Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14

2 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger samt benchmarking 4 Om undersøgelsen Information om anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSImodellen mv. 7 Overordnet strategisk fokus af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatsområder 13 Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde 19 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, region og alder 36 Tema om udmeldelse Analysetema med fokus på årsagerne til udmeldelse 49 Tema om medlemstilbud Analysetema med fokus på kendskab til og anvendelse af Kost & Ernæringsforbundets specifikke medlemstilbud og -ydelser 52 Tema om rådgivning Analysetema med fokus på medlemmernes anvendelse af Kost & Ernæringsforbundets rådgivning 57 Tema om nyhedsbreve Analysetema med fokus på anvendelse af og tilfredshed med Kost & Ernæringsforbundets nyhedsbreve 62 Appendiks Svarskala, indekspoint, og spørgeskema 7 2

3 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse, 14. Medlemsundersøgelsen, inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet i et samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og MSI Research. Data er indsamlet af Kost & Ernæringsforbundet. Medlemsundersøgelsen har til hensigt at bidrage til Kost & Ernæringsforbundets strategiske udviklingsproces ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen. Denne rapport præsenterer indledningsvist medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for Kost & Ernæringsforbundet, samt medlemmernes vurdering af en række strategiske indsatsområder. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i, hvilke af disse indsatsområder der influerer på skabelsen af tilfredshed og loyalitet, samt hvorledes indsatsområderne bør prioriteres i den strategiske udviklingsproces og i det løbende arbejde med at forbedre medlemsrelaterede forhold. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde-, medlems- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med andre nationale og internationale tilfredshedsmålinger. Udover det interne fokus på prioriteringen af de strategiske indsatsområder vil rapporten sammenholde organisationens resultater med relevante benchmark. Såfremt I ønsker yderligere benchmarking eller analyser, eller såfremt I har spørgsmål med videre til rapportens indhold og fortolkningen heraf, er I velkomne til at kontakte MSI Research eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Adm. direktør, MSI Research MSI Research Frederiksgade 74A DK- Aarhus C T E W 3

4 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen I det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs konklusioner i forhold til, hvilke overordnede indsatsområder der bør prioriteres for at forbedre Kost & Ernæringsforbundets medlemmers tilfredshed. For at skabe et tydeligere udgangspunkt for de opnåede resultater sammenholdes Kost & Ernæringsforbundets overordnede resultater med andre relevante faglige organisationer, som har fået foretaget tilsvarende medlemsundersøgelser i samarbejde med MSI Research. Læsere, som ikke er bekendt med sammenhængen mellem de fem indsatsområder og to resultatområder, anbefales at læse afsnittet Overordnet strategisk fokus fra side 13. En nærmere beskrivelse af undersøgelsens grundlag, herunder modelapparat, begrebsdefinitioner, respondentgrundlag mv., forefindes i afsnittet Om undersøgelsen fra side 7 og frem. 4

5 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse 14, samt udviklingen fra foregående medlemsundersøgelse 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) Tolkning af resultatet - 1 Point Meget høj tilfredshed 7-79 Point Høj tilfredshed 67 - Point Middel tilfredshed 5-59 Point Lav tilfredshed Under 5 Point Meget lav tilfredshed Tilfredshed Formål Overordnet resultat på undersøgelsen samt udvikling siden forrige måling (1) Formålet med Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med Kost & Ernæringsforbundet, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi, samt hvordan disse forhold påvirker den overordnede tilfredshed og loyalitet. Undersøgelsen bidrager derfor med viden om, hvilke forhold der bør prioriteres for at forbedre medlemmernes tilfredshed. I dette års måling ligger medlemstilfredsheden blandt Kost & Ernæringsforbundets medlemmer på indeks, hvilket karakteriseres som middel. Medlemsloyaliteten ligger på indeks 76. Sammenholdes niveauet med medlemsundersøgelsen fra 1 ligger Kost & Ernæringsforbundet to indekspoint højere i forhold til både medlemstilfredshed og medlemsloyalitet. Sammenlignet med det gennemsnitlige niveau for andre FTF-organisationer ligger Kost & Ernæringsforbundet fem indekspoint højere i forhold til medlemstilfredshed og tre indekspoint højere i forhold til medlemsloyalitet. I årets undersøgelse har der været en positiv udvikling på tre ud af fem indsatsområder i forhold til 1: Image (+5 indekspoint), Medlemstilbud (+1 indekspoint) og Udbytte (+8 indekspoint). Indsatsområdet Forventninger er faldet med to indekspoint. Grundet store ændreringer i spørgerammen er indsatsområdet Rådgivning ikke sammenligneligt med undersøgelsen i 1 (se nærmere forklaring på side 31). Centrale anbefalinger i 14 Generelt opnår Kost & Ernæringsforbundet flotte vurderinger på indsatsområderne. For at udvikle Kost og Ernæringsforbundet yderligere anbefaler MSI Research, at I tillægger indsatsområderne Image og Medlemstilbud størst opmærksomhed, da disse områder er vurderet lavest. Image Image er det indsatsområde, der har størst relativ betydning for tilfredsheden. For at forbedre Image skal Kost & Ernæringsforbundet især arbejde med følgende punkter (jævnfør side 23): En fagforening, hvor man får tilstrækkeligt for sit kontingent En fagforening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab En fagforening, der er præget af nytænkning Medlemstilbud Indsatsområdet Medlemstilbud har foruden en betydelig effekt på medlemmernes tilfredshed også stor effekt på deres opfattede udbytte af medlemskabet: Når Medlemstilbud forbedres, forbedres Udbytte altså også. (Fortsættes på næste side) 5

6 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger For at forbedre Medlemstilbud skal Kost & Ernæringsforbundet især arbejde med følgende punkter: Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre dine øvrige ansættelsesvilkår (fx pension, omsorgsdage, mv.) Udbuddet og relevansen af rabatordningerne (sundhedsforsikring, forsikring via Bauta og Forbrugsforening) Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre din løn igennem overenskomster og lokale aftaler Kost & Ernæringsforbundets indsats for at sikre, at der også er job til kost-, ernærings- og sundhedsfaglige i fremtiden Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre fagets/professionens omdømme (interessevaretagelse) Rådgivning Endelig bemærkes det, at Kost & Ernæringsforbundet er vurderet meget flot på indsatsområdet Rådgivning. Dette niveau bør fastholdes, da det er det indsatsområde, der har størst relativ betydning for medlemmernes loyalitet. Konklusioner fra baggrundsvariable Konklusioner fra temaer Tilfredsheden varierer på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret: Kvinder er mere tilfredse end mænd Der er en tendens til, at de ældre medlemmer er mest tilfredse Tilfredsheden varierer mellem regionerne. Færøerne og Region Syddanmark har det laveste tilfredshedsindeks, mens Region Nordjylland har det højeste. Tillidsrepræsentanter er væsentligt mere tilfredse end ordinære medlemmer Medlemmer med en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen er ikke mere tilfredse end øvrige medlemmer Medlemmer ansat i stilling med personaleledelsesansvar er mindre tilfredse end øvrige medlemmer Tema Udmeldelse Syv procent af medlemmerne afgiver lav vurdering på spørgsmålet, om de kan se mange grunde til at fortsætte medlemsskabet. Heraf overvejer 37 procent at være uorganiseret, mens 38 procent overvejer at skifte til en anden faglig organisation. Tema Medlemstilbud og -ydelser Medlemmer med et højt kendskab til Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud og ydelser er mere tilfredse end medlemmer med et lavt kendskab til ydelserne. Desuden er medlemmer, der har deltaget i ét eller flere arrangementer inden for de seneste 12 måneder, mere tilfredse end andre medlemmer. Tema Rådgivning Tilsvarende konklusioner kan drages af temaet om rådgivning. Medlemmer med et højt kendskab til Kost & Ernæringsforbundets udbud af rådgivning og vejledning er mere tilfredse end medlemmer med lavere kendskab. Ligeledes er medlemmer, der har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder, mere tilfredse end andre medlemmer. Medlemmerne modtager primært den personlige rådgivning fra en medarbejder på forbundets hovedkontor (86 procent). Tema Nyhedsbreve Der er ikke forskel på tilfredsheden blandt medlemmer, der modtager Ledere og tillidsrepræsentanter, der modtager nyhedsbrevet, er mere tilfredse end de, der ikke gør. Endelig viser temaet, at 92 procent af tillidsrepræsentanterne mener, at deres nyhedsbrev er relevant og af høj kvalitet. 6

7 Om undersøgelsen Det følgende afsnit præsenterer grundlaget for nærværende rapport. Afsnittet beskriver blandt andet det bagvedliggende datagrundlag og introducerer MSI-modellen, som er den kausale model, resultaterne beror på. I afsnittet findes desuden en forklaring på centrale begreber brugt i rapporten. 7

8 Om undersøgelsen Anvendelse Med afsæt i medlemmernes vurdering af strategisk centrale indsatsområder, som er de forhold, der påvirker skabelsen af tilfredshed og loyalitet, bidrager undersøgelsen med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, der kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer for medlemmerne. Undersøgelsen muliggør endvidere, at I kan agere proaktivt i forhold til ændringer i medlemmernes præferencestruktur. Rapporten indeholder blandt andet: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med Kost & Ernæringsforbundets seneste medlemstilfredshedsundersøgelse fra 1 samt relevante medlemsorganisationer - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed og loyalitet - Demografiske analyser på tværs af organisationens medlemssegmenter - Analyser af årsagerne til udmeldelse - Analyser af medlemmernes anvendelse af og tilfredshed med de medlemstilbud og ydelser samt den rådgivning og vejledning, Kost & Ernæringsforbundet tilbyder sine medlemmer - Analyser af medlemmernes anvendelse af og tilfredshed med Kost & Ernæringsforbundets nyhedsbreve Om anvendt data Dataindsamlingen er forløbet ultimo maj til primo juni 14. I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen, og af disse valgte at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 31. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker, at usikkerheden i estimaterne er mindre end ±,9 indekspoint. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Repræsentativitet MSI-modellen Undersøgelsens stikprøve er af MSI Research blevet kontrolleret for repræsentativitet på en række centrale baggrundsvariable. Der fremkommer afvigelser mellem stikprøven og Kost & Ernæringsforbundets population på flere variable, hvorfor der er blevet korrigeret herfor. Medlemmernes kvalitetsvurderinger af tilfredshed med og loyalitet over for Kost & Ernæringsforbundet måles ud fra MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i MSI-modellens fem indsatsområder og to resultatområder samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af medlemmernes vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsats- og resultatområder er afgørende for undersøgelsens konklusioner og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer. (Fortsættes på næste side) 8

9 Om undersøgelsen Pilene i modellen nedenfor illustrerer, hvorledes de fem indsatsområder; Image, Forventninger, Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte, influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne vil en forbedring af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet Forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger. Ligeledes kan indsatsområdet Udbytte påvirkes via de øvrige indsatsområder. Image Indsatsområder Resultatområder Forventninger Udbytte Tilfredshed Loyalitet Medlemstilbud Rådgivning Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af MSI-modellens indsatsområder beskriver en række forhold, som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet. MSI-modellens indsatsområder er inddelt i følgende fem områder: Image dækker over medlemmernes opfattelse af Kost & Ernæringsforbundets image og fremtræden. Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til Kost & Ernæringsforbundet, herunder forventninger til indsatsområderne Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud og -ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra Kost & Ernæringsforbundet. Indsatsområdet Udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent. (Fortsættes på næste side) 9

10 Om undersøgelsen Resultatområder MSI-modellens resultatområder er inddelt i følgende to områder: Medlemstilfredshed og -loyalitet Resultatområdet Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket, og påvirkes af de fem indsatsområder. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (resultatområdet Loyalitet) Resultatområdet Loyalitet påvirkes af indsatsområderne Image og Rådgivning samt i høj grad af resultatområdet Tilfredshed. Sammen med tilfredshed er dette område det afgørende i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål Kost & Ernæringsforbundets medlemmer har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Indsatsområderne Image, Forventninger, Medlemstilbud og Rådgivning bliver udelukkende påvirket af de specifikke spørgsmål under hvert område. Indsatsområdet Udbytte samt de to resultatområder, Tilfredshed og Loyalitet, bliver påvirket både af de specifikke spørgsmål under hvert område, samt af den effekt MSI-modellens kausale sammenhænge har på disse tre områder (jævnfør MSI-modellen). Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som Kost & Ernæringsforbundets medlemmer har besvaret for at afdække indsatsområdet Image. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i rapportens appendiks (side 72 og frem). Hvor enig eller uenig er du i, at Indsatsområde Fremstår som en troværdig og pålidelig fagforening? Fremstår som en stærk professionsfaglig forening? Image Fremstår som en fagforening, hvor man får tilstrækkeligt for sit kontingent? Fremstår som en fagforening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? Fremstår som en fagforening, der er god til at informere om sit arbejde? (Fortsættes på næste side) 1

11 Om undersøgelsen Eksempel på afrapportering Sondringen mellem MSI-modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet Image, hvor medlemmernes vurdering fremgår som indeksværdier Nedenstående skal udelukkende betragtes som et visuelt eksempel på sammenhængen mellem et indsatsområde og de bagvedliggende spørgsmål. Eksemplet er fra dette års rapport, men ikke alle spørgsmålene for indsatsområdet er medtaget nedenfor. Disse afrapporteres samlet fra side 22 og frem i forbindelse med medlemmernes vurdering af de respektive indsatsområder. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [59] [54] [53] [55] 68 Image Fremstår som en tro- Fremstår som en Fremstår som en fag- Fremstår som en værdig og pålidelig stærk professionsfag- forening, der vareta- fagforening, hvor fagforening? lig forening? ger medlemmernes medlemmerne har kost-, ernærings- og indflydelse (fx via TR, sundhedsfaglige regionsformand og interesser? -bestyrelse, hovedbe- styrelse)? De indeksværdier, som afrapporteres i rapporten, er et gennemsnit af de adspurgte medlemmers besvarelser for det pågældende spørgsmål eller område. Tallet i [ ] indikerer et homogenitetsmål for spørgsmålet. Homogenitetsmålet er et udtryk for spredningen i de adspurgte medlemmers vurdering på et givent spørgsmål. Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra Kost & Ernæringsforbundets medlemsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra til 1) anbefales det, at du læser side 71 i rapportens appendiks. 11

12 Overordnet strategisk fokus Søjlediagrammer I dette afsnit præsenteres indledningsvist medlemmernes vurdering af resultatvariablene Tilfredshed og Loyalitet samt de fem indsatsområder Image, Forventninger, Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte. Disse præsenteres i søjlediagrammer. Indsatsområdernes effekt på Tilfredshed Efterfølgende præsenteres de statistisk estimerede effektsammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. 12

13 Ikke sammenligneligt* Overordnet strategisk fokus - Benchmarking Tilfredshed 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) MSI best practice (FTF-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) Til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet tilfredshed, inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemsundersøgelsen fra 1. best practice højest opnåede score blandt de organisationer der sammenlignes med, udtryk for gennemsnittet af disse. I benchmarkingen indgår kun måleresultater der er under to år gamle. Tilfredshed Hvordan synes du, at Kost & Ernæringsforbundet lever op til dine samlede forventninger? Forestil dig den ideelle fagforening. Hvor langt fra eller hvor tæt på dette ideal er Kost & Ernæringsforbundet? På baggrund af dine samlede erfaringer med Kost & Ernæringsforbundet, hvor tilfreds er du så alt i alt med dit medlemskab? Loyalitet Til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet loyalitet, inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemsundersøgelsen fra 1. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) MSI best practice (FTF-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) Loyalitet Jeg vil anbefale Kost & Ernæringsforbundet til kolleger eller andre, hvis det er relevant. Jeg kan se mange grunde til at fortsætte med at være medlem af Kost & Ernæringsforbundet, og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret. af indsatsområder 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) MSI best practice (FTF-organisationer) MSI average (FTF-organisationer) Til højre vises medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes de med medlemsundersøgelsen fra Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 13

14 Overordnet strategisk fokus - Effekt på resultatområderne Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområderne I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Modellen til højre illustrerer, hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i MSImodellen. NB: En stiplet linje indikerer, at sammenhængen mellem to områder i modellen er statistisk insignifikant. Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning,19,5,51,36,7,33 Udbytte,13,18,26,36 Tilfredshed, Loyalitet Relativ effekt på medlemstilfredshed Af effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 29% Image 1% Forventninger 22% Medlemstilbud 22% Rådgivning 26% Udbytte Relativ effekt på medlemsloyalitet Af effekthjulet fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). 27% Image 1% Forventninger 17% Medlemstilbud 35% Rådgivning % Udbytte 14

15 Analyse af specifikke indsatsområder 15

16 Specifikke indsatsområder - Image Indsatsområdet Image Begrebsdefinition Image dækker over medlemmernes opfattelse af Kost & Ernæringsforbundets image og fremtræden. Prioriter 16

17 Specifikke indsatsområder - Image Image Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Image. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [59] [54] [53] 67 [55] Image Fremstår som en troværdig og pålidelig fagforening? Fremstår som en stærk professionsfaglig forening? Fremstår som en fagforening, der varetager medlemmernes kost-, ernærings- og sundhedsfaglige interesser? Fremstår som en fagforening, hvor medlemmerne har indflydelse (fx via TR, regionsformand og -bestyrelse, hovedbestyrelse)? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 64 [49] [53] 63 7 [54] [52] [55] 65 Fremstår som en fagforening, hvor man får tilstrækkeligt for sit kontingent? Fremstår som en fagforening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? Fremstår som en fagforening, der er god til at informere om sit arbejde? Fremstår som en fagforening, der tilbyder god medlemsservice (fx rådgivning, vejledning, sparring og bistand/hjælp samt relevante informationer og arrangementer)? Fremstår som en fagforening, der er præget af nytænkning? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 67 [5] 65 [54] [] 5 [47] 45 Fremstår som en fagforening, der er synlig i medierne?* Fremstår som en fagforening, der kæmper for at forbedre fagets/ professionens image? Fremstår som en fagforening, der alt i alt har et godt image? I hvor høj grad støtter du forbundets holdninger til kost-, ernærings- og sundhedsfaglige problemstillinger?* 17

18 Specifikke indsatsområder - Forventninger Indsatsområdet Forventninger Begrebsdefinition Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til Kost & Ernæringsforbundet og indsatsområderne Medlemstilbud, Rådgivning og Udbytte.. 18

19 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Forventninger. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [61] [54] [] Forventninger Forventninger til, at du kan få nødvendig hjælp (fx rådgivning og hjælp til løn, opsigelse, barsel, sygdom og professionsfaglige spørgsmål)? Forventninger til, at Kost & Ernæringsforbundet forhandler din overenskomst og/eller lokalløn? Forventninger til, at Kost & Ernæringsforbundet tilbyder fagligt relevante arrangementer, kurser og temadage? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [63] 84 [61] 84 [63] Forventninger til, at Kost & Ernæringsforbundet arbejder for, at faget/professionen har et godt omdømme? Forventninger til, at Kost & Ernæringsforbundet arbejder for gode arbejdspladser og gode arbejdsvilkår? Forventninger til Kost & Ernæringsforbundet samlet set? 19

20 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Indsatsområdet Medlemstilbud Begrebsdefinition Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud og -ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser. Prioriter

21 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Medlemstilbud. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [57] [53] [48] Medlemstilbud Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre din løn igennem overenskomster og lokale aftaler? Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre dine øvrige ansættelsesvilkår (fx pension, omsorgsdage, mv.)? Kost & Ernæringsforbundets indsats for at forbedre fagets/professionens omdømme (interessevaretagelse)? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [54] [58] 7 74 [] [57] 66 Kost & Ernæringsforbundets indsats for at sikre, at der også er job til kost-, ernærings-og sundhedsfaglige i fremtiden? Kvaliteten af hjemmesiden (kvalitet/relevans af indhold samt brugervenlighed mv.)? Kvaliteten af fagbladet Kost, ernæring og sundhed (relevante artikler og informationer samt et indbydende layout mv.)? Kvaliteten af arrangementer, kurser og temadage? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 64 [52] 63 [5] 66 [58] Udbuddet og relevansen af rabatordningerne (sundhedsforsikring, forsikring via Bauta og Forbrugsforening)? Kost & Ernæringsforbundets kalender? Den generelle kvalitet af medlemstilbud-og ydelser i Kost & Ernæringsforbundet? 21

22 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Indsatsområdet Rådgivning Begrebsdefinition Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning, de har mulighed for at få fra Kost & Ernæringsforbundet. Vedligehold 22

23 Ikke adspurgt Ikke adspurgt Ikke sammenligneligt* Ikke adspurgt Ikke adspurgt Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Rådgivning. * Bemærk, at kun et enkelt spørgsmål inden for dette indsatsområde er benchmarket med undersøgelsen fra 1, da spørgsmålsformuleringerne i de to undersøgelser er for forskellige. Der er af samme årsag heller ikke indsat benchmark på indsatsområdet Rådgivning som helhed Rådgivning 73 [58] Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med Kost & Ernæringsforbundet (åbningstider, ventetider, omstilling mv.)? Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 81 [62] Muligheden for at komme i kontakt med Kost & Ernæringsforbundet via ? Udviklingen i medlemmernes vurdering af Kost og Ernæringsforbundets rådgivning må derfor vurderes alene ud fra Generelt set er rådgivningen fra Kost og Ernæringsforbundet af høj 1 76 [] [62] Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 76 [59] Rådgiverne fra Kost & Ernæringsforbundet er generelt fagligt kompetente. Rådgiverne fra Kost & Ernæringsforbundet er generelt venlige og imødekommende. Generelt set er rådgivningen fra Kost & Ernæringsforbundet af høj kvalitet. 23

24 Specifikke indsatsområder - Udbytte Indsatsområdet Udbytte Begrebsdefinition Indsatsområdet Udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte, de får af Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt set i forhold til, hvad de betaler i kontingent. 24

25 Ikke adspurgt Ikke adspurgt Ikke adspurgt Specifikke indsatsområder - Udbytte Udbytte Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Udbytte. 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) [53] 64 [5] Udbytte Værdien af individuel rådgivning og vejledning fra Kost og Ernæringsforbundet (fx om løn, ansættelse, job, karriere, sygdom)? Værdien af Kost og Ernæringsforbundets indsats for at sikre medlemmerne gode løn og ansættelsesvilkår (kollektive aftaler, overenskomster, påvirkning af lovgivning mv.)? 1 Kost & Ernæringsforbundet (14) Kost & Ernæringsforbundet (1) 72 [55] 68 [55] [53] 58 Værdien af den sikkerhed og tryghed, som Kost & Ernæringsforbundet giver? Værdien af medlemstilbud og -ydelser (medlemsarrangementer, kurser, rabatordninger, hjemmeside og nyhedsbreve)? Det samlede udbytte af dit medlemskab hos Kost og Ernæringsforbundet? 25

26 Baggrundsresultater I de følgende afsnit fremgår analyser baseret på væsentlige baggrundsresultater (primært demografiske forhold). Disse indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder, men kan give en bedre forståelse for forskellene mellem Kost & Ernæringsforbundets medlemssegmenter og deres vurdering af jer. 26

27 Baggrundsresultater - Køn Fordeling 2% Mand 98% Kvinde 1 Mand Kvinde Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Mand Kvinde Tilfredshed Loyalitet 27

28 Baggrundsresultater - Aldersgruppe Fordeling 7% 3 år eller derunder 12% 3-39 år 31% - 49 år 43% 5-59 år 7% år eller derover 1 3 år eller derunder 3-39 år -49 år 5-59 år år eller derover Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 3 år eller derunder 3-39 år -49 år 5-59 år år eller derover Tilfredshed Loyalitet 28

29 Baggrundsresultater - Region Fordeling 1% Færøerne,1% Grønland 26% Hovedstaden 29% Midtjylland 1% Nordjylland 22% Region syd 13% Sjælland 1 Færøerne Grønland Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Region syd Sjælland Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Færøerne Grønland Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Region syd Sjælland Tilfredshed Loyalitet 29

30 Baggrundsresultater - Uddannelsesbaggrund Fordeling 5% Anden uddannelse 1% Diplomuddannelser 1% Ernærings- og hush.økonom 49% Ernæringsassistent,4% Ernæringsteknolog 2% Ingen uddannelse registreret % Kandidat 1% Klinisk diætist 13% Køkkenleder,3% Procesteknolog 7% Professionsbachelor % Økonoma,4% Ernæringshjælper 1 Anden uddannelse Diplomuddannelser Ernærings-og hush.økonom Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Ingen uddannelse registreret Kandidat Klinisk diætist Køkkenleder Procesteknolog Professionsbachelor Økonoma Ernæringshjælper Image Forventninger 1 Anden uddannelse Diplomuddannelser Ernærings-og hush.økonom Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Ingen uddannelse registreret Kandidat Klinisk diætist Køkkenleder Procesteknolog Professionsbachelor Økonoma Ernæringshjælper Medlemstilbud Rådgivning 3

31 Baggrundsresultater - Uddannelsesbaggrund 1 Anden uddannelse Diplomuddannelser Ernærings-og hush.økonom Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Ingen uddannelse registreret Kandidat Klinisk diætist Køkkenleder Procesteknolog Professionsbachelor Økonoma Ernæringshjælper Udbytte 1 Anden uddannelse Diplomuddannelser Ernærings-og hush.økonom Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Ingen uddannelse registreret Kandidat Klinisk diætist Køkkenleder Procesteknolog Professionsbachelor Økonoma Ernæringshjælper Tilfredshed Loyalitet 31

32 Baggrundsresultater - Kontingentsats Fordeling 95% Aktiv 5% Ledig,2% Passiv % KKF % Orlov 1 Aktiv Ledig Passiv KKF Orlov Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Aktiv Ledig Passiv KKF Orlov Tilfredshed Loyalitet 32

33 Baggrundsresultater - Tillidsrepræsentant? Fordeling Figuren viser fordelingen af medlemmer, der har svaret 8% Ja 92% Nej 1 Ja Nej Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet 33

34 Baggrundsresultater - Tillidsrepræsentant på arbejdspladsen? Fordeling 47% Ja 43% Nej 8% Jeg er ikke i beskæftigelse 3% Ved ikke 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 34

35 Baggrundsresultater - Arbejdsmiljørepræsentant? Fordeling Figuren viser fordelingen af medlemmer, der har svaret 7% Ja 93% Nej arbejdsmiljørepræ- 1 Ja Nej Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet 35

36 Baggrundsresultater - Arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen? Fordeling 74% Ja 14% Nej 8% Jeg er ikke i beskæftigelse 4% Ved ikke 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 36

37 Baggrundsresultater - Ansat i lederstilling med personaleansvar? Fordeling 16% Ja 84% Nej 1 Ja Nej Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Tilfredshed Loyalitet 37

38 Baggrundsresultater - Omfattet af en overenskomst? Fordeling 85% Ja 5% Nej 7% Jeg er ikke i beskæftigelse 3% Ved ikke 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja Nej Jeg er ikke i beskæftigelse Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 38

39 Tema Udmeldelse Følgende afsnit givet et indblik i, hvorvidt medlemmerne i Kost & Ernæringsforbundet overvejer at melde sig ud af fagforeningen samt årsagerne til udmeldelse. Afsnittes indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og MSI Research og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 39

40 Tema - Udmeldelse Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Jeg kan se mange grunde til at fortsætte med at være medlem af Kost & Ernæringsforbundet, og kun få grunde til at skifte til en anden faglig organisation eller være uorganiseret Hvis medlemmet har svaret 1-3 på spørgsmålet, er det karakteriseret som en lav vurdering, 4-7 er karakteriseret som en middel vurdering og 8-1 som en høj vurdering. 7% Lav 27% Middel 66% Høj 1 Lav Middel Høj Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lav Middel Høj Tilfredshed Loyalitet

41 Procent Tema - Årsager til udmeldelse Til højre ses fordelingen af medlemmer på den primære årsag til en eventuel udmeldelse af Kost & Ernæringsforbundet. Bemærk, at kun medlemmer som har angivet en lav vurdering af spørgsmålet grunde til at fortsætte med at være medlem af Kost & Ernæringsforbundet og kun få grunde til at skifte til en anden fagforening eller være er blevet bedt om at svare Jeg overvejer at skifte til en anden faglig organisation/fagforening 38 Jeg overvejer helt at undlade at være medlem af en faglig organisation/fagforening 5 Jeg går snart på pension eller efterløn og forventer ikke at forblive medlem, efter jeg har forladt arbejdsmarkedet Andet 41

42 Tema Medlemstilbud Følgende afsnit omhandler medlemmernes kendskab til og anvendelse af de medlemstilbud og ydelser, som Kost & Ernæringsforbundet tilbyder. Afsnittes indhold er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og MSI Research og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 42

43 Tema - Kendskab til medlemstilbud Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på deres kendskab til Kost & Ernæringsforbundets medlemstilbud og ydelser. Hvis medlemmet har svaret 1-3 på spørgsmålet, er det karakteriseret som lavt kendskab, 4-7 er karakteriseret som middel kendskab og 8-1 som højt kendskab. 14% Lavt 53% Middel 33% Højt 1 Lavt Middel Højt Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lavt Middel Højt Tilfredshed Loyalitet 43

44 Tema - Deltagelse i medlemsarrangementer mv. Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Har du inden for de seneste 12 måneder deltaget i ét eller flere af Kost & Ernæringsforbundets medlemsarrangementer, kurser og temadage? 39% Ja, jeg har deltaget i arrangementer mv. 58% Nej 3% Ved ikke 1 Ja, jeg har deltaget i arrangementer mv. Nej Ved ikke Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja, jeg har deltaget i arrangementer mv. Nej Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 44

45 Tema - Antallet af arrangementer mv. medlemmet har deltaget i Fordeling Til højre ses antallet af arrangementer, som medlemmerne har deltaget i. Bemærk at det kun er medlemmer, som har deltaget i arrangement(er) inden for de seneste 12 måneder, der er blevet bedt om at angive antallet af arrangementer. % 1 32% 2 28% 3 eller derover eller derover Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte eller derover Tilfredshed Loyalitet 45

46 Tema - af mængden af nyhedsinformation Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Hvordan opfatter du mængden af tilsendt nyhedsinformation fra Kost & Ernæringsforbundet (enyhedsbreve og fagblade)? 7% For lav 89% Tilpas 1% For høj 3% Ved ikke 1 For lav Tilpas For høj Ved ikke Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 For lav Tilpas For høj Ved ikke Tilfredshed Loyalitet 46

47 Tema Rådgivning Følgende afsnit præsenterer medlemmernes generelle kendskab til de muligheder for rådgivning og vejledning, som Kost & Ernæringsforbundet tilbyder. Afsnittet indeholder endvidere medlemmernes tilfredshed med specifikke dele af rådgivningen. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og MSI Research og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 47

48 Tema - Kendskab til rådgivning Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Hvor godt er dit kendskab generelt til Kost & Ernæringsforbundets udbud af rådgivning og vejledning? Hvis medlemmet har svaret 1-3 på spørgsmålet, er det karakteriseret som lavt kendskab, 4-7 er karakteriseret som middel kendskab og 8-1 som højt kendskab. 13% Lavt 43% Middel 43% Højt 1 Lavt Middel Højt Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lavt Middel Højt Tilfredshed Loyalitet 48

49 Tema - Anvendelse af rådgivning Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Har du inden for de seneste 12 måneder modtaget personlig rådgivning fra Kost & Ernæringsforbundet? 36% Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. % Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet. 24% Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet. 1 Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet. Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Ja, jeg har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Nej, men jeg har tidligere modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet. Nej, jeg har aldrig modtaget personlig rådgivning fra Kost og Ernæringsforbundet Tilfredshed Loyalitet 49

50 Procent Tema - Primære kontakt Fordeling Til højre ses medlemmernes angivelse af, hvem fra Kost & Ernæringsforbundet de har været i kontakt med i forbindelse med personlig rådgivning. Bemærk at det kun er medlemmer, som har modtaget personlig rådgivning indenfor de seneste 12 måneder, der er blevet bedt om at angive, hvem de har været i kontakt med. De har desuden haft mulighed for at angive flere kontaktpersoner, hvorfor procenterne summer til mere end 1 procent Tillidsrepræsentant Regionsformand En medarbejder på forbundets hovedkontor 86 Til højre ses medlemmernes samlede vurdering af kvaliteten af den seneste rådgivning på en række specifikke områder modtaget fra enten tillidsrepræsentant, regionsformand eller en medarbejder fra forbundets kontor. Bemærk at det kun er medlemmer, som har angivet at de har været i kontakt med de nævnte kontaktpersoner, der er blevet bedt om at vurdere rådgivningen fra disse. 1 Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra tillidsrepræsentant Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra regionsformand Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra medarbejder på forbundets hovedkontor Rådgivning om øvrige lønforhold Rådgivning om øvrige ansættelsesforhold 1 Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra tillidsrepræsentant Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra regionsformand Kvaliteten af den seneste rådgvining modtaget fra medarbejder på forbundets hovedkontor Rådgivning om forhold på din arbejdsplads Rådgivning om professionsfaglige spørgsmål 5

51 Tema - Svartid Til højre ses medlemmernes vurdering af svar- og sagsbehandlingstiden i forbindelse med rådgivning modtaget fra en medarbejder på forbundets hovedkontor. Bemærk at det kun er medlemmer, som har modtaget personlig rådgivning fra hovedkontoret indenfor de seneste 12 måneder, der har besvaret spørgsmålene Hvor tilfreds er du med hovedkontorets svartid på dine spørgsmål pr. telefon? 82 Hvor tilfreds er du med hovedkontorets svartid på dine spørgsmål pr. mail? Hvor tilfreds er du med hovedkontorets svartid på dine spørgsmål pr. brev? 81 Hvor tilfreds er du med hovedkontorets sagsbehandlingstid? 51

52 Tema Nyhedsbreve Følgende afsnit giver et indblik i medlemmernes tilfredshed med de nyhedsbreve, som de modtager fra Kost & Ernæringsforbundet. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Kost & Ernæringsforbundet og MSI Research og indgår ikke i MSI-modellen som indsatsområder. 52

53 Tema - Modtager du nyhedsbrevet Ernæring og sundhed? Fordeling 78% Modtager nyhedsbrevet Ernæring og sundhed 22% Modtager ikke nyhedsbrevet Ernæring og sundhed 1 Modtager nyhedsbrevet Ernæring og sundhed Modtager ikke nyhedsbrevet Ernæring og sundhed Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Modtager nyhedsbrevet Ernæring og sundhed Modtager ikke nyhedsbrevet Ernæring og sundhed Tilfredshed Loyalitet 53

54 Tema - af nyhedsbrevet Ernæring og sundhed Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Hvordan vurderer du kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet Ernæring og sundhed? En vurdering på 1-3 er karakteriseret som en lav vurdering, 4-7 er karakteriseret som middel og 8-1 som en høj vurdering. Bemærk at det kun er medlemmer, som har angivet at de modtager nyhedsbrevet Ernæring og sundhed, der er blevet bedt om at vurdere det. 2% Lavt 39% Middel 59% Højt 1 Lavt Middel Højt Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lavt Middel Højt Tilfredshed Loyalitet 54

55 Tema - Modtager du nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter? Fordeling Bemærk, at kun medlemmer der har angivet, at de er tillidsrepræsentanter, er blevet spurgt om de modtager nyhedsbrevet henvendt til tillidsrepræsentanter. 84% Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter 16% Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter 1 Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter Tilfredshed Loyalitet 55

56 Tema - af nyhedsbrevet henvendt til tillidsrepræsentanter Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet Hvordan vurderer du kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter? Hvis medlemmet har angivet en vurdering på 1-3, er det karakteriseret som en lav vurdering, 4-7 er karakteriseret som middel og 8-1 som en høj vurdering. Bemærk, at det kun er tillidsrepræsentanter, som har angivet at de modtager nyhedsbrevet, der er blevet bedt om at vurdere det. % Lavt 8% Middel 92% Højt 1 Lavt Middel Højt Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lavt Middel Højt Tilfredshed Loyalitet 56

57 Tema - Modtager du nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere? Fordeling Bemærk at kun medlemmer der har angivet, at de er ledere, er blevet spurgt om de modtager nyhedsbrevet henvendt til ledere. 58% Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere 42% Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere 1 Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Modtager nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere Modtager ikke nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere Tilfredshed Loyalitet 57

58 Tema - af nyhedsbrevet henvendt til ledere Fordeling Til højre ses fordelingen af medlemmer på spørgsmålet: Hvordan vurderer du kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere? Hvis medlemmet har angivet en vurdering på 1-3, er det karakteriseret som en lav vurdering, 4-7 er karakteriseret som middel og 8-1 som en høj vurdering. Bemærk, at det kun er ledere, som har angivet at de modtager nyhedsbrevet, der er blevet bedt om at vurdere det. % Lavt % Middel % Højt 1 Lavt Middel Højt Image Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte 1 Lavt Middel Højt Tilfredshed Loyalitet 58

59 Tema - Kvalitet og relevans Til højre ses medlemmernes samlede vurdering af de tre nyhedsbreve Ernæring og sundhed, nyhedsbrevet henvendt til tillidsrepræsentanter og nyhedsbrevet henvendt til ledere. Bemærk, at kun medlemmer, der har angivet at de modtager de respektive nyhedsbreve, er blevet bedt om at vurdere dem Kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet Ernæring og sundhed 87 Kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet, som er henvendt til tillidsrepræsentanter 75 Kvaliteten og relevansen af nyhedsbrevet, som er henvendt til ledere 59

60 Appendiks

61 Appendiks - Om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medlemmerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis et medlem har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,11 mens 3 omregnes til 22,22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Beregnet betydning Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men ligeledes hvor vigtige de enkelte områder er for medlemmerne. MSI Research har ved hjælp af statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, kan det udledes, at området er af stor betydning for medlemmerne. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder der bør prioriteres i arbejdet med at forbedre medlemmernes tilfredshed. Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og tilfredsheden, vil en højere vurdering af området også medføre øget tilfredshed. Omvendt gælder, at hvis der er lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medlemmernes tilfredshed. Undersøgelsen viser, hvilke områder der er vigtigst for medlemmerne, og som har størst betydning for deres tilfredshed. 61

62 Appendiks - Spørgeskema 62

63 Appendiks - Spørgeskema 63

64 Appendiks - Spørgeskema 64

65 Appendiks - Spørgeskema 65

66 Appendiks - Spørgeskema 66

67 Appendiks - Spørgeskema 67

68 Appendiks - Spørgeskema 68

69 Appendiks - Spørgeskema

70 Appendiks - Spørgeskema 7

71 Appendiks - Spørgeskema 71

72 Appendiks - Spørgeskema 72

73 Appendiks - Spørgeskema 73

74 Appendiks - Spørgeskema 74

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere