtig rolle i forhold til at opfange virksomheders og branchers efterspørgsel til programmets ydelser samt identificere de relevante virksomheder, der kan deltage. Programmet etableres i 2014 med medfinansiering fra de nye EU-programmer, regionale midler og virksomhederne selv. Forventet mål for indsatsen: En koordineret, sammenhængende og enstrenget virksomhedsindsats Etablering af program for rådgivning af virksomheder med ambitiøse vækstmål (finansieret som et projekt) Vækst og innovation i en række virksomheder (fastlægges i forbindelse med den konkrete udformning af programmet) Økonomisk ramme: Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til koordinering af indsats og udvikling og medfinansiering af program, idet programmet hovedsageligt vil blive projektfinansieret, herunder via de nye EUstrukturfondsmidler, der stilles til rådighed i Oversigt over større virksomhedsrettede aktiviteter Aktivitet EU- midler (mio. kr.) Regionale midler (mio. kr.) Global vækst eksportforberedende aktivitet Anden finansiering* Total 17,9 2,6 15,4 35,9 Kina Vækst eksportfremstød i Kina 4,1 1 3,3 8,4 Sjælland Afrika eksportfremstød i 2,5 1,275 1,225 5 Østafrika Systemeksport (Eksport i sigte/eksport 4,2 4 1,9 10,1 Parat TIPS Hjælp til virksomheder der ønsker 1 1 EU-midler CAT Invest Zealand kapitalinvesteringer 47, ,5 95 i mindre virksomheder VF Kapital små lån til iværksættere og 5,1 5,0 10,1 virksomheder Klar til Femern Bælt/Klar til nye muligheder - opkvalificering af virksomheder i forhold til de store investeringer 19,2 2,3 16,9 38,4 Vækstfabrikker etablering af miljøer for iværksættere Biopro udvikling af bioteknologisk produktion Medarbejder i verdensklasse kompetenceudvikling af medarbejdere i en række virksomheder 14, ,9 15 5,8 21,1 41,9 33,4 0 33,9 67,3 I alt 163,8 47, , *Anden finansiering dækker over: Anden offentlig finansiering, kommuner og privat Side 11

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere