Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler"

Transkript

1 Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad skaber vækst og beskæftigelse på både kort og lang sigt. Vækstforum har igennem en årrække haft velfungerende kontrakter med en række parter, som har arbejdet med at udmønte forskellige dele af erhvervsudviklingsstrategien. Således bruges i 2013 mere end 30 mio. kr. på kontrakter, svarende til ca. halvdelen af de midler Regionsrådet har afsat vil erhvervsfremme. Dato: 8. maj 2013 Brevid: Regional Udvikling Alléen Sorø Tlf.: Der foretages nu et skifte i denne arbejdsform. Fremover indgås der Vækstaftaler, som fokuserer på de områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel vækstindsats. Andre indsatser løses via konkrete projekter, hvor mål og forventede resultater/effekter er klart defineret fra starten. Udgangspunktet for de kommende Vækstaftaler er: Erhvervsudviklingsstrategien udgør rammen og målsætter alle indsatser. Samarbejdsaftalen om Fremtidens Erhvervsservice sætter yderligere retning og anviser arbejdsdeling. Indsatsen skal tættere på virksomhederne og mere direkte understøtte vækst og beskæftigelse. Vedvarende og langsigtet indsats på områder, hvor vækstforum sætter dagordenen. Det er tværgående aktiviteter, der udføres i 3-årige Vækstaftaler. Indsatsen evalueres løbende i samarbejde med aftaleparterne, så der sker en tilpasning af mål og indsats, så de er realistiske og kan tilpasses den aktuelle situation regionalt og nationalt. Opgaverne løses af konsortier med en hovedansvarlig part og skal have en regional forankring både i aftaleperioden og efterfølgende. Opgaverne i Vækstaftalerne Ud fra Erhvervsudviklingsstrategien, erfaringerne fra kontrakter og projekter samt en vurdering af, hvilken indsats der bedst muligt styrker Side 1

2 målet om vækst og beskæftigelse i Region Sjælland, indgås der i første omgang Vækstaftaler inden for 4 områder, samt 1 område som samler den direkte virksomhedsrettede indsats: 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Der vedlægges beskrivelser af rammen for indsatsen på områderne. Der lægges op til, at der indgås Vækstaftaler for 73,5 mio. kr. (årligt 24,5 mio. kr). Dermed frigøres ca. 6 mio. kr. årligt, som kan disponeres til projekter. For at opnå bedst mulig synergi, skal der i vækstaftalerne, sikres samspil med nationale vækstinitiativer. Endvidere skal der sikres samspil til arbejdet med En Fokuseret vækstdagsorden, der foregår i samarbejde mellem kommunerne og regionerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Beskrivelse af opgaveløsningen Forslag til vækstaftaler skal indsendes på en fast skabelon. Skabelonen indeholder en række punkter, der skal redegøres for, herunder: Hvilken vækstaftale, der udarbejdes forslag til Forslag til hovedaktiviteter Resultat- og effektmål med udgangspunkt i de opstillede forventede mål Samarbejdspartnere (det forventes, at forslagsstillere går sammen med relevante partnere i konsortier) Budget og medarbejderressourcer, herunder evt. gearing af midlerne Projekter m.v. Der arbejdes også fremadrettede med store strategisk projekter. Eksempelvis forventes igangsat følgende projekter: Pulje/program til rådgivning af virksomheder inden for udvalgte områder. Inspireret af den model Vækstforum Midtjylland og Nordjylland arbejder med, søges der etableret en forfinet model med en pulje, som virksomheder kan søge til rådgivning. Puljen målrettes særlige områder. Puljen forventes primært finansieret af de kommende strukturfondsmidler. Puljen vil ligge under paraplyen Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri. Klyngedannelse omkring de store anlægsinvesteringer. I forbindelse med byggeriet af den faste forbindelse under Femern Bælt og de øvrige store anlægsinvesteringer opbygges en række vigtige kompetencer og ny viden i Region Sjælland. Den viden skal udnyttes til også at sikre en mere langsigtet erhvervsudvikling. Der etableres derfor et partnerskab, som skal understøtte dette. Side 2

3 Konkrete turismeudviklings- og markedsføringsaktiviteter. Der vil være en række større aktiviteter på turismeområdet, som kan gennemføres som projekter og dermed kan blive ansøgt i en lige konkurrence med øvrige erhvervsudviklingsprojekter. Dette vil være et supplement til indsatsen under vækstaftalen om turisme bedre oplevelser. Der vil også være en række eksisterende projekter, som direkte eller indirekte vil understøtte Vækstaftalerne. Derudover indgås der aftale om løsning af fx opgaver vedrørende overvågning af vækstvilkår, analyser m.v. Hvem kan løse opgaverne? Forventningen er, at forslagsstillere typisk vil være offentlige og halvoffentlige aktører som erhvervscentre, universiteter og lignende. Hvis der er ønske om, at private virksomheder indgår i konsortier, skal det ske under forudsætning af, at organiseringen af aftalen sikrer, at gældende udbuds- og tilbudsregler samt reglerne i erhvervsfremmeloven kan overholdes, herunder at der ikke må gives direkte støtte til enkeltvirksomheder. Der kan indsendes forslag for en del af en opgave eller flere af opgaverne. Det forventes, at flere parter går sammen, og i konsortier tilbyder at indgå en Vækstaftale og dermed beskriver, hvordan de mener opgaven løses bedst muligt. Proces Målet er, at de nye Vækstaftaler kan træde i kraft 1. januar 2014 som afløsning for de eksisterende kontrakter. Det skal afgøres inden 1. juli 2013, hvem der skal løse opgaverne, mens de præcise aftaler udarbejdes i løbet af 2. halvår maj Møde i Vækstforum. Beslutning om indhold i Vækstaftaler og proces (herunder om afholdelse af et ekstraordinært møde i juni). 8. maj 7. juni 7. juni 11. juni Indhentning af forslag til indhold i Vækstaftaler. Interesserede aktører udarbejder forslag til en Vækstaftale inden for de 4+1 opgaver. Der udarbejdes beskrivelser på max 6 sider pr. opgaveområde (der udarbejdes en skabelon for beskrivelsen). Der afholdes eventuelt et informations- og netværksmøde for interesserede parter medio maj. Forberedelsessekretariatet udarbejder indstilling om, hvem der indgås Vækstaftaler med. 19. juni Ekstraordinært møde i Vækstforum. Beslutning om, hvem der indgås Vækstaftaler med. Opsigelse af nuværende kontrakter*. Side 3

4 Julinovember Sekretariatet forhandler med de valgte parter om det konkrete indhold i Vækstaftalerne, med udgangspunkt i de forslag parterne har indsendt. 9. december Møde i Vækstforum. Godkendelse af Vækstaftaler. 1. januar Vækstaftalerne træder i kraft * Nogle af de nuværende kontraktholdere kan have indgået forpligtende aftaler udover 1. januar 2014 i forbindelse med konkrete projekter, i f.t. medarbejdere e.l. Såfremt disse ikke kan rummes inden for de fremtidige Vækstaftaler, aftales det konkret med de pågældende organisationer, hvordan de også efter 2014 kan leve op til disse forpligtigelser. Side 4

5 Bilag: Beskrivelser af rammerne for de Vækstaftaler 1. Tiltrække virksomheder og investeringer Flere nye virksomheder og flere investeringer 2. Udnytte de store anlægsinvesteringer 3. Viden ud i virksomhederne styrket innovation 4. Turisme bedre oplevelser Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Side 5

6 Vækstaftale 1 Tiltrække investeringer og virksomheder Flere nye virksomheder og flere investeringer Formål: Tiltrækning af investeringer og virksomheder udefra bidrager til øget vækst og skabelse af arbejdspladser. Udenlandske ejede virksomheder har typisk højt niveau for værdiskabelse og eksport. Indsatsen skal fokusere på de regionale styrker, som gør, at virksomheder og investorer ønsker at komme hertil. Desuden skal der være et fokus på tiltrækning af forskningsog innovationsmidler til regionen. Forventede mål for indsatsen: Etablering eller fastholdelse af mindst 10 større virksomheder årligt Regionen skal have en forholdsmæssig andel af de nationale innovations- og forskningsmidler Der skal være virksomheder fra Region Sjælland med i mindst 4 Horizon ansøgninger årligt Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om øget internationalisering, styrkelse af forskning og innovation og styrkelse af konkurrenceevne, herunder oprettelsen af nye virksomheder. Den mangeårige indsats for at tiltrække udenlandske investeringer og nye virksomheder skal fortsætte og målrettes de erhvervsmæssige styrkepositioner. Samtidig skal der udføres en indsats for at servicere og fastholde eksisterende udenlandske ejede virksomheder i regionen. Indsatsen for at tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer skal bl.a. have fokus på de nye vækstmarkeder, herunder BRIK landene. Indsatsen på disse markeder skal kombineres med den eksportindsats, som gennemføres i regionen og nationalt. Der er behov for at skabe nye arbejdspladser i regionen. Tiltrækning af investeringer skal have fokus på, at der investeres i aktiviteter, som sikrer varige arbejdspladser i regionen. Arbejdspladser, som skaber værdi i virksomhederne og bygger på de kompetencer, som arbejdskraften har, og de erhvervsmæssige potentielle styrkeområder der eksisterer i regionen. Der skal endvidere arbejdes for, at forskningsmiljøer og kompetencer i Region Sjælland synliggøres i både ind- og udland med henblik på at tiltrække virksomheder og investeringer. Der skal samtidig arbejdes for at tiltrække midler fra nationale og europæiske innovationsog forskningspuljer med henblik på, at de kan gavne væksten i regionens virksomheder. Side 6

7 Vækstaftale 2 Udnytte de store anlægsinvesteringer Formål: Indsatsen for at skabe opmærksomhed om og resultater af de store anlægsinvesteringer i Region Sjælland, herunder Femern Bælt forbindelsen og sygehusbyggerierne, skal fortsætte og fokusere på at skabe varige effekter for beskæftigelsen. Forventede mål for indsatsen: Etablering af 3 nye OPI-samarbejder årligt som følge af de store investeringer i regionen fx byggeri af Femern-forbindelsen, hovedsygehus og ny jernbane Etablering af 5 nye virksomheder årligt som følge af anlægsinvesteringer Etablering af 2 konsortier årligt som følge af anlægsinvesteringer Økonomisk ramme: 15 mio. kr. (5 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal sættes i forhold til Vækstforums strategiske målsætninger om at udnytte regionens geografiske placering og den kommende Femern Bælt forbindelse. Desuden skal indsatsen ses i lyset af de store anlægsinvesteringer, der foretages i regionen de kommende år. Der er behov for at udnytte de muligheder for at skabe jobs og vækst i virksomhederne, som opstår i forlængelse af de større anlægsinvesteringer i regionen. Det gælder både sygehusbyggerierne og andre byggerier samt infrastrukturprojekter, herunder etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt, ny Storstrømsbro mv. Der igangsættes et analysearbejde af, hvordan de kommende anlægsinvesteringer bedst kan udnyttes. Det skal bl.a. ske ved en målrettet indsats for at styrke virksomhedernes muligheder for enkeltvist og i samarbejder at indgå i anlægsarbejderne. Endvidere skal det ske ved at opkvalificere arbejdskraften i virksomhederne samt den ledige arbejdskraft. De store investeringer skal bidrage til at skabe større innovationskraft i regionale virksomheder. De høje krav til kvalitet, sikre leverancer osv. i forbindelse med Femern-forbindelsen og det nye hovedsygehus skal udnyttes til virksomhedernes fordel ved, at de skal kunne vænne sig til høje krav og dermed blive i stand til at gå ind i større og mere avancerede byggerier og anlæg i ind- og udland i fremtiden. Udover at opkvalificere regionens virksomheder skal aktiviteten også bidrage til at tiltrække virksomheder, der dels kan gå ind i de nye byggeprojekter, og dels kan gå ind med serviceydelser både i anlægsfasen og efter. Det er eksempelvis virksomheder, der kan gå ind i byggeri, serviceydelser og udstyr til de nye sygehuse. De kompetencer regionens videninstitutioner har, skal i spil i forhold til at tiltrække nye virksomheder til byggerierne. Muligheden for at kunne trække på bl.a DTUs kompetencer inden for byggeteknologi, skal synliggøres og gøres aktivt i forhold til at tiltrække virksomheder. De offentlige investerings- og driftsaktiviteter skal i større grad bruges som drivkraft for at skabe innovative produkter gennem offentlig-privat innovation (OPI). Side 7

8 Vækstaftale 3 Viden i virksomheder styrket innovation Formål: Mere viden skal være med til at skabe mere vækst. Virksomhedernes efterspørgsel efter viden skal imødekommes og forskning og viden fra universiteter og andre videninstitutioner samt den offentlige sektor, skal udnyttes bedre i regionens erhvervsliv. Forventede mål for indsatsen: Etablere 30 samarbejder mellem virksomheder og forskere årligt Nye produkter i virksomheder (5 virksomheder pr. år) Nye og forbedrede produktionsprocesser (4 virksomheder pr. år) Etablere 3 Spin out virksomheder fra videninstitutioner årligt Etablering af nye (certificerede) mikroklynger inden for Erhvervsudviklingsstrategiens styrkepositioner fødevare/landbrug, farma/medico, cleantech/energi, turisme (2 pr. år) Økonomisk ramme: 21 mio. kr. (7 mio. kr. årligt). Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums målsætninger om mere viden og innovation i virksomhederne, flere vækstiværksættere og værdiskabelse i virksomhederne. Der skal fokus på at nyttiggøre viden og forskning, så den kommer erhvervslivet til gode. Der skal arbejdes målrettet med afdækning af virksomhedernes behov for viden med henblik på at udvikle samarbejde med forskningsinstitutionerne. Der skal etableres konkrete samarbejder mellem virksomheder og forskere. Dette skal ses i sammenhæng med den direkte virksomhedsrettede indsats, som beskrives sidst i notatet. Samtidig skal der fokus på mulighederne for offentlig-privat innovation og samarbejde på basis af viden i den offentlige sektor. Indsatsen skal ske i sammenhæng med de nye muligheder i den nationale innovationsstrategi. Der skal bygges videre på erfaringerne med gap funding midler med henblik på at støtte lovende innovationsprojekter på universiteterne. Gap funding bidrager til at fastholde og øge forskernes interesse for regionalt virksomhedssamarbejde og opstart af nye virksomheder. Der skal arbejdes på udvikling af klynger med udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner. Mini-klynge initiativer kan udvikles på basis af forskningsområder på universiteterne i regionen og på basis af viden i den offentlige sektor. Klyngeudvikling kan bygge videre på Væksthusets analyser Vækstvilkår og Væksttendens. Klyngeudvikling skal ses i sammenhæng med den nationale klyngestrategi. Der skal udvikles viden-konsortier inden for områder, hvor regionen står stærkt med henblik på, at konsortierne kan gøre sig gældende i nationale satsninger med statslig finansiering. Der skal arbejdes med metoder, der kan understøtte virksomhedernes samarbejde med studerende så de opnår kendskab til virksomheder og arbejdspladser i regionen og kan bidrage med udveksling af viden. Side 8

9 Vækstaftale 4 Turisme bedre oplevelser Formål: En styrket og målrettet turismeindsats skal bidrage til udvikling af virksomheder og destinationer, øge regionens attraktivitet og skabe større synlighed i ind- og udland og dermed tiltrække flere turister. Forventede mål for indsatsen: Udvikling af nye oplevelses- eller turismeprodukter Nye tilbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i turismevirksomheder Et fælles markedsføringsinitiativ i forlængelse af udviklingsinitiativerne igangsat sammen med aktørerne over de kommende år Vækst i turismevirksomheder mindst på niveau med andre regioner Midler: 15 mio. kr. (5. mio. kr. årligt) Indsats: Indsatsen skal bidrage til at opfylde Vækstforums strategiske målsætninger om øget værdiskabelse og flere arbejdspladser. Vækstforums turismestrategi er grundlag for indsatsen, idet det præciseres, at indsatsen både rummer udviklings- og markedsføringsinitiativer. Der er brug for at løfte kvaliteten af regionens turismeprodukt. Der er brug for at få tiltrukket investering til virksomhederne i Region Sjælland og via innovationstilbud og kompetenceudvikling at få løftet kvaliteten. Der skal arbejdes i retning mod nye oplevelses- og turismeprodukter, som giver synlighed udover landets grænser. Der er behov for at arbejde med, hvordan de igangværende projekter, kan videreudvikles gennem innovation og nye samarbejdspartnere, herunder indenfor kulturhistorie og fødevarer. Der er behov for en kritisk masse og tæt samarbejde mellem de centrale turismeaktører i regionen i tæt samarbejde med aktører i naboregioner i ind- og udland. Der skal udvikles en samarbejdsform, der inddrager alle relevante aktører. Mulighederne i at udvikle pakker, som både indeholder overnatning, oplevelser og læring skal videreudvikles, så turister og andre besøgende oplever samlede attraktive tilbud i regionen og som ekstra tilbud til de, som besøger hovedstaden. Lokale fødevarer er med til at fortælle den regionale historie. Der skal arbejdes med aktiviteter, som udnytter lokale fødevareprodukter og virksomheder i brandingen af regionen. Der skal arbejdes videre med at forbedre markedsføringen, hvor turismevirksomheder, kommuner og region alle bidrager. En opgave i initiativet skal være at arbejde sammen for at udvikle og markedsføre en stærk turismeprofil for regionen. Side 9

10 Vækstaftale Den direkte virksomhedsrettede indsats Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri Formål: Der skal skabes bedre samordning af, sammenhæng i og synliggørelse af de direkte virksomhedsrettede aktiviteter, som er finansieret af Vækstforum eller andre med henblik på at videreudvikle indsatsen med større effekt i form af vækst i de enkelte virksomheder, herunder udvikling af et nyt program for rådgivning af virksomheder. Indsats: Vækstforum har allerede igangsat en række direkte virksomhedsudviklingsaktiviteter. Det gælder bl.a. i forhold til eksportrådgivning, iværksættertilbud, risikovillig kapital mv. Disse aktiviteter bidrager til vækst i de enkelte virksomheder. Der er behov for et kvalitetseftersyn og videreudvikling af indsatsen. Der etableres en paraply over de forskellige virksomhedsrettede tilbud med henblik på bedre koordinering mellem de enkelte aktiviteter og for at sikre en indsats, som tager udgangspunkt i de enkelte virksomheders behov. En række af Vækstforums aktiviteter har direkte effekt i virksomheder, og de udgør en stor del af de bevilgede midler. Aktiviteterne i oversigten har samlet bevillinger på over 200 mio. kr., jf. tabel på næste side. Konkret gennemføres en evaluering af de største af disse aktiviteter. På baggrund af dette vurderes den samlede indsats. Der udvikles et program for rådgivning af virksomheder, som bygger på evalueringen. Indsatsen vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og sikre, at virksomhederne afklares i forhold til strategi og handlemuligheder og efterfølgende har mulighed for at købe rådgiverressourcer. Indsatsen skal sikre, at: Pengene kommer ud at arbejde i virksomhederne Virksomhederne får et konkret brugbart tilbud Effekten er direkte, målbar og synlig Indsatsen skaber resultater på både kort og langt sigt Understøtte virksomhederne i at omsætte strategi til handling Strategiforløbet bør sammentænkes med Væksthus Sjællands Vækstkortlægning for på den måde at sikre sammenhæng mellem de to ydelser. Der kan søges tilskud til rådgivning inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Den direkte virksomhedsrettede indsats skal imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Det vil indgå i udviklingen af virksomhedsprogrammet, at de enkelte virksomheders behov for viden afdækkes, og at der indgår mulighed for at medfinansiere samarbejde med videninstitutioner. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med Vækstaftale 3: Viden i virksomheder styrket innovation, hvor fokus er på bedre udnyttelse og formidling af videninstitutionernes viden. Side 10

11 Den eksisterende erhvervsservice får en vigtig rolle i forhold til at opfange virksomheders og branchers efterspørgsel til programmets ydelser samt identificere de relevante virksomheder, der kan deltage. Programmet etableres i 2014 med medfinansiering fra de nye EU-programmer, regionale midler og virksomhederne selv. Forventet mål for indsatsen: En koordineret, sammenhængende og enstrenget virksomhedsindsats Etablering af program for rådgivning af virksomheder med ambitiøse vækstmål (finansieret som et projekt) Vækst og innovation i en række virksomheder (fastlægges i forbindelse med den konkrete udformning af programmet) Økonomisk ramme: Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til koordinering af indsats og udvikling og medfinansiering af program, idet programmet hovedsageligt vil blive projektfinansieret, herunder via de nye EUstrukturfondsmidler, der stilles til rådighed i Oversigt over større virksomhedsrettede aktiviteter Aktivitet EU- midler (mio. kr.) Regionale midler (mio. kr.) Global vækst eksportforberedende aktivitet Anden finansiering* Total 17,9 2,6 15,4 35,9 Kina Vækst eksportfremstød i Kina 4,1 1 3,3 8,4 Sjælland Afrika eksportfremstød i 2,5 1,275 1,225 5 Østafrika Systemeksport (Eksport i sigte/eksport 4,2 4 1,9 10,1 Parat TIPS Hjælp til virksomheder der ønsker 1 1 EU-midler CAT Invest Zealand kapitalinvesteringer 47, ,5 95 i mindre virksomheder VF Kapital små lån til iværksættere og 5,1 5,0 10,1 virksomheder Klar til Femern Bælt/Klar til nye muligheder - opkvalificering af virksomheder i forhold til de store investeringer 19,2 2,3 16,9 38,4 Vækstfabrikker etablering af miljøer for iværksættere Biopro udvikling af bioteknologisk produktion Medarbejder i verdensklasse kompetenceudvikling af medarbejdere i en række virksomheder 14, ,9 15 5,8 21,1 41,9 33,4 0 33,9 67,3 I alt 163,8 47, , *Anden finansiering dækker over: Anden offentlig finansiering, kommuner og privat Side 11

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere