Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --."

Transkript

1 Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ \'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ t I lllllllinf;t11lll ;?

2 FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE ALLEREDE FOR FLERE ÅR SIDEN AT TAGE KONTAKT MED KAMMERATER I ANDRE EUROPfISKE HAVNE, DENGANG_ VAR DET F0RST OG FREMMEST ARBEJDSFORHOLD HERUNDER: MANDSKABSANTAL, TEMPO, L0N OG SIK KERHED VI VAR INTERESSERET I, DISSE KONTAKTER HAR FUNGERET FORTRINDELlGT LIGE FRA STARTEN,.. OG MANGE ERFARINGER OM INFORMATIONER ER UDVEKSLET SIDEN, DERFOR VAR DET MED KYSHÅND VI MODTOG INVITATIONEN FRA SEKRETfR R. PARRIS (NATIONAL PORT SHOP STEWARD COMITE) TIL DEN INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I BIRMINGHAM, LiNDERTEGNEDE VAR INDBUDT SOM TILLIDSMAND PÅ ÅRHUS HAVN, OG 0LE M0LLER VAR INDBUDT SOM REPRfSENTANT FOR BLADET "HAVNEARBEJDEREN", EFTER KONFERENCEN I BIRMINGHAM, BOEDE VI NOGLE DAGE HOS BETH, EVE OG BOB LIGHT I LONDON, f DISSE DAGE BES0GTE VI REDAKTIONEN AF HAVNEARBEJ DER BLADET "DOCKWORKER"" og VAR PA EN RUNDVISNING 1 K1NG GEORGE V DocK. EN VIGTIG FORUDSfTNING FOR INTERNATION~L SOLIDARITET; ER INTERNATIONAL FORSTÅELSE. VI HÅBER DENNE RAPPORT KAN VfRE MED TIL AT SKABE BEDRE FOR STÅELSE FOR DE ENGELSKE HAVNEARBEJDERES SITUATION, IB LUND, P.S. HVIS DER SKULLE VfRE UFORSTÅELIGE TING I RAPPORTEN, KAN VI KONTAK TES.

3 3. REFERAT Referat fra den In~ernationale Eavnekonference i Birmingham den 18 nov kl. 13.oo. Herefter indledte Teddy Gates, med at fort~lle om National Port Shop Steward Comite, : at den bestod af talsfolk fra de 2 eksisterende Havnearbejder fagforeninger i England, og at kommiten var organiseret uden om disse fagforeninger. Han konkluderede at komiteen ikke var anderkendt af arbejdsgiver og den st~rste fagforening, med- de sidsfefö --års- kamp--hav- - de vist at de menige medlemmer st~ttede komiteen. Nu skulle havnene i den ovenstående r~kke f~lge komme med et indl ~g til konferencen, om havnen de kom fra samt forklare om det fagpolitiske arbejde der. På grund af dårlig forberedelse, meldte Le Haver og Århus FRA:. Så gik ordf~ren (formanden) fra. Stokholm på talerstolen, han fortalte at: allerede i 1951 begyndte havnearbejderne i Sverige at mods~tte sig den centralisering der skedte i det store Transport-arbejder-forbun<l. Da så centraliseringen blev - fors~gt-trukket ned over hovederne på havnearbejderne i 1972, startede det Svenske Havnearbejdet forbund. 1-'ftl ederen var Teddy Gates (London) son, er formand for National Port Shop Steward Comite, udover ham sad på podiet n~stformanden R. Pearce (Southampton) og sekret~r R. Parris (Hull). Teduy Gates b~d alle deltagerne velkomme n, herefter udbad han svar på hvilke havne der var deltager fra, det var f~lgende: Le h&vre7 Frankrig, Århus- Danmark. Bilbao-Spanien. Antwerpen- Belgien. K~benhavn-Danmark. ptterdam- Holland.Hälsingborg & Stokholm- Sverige. Herudover var der der ~ afbud fra: Finland samt Gilbraltar Mec:r-forsinkelse kom- der deltager fra Hamburg-Tysland. M~de lederen udbad sig svar på om deltagerne kunne acceptere de fremm~dte, og hermed konferencen i sin helhed. Alle accepterede urldtagen K~benhavn.

4 4. Ordf~ren kom herefter ind på en hel r<ekke problerner omkring dannelsen af det nye forbund, men kunne konklu ~er~. at der idag er 2209 havnearbejaer i forbunde~, og kun 800 i det store Transport-arbejder-forbund. Ordf~ren udtrykte gl<ede over initiativet til den Internationale Havnearbejder konference og sluttede med: "Vi er klar til at hj<elpe jer.på samme måde som I gjorde sidst'~' dette var henvendt til de engelske havnearbejder. Antwerpen: I 1973 strejkede havnearbejderne i Antwerpen, Vi ~nskede valgte talsm<end, men dette blev afvist af arbejdsgiverne og de 3 havnearbejder fagforeninger. Efter en mislykket strejke, blev det fors~gt at smide.4 aktive kammerater ud af fagforeningerne. Sagen blev anket til h~jeste instands i Belgien,og sagen ~~rer s:i:~dig.. / Bilbao: Representanten var fra (ITF) s~m<endene i Spanien, har havde v<eret i kontakt med Spaniens store fagforbund som ikke ~nskede at deltage i konferencen, han håbede at der til n<este konference ville deltage menige tillidsfolk. Han takkede de engelske havnearbejdere for solidariteten, omkring en båd hvor s~folkene havde haft problemer Le Havre: Representanten talte kun _for de_ 400li haynearbejder i Lee Havre og ikke resten af de ialt havnearbejder i Frankrig. Herefter en meget off iciel pr~sentation hvor han bla. kom ind pä at Sverige skulle se at komme ind i F<Elles markedet. I ~ntwerp~n bliver havne.arbejderne smidt ud i arbejdsl~shed fra den ene dc:ig til den anden uden kompentation. V~ kan k~n k<empe mod kapitalismen når vi organiserer os internationalt i (Internc:it~onal uafh<engige havnearbejder komit e) i kampen for socialismen Y~benhavn: Takkeåe for invitationen b~~kede nu _9p om ~onferencen. Repre~ sentanten kom ind på deres st~rete problem ~emlig containerne. At al fragt og dermed statsbanerne transpoterede en container til Hamborg og Rottedam billigere end hvad en person skulle betale for en toqbillet. Håbede i~vrigt på st~rre internatio~ nalt famarbejde havnene imellem i fremtiden.

5 5. I Hamburg laver aktive havnearbejdere bladet "Alternative", som svare til det danske 11 Havnearbejderen 11 og det engelske "Dockworker". Håbede i fremtiden på st~rkt internationalt samarbejde, således at vi ikke hopper på arbejdsgi:vernes 10gen om andre havne ~,,----- ~rhus: Takkede for invitatiop-en. St0ttede initiativet med internationale havnearbejder konferen.cer, og håbede på et godt sarnarbejde i fremtiden. Containerne er også et problem i Århus det betyd~r langt st~ re onage og f~rre folk i arbejde de_.ed- s t0rre profit -og -magt til arbej dsgi verne. Samt st~rre rnulighed for udrensning af aktive kamrnerater. Fortalte kort om bladet "HavnearbejdeN>-", som efter hånden er blevet et _ands d~kkende blad, som k0re uden om fagforeningen, ligesom de.t enge lske '~DOCKWORKER". ~ -- Chile: Repsentant fra Chile kommiteen -anmoder om st0tte mod juntaen, og sagde "Mine landsm~nd arbejder hver dag med et gev~rl0b i ryggen". Oplyste at den chilienske havnearbejder leder EXEQUIL PONCE VILLAVICENCIO som de engelske og danske havnearbejder har anmodet FN om at give oplysninger på, er blevet totureret og dr~t. South _Hamp~_on:_ Dette det f~rste m0de ud af mange, det kan kun gå fremad.. Vi har her set hinanden an, og diskuteret forskellige f~lles problemer det vigtigste er, at:vi ikke losser boykottet gods. Håber på at n~ste konference kan afholdes i et andet deltager land. Konklusion: Konferencen var kun en begyndelse til et internationalt samarbejde. Under konferencen i Birmingham nåede vi kun at se hinanden an. H~~?rg: I Ty~kland er der havnearbejder, og hvor rep. arbejde var der 4200 havnearbejder. Socialdemokraterne k~re fagforeningerne som var det forsikringsselskaber, vi har ingen demokratiske rettigheder. Fagforenings hirakiet er sådan opbygget, at det er umuligt for almindelig mennesker at komme igennem med noget. Mange havnearbejder er banqe for at blive smidt ud af Firma og Fagforening h vis de er a::.:k~t::i:..v:..:e:::..! Vi mener, at n~ste konference må v~re mere konkret måske med skriftlige opl~g,.gruppearbejde mm. Det var selvf0lgelig tåbeligt af os ikke at ta- _,ge en kassette-båndoptager med, derved havde vi haft en mulighed for en grundig bearbejdning af konferencen. I0vrigt er de v~rste gentagelser i indl~ggene ikke medtaget. Det var forbavsende, hvor små problerner, der har v~ret sprogligt, det har vist sig, at vi havnearbejdere kan tale med vort eget sprog (halvt engelsk)

6 6. INTERVIEW MED 11()11 I..It Il'I, Interview med Bob Light & Ev~ London den 21 november Pä denne mäde kan en havnearbejder ikke fyres eller på anden måde miste sin status som registreret havnearbejder, systemet giver havnearbejderne en minimums kortrol. Der bliver oprettet uregistrerede havne hvor studenter, soldate~ mm. kommej for -at få. en enkelt dags arbejde. Det er havnearbejdernes store kamptradition der får arbejdsk~berne til at flytte arbejdet til de uregistrerede havne, der er meget få uregist rede havnearbejdere der overhovedet har skriftlig arrale om l~n og arbejds forhold. "Hvorctan, hvornär og hvorfor opret- _ tedes shop steward systemet~. "Hvordan er havnearbejderne organiseret"? Bob: Der er organiseret havnearbejdere i Transport General Workers union (TGWU). Transport-arbejder----p()rbundet t<eller ial t 2 millioner medlemmer, og har 11 _forskellige brancher hvor havnearbejderne er en af dem. TGWU e_!.. me.get byrokratisk. Det andet havnearbej der forbund "National Amalgemated Stewedores and Dockers Union (NASD) t<eller 3500 medlemmer og er meget mere demokratisk. "Hvad vil det sige at v<ere registreret havnearbejder"? Bob: At v<ere registreret havnearbejder betyder at man er garanteret en minimums l~n, hvad enten der er arbejde eller ej. Man er registreret gennem National Dock Labor Booth, Hvor der er 50% repr<esentation fra fagforeningen og 50% fra arbejdsk~berne. Bob: I 1967 stod Jack Dash i spidsen for en 9 ugers lang strejke. Strej- _ken var meget st<erkt organiseret med basis grupper som var meget aktive. Det var -for at få styr på. disse aktiviteter fagforbundene oprettede Shop Steward systemet, med idag over shop steward, omfattet af alle fag i England. Hurtigt efter 1968 blev et nationalt samarbejde opbygget og i 1911 startede National Port Shop Steward Commitee, og samti dig startede havnearbejderne en kampange mod rationaliseringerne. "Hvordan arbejder komiteen idag"? Bob: En Shop Steward (Talsmand) er valgt på massem~der (Generalforsamling) i havnene, og er ikke afh<engig af arbejdsk~bernes accept. En Shop Steward har skiftevis en uges normal arbejde og en uge som talsmand, de skal tage alle problemer op - sikkerhed - l~n - arbejdsmilj~ m.m.til for~ handling med arbejdsk~berne. Der er tale om at starte en speciel ordning med sikkerhedsrepr<esentanter, men jeg har de:!l opf~t;telse af_ v.or_~ta_;!.smana _~_ system, er den bedste l~sning at tals manden fortsat skal ordne sikkerheds problemeren-«

7 ' ' 7. Der er kun skifte-holds arbejde i South Hampton og London af de store havne. Havnearbejderne har en garanti betaling, og det sker at nogle får besked om ikke at m~de de n~ste 6 uger på grund af 'for lidt arbejde, men de er stadigv~k garanteret garanti betalingen for registrerede havnearbej dere. "Hvad har I i l~n-garanti betalingakkord- syge-: og social l~n '.'? CHOBHAM FARM "H har I af erfaringer med aktions fc..,~mer"? Bob: I 1967 brugte vi en aktionsform hvor vi fortalte arbejdsk~berne at vi ville strejke en halv dag en gang om ugen, men aldrig hvilken dag, så holdt vi selvf~lgelig den dag der var mest arbejde., men -det kan ikke lade sig g~re idag fordi vi nu arbejder på skiftehold. Skifteholdsarbejdet er simpelhen den st~rest fejl- tagelse vi endnu har begået. Ikke nok med det er en opsplitning af arbejds styrken, men idag har n~sten alle havnearbej dere dårlige maver pg de skiftende spisetider. I Derudover k~rte vi en overarbejdsak tion i som vare de over 1 år. Idag er vores eneste aktionsform so -listning af gods. Sidst i jannul 1977 svarede arbejdsk~berne med ikke at betale l~n for de boykottede arbejdstimer, så startede vi en total strejke, men total strejker er meget sv~re a~ holde i l~ngden ~~~"'---~~~~~~_.:_~ + planl~g Bob: Basi~ l~nnen er delt op i 5 forskellige grupper, altså når vi arbejder, således 1) en kranf~re ger af arbejdet som er valgt af kammeraterne får 82 E. 2) Truck k~rsel i lasten 78 E.~Lastarbejder + mellemd~ks friholder 74 E. 4 ) Truck-f~rer og g~nger 70 E--:-5) Kaj folkene 68 E. Derudover får skadede og syge havnearbejdere meget let fysisk arbejde en basis l~n pa 60 E. om ugen, som svarer til _garanti bet~_!~~gen når der ingen- arbej de er. Oven i disse basis l~nninger kommer der en bonus, som gennemsnitlig er 3 E om ugen. I Tilbyry ~onta2eer terminal og West India havnen er bonusen lidt h~jere. :Havnearbejdern~ arbeider, i nogen1unde faste g~ng og v~lger Selv deres lugemand. "Hvordan er jeres arbejdstid".? vi k~re på 2 holds skift fra kl. 7.oo til 14.oo. og fra 14.oo til 21.oo. vi har dog pla~:3-~r m~d mindr_~oaste;-_: trafik~äer k~rer fra 8.oo til 17.oo. Effektiv arbejdsuge 31.1/2 time 3/4 time til frokost ialt en arbejdsuge på 35 timer. I container terminalen er der nogle <ler arbejder 5 dage af 10 timer, <lerefter fri i 4 dage. MIDLAND COLD STORES

8 8. J Hvis en havnearbejder bliver syg får han garanti betalingen.i 14 uger, herefter går han over til National hj~lp som er ~. i maxima1 t 6 måneder, for så til slut at gå over på socialhj~lp som er 1.i g_. om ugen. National og social hj~lp kan v~r'e st<,t>rre, men det kommer an på hvor mange b<,t>rn man har. Vi har f<t>r i tiden haft en syge fond, men efter syge l<,t>nnens indf<,t>relse, bruges denne nu kun til begravelses hj~lp. "Hvor. lang ferie har I"? BoB: I alt 4 uger. 2 uger om sommeren og 2 om vinteren. I ferien får vi garantibetal~~gen som er på_ 60 E. om ugen.,.: get fra 2000 E til 7000 E. ( kr til kr), alt efter hvor l~nge man har v~ret havnearbejder. Tilbuddet bliver hovedsaglig givet til folk over 50 år. "Hvor mange har accepteret tilbudet"? Bob: I London, mindst havnearbejdere på landsplan ca havnearbejder. Generelt kan siges-- at de gamle havne arealer midt i London har en meget h<t>j grund v~rdi.derfor har arbejdsk<,t>berne tjent fantastisk mange penge på at s~lge disse arealer, og dermed flytte havnene ud på billig landbrugs jord i f_lod udl<t>bet, eks. Tilbyry _containerterminal ligger ca kilometer uden for London. Alt i alt har det konkret betydet: Den gamle Royal London dock blev lukket i 1967, 4000 havnearbejder smid - på gaden. Surry Commercial dock lukket i havnearbejdere smidt på gaden. In-dla and Millwald dock f<t>r 5000 un 12ÖO Havnearbejerer Royar-Victoria - Albert - og King George V. Dock f<t>r 8000 nu 1800 havnearbejdere. Herudover er ft~gende havne lukket : East India med 1500 mand. St. Katnarins med 500 mand. Regents Canal med 1000 mand. Upper Poal med 6000 mand. Ialt er arbejdsstyrken fra 1965 gået ned fra havnearbejder til nu i 1978 under havnearbejdere. "Hvad har rationaliseringerne betydet for havnearbejderne i London"? Bob: De nye transport systemer herunder containerseringen har betydet tab af t~sindvis af job. Dette fik arbejdsk<,t>berne til at- tilbyde havn earbejderne et aftr~delses. bel<,t>b dvs. at statusen som registreret havnearbej der r</>g f l<t>j ten, Bel<,t>bet. ha~ _ lig ST. KATHARIN DOCKS. Nu lystbådehavn for borgerskabet

9 \ - 9. Written & produced by Reglstered dockers.))()(~1{1\ 1 ' ()1ll{J~ll ET I begyrldelsen af 70 erne blev nogle af de engelske havnearbejdere så sure i skalden på det blad, som efter sigende, skul"le Va:!re et uafha:!ngigt orienterende blad (The Port-an indepr'p.et port newspaper) omkring forskellige forhold på havnen. Men det havde ved utallige lejligheder fremha:!vet sig som arbejdsk~bernes forla:!ngede arm, og mere eller mindre k~ekvent udtalt sig på arbejdsk~bernes betingelser. Nogle (Shop Stewards) talsma:!nd, fra London tog da initiativ til at lave et blad udelukkende for havnearbejdere i de regristrerede havne, for på den måde at da:!ffiffie op for de informationer som arbejdsk~berne havde monopol på.. Både fors~g på at bevare altallet af regristrerede havnearbejdere og l~nkampe for en rimelig l~n er gang på -gang blevet sapoteret af deres egne - led~re i toppen af f agforenings hierakiet. (det kan oplyses at bladet ej heller er sa:!rligt villidt blandt pampere, men det er jo en god anbefaling). ~ NEWHAM DOCKLANDS FORUM OURDOCKS STAYOKI Det var fra starten bestemt, at hverken enkelt personer eller fagfor~ningerne skulle styre bladet, redaktionen bliver valgt på m~der kun åbne for havnearbejdere, lige såvel som ethv. t indla:!g bliver trykt ucencureret. Selvf~lgelig kun indla:!g sendt ind af havnearbejdere, og deres kritik får da esse et ord med på vejen, hvis a e er af en anden opfattelse. Gr... 1den til at de er meget skeptiske över for fagforeninger, isa:!r TGWU - Transport & General Workers Union, er at de gennem de sidste 10 år har set passivt på at arbejdsstyrken hele tiden rationalise~es va:!k, uden de fra fagforeningens side pr~ver effektivt at modstå overgrebene. Nogle af pamperne i toppen, har da heller ikke f~lt sig for gode til direkte at modarbejde de initiativer, som flere Shop Stewards,talsrna:!nd, har stået på. WEDNESOAY 28 JUNE EAST HAMTOWN HAU SPEAKERS FROM TRADE UNIONS THE COUNCIL MP THE COMMUNIT'\' l)()( ~ li\\l)lll(l~ll Da bladet laves i London er det nok mest forholdene omkring London havn der tages op, men det er da med tiden lykkes at få folk i andre havne til at benytte det.

10 10. j < Shop_- ~teward kontor ORGANISERING OG ARBEJDSFORDELING I SHOP STEWARD KONTORET I KING GEORGE V. DOCK, LONDON: En ruridvisnirig med Micy Fenn (NASD) og Eddi Prevost - (TGWU) King George V. dock, som på alle andre havneafsnit i London er der 2 holds-skiftearbejde, hvor der pä hvert skift er 10 shop stewards (talsm~nd). De fungere som talsm~nd 5 og 5 af gangen, med en uges mellemrum, hvor de sä har almindeligt arbejde på havnen. Inde på selve havnearealet har de et kontor, Her f~rer de protekol over de forskellige konflikter, der opstår, og skriver ned hvad aftaler, hvis sådanne er opnået, gär ud pä. Da der er to-skift er det også sädan at det efterf~lgende hold altid kan f~lge med i, hvad der er sket, og f~lge sagen op hvis den ikke er afsluttet. Pä kontoret regristrer de ogsä hvo; meget week-end arbejde hver enkelt havnearbejder har, så der kan v~re rim~lig forde~ing, for.selvf~l~elig tjener de ogsa v~sentlig mere i Weekenden end til daglig. Det fungerer f. eks. sådan: en havnearbejder kommer ind og klager over ikke at have v~ret igang i lang tid, de kontrolere da i papierne, og er det berettigt kontakter de arbejdsgiverne PLA - (Port of London Authrity) og forlanger at vedkommen tages i arbejde den efterf~lgende week-end. Dette system står også som garant for at det ikke er de samme folk der f~r lortearbejde~hver gang, almindellg kotyme e en dårlig tjans vejes op med en god n~ste gang. t Samtidigt med det er der også mulighed for1bt gå tilbage i protokollen, hvis en tilsvarende konflikt opstår; for at se, hvad der f~r er opnået i en lignende situation.

11 .. ( 11. Arbejdsområdet d~kker lige fra l~nforhandlinger til spc;6rgsmål om sikkerhed og miljc;6. F.eks. hvis de på kontoret bliver kontaktet af nogle der er utilfredse med et stykke arbej de, og kr~ver noget ekstra, hvad enten det er penge, ekstrafolk eller c;6get sikkerhed. Så tar 2 fra shopsteward kontoret ud og forhanoler. med arbejdsgivernes repr~sentant. Kan der ikke opnås en lc;6sning er der mulighed for enten at kontakte fagforbundene eller gå direkte til PLA, og stille kravene. Det har tit vist si ere effektivt at gå direkte til toppen, da fagforbundene ind imellem har sv~rt ved at komme op af hullerne. De 3år altid 2 og 2 sammen, da de af errl:-ing har l~rt at arbejdsgiverne har sv~rt ved at huske, hvad aftalen går ud på, og på den måde prc;6ver at slippe så billigt som muligt. :Problemer som har betydning for andre havne, formidles videre gennem National Shop Steward Commitee, der er en lands d~kende orqanisation af Shoosteward, oprettet på eget initiativ uden om de 2 havne~rbejder fagforeninger. F.eks. kan n~vnes at forskellige sundhedsfarlige produkter, så som asbest, tapioca-mel og lignende, nu bliver mc;6dt med de samme krav i alle regris trerede havnen. Det er nok en v~sentlig del af deres styrke, at de kan j(oordinere tingene (problew~rne) gennem National Port Shop Steward Comrnitee, så havnene ikke bliver spillet ud mod hinanden

12 L l SKADESTUEN PÅ KING GEORGE V. DOCKS.

13 - KRANFBRERNE VED HAVNEN STREJKER STBT DEM DEREs KAMP ER også DIN. l _ TER AT DER HAR V~RET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LBN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER,HAR Vl Nu BESLUTTET OS TIL AT. GÅ KAMPENS VEJ,VI VED AT DET ER DYRT FOR OS SE~V OG GÅ DEN VEJ;MEN VI VED OGSÅ AT SOLIDA~ITETEN 1'5 DET DER G0R AT VOR KAMP KAN F0RES OG VINDES,DERFOR APPELERER!'/( 5t~ VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, ===..,-=- =- =-=...; -~..::..; ==;--"' - ~ '-=======F========= NAVN BELJ1B NAVN BEL~B t~ ~ ~-~ , -~ _., ~ ~-~---~ ~-----~ ~- i... --~-~-~----~---~-~ ~---~ , ~------~ ~

14 KRANFBRERNE VED HAVNEN. STREJKER STOT DEM.DEREs KAMP ER også DIN. FTER AT DER HAR VfRET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LCN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER.;HÅR v1' NU '. BESLUTTET OSTI.L ÅTGÅ KAMPENS vej,'v1 VED AT DETE~ DYRT FOR OS SELV OG GÅ DEN VEJ, MEN V I VED OGSÅ AT SOLIDARITETEN R net ner G0R AT vor KAMP KAN F0REs og v1 NDEs,nERFoR APPELERER Nr 2, VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, =-~- -c "=-.-==-=-=-.=.;. - ;...:. ;_; ====- '1= ' ~~~--:...::=========- :o-==:t=~=~============== NAVN BEL~B NAVN BEL~B ~ ~ ~ ~ -~ 1 ---~--~ ~~~ ~ ~---~~ ~ J ~ ~ ~ ~ f:_f ra_ J-/n / n J. f:.ff.. I~

15 -~ (15--1) Konflikten har nu varet ~ ~vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling af ventetid for vejrlig som s t evedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skriftlig bekr~ ftelse på at vi er fejlagtig indberettet for Arbejdsretten, bel0bene fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan fås på tlf. (o5) hvar der ligeledes er kontortid fra 7.oo.-11.oo. 67 Navn Kr. Navn Kr. -J - - I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

16 <!,~ (/6--3) Konflikten har nu varet?11i';kgz-,vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling a:f ventetid :for vejrlig som stevedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skri:ftlig bekrra:ftelse på at vi er :fejlagtig indberettet :for Arbejdsretten, bel0bene :fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan :fås på tl:f. (o5) hvar der ligeledes er kontortid :fra 7.oo.-11.oo. - Navn Kr. Navn Kr. J I I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

~ aljnt ttrbtjbtt tti

~ aljnt ttrbtjbtt tti ~ aljnt ttrbtjbtt tti Nr. 34 80 ---_..- - -- - l I Abe~ t deba tblad for havnearbe j dere. Ansvar li g overfo r pre %e loven Ole M Profitfraeseren I Esbjerg Den langvarige strid omkring bl. a. bemandingen

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen

SUGER. ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22. Sugerne. Til st~tte for deres krav får de sa.mmen med f orbundet og fagf oreningen ij aljnt tlrbtjbtt tl\ ma~78. n~22 ' Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarli~ overfor presseloven Niels m SUGER I ; I. Sugerne. F~rst a.nskaffer arbejdsgiverne en suger, der har dobbelt så stor kapasitet,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

JLohal b istorish Jorening

JLohal b istorish Jorening JLohal b istorish Jorening 1993 Lokalhistorisk Forening f(l' Karup kommune Ole UnA Jergensen Jens Christian Nielsen, ksbmand og igangscetter i Karup. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune 1993. CLokalhistorisk

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

Fra de engelske havnearbejderes historie

Fra de engelske havnearbejderes historie Fra de engelske havnearbejderes historie I 1800-tallet var England verdens førende industri-nation, verdenshandelens absolutte nummer 1 og havde en handelsflåde langt større end nogen anden nation. England

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier.

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier. Tilbageblik 10.04.06 Tiden flyver og det er forår. Jeg har fundet min logbog frem, for bedre at kunne huske, hvad det var som skete, og som var så fascinerende og mærkeligt for fire måneder siden! For

Læs mere