MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren er læge ved en privatklinik i Hesse, hvor han skal arbejde i 24-timers skift. Som begrundelse for dette krav henviser hans arbejdsgiver til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som gælder for kommunale hospitaler, men ikke for privatklinikker. Andrageren vil gerne vide, om dette er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni "I. Andragendet Andrageren anfører, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers skift. Ifølge andrageren henviser arbejdsgiveren til 7 i den tyske lov om arbejdstid og den kollektive overenskomst mellem repræsentanter for lægerne og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere (VKA), som er vedtaget i Hesse og gælder for kommunale hospitaler. CM\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 Andrageren spørger, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1. II. Kommissionens bemærkninger Kommissionen kan ikke råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister mellem private personer. Kommissionen er i højere grad bekymret over, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som nævnes af andrageren, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. Fællesskabsrettens krav I arbejdstidsdirektivets artikel 3 fastslås, at "Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode.". Denne bestemmelse indeholder imidlertid en række undtagelser f.eks. artikel 17, stk. 3, (for aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser, herunder modtagelse, behandling og pleje af patienter), artikel 17, stk. 4, (skifteholdsarbejde) og artikel 18 (kollektive overenskomster). Det fremgår heraf, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige fra kravet om de 11 timers hvile ved arbejde i 24-timers skift på arbejdspladsen 2, dette gælder også for det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Disse undtagelser gælder imidlertid kun, hvis en række betingelser er opfyldt. For det første fremgår det klart af direktivet 3, at den pågældende arbejdstager i dette tilfælde skal ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af I dette svar antages det, at 24 timers skiftet foregår på arbejdspladsen. Hvis dette er tilfældet, skal hele vagtperioder i henhold til EF-domstolens domme betragtes som arbejdstid. ("Vagtperiode på arbejdspladsen" anvendes her for det tidsrum, hvori arbejdstageren er forpligtet til stå til rådighed på sin arbejdsplads for på foranledning af arbejdsgiveren at udføre sin beskæftigelse eller sine opgaver.). Hvis andrageren henviser til et 24 timers skift, hvor det kræves, at arbejdstageren står til rådighed i sit eget hjem, indtil pågældende tilkaldes, kan holdningen imidlertid være en anden. EF-domstolen fastslog i SIMAP (sag C-303/98), at i dette tilfælde skal kun den tid, der faktisk bruges på udførelsen af opgaver, betragtes som arbejdstid. 3 Undtagen i de særlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt at yde tilsvarende kompenserende hvileperiode. I disse tilfælde skal den pågældende arbejdstager stadig ydes anden passende beskyttelse. Se artikel 17, stk. 2, og 18. Vi antager, at andrageren ikke er en "selvstændig erhvervsdrivende" i henhold til direktivets artikel 17, stk. 1. PE v /8 CM\ doc

3 For det andet angik EF-domstolens vurderinger i Jaeger-sagen tilfælde, hvor lægerne skulle arbejde på arbejdspladsen i mere end 30 timer ad gangen (fordi vagtperioden 1 på arbejdspladsen fulgte umiddelbart efter den normale arbejdstid). Domstolen bemærkede, at for at komme i betragtning til undtagelserne skal den tilsvarende kompenserende hvileperiode (for den manglende daglige minimumshvileperiode) ydes "på tidspunkter, der følger umiddelbart efter de tilsvarende arbejdsperioder" 2. Desuden kan nedsættelsen af den daglige hvileperiode på 11 sammenhængende timer ikke føre til, at den maksimale ugentlige arbejdstid, der er fastsat i direktivets artikel 6 (48 timer i gennemsnit), overskrides derved. For det tredje fremgår det i mere generelle vendinger af EF-domstolens domme, som f.eks. SIMAP, Pfeiffer, Jaeger og Dellas, at arbejdstidsdirektivet skal fortolkes på baggrund af det primære mål, som er at beskytte arbejdstagerens sundhed og sikkerhed. Således skal der i forbindelse med overvejelser om brug af direktivets undtagelser også tages hensyn til virkninger for den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed. Der skal tages højde for de udførte aktiviteters virkning, herunder de potentielle og akkumulerede langsigtede virkninger, for sundheden og sikkerheden, hvis arbejdstageren jævnligt eller i en længere periode forsømmer minimumshvileperioden. EF-Domstolen har i forbindelse med f.eks. Jaeger-sagen fastslået, at direktivet skal fortolkes på baggrund af målsætningen, som er at beskytte sundheden og sikkerheden, og indebærer derfor (også i forbindelse med fravigelse fra minimumshvileperioden) et krav om "passende hvileperioder, der ikke blot skal være effektive i den forstand, at de berørte personer får mulighed for at komme over den træthed, som deres arbejde afstedkommer, men som også skal være af præventiv karakter, således at risikoen for forringelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, som kontinuerlige arbejdsperioder uden nødvendig hvile kan indebære, nedsættes så meget som muligt" 3. EF-Domstolen har fastslået, at med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed "skal der derfor som hovedregel være en stadig vekslen mellem arbejdsperioder og hvileperioder", og det tilføjes, at dette krav "gør sig i endnu højere grad gældende, når den normale daglige arbejdstid under fravigelse af hovedreglen forlænges med udførelse af en vagttjeneste" 4. Domstolen har desuden fastslået, at undtagelser i direktivets artikel 17 "skal fortolkes således, at deres rækkevidde begrænses til det, der er strengt nødvendigt for at varetage de interesser, som disse undtagelser giver adgang til at beskytte." 5. I overensstemmelse hermed er det muligt, at 24-timers skift på et hospital hører under undtagelserne i arbejdstidsdirektivet forudsat, at en række betingelser er opfyldt, herunder at der inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de 1 Se fodnote 2 ovenfor. 2 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 103 i dommen. 3 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 92 i dommen. 4 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 77 i dommen. 5 Sag C-151/02 Jaeger, afsnit 89 i dommen. CM\ doc 3/8 PE v03-00

4 manglende timer i minimumshvileperioden. I hvor vid udstrækning, disse betingelser opfyldes, afhænger af en række forhold. Herunder ordninger i forbindelse med ydelse af den tilsvarende kompenserende hvileperiode, tidshorisont, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). National lovgivning og fælles overenskomster i den offentlige sektor Andrageren henviser til Arbeitszeitgesetz (AZG) eller arbejdstidsdirektivet fra 1994 og til en fælles overenskomst, som er indgået mellem hospitalslægerne og de offentlige myndigheder ("Tarifvertrag- Ärzte/VKA"). I overensstemmelse med artikel 5 i Arbeitszeitgesetz, som sidst blev ændret i 2006, har en arbejdstager ret til uafbrudt hvile i mindst 11 timer efter en dags arbejde. På hospitaler og i forbindelse med andre specifikke aktiviteter kan denne hvileperiode reduceres til ikke mindre en 10 timer forudsat, at der inden for en måned ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. I henhold til artikel 7 i AZG kan den daglige hvileperiode reduceres til ikke mindre end ni timer, forudsat at dette sker i overensstemmelse med en fælles overenskomst, at det kræves i forbindelse med arbejdets karakter, og at der ydes en tilsvarende kompenserende hvileperiode. Artikel 7(2a) i AZG tillader tilsyneladende en fravigelse fra den daglige minimumshvileperiode uden kravet om tilsvarende kompenserende hvileperioder ("ohne Ausgleich"), hvis der i en fælles overenskomst 1 gives mulighed for at forlænge den daglige arbejdstid, og arbejdet ofte indebærer omfattende vagtperioder på arbejdspladsen (Arbeitsbereitschaft og/eller Bereitschaftsdienst). I AZG fremgår det, at der i disse tilfælde skal etableres særlige regler for at beskytte arbejdstagerens sundhed, og at arbejdstageren, hvis arbejdsdagen overskrides med 12 timer, skal ydes en fortløbende hvileperiode på mindst 11 timer, straks når arbejdet er fuldendt. Der er imidlertid tvivl om, der i denne bestemmelse menes tilsvarende kompenserende hvileperiode, som krævet i direktivet. Den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, er sandsynligvis overenskomsten TV-Ärzte/VKA af 17. august 2006, som er indgået mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og sammenslutningen af kommunale arbejdsgivere VKA. Kommissionen kan ikke kommentere anvendeligheden af denne fælles overenskomst under national lovgivning i forbindelse med andragerens situation. I henhold til TV-Ärzte/VKA er der mulighed for at fravige Arbeitszeitgesetz vha. en 1 Eller, hvis den kollektive overenskomst giver mulighed for det, en bedriftsoverenskomst (Betriebsvereinbarung) eller en tjenesteaftale (Dienstvereinbarung). PE v /8 CM\ doc

5 bedriftsoverenskomst eller en tjenesteaftale (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) i situationer med akutte behov og inden for de grænser, der fastlægges i artikel 7 i AZG. Ifølge artikel 10(2) TV-Ärzte/VKA kan den daglige arbejdstid udvides fra otte og op til 24 timer (ved fravigelse fra minimumshvileperioden i overensstemmelse med artikel 5 AZG) under forudsætning af, at: - mindst det tidsrum, der overskrider de otte timer, er en vagtperiode (Bereitschaftsdienst) - parterne først har forsøgt at udarbejde alternative arbejdsskemaer - der er foretaget en stressanalyse - der efter denne analyse træffes foranstaltninger til beskyttelse af den pågældende arbejdstagers sundhed og sikkerhed - den ugentlige arbejdstid ikke i gennemsnit overskrider 60 timer 1 (her henvises til en udvidelse af den ugentlige arbejdstid i overensstemmelse med det individuelle fravalg, som nævnes i andre bestemmelser i den fælles overenskomst). Det fremgår imidlertid ikke tydeligt, hvorvidt der i denne situation kræves en tilsvarende kompenserende hvileperiode og heller ikke, inden for hvilket tidsrum denne i så fald skal ydes. III. Konklusioner I henhold til arbejdstidsdirektivet 2003/88/EF skal der ydes en daglig minimumshvileperiode på 11 timer i træk for hver 24-timers periode. Det fremgår imidlertid, at det i princippet, i henhold til national lovgivning, administrative bestemmelser, fælles overenskomster eller overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, er lovligt at fravige dette krav ved arbejde i 24-timers kontinuerlig skift på arbejdspladsen, dette gælder også det specifikke tilfælde, der omhandler en læges ydelser. Sådanne fravigelser skal opfylde en række betingelser, herunder den betingelse at arbejdstagere, som forsømmer en del af eller hele minimumshvileperioden, inden for en passende tidsramme ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder for de manglende timer i minimumshvileperioden (undtagen i usædvanlige tilfælde, hvor det af objektive grunde ikke er muligt). Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som andrageren henviser til, giver mulighed for at fravige fra minimumshvileperioden, hvilket betyder, at en hospitalslæge kan blive bedt om at arbejde i 24-timers skift. Disse undtagelser er muligvis ikke fuldt overensstemmende med kravene i arbejdstidsdirektivet, som det fremgår ovenfor. Kommissionen har allerede modtaget adskillige klager i denne henseende og følger situationen tæt. Den forbeholder sig retten til at træffe supplerende foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med yderligere korrespondance med de nationale myndigheder." 1 I nogle tilfælde 66 timer. CM\ doc 5/8 PE v03-00

6 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september "Kommissionen sendte i maj 2008 en meddelelse om andragendet med en detaljeret retlig analyse. Denne supplerende meddelelse omhandler kun de yderligere elementer, der er fremkommet som følge af de supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte til Parlamentet i januar 2009 og juni For at opsummere har andrageren allerede anført, at han arbejder som læge ved en privatklinik i Hesse, hvor hans arbejdsgiver kræver, at han arbejder i 24-timers-skift. Ifølge andrageren henviser hans arbejdsgiver i denne sammenhæng til den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst for den offentlige sektor, som gælder for kommunale hospitaler i Hesse, men ikke for privatklinikker. Andrageren ønsker at vide, om disse bestemmelser er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet 1 I Kommissionens meddelelse fra maj 2008 blev det understreget, at Kommissionen ikke kan råde om anvendelsen af national lovgivning eller kollektive overenskomster i forbindelse med tvister om arbejdsforhold mellem privatpersoner. Kommissionen er i højere grad optaget af, hvorvidt den nationale lovgivning og de offentlige myndigheders retsakter, som andrageren henviser til, er i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten. I meddelelsen blev de relevante krav i arbejdstidsdirektivet samt de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning og den kollektive overenskomst, som andrageren henviser til, klarlagt. I meddelelsen konkluderedes det, at det i princippet, i henhold til arbejdstidsdirektivet, er lovligt at arbejde i 24-timers-skift, hvor dette er fastsat i den nationale lovgivning eller fælles overenskomster, ved fastsættelse af en undtagelse fra direktivets krav om daglige minimumshvileperioder. Sådanne undtagelser skal dog opfylde en række krav, herunder kravet om ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder inden for et passende tidsrum. Både den nationale lovgivning og den fælles overenskomst, som nævnes af andrageren, giver mulighed for at fastsætte en sådan undtagelse, men det fremgår ikke tydeligt, om undtagelsen fuldt ud opfylder kravene i fællesskabsretten. Dette vil afhænge af faktorer, som f.eks. ordningerne for ydelse af tilsvarende kompenserende hvileperioder, tidspunkter herfor, arbejdsskema og indvirkning på arbejdstagerens sundhed og sikkerhed, og hvorvidt disse langvarige skift er strengt nødvendige for at varetage de interesser, som undtagelserne giver adgang til at beskytte (f.eks. behovet for kontinuitet i forbindelse med hospitalsydelser). Andrageren forelagde supplerende oplysninger om sagen i skrivelserne fra januar 2009 og juni I skrivelsen fra januar 2009 klarlægges rammerne for andragerens arbejdsforhold. Andrageren anfører, at arbejdsforholdene er underlagt kravene i "Betriebsvereinbarung" (overenskomst mellem samarbejdsudvalget og arbejdspladsens ledelse), hvori der er inkluderet nogle bestemmelser fra den fælles overenskomst, "TV-Ärzte/VKA", som andrageren henviser til, men ikke bestemmelser om overtid og natarbejde. (Bestemmelserne i TV-Ärzte/VKA, som ifølge andrageren skulle være inkluderet i Betriebsvereinbarung, omfatter en bestemmelse, 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUT L 299 af PE v /8 CM\ doc

7 der giver mulighed for at fastsætte en undtagelse i henhold til direktivets artikel 22, hvis den pågældende arbejdstager giver sit samtykke til at påtage sig yderligere arbejdstimer). Andrageren ønskede at vide, hvorvidt en sådan overenskomst, som efter dennes opfattelse ikke beskytter arbejdstagernes rettigheder i tilstrækkelig grad, kunne indgås af samarbejdsudvalget i henhold til den tyske lov om medarbejderrepræsentation. Med skrivelsen fra juni 2009 følger et svar til andrageren fra dennes arbejdsgiver. I henhold til dette svar gav andrageren i april 2009 sit skriftlige samtykke i henhold til 7 i "Arbeitszeitgesetz" (AZG) til at arbejde flere daglige og ugentlige timer. Han anførte imidlertid, at hans samtykke var med forbehold af en fælles overenskomst, som endnu ikke var indgået, en overenskomst mellem Marburger Bund (lægernes fagforening) og den privatklinik, hvor han var ansat. Arbejdsgiveren anførte, at han ikke kunne acceptere betinget samtykke, idet der kræves ubetinget samtykke, hvis andrageren skal tildeles tilkaldevagter. Arbejdsgiveren henviser til 7 i AZG samt arbejdspladsens Betriebsvereinbarung som grundlag for dette. Arbejdsgiveren tilføjer, at andrageren alternativt kan vælge ikke at give sit ubetingede samtykke. I tilfælde heraf vil han ikke blive tildelt tilkaldevagter og vil ikke stå dårligere, selv om han ikke har givet sit samtykke. Kommissionen mener, at andragendet på grund af de supplerende oplysninger fra andrageren tydeligvis drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I AZG er der taget højde for undtagelser i henhold til fælles overenskomster, og ud fra andragerens og arbejdsgiverens oplysninger fremgår det, at de regler, som andrageren klager over, ikke er de regler, der er fastsat i den fælles overenskomst for den offentlige sektor, men snarere de regler, som er fastsat i en aftale fastsat af samarbejdsudvalget og privatklinikkens ledelse. Om sådanne regler er i overensstemmelse med den tyske lov om medarbejderrepræsentation eller kravene i fællesskabsretten, skal vurderes af de nationale myndigheder. Derudover giver de forelagte oplysninger ikke Kommissionen mulighed for at vurdere, om andragerens reelle arbejdsforhold i relation til minimumshvileperioder er i strid med bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet. Som angivet i den tidligere meddelelse er det i henhold til arbejdstidsdirektivet i princippet ikke udelukket at arbejde i 24-timers-skift, hvis en række betingelser er opfyldt. I andragerens tilfælde er Kommissionen ikke i besiddelse af oplysninger om disse forhold og heller ikke om andragerens samlede timeantal, hyppigheden for de langvarige skift, varighed og tidspunkter for de kompenserende hvileperioder, arbejdsskema eller eventuelle andre tilknyttede foranstaltninger med henblik på at overvåge og opfylde sundheds- og sikkerhedskravene. Endvidere fremgår det af de supplerende oplysninger, at andrageren blev anmodet om at give sit samtykke til en arbejdstid (herunder tilkaldevagter), som enten oversteg den daglige maksimale arbejdstid i henhold til den nationale lovgivning eller den ugentlige maksimale arbejdstid eller begge dele. Samtykke i denne sammenhæng kan involvere, at den maksimale arbejdstid i henhold til artikel 6 i arbejdstidsdirektivet (i gennemsnit 48 timer om ugen) overstiges, og det vil i så fald udgøre en individuel undtagelse i henhold til direktivets artikel 22. I henhold til AZG er det imidlertid muligt at fastsætte en undtagelse i Tyskland i forbindelse med almindelige tilkaldevagter, hvis det er tilladt i henhold til en fælles overenskomst, og det synes at være tilfældet her. Derudover anfører arbejdsgiveren ifølge oplysningerne fra andrageren, at andrageren ikke vil blive tildelt tilkaldevagter, hvis han ikke CM\ doc 7/8 PE v03-00

8 ønsker det, og at han ikke vil stå dårligere, selv om han ikke giver sit samtykke. Dette synes at være i overensstemmelse med kravene i direktivets artikel 22, især artikel 22, stk. 1, litra b). Konklusioner Baseret på de supplerende oplysninger fra andrageren vurderer Kommissionen, at andragendet drejer sig om en tvist om arbejdsforhold mellem privatpersoner. I de foreliggende oplysninger indgår der på nuværende tidspunkt ingen elementer, som kan understøtte en konklusion om, at Arbeitszeitgesetz eller den fælles overenskomst for den offentlige sektor, som nævnes af andrageren, medfører arbejdstider, som er i strid med fællesskabsretten." PE v /8 CM\ doc

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Vejledning om arbejdstidsregler i offshoresektoren Rev. 1 Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Definitioner...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.05.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1665/2008 af Becky Hogge, britisk statsborger, for "Open Rights Group", og 13 952 medunderskrivere,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere