Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening"

Transkript

1 Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt Brandrup, Esben Noël Hjort, Jeppe Hammer Larsen og Jens Peter Houe. Vejleder: Søren Juul. Socialvidenskab, RUC, SV1-SV2,

2 1. INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Kapitelstruktur METODE Motivation Forforståelser Valg af teori Valget af Bourdieus teoretiske ramme Valg af empiri Kvalitative interview Fokusgruppeinterview PIERRE BOURDIEUS TEORIER Bourdieus videnskabsteoretiske perspektiver Bourdieu en analyseramme: Felt, socialt rum, kapital, habitus, doxa, illusio Felt Socialt rum Kapital Habitus Doxa Illusio Kritik af Bourdieus teorier OPERATIONALISERING AF BOURDIEUS TEORIER Strukturel-historisk feltanalyse Konstruktivistisk-fænomenologisk feltanalyse

3 4.3 Sammenspillet mellem analyseniveauerne STRUKTUREL-HISTORISK FELTANALYSE AF DET SOCIALPÆDAGOGISKE FELT Kapitalformer Den danske model strukturen for det danske arbejdsmarked De socialpædagogiske tillidsrepræsentanters arbejdsvilkår Den nødvendige og tilstrækkelige tid Samarbejdsforpligtelsen Øget decentralisering i 1990 erne Ny løn individuelle lønforhandlinger Øget indflydelse eller øgede byrder? Kommunalreformen sætter turbo på udliciteringen, decentraliseringen og kravene til tillidsrepræsentanterne Markedsgørelse på socialområdet Nye opgaver for tillidsrepræsentanten Øget individualisering De gule og de uorganiserede Delkonklusion FELTANALYSE AF HVORFOR SL S TILLIDSREPRÆSENTANTER STOPPER Tillidsrepræsentanternes motivation Tillidsrepræsentanternes forståelse af rollen som tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanternes relation til kollegaerne Tillidsrepræsentanternes relation til ledelsen Tillidsrepræsentanten mellem ledelse og kollegaerne Fagforeningens indflydelse på tillidsrepræsentanten Tillidsrepræsentantens opgaver: Tidspres og Ny Løn

4 6.8 Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING: UDVIKLINGSMULIGHEDER OG NYE PERSPEKTIVER PÅ TILLIDSHVERVET Problematikken omkring mangel på tid Den ny tillidsrepræsentant-rolle: Et dilemma: Mellem ledelse, kollegaer, fagforeninger, familie og brugerne på institutionen Mindre solidaritet i samfundet - fra kollektivisme til individualisme Den myndige tillidsrepræsentant Fagbevægelsen står ved en skillevej: mere eller mindre decentralisering? LITTERATURLISTE PENSUMOPGIVELSER Bilag (vedlagt i separat hæfte). 4

5 1. Indledning 1.1 Problemfelt Tillidsrepræsentanterne har altid spillet en central og vigtig rolle på det danske arbejdsmarked, og deres betydning er ikke blevet mindre i de seneste år, hvor tillidsrepræsentanten i øget omfang bliver en central samarbejdspartner for ledelsen, når nye initiativer og ændringer skal gennemføres på de lokale arbejdspladser. Tillidsrepræsentanten er samtidig fagforeningernes repræsentant på arbejdspladserne, når det gælder organisering af nye medlemmer og ikke mindst indgåelse af lokale aftaler og overholdelse af allerede centralt indgåede aftaler og overenskomster. Kravene til dagens tillidsrepræsentanter er derfor store. Samtidig har mange LO-forbund oplevet en faldende interesse for hvervet samt en hyppig udskiftning af tillidsrepræsentanter. Medarbejderne orker ikke at tage slæbet med det faglige arbejde, brok fra kollegerne, og samtidig er nogle bange for ikke at leve op til de store krav, der stilles til en moderne tillidsrepræsentant (Kudahl & Redder 2002). Disse tendenser kan til dels genkendes hos LO-forbundet Socialpædagogernes Landsforbund (SL), men SL ved ikke præcist, hvad den hyppige udskiftning af tillidsrepræsentanter skyldes. SL ved dog med sikkerhed, at der hvert år nyvælges cirka 250 tillidsrepræsentanter, men knapt hver anden af dem forlader posten igen inden for blot to år. SL brugte ca. 15,5 mio. kr. på tillidsrepræsentanternes kompetenceudvikling i Heraf gik 5 mio. kr. til at uddanne nyvalgte tillidsrepræsentanter (SL s hjemmeside om tillidsrepræsentanten ). At hver anden forlader tillidshvervet efter blot to år, og SL derfor er nødt til at bruge 5 mio. kr. hvert år til at uddanne nye, er ikke tilfredsstillende for nogen parter. Hverken for SL, lederne eller medarbejderne. Dels forsvinder meget viden og erfaring hver gang der foretages et nyvalg. Dels er det forbundet med store omkostninger at uddanne 250 nye tillidsrepræsentanter hvert år. Der foreligger en hel del forskning på området. Især forskning foretaget på baggrund af forespørgsler fra LO og de enkelte fagforeninger. Denne forskning har fungeret som 5

6 pejlemærke for vores egen undersøgelse og har været med til at målrette vores søgning mod aktuelle og centrale problemstillinger vedrørende tillidsrepræsentantens rolle. En gennemgående tendens i de mange akademiske rapporter på området er, at en række samfundsmæssige strukturelle ændringer påvirker tillidserhvervet. På det offentlige område er det især decentraliseringen af overenskomst- og aftalesystemet, Ny Løn, implementeringen af den nye kommunalreform og en generel individualisering i samfundet, der står som klare udfordringer for fremtidens tillidsrepræsentant (Nielsen mfl. 2006:83-88). Som konsekvens af decentraliseringen af kompetencer mangler tillidsrepræsentanterne tid. Dette er et centralt område, som de mange forskningsrapporter berører. Tillidsrepræsentanten har sværere og sværere ved at få tiden til at harmonere med arbejdsbyrden, og hele 52 % mener ikke at have den tilstrækkelige tid til tillidshvervet (Navrbjerg, Lubanski, Strøby Jensen 1998 (A): ). En anden problemstilling, der blandt andet også er udledt af decentraliseringen af kompetencer, er tillidsrepræsentanternes svære position mellem ledelse og kollega. Mange tillidsrepræsentanter påpeger det vanskelige i både at skulle samarbejde med lederne og samtidig varetage kollegaernes sag (Strøby Jensen 2002:18-20). I den forbindelse bliver mange tillidsrepræsentanter til en slags med- og mellemleder, der langt hen af vejen har vidtgående samarbejde med og forståelse for ledernes synspunkter. Denne mellemlederrolle, som mange tillidsrepræsentanter udfylder, vanskeliggør deres arbejde og deres funktion overfor dem de repræsenterer - kollegaerne (Nielsen mfl. 2006: ). Det videnskabelige arbejde med tillidsrepræsentanternes rolle er altså ganske omfangsrigt. På baggrund af dette og i lyset af den løbende debat omkring fagforeningernes aktuelle og fremtidige rolle, anser vi også vores projekt, for at være aldeles relevant og aktuelt, i forhold til hvordan fagbevægelsen fremover skal bibeholde og styrke deres indflydelse og legitimitet. Vi ønsker at undersøge det socialpædagogiske felt, og via empiriske studier og samfundsvidenskabelig teori at undersøge, hvorfor SL s tillidsrepræsentanter bliver relativt 1 Undersøgelsen er gennemført for LO af Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski, Carsten Strøby Jensen, alle forskere i FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 2 Nielsen, Kurt Aagaard; Nielsen, Birger Steen; Sommer, Finn M.; Warring, Niels og Gregersen, Camilla: Den myndige tillidsrepræsentant tillidsrepræsentantens læring, Roskilde Universitetscenter og Fagbevægelsens Kompetencecenter, 2005, i samarbejde med en række LO-forbund. 6

7 kort tid i hvervet. Efter at have analyseret de aktuelle årsager til frafaldet, ønsker vi i perspektiveringen at se på hvilke konkrete initiativer, der kan tænkes at forbedre tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår. 1.2 Problemformulering Hvad skyldes den hyppige udskiftning af SL s tillidsrepræsentanter? Hvad er den struktur-historiske baggrund for det socialpædagogiske felt og SL s tillidsrepræsentanter? Hvordan har tillidsrepræsentantens rolle ændret sig i forhold til ledelsen og kollegaer? Hvordan oplever SL s tillidsrepræsentanter spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer, SL og brugerne på institutionerne, og hvordan påvirker dette forhold deres beslutning om at stoppe som tillidsrepræsentanter? 7

8 1.3 Kapitelstruktur I kapitel 1 præsenteres problemfeltet og problemformuleringen samt projektets design. I kapitel 2 redegøres for vores motivation og forforståelser. Derefter præsenteres baggrunden for valg af teori (Bourdieu) og valg af metode (interview og fokusgruppe mv.). I kapitel 3 forklares Pierre Bourdieus videnskabsteoretiske forståelse, dernæst hans teori og til sidst præsenteres hans strategi for en feltanalyse. Derefter diskuterer vi den kritik, der har været af Bourdieus teorier. Kritikken leder op til en forklaring af, hvordan vi anvender Bourdieu. I kapitel 4 operationaliseres Bourdieus teorier i forhold til de valgte metoder. Der redegøres for, hvilke overvejelser der ligger til grund for vores valg af teori, og hvorfor det valgte teoriapparat er et brugbart redskab i forsøget på at forstå de problemstillinger, der behandles i projektet. I kapitel 5 indleder vi med at redegøre for de identificerede kapitalformer. Derefter anskueliggøres de strukturelle positioner mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den strukturel-historiske feltanalyse vil således tage udgangspunkt i den danske model og derefter overenskomsterne og tillidsmandsreglerne for socialpædagogerne med særligt fokus på tillidsrepræsentantens opgaver. Således undersøges analysegenstanden, det socialpædagogiske felt, og herunder rummet af sociale positioner, som befinder sig heri: arbejdsgiverne (fortrinsvis kommunerne), ledelsen, kollegaerne og tillidsrepræsentanter. Analysen vil redegøre for, hvordan opgavevaretagelsen har ændret sig over tid og hvilke samfundsmæssige strukturelle udviklingstendenser, der har påvirket denne udvikling. Den strukturel historiske feltanalyse er således afgørende for forståelsen af de valg og positioneringer, som de socialpædagogiske tillidsrepræsentanter foretager. Kapitel 6. På baggrund af det foregående kapitels feltanalyse af den historiske udvikling i tillidsrepræsentantens rolle undersøges det i dette kapitel, hvorfor SL s tillidsrepræsentanter stopper. Her vil vi ligeledes trække på Bourdieus analyseramme. Analyserne baserer sig på vores egen indsamlede empiri: seks kvalitative interview og 8

9 vores fokusgruppeinterview med otte tidligere SL-tillidsrepræsentanter. Desuden anvendes SL s tidligere undersøgelser og rapporter samt andres undersøgelser om tillidsrepræsentanter. I kapitel 7 konkluderes der og samles op på rapportens resultater. I kapitel 8 perspektiverer vi vores resultater og forsøger at finde potentielle forbedringer og udviklingsmuligheder, der kan få tillidsrepræsentanterne til at fortsætte. 9

10 2. Metode I undersøgelserne anvender vi Pierre Bourdieus teorier og metoder, hvilket vi kommer ind på i dette metodekapitel og i teorikapitel 3. Bourdieu opstiller en række krav om selvrefleksivitet jf. afsnit om Bourdieus videnskabsteoretiske position (afsnit 3.1). Han betoner på samme måde som Steinar Kvale (Kvale 1997:102), at det er nødvendigt at redegøre for, hvilke forudfattede meninger undersøgeren har i forhold til feltet. Indledningsvis vil vi derfor reflektere over vores motivation for valg af undersøgelsesfelt samt vore egne forforståelser. 2.1 Motivation Som det formuleres i den projektbeskrivelse som Socialpædagogernes Landsforbunds fik opslået i RUC s Videnskabsbutik, var udgangspunktet for dette projekt at undersøge hvilke faktorer, der påvirker tillidsrepræsentanters motivation i hvervet (se bilag 1). Dette er en vigtig målsætning for alle faglige organisationer og deres medlemmer. Vi mener dog, at velfungerende og kompetente tillidsrepræsentanter ikke blot er vigtige for sikringen af ordentlige forhold for medarbejderne, men også er en afgørende brik i et stabilt velfærdssamfund. Tillidsrepræsentanterne sørger for ro på de danske arbejdspladser ikke mindst i den offentlige sektor og på det pædagogiske område, hvor der i disse år sker store forandringer i forbindelse med kommunalreformen. I denne situation er det vigtigt med fagligt veludrustede tillidsrepræsentanter, der sammen med ledelse, medarbejdere, borgere og brugere kan hjælpe til med at skabe de ideelle rammer for velfærden. Vi mener derfor, at det er vigtigt at sikre gode forhold for tillidsrepræsentanterne fremover. Vi afgrænser os derfor grundlæggende fra den antagelse, at fagforeninger og tillidsrepræsentanter har udspillet deres rolle i det danske velfærdssamfund. Vi arbejder med den præmis, at det kollektivt funderede faglige forhandlingssystem er en grundbrik i det danske samfund og den danske velfærdsmodel. Samarbejdet med SL har været baseret på en lige dialog, og dette er derfor ikke en konsulent-rapport finansieret af SL. Vores undersøgelser er udtryk for en studiemæssig, 10

11 faglig og socialvidenskabelig interesse for velfærdssamfundet og de socioøkonomiske forhold, der gør sig gældende. 2.2 Forforståelser Vores motivation for at skrive dette projekt er også styret af vores respektive forforståelser. To af gruppens medlemmer har selv en faglig- og politisk-baggrund i elev- og studenterbevægelsen, hvilket ikke mindst skyldes deres familiers tætte kontakt til politik og fagbevægelse. Begge har samtidig overvejet at arbejde i fagbevægelsen, og de har derfor en interesse i at få en større viden og kontakt med feltet. De er dog begge bevidste omkring deres baggrund og motivation og mener stadig, at det er vigtigt med et kritisk blik på fagbevægelsen, og at der i store dele af organisationerne er brug for fornyelse. De to andre af gruppens medlemmer har en mere skeptisk grundholdning i forhold til fagforeninger og fagligt arbejde. De har ikke haft den samme praktiske berøringsflade med fagforeningernes virke. Det, der ansporer dem til at kaste sig ud i dette projekt, er interessen i at undersøge tillidsrepræsentanternes og fagforeningernes vilkår i dag: At få be- eller afkræftet diverse fordomme og se, om den generelle kritik af fagbevægelsen er på sin plads eller malplaceret. Vores forskellige forforståelser har betydning for graden af sympati, vi har for fagforeninger og dermed vores forståelse af tillidshvervet. Det kan overordnet anføres, at vi alle er habituelt disponeret for at vælge dette projekt. Vi er alle opvokset i en velfærdstatslig diskurs og har fra barnsben fået internaliseret den kollektive tankegang, der præger velfærdssamfundet. Vores projektvalg er udtryk for en støtte og interesse for fagbevægelsen og velfærdssamfundet. Hvis vi ikke støttede en kollektiv faglig organisering, ville vi ikke vælge at undersøge, hvorfor tillidsrepræsentanterne stopper, og hvad der kan gøres for at forbedre deres arbejdsvilkår. Med den erkendelse in mente mener vi, at en kritisk stillingtagen er vigtig og mulig. Eksempelvis er vi i gruppen enige om, at velfærdssamfundet og fagbevægelsen også kan være mere eller mindre bureaukratiske, passiviserende og ineffektive. Dermed indtager vi ikke en betingelsesløs opbakning til fagbevægelsen og velfærdssamfundet. Der skal altid være plads til nytænkning og kritik. 11

12 Rent metodisk ser vi projektet som todelt. Rapporten henvender sig både til SL og til RUC. Dette stiller krav til vores position som uafhængige og kritiske studerende forpligtet af videnskabelige regler/normer i forhold til RUC. Samtidig har SL, som rekvirent via videnskabsbutikken, en række ønsker (se bilag 1), vi i dialog er blevet enige om at opfylde. Så længe denne dualisme er erkendt fra starten, mener vi ikke, det er noget problem og ser en mediering mellem de to institutioner som mulig. Denne struktur muliggør, at vi både kan lave et praksis-nært projekt, hvor vi kommer i dybden med en konkret og aktuel problemstilling. Samtidig gør de videnskabelige paradigmer det muligt at hæve os op over commen-sense forklaringer, da et teoretisk og metodisk fundament kvalificerer vores analyserede problemstillinger/resultater. 2.3 Valg af teori I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvilke overvejelser der ligger til grund for vores valg af teori, og hvorfor det valgte teoriapparat er et brugbart redskab i forsøget på at forstå de problemstillinger, der behandles i projektet. Teorivalget i dette projekt er baseret på de centrale problemstillinger, som blev nævnt i problemfeltet: tillidsrepræsentantens tættere tilknytning til ledelsen (Nielsen mfl. 2006:53-60, Strøby Jensen 2002:18-20), decentraliseringen af forhandlingskompetencer og den deraf afledte mangel på tid til hvervets udførelse (Navrbjerg, Lubanski, Strøby Jensen 1998 (A):135-7). Problemstillingerne har igennem processen fungeret som vejledende rettesnore i forhold til vores overvejelser om, hvilke forståelsesmæssige egenskaber potentielle teorier kan bidrage med. Dermed har problemstillingernes indhold været væsentlige i relation til vores teoretiske orientering. De centrale problemstillinger, som er blevet beskrevet i problemfeltet, er et resultat af en orienteringsproces i den eksisterende forskning på området. Socialpædagogiske tillidsrepræsentanters virke indeholder således flere problemstillinger end dem, vi har skitseret, men disse er blevet sorteret fra igennem en selektionsproces. Dette gælder eksempelvis i forhold til jobskifte, der er en generel tendens på nutidens arbejdsmarked. Det har været afgørende for de centrale problemstillinger, at de har været gennemgående i en betragtelig del af den eksisterende forskning. Dermed har vi forsøgt at opnå en vis grad 12

13 af sikkerhed for, at problemstillingerne bliver oplevet bredt indenfor feltet, og at de ikke er baseret på tilfældigheder Valget af Bourdieus teoretiske ramme På baggrund af de i problemfeltet skitserede problemstillinger; decentralisering af kompetencer, mangel på tid og tættere tilknytning til ledelsen, valgte vi at benytte Pierre Bourdieus teoretiske ramme i forhold til at opnå en øget forståelse for disse problematikker. Vi vil i dette afsnit ikke redegøre fyldestgørende for Bourdieus teoretiske begreber, men nøjes med at skitsere, hvorfor vi mener, at teoriens tilgang er anvendelig i forhold til vores problemstillinger og projektets formål. Den yderligere udfoldelse af de analytiske begreber og redskaber vil således blive gemt til teoriredegørelsen i kapitel 3. Først og fremmest tilbyder Bourdieus teori en mulighed for at etablere en analyseramme, der kan begribe forskellige positioners konfliktfyldte kamp om magten til at fastsætte et felts indhold, og dermed hvem der kan deltage. Vi mener, at den tilgang er særdeles anvendelig i relation til tillidsrepræsentanthvervet. Det skyldes, at hvervet og funktionen som sådan er skabt i et konfliktpræget spændingsfelt mellem fagforening og arbejdsgiver på makroniveau og mellem medarbejdere og ledelse på mikroniveau. Tillidshvervets eksistens er dermed betinget af det relationelle forhold mellem arbejdsgiver, fagforening, medarbejdere og ledelse. I Bourdieus vokabularium kan denne relation siges at være forholdet mellem forskellige positioner indenfor et felt. Vi har i valget af Bourdieu forestillet os, at feltet, vi undersøger, kan kaldes det socialpædagogiske felt. Det socialpædagogiske felt er ikke fuldstændig autonomt, da feltets indhold er påvirket af et fagpolitisk felt, der primært udspilles indenfor rammerne af overenskomsterne. Det socialpædagogiske felt indeholder en række positioner, der som nævnt eksisterer i et relationelt forhold til hinanden. Fagforeningen og arbejdsgiverne er således de afgørende positioner på makroniveau. På dette niveau fastsættes de overordnede rammer for, hvad det socialpædagogiske felt indeholder. Disse positioner står i relation til positionerne på mikroniveau medarbejdere og ledelse. Disse positioner kæmper således i praksis om, hvad feltet indeholder eller med andre ord feltets logik. I vores øjne eksisterer der en kamp indenfor det socialpædagogiske felt nemlig kampen om at definere tillidsrepræsentantens position og rolle. Det interessante ved denne kamp er, 13

14 at den er betinget af de øvrige positioner. Kampen om tillidsrepræsentanterne er således en kamp mellem positionerne om, hvilken logik der skal have valør for tillidsrepræsentanterne. I relation til projektets ambition om at opnå forståelse for, hvorfor SL s tillidsrepræsentanter stopper, er det centralt at undersøge tillidsrepræsentanthvervets indhold. Dette skyldes, at gennem en feltanalyse, der kan anskueliggøre hvervets indhold og logik, kan vi opnå en forståelse for, hvilke egenskaber og ressourcer der kræves for, at man kan deltage i feltet. I den konkrete sammenhæng betyder det, at vi kan opnå forståelse for hvilke faktorer, der er afgørende for, om en person bliver i hvervet som tillidsrepræsentant eller forlader det. En sådan tilgang er ligeledes tidligere blevet benyttet i forhold til at forstå, hvordan et hverv er indholdsmæssigt konstrueret. Et eksempel på en sådan tilgang er Sigtona Halrynjos analyse af, hvem der bliver ledere i en industrivirksomhed, og hvilke forståelsesmæssige kategorier lederne er indlejret i (Halrynjo i Hviid Jacobsen & Tonboe (red.) 2004: ). Set ud fra denne optik kan Bourdieus teoretiske opbygning med to gensidigt afhængige analyseniveauer den strukturel-historiske feltanalyse og den konstruktivistiskfænomenologiske analyse - være en adækvat tilgang. Den strukturel-historiske analyse kan bistå os i forsøget på at få greb om kampene på makroniveauet, mens den komplementære konstruktivistisk-fænomenologiske feltanalyse kan benyttes på mikroniveau. Først og fremmest har den strukturel-historiske feltanalyse forklaringskraft i forhold til de strukturelle forudsætninger i et historisk perspektiv. Dermed kan denne analyse benyttes i forhold til at opnå forståelse for tillidsrepræsentanternes overordnede vilkår. Yderligere kan den konstruktivistisk-fænomenologiske analyse tilbyde en analyseramme for undersøgelsen af feltet på mikroniveau og dermed den praktiske kontekst, hvori tillidsrepræsentanterne agerer. Årsagen til at begge niveauer er interessante at inkorporere i disse to komplementære analyser er, at den praktiske virkelighed, som tillidsrepræsentanterne agerer i, ikke er betinget fuldstændigt af de rammer, som er fastsat gennem overenskomsterne. Der ligger et 14

15 betydeligt handlerum, der kan realiseres på mange forskellige måder, og som er åbent for fortolkning. I forhold til den første centrale problemstilling omkring tillidsrepræsentantens øgede tilknytning til ledelsen, forestillede vi os, at det kunne være en konsekvens af kampen om feltet for tillidsrepræsentanter. Det vil sige, at den logik, som ledelsen repræsenterer, har vundet indpas på feltet og dermed ændret feltets indhold i ledelsens retning. For at forstå en eventuel bevægelse i retning mod ledelsen, er det ikke nok udelukkende at registrere den. Derfor tilbyder Bourdieus analyseramme en mulighed for at analysere, hvorledes logikken er konstrueret, samt hvordan og hvorfor bevægelsen har fundet sted. Bourdieus teori er ligeledes brugbar i forhold til problemstillingen om tillidsrepræsentanten som mellemleder. Tillidsrepræsentantens nye rolle, der i højere grad minder om en mellemleder end en medarbejderrepræsentant, er et kvalitativt og kvantitativt skift for hvervet. Det kvantitative skift kan eventuelt ses som en forøget opgavebyrde, mens det kvalitative skift skyldes, at opgavernes karakter er i forandring. I den sammenhæng kan en Bourdieu-inspireret strukturel-historisk feltanalyse give et greb om hvilke kampe, der historisk har været på feltet og dermed, hvordan hvervets vilkår er blevet skabt over tid både hvad angår indhold og udformning. Denne analyse kan hjælpe os til at forstå, hvordan det er gået til, at tillidshvervet har udviklet sig, og hvilke kræfter der kan siges at have influeret på udviklingen. Teorien tilbyder således en analyseramme, der kan hjælpe os til at forstå, hvordan tillidsrepræsentanthvervet har ændret sig, og hvorfor det netop har den udformning, som det har i dag. Problemstillingen om mangel på tid kan ligeledes ses i sammenhæng med begge ovennævnte problematikker. Først og fremmest som en del af den historiske udvikling for hvervet. En øget opgavebyrde kan naturligvis havde influeret på behovet for tid, hvis de øvrige strukturelle forudsætninger ikke ændres. Derudover kan tid ses som oplevet behov for tid. Oplevet behov for tid kan have en sammenhæng med de kompetencer, eller med Bourdieus ord kapitalbeholdning, som den enkelte tillidsrepræsentant er i besiddelse af. Sammenhængen kan eventuelt ses ved, at de tillidsrepræsentanter, der ikke er i besiddelse af den på feltet nødvendige kapitalbeholdning og sammensætning, skal bruge forholdsvis 15

16 mere tid på opgaverne end tillidsrepræsentanter, der er i besiddelse af den nødvendige kapital Overordnet mente vi, på baggrund af ovenstående overvejelser, at Bourdieus teori kunne bidrage med en analyseramme, der kunne skabe forståelse for det komplicerede tillidshverv. Endvidere var valget baseret på teoriens evne til at beskrive de stratifikationsmekanismer, som positionerne skaber. Denne evne er vigtig i forhold til projektets formål at skabe basis for, at tillidsrepræsentanterne bliver i hvervet. Hvis der skal tages tiltag i denne retning, er det vigtigt at kende udelukkelsesbarriererne, og netop den viden håber vi, at dette projekt kan bidrage med. 2.4 Valg af empiri I det følgende vil vores valg af metode med hensyn til produktion af empiri blive beskrevet. Empiriproduktionen har bestået af tre forskellige metoder; dels har vi benyttet os af allerede eksisterende kvantitative undersøgelser om emnet, dels har vi lavet seks kvalitative interview, og sidst har vi afholdt en fokusgruppe. Nedenfor vil det blive forklaret på hvilken måde, de valgte metoder er brugbare i forhold til problemstillingen, samt hvorledes de valgte metoder komplementerer hinanden i undersøgelsen. Der er tidligere blevet lavet adskillige undersøgelser af tillidshvervet i forskellige fagforeninger, således også omhandlende SL s tillidsrepræsentanter. Carsten Strøby Jensen lavede i 2002 en omfattende undersøgelse af SL s tillidsrepræsentanter, der skulle bruges som indspark til SL s kongres i 2002, og som senere er blevet brugt i SL s politiske arbejde (Strøby Jensen 2002:2). Undersøgelsen bygger i langt overvejende grad på en omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, socialpædagogiske ledere og socialpædagoger. Netop på grund af at der forelå omfattende kvantitative data på området, har vi, i vores undersøgelse af, hvorfor SL s tillidsrepræsentanter stopper, valgt at gribe problemfeltet an fra en anden vinkel. Vi har valgt yderligere at benytte os af to forskellige kvalitative metoder. Grunden til at vi har valgt at gå kvalitativt til værks er, at vi på den måde kan dykke ned i de forskellige kampe og positioner på feltet, og derved blive præsenteret for nogle af agenternes egne subjektive erfaringer. 16

17 2.4.1 Kvalitative interview Efter at have undersøgt allerede eksisterende kvantitativ og kvalitativ empiri, anså vi det for essentielt at få et øget kendskab til feltet og de dertilhørende problemstillinger. Derfor valgte vi at tage udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse, der havde til formål at tilvejebringe viden om, hvilke problemer SL-tillidsrepræsentanter møder i arbejdet. Denne undersøgelse var vigtig i forhold til at forstå, hvilke hverdagsproblematikker vi med fordel kunne adressere i forbindelse med fokusgruppen. Formålet med interviewene var således at forstå og beskrive de centrale problemstillinger, som informanterne oplever og på den måde åbne for deres livsverden (Kvale 1997:40). SL var i den forbindelse behjælpelig med at finde informanterne via en søgning i deres database. Efterfølgende havde SL postal korrespondance med de mulige informanter, og da de seks informanter var fundet, rettede vi selv telefonisk henvendelse til dem for at aftale de sidste detaljer omkring interviewet. Dermed kan udvælgelseskriteriet siges at være baseret på strategisk udvalg (Thagaard 2004:56). Valget af både tidligere og nuværende tillidsrepræsentanter med forskellig anciennitet og køn skyldtes, at vi ikke ønskede at udelukke mulige perspektiver for tidligt i processen, da vi vurderede, at der potentielt kunne være forskel på deres perspektiver og hverdagsoplevelser. I interviewsituationerne valgte vi at lade det ene gruppemedlem stå for selve interviewet, mens den anden lyttede indgående til interviewets indhold, noterede undervejs og stillede supplerende spørgsmål, hvis han mente, at det blev nødvendigt. Denne rollefordeling havde til formål at sikre, at alle spørgsmål blev stillet korrekt, og at eventuelle interessante problemstillinger blev uddybet under interviewet (Kvale 1997: ). I forbindelse med hvor interviewene skulle finde sted, valgte vi at gennemføre dem på SL s hovedkontor i København. Dette var dels en fordel for os som interviewere, da vi derfor ikke skulle bruge unødig tid på transport, men det var også en fordel for informanterne, da alle var bekendte med stedet, og det derfor var med til at skabe en tryg ramme omkring interviewene. Et enkelt interview blev dog gennemført på den pågældende informants arbejdsplads, da dette passede bedst ind i informantens kalender. Alle informanter fik selv valget om, hvor de helst ville interviewes, således at vi sikrede os, at interviewet foregik i en tryg ramme. 17

18 Interviewene er gennemført som semistrukturerede/halvstrukturerede interview (Kvale 1997:133). Dette medførte, at vi lavede en interviewguide, der både indeholdt forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (for samlet interviewguide se bilag 2). Forskningsspørgsmålene er meget brede og overordnede tematiserede spørgsmål, der havde til formål at få os sporet ind på emnet og problematikkerne. Interviewspørgsmålene er renset for teoretiseringer og består i stedet af hverdagssprog, som giver interviewet en mere dynamisk karakter, og som åbner for, at informanterne kommer frem med deres egne personlige erfaringer. Denne fremgangsmåde indebærer, at interviewguiden ikke må være determinerende, da intervieweren derved får mulighed for at forfølge informantens beretninger, hvis de indeholder interessante temaer (Andersen 2003:212 & Kvale 1997:129). Netop hverdagssproget åbner op for de dagligdagsdagsberetninger, som vi ved hjælp af Bourdieus begrebsramme vil benytte i forhold til at bestemme tillidsrepræsentanternes habitus Fokusgruppeinterview For at bygge videre på vores kvalitative interview, valgte vi at afholde en fokusgruppe med otte tidligere SL-tillidsrepræsentanter. Formålet med at afholde en fokusgruppe var at skabe interaktion mellem tillidsrepræsentanterne og dermed komme et spadestik dybere ned i det socialpædagogiske felt. Denne interaktion skulle stimulere deltagerne til mere nuancerede og dybtgående udsagn end ved de seks kvalitative enkeltinterview (Andersen 2003:213). Derfor kan den interaktionsform, som en fokusgruppe skaber, være en god mulighed for deltagerne til at reflektere over nogle af de problemstillinger, som har været en stor del af deres hverdag. Ved udvælgelsen af informanter til fokusgruppen undersøgelsens hvem - har vi benyttet os af samme fremgangsmåde som ved udvælgelsen af informanter til de individuelle kvalitative interview, og igen var SL behjælpelig med at finde informanter, hvorefter vi selv rettede telefonisk henvendelse. Alle deltagerne i gruppen er tidligere SL-tillidsrepræsentanter, og de er alle stoppet i tillidshvervet efter et-fem år. Yderligere har vi tilstræbt at få stor geografisk spredning på deltagerne, således at personerne ikke havde personligt kendskab til hinanden på forhånd. Derudover var et af kriterierne, at de helst skulle være under 40 år. Dette blev et kriterium, 18

19 da vi ikke havde stiftet bekendtskab med denne gruppe i forbindelse med den kvalitative interviewundersøgelse. Denne divergerende gruppe af tillidsrepræsentanter, gjorde det muligt at identificere de forskellige kapitalsammensætninger og positioner på det socialpædagogiske felt. Dette anskueliggjorde hvilke kapitalsammensætninger, der er de fremherskende på feltet, og hvorledes kampene i feltet udspiller sig. I forbindelse med undersøgelsens hvor, valgte vi at afholde fokusgruppen i SL s lokaler i Odense, da vi anså dette for det mest centrale sted, når deltagere fra mange forskellige egne af landet skal bringes sammen. Dette er gjort for at sikre, at deltagernes transporttid ikke blev uoverskuelig, og at fremmødet på denne måde blev større. I fokusgruppen har vi valgt at benytte tragtmodellen. Tragtmodellen kan siges at være en blanding mellem en løst og stramt struktureret fokusgruppe. I tragtmodellen begynder med nogle få åbne spørgsmål, som giver mulighed for, at deltagerne selv fortæller, hvad der optager dem, og på denne måde kan undersøgeren opnå ny viden. Derefter sluttes der af med en del afgrænsede spørgsmål, hvor undersøgeren sikrer sig, at alle forskningsinteresser bliver berørt og belyst (Halkier 2002:43-45) (Se bilag 3 for spørgeramme til fokusgruppen). Denne model er valgt, da vi ønsker, at det er deltagerne, der selv formulerer problemstillingerne indenfor feltet i den første del af fokusgruppen, hvorefter vi slutter af med at spørge mere konkret ind til nogle af de emner/problemstillinger, vi har fundet frem til i de seks kvalitative interview. Den blandede tragtmodel fordrer som udgangspunkt en lav moderator-involvering. Det er deltagernes indbyrdes interaktion og kommunikation, der er i centrum, og ikke kommunikationen mellem moderator og deltagerne. Moderatorens vigtigste opgave er derfor at lave en introduktion, hvor deltagerne bliver gjort bekendt med emnet for fokusgruppen og fokusgruppens struktur samt at sørge for, at interaktionen i gruppen fungerer, således at alle deltagerne er med i diskussionerne (Halkier 2002:55-58). Ligesom vi i de individuelle kvalitative interviews havde to interviewere, har vi også to moderatorer på fokusgruppen. Den ene er hovedmoderator, der sørger for at holde introduktionen, og som følger spørgerammen, samt holder øje med interaktionen i gruppen. 19

20 Den anden (bi-moderatoren) er med for at stille opfølgende spørgsmål, dels hvis et eller flere af emnerne i spørgeguiden ikke er blevet fyldestgørende belyst, og dels hvis deltagerne kommer ud i interessante diskussioner, der kræver yderligere belysning. Det var vigtigt for os, at alle gruppens medlemmer var til stede under fokusgruppen, så alle kunne få et direkte indblik i fokusgruppen til hjælp for den senere bearbejdning af fokusgruppens resultater. Empirien, der skal danne baggrund for feltanalysen af det socialpædagogiske felt, består således både af kvantitative (Strøby Jensen 2002) og kvalitative (de kvalitative interview og fokusgruppeinterview) komponenter. Disse forskellige metoder indgår i et gensidigt afhængigt samspil i denne undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet brugt til at læse os ind på feltet, men den er også blevet brugt til at kvalificere vores interviewspørgsmål til den kvalitative interviewundersøgelse. Undersøgelsen peger på nogle mulige kampe i feltet (eksempelvis forholdet mellem leder og tillidsrepræsentant), samt hvilke opgaver tillidsrepræsentanterne vægter i tillidshvervet. Disse resultater har vi brugt til at udforme interviewguiden til vores kvalitative undersøgelse. Ligesom Strøby Jensens undersøgelse har været med til at danne baggrund for udformningen af interviewguiden til den kvalitative interviewundersøgelse, har den kvalitative interviewundersøgelse også været med til at danne baggrund for spørgerammen til fokusgruppeinterviewet med de otte tidligere tillidsrepræsentanter. 20

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Differentieret individualisering

Differentieret individualisering Differentieret individualisering Blandt Danske Gymnasieelever Differentiated individualization Amongst Danish Gymnasium Students SAM-Bachelorprojekt. 6. semester, 2015. Gruppe: 49. Vejleder: Klaus Rasborg.

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Hvorfor lige børn leger bedst

Hvorfor lige børn leger bedst Danmarks Pædagogiske Universitet Master som fleksibelt forløb Masterprojekt Hvorfor lige børn leger bedst Om læreres og pædagogers Om læreres og pædagogers samarbejde i indskolingen Lotte Mejl Studienr:

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere