MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren er læge ved en privatklinik i Hesse, hvor han skal arbejde i 24-timers skift. Som begrundelse for dette krav henviser hans arbejdsgiver til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som gælder for kommunale hospitaler, men ikke for privatklinikker. Andrageren vil gerne vide, om dette er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni "I. Andragendet Andrageren anfører, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers skift. Ifølge andrageren henviser arbejdsgiveren til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem repræsentanter for lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som er vedtaget i Hesse og gælder for kommunale hospitaler. CM\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 Andrageren spørger, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1. II. Kommissionens bemærkninger Kommissionen kan ikke råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister mellem private personer. Kommissionen er i højere grad bekymret over, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som nævnes af andrageren, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. Fællesskabsrettens krav I arbejdstidsdirektivets artikel 3 fastslås, at "Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode.". Denne bestemmelse indeholder imidlertid en række undtagelser f.eks. artikel 17, stk. 3, (for aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser, herunder modtagelse, behandling og pleje af patienter), artikel 17, stk. 4, (skifteholdsarbejde) og artikel 18 (kollektive overenskomster). Det fremgår heraf, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige fra kravet om de 11 timers hvile ved arbejde i 24-timers skift på arbejdspladsen 2, dette gælder også for det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Disse undtagelser gælder imidlertid kun, hvis en række betingelser er opfyldt. For det første fremgår det klart af direktivet 3, at den pågældende arbejdstager i dette tilfælde skal ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af I dette svar antages det, at 24 timers skiftet foregår på arbejdspladsen. Hvis dette er tilfældet, skal hele vagtperioder i henhold til EF-domstolens domme betragtes som arbejdstid. ("Vagtperiode på arbejdspladsen" anvendes her for det tidsrum, hvori arbejdstageren er forpligtet til stå til rådighed på sin arbejdsplads for på foranledning af arbejdsgiveren at udføre sin beskæftigelse eller sine opgaver.). Hvis andrageren henviser til et 24 timers skift, hvor det kræves, at arbejdstageren står til rådighed i sit eget hjem, indtil pågældende tilkaldes, kan holdningen imidlertid være en anden. EF-domstolen fastslog i SIMAP (sag C-303/98), at i dette tilfælde skal kun den tid, der faktisk bruges på udførelsen af opgaver, betragtes som arbejdstid. 3 Undtagen i de særlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt at yde tilsvarende kompenserende hvileperiode. I disse tilfælde skal den pågældende arbejdstager stadig ydes anden passende beskyttelse. Se artikel 17, stk. 2, og 18. Vi antager, at andrageren ikke er en "selvstændig erhvervsdrivende" i henhold til direktivets artikel 17, stk. 1. PE v /8 CM\ doc

3 For det andet angik EF-domstolens vurderinger i Jaeger-sagen tilfælde, hvor lægerne skulle arbejde på arbejdspladsen i mere end 30 timer ad gangen (fordi vagtperioden 1 på arbejdspladsen fulgte umiddelbart efter den normale arbejdstid). Domstolen bemærkede, at for at komme i betragtning til undtagelserne skal den tilsvarende kompenserende hvileperiode (for den manglende daglige minimumshvileperiode) ydes "på tidspunkter, der følger umiddelbart efter de tilsvarende arbejdsperioder" 2. Desuden kan nedsættelsen af den daglige hvileperiode på 11 sammenhængende timer ikke føre til, at den maksimale ugentlige arbejdstid, der er fastsat i direktivets artikel 6 (48 timer i gennemsnit), overskrides derved. For det tredje fremgår det i mere generelle vendinger af EF-domstolens domme, som f.eks. SIMAP, Pfeiffer, Jaeger og Dellas, at arbejdstidsdirektivet skal fortolkes på baggrund af det primære mål, som er at beskytte arbejdstagerens sundhed og sikkerhed. Således skal der i forbindelse med overvejelser om brug af direktivets undtagelser også tages hensyn til virkninger for den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed. Der skal tages højde for de udførte aktiviteters virkning, herunder de potentielle og akkumulerede langsigtede virkninger, for sundheden og sikkerheden, hvis arbejdstageren jævnligt eller i en længere periode forsømmer minimumshvileperioden. EF-Domstolen har i forbindelse med f.eks. Jaeger-sagen fastslået, at direktivet skal fortolkes på baggrund af målsætningen, som er at beskytte sundheden og sikkerheden, og indebærer derfor (også i forbindelse med fravigelse fra minimumshvileperioden) et krav om "passende hvileperioder, der ikke blot skal være effektive i den forstand, at de berørte personer får mulighed for at komme over den træthed, som deres arbejde afstedkommer, men som også skal være af præventiv karakter, således at risikoen for forringelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, som kontinuerlige arbejdsperioder uden nødvendig hvile kan indebære, nedsættes så meget som muligt" 3. EF-Domstolen har fastslået, at med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed "skal der derfor som hovedregel være en stadig vekslen mellem arbejdsperioder og hvileperioder", og det tilføjes, at dette krav "gør sig i endnu højere grad gældende, når den normale daglige arbejdstid under fravigelse af hovedreglen forlænges med udførelse af en vagttjeneste" 4. Domstolen har desuden fastslået, at undtagelser i direktivets artikel 17 "skal fortolkes således, at deres rækkevidde begrænses til det, der er strengt nødvendigt for at varetage de interesser, som disse undtagelser giver adgang til at beskytte." 5. I overensstemmelse hermed er det muligt, at 24-timers skift på et hospital hører under undtagelserne i arbejdstidsdirektivet forudsat, at en række betingelser er opfyldt, herunder at der inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de 1 Se fodnote 2 ovenfor. 2 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 103 i dommen. 3 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 92 i dommen. 4 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 77 i dommen. 5 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 89 i dommen. CM\ doc 3/8 PE v03-00

4 manglende timer i minimumshvileperioden. I hvor vid udstrækning, disse betingelser opfyldes, afhænger af en række forhold. Herunder ordninger i forbindelse med ydelse af den tilsvarende kompenserende hvileperiode, tidshorisont, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). National lovgivning og fælles overenskomster i den offentlige sektor Andrageren henviser til Arbeitszeitgesetz (AZG) eller arbejdstidsdirektivet fra 1994 og til en fælles overenskomst, som er indgået mellem hospitalslægerne og de offentlige myndigheder ("Tarifvertrag- Ärzte/VKA"). I overensstemmelse med artikel 5 i Arbeitszeitgesetz, som sidst blev ændret i 2006, har en arbejdstager ret til uafbrudt hvile i mindst 11 timer efter en dags arbejde. På hospitaler og i forbindelse med andre specifikke aktiviteter kan denne hvileperiode reduceres til ikke mindre en 10 timer forudsat, at der inden for en måned ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. I henhold til artikel 7 i AZG kan den daglige hvileperiode reduceres til ikke mindre end ni timer, forudsat at dette sker i overensstemmelse med en fælles overenskomst, at det kræves i forbindelse med arbejdets karakter, og at der ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. Artikel 7(2a) i AZG tillader tilsyneladende en fravigelse fra den daglige minimumshvileperiode uden kravet om tilsvarende kompenserende hvileperioder ("ohne Ausgleich"), hvis der i en fælles overenskomst 1 gives mulighed for at forlænge den daglige arbejdstid, og arbejdet ofte indebærer omfattende vagtperioder på arbejdspladsen (Arbeitsbereitschaft og/eller Bereitschaftsdienst). I AZG fremgår det, at der i disse tilfælde skal etableres særlige regler for at beskytte arbejdstagerens sundhed, og at arbejdstageren, hvis arbejdsdagen overskrides med 12 timer, skal ydes en fortløbende hvileperiode på mindst 11 timer, straks når arbejdet er fuldendt. Der er imidlertid tvivl om, der i denne bestemmelse menes tilsvarende kompenserende hvileperiode, som krævet i direktivet. Den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, er sandsynligvis overenskomsten TV-Ärzte/VKA af 17. august 2006, som er indgået mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere VKA. Kommissionen kan ikke kommentere anvendeligheden af denne fælles overenskomst under national lovgivning i forbindelse med andragerens situation. I henhold til TV-Ärzte/VKA er der mulighed for at fravige Arbeitszeitgesetz vha. en 1 Eller, hvis den kollektive overenskomst giver mulighed for det, en bedriftsoverenskomst (Betriebsvereinbarung) eller en tjenesteaftale (Dienstvereinbarung). PE v /8 CM\ doc

5 bedriftsoverenskomst eller en tjenesteaftale (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) i situationer med akutte behov og inden for de grænser, der fastlægges i artikel 7 i AZG. Ifølge artikel 10(2) TV-Ärzte/VKA kan den daglige arbejdstid udvides fra otte og op til 24 timer (ved fravigelse fra minimumshvileperioden i overensstemmelse med artikel 5 AZG) under forudsætning af, at: - mindst det tidsrum, der overskrider de otte timer, er en vagtperiode (Bereitschaftsdienst) - parterne først har forsøgt at udarbejde alternative arbejdsskemaer - der er foretaget en stressanalyse - der efter denne analyse træffes foranstaltninger til beskyttelse af den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed - den ugentlige arbejdstid ikke i gennemsnit overskrider 60 timer 1 (her henvises til en udvidelse af den ugentlige arbejdstid i overensstemmelse med det individuelle fravalg, som nævnes i andre bestemmelser i den fælles overenskomst). Det fremgår imidlertid ikke tydeligt, hvorvidt der i denne situation kræves en tilsvarende kompenserende hvileperiode og heller ikke, inden for hvilket tidsrum denne i så fald skal ydes. III. Konklusioner I henhold til arbejdstidsdirektivet 2003/88/EF skal der ydes en daglig minimumshvileperiode på 11 timer i træk for hver 24-timers periode. Det fremgår imidlertid, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige dette krav ved arbejde i 24-timers kontinuerlig skift på arbejdspladsen, dette gælder også det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Sådanne fravigelser skal opfylde en række betingelser, herunder den betingelse at arbejdstagere, som forsømmer en del af eller hele minimumshvileperioden, inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de manglende timer i minimumshvileperioden (undtagen i usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt). Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, giver mulighed for at fravige fra minimumshvileperioden, hvilket betyder, at en hospitalslæge kan blive bedt om at arbejde i 24-timers skift. Disse undtagelser er muligvis ikke fuldt overensstemmende med kravene i arbejdstidsdirektivet, som det fremgår ovenfor. Kommissionen har allerede modtaget adskillige klager i denne henseende og følger situationen tæt. Den forbeholder sig retten til at træffe supplerende foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med yderligere korrespondance med de nationale myndigheder." 1 I nogle tilfælde 66 timer. CM\ doc 5/8 PE v03-00

6 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september "Kommissionen sendte i maj 2008 en meddelelse om andragendet med en detaljeret retlig analyse. Denne supplerende meddelelse omhandler kun de yderligere elementer, der er fremkommet som følge af de supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte til Parlamentet i januar 2009 og juni For at opsummere har andrageren allerede anført, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers-skift. Ifølge andrageren henviser hans arbejdsgiver i denne sammenhæng til den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst for den offentlige sektor, som gælder for kommunale hospitaler i Hesse, men ikke for privatklinikker. Andrageren ønsker at vide, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1 I Kommissionens meddelelse fra maj 2008 blev det understreget, at Kommissionen ikke kan råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister om arbejdsforhold mellem privatpersoner. Kommissionen er i højere grad optaget af, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som andrageren henviser til, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. I meddelelsen blev de relevante krav i arbejdstidsdirektivet samt de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst, som andrageren henviser til, klarlagt. I meddelelsen konkluderedes det, at det i princippet, i henhold til arbejdstidsdirektivet, er lovligt at arbejde i 24-timers-skift, hvor dette er fastsat i den nationale lovgivning eller fælles overenskomster, ved fastsættelse af en undtagelse fra direktivets krav om daglige minimumshvileperioder. Sådanne undtagelser skal dog opfylde en række krav, herunder kravet om ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder inden for et passende tidsrum. Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst, som nævnes af andrageren, giver mulighed for at fastsætte en sådan undtagelse, men det fremgår ikke tydeligt, om undtagelsen fuldt ud opfylder kravene i fællesskabsretten. Dette vil afhænge af faktorer, som f.eks. ordningerne for ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder, tidspunkter herfor, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse langvarige skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). Andrageren forelagde supplerende oplysninger om sagen i skrivelserne fra januar 2009 og juni I skrivelsen fra januar 2009 klarlægges rammerne for andragerens arbejdsforhold. Andrageren anfører, at arbejdsforholdene er underlagt kravene i "Betriebsvereinbarung" (overenskomst mellem samarbejdsudvalget og arbejdspladsens ledelse), hvori der er inkluderet nogle bestemmelser fra den fælles overenskomst, "TV-Ärzte/VKA", som andrageren henviser til, men ikke bestemmelser om overtid og natarbejde. (Bestemmelserne i TV-Ärzte/VKA, som ifølge andrageren skulle være inkluderet i Betriebsvereinbarung, omfatter en bestemmelse, 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af PE v /8 CM\ doc

7 der giver mulighed for at fastsætte en undtagelse i henhold til direktivets artikel 22, hvis den pågældende arbejdstager giver sit samtykke til at påtage sig yderligere arbejdstimer). Andrageren ønskede at vide, hvorvidt en sådan overenskomst, som efter dennes opfattelse ikke beskytter arbejdstagernes rettigheder i tilstrækkelig grad, kunne indgås af samarbejdsudvalget i henhold til den tyske lov om medarbejderrepræsentation. Med skrivelsen fra juni 2009 følger et svar til andrageren fra dennes arbejdsgiver. I henhold til dette svar gav andrageren i april 2009 sit skriftlige samtykke i henhold til 7 i "Arbeitszeitgesetz" (AZG) til at arbejde flere daglige og ugentlige timer. Han anførte imidlertid, at hans samtykke var med forbehold af en fælles overenskomst, som endnu ikke var indgået, en overenskomst mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og den privatklinik, hvor han var ansat. Arbejdsgiveren anførte, at han ikke kunne acceptere betinget samtykke, idet der kræves ubetinget samtykke, hvis andrageren skal tildeles tilkaldevagter. Arbejdsgiveren henviser til 7 i AZG samt arbejdspladsens Betriebsvereinbarung som grundlag for dette. Arbejdsgiveren tilføjer, at andrageren alternativt kan vælge ikke at give sit ubetingede samtykke. I tilfælde heraf vil han ikke blive tildelt tilkaldevagter og vil ikke stå dårligere, selv om han ikke har givet sit samtykke. Kommissionen mener, at andragendet på grund af de supplerende oplysninger fra andrageren tydeligvis drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I AZG er der taget højde for undtagelser i henhold til fælles overenskomster, og ud fra andragerens og arbejdsgiverens oplysninger fremgår det, at de regler, som andrageren klager over, ikke er de regler, der er fastsat i den fælles overenskomst for den offentlige sektor, men snarere de regler, som er fastsat i en aftale fastsat af samarbejdsudvalget og privatklinikkens ledelse. Om sådanne regler er i overensstemmelse med den tyske lov om medarbejderrepræsentation eller kravene i fællesskabsretten, skal vurderes af de nationale myndigheder. Derudover giver de forelagte oplysninger ikke Kommissionen mulighed for at vurdere, om andragerens reelle arbejdsforhold i relation til minimumshvileperioder er i strid med bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet. Som angivet i den tidligere meddelelse er det i henhold til arbejdstidsdirektivet i princippet ikke udelukket at arbejde i 24-timers-skift, hvis en række betingelser er opfyldt. I andragerens tilfælde er Kommissionen ikke i besiddelse af oplysninger om disse forhold og heller ikke om andragerens samlede timeantal, hyppigheden for de langvarige skift, varighed og tidspunkter for de kompenserende hvileperioder, arbejdsskema eller eventuelle andre tilknyttede foranstaltninger med henblik på at overvåge og opfylde sundheds- og sikkerhedskravene. Endvidere fremgår det af de supplerende oplysninger, at andrageren blev anmodet om at give sit samtykke til en arbejdstid (herunder tilkaldevagter), som enten oversteg den daglige maksimale arbejdstid i henhold til den nationale lovgivning eller den ugentlige maksimale arbejdstid eller begge dele. Samtykke i denne sammenhæng kan involvere, at den maksimale arbejdstid i henhold til artikel 6 i arbejdstidsdirektivet (i gennemsnit 48 timer om ugen) overstiges, og det vil i så fald udgøre en individuel undtagelse i henhold til direktivets artikel 22. I henhold til AZG er det imidlertid muligt at fastsætte en undtagelse i Tyskland i forbindelse med almindelige tilkaldevagter, hvis det er tilladt i henhold til en fælles overenskomst, og det synes at være tilfældet her. Derudover anfører arbejdsgiveren ifølge oplysningerne fra andrageren, at andrageren ikke vil blive tildelt tilkaldevagter, hvis han ikke CM\ doc 7/8 PE v03-00

8 ønsker det, og at han ikke vil stå dårligere, selv om han ikke giver sit samtykke. Dette synes at være i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 22, især artikel 22, stk. 1, litra b). Konklusioner Baseret på de supplerende oplysninger fra andrageren vurderer Kommissionen, at andragendet drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I de foreliggende oplysninger indgår der på nuværende tidspunkt ingen elementer, som kan understøtte en konklusion om, at Arbeitszeitgesetz eller den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som nævnes af andrageren, medfører arbejdstider, som er i strid med fællesskabsretten." PE v /8 CM\ doc

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal

DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Danske Lærerorganisationer International Danish Teacher Trade Unions Syndicats d'enseignants Danois DLi-møde fredag den 23. januar 2015 kl. 10-12 i DLF, Lille Mødesal Forslag til dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere