Rapport om Samfundsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Samfundsansvar"

Transkript

1 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Rapport om Samfundsansvar Håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

2 2 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Indhold Indhold 2 Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport 4 Om PBU 4 Udøvelse af samfundsansvar 5 - Aktivt ejerskab og engagement 6 - Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 11 - Partnerskabsprojekter 13 Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer 14 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering 15

3 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 3 Støtte til Global Compact Udøvelsen af aktivt ejerskab er et vigtigt element i ansvarliggørelsen af dansk lønmodtagerkapital. Og det er PBU s bidrag til en mere bæredygtig omverden. Som aktionær og mindretalsejer i virksomheder er det udfordrende at skabe forbedringer i virksomheders sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Og aktionærerne er da heldigvis ikke alene om at lægge pres på virksomheder og bevæge dem i en mere bæredygtig retning. Der er andre vigtige og indflydelsesrige interessenter, så som fagforeninger, civilsamfundsorganisationer, forbrugere, medier, medarbejdere mm. Fagforeninger og civilsamfundsorganisationer er gode til at identificere og kanalisere lokalsamfundets bekymringer og klager videre til en bredere offentlighed, herunder til investorerne. Herefter er det investorernes opgave at undersøge og berigtige sager, vurdere om de skal belyses yderligere og afgøre, om der er grundlag for at tage sagen op i en fortrolig dialog med virksomhedens ejere og ledere. Der er mange eksempler på, at ikke-bæredygtig virksomhedsadfærd bringes frem i lyset af civilsamfundsorganisationer. Det sker sideløbende med, at investorer som PBU selv overvåger sin investeringsportefølje og i samarbejde med andre pensionsselskaber selvstændigt tager emner op. PBU støtter sig i dette arbejde på FN Global Compact og dets ti principper for beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Vi mener, at de ti principper i FN s Global Compact udgør en velegnet målestok for evaluering af de virksomheder, som pædagogernes opsparing er investeret i. Princippernes særlige værdi består i, at de bygger på internationalt anerkendte normer og konventioner og på den måde bygger bro mellem verdensdele med vidt forskelligt udviklingsniveau og socioøkonomiske forudsætninger. PBU vil fortsat aktivt bakke op omkring Global Compact og sikre, at Global Compacts principper er en integreret del af PBU s investeringsvirksomhed. God læsning Venlig hilsen Leif Brask-Rasmussen Adm. direktør

4 4 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om denne rapport PBU er som tværgående pensionskasse og institutionel investor lovmæssigt forpligtet til at redegøre for mål og resultater for samfundsansvar. PBU har valgt at rapportere i form af vores årlige Communication on Progress (CoP) rapport til FN s Global Compact. Rapport om Samfundsansvar 2012 giver et overblik over de fremskridt, som PBU har gjort med at integrere Global Compact s 10 principper i virksomheden. Rapporten dækker perioden januar til december Rapporteringen handler om PBU s investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste forretningsområde i relation til varetagelsen af samfundsansvar. Det er vores ambition at give et retvisende billede af vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret med i investeringsvirksomheden. Rapporten er et supplement til den løbende rapportering, som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBU, og som vi deler med PBU s medlemmer på vores hjemmeside. Om PBU Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU, er en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) og KL (Kommunernes Landsforening). PBU har aktiver for ca. 45 mia. kr. og investerer årligt 2,5 mia. kr. i ny kapital. PBU investerer i primært aktier, obligationer og ejen domme. Kapital forvaltning og sammensætning af investerings porteføljen er lagt ud til eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet. Du kan læse mere om PBU s administration og organisation, samt hvordan året er gået i Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse 2012, som findes på vores hjemmeside pbu.dk. PBU har været medlem af FN s Global Compact siden 2007, og Global Compact udgør grundlaget for PBU s varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen omkring vores investeringsetiske retningslinjer. Denne fremskridtsrapport giver en status over PBU s mål og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 principper. Rapporten findes på PBU s hjemmeside pbu.dk og på Global Compact s hjemmeside globalcompact.org

5 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 5 Udøvelse af samfundsansvar Det er PBU s mål at forrente medlemmernes pensionsopsparing bedst muligt og at sikre opsparingens værdi, uden at det sker på bekostning af vores forpligtelser som ansvarlig investor. Vi tror på, at der er en positiv sammenhæng mellem de virksomheder, som driver en fremtidsrettet og bæredygtig forretning og virksomheder, som er i stand til at give et godt afkast. Flere undersøgelser bekræfter denne sammenhæng. Men det kan ikke deraf udledes, om det skyldes, at højnelsen af sociale, etiske og miljømæssige standarder medfører en positiv forskel på afkastet. Eller om det betyder, at virksomheder, der i forvejen gør det godt, også gør det godt i forhold til bæredygtighed. Der påhviler derfor PBU og andre investorer et ansvar for at forbedre bundniveauet for alle virksomheders bæredygtighedsstandarder men samtidig at forbedre best practice, så efternølerne kan lære af de førende virksomheder. PBU overvåger løbende sin investeringsportefølje for at vurdere, om virksomheder bryder lovgivning eller internationale konventioner og for at vurdere hvilke virksomheder, som har et dårligt beredskab til at håndtere udfordringerne på det sociale, etiske og miljømæssige område. I det arbejde har PBU fokus på at påvirke virksomhedernes adfærd og forbedre deres standarder. Rollen som ansvarlig investor betyder, at PBU er forpligtet til at respektere fundamentale menneske rettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det omgivende miljø og de mennesker, som bor i områder, der er påvirket af virksomheder og andre investeringsaktiviteter, hvor PBU er involveret. Spredningen på små ejerandele i mange investeringsenheder er afspejlet i den måde, som PBU arbejder med sit samfundsansvar: Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores relation til eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere, fordi det udgør et internationalt og universelt grundlag, som opnår stadig større opbakning. Mere end 6000 virksomheder på globalt plan er tilsluttet Global Compact. Vi har valgt at samarbejde med andre pensionskasser for at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores stemme gældende i forhold til virksomheder. Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på aktier i børsnoterede virksomheder og på virksomhedsobligationer.

6 6 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om Global Compact Global Compact indebærer, at virksomheder støtter og implementerer et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. De fire indsatsområder er formuleret i 10 principper, som man kan læse mere om på Global Compact s hjemmeside unglobalcompact.org Aktivt ejerskab og engagement PBU s bestyrelse sikrer sig, at der investeres samfunds ansvarligt. PBU samarbejder med det engelske investeringsselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) i dialogen med virksomheder og udøvelsen af PBU s aktive ejerskab. F&C rapporterer til PBU om virksomhedernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Dialog og engagement PBU s mål med aktivt ejerskab og engagement er at nedbringe de investeringsmæssige risici og skærpe selskabernes fokus på social ansvarlighed. I 2012 var F&C Investments i dialog med 299 virksomheder i PBU s portefølje inden for områderne: Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring og biodiversitet Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption, gennemsigtighed og forretningsetik Dialogen har skabt resultater i form af 116 milepæle, hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret adfærd. Samarbejdet indebærer, at F&C Investments fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i PBU s aktie- og virksomheds obligationsportefølje. rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, verserende sager og fremskridt i dialogen med virksomheder. stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på vegne af PBU.

7 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 7 Dialogen fordelte sig på følgende sektorer 17 pct. Finansiel virksomhed 14 pct. Forbrugsgoder 14 pct. Olie & gas 12 pct. Forbrugerservices 11 pct. Råvarer 10 pct. Industri 8 pct. Sundhed 6 pct. Teknologi 6 pct. Forsyningsvirksomhed 2 pct. Telekommunikation Spredningen på engagementområder var som følger: 22 pct. Bæredygtighedspct. ledelse & rapportering 16 pct. Klimaforandring 16 pct. Økosystemledelse 13 pct. Forretningsetik 13 pct. God selskabsledelse 7 pct. Arbejdsstandarder 5 pct. Menneskerettigheder 5 pct. Miljøledelse 3 pct. Sundhed Stemmeafgivning og samarbejde med andre institutionelle investorer Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes ledelse og løbende drift. I 2012 har PBU taget aktivt stilling til et stort antal forslag på virksomheders generalforsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes risici og fremtidige evne til at skabe værdi og overskud. I knap 76 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens ledelse og i 24 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og bestyrelsesmedlemmer, honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer og udvidelse af virksomhedens kapital. Endelig er der grund til at fæstne sig ved, at forslag fra aktionærerne udgør 8 pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomhedernes ledelse.

8 8 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Strategi for ansvarlige investeringer PBU s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab og engagement. Det er PBU s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, hvori vi investerer. Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt redskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere og forebygge ulykker og risici. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter. Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske som en sidste udvej efter beslutning i PBU s bestyrelse. PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores investeringer, og opdaterer løbende lister over aktieinvesteringer på hjemmesiden. Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på generalforsamlingerne, hører under området god selskabsledelse. Der er dog en stigende tendens til, at forslag falder indenfor sociale, etiske og miljømæssige områder, hvor det typisk er aktionærerne, som fremsætter forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse imod og skærper dermed den indsats, som aktionærer forventer af virksomhederne. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og honorering af ledelsen anvendes desuden som en alternativ måde at udtrykke tillid eller manglende tillid til ledelsens håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold. Årsager til at stemme imod ledelsen 57 pct. Direktører & bestyrelser 18 pct. Løn & honorarer 12 pct. Kapital 8 pct. Aktionærforslag 5 pct. Andre PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber og på virksomheder, der udsteder virksomhedsobligationer. PBU s interne arbejdsgruppe for investeringsetik mødes jævnligt for at diskutere udmøntning af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller virksomhedsforhold. I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præget diskussionerne i 2012.

9 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 9 Honorering af virksomhedens ledelse Aktionærernes pres på virksomhederne for at dæmpe løn- og bonusbetalinger i kølvandet på finanskrisen er blevet opretholdt. Aktionærerne stiller fortsat krav om, at den fremtidige honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer skal være tættere knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en årrække og ikke som det sås før finanskrisen til en stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsigtede resultater. Desværre er der fortsat mange virksomheder, herunder også banker, hvor krav om at skære ned på eksorbitante bonusser, aktieoptioner og gyldne aftrædelsesordninger ikke er blevet tilstrækkeligt imødekommet. Af samme årsag så vi derfor igen i 2012 et usædvanligt stort antal generalforsamlinger, hvor aktionærer, herunder PBU, stemte imod genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Der er en tydelig tendens til, at aktionærerne gør brug af deres vejledende stemme om niveauet for og sammensætningen af honorarer. Mange virksomheder indfører den vejledende stemme frivilligt, og i lande som USA og England er det gjort til et krav til alle børsnoterede virksomheder. Fabrikssikkerhed og arbejdsmiljø I løbet af 2012 har der været fornyet fokus på dårlig brandsikkerhed og dårligt arbejdsmiljø på fabrikker i produktionscentre i udviklingslandene. Navnlig tekstilindustrien i Bangladesh, som er verdens næststørste eksportør af tekstiler efter Kina, har haft flere fabriksbrande som følge af utilstrækkelig brandsikkerhed. Helt galt gik det, da 116 ansatte på en tekstilfabrik indebrændte. Fabrikken leverer tekstiler til kendte vestlige mærkevareproducenter. Tekstilindustrien i Bangladesh er desuden ofte i centrum for kritik, fordi arbejdslønningerne er lave og arbejdsmiljøet er kritisabelt, hvilket fører til hyppige og voldelige arbejdskonflikter. Anklagen rettes imod de store vestlige producenter af mærker, som er velkendte for forbrugerne i USA og Europa. Kritikerne kræver, at producenterne skal betale for at forbedre arbejdsmiljøstandarderne, hvilket de hidtil har modsat sig med henvisning til, at det er statens ansvar at føre tilsyn og sikre, at Bangladesh lovgivning overholdes. I manglen på statslig kontrol gennemfører de vestlige producenter egne fabriksinspektioner, men den samlede indsats er utilstrækkelig. PBU er optaget af, at tekstilproducenterne i dialog med Bangladesh regering øger mindstelønnen og tager fælles ansvar for at investere i arbejdsmiljø- og brandsikkerhed. Skifergas I rapporten for 2011 omtaltes, hvordan nye forekomster af olie og gas udvindes i områder og under forhold, som gør det dyrere og teknisk mere krævende at hive ressourcerne op. Samtidig indebærer de ukonventionelle udvindinger i dybhavsområder, i arktiske områder, oliesand, skifergas og skiferolie, at de sociale og miljømæssige belastninger er større end ved konventionel udvinding. Navnlig udvindingen af skifergas har været meget omdiskuteret i Høje priser på energi har gjort det fordelagtigt at udvinde store forekomster af skifergas. Særligt i USA er der en voldsom vækst i udvindingen af skifergas. Gassen ligger i skiferformationer langt nede i undergrunden, og det kræver en kombination af stort vandtryk, sand og kemikalier at udvinde den. De miljømæssige

10 10 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP omkostninger kan være betydelige, hvis ikke det gøres forsvarligt. Boringer i USA har ført til mange naboklager og både nationale og lokale retssager. Denne usikkerhed har ført til indførelse af moratorier imod nye boringer i fx Frankrig og Bulgarien og til krav om øget regulering fra myndighederne. Også i Danmark er der to steder i landet sat forsøg i gang for at afprøve udvindingsmulighederne. USA er den største producent af skifergas med en forventet vækst i den indenlandske produktion på 14 pct. til en forventet produktion, der udgør 45 pct. i Det amerikanske energiagentur EIA vurderer, at reserverne på verdensplan udgør 6,6 billioner m³, hvilket udgør en vækst i de totale gasressourcer på over 40 pct. Det er på mange måder lovende som erstatning for kul og, påstås det, en markant energikilde, der kan bidrage til overgangen til mindre CO² intensive energikilder, men det er også en potentielt både socialt og miljømæssigt risikabel industri. F&C Investments gennemfører på vegne af PBU og andre pensionskasser en løbende dialog med de mange olieog gasselskaber, der er involveret. I dialogen lægges der vægt på at udvikle bedst mulig praksis og at vurdere de samlede miljømæssige omkostninger, der tager højde for øgede omkostninger ved efterlevelse af reguleringen. Målet for PBU er, at udvindingen samlet set skal være både økonomisk rentabel og bæredygtig. Elektronikindustriens leverandøransvar Den kritiske dialog med virksomheder er ofte en langvarig proces. Det illustreres af vedvarende rapporter om dårlige arbejdsforhold hos elektronikgiganten Apple s hovedleverandør i Kina virksomheden Foxconn der samler de populære Apple-elektronikprodukter Ipad og Iphone. Foxconn ejet af taiwanesiske Hon Hai Precision Industry er Apples største leverandør og samtidig Kinas største private arbejdsgiver med 1,2 mio. ansatte fordelt på 22 produktions steder i Kina. Den største fabrik ligger i Shenzhen og beskæftiger over ansatte i alderen typisk mellem år. Mange af de ansatte bor og lever på fabriksområdet. Foxconn er verdens største elektronikproducent og samler anslået 40 pct. af alle smartphones, computere og anden forbrugerelektronik. Udover Apple er store kunder Nokia, Hewlett Packard og Motorola. Apple og Foxconn har traditionelt set været tillukkede virksomheder, der ikke har delt information om arbejdsmiljø med omverdenen. F&C har af flere omgange på vegne af blandt andre PBU stemt imod ledelsen i Foxconn s moderselskab Hon Hai og haft adskillige møder med Apples ansvarlige for leverandørstyring og presset på for at opnå større indsigt i arbejdsmiljøforholdene på Apple s leverandørfabrikker. Resultaterne af dialogen har været blandede. På den positive front har Apple som følge af pres fra omverdenen, herunder F&C: Forbedret sin rapportering Tilladt uafhængige kontroller af fabriksforhold hos leverandører Støttet leverandørers lønforbedringer

11 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 11 Billedet er fra et af de solcellepark-projekter i Sydeuropa, hvor PBU deltager. Trods fremskridt i åbenheden er der grund til at fortsætte den kritiske dialog, og virksomheden vil indgå på listen over prioriterede virksomheder i Apple er ikke alene om at blive kritiseret. Kritikken går igen i forhold til mange andre af de store elektronik- og IT-producenter, som har leverandørfabrikker i Kina, Sydkorea, Malaysia, Taiwan mm. Statsobligationer I 2012 blev der rejst tvivl, om hvorvidt investorer ved at investere i statsobligationer uden medvidende og uden forsæt bidrager til krænkelse af friheds- og menneskerettigheder i lande, hvor der kan siges at være undertrykkende og autoritære regimer. Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi udgør et vigtigt supplement til PBU s investeringer. Det fylder omkring 2 pct. af vores samlede investeringer, og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige afkast, og som følge deraf kan vokse i omfang. Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi og vindenergi. Usikkerheden opstår, fordi regeringerne i de pågældende lande har råderetten over anvendelsen af de lån som de får i kraft af udenlandske investorers køb af statsobligationer og fordi det er svært at spore brugen af pengene, der kan være med til at understøtte korrupte og undertrykkende regimer. Det har givet anledning til drøftelser i den danske pensionsbranche og til indgåelse af en aftale med regeringen om større åbenhed i investeringer i kontroversielle lande. PBU diskuterer aktuelt håndteringen med vores forvaltere og vil ved udformning af vores etiske retningslinjer lytte til den vejledning, som Rådet for Samfundsansvar er blevet bedt om at udarbejde af Erhvervs- og Vækstministeren.

12 12 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP eksempel Atomkraft efter Fukushima-ulykken En 14 meter høj tsunami ramte 11. marts 2011 Japans kyst og slog et af landets store atomkraftværker ud med en regulær kernenedsmeltning og massivt radioaktivt udslip til følge. I forbindelse med det udløsende jordskælv blev tre reaktorer lukket ned af en kombination af manglende strøm til generatorer og nødgeneratorer og dermed nedbrud af alle kølesystemer. Undersøgelsen efter ulykken viste, at den blev udløst af en naturkatastrofe, men reelt forårsaget af mangeårig menneskeskabt og bevidst forsømmelse i tillæg til mangelfuldt statsligt opsyn mennesker måtte evakueres i en radius af 20 km. fra Fukushima. To år efter har hovedparten ikke kunnet vende hjem som følge af den radioaktive forurening, og myndighederne forventer, at så mange som 30 pct. ikke vil kunne vende hjem selv efter fem år. PBU har ikke haft aktier i TEPCO, der ejer Fukushimaværket. Ulykken har imidlertid bredere konsekvenser for atomkraftindustrien på verdensplan og dermed for investorer som PBU. Efter Fukushima har myndighederne i atomkraftproducerende lande taget fremtiden for atomkraft op til revision. Tyskland har annonceret udfasning af atomkraft i 2022, Italien har ved folkeafstemning med 94 pct. for besluttet ikke at genoptage atomkraft. Kina har forsinket godkendelsen af nye anlæg, og Frankrigs nye præsident foreslår en reduktion af bidraget fra atomkraft til Frankrigs energimix, og fremtiden for atomkraft er meget omdiskuteret i Japan. Det stiller med andre ord afgørende spørgsmålstegn ved, om atomkraft i fremtiden vil være en god investering, da der er klar forventning om skærpede sikkerhedskrav og krav til yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg samt til nye anlæg. F&C har i kølvandet på Fukushima-ulykken spurgt de 30 største producenter af atomkraft om deres sikkerhedsudstyr, sikkerhedsprocedurer, eventuelle svagheder i oprindelig konstruktion, muligheden for samtidig svigt i flere reaktorenheder, bestyrelsestilsyn, standarder for information til offentligheden m.v. Undersøgelsen er ledsaget af besøg hos EDF (Electricité de France, verdens største operatør af atomkraftværker), og F&C har videre planer om at følge op med specifikke råd til virksomhederne om bestyrelsens uafhængighed og bestyrelsens tilsyn med nuklear sikkerhed.

13 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 13 Partnerskabsprojekter PBU er involveret i partnerskabsprojekter med nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor det bredere sigte udover at skabe gode investeringsafkast er at bidrage til forbedring af erhvervsstrukturen og til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst og udvikling. En stor del af dette engagement ligger i de nye vækstlande, såkaldte emerging markets og lande, der står på spring til at blive vækstlande, også kaldet frontier markets. Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond målrettet små- og mellemstore unoterede virksomheder i Vietnam og Egypten. Fonden blev oprettet i samarbejde med Udenrigsministeriet (Danida) og andre danske pensionsselskaber og med teknisk assistance til at udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. Fonden har siden fået følgeskab af to yderligere fonde, som begge er etableret uden medvirken fra Danida. I 2012 har PBU øget sit investeringsmæssige engagement i nye vækstlande og i frontier markedets. PBU anvender de muligheder, der ligger i samarbejde med statslige investerings- og udviklingsaktører, når det passer ind i PBU s investeringsstrategi. PBU samarbejder med den statslige udviklingsbank IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) i IFU Investment Partners, som skal tilføre kapital til projekter med deltagelse af IFU og danske virksomheder. De enkelte projekter skal leve op til IFU s retningslinjer for social og miljømæssig ansvarlighed, og IFU er som PBU tilsluttet Global Compact. Derudover har PBU sammen med andre danske pensionsselskaber og den danske teknologivirksomhed Haldor Topsøe A/S etableret en fond, der skal finansiere kunstgødningsfabrikker. Investeringerne vil hovedsageligt blive foretaget i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for kunstgødning. Fx er landbrugets adgang til gødning afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning ventes at stige væsentligt som følge af tørke og befolkningstilvækst. Anlæggene vil anvende naturgas, som ellers bare vil blive brændt af til ingen nytte. Dermed er projekterne med til at bekæmpe et stort forureningsproblem. I Danish Microfinance Partners er PBU gået sammen med IFU og andre partnere om udvikling af mikro finansinstitutter i Indien, Østafrika og Sydamerika. PBU indskyder egenkapital og lånekapital i lovende mikrofinansinstitutter. Filosofien bag mikrofinans er at formidle små lån til private småentreprenører, som ofte er meget fattige mennesker, der ellers ikke har adgang til finansiering. Investeringssamarbejdet med Haldor Topsøe A/S passer godt ind i PBU's investeringsstrategi, og det er vores forventning, at de kommende års gødningsprojekter vil resultere i et fornuftigt afkast til pædagogerne, siger PBU's investeringsdirektør Morten Schou.

14 14 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer Bestyrelse og delegerede modtager hvert kvartal en status over PBU s implementering af samfundsansvar i investeringerne. Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med virksomheder i PBU s investeringsportefølje og de opnåede milepæle. PBU kommunikerer løbende via sin delegeretblog om etiske spørgsmål og hvordan, vi lever op til ansvaret som ansvarlig investor. Emner med særlig interesse for de delegerede gøres desuden til genstand for diskussion på delegeretmøder. I PBU s folder Investering med omtanke får du en introduktion til vores investeringsetiske grundlag og hvordan, vi arbejder med samfundsansvar i investeringerne. Du kan også læse om de etiske udfordringer, som investorer som PBU står over for i den globale økonomi og få et indblik i konkrete eksempler på resultater i dialogen med virksomheder om at forbedre deres sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Folderen kan hentes eller bestilles på pbu.dk. an du se en videopræsentation om de med ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om PBU s håndtering af social, etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne på vores hjemmeside: Investering med omtanke Investering med omtanke understøttes af Windows Media Player, Windows 7, Windows XP eller Mac OS X Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Telefon omslag.indd 1 22/11/

15 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 15 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering PBU deltager aktivt i netværk, der fokuserer på investorers og virksomheders samfundsansvar. Vi anser det for helt centralt at dele viden og erfaringer. Det Nordiske Global Compact Netværk er et regionalt netværk under FN Global Compact. Formålet med det regionale netværk er at fremme Global Compact. tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for nordiske Global Compact medlemmer. demonstrere god praksis. inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact s 10 principper. Der er omkring 150 medlemmer af det nordiske netværk. Dansif Danish Social Investment Forum er et netværksforum for professionelle investorer, råd givnings virksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU er aktiv i arrangementsudvalget. I 2012 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for følgende emner: Investering i Afrika muligheder og udfordringer Nye tendenser i de forventninger institutionelle investorer stilles overfor Internationale sanktioner og deres betydning for investorer PBU deltog derudover i Dansifs årlige undersøgelse af ansvarlige investeringer blandt de 50 største institutionelle investorer i Danmark. Rapporten konkluderede blandt andet, at 86 pct. af de 50 største investorer i Danmark repræsenterende 98 pct. af kapitalen under forvaltning har en politik for ansvarlige investeringer. Dette faktum illustrerer, at ansvarlige investeringer er blevet bredt accepteret blandt danske institutionelle investorer i de senere år.

16 16 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard Hellerup Telefon pbu.dk

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 ÅRSSKRIFT 2O1O AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 WWW.AXCEL.DK DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR. 2 6 24 NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI 14 12 AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB M E R K U R A N D E L S K A S S E ÅRSRAPPORT 2014 BERETNING & REGNSKAB 02 ÅRSRAPPORT 2014 MERKUR ANDELSKASSE MERKUR ANDELSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 03 HOVEDAKTIVITET Merkur Andelskasses hovedaktivitet er at

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere