Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Femern Bælt Komitéen"

Transkript

1 Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern Bælt Komitéen etableres som et fælles dansk-tysk rådgivnings- og koordineringsudvalg i forhold til grænseoverskridende anliggender i Femern Bælt Regionen. Femern Bælt Komitéens formål er aktivt at understøtte og udforme udviklingen af Femern Bælt Regionen til en velintegreret og konkurrencedygtig region. Fokus for Komiteens arbejde er at forbedre integrationen i den nære, grænseoverskridende region, defineret som området mellem København/Malmø og Hamburg, og særligt i regionerne som er direkte beliggende ved Femern Bælt, dvs. på tysk side Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck og på dansk side Region Sjælland. Femern Bælt Komiteen understøtter den grænseoverskridende udviklingsproces blandt andet gennem: Understøtte nedbrydningen af grænsebarrierer på begge sider af Femern Bælt. 1

2 Igangsætte, anbefale og understøtte projekter eller andre aktiviteter til gavn for og udvikling af Femern Bælt Regionen, såvel som for at øge velstanden. Støtte alle former for brobygning inden for det mentale, kulturelle, sociale og økonomiske område til fremme af en levende og borgernær integrationsproces. Til brug for implementeringen af formålet udarbejder Komitéens Forretningsudvalg en handlingsplan, der definerer midler og foranstaltninger til virkeliggørelsen af de opstillede mål og tiltag. Indhold og status for gennemførelse af handlingsplanen vil blive drøftet under det årlige Komitémøde og ajourføres efter behov. Handlingsplanen skal godkendes af Komitéen. 3 Femern Bælt Komitéens opgaver Femern Bælt Komiteens opgaver bliver konkretiseret gennem handlingsplanen, som regelmæssigt ajourføres og aktualiseres. Som generelle og overordnede opgaver for Femern Bælt Komiteen kan følgende nævnes: Varetagelse af dels det nationale og dels det transnationale politiske lobbyarbejde i Femern Bælt regionen til gavn for den grænseoverskridende Femern Bælt Region og dets borgere. Positionering af Femern Bælt Regionen som en stærk og konkurrencedygtig region ved Femern Bælt og på udviklingsaksen Hamburg København/Malmø (Femern Bælt korridoren). Igangsættelse af fælles grænseoverskridende projekter eller initiativer, der kan fremskynde integrationsprocessen i den grænsenære region i forhold til de potentialer, som åbner sig for regionen i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Iværksættelse af initiativer eller projekter og gennemførelse af konferencer og informationsarrangementer med grænseoverskridende temaer. Aktiv indsats i forhold til etablering af samarbejder med partnere i tilstødende regioner. 4 Femern Bælt Komitéens medlemmer Medlemmer Femern Bælt Komitéen består af maksimalt 32 medlemmer inklusive formand og næstformand. Der udpeges maksimalt 16 medlemmer fra dansk side og 16 fra tysk side. Komitéens medlemmer udpeges for en to-årig periode. Genudpegning til Komitéen er mulig. 2

3 Hver side træffer selv beslutning om, hvilke medlemmer der skal udpeges til Komiteen, og hvem de skal udpeges af. Fødte medlemmer er Landrat/Landrätin fra Kreis Ostholstein og Formanden fra Region Sjælland. Der udarbejdes som bilag til disse vedtægter en oversigt over, hvilke organisationer/udvalg, der udpeger medlemmer til Komiteen fra henholdsvis tysk og dansk side. Medlemsstrukturen i Femern Bælt Komitéen skal afspejle de to grænsenære regioners mangfoldighed. Samtidig skal der opnås en repræsentation af interessenter med en bred vifte af impulsgivere til det grænseoverskridende samarbejde. Derfor skal der i forbindelse med udpegningen af Komitéens medlemmer tages højde for, at der udover politikere og repræsentanter fra kommunerne i de to regioner og Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck og Region Sjælland også er repræsentanter i Komitéen fra vigtige samfundsmæssige områder. Hertil tæller f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, og fagforeninger/arbejdstagerforbund. Derudover kan der i Komitéen udnævnes repræsentanter fra nøgleområder i forbindelse med grænseoverskridende regional udvikling som f.eks. fra områderne turisme/kultur og uddannelse/forskning samt natur/miljø. Det tilstræbes, at udpegningen af Komitéens medlemmer sker paritetisk, således at den danske og tyske side er repræsenteret i Komitéen som ligestillede medlemmer med samme antal. Derfor skal tilsvarende eller sammenlignelige organisationer fra begge sider tilgodeses ved udnævnelsen. Suppleanter For hvert Komité-medlem kan der udpeges en personlig suppleant ved navn, som deltager i møderne i tilfælde af, at et medlem af Komitéen er forhindret. Suppleanternes udpegningsperiode følger det respektive Komitémedlems udpegningsperiode. 5 Forretningsudvalg Forretningsudvalget består af 10 personer, hhv. 5 fra dansk og tysk side. Det sammensættes af Landrat/Landrätin fra Kreis Ostholstein og formanden fra Region Sjælland samt yderligere 8 medlemmer, hhv. 4 fra dansk side og 4 fra tysk side, som udpeges blandt Komitéens medlemmer. Til Forretningsudvalgets opgaver hører særligt: Udarbejdelse og kontinuerlig videreudvikling såvel som implementering af Handlingsplanen for Femern Bælt Komiteen. Repræsentation af Femern Bælt Komitéen udadtil. Positionering af Femern Bælt Komiteen i offentligheden. Styring og koordinering af aktiviteter og arbejdsprocesser i Komiteen. Forberedelse af møderne i Femern Bælt Komitéen. Forberedelse af beslutninger og afgørelser i Komiteen. 3

4 Udarbejdelse af postitionspapirer og stillingtagen til grænseoverskridende temaer og integrationsbarrierer. Udvikling af ideer til grænseoverskridende aktiviteter såvel som understøttelse af tredje part ved konkretisering af ideer og foranstaltninger til et tættere netværkssamarbejde i Femern Bælt Regionen. Implementering af Komiteens beslutninger. Regelmæssig evaluering af arbejdet i Femern Bælt Komiteen. Kontaktpleje med strategiske samarbejdspartnere. Indholdsmæssig videreudvikling af hjemmesiden. Styring, rådgivning og indholdsmæssig assistance til sekretariaterne. 6 Formandskab Formanden og næstformanden udpeges for et år ad gangen. Formandskabet varetages enten af Landrat/Landrätin fra Kreis Ostholstein eller formanden for Region Sjælland. Formandskabet går hvert år på skift mellem dansk og tysk side, således at der er dansk formand i ulige årstal og tysk formand i lige årstal. Såfremt formanden er dansk, skal næstformanden være tysk og vice versa. Formandsperioden følger kalenderåret. 7 Femern Bælt Komitéens og Forretningsudvalgets arbejde Femern Bælt Komiteen fastsætter internt de nærmere bestemmelser om udførelsen af opgaverne, herunder afholdelse af møder. Møder Femern Bælt Komitéen indkaldes mindst 1 gang årligt samt efter behov. Mødeindkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Forretningsudvalget indkaldes 3-4 gange årligt samt efter behov. Mødeindkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødet. Femern Bælt Komitéens og Forretningsudvalgets beslutninger noteres i et referat, der sendes til medlemmerne. Afstemningsmodalitet Hvert medlem af Komitéen og Forretningsudvalget har en stemme. Det tilstræbes, at beslutninger og afgørelser træffes ved konsensus. 4

5 Beslutningsdygtighed Komitéen og Forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne fra både dansk og tysk side er til stede. Rejse- og mødeudgifter Medlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter, som hvert medlem har i forbindelse med varetagelsen af hvervet, dækkes af de organisationer/forbund hvor medlemmet er udpeget. 8 Arbejdsgrupper Femern Bælt Komitéen kan efter behov tage initiativ til at nedsætte faglige arbejdsgrupper med det formål at uddybe specielle indholdsmæssige temaer. 9 Strategiske partnere Forretningsudvalget og Femern Bælt Komitéen kan efter behov invitere strategiske partnere og fagpersoner som observatører og rådgivere. 10 Sekretariatsbetjening af Femern Bælt Komitéen Femern Bælt Komitéen, Forretningsudvalget og eventuelle nedsatte arbejdsgrupper bliver betjent og understøttet af et sekretariat på hhv. dansk og tysk side. Sikringen af og ansvaret for et fungerende sekretariat ligger på tysk side i Kreis Ostholstein og på dansk side i Region Sjælland. Hver side træffer selv beslutning om organisering og finansiering af sekretariatet. Sekretariaterne har specielt følgende opgaver: - Forberedelse af møder og konferencer. - Udfærdigelse af mødereferater. - Implementering af strategi- og handlingsplaner godkendt af Komitéen. - Udarbejdelse af oplæg til strategi- og handlingsplan for det kommende år. - Udarbejdelse af et overordnet budget for Femern Bælt Komitéen. - Udarbejdelse af oplæg til finansiering. - Oprettelse og pleje af den fælles hjemmeside. 11 Vedtægtsændringer og opløsning af Femern Komiteen Et forslag til ændring enten af Femern Bælt Komitéens vedtægter eller om nedlæggelse af Komitéen kræver behandling af forslaget hhv. på et møde i Forretningsudvalget og i Komitéen. I begge udvalg kræver det et flertal på ¾ majoritet af samtlige fremmødte medlemmer. 5

6 12 Ikrafttræden Vedtægter træder i kraft xx.xx Steen Bach Nielsen Reinhard Sager Formand for Femern Bælt Komitéen / Næstformand for Femern Bælt Komitéen / Vorsitzender des Fehmarnbelt-Komitees Stellvertretender Vorsitzender des Fehmarnbelt-Komitees 6

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november 2010... 4 Indkomne forslag...

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere