MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren er læge ved en privatklinik i Hesse, hvor han skal arbejde i 24-timers skift. Som begrundelse for dette krav henviser hans arbejdsgiver til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som gælder for kommunale hospitaler, men ikke for privatklinikker. Andrageren vil gerne vide, om dette er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni "I. Andragendet Andrageren anfører, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers skift. Ifølge andrageren henviser arbejdsgiveren til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem repræsentanter for lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som er vedtaget i Hesse og gælder for kommunale hospitaler. CM\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 Andrageren spørger, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1. II. Kommissionens bemærkninger Kommissionen kan ikke råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister mellem private personer. Kommissionen er i højere grad bekymret over, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som nævnes af andrageren, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. Fællesskabsrettens krav I arbejdstidsdirektivets artikel 3 fastslås, at "Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode.". Denne bestemmelse indeholder imidlertid en række undtagelser f.eks. artikel 17, stk. 3, (for aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser, herunder modtagelse, behandling og pleje af patienter), artikel 17, stk. 4, (skifteholdsarbejde) og artikel 18 (kollektive overenskomster). Det fremgår heraf, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige fra kravet om de 11 timers hvile ved arbejde i 24-timers skift på arbejdspladsen 2, dette gælder også for det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Disse undtagelser gælder imidlertid kun, hvis en række betingelser er opfyldt. For det første fremgår det klart af direktivet 3, at den pågældende arbejdstager i dette tilfælde skal ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af I dette svar antages det, at 24 timers skiftet foregår på arbejdspladsen. Hvis dette er tilfældet, skal hele vagtperioder i henhold til EF-domstolens domme betragtes som arbejdstid. ("Vagtperiode på arbejdspladsen" anvendes her for det tidsrum, hvori arbejdstageren er forpligtet til stå til rådighed på sin arbejdsplads for på foranledning af arbejdsgiveren at udføre sin beskæftigelse eller sine opgaver.). Hvis andrageren henviser til et 24 timers skift, hvor det kræves, at arbejdstageren står til rådighed i sit eget hjem, indtil pågældende tilkaldes, kan holdningen imidlertid være en anden. EF-domstolen fastslog i SIMAP (sag C-303/98), at i dette tilfælde skal kun den tid, der faktisk bruges på udførelsen af opgaver, betragtes som arbejdstid. 3 Undtagen i de særlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt at yde tilsvarende kompenserende hvileperiode. I disse tilfælde skal den pågældende arbejdstager stadig ydes anden passende beskyttelse. Se artikel 17, stk. 2, og 18. Vi antager, at andrageren ikke er en "selvstændig erhvervsdrivende" i henhold til direktivets artikel 17, stk. 1. PE v /8 CM\ doc

3 For det andet angik EF-domstolens vurderinger i Jaeger-sagen tilfælde, hvor lægerne skulle arbejde på arbejdspladsen i mere end 30 timer ad gangen (fordi vagtperioden 1 på arbejdspladsen fulgte umiddelbart efter den normale arbejdstid). Domstolen bemærkede, at for at komme i betragtning til undtagelserne skal den tilsvarende kompenserende hvileperiode (for den manglende daglige minimumshvileperiode) ydes "på tidspunkter, der følger umiddelbart efter de tilsvarende arbejdsperioder" 2. Desuden kan nedsættelsen af den daglige hvileperiode på 11 sammenhængende timer ikke føre til, at den maksimale ugentlige arbejdstid, der er fastsat i direktivets artikel 6 (48 timer i gennemsnit), overskrides derved. For det tredje fremgår det i mere generelle vendinger af EF-domstolens domme, som f.eks. SIMAP, Pfeiffer, Jaeger og Dellas, at arbejdstidsdirektivet skal fortolkes på baggrund af det primære mål, som er at beskytte arbejdstagerens sundhed og sikkerhed. Således skal der i forbindelse med overvejelser om brug af direktivets undtagelser også tages hensyn til virkninger for den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed. Der skal tages højde for de udførte aktiviteters virkning, herunder de potentielle og akkumulerede langsigtede virkninger, for sundheden og sikkerheden, hvis arbejdstageren jævnligt eller i en længere periode forsømmer minimumshvileperioden. EF-Domstolen har i forbindelse med f.eks. Jaeger-sagen fastslået, at direktivet skal fortolkes på baggrund af målsætningen, som er at beskytte sundheden og sikkerheden, og indebærer derfor (også i forbindelse med fravigelse fra minimumshvileperioden) et krav om "passende hvileperioder, der ikke blot skal være effektive i den forstand, at de berørte personer får mulighed for at komme over den træthed, som deres arbejde afstedkommer, men som også skal være af præventiv karakter, således at risikoen for forringelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, som kontinuerlige arbejdsperioder uden nødvendig hvile kan indebære, nedsættes så meget som muligt" 3. EF-Domstolen har fastslået, at med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed "skal der derfor som hovedregel være en stadig vekslen mellem arbejdsperioder og hvileperioder", og det tilføjes, at dette krav "gør sig i endnu højere grad gældende, når den normale daglige arbejdstid under fravigelse af hovedreglen forlænges med udførelse af en vagttjeneste" 4. Domstolen har desuden fastslået, at undtagelser i direktivets artikel 17 "skal fortolkes således, at deres rækkevidde begrænses til det, der er strengt nødvendigt for at varetage de interesser, som disse undtagelser giver adgang til at beskytte." 5. I overensstemmelse hermed er det muligt, at 24-timers skift på et hospital hører under undtagelserne i arbejdstidsdirektivet forudsat, at en række betingelser er opfyldt, herunder at der inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de 1 Se fodnote 2 ovenfor. 2 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 103 i dommen. 3 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 92 i dommen. 4 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 77 i dommen. 5 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 89 i dommen. CM\ doc 3/8 PE v03-00

4 manglende timer i minimumshvileperioden. I hvor vid udstrækning, disse betingelser opfyldes, afhænger af en række forhold. Herunder ordninger i forbindelse med ydelse af den tilsvarende kompenserende hvileperiode, tidshorisont, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). National lovgivning og fælles overenskomster i den offentlige sektor Andrageren henviser til Arbeitszeitgesetz (AZG) eller arbejdstidsdirektivet fra 1994 og til en fælles overenskomst, som er indgået mellem hospitalslægerne og de offentlige myndigheder ("Tarifvertrag- Ärzte/VKA"). I overensstemmelse med artikel 5 i Arbeitszeitgesetz, som sidst blev ændret i 2006, har en arbejdstager ret til uafbrudt hvile i mindst 11 timer efter en dags arbejde. På hospitaler og i forbindelse med andre specifikke aktiviteter kan denne hvileperiode reduceres til ikke mindre en 10 timer forudsat, at der inden for en måned ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. I henhold til artikel 7 i AZG kan den daglige hvileperiode reduceres til ikke mindre end ni timer, forudsat at dette sker i overensstemmelse med en fælles overenskomst, at det kræves i forbindelse med arbejdets karakter, og at der ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. Artikel 7(2a) i AZG tillader tilsyneladende en fravigelse fra den daglige minimumshvileperiode uden kravet om tilsvarende kompenserende hvileperioder ("ohne Ausgleich"), hvis der i en fælles overenskomst 1 gives mulighed for at forlænge den daglige arbejdstid, og arbejdet ofte indebærer omfattende vagtperioder på arbejdspladsen (Arbeitsbereitschaft og/eller Bereitschaftsdienst). I AZG fremgår det, at der i disse tilfælde skal etableres særlige regler for at beskytte arbejdstagerens sundhed, og at arbejdstageren, hvis arbejdsdagen overskrides med 12 timer, skal ydes en fortløbende hvileperiode på mindst 11 timer, straks når arbejdet er fuldendt. Der er imidlertid tvivl om, der i denne bestemmelse menes tilsvarende kompenserende hvileperiode, som krævet i direktivet. Den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, er sandsynligvis overenskomsten TV-Ärzte/VKA af 17. august 2006, som er indgået mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere VKA. Kommissionen kan ikke kommentere anvendeligheden af denne fælles overenskomst under national lovgivning i forbindelse med andragerens situation. I henhold til TV-Ärzte/VKA er der mulighed for at fravige Arbeitszeitgesetz vha. en 1 Eller, hvis den kollektive overenskomst giver mulighed for det, en bedriftsoverenskomst (Betriebsvereinbarung) eller en tjenesteaftale (Dienstvereinbarung). PE v /8 CM\ doc

5 bedriftsoverenskomst eller en tjenesteaftale (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) i situationer med akutte behov og inden for de grænser, der fastlægges i artikel 7 i AZG. Ifølge artikel 10(2) TV-Ärzte/VKA kan den daglige arbejdstid udvides fra otte og op til 24 timer (ved fravigelse fra minimumshvileperioden i overensstemmelse med artikel 5 AZG) under forudsætning af, at: - mindst det tidsrum, der overskrider de otte timer, er en vagtperiode (Bereitschaftsdienst) - parterne først har forsøgt at udarbejde alternative arbejdsskemaer - der er foretaget en stressanalyse - der efter denne analyse træffes foranstaltninger til beskyttelse af den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed - den ugentlige arbejdstid ikke i gennemsnit overskrider 60 timer 1 (her henvises til en udvidelse af den ugentlige arbejdstid i overensstemmelse med det individuelle fravalg, som nævnes i andre bestemmelser i den fælles overenskomst). Det fremgår imidlertid ikke tydeligt, hvorvidt der i denne situation kræves en tilsvarende kompenserende hvileperiode og heller ikke, inden for hvilket tidsrum denne i så fald skal ydes. III. Konklusioner I henhold til arbejdstidsdirektivet 2003/88/EF skal der ydes en daglig minimumshvileperiode på 11 timer i træk for hver 24-timers periode. Det fremgår imidlertid, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige dette krav ved arbejde i 24-timers kontinuerlig skift på arbejdspladsen, dette gælder også det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Sådanne fravigelser skal opfylde en række betingelser, herunder den betingelse at arbejdstagere, som forsømmer en del af eller hele minimumshvileperioden, inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de manglende timer i minimumshvileperioden (undtagen i usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt). Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, giver mulighed for at fravige fra minimumshvileperioden, hvilket betyder, at en hospitalslæge kan blive bedt om at arbejde i 24-timers skift. Disse undtagelser er muligvis ikke fuldt overensstemmende med kravene i arbejdstidsdirektivet, som det fremgår ovenfor. Kommissionen har allerede modtaget adskillige klager i denne henseende og følger situationen tæt. Den forbeholder sig retten til at træffe supplerende foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med yderligere korrespondance med de nationale myndigheder." 1 I nogle tilfælde 66 timer. CM\ doc 5/8 PE v03-00

6 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september "Kommissionen sendte i maj 2008 en meddelelse om andragendet med en detaljeret retlig analyse. Denne supplerende meddelelse omhandler kun de yderligere elementer, der er fremkommet som følge af de supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte til Parlamentet i januar 2009 og juni For at opsummere har andrageren allerede anført, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers-skift. Ifølge andrageren henviser hans arbejdsgiver i denne sammenhæng til den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst for den offentlige sektor, som gælder for kommunale hospitaler i Hesse, men ikke for privatklinikker. Andrageren ønsker at vide, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1 I Kommissionens meddelelse fra maj 2008 blev det understreget, at Kommissionen ikke kan råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister om arbejdsforhold mellem privatpersoner. Kommissionen er i højere grad optaget af, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som andrageren henviser til, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. I meddelelsen blev de relevante krav i arbejdstidsdirektivet samt de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst, som andrageren henviser til, klarlagt. I meddelelsen konkluderedes det, at det i princippet, i henhold til arbejdstidsdirektivet, er lovligt at arbejde i 24-timers-skift, hvor dette er fastsat i den nationale lovgivning eller fælles overenskomster, ved fastsættelse af en undtagelse fra direktivets krav om daglige minimumshvileperioder. Sådanne undtagelser skal dog opfylde en række krav, herunder kravet om ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder inden for et passende tidsrum. Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst, som nævnes af andrageren, giver mulighed for at fastsætte en sådan undtagelse, men det fremgår ikke tydeligt, om undtagelsen fuldt ud opfylder kravene i fællesskabsretten. Dette vil afhænge af faktorer, som f.eks. ordningerne for ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder, tidspunkter herfor, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse langvarige skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). Andrageren forelagde supplerende oplysninger om sagen i skrivelserne fra januar 2009 og juni I skrivelsen fra januar 2009 klarlægges rammerne for andragerens arbejdsforhold. Andrageren anfører, at arbejdsforholdene er underlagt kravene i "Betriebsvereinbarung" (overenskomst mellem samarbejdsudvalget og arbejdspladsens ledelse), hvori der er inkluderet nogle bestemmelser fra den fælles overenskomst, "TV-Ärzte/VKA", som andrageren henviser til, men ikke bestemmelser om overtid og natarbejde. (Bestemmelserne i TV-Ärzte/VKA, som ifølge andrageren skulle være inkluderet i Betriebsvereinbarung, omfatter en bestemmelse, 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af PE v /8 CM\ doc

7 der giver mulighed for at fastsætte en undtagelse i henhold til direktivets artikel 22, hvis den pågældende arbejdstager giver sit samtykke til at påtage sig yderligere arbejdstimer). Andrageren ønskede at vide, hvorvidt en sådan overenskomst, som efter dennes opfattelse ikke beskytter arbejdstagernes rettigheder i tilstrækkelig grad, kunne indgås af samarbejdsudvalget i henhold til den tyske lov om medarbejderrepræsentation. Med skrivelsen fra juni 2009 følger et svar til andrageren fra dennes arbejdsgiver. I henhold til dette svar gav andrageren i april 2009 sit skriftlige samtykke i henhold til 7 i "Arbeitszeitgesetz" (AZG) til at arbejde flere daglige og ugentlige timer. Han anførte imidlertid, at hans samtykke var med forbehold af en fælles overenskomst, som endnu ikke var indgået, en overenskomst mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og den privatklinik, hvor han var ansat. Arbejdsgiveren anførte, at han ikke kunne acceptere betinget samtykke, idet der kræves ubetinget samtykke, hvis andrageren skal tildeles tilkaldevagter. Arbejdsgiveren henviser til 7 i AZG samt arbejdspladsens Betriebsvereinbarung som grundlag for dette. Arbejdsgiveren tilføjer, at andrageren alternativt kan vælge ikke at give sit ubetingede samtykke. I tilfælde heraf vil han ikke blive tildelt tilkaldevagter og vil ikke stå dårligere, selv om han ikke har givet sit samtykke. Kommissionen mener, at andragendet på grund af de supplerende oplysninger fra andrageren tydeligvis drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I AZG er der taget højde for undtagelser i henhold til fælles overenskomster, og ud fra andragerens og arbejdsgiverens oplysninger fremgår det, at de regler, som andrageren klager over, ikke er de regler, der er fastsat i den fælles overenskomst for den offentlige sektor, men snarere de regler, som er fastsat i en aftale fastsat af samarbejdsudvalget og privatklinikkens ledelse. Om sådanne regler er i overensstemmelse med den tyske lov om medarbejderrepræsentation eller kravene i fællesskabsretten, skal vurderes af de nationale myndigheder. Derudover giver de forelagte oplysninger ikke Kommissionen mulighed for at vurdere, om andragerens reelle arbejdsforhold i relation til minimumshvileperioder er i strid med bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet. Som angivet i den tidligere meddelelse er det i henhold til arbejdstidsdirektivet i princippet ikke udelukket at arbejde i 24-timers-skift, hvis en række betingelser er opfyldt. I andragerens tilfælde er Kommissionen ikke i besiddelse af oplysninger om disse forhold og heller ikke om andragerens samlede timeantal, hyppigheden for de langvarige skift, varighed og tidspunkter for de kompenserende hvileperioder, arbejdsskema eller eventuelle andre tilknyttede foranstaltninger med henblik på at overvåge og opfylde sundheds- og sikkerhedskravene. Endvidere fremgår det af de supplerende oplysninger, at andrageren blev anmodet om at give sit samtykke til en arbejdstid (herunder tilkaldevagter), som enten oversteg den daglige maksimale arbejdstid i henhold til den nationale lovgivning eller den ugentlige maksimale arbejdstid eller begge dele. Samtykke i denne sammenhæng kan involvere, at den maksimale arbejdstid i henhold til artikel 6 i arbejdstidsdirektivet (i gennemsnit 48 timer om ugen) overstiges, og det vil i så fald udgøre en individuel undtagelse i henhold til direktivets artikel 22. I henhold til AZG er det imidlertid muligt at fastsætte en undtagelse i Tyskland i forbindelse med almindelige tilkaldevagter, hvis det er tilladt i henhold til en fælles overenskomst, og det synes at være tilfældet her. Derudover anfører arbejdsgiveren ifølge oplysningerne fra andrageren, at andrageren ikke vil blive tildelt tilkaldevagter, hvis han ikke CM\ doc 7/8 PE v03-00

8 ønsker det, og at han ikke vil stå dårligere, selv om han ikke giver sit samtykke. Dette synes at være i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 22, især artikel 22, stk. 1, litra b). Konklusioner Baseret på de supplerende oplysninger fra andrageren vurderer Kommissionen, at andragendet drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I de foreliggende oplysninger indgår der på nuværende tidspunkt ingen elementer, som kan understøtte en konklusion om, at Arbeitszeitgesetz eller den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som nævnes af andrageren, medfører arbejdstider, som er i strid med fællesskabsretten." PE v /8 CM\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0709/2007 af Paulina Sikorska-Radek, polsk statsborger, om arbejdsforholdene for polske læger,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0885/2007 af Krzysztof Bukiel, polsk statsborger, for "OZZL (National Doctors Trade Union)", og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) Info-note - I 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 3. december 2007 Europaudvalgets sekretariat Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1759/2013 af Thierry Paquet, belgisk statsborger, om frivillige brandmænds status i Belgien

Læs mere

ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN)

ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN) ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN) Rev. 0 December 2006 1. Indledning Bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 853 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om anvendelse af bestemmelserne i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0607 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2010 KOM(2010) 802 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.1.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0967/2008 af James Newman, irsk statsborger, om redningsveste med skridt-strop 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Subject: Andragende 0210/2007 af Robert Pocock, irsk statsborger, for organisationen Voice of Irish Concern for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.4.2017 COM(2017) 254 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om medlemsstaternes gennemførelse

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter Regler om arbejdstid, herunder krav til maksimal ugentlig arbejdstid, daglige hvileperioder, friperioder og natarbejde. Vejledningen omhandler offshoresikkerhedslovens

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere