Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog"

Transkript

1 Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det kommende år, fortsætte med at have kontakt til plejecentre / Aktiviteter i plejeboliger ved Odense Kommune. Værkstedet er en del af Bybondegården og har derfor et nært samarbejde med de øvrige værksteder, f.eks. lån af dyr til børnebesøg og lån af tekstilelever som vikarer. Produktionen på værkstedet består især i at sælge SPÆNDENDE OPLEVELSER til børn og voksne fra institutioner og dagplejer. Eleverne har mulighed for at: - Lære hvordan dyr, natur og økologi formidles til børn. - Prøve hvordan man bl.a. laver mad over bål, maler mel, laver råkost, arbejder med uld, fortæller eventyr eller små historier eller afprøver gamle lege. - Få afklaret om arbejdet med børn og ældre er noget for dem. - Få afprøvet egne ideer om en spændende udendørs hverdag for børn. - Lære noget om pædagogik og psykologi i teori og praksis. Blive bevidst om egen sundhedstilstand og arbejde på evt. forbedring. - Have det sjovt og tæt med resten af holdet og blive klogere på sig selv og hinanden. Herigennem skulle det være muligt for eleverne, at få nogle succesoplevelser som kan styrke deres selvtillid og hjælpe dem videre i deres personlige udvikling og være medvirkende til, at de kommer tættere på en afklaring i forhold til valg af uddannelse og fremtidig beskæftigelse. Værkstedets formål og målsætninger, samt handlinger og succeskriterier: Værkstedets formål er, at give de unge mulighed for at få indblik i hvad det vil sige, at arbejde med mennesker i alle aldre. Målsætningen er at forberede og inspirere eleverne til et videre uddannelsesforløb. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs øjeblikkelige situation og herudfra planlægges en hverdag hvor de sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes (i prioriteret rækkefølge). Vigtige fokuspunkter: fællesskab, ansvarlighed, selvstændighed, planlægning, refleksion, samarbejde, kommunikation, humor, motion og sundhed. - at eleverne møder hver dag og deltager aktivt i hverdagens gøremål - at eleverne bliver bevidste om egen situation og bliver klar til, at komme videre i uddannelse eller arbejde. Værkstedsundervisning Målet med værkstedsundervisningen er, at eleverne lærer noget om hvad det vil sige at arbejde med børn/ældre, hvor praksis danner udgangspunkt for teoretiske overvejelser, f. eks via børnebesøg, ældrebesøg, tv, aviser, bøger, film, gruppearbejde, små oplæg og praktik. Det er vigtigt, at de får styrket deres sociale, personlige, faglige og kompetencer. 1

2 Gennem daglige besøg hvor eleverne rundviser gæster og formidler deres viden om livet på bondegården, får de kendskab til børn/ældre, dyr, mad, økologi, grønne aktiviteter m.m. Der vil også være mulighed for institutionsbesøg, hvor eleverne i fællesskab tilbyder opsyn og leg med børn i et kortere tidsrum. Dette er for, at give eleverne indblik i en daginstitutions hverdag. Eleverne skal dagligt samarbejde, øve og prøve, planlægge og reflektere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs øjeblikkelige situation og prøver at give dem relevante og meningsfyldte arbejdsopgaver, som kan give nogle succesoplevelser og herigennem styrke deres selvtillid. Der er mulighed for at deltage i weekendvagter på bondegåden. Hermed kan de opnå lidt faglig baggrundsviden, som kan være en hjælp ved rundvisninger på gården. Gennem det praktiske arbejde med børn/ældre, vil der automatisk opstå spørgsmål, hvor det er naturligt og nødvendigt at reflektere og evaluere og komme ind på pædagogiske og psykologiske aspekter. Ad den vej er det muligt, at koble teoretisk viden på den daglige praksis. Herudover undervises eleverne af læringsvejlederen hver mandag i dansk og matematik. Det er vigtigt for os, at skabe nogle gode arbejdsbetingelser og et trygt arbejdsmiljø på værkstedet, hvor eleverne kan opleve glæden ved at lære og glæden ved at kunne og hvor engagement og humor er i højsædet. I samarbejde med Køkkenværkstedet har vi den 29/2 planlagt En dag i køkkenet. I uge 3 har vi kreativt projekt sammen med Gårdbutikken og Tekstil og Design om bl.a. pileflet. I forbindelse med vores miljø projekt i uge 4 arbejder vi sammen med Natur og Miljø kompagniet, om bl.a. affalds håndtering her på skolen. Herudover tager vi på relevante ture til f.eks. genbrugsstationer, Fyns Værket, Energi Fyn, Vandværket og Rensningsanlægget. I uge 5-6 fortsætter vi vores Sundhedsprojekt fra i efteråret. Med fokus på daglig motion og kostvaner. Derudover vil vi tage på en to dags tur den 9-10/12 med Tekstil og Design. I samarbejde med Læringsvejlederen har vi planer om et it-projekt. Det skal handle om, hvordan man bruger internettet til at udfylde div. attester, blanketter, buskort og lignende. I løbet af året vil vi udvikle små workshops/øvelser sammen med Teaterværkstedet. Resultatet kan indgå som forbedring/ nye input i vores børnebesøg. Eleverne føler sig trygge i hverdagen, får et større kendskab til andre værksteder på skolen og er engagerede og motiverede og kvalificerer sig til videre uddannelse. Praktik: At eleverne får indblik i forskellige erhvervsuddannelses muligheder. At eleverne får afprøvet deres praktikønsker. At praktikken kan lede til en afklaring af fremtidige uddannelses og erhvervsvalg. Eleverne vil komme i erhvervspraktik i forbindelse med deres ophold på værkstedet. Som udgangspunkt skal alle elever ud 3-4 uger i marts/april og 3-4 uger i november For elever som ikke er parate til en praktik, prøver vi at finde den bedste løsning evt. kan en intern praktik være en mulighed, eller en gruppepraktik i en daginstitution/dagpleje/plejehjem i en kort periode. (her vil en værkstedslærer evt. deltage). 2

3 Praktikopholdet aftales med den enkelte elev i forbindelse med ajourføringen af elevens forløbsplan. Efter værkstedslæreren har lavet en forespørgsel til praktikstedet, om en praktik retter eleven selv telefonisk eller personlig kontakt til stedet, for at få udfyldt de endelige papirer. Husk indhente børne- og straffe attester i god tid. Troværdigheden og vigtigheden af praktikken understreger vi med et besøg eller en telefonsamtale og opfølgning af praktikforløbet, hvor vi vurderer elevens udbytte af opholdet. Bl.a. skal eleverne føre dagbog eller lign. i praktikperioden, så de kan fastholde vigtige punkter og til slut lave en lille opgave/beskrivelse herud fra til senere fremlæggelse på værkstedet. Praktikken evalueres både i fællesskab og enkeltvis. Kort konklusion af praktikforløbet skrives i samarbejde med eleven ind i forløbsplanen. Eleverne bliver mere afklarede om deres fremtid / uddannelse / erhvervsvalg. Kombinationsforløb At eleverne bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg og opnår en større tryghed i forhold til uddannelsesstedet. Hvis vi vurderer at eleven er parat, tilbydes et relevant kombinationsforløb. Vi fortæller eleverne om tilbuddene fra de forskellige erhvervsskoler, hvorefter de får mulighed for at vælge mindst et forløb de vil deltage i. Dernæst tilmelder vejlederen de interesserede elever. Vi har et tæt samarbejde med social og sundhedsskolen hvor elverne: - Udfylder forventningsskema til 3 ugers forløbet. - Kommer til intro møde ugen før start med lærer eller vejleder. - Lærerne holder løbende kontakt, særlig omkring fravær og trivsel. - Holder afslutnings samtaler ud fra et evalueringsskema. - Holder afslutningsfest med uddeling af beviser på gennemførelse af forløbet. At eleverne møder op og deltager aktivt i forløbet. At eleverne bliver trygge ved miljøet på erhvervsskolerne. At de bliver mere afklarede om deres fremtid / uddannelse / erhvervsvalg. Forløbsplan og realkompetenceafklaring. Målet med forløbsplanerne/rka er: At eleven sætter sig nogle mål. At eleven bliver fastholdt i de mål der er opsat. At eleven reflekterer over den udvikling han/hun gennemgår. At elev/lærer til stadighed holder gang i, at afklare elevens planer for fremtiden. At værkstedslæren hurtigt bliver bekendt med eleven, og danner sig et billede af hvor der skal sættes ind, for at opnå de bedste resultater. At eleven oplever at blive taget alvorligt. 3

4 Indenfor de første 2 uger skal værkstedslæreren, sammen med den nye elev påbegynde forløbsplanen ved, at udfylde de fortrykte spørgsmål. Der holdes elevsamtaler tirsdag eller onsdag formiddage. Afslutnings samtaler afholdes i umiddelbart forbindelse med at vi får besked om, at en elev stopper på skolen. For elever der stopper til sommerferien afholdes samtaler i juni måned. Efter afslutnings samtalen udfylder værkstedslæreren skolebeviset, som overrækkes ved en lille højtidelighed, hvor eleven får positiv respons på sit skoleforløb. Værkstedslæreren skriver løbende aftaler /handlinger/mål og delmål i elevens forløbsplan. Eleven godkender det skrevne. Små aftaler skrives fortsat i værkstedets kalender bog, det er elevernes eget ansvar at få noteret, aftaler og evt. fravær. RKA spørgsmål gennemgås jævnligt i fællesskab på værkstedet, så alle elever bliver bekendt med, hvad det handler om. De elever som skal til samtale, vil på forhånd få udleveret RKA spørgsmålene og kan forberede sig på dem derhjemme, eller på særlig afsat tid her på skolen. Der arbejdes med realkompetenceafklaring af den enkelte elev, med udgangspunkt i perlerækken, og de sociale kompetencer. Vi skemalægger samtalerne til at foregår fortrinsvis tirsdage eller onsdage Forløbsplanerne og RKA er udfyldt og er et brugbart arbejdsredskab for både elev og lærer. Eleverne oplever, at de bliver taget alvorligt, og at vi forventer at de tager ansvar og udvikler sig. Eleverne får en afklaret holdning til, hvad de skal bruge produktionsskoleforløbet til. Ved værkstedsskift får andre værkstedslærere hurtigt et billede af eleven. Eleven bliver vejledt bedst muligt og kommer videre til rette uddannelse eller arbejde. Værkstedsproduktion At eleverne til enhver tid har noget reelt og meningsfyldt at arbejde med. I den daglige produktion skal eleverne sælge spændende og anderledes oplevelser til børn, voksne og ældre. De daglige besøg giver mulighed for sidemandsoplæring, og der er til stadighed mulighed for udvikling indenfor de forskellige arbejdsområder. Udover besøgene som kræver planlægning, samarbejde, afvikling og oprydning, består dagens arbejde af praktisk arbejde ude og inde. Det er vigtigt, at områderne hvor gæsterne færdes, ser spændende og indbydende ud. Derfor er det en vigtig del af vores arbejde på værkstedet, at vi skal renholde og vedligeholde arealerne og til stadighed udvikle nye ideer, både hvad angår beplantning og legeområder. Der vil også være mulighed for, at eleverne kan forberede og afprøve aktiviteter ved udrykning til daginstitutionerne og plejehjem. På disse besøg lære eleverne hvordan deres optræden/væremåde virker, og de får mulighed for at afprøve om deres egne ideer virker. I det kommende år vil vi deltage i gå kampagne i uge 15 og løbende være i kontakt /samarbejde med Aktiviteter i plejeboliger. For identifikation af væsentligste opgaver på værkstedet i følge perlerækken, se bilag 1. At vores besøg bliver ved med at være lige populære, så der altid er booket masser af besøg i kalenderen, og at eleverne føler der er brug for deres arbejdskraft. 4

5 At eleverne får afprøvet sig selv i forhold til både børn og ældre. At eleverne bliver introduceret til aktiviteter med ældre, og får et kendskab til plejehjemssektoren. Undervisningsmiljø At det fysiske og psykiske undervisningsmiljø er i orden. At få integreret undervisning om sikkerhed, energi og miljø som en naturlig del af hverdagen. Vores værksted er indrettet hyggeligt og funktionelt. Vi lægger stor vægt på fællesskabet og det sociale liv i gruppen. Eleverne skal føle sig trygge og mærke, der er plads til alle. Vi har især fokus på omsorg, rummelighed, gensidig respekt, humor og ingen mobning. Desuden prioriterer vi daglig motion og sund kost højt. Der er motionsredskaber til fri afbenyttelse, som eleverne opfordres til at benytte dagligt. Endvidere er vi i motions center 1 gang om ugen. På værkstedet er der er skabt mulighed for, at eleverne kan blive inspireret af fagbøger, tidsskrifter, dagens avis, spændende og relevante artikler/opslag om børn, mad, sundhed ol.. Sikkerhed og energi diskuteres løbende. Vi forsøger at huske hinanden på at spare på vand, varme og el. Vi har planlagt en Miljø-uge hvor vi har fokus på affaldshåndtering, genbrug og grønne sparetips. Sikkerheden i forbindelse med besøgene er meget vigtig, og er noget som diskuteres ofte og som er et fast punkt i perlerækken. At eleverne føler sig godt tilpas på værkstedet og bliver inspireret af omgivelserne. At eleverne får lysten til at lære. At elevernes sundhed højnes og ulykker minimeres. At vi alle bliver bevidste om begrebet grøn skole og efterlever det. Sundhed: At elevernes sundhedstilstand forbedres. At eleverne bliver bevidste om, hvad sundhed kan betyde for deres velbefindende. At eleverne bliver bekendte med konsekvensen af forskellige former for misbrug. Sundhed og trivsel er vigtige temaer i hverdagen og vi prøver i fællesskab, at forbedre vores dårlige vaner indenfor bl.a. kost og motion. Herudover berører vi ofte de tre s er: søvn, sex og sundhed og de 3 r er: røg, ros og renlighed Dagen startes med et sundt morgenmåltid, eksempelvis rugbrød, havregryn, frugt og lign. Den daglige motion foregår dels på værkstedets motionsredskaber, dels på gåture i området og i motionscenteret m.m. Eleverne bliver bombarderet med blade, aviser, bøger om sundhed og emnet debatteres dagligt. Vi fortsætter i samarbejde med Tekstil og Design med torsdags cafe, hvor vi tager forskellige emner op. Vi vil i februar lave et projekt, hvor sund mad og daglig motion kommer på dagsordnen. Vi har meget fokus på forskellige former for misbrug og tager emnet op efter behov. Herudover benytter vi os af skolens misbrugskonsulent. 5

6 At eleverne bliver bevidste om deres egen sundhedsstilstand og evt. forbedre den. At eleverne får det bedre både fysisk og psykisk. At elverne opnår større viden om konsekvenserne af misbrug. Ugeskema og årsplan At alle elever er orienteret om, hvad der skal ske på værkstedet i løbet af dagen/ ugen / året og herudfra har mulighed for at tilrettelægge hvilke aktiviteter/arrangementer de skal deltage i. Værkstedets uge skema hænger på opslagstavlen. Alle elever kan få udleveret en årsplan. Hver mandag planlægges ugen i fællesskab. Det skrives på tavlen og i værkstedets fælles kalender/dagbog. De dage hvor der er tid og behov for det, evalueres dagens arbejde i den fælles kalender bog. Dagen afsluttes med et tak for i dag rundt om bordet. Værkstedslæreren informerer løbende om den kommende tids arrangementer igen og igen og igen! At eleverne bliver i stand til at planlægge i forhold til både det daglige arbejde og deres eget liv. Uge skema for Grøn Pædagog Se bilag uge skema for Grøn Pædagog. 6

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplan 2015. Medie Grafisk Aktivitets og Handleplan 2015 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet Medie Grafisk værksted handler om design, formidling og kommunikation via trykte medier. Værkstedet er for dig, der er kreativ, iderig

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk

Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Aktivitets og Handleplanen 2012 Medie Grafisk Præsentation af værkstedet - som i brochure og på hjemmeside. Præsentation af værkstedet Mediegrafiker værkstedet handler om design, formidling og kommunikation

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere