Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --."

Transkript

1 Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ \'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ t I lllllllinf;t11lll ;?

2 FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE ALLEREDE FOR FLERE ÅR SIDEN AT TAGE KONTAKT MED KAMMERATER I ANDRE EUROPfISKE HAVNE, DENGANG_ VAR DET F0RST OG FREMMEST ARBEJDSFORHOLD HERUNDER: MANDSKABSANTAL, TEMPO, L0N OG SIK KERHED VI VAR INTERESSERET I, DISSE KONTAKTER HAR FUNGERET FORTRINDELlGT LIGE FRA STARTEN,.. OG MANGE ERFARINGER OM INFORMATIONER ER UDVEKSLET SIDEN, DERFOR VAR DET MED KYSHÅND VI MODTOG INVITATIONEN FRA SEKRETfR R. PARRIS (NATIONAL PORT SHOP STEWARD COMITE) TIL DEN INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I BIRMINGHAM, LiNDERTEGNEDE VAR INDBUDT SOM TILLIDSMAND PÅ ÅRHUS HAVN, OG 0LE M0LLER VAR INDBUDT SOM REPRfSENTANT FOR BLADET "HAVNEARBEJDEREN", EFTER KONFERENCEN I BIRMINGHAM, BOEDE VI NOGLE DAGE HOS BETH, EVE OG BOB LIGHT I LONDON, f DISSE DAGE BES0GTE VI REDAKTIONEN AF HAVNEARBEJ DER BLADET "DOCKWORKER"" og VAR PA EN RUNDVISNING 1 K1NG GEORGE V DocK. EN VIGTIG FORUDSfTNING FOR INTERNATION~L SOLIDARITET; ER INTERNATIONAL FORSTÅELSE. VI HÅBER DENNE RAPPORT KAN VfRE MED TIL AT SKABE BEDRE FOR STÅELSE FOR DE ENGELSKE HAVNEARBEJDERES SITUATION, IB LUND, P.S. HVIS DER SKULLE VfRE UFORSTÅELIGE TING I RAPPORTEN, KAN VI KONTAK TES.

3 3. REFERAT Referat fra den In~ernationale Eavnekonference i Birmingham den 18 nov kl. 13.oo. Herefter indledte Teddy Gates, med at fort~lle om National Port Shop Steward Comite, : at den bestod af talsfolk fra de 2 eksisterende Havnearbejder fagforeninger i England, og at kommiten var organiseret uden om disse fagforeninger. Han konkluderede at komiteen ikke var anderkendt af arbejdsgiver og den st~rste fagforening, med- de sidsfefö --års- kamp--hav- - de vist at de menige medlemmer st~ttede komiteen. Nu skulle havnene i den ovenstående r~kke f~lge komme med et indl ~g til konferencen, om havnen de kom fra samt forklare om det fagpolitiske arbejde der. På grund af dårlig forberedelse, meldte Le Haver og Århus FRA:. Så gik ordf~ren (formanden) fra. Stokholm på talerstolen, han fortalte at: allerede i 1951 begyndte havnearbejderne i Sverige at mods~tte sig den centralisering der skedte i det store Transport-arbejder-forbun<l. Da så centraliseringen blev - fors~gt-trukket ned over hovederne på havnearbejderne i 1972, startede det Svenske Havnearbejdet forbund. 1-'ftl ederen var Teddy Gates (London) son, er formand for National Port Shop Steward Comite, udover ham sad på podiet n~stformanden R. Pearce (Southampton) og sekret~r R. Parris (Hull). Teduy Gates b~d alle deltagerne velkomme n, herefter udbad han svar på hvilke havne der var deltager fra, det var f~lgende: Le h&vre7 Frankrig, Århus- Danmark. Bilbao-Spanien. Antwerpen- Belgien. K~benhavn-Danmark. ptterdam- Holland.Hälsingborg & Stokholm- Sverige. Herudover var der der ~ afbud fra: Finland samt Gilbraltar Mec:r-forsinkelse kom- der deltager fra Hamburg-Tysland. M~de lederen udbad sig svar på om deltagerne kunne acceptere de fremm~dte, og hermed konferencen i sin helhed. Alle accepterede urldtagen K~benhavn.

4 4. Ordf~ren kom herefter ind på en hel r<ekke problerner omkring dannelsen af det nye forbund, men kunne konklu ~er~. at der idag er 2209 havnearbejaer i forbunde~, og kun 800 i det store Transport-arbejder-forbund. Ordf~ren udtrykte gl<ede over initiativet til den Internationale Havnearbejder konference og sluttede med: "Vi er klar til at hj<elpe jer.på samme måde som I gjorde sidst'~' dette var henvendt til de engelske havnearbejder. Antwerpen: I 1973 strejkede havnearbejderne i Antwerpen, Vi ~nskede valgte talsm<end, men dette blev afvist af arbejdsgiverne og de 3 havnearbejder fagforeninger. Efter en mislykket strejke, blev det fors~gt at smide.4 aktive kammerater ud af fagforeningerne. Sagen blev anket til h~jeste instands i Belgien,og sagen ~~rer s:i:~dig.. / Bilbao: Representanten var fra (ITF) s~m<endene i Spanien, har havde v<eret i kontakt med Spaniens store fagforbund som ikke ~nskede at deltage i konferencen, han håbede at der til n<este konference ville deltage menige tillidsfolk. Han takkede de engelske havnearbejdere for solidariteten, omkring en båd hvor s~folkene havde haft problemer Le Havre: Representanten talte kun _for de_ 400li haynearbejder i Lee Havre og ikke resten af de ialt havnearbejder i Frankrig. Herefter en meget off iciel pr~sentation hvor han bla. kom ind pä at Sverige skulle se at komme ind i F<Elles markedet. I ~ntwerp~n bliver havne.arbejderne smidt ud i arbejdsl~shed fra den ene dc:ig til den anden uden kompentation. V~ kan k~n k<empe mod kapitalismen når vi organiserer os internationalt i (Internc:it~onal uafh<engige havnearbejder komit e) i kampen for socialismen Y~benhavn: Takkeåe for invitationen b~~kede nu _9p om ~onferencen. Repre~ sentanten kom ind på deres st~rete problem ~emlig containerne. At al fragt og dermed statsbanerne transpoterede en container til Hamborg og Rottedam billigere end hvad en person skulle betale for en toqbillet. Håbede i~vrigt på st~rre internatio~ nalt famarbejde havnene imellem i fremtiden.

5 5. I Hamburg laver aktive havnearbejdere bladet "Alternative", som svare til det danske 11 Havnearbejderen 11 og det engelske "Dockworker". Håbede i fremtiden på st~rkt internationalt samarbejde, således at vi ikke hopper på arbejdsgi:vernes 10gen om andre havne ~,,----- ~rhus: Takkede for invitatiop-en. St0ttede initiativet med internationale havnearbejder konferen.cer, og håbede på et godt sarnarbejde i fremtiden. Containerne er også et problem i Århus det betyd~r langt st~ re onage og f~rre folk i arbejde de_.ed- s t0rre profit -og -magt til arbej dsgi verne. Samt st~rre rnulighed for udrensning af aktive kamrnerater. Fortalte kort om bladet "HavnearbejdeN>-", som efter hånden er blevet et _ands d~kkende blad, som k0re uden om fagforeningen, ligesom de.t enge lske '~DOCKWORKER". ~ -- Chile: Repsentant fra Chile kommiteen -anmoder om st0tte mod juntaen, og sagde "Mine landsm~nd arbejder hver dag med et gev~rl0b i ryggen". Oplyste at den chilienske havnearbejder leder EXEQUIL PONCE VILLAVICENCIO som de engelske og danske havnearbejder har anmodet FN om at give oplysninger på, er blevet totureret og dr~t. South _Hamp~_on:_ Dette det f~rste m0de ud af mange, det kan kun gå fremad.. Vi har her set hinanden an, og diskuteret forskellige f~lles problemer det vigtigste er, at:vi ikke losser boykottet gods. Håber på at n~ste konference kan afholdes i et andet deltager land. Konklusion: Konferencen var kun en begyndelse til et internationalt samarbejde. Under konferencen i Birmingham nåede vi kun at se hinanden an. H~~?rg: I Ty~kland er der havnearbejder, og hvor rep. arbejde var der 4200 havnearbejder. Socialdemokraterne k~re fagforeningerne som var det forsikringsselskaber, vi har ingen demokratiske rettigheder. Fagforenings hirakiet er sådan opbygget, at det er umuligt for almindelig mennesker at komme igennem med noget. Mange havnearbejder er banqe for at blive smidt ud af Firma og Fagforening h vis de er a::.:k~t::i:..v:..:e:::..! Vi mener, at n~ste konference må v~re mere konkret måske med skriftlige opl~g,.gruppearbejde mm. Det var selvf0lgelig tåbeligt af os ikke at ta- _,ge en kassette-båndoptager med, derved havde vi haft en mulighed for en grundig bearbejdning af konferencen. I0vrigt er de v~rste gentagelser i indl~ggene ikke medtaget. Det var forbavsende, hvor små problerner, der har v~ret sprogligt, det har vist sig, at vi havnearbejdere kan tale med vort eget sprog (halvt engelsk)

6 6. INTERVIEW MED 11()11 I..It Il'I, Interview med Bob Light & Ev~ London den 21 november Pä denne mäde kan en havnearbejder ikke fyres eller på anden måde miste sin status som registreret havnearbejder, systemet giver havnearbejderne en minimums kortrol. Der bliver oprettet uregistrerede havne hvor studenter, soldate~ mm. kommej for -at få. en enkelt dags arbejde. Det er havnearbejdernes store kamptradition der får arbejdsk~berne til at flytte arbejdet til de uregistrerede havne, der er meget få uregist rede havnearbejdere der overhovedet har skriftlig arrale om l~n og arbejds forhold. "Hvorctan, hvornär og hvorfor opret- _ tedes shop steward systemet~. "Hvordan er havnearbejderne organiseret"? Bob: Der er organiseret havnearbejdere i Transport General Workers union (TGWU). Transport-arbejder----p()rbundet t<eller ial t 2 millioner medlemmer, og har 11 _forskellige brancher hvor havnearbejderne er en af dem. TGWU e_!.. me.get byrokratisk. Det andet havnearbej der forbund "National Amalgemated Stewedores and Dockers Union (NASD) t<eller 3500 medlemmer og er meget mere demokratisk. "Hvad vil det sige at v<ere registreret havnearbejder"? Bob: At v<ere registreret havnearbejder betyder at man er garanteret en minimums l~n, hvad enten der er arbejde eller ej. Man er registreret gennem National Dock Labor Booth, Hvor der er 50% repr<esentation fra fagforeningen og 50% fra arbejdsk~berne. Bob: I 1967 stod Jack Dash i spidsen for en 9 ugers lang strejke. Strej- _ken var meget st<erkt organiseret med basis grupper som var meget aktive. Det var -for at få styr på. disse aktiviteter fagforbundene oprettede Shop Steward systemet, med idag over shop steward, omfattet af alle fag i England. Hurtigt efter 1968 blev et nationalt samarbejde opbygget og i 1911 startede National Port Shop Steward Commitee, og samti dig startede havnearbejderne en kampange mod rationaliseringerne. "Hvordan arbejder komiteen idag"? Bob: En Shop Steward (Talsmand) er valgt på massem~der (Generalforsamling) i havnene, og er ikke afh<engig af arbejdsk~bernes accept. En Shop Steward har skiftevis en uges normal arbejde og en uge som talsmand, de skal tage alle problemer op - sikkerhed - l~n - arbejdsmilj~ m.m.til for~ handling med arbejdsk~berne. Der er tale om at starte en speciel ordning med sikkerhedsrepr<esentanter, men jeg har de:!l opf~t;telse af_ v.or_~ta_;!.smana _~_ system, er den bedste l~sning at tals manden fortsat skal ordne sikkerheds problemeren-«

7 ' ' 7. Der er kun skifte-holds arbejde i South Hampton og London af de store havne. Havnearbejderne har en garanti betaling, og det sker at nogle får besked om ikke at m~de de n~ste 6 uger på grund af 'for lidt arbejde, men de er stadigv~k garanteret garanti betalingen for registrerede havnearbej dere. "Hvad har I i l~n-garanti betalingakkord- syge-: og social l~n '.'? CHOBHAM FARM "H har I af erfaringer med aktions fc..,~mer"? Bob: I 1967 brugte vi en aktionsform hvor vi fortalte arbejdsk~berne at vi ville strejke en halv dag en gang om ugen, men aldrig hvilken dag, så holdt vi selvf~lgelig den dag der var mest arbejde., men -det kan ikke lade sig g~re idag fordi vi nu arbejder på skiftehold. Skifteholdsarbejdet er simpelhen den st~rest fejl- tagelse vi endnu har begået. Ikke nok med det er en opsplitning af arbejds styrken, men idag har n~sten alle havnearbej dere dårlige maver pg de skiftende spisetider. I Derudover k~rte vi en overarbejdsak tion i som vare de over 1 år. Idag er vores eneste aktionsform so -listning af gods. Sidst i jannul 1977 svarede arbejdsk~berne med ikke at betale l~n for de boykottede arbejdstimer, så startede vi en total strejke, men total strejker er meget sv~re a~ holde i l~ngden ~~~"'---~~~~~~_.:_~ + planl~g Bob: Basi~ l~nnen er delt op i 5 forskellige grupper, altså når vi arbejder, således 1) en kranf~re ger af arbejdet som er valgt af kammeraterne får 82 E. 2) Truck k~rsel i lasten 78 E.~Lastarbejder + mellemd~ks friholder 74 E. 4 ) Truck-f~rer og g~nger 70 E--:-5) Kaj folkene 68 E. Derudover får skadede og syge havnearbejdere meget let fysisk arbejde en basis l~n pa 60 E. om ugen, som svarer til _garanti bet~_!~~gen når der ingen- arbej de er. Oven i disse basis l~nninger kommer der en bonus, som gennemsnitlig er 3 E om ugen. I Tilbyry ~onta2eer terminal og West India havnen er bonusen lidt h~jere. :Havnearbejdern~ arbeider, i nogen1unde faste g~ng og v~lger Selv deres lugemand. "Hvordan er jeres arbejdstid".? vi k~re på 2 holds skift fra kl. 7.oo til 14.oo. og fra 14.oo til 21.oo. vi har dog pla~:3-~r m~d mindr_~oaste;-_: trafik~äer k~rer fra 8.oo til 17.oo. Effektiv arbejdsuge 31.1/2 time 3/4 time til frokost ialt en arbejdsuge på 35 timer. I container terminalen er der nogle <ler arbejder 5 dage af 10 timer, <lerefter fri i 4 dage. MIDLAND COLD STORES

8 8. J Hvis en havnearbejder bliver syg får han garanti betalingen.i 14 uger, herefter går han over til National hj~lp som er ~. i maxima1 t 6 måneder, for så til slut at gå over på socialhj~lp som er 1.i g_. om ugen. National og social hj~lp kan v~r'e st<,t>rre, men det kommer an på hvor mange b<,t>rn man har. Vi har f<t>r i tiden haft en syge fond, men efter syge l<,t>nnens indf<,t>relse, bruges denne nu kun til begravelses hj~lp. "Hvor. lang ferie har I"? BoB: I alt 4 uger. 2 uger om sommeren og 2 om vinteren. I ferien får vi garantibetal~~gen som er på_ 60 E. om ugen.,.: get fra 2000 E til 7000 E. ( kr til kr), alt efter hvor l~nge man har v~ret havnearbejder. Tilbuddet bliver hovedsaglig givet til folk over 50 år. "Hvor mange har accepteret tilbudet"? Bob: I London, mindst havnearbejdere på landsplan ca havnearbejder. Generelt kan siges-- at de gamle havne arealer midt i London har en meget h<t>j grund v~rdi.derfor har arbejdsk<,t>berne tjent fantastisk mange penge på at s~lge disse arealer, og dermed flytte havnene ud på billig landbrugs jord i f_lod udl<t>bet, eks. Tilbyry _containerterminal ligger ca kilometer uden for London. Alt i alt har det konkret betydet: Den gamle Royal London dock blev lukket i 1967, 4000 havnearbejder smid - på gaden. Surry Commercial dock lukket i havnearbejdere smidt på gaden. In-dla and Millwald dock f<t>r 5000 un 12ÖO Havnearbejerer Royar-Victoria - Albert - og King George V. Dock f<t>r 8000 nu 1800 havnearbejdere. Herudover er ft~gende havne lukket : East India med 1500 mand. St. Katnarins med 500 mand. Regents Canal med 1000 mand. Upper Poal med 6000 mand. Ialt er arbejdsstyrken fra 1965 gået ned fra havnearbejder til nu i 1978 under havnearbejdere. "Hvad har rationaliseringerne betydet for havnearbejderne i London"? Bob: De nye transport systemer herunder containerseringen har betydet tab af t~sindvis af job. Dette fik arbejdsk<,t>berne til at- tilbyde havn earbejderne et aftr~delses. bel<,t>b dvs. at statusen som registreret havnearbej der r</>g f l<t>j ten, Bel<,t>bet. ha~ _ lig ST. KATHARIN DOCKS. Nu lystbådehavn for borgerskabet

9 \ - 9. Written & produced by Reglstered dockers.))()(~1{1\ 1 ' ()1ll{J~ll ET I begyrldelsen af 70 erne blev nogle af de engelske havnearbejdere så sure i skalden på det blad, som efter sigende, skul"le Va:!re et uafha:!ngigt orienterende blad (The Port-an indepr'p.et port newspaper) omkring forskellige forhold på havnen. Men det havde ved utallige lejligheder fremha:!vet sig som arbejdsk~bernes forla:!ngede arm, og mere eller mindre k~ekvent udtalt sig på arbejdsk~bernes betingelser. Nogle (Shop Stewards) talsma:!nd, fra London tog da initiativ til at lave et blad udelukkende for havnearbejdere i de regristrerede havne, for på den måde at da:!ffiffie op for de informationer som arbejdsk~berne havde monopol på.. Både fors~g på at bevare altallet af regristrerede havnearbejdere og l~nkampe for en rimelig l~n er gang på -gang blevet sapoteret af deres egne - led~re i toppen af f agforenings hierakiet. (det kan oplyses at bladet ej heller er sa:!rligt villidt blandt pampere, men det er jo en god anbefaling). ~ NEWHAM DOCKLANDS FORUM OURDOCKS STAYOKI Det var fra starten bestemt, at hverken enkelt personer eller fagfor~ningerne skulle styre bladet, redaktionen bliver valgt på m~der kun åbne for havnearbejdere, lige såvel som ethv. t indla:!g bliver trykt ucencureret. Selvf~lgelig kun indla:!g sendt ind af havnearbejdere, og deres kritik får da esse et ord med på vejen, hvis a e er af en anden opfattelse. Gr... 1den til at de er meget skeptiske över for fagforeninger, isa:!r TGWU - Transport & General Workers Union, er at de gennem de sidste 10 år har set passivt på at arbejdsstyrken hele tiden rationalise~es va:!k, uden de fra fagforeningens side pr~ver effektivt at modstå overgrebene. Nogle af pamperne i toppen, har da heller ikke f~lt sig for gode til direkte at modarbejde de initiativer, som flere Shop Stewards,talsrna:!nd, har stået på. WEDNESOAY 28 JUNE EAST HAMTOWN HAU SPEAKERS FROM TRADE UNIONS THE COUNCIL MP THE COMMUNIT'\' l)()( ~ li\\l)lll(l~ll Da bladet laves i London er det nok mest forholdene omkring London havn der tages op, men det er da med tiden lykkes at få folk i andre havne til at benytte det.

10 10. j < Shop_- ~teward kontor ORGANISERING OG ARBEJDSFORDELING I SHOP STEWARD KONTORET I KING GEORGE V. DOCK, LONDON: En ruridvisnirig med Micy Fenn (NASD) og Eddi Prevost - (TGWU) King George V. dock, som på alle andre havneafsnit i London er der 2 holds-skiftearbejde, hvor der pä hvert skift er 10 shop stewards (talsm~nd). De fungere som talsm~nd 5 og 5 af gangen, med en uges mellemrum, hvor de sä har almindeligt arbejde på havnen. Inde på selve havnearealet har de et kontor, Her f~rer de protekol over de forskellige konflikter, der opstår, og skriver ned hvad aftaler, hvis sådanne er opnået, gär ud pä. Da der er to-skift er det også sädan at det efterf~lgende hold altid kan f~lge med i, hvad der er sket, og f~lge sagen op hvis den ikke er afsluttet. Pä kontoret regristrer de ogsä hvo; meget week-end arbejde hver enkelt havnearbejder har, så der kan v~re rim~lig forde~ing, for.selvf~l~elig tjener de ogsa v~sentlig mere i Weekenden end til daglig. Det fungerer f. eks. sådan: en havnearbejder kommer ind og klager over ikke at have v~ret igang i lang tid, de kontrolere da i papierne, og er det berettigt kontakter de arbejdsgiverne PLA - (Port of London Authrity) og forlanger at vedkommen tages i arbejde den efterf~lgende week-end. Dette system står også som garant for at det ikke er de samme folk der f~r lortearbejde~hver gang, almindellg kotyme e en dårlig tjans vejes op med en god n~ste gang. t Samtidigt med det er der også mulighed for1bt gå tilbage i protokollen, hvis en tilsvarende konflikt opstår; for at se, hvad der f~r er opnået i en lignende situation.

11 .. ( 11. Arbejdsområdet d~kker lige fra l~nforhandlinger til spc;6rgsmål om sikkerhed og miljc;6. F.eks. hvis de på kontoret bliver kontaktet af nogle der er utilfredse med et stykke arbej de, og kr~ver noget ekstra, hvad enten det er penge, ekstrafolk eller c;6get sikkerhed. Så tar 2 fra shopsteward kontoret ud og forhanoler. med arbejdsgivernes repr~sentant. Kan der ikke opnås en lc;6sning er der mulighed for enten at kontakte fagforbundene eller gå direkte til PLA, og stille kravene. Det har tit vist si ere effektivt at gå direkte til toppen, da fagforbundene ind imellem har sv~rt ved at komme op af hullerne. De 3år altid 2 og 2 sammen, da de af errl:-ing har l~rt at arbejdsgiverne har sv~rt ved at huske, hvad aftalen går ud på, og på den måde prc;6ver at slippe så billigt som muligt. :Problemer som har betydning for andre havne, formidles videre gennem National Shop Steward Commitee, der er en lands d~kende orqanisation af Shoosteward, oprettet på eget initiativ uden om de 2 havne~rbejder fagforeninger. F.eks. kan n~vnes at forskellige sundhedsfarlige produkter, så som asbest, tapioca-mel og lignende, nu bliver mc;6dt med de samme krav i alle regris trerede havnen. Det er nok en v~sentlig del af deres styrke, at de kan j(oordinere tingene (problew~rne) gennem National Port Shop Steward Comrnitee, så havnene ikke bliver spillet ud mod hinanden

12 L l SKADESTUEN PÅ KING GEORGE V. DOCKS.

13 - KRANFBRERNE VED HAVNEN STREJKER STBT DEM DEREs KAMP ER også DIN. l _ TER AT DER HAR V~RET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LBN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER,HAR Vl Nu BESLUTTET OS TIL AT. GÅ KAMPENS VEJ,VI VED AT DET ER DYRT FOR OS SE~V OG GÅ DEN VEJ;MEN VI VED OGSÅ AT SOLIDA~ITETEN 1'5 DET DER G0R AT VOR KAMP KAN F0RES OG VINDES,DERFOR APPELERER!'/( 5t~ VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, ===..,-=- =- =-=...; -~..::..; ==;--"' - ~ '-=======F========= NAVN BELJ1B NAVN BEL~B t~ ~ ~-~ , -~ _., ~ ~-~---~ ~-----~ ~- i... --~-~-~----~---~-~ ~---~ , ~------~ ~

14 KRANFBRERNE VED HAVNEN. STREJKER STOT DEM.DEREs KAMP ER også DIN. FTER AT DER HAR VfRET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LCN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER.;HÅR v1' NU '. BESLUTTET OSTI.L ÅTGÅ KAMPENS vej,'v1 VED AT DETE~ DYRT FOR OS SELV OG GÅ DEN VEJ, MEN V I VED OGSÅ AT SOLIDARITETEN R net ner G0R AT vor KAMP KAN F0REs og v1 NDEs,nERFoR APPELERER Nr 2, VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, =-~- -c "=-.-==-=-=-.=.;. - ;...:. ;_; ====- '1= ' ~~~--:...::=========- :o-==:t=~=~============== NAVN BEL~B NAVN BEL~B ~ ~ ~ ~ -~ 1 ---~--~ ~~~ ~ ~---~~ ~ J ~ ~ ~ ~ f:_f ra_ J-/n / n J. f:.ff.. I~

15 -~ (15--1) Konflikten har nu varet ~ ~vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling af ventetid for vejrlig som s t evedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skriftlig bekr~ ftelse på at vi er fejlagtig indberettet for Arbejdsretten, bel0bene fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan fås på tlf. (o5) hvar der ligeledes er kontortid fra 7.oo.-11.oo. 67 Navn Kr. Navn Kr. -J - - I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

16 <!,~ (/6--3) Konflikten har nu varet?11i';kgz-,vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling a:f ventetid :for vejrlig som stevedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skri:ftlig bekrra:ftelse på at vi er :fejlagtig indberettet :for Arbejdsretten, bel0bene :fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan :fås på tl:f. (o5) hvar der ligeledes er kontortid :fra 7.oo.-11.oo. - Navn Kr. Navn Kr. J I I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Ber:grnan Smiths containertrucks

Ber:grnan Smiths containertrucks Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller.

EXTRA HEROGNU FEB81 GLEM ALDRIG PLITVICE. Al:>b.,t debatblad for havnearbejdere. M'avarlis 1 ~e~~f~r 'presseloven Ole ~ 19'lller. EXTRA FEB81 Al":>b.,t debatblad for havnearbejdere. Mavarlis 1 ~e~~f~r presseloven Ole ~ 19lller. HEROGNU Vi har nu k~rt l~bet i 4 uger. Aktionen glider som i olie, den e r sat p å skinner. Der er ingen

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder.

Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Inspiration - London. Herunder inspiration til nogle af Londons mest spændende og lærerige seværdigheder. Seværdigheder. Tower Bridge & Tower of London Tate museum of Modern Art British Museum Big Ben

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (printed)

Læs mere

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm ^^^HORSHOLM KOMMUNE Vedrsrende Styringsdiaiogm0de Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm Kommune. Dato: 23.09.2014 Sagsnr;

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede.

Hanne Norup b0d velkommen til ejerne og revisor og bemrerkede, at ejendomsmregler Jette Birkholm ogsa var til stede. Mandag den 27. april 2009 kl. 19,30 afholdtes ordimer generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rageleje Klit. Generalforsamlingen afholdtes i Frederiksborg Centret Hillemd, Milnersvej 39,3400 Hillemd.

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift.

Modelfejl i de offentlige vurderinger der medfører vilkårlig og uretfærdig betaling af ejendomsskatter grundskyld og dækningsafgift. Skatteminister Peter Christensen Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K. sendt per e-mail: skm@skm.dk SKAT Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 18 18 att.: Skattedirektør Jens Perch

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PGA Medlemsanalyse Assistent 2011

PGA Medlemsanalyse Assistent 2011 PGA Medlemsanalyse Assistent 2011 1. Køn Mand 81,8% 9 Kvinde 18,2% 2 2. Hvor i landet er du ansat? Nordsjælland 0,0% 0 Øvrige Sjælland 100,0% 11 Fyn 0,0% 0 Jylland 0,0% 0 3. Hvem er du ansat af? Klubben

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen Århus Friskole leverer kultur til midtbyen En dejlig dag i solskin sætter punktum på en uge med gøgl, dans, stylter, trommerytmer, diabolo, hatte, blæs, sang med mere Fedt optog, I er bare for fede på

Læs mere

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller

Kelergitre. www.ctaservice.se. Del 1: Forkrigsmodeller Här följer nu en artikelserie om kylarmaskeringar och dess tillbehör. Vi i Svenska Bl l-klubben tackar Torsten Vig och Jens Moller Nicolaisen och tidningen ATTRACTION för att vi får publicera dessa trevliga

Læs mere

Fra de engelske havnearbejderes historie

Fra de engelske havnearbejderes historie Fra de engelske havnearbejderes historie I 1800-tallet var England verdens førende industri-nation, verdenshandelens absolutte nummer 1 og havde en handelsflåde langt større end nogen anden nation. England

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere