Rapport om Samfundsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Samfundsansvar"

Transkript

1 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Rapport om Samfundsansvar Håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

2 2 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Indhold Indhold 2 Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport 4 Om PBU 4 Udøvelse af samfundsansvar 5 - Aktivt ejerskab og engagement 6 - Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 11 - Partnerskabsprojekter 13 Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer 14 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering 15

3 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 3 Støtte til Global Compact Udøvelsen af aktivt ejerskab er et vigtigt element i ansvarliggørelsen af dansk lønmodtagerkapital. Og det er PBU s bidrag til en mere bæredygtig omverden. Som aktionær og mindretalsejer i virksomheder er det udfordrende at skabe forbedringer i virksomheders sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Og aktionærerne er da heldigvis ikke alene om at lægge pres på virksomheder og bevæge dem i en mere bæredygtig retning. Der er andre vigtige og indflydelsesrige interessenter, så som fagforeninger, civilsamfundsorganisationer, forbrugere, medier, medarbejdere mm. Fagforeninger og civilsamfundsorganisationer er gode til at identificere og kanalisere lokalsamfundets bekymringer og klager videre til en bredere offentlighed, herunder til investorerne. Herefter er det investorernes opgave at undersøge og berigtige sager, vurdere om de skal belyses yderligere og afgøre, om der er grundlag for at tage sagen op i en fortrolig dialog med virksomhedens ejere og ledere. Der er mange eksempler på, at ikke-bæredygtig virksomhedsadfærd bringes frem i lyset af civilsamfundsorganisationer. Det sker sideløbende med, at investorer som PBU selv overvåger sin investeringsportefølje og i samarbejde med andre pensionsselskaber selvstændigt tager emner op. PBU støtter sig i dette arbejde på FN Global Compact og dets ti principper for beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Vi mener, at de ti principper i FN s Global Compact udgør en velegnet målestok for evaluering af de virksomheder, som pædagogernes opsparing er investeret i. Princippernes særlige værdi består i, at de bygger på internationalt anerkendte normer og konventioner og på den måde bygger bro mellem verdensdele med vidt forskelligt udviklingsniveau og socioøkonomiske forudsætninger. PBU vil fortsat aktivt bakke op omkring Global Compact og sikre, at Global Compacts principper er en integreret del af PBU s investeringsvirksomhed. God læsning Venlig hilsen Leif Brask-Rasmussen Adm. direktør

4 4 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om denne rapport PBU er som tværgående pensionskasse og institutionel investor lovmæssigt forpligtet til at redegøre for mål og resultater for samfundsansvar. PBU har valgt at rapportere i form af vores årlige Communication on Progress (CoP) rapport til FN s Global Compact. Rapport om Samfundsansvar 2012 giver et overblik over de fremskridt, som PBU har gjort med at integrere Global Compact s 10 principper i virksomheden. Rapporten dækker perioden januar til december Rapporteringen handler om PBU s investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste forretningsområde i relation til varetagelsen af samfundsansvar. Det er vores ambition at give et retvisende billede af vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret med i investeringsvirksomheden. Rapporten er et supplement til den løbende rapportering, som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBU, og som vi deler med PBU s medlemmer på vores hjemmeside. Om PBU Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU, er en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) og KL (Kommunernes Landsforening). PBU har aktiver for ca. 45 mia. kr. og investerer årligt 2,5 mia. kr. i ny kapital. PBU investerer i primært aktier, obligationer og ejen domme. Kapital forvaltning og sammensætning af investerings porteføljen er lagt ud til eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet. Du kan læse mere om PBU s administration og organisation, samt hvordan året er gået i Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse 2012, som findes på vores hjemmeside pbu.dk. PBU har været medlem af FN s Global Compact siden 2007, og Global Compact udgør grundlaget for PBU s varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen omkring vores investeringsetiske retningslinjer. Denne fremskridtsrapport giver en status over PBU s mål og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 principper. Rapporten findes på PBU s hjemmeside pbu.dk og på Global Compact s hjemmeside globalcompact.org

5 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 5 Udøvelse af samfundsansvar Det er PBU s mål at forrente medlemmernes pensionsopsparing bedst muligt og at sikre opsparingens værdi, uden at det sker på bekostning af vores forpligtelser som ansvarlig investor. Vi tror på, at der er en positiv sammenhæng mellem de virksomheder, som driver en fremtidsrettet og bæredygtig forretning og virksomheder, som er i stand til at give et godt afkast. Flere undersøgelser bekræfter denne sammenhæng. Men det kan ikke deraf udledes, om det skyldes, at højnelsen af sociale, etiske og miljømæssige standarder medfører en positiv forskel på afkastet. Eller om det betyder, at virksomheder, der i forvejen gør det godt, også gør det godt i forhold til bæredygtighed. Der påhviler derfor PBU og andre investorer et ansvar for at forbedre bundniveauet for alle virksomheders bæredygtighedsstandarder men samtidig at forbedre best practice, så efternølerne kan lære af de førende virksomheder. PBU overvåger løbende sin investeringsportefølje for at vurdere, om virksomheder bryder lovgivning eller internationale konventioner og for at vurdere hvilke virksomheder, som har et dårligt beredskab til at håndtere udfordringerne på det sociale, etiske og miljømæssige område. I det arbejde har PBU fokus på at påvirke virksomhedernes adfærd og forbedre deres standarder. Rollen som ansvarlig investor betyder, at PBU er forpligtet til at respektere fundamentale menneske rettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det omgivende miljø og de mennesker, som bor i områder, der er påvirket af virksomheder og andre investeringsaktiviteter, hvor PBU er involveret. Spredningen på små ejerandele i mange investeringsenheder er afspejlet i den måde, som PBU arbejder med sit samfundsansvar: Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores relation til eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere, fordi det udgør et internationalt og universelt grundlag, som opnår stadig større opbakning. Mere end 6000 virksomheder på globalt plan er tilsluttet Global Compact. Vi har valgt at samarbejde med andre pensionskasser for at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores stemme gældende i forhold til virksomheder. Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på aktier i børsnoterede virksomheder og på virksomhedsobligationer.

6 6 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om Global Compact Global Compact indebærer, at virksomheder støtter og implementerer et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. De fire indsatsområder er formuleret i 10 principper, som man kan læse mere om på Global Compact s hjemmeside unglobalcompact.org Aktivt ejerskab og engagement PBU s bestyrelse sikrer sig, at der investeres samfunds ansvarligt. PBU samarbejder med det engelske investeringsselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) i dialogen med virksomheder og udøvelsen af PBU s aktive ejerskab. F&C rapporterer til PBU om virksomhedernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Dialog og engagement PBU s mål med aktivt ejerskab og engagement er at nedbringe de investeringsmæssige risici og skærpe selskabernes fokus på social ansvarlighed. I 2012 var F&C Investments i dialog med 299 virksomheder i PBU s portefølje inden for områderne: Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring og biodiversitet Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption, gennemsigtighed og forretningsetik Dialogen har skabt resultater i form af 116 milepæle, hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret adfærd. Samarbejdet indebærer, at F&C Investments fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i PBU s aktie- og virksomheds obligationsportefølje. rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, verserende sager og fremskridt i dialogen med virksomheder. stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på vegne af PBU.

7 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 7 Dialogen fordelte sig på følgende sektorer 17 pct. Finansiel virksomhed 14 pct. Forbrugsgoder 14 pct. Olie & gas 12 pct. Forbrugerservices 11 pct. Råvarer 10 pct. Industri 8 pct. Sundhed 6 pct. Teknologi 6 pct. Forsyningsvirksomhed 2 pct. Telekommunikation Spredningen på engagementområder var som følger: 22 pct. Bæredygtighedspct. ledelse & rapportering 16 pct. Klimaforandring 16 pct. Økosystemledelse 13 pct. Forretningsetik 13 pct. God selskabsledelse 7 pct. Arbejdsstandarder 5 pct. Menneskerettigheder 5 pct. Miljøledelse 3 pct. Sundhed Stemmeafgivning og samarbejde med andre institutionelle investorer Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes ledelse og løbende drift. I 2012 har PBU taget aktivt stilling til et stort antal forslag på virksomheders generalforsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes risici og fremtidige evne til at skabe værdi og overskud. I knap 76 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens ledelse og i 24 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og bestyrelsesmedlemmer, honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer og udvidelse af virksomhedens kapital. Endelig er der grund til at fæstne sig ved, at forslag fra aktionærerne udgør 8 pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomhedernes ledelse.

8 8 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Strategi for ansvarlige investeringer PBU s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab og engagement. Det er PBU s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, hvori vi investerer. Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt redskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere og forebygge ulykker og risici. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter. Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske som en sidste udvej efter beslutning i PBU s bestyrelse. PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores investeringer, og opdaterer løbende lister over aktieinvesteringer på hjemmesiden. Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på generalforsamlingerne, hører under området god selskabsledelse. Der er dog en stigende tendens til, at forslag falder indenfor sociale, etiske og miljømæssige områder, hvor det typisk er aktionærerne, som fremsætter forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse imod og skærper dermed den indsats, som aktionærer forventer af virksomhederne. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og honorering af ledelsen anvendes desuden som en alternativ måde at udtrykke tillid eller manglende tillid til ledelsens håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold. Årsager til at stemme imod ledelsen 57 pct. Direktører & bestyrelser 18 pct. Løn & honorarer 12 pct. Kapital 8 pct. Aktionærforslag 5 pct. Andre PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber og på virksomheder, der udsteder virksomhedsobligationer. PBU s interne arbejdsgruppe for investeringsetik mødes jævnligt for at diskutere udmøntning af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller virksomhedsforhold. I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præget diskussionerne i 2012.

9 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 9 Honorering af virksomhedens ledelse Aktionærernes pres på virksomhederne for at dæmpe løn- og bonusbetalinger i kølvandet på finanskrisen er blevet opretholdt. Aktionærerne stiller fortsat krav om, at den fremtidige honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer skal være tættere knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en årrække og ikke som det sås før finanskrisen til en stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsigtede resultater. Desværre er der fortsat mange virksomheder, herunder også banker, hvor krav om at skære ned på eksorbitante bonusser, aktieoptioner og gyldne aftrædelsesordninger ikke er blevet tilstrækkeligt imødekommet. Af samme årsag så vi derfor igen i 2012 et usædvanligt stort antal generalforsamlinger, hvor aktionærer, herunder PBU, stemte imod genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Der er en tydelig tendens til, at aktionærerne gør brug af deres vejledende stemme om niveauet for og sammensætningen af honorarer. Mange virksomheder indfører den vejledende stemme frivilligt, og i lande som USA og England er det gjort til et krav til alle børsnoterede virksomheder. Fabrikssikkerhed og arbejdsmiljø I løbet af 2012 har der været fornyet fokus på dårlig brandsikkerhed og dårligt arbejdsmiljø på fabrikker i produktionscentre i udviklingslandene. Navnlig tekstilindustrien i Bangladesh, som er verdens næststørste eksportør af tekstiler efter Kina, har haft flere fabriksbrande som følge af utilstrækkelig brandsikkerhed. Helt galt gik det, da 116 ansatte på en tekstilfabrik indebrændte. Fabrikken leverer tekstiler til kendte vestlige mærkevareproducenter. Tekstilindustrien i Bangladesh er desuden ofte i centrum for kritik, fordi arbejdslønningerne er lave og arbejdsmiljøet er kritisabelt, hvilket fører til hyppige og voldelige arbejdskonflikter. Anklagen rettes imod de store vestlige producenter af mærker, som er velkendte for forbrugerne i USA og Europa. Kritikerne kræver, at producenterne skal betale for at forbedre arbejdsmiljøstandarderne, hvilket de hidtil har modsat sig med henvisning til, at det er statens ansvar at føre tilsyn og sikre, at Bangladesh lovgivning overholdes. I manglen på statslig kontrol gennemfører de vestlige producenter egne fabriksinspektioner, men den samlede indsats er utilstrækkelig. PBU er optaget af, at tekstilproducenterne i dialog med Bangladesh regering øger mindstelønnen og tager fælles ansvar for at investere i arbejdsmiljø- og brandsikkerhed. Skifergas I rapporten for 2011 omtaltes, hvordan nye forekomster af olie og gas udvindes i områder og under forhold, som gør det dyrere og teknisk mere krævende at hive ressourcerne op. Samtidig indebærer de ukonventionelle udvindinger i dybhavsområder, i arktiske områder, oliesand, skifergas og skiferolie, at de sociale og miljømæssige belastninger er større end ved konventionel udvinding. Navnlig udvindingen af skifergas har været meget omdiskuteret i Høje priser på energi har gjort det fordelagtigt at udvinde store forekomster af skifergas. Særligt i USA er der en voldsom vækst i udvindingen af skifergas. Gassen ligger i skiferformationer langt nede i undergrunden, og det kræver en kombination af stort vandtryk, sand og kemikalier at udvinde den. De miljømæssige

10 10 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP omkostninger kan være betydelige, hvis ikke det gøres forsvarligt. Boringer i USA har ført til mange naboklager og både nationale og lokale retssager. Denne usikkerhed har ført til indførelse af moratorier imod nye boringer i fx Frankrig og Bulgarien og til krav om øget regulering fra myndighederne. Også i Danmark er der to steder i landet sat forsøg i gang for at afprøve udvindingsmulighederne. USA er den største producent af skifergas med en forventet vækst i den indenlandske produktion på 14 pct. til en forventet produktion, der udgør 45 pct. i Det amerikanske energiagentur EIA vurderer, at reserverne på verdensplan udgør 6,6 billioner m³, hvilket udgør en vækst i de totale gasressourcer på over 40 pct. Det er på mange måder lovende som erstatning for kul og, påstås det, en markant energikilde, der kan bidrage til overgangen til mindre CO² intensive energikilder, men det er også en potentielt både socialt og miljømæssigt risikabel industri. F&C Investments gennemfører på vegne af PBU og andre pensionskasser en løbende dialog med de mange olieog gasselskaber, der er involveret. I dialogen lægges der vægt på at udvikle bedst mulig praksis og at vurdere de samlede miljømæssige omkostninger, der tager højde for øgede omkostninger ved efterlevelse af reguleringen. Målet for PBU er, at udvindingen samlet set skal være både økonomisk rentabel og bæredygtig. Elektronikindustriens leverandøransvar Den kritiske dialog med virksomheder er ofte en langvarig proces. Det illustreres af vedvarende rapporter om dårlige arbejdsforhold hos elektronikgiganten Apple s hovedleverandør i Kina virksomheden Foxconn der samler de populære Apple-elektronikprodukter Ipad og Iphone. Foxconn ejet af taiwanesiske Hon Hai Precision Industry er Apples største leverandør og samtidig Kinas største private arbejdsgiver med 1,2 mio. ansatte fordelt på 22 produktions steder i Kina. Den største fabrik ligger i Shenzhen og beskæftiger over ansatte i alderen typisk mellem år. Mange af de ansatte bor og lever på fabriksområdet. Foxconn er verdens største elektronikproducent og samler anslået 40 pct. af alle smartphones, computere og anden forbrugerelektronik. Udover Apple er store kunder Nokia, Hewlett Packard og Motorola. Apple og Foxconn har traditionelt set været tillukkede virksomheder, der ikke har delt information om arbejdsmiljø med omverdenen. F&C har af flere omgange på vegne af blandt andre PBU stemt imod ledelsen i Foxconn s moderselskab Hon Hai og haft adskillige møder med Apples ansvarlige for leverandørstyring og presset på for at opnå større indsigt i arbejdsmiljøforholdene på Apple s leverandørfabrikker. Resultaterne af dialogen har været blandede. På den positive front har Apple som følge af pres fra omverdenen, herunder F&C: Forbedret sin rapportering Tilladt uafhængige kontroller af fabriksforhold hos leverandører Støttet leverandørers lønforbedringer

11 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 11 Billedet er fra et af de solcellepark-projekter i Sydeuropa, hvor PBU deltager. Trods fremskridt i åbenheden er der grund til at fortsætte den kritiske dialog, og virksomheden vil indgå på listen over prioriterede virksomheder i Apple er ikke alene om at blive kritiseret. Kritikken går igen i forhold til mange andre af de store elektronik- og IT-producenter, som har leverandørfabrikker i Kina, Sydkorea, Malaysia, Taiwan mm. Statsobligationer I 2012 blev der rejst tvivl, om hvorvidt investorer ved at investere i statsobligationer uden medvidende og uden forsæt bidrager til krænkelse af friheds- og menneskerettigheder i lande, hvor der kan siges at være undertrykkende og autoritære regimer. Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi udgør et vigtigt supplement til PBU s investeringer. Det fylder omkring 2 pct. af vores samlede investeringer, og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige afkast, og som følge deraf kan vokse i omfang. Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi og vindenergi. Usikkerheden opstår, fordi regeringerne i de pågældende lande har råderetten over anvendelsen af de lån som de får i kraft af udenlandske investorers køb af statsobligationer og fordi det er svært at spore brugen af pengene, der kan være med til at understøtte korrupte og undertrykkende regimer. Det har givet anledning til drøftelser i den danske pensionsbranche og til indgåelse af en aftale med regeringen om større åbenhed i investeringer i kontroversielle lande. PBU diskuterer aktuelt håndteringen med vores forvaltere og vil ved udformning af vores etiske retningslinjer lytte til den vejledning, som Rådet for Samfundsansvar er blevet bedt om at udarbejde af Erhvervs- og Vækstministeren.

12 12 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP eksempel Atomkraft efter Fukushima-ulykken En 14 meter høj tsunami ramte 11. marts 2011 Japans kyst og slog et af landets store atomkraftværker ud med en regulær kernenedsmeltning og massivt radioaktivt udslip til følge. I forbindelse med det udløsende jordskælv blev tre reaktorer lukket ned af en kombination af manglende strøm til generatorer og nødgeneratorer og dermed nedbrud af alle kølesystemer. Undersøgelsen efter ulykken viste, at den blev udløst af en naturkatastrofe, men reelt forårsaget af mangeårig menneskeskabt og bevidst forsømmelse i tillæg til mangelfuldt statsligt opsyn mennesker måtte evakueres i en radius af 20 km. fra Fukushima. To år efter har hovedparten ikke kunnet vende hjem som følge af den radioaktive forurening, og myndighederne forventer, at så mange som 30 pct. ikke vil kunne vende hjem selv efter fem år. PBU har ikke haft aktier i TEPCO, der ejer Fukushimaværket. Ulykken har imidlertid bredere konsekvenser for atomkraftindustrien på verdensplan og dermed for investorer som PBU. Efter Fukushima har myndighederne i atomkraftproducerende lande taget fremtiden for atomkraft op til revision. Tyskland har annonceret udfasning af atomkraft i 2022, Italien har ved folkeafstemning med 94 pct. for besluttet ikke at genoptage atomkraft. Kina har forsinket godkendelsen af nye anlæg, og Frankrigs nye præsident foreslår en reduktion af bidraget fra atomkraft til Frankrigs energimix, og fremtiden for atomkraft er meget omdiskuteret i Japan. Det stiller med andre ord afgørende spørgsmålstegn ved, om atomkraft i fremtiden vil være en god investering, da der er klar forventning om skærpede sikkerhedskrav og krav til yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg samt til nye anlæg. F&C har i kølvandet på Fukushima-ulykken spurgt de 30 største producenter af atomkraft om deres sikkerhedsudstyr, sikkerhedsprocedurer, eventuelle svagheder i oprindelig konstruktion, muligheden for samtidig svigt i flere reaktorenheder, bestyrelsestilsyn, standarder for information til offentligheden m.v. Undersøgelsen er ledsaget af besøg hos EDF (Electricité de France, verdens største operatør af atomkraftværker), og F&C har videre planer om at følge op med specifikke råd til virksomhederne om bestyrelsens uafhængighed og bestyrelsens tilsyn med nuklear sikkerhed.

13 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 13 Partnerskabsprojekter PBU er involveret i partnerskabsprojekter med nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor det bredere sigte udover at skabe gode investeringsafkast er at bidrage til forbedring af erhvervsstrukturen og til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst og udvikling. En stor del af dette engagement ligger i de nye vækstlande, såkaldte emerging markets og lande, der står på spring til at blive vækstlande, også kaldet frontier markets. Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond målrettet små- og mellemstore unoterede virksomheder i Vietnam og Egypten. Fonden blev oprettet i samarbejde med Udenrigsministeriet (Danida) og andre danske pensionsselskaber og med teknisk assistance til at udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. Fonden har siden fået følgeskab af to yderligere fonde, som begge er etableret uden medvirken fra Danida. I 2012 har PBU øget sit investeringsmæssige engagement i nye vækstlande og i frontier markedets. PBU anvender de muligheder, der ligger i samarbejde med statslige investerings- og udviklingsaktører, når det passer ind i PBU s investeringsstrategi. PBU samarbejder med den statslige udviklingsbank IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) i IFU Investment Partners, som skal tilføre kapital til projekter med deltagelse af IFU og danske virksomheder. De enkelte projekter skal leve op til IFU s retningslinjer for social og miljømæssig ansvarlighed, og IFU er som PBU tilsluttet Global Compact. Derudover har PBU sammen med andre danske pensionsselskaber og den danske teknologivirksomhed Haldor Topsøe A/S etableret en fond, der skal finansiere kunstgødningsfabrikker. Investeringerne vil hovedsageligt blive foretaget i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for kunstgødning. Fx er landbrugets adgang til gødning afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning ventes at stige væsentligt som følge af tørke og befolkningstilvækst. Anlæggene vil anvende naturgas, som ellers bare vil blive brændt af til ingen nytte. Dermed er projekterne med til at bekæmpe et stort forureningsproblem. I Danish Microfinance Partners er PBU gået sammen med IFU og andre partnere om udvikling af mikro finansinstitutter i Indien, Østafrika og Sydamerika. PBU indskyder egenkapital og lånekapital i lovende mikrofinansinstitutter. Filosofien bag mikrofinans er at formidle små lån til private småentreprenører, som ofte er meget fattige mennesker, der ellers ikke har adgang til finansiering. Investeringssamarbejdet med Haldor Topsøe A/S passer godt ind i PBU's investeringsstrategi, og det er vores forventning, at de kommende års gødningsprojekter vil resultere i et fornuftigt afkast til pædagogerne, siger PBU's investeringsdirektør Morten Schou.

14 14 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer Bestyrelse og delegerede modtager hvert kvartal en status over PBU s implementering af samfundsansvar i investeringerne. Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med virksomheder i PBU s investeringsportefølje og de opnåede milepæle. PBU kommunikerer løbende via sin delegeretblog om etiske spørgsmål og hvordan, vi lever op til ansvaret som ansvarlig investor. Emner med særlig interesse for de delegerede gøres desuden til genstand for diskussion på delegeretmøder. I PBU s folder Investering med omtanke får du en introduktion til vores investeringsetiske grundlag og hvordan, vi arbejder med samfundsansvar i investeringerne. Du kan også læse om de etiske udfordringer, som investorer som PBU står over for i den globale økonomi og få et indblik i konkrete eksempler på resultater i dialogen med virksomheder om at forbedre deres sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Folderen kan hentes eller bestilles på pbu.dk. an du se en videopræsentation om de med ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om PBU s håndtering af social, etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne på vores hjemmeside: Investering med omtanke Investering med omtanke understøttes af Windows Media Player, Windows 7, Windows XP eller Mac OS X Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Telefon omslag.indd 1 22/11/

15 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 15 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering PBU deltager aktivt i netværk, der fokuserer på investorers og virksomheders samfundsansvar. Vi anser det for helt centralt at dele viden og erfaringer. Det Nordiske Global Compact Netværk er et regionalt netværk under FN Global Compact. Formålet med det regionale netværk er at fremme Global Compact. tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for nordiske Global Compact medlemmer. demonstrere god praksis. inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact s 10 principper. Der er omkring 150 medlemmer af det nordiske netværk. Dansif Danish Social Investment Forum er et netværksforum for professionelle investorer, råd givnings virksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU er aktiv i arrangementsudvalget. I 2012 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for følgende emner: Investering i Afrika muligheder og udfordringer Nye tendenser i de forventninger institutionelle investorer stilles overfor Internationale sanktioner og deres betydning for investorer PBU deltog derudover i Dansifs årlige undersøgelse af ansvarlige investeringer blandt de 50 største institutionelle investorer i Danmark. Rapporten konkluderede blandt andet, at 86 pct. af de 50 største investorer i Danmark repræsenterende 98 pct. af kapitalen under forvaltning har en politik for ansvarlige investeringer. Dette faktum illustrerer, at ansvarlige investeringer er blevet bredt accepteret blandt danske institutionelle investorer i de senere år.

16 16 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard Hellerup Telefon pbu.dk

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1 2014 Rapport om Samfundsansvar Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer 2 Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere