Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N. . IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ lllllllinf;t11lll. 1111\'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ -- - ----. ---.. - - ------ --- -- ---- --."

Transkript

1 Il1lt Pf tlfl' l~il1l J)l~N..... IN'l1~1lN1tl'lf )N1ll.. I~ \'NI~ Ilf tnl~l~lll~n(~i~ t I lllllllinf;t11lll ;?

2 FORORD: 2... LiNDERTEGNEDE STARTEDE ALLEREDE FOR FLERE ÅR SIDEN AT TAGE KONTAKT MED KAMMERATER I ANDRE EUROPfISKE HAVNE, DENGANG_ VAR DET F0RST OG FREMMEST ARBEJDSFORHOLD HERUNDER: MANDSKABSANTAL, TEMPO, L0N OG SIK KERHED VI VAR INTERESSERET I, DISSE KONTAKTER HAR FUNGERET FORTRINDELlGT LIGE FRA STARTEN,.. OG MANGE ERFARINGER OM INFORMATIONER ER UDVEKSLET SIDEN, DERFOR VAR DET MED KYSHÅND VI MODTOG INVITATIONEN FRA SEKRETfR R. PARRIS (NATIONAL PORT SHOP STEWARD COMITE) TIL DEN INTERNATIONALE HAVNEARBEJDER KONFERENCE I BIRMINGHAM, LiNDERTEGNEDE VAR INDBUDT SOM TILLIDSMAND PÅ ÅRHUS HAVN, OG 0LE M0LLER VAR INDBUDT SOM REPRfSENTANT FOR BLADET "HAVNEARBEJDEREN", EFTER KONFERENCEN I BIRMINGHAM, BOEDE VI NOGLE DAGE HOS BETH, EVE OG BOB LIGHT I LONDON, f DISSE DAGE BES0GTE VI REDAKTIONEN AF HAVNEARBEJ DER BLADET "DOCKWORKER"" og VAR PA EN RUNDVISNING 1 K1NG GEORGE V DocK. EN VIGTIG FORUDSfTNING FOR INTERNATION~L SOLIDARITET; ER INTERNATIONAL FORSTÅELSE. VI HÅBER DENNE RAPPORT KAN VfRE MED TIL AT SKABE BEDRE FOR STÅELSE FOR DE ENGELSKE HAVNEARBEJDERES SITUATION, IB LUND, P.S. HVIS DER SKULLE VfRE UFORSTÅELIGE TING I RAPPORTEN, KAN VI KONTAK TES.

3 3. REFERAT Referat fra den In~ernationale Eavnekonference i Birmingham den 18 nov kl. 13.oo. Herefter indledte Teddy Gates, med at fort~lle om National Port Shop Steward Comite, : at den bestod af talsfolk fra de 2 eksisterende Havnearbejder fagforeninger i England, og at kommiten var organiseret uden om disse fagforeninger. Han konkluderede at komiteen ikke var anderkendt af arbejdsgiver og den st~rste fagforening, med- de sidsfefö --års- kamp--hav- - de vist at de menige medlemmer st~ttede komiteen. Nu skulle havnene i den ovenstående r~kke f~lge komme med et indl ~g til konferencen, om havnen de kom fra samt forklare om det fagpolitiske arbejde der. På grund af dårlig forberedelse, meldte Le Haver og Århus FRA:. Så gik ordf~ren (formanden) fra. Stokholm på talerstolen, han fortalte at: allerede i 1951 begyndte havnearbejderne i Sverige at mods~tte sig den centralisering der skedte i det store Transport-arbejder-forbun<l. Da så centraliseringen blev - fors~gt-trukket ned over hovederne på havnearbejderne i 1972, startede det Svenske Havnearbejdet forbund. 1-'ftl ederen var Teddy Gates (London) son, er formand for National Port Shop Steward Comite, udover ham sad på podiet n~stformanden R. Pearce (Southampton) og sekret~r R. Parris (Hull). Teduy Gates b~d alle deltagerne velkomme n, herefter udbad han svar på hvilke havne der var deltager fra, det var f~lgende: Le h&vre7 Frankrig, Århus- Danmark. Bilbao-Spanien. Antwerpen- Belgien. K~benhavn-Danmark. ptterdam- Holland.Hälsingborg & Stokholm- Sverige. Herudover var der der ~ afbud fra: Finland samt Gilbraltar Mec:r-forsinkelse kom- der deltager fra Hamburg-Tysland. M~de lederen udbad sig svar på om deltagerne kunne acceptere de fremm~dte, og hermed konferencen i sin helhed. Alle accepterede urldtagen K~benhavn.

4 4. Ordf~ren kom herefter ind på en hel r<ekke problerner omkring dannelsen af det nye forbund, men kunne konklu ~er~. at der idag er 2209 havnearbejaer i forbunde~, og kun 800 i det store Transport-arbejder-forbund. Ordf~ren udtrykte gl<ede over initiativet til den Internationale Havnearbejder konference og sluttede med: "Vi er klar til at hj<elpe jer.på samme måde som I gjorde sidst'~' dette var henvendt til de engelske havnearbejder. Antwerpen: I 1973 strejkede havnearbejderne i Antwerpen, Vi ~nskede valgte talsm<end, men dette blev afvist af arbejdsgiverne og de 3 havnearbejder fagforeninger. Efter en mislykket strejke, blev det fors~gt at smide.4 aktive kammerater ud af fagforeningerne. Sagen blev anket til h~jeste instands i Belgien,og sagen ~~rer s:i:~dig.. / Bilbao: Representanten var fra (ITF) s~m<endene i Spanien, har havde v<eret i kontakt med Spaniens store fagforbund som ikke ~nskede at deltage i konferencen, han håbede at der til n<este konference ville deltage menige tillidsfolk. Han takkede de engelske havnearbejdere for solidariteten, omkring en båd hvor s~folkene havde haft problemer Le Havre: Representanten talte kun _for de_ 400li haynearbejder i Lee Havre og ikke resten af de ialt havnearbejder i Frankrig. Herefter en meget off iciel pr~sentation hvor han bla. kom ind pä at Sverige skulle se at komme ind i F<Elles markedet. I ~ntwerp~n bliver havne.arbejderne smidt ud i arbejdsl~shed fra den ene dc:ig til den anden uden kompentation. V~ kan k~n k<empe mod kapitalismen når vi organiserer os internationalt i (Internc:it~onal uafh<engige havnearbejder komit e) i kampen for socialismen Y~benhavn: Takkeåe for invitationen b~~kede nu _9p om ~onferencen. Repre~ sentanten kom ind på deres st~rete problem ~emlig containerne. At al fragt og dermed statsbanerne transpoterede en container til Hamborg og Rottedam billigere end hvad en person skulle betale for en toqbillet. Håbede i~vrigt på st~rre internatio~ nalt famarbejde havnene imellem i fremtiden.

5 5. I Hamburg laver aktive havnearbejdere bladet "Alternative", som svare til det danske 11 Havnearbejderen 11 og det engelske "Dockworker". Håbede i fremtiden på st~rkt internationalt samarbejde, således at vi ikke hopper på arbejdsgi:vernes 10gen om andre havne ~,,----- ~rhus: Takkede for invitatiop-en. St0ttede initiativet med internationale havnearbejder konferen.cer, og håbede på et godt sarnarbejde i fremtiden. Containerne er også et problem i Århus det betyd~r langt st~ re onage og f~rre folk i arbejde de_.ed- s t0rre profit -og -magt til arbej dsgi verne. Samt st~rre rnulighed for udrensning af aktive kamrnerater. Fortalte kort om bladet "HavnearbejdeN>-", som efter hånden er blevet et _ands d~kkende blad, som k0re uden om fagforeningen, ligesom de.t enge lske '~DOCKWORKER". ~ -- Chile: Repsentant fra Chile kommiteen -anmoder om st0tte mod juntaen, og sagde "Mine landsm~nd arbejder hver dag med et gev~rl0b i ryggen". Oplyste at den chilienske havnearbejder leder EXEQUIL PONCE VILLAVICENCIO som de engelske og danske havnearbejder har anmodet FN om at give oplysninger på, er blevet totureret og dr~t. South _Hamp~_on:_ Dette det f~rste m0de ud af mange, det kan kun gå fremad.. Vi har her set hinanden an, og diskuteret forskellige f~lles problemer det vigtigste er, at:vi ikke losser boykottet gods. Håber på at n~ste konference kan afholdes i et andet deltager land. Konklusion: Konferencen var kun en begyndelse til et internationalt samarbejde. Under konferencen i Birmingham nåede vi kun at se hinanden an. H~~?rg: I Ty~kland er der havnearbejder, og hvor rep. arbejde var der 4200 havnearbejder. Socialdemokraterne k~re fagforeningerne som var det forsikringsselskaber, vi har ingen demokratiske rettigheder. Fagforenings hirakiet er sådan opbygget, at det er umuligt for almindelig mennesker at komme igennem med noget. Mange havnearbejder er banqe for at blive smidt ud af Firma og Fagforening h vis de er a::.:k~t::i:..v:..:e:::..! Vi mener, at n~ste konference må v~re mere konkret måske med skriftlige opl~g,.gruppearbejde mm. Det var selvf0lgelig tåbeligt af os ikke at ta- _,ge en kassette-båndoptager med, derved havde vi haft en mulighed for en grundig bearbejdning af konferencen. I0vrigt er de v~rste gentagelser i indl~ggene ikke medtaget. Det var forbavsende, hvor små problerner, der har v~ret sprogligt, det har vist sig, at vi havnearbejdere kan tale med vort eget sprog (halvt engelsk)

6 6. INTERVIEW MED 11()11 I..It Il'I, Interview med Bob Light & Ev~ London den 21 november Pä denne mäde kan en havnearbejder ikke fyres eller på anden måde miste sin status som registreret havnearbejder, systemet giver havnearbejderne en minimums kortrol. Der bliver oprettet uregistrerede havne hvor studenter, soldate~ mm. kommej for -at få. en enkelt dags arbejde. Det er havnearbejdernes store kamptradition der får arbejdsk~berne til at flytte arbejdet til de uregistrerede havne, der er meget få uregist rede havnearbejdere der overhovedet har skriftlig arrale om l~n og arbejds forhold. "Hvorctan, hvornär og hvorfor opret- _ tedes shop steward systemet~. "Hvordan er havnearbejderne organiseret"? Bob: Der er organiseret havnearbejdere i Transport General Workers union (TGWU). Transport-arbejder----p()rbundet t<eller ial t 2 millioner medlemmer, og har 11 _forskellige brancher hvor havnearbejderne er en af dem. TGWU e_!.. me.get byrokratisk. Det andet havnearbej der forbund "National Amalgemated Stewedores and Dockers Union (NASD) t<eller 3500 medlemmer og er meget mere demokratisk. "Hvad vil det sige at v<ere registreret havnearbejder"? Bob: At v<ere registreret havnearbejder betyder at man er garanteret en minimums l~n, hvad enten der er arbejde eller ej. Man er registreret gennem National Dock Labor Booth, Hvor der er 50% repr<esentation fra fagforeningen og 50% fra arbejdsk~berne. Bob: I 1967 stod Jack Dash i spidsen for en 9 ugers lang strejke. Strej- _ken var meget st<erkt organiseret med basis grupper som var meget aktive. Det var -for at få styr på. disse aktiviteter fagforbundene oprettede Shop Steward systemet, med idag over shop steward, omfattet af alle fag i England. Hurtigt efter 1968 blev et nationalt samarbejde opbygget og i 1911 startede National Port Shop Steward Commitee, og samti dig startede havnearbejderne en kampange mod rationaliseringerne. "Hvordan arbejder komiteen idag"? Bob: En Shop Steward (Talsmand) er valgt på massem~der (Generalforsamling) i havnene, og er ikke afh<engig af arbejdsk~bernes accept. En Shop Steward har skiftevis en uges normal arbejde og en uge som talsmand, de skal tage alle problemer op - sikkerhed - l~n - arbejdsmilj~ m.m.til for~ handling med arbejdsk~berne. Der er tale om at starte en speciel ordning med sikkerhedsrepr<esentanter, men jeg har de:!l opf~t;telse af_ v.or_~ta_;!.smana _~_ system, er den bedste l~sning at tals manden fortsat skal ordne sikkerheds problemeren-«

7 ' ' 7. Der er kun skifte-holds arbejde i South Hampton og London af de store havne. Havnearbejderne har en garanti betaling, og det sker at nogle får besked om ikke at m~de de n~ste 6 uger på grund af 'for lidt arbejde, men de er stadigv~k garanteret garanti betalingen for registrerede havnearbej dere. "Hvad har I i l~n-garanti betalingakkord- syge-: og social l~n '.'? CHOBHAM FARM "H har I af erfaringer med aktions fc..,~mer"? Bob: I 1967 brugte vi en aktionsform hvor vi fortalte arbejdsk~berne at vi ville strejke en halv dag en gang om ugen, men aldrig hvilken dag, så holdt vi selvf~lgelig den dag der var mest arbejde., men -det kan ikke lade sig g~re idag fordi vi nu arbejder på skiftehold. Skifteholdsarbejdet er simpelhen den st~rest fejl- tagelse vi endnu har begået. Ikke nok med det er en opsplitning af arbejds styrken, men idag har n~sten alle havnearbej dere dårlige maver pg de skiftende spisetider. I Derudover k~rte vi en overarbejdsak tion i som vare de over 1 år. Idag er vores eneste aktionsform so -listning af gods. Sidst i jannul 1977 svarede arbejdsk~berne med ikke at betale l~n for de boykottede arbejdstimer, så startede vi en total strejke, men total strejker er meget sv~re a~ holde i l~ngden ~~~"'---~~~~~~_.:_~ + planl~g Bob: Basi~ l~nnen er delt op i 5 forskellige grupper, altså når vi arbejder, således 1) en kranf~re ger af arbejdet som er valgt af kammeraterne får 82 E. 2) Truck k~rsel i lasten 78 E.~Lastarbejder + mellemd~ks friholder 74 E. 4 ) Truck-f~rer og g~nger 70 E--:-5) Kaj folkene 68 E. Derudover får skadede og syge havnearbejdere meget let fysisk arbejde en basis l~n pa 60 E. om ugen, som svarer til _garanti bet~_!~~gen når der ingen- arbej de er. Oven i disse basis l~nninger kommer der en bonus, som gennemsnitlig er 3 E om ugen. I Tilbyry ~onta2eer terminal og West India havnen er bonusen lidt h~jere. :Havnearbejdern~ arbeider, i nogen1unde faste g~ng og v~lger Selv deres lugemand. "Hvordan er jeres arbejdstid".? vi k~re på 2 holds skift fra kl. 7.oo til 14.oo. og fra 14.oo til 21.oo. vi har dog pla~:3-~r m~d mindr_~oaste;-_: trafik~äer k~rer fra 8.oo til 17.oo. Effektiv arbejdsuge 31.1/2 time 3/4 time til frokost ialt en arbejdsuge på 35 timer. I container terminalen er der nogle <ler arbejder 5 dage af 10 timer, <lerefter fri i 4 dage. MIDLAND COLD STORES

8 8. J Hvis en havnearbejder bliver syg får han garanti betalingen.i 14 uger, herefter går han over til National hj~lp som er ~. i maxima1 t 6 måneder, for så til slut at gå over på socialhj~lp som er 1.i g_. om ugen. National og social hj~lp kan v~r'e st<,t>rre, men det kommer an på hvor mange b<,t>rn man har. Vi har f<t>r i tiden haft en syge fond, men efter syge l<,t>nnens indf<,t>relse, bruges denne nu kun til begravelses hj~lp. "Hvor. lang ferie har I"? BoB: I alt 4 uger. 2 uger om sommeren og 2 om vinteren. I ferien får vi garantibetal~~gen som er på_ 60 E. om ugen.,.: get fra 2000 E til 7000 E. ( kr til kr), alt efter hvor l~nge man har v~ret havnearbejder. Tilbuddet bliver hovedsaglig givet til folk over 50 år. "Hvor mange har accepteret tilbudet"? Bob: I London, mindst havnearbejdere på landsplan ca havnearbejder. Generelt kan siges-- at de gamle havne arealer midt i London har en meget h<t>j grund v~rdi.derfor har arbejdsk<,t>berne tjent fantastisk mange penge på at s~lge disse arealer, og dermed flytte havnene ud på billig landbrugs jord i f_lod udl<t>bet, eks. Tilbyry _containerterminal ligger ca kilometer uden for London. Alt i alt har det konkret betydet: Den gamle Royal London dock blev lukket i 1967, 4000 havnearbejder smid - på gaden. Surry Commercial dock lukket i havnearbejdere smidt på gaden. In-dla and Millwald dock f<t>r 5000 un 12ÖO Havnearbejerer Royar-Victoria - Albert - og King George V. Dock f<t>r 8000 nu 1800 havnearbejdere. Herudover er ft~gende havne lukket : East India med 1500 mand. St. Katnarins med 500 mand. Regents Canal med 1000 mand. Upper Poal med 6000 mand. Ialt er arbejdsstyrken fra 1965 gået ned fra havnearbejder til nu i 1978 under havnearbejdere. "Hvad har rationaliseringerne betydet for havnearbejderne i London"? Bob: De nye transport systemer herunder containerseringen har betydet tab af t~sindvis af job. Dette fik arbejdsk<,t>berne til at- tilbyde havn earbejderne et aftr~delses. bel<,t>b dvs. at statusen som registreret havnearbej der r</>g f l<t>j ten, Bel<,t>bet. ha~ _ lig ST. KATHARIN DOCKS. Nu lystbådehavn for borgerskabet

9 \ - 9. Written & produced by Reglstered dockers.))()(~1{1\ 1 ' ()1ll{J~ll ET I begyrldelsen af 70 erne blev nogle af de engelske havnearbejdere så sure i skalden på det blad, som efter sigende, skul"le Va:!re et uafha:!ngigt orienterende blad (The Port-an indepr'p.et port newspaper) omkring forskellige forhold på havnen. Men det havde ved utallige lejligheder fremha:!vet sig som arbejdsk~bernes forla:!ngede arm, og mere eller mindre k~ekvent udtalt sig på arbejdsk~bernes betingelser. Nogle (Shop Stewards) talsma:!nd, fra London tog da initiativ til at lave et blad udelukkende for havnearbejdere i de regristrerede havne, for på den måde at da:!ffiffie op for de informationer som arbejdsk~berne havde monopol på.. Både fors~g på at bevare altallet af regristrerede havnearbejdere og l~nkampe for en rimelig l~n er gang på -gang blevet sapoteret af deres egne - led~re i toppen af f agforenings hierakiet. (det kan oplyses at bladet ej heller er sa:!rligt villidt blandt pampere, men det er jo en god anbefaling). ~ NEWHAM DOCKLANDS FORUM OURDOCKS STAYOKI Det var fra starten bestemt, at hverken enkelt personer eller fagfor~ningerne skulle styre bladet, redaktionen bliver valgt på m~der kun åbne for havnearbejdere, lige såvel som ethv. t indla:!g bliver trykt ucencureret. Selvf~lgelig kun indla:!g sendt ind af havnearbejdere, og deres kritik får da esse et ord med på vejen, hvis a e er af en anden opfattelse. Gr... 1den til at de er meget skeptiske över for fagforeninger, isa:!r TGWU - Transport & General Workers Union, er at de gennem de sidste 10 år har set passivt på at arbejdsstyrken hele tiden rationalise~es va:!k, uden de fra fagforeningens side pr~ver effektivt at modstå overgrebene. Nogle af pamperne i toppen, har da heller ikke f~lt sig for gode til direkte at modarbejde de initiativer, som flere Shop Stewards,talsrna:!nd, har stået på. WEDNESOAY 28 JUNE EAST HAMTOWN HAU SPEAKERS FROM TRADE UNIONS THE COUNCIL MP THE COMMUNIT'\' l)()( ~ li\\l)lll(l~ll Da bladet laves i London er det nok mest forholdene omkring London havn der tages op, men det er da med tiden lykkes at få folk i andre havne til at benytte det.

10 10. j < Shop_- ~teward kontor ORGANISERING OG ARBEJDSFORDELING I SHOP STEWARD KONTORET I KING GEORGE V. DOCK, LONDON: En ruridvisnirig med Micy Fenn (NASD) og Eddi Prevost - (TGWU) King George V. dock, som på alle andre havneafsnit i London er der 2 holds-skiftearbejde, hvor der pä hvert skift er 10 shop stewards (talsm~nd). De fungere som talsm~nd 5 og 5 af gangen, med en uges mellemrum, hvor de sä har almindeligt arbejde på havnen. Inde på selve havnearealet har de et kontor, Her f~rer de protekol over de forskellige konflikter, der opstår, og skriver ned hvad aftaler, hvis sådanne er opnået, gär ud pä. Da der er to-skift er det også sädan at det efterf~lgende hold altid kan f~lge med i, hvad der er sket, og f~lge sagen op hvis den ikke er afsluttet. Pä kontoret regristrer de ogsä hvo; meget week-end arbejde hver enkelt havnearbejder har, så der kan v~re rim~lig forde~ing, for.selvf~l~elig tjener de ogsa v~sentlig mere i Weekenden end til daglig. Det fungerer f. eks. sådan: en havnearbejder kommer ind og klager over ikke at have v~ret igang i lang tid, de kontrolere da i papierne, og er det berettigt kontakter de arbejdsgiverne PLA - (Port of London Authrity) og forlanger at vedkommen tages i arbejde den efterf~lgende week-end. Dette system står også som garant for at det ikke er de samme folk der f~r lortearbejde~hver gang, almindellg kotyme e en dårlig tjans vejes op med en god n~ste gang. t Samtidigt med det er der også mulighed for1bt gå tilbage i protokollen, hvis en tilsvarende konflikt opstår; for at se, hvad der f~r er opnået i en lignende situation.

11 .. ( 11. Arbejdsområdet d~kker lige fra l~nforhandlinger til spc;6rgsmål om sikkerhed og miljc;6. F.eks. hvis de på kontoret bliver kontaktet af nogle der er utilfredse med et stykke arbej de, og kr~ver noget ekstra, hvad enten det er penge, ekstrafolk eller c;6get sikkerhed. Så tar 2 fra shopsteward kontoret ud og forhanoler. med arbejdsgivernes repr~sentant. Kan der ikke opnås en lc;6sning er der mulighed for enten at kontakte fagforbundene eller gå direkte til PLA, og stille kravene. Det har tit vist si ere effektivt at gå direkte til toppen, da fagforbundene ind imellem har sv~rt ved at komme op af hullerne. De 3år altid 2 og 2 sammen, da de af errl:-ing har l~rt at arbejdsgiverne har sv~rt ved at huske, hvad aftalen går ud på, og på den måde prc;6ver at slippe så billigt som muligt. :Problemer som har betydning for andre havne, formidles videre gennem National Shop Steward Commitee, der er en lands d~kende orqanisation af Shoosteward, oprettet på eget initiativ uden om de 2 havne~rbejder fagforeninger. F.eks. kan n~vnes at forskellige sundhedsfarlige produkter, så som asbest, tapioca-mel og lignende, nu bliver mc;6dt med de samme krav i alle regris trerede havnen. Det er nok en v~sentlig del af deres styrke, at de kan j(oordinere tingene (problew~rne) gennem National Port Shop Steward Comrnitee, så havnene ikke bliver spillet ud mod hinanden

12 L l SKADESTUEN PÅ KING GEORGE V. DOCKS.

13 - KRANFBRERNE VED HAVNEN STREJKER STBT DEM DEREs KAMP ER også DIN. l _ TER AT DER HAR V~RET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LBN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER,HAR Vl Nu BESLUTTET OS TIL AT. GÅ KAMPENS VEJ,VI VED AT DET ER DYRT FOR OS SE~V OG GÅ DEN VEJ;MEN VI VED OGSÅ AT SOLIDA~ITETEN 1'5 DET DER G0R AT VOR KAMP KAN F0RES OG VINDES,DERFOR APPELERER!'/( 5t~ VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, ===..,-=- =- =-=...; -~..::..; ==;--"' - ~ '-=======F========= NAVN BELJ1B NAVN BEL~B t~ ~ ~-~ , -~ _., ~ ~-~---~ ~-----~ ~- i... --~-~-~----~---~-~ ~---~ , ~------~ ~

14 KRANFBRERNE VED HAVNEN. STREJKER STOT DEM.DEREs KAMP ER også DIN. FTER AT DER HAR VfRET GIVET OS L0FT~R OM H0JRE LCN UDEN AT DET ER BLEVET ANDET END L0FTER.;HÅR v1' NU '. BESLUTTET OSTI.L ÅTGÅ KAMPENS vej,'v1 VED AT DETE~ DYRT FOR OS SELV OG GÅ DEN VEJ, MEN V I VED OGSÅ AT SOLIDARITETEN R net ner G0R AT vor KAMP KAN F0REs og v1 NDEs,nERFoR APPELERER Nr 2, VI TIL JER OM ST0TTE I VOR KAMP, =-~- -c "=-.-==-=-=-.=.;. - ;...:. ;_; ====- '1= ' ~~~--:...::=========- :o-==:t=~=~============== NAVN BEL~B NAVN BEL~B ~ ~ ~ ~ -~ 1 ---~--~ ~~~ ~ ~---~~ ~ J ~ ~ ~ ~ f:_f ra_ J-/n / n J. f:.ff.. I~

15 -~ (15--1) Konflikten har nu varet ~ ~vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling af ventetid for vejrlig som s t evedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skriftlig bekr~ ftelse på at vi er fejlagtig indberettet for Arbejdsretten, bel0bene fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan fås på tlf. (o5) hvar der ligeledes er kontortid fra 7.oo.-11.oo. 67 Navn Kr. Navn Kr. -J - - I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

16 <!,~ (/6--3) Konflikten har nu varet?11i';kgz-,vi håber på jeres 0konomiske st0tte. Vore krav er betaling a:f ventetid :for vejrlig som stevedoren uberettiget har holdt tilbage, samt skri:ftlig bekrra:ftelse på at vi er :fejlagtig indberettet :for Arbejdsretten, bel0bene :fra indsamlingslisterne bedes tilsendt: Niels Lund, Vandm0llevej 2, 7140 Stouby. Nye indsamlingslister kan :fås på tl:f. (o5) hvar der ligeledes er kontortid :fra 7.oo.-11.oo. - Navn Kr. Navn Kr. J I I alt I alt MED KAMMERATLIG HILSEN HAVNEARBEJDERNE I HORSENS

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

fr1gtelig provelse Torsdag:

fr1gtelig provelse Torsdag: @ En fr1gtelig provelse Skriftsteder: Job 1; 2; 42, 10-16. Hjelp til studiet: Uddannelse, s. 155-158, 161; Fra Bibelens Skatkammer, bind 6, s. 161-176. Lektiens hovedtanke: Vi elsker Jesus, uanset hvad

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850)

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark Tekst 1 H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien?

3) Hvordan fik I overhovedet kendskab til medarbejderkontrakterne - altså hvad fik jer til at starte historien? -------------------------------------- Jens Anton Tingstrøm Klinken Mobil: 40 53 78 20 Mail: jat@klinken.dk Fra: Rikke Christensen [mailto:rikke444@msn.com] Sendt: 26. marts 2012 17:36 Til: jat@klinken.dk

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme.

Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme. Besked nr. 1. Kære drenge og piger. Jeg har hørt, at I har lært alt om venner, og jeg ved, at I alle er meget hjælpsomme. Det er derfor jeg sender denne besked til jer, og jeg tror I kan hjælpe mig. Jeg

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

0STRE LANDSRETS DOMBO(! DOM. Afsagt den 20. maj 1997 af 0stre Landsrets 1. afde~ing (landsdommerne Waage, Ebbe Christensen og B. Vollmond).

0STRE LANDSRETS DOMBO(! DOM. Afsagt den 20. maj 1997 af 0stre Landsrets 1. afde~ing (landsdommerne Waage, Ebbe Christensen og B. Vollmond). B2845006 -CLA ANONYMISERET UDSKRIFI' AF 0STRE LANDSRETS DOMBO(! DOM,.- Afsagt den 20. maj 1997 af 0stre Landsrets 1. afde~ing (landsdommerne Waage, Ebbe Christensen og B. Vollmond). 1. afd. a.s. nr. B-2845-95:

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Der er sket rigtig mange ting siden sidste generalforsamling. Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 29.10.2012. Velkommen til vor 17. generalforsamling. Så skal jeg igen stå for formandsberetningen, som jeg også gjorde for 17 år siden, da vi startede med

Læs mere

side 9 manden jungmand jønsson - 28 år i brancen

side 9 manden jungmand jønsson - 28 år i brancen StilladsInformation nr. 60 - februar 2000 side 9 manden jungmand jønsson - 28 år i brancen Navn: Bopæl: Bent Klysner nørrebro Alder: 53 Start i branchen: 1972 Firma: Pt. sygemeldt Bent, også kaldet Jungmand

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

CONGRESS of EUROPEAN

CONGRESS of EUROPEAN 4:th CONGRESS of EUROPEAN DOCKWORKERS alll SEAMENS SOUDARITYORGANIZATION 25, 26, 11 apli 1980 IN GOTHENBURG DENNE RAPPORT UDDELES PA HAVNEARBEJDERNS LANDSKONFERENCE I K0BENHAVN DEN 10 og 11 MAJ 1980..

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

VELSTAND. VELFÆRD. 46. Vi tjener mere, 1958

VELSTAND. VELFÆRD. 46. Vi tjener mere, 1958 VELSTAND. VELFÆRD 46. Vi tjener mere, 1958 Tekst og billeder fra en artikel i Billed- Bladet, julen 1958 I 1958 tjener vi mere, lever vi længere, producerer vi mere, nyder vi flere goder og har mere fritid

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 3 Juni 2014 Referat fra generalforsamlingen i april kan læses på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. 50 års Jubilæumsfest for Beringsminde Skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

...?! Make Love and Money!

...?! Make Love and Money! ...?! En sjov rejse, der startede med en bagerjomfru og endte med brok, tips, kærlighed og historien om en dyne... ...? Utrolig hvad lidt lækkert morgenbrød!? kan føre til... Hallo,hvad sker der..? En

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere