Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august Af Kristian Thor Jakobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen"

Transkript

1 Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort, at man politisk ønsker, at unge færdiggør deres videregående uddannelser hurtigere. Dette notat ser på, hvordan længden af studietiden har udviklet sig for unge, der har fuldført en lang videregående uddannelser siden år. Den gennemsnitlige studietid for dimittender fra de lange videregående uddannelser er faldet fra godt, år i til godt 5,9 år i. Den gennemsnitlige studietid er således faldet inden for samtlige uddannelsesretninger. Dimittender fra de humanistiske uddannelser har den længste gennemsnitlige studietid med godt år i, mens dimittender fra de tekniske uddannelser havde den korteste med godt 5,5 år. Faldet i studietiden skyldes primært et fald i studietiden på kandidatdelen af uddannelserne. Dimittender fra henholdsvis Københavns og Roskilde Universitet var i typisk længst tid om at fuldføre deres uddannelse, mens dimittender fra Aalborg Universitet havde den klart korteste studietid. Dimittender fra de samfundsvidenskabelige uddannelser fra har arbejdet mest ved siden af deres kandidatuddannelse med ca.,5 ugentlige løntimer, mens dimittender fra tekniske og sundhedsvidenskabelige studier kun havde godt 5,5 ugentlige løntimer. Flere løntimer ved siden af studiet ser dog ikke ud til at forlænge studietiden på kandidatdelen for dimittender fra. De nuværende mange ordninger, fx karakterbonus ved tidlig studiestart, fremdriftsreform og begrænsning i antallet af SU-klip har karakter af kludetæppe, hvor effekten af det enkelte tiltag i forhold til dimittendalder kan være tvivlsom. Anbefaling: Det er samfundsøkonomisk attraktivt, at unge opnår en kompetencegivende uddannelse i en ung alder, og reguleringen bør rettes mod dette mål. Omvendt er det vigtigt, at en øget tilskyndelse til at fuldføre sin uddannelse hurtigere ikke fører til større frafald eller lavere uddannelseskvalitet. Området bør underkastes en samlet evaluering med henblik på at erstatte de mange nuværende regler med en mere enkel og målrettet regulering. I forbindelse

2 hermed bør effekterne af at erstatte SU en med lån og skatterabat ved lav dimittendalder undersøges. Endelig bør værdien af at en del studerende forbedrer deres kompetencer via studierelevant arbejde evalueres. Det gælder i særlig grad inden for samfundsvidenskabelige uddannelser. Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf. 79 Klik her for at angive tekst.

3 . Baggrund Fokus på at nedbringe alderen for dimittender Seneste reform fra Der har i de seneste år fra politisk hold været fokus på at mindske antallet af år, der går fra, at unge fuldfører en gymnasial uddannelse til, at de unge fuldfører en videregående uddannelse. I den forbindelse er der indført en række reformer, som sigter mod at øge tilskyndelsen for unge til hurtigere at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse (Boks beskriver de centrale reformer). Siden midten af 99 erne har en række af SU-reformer bl.a. fokuseret på at give unge tilskyndelse til hurtigere at fuldføre en uddannelse ved bl.a. at reducere perioden, hvor man er berettiget til SU. Ved den seneste SU-reform i blev antallet af SU-klip for senstartere reduceret. Derudover blev der indført krav til, at de enkelte universiteter ved egen hjælp skulle mindske gennemførselstiden. Det er dog endnu for tidligt at evaluere effekterne af disse tiltag. Boks Centrale reformer, der bl.a. har haft til formål at sænke gennemsnitsalderen for dimittender fra de videregående uddannelser I 99 blev det såkaldte SU-klippekort indført, hvor de studerende kun fik ret til SU i, hvad der svarede til den normerede studietid på deres pågældende studie plus måneder. Den maksimale længde på klippekortet udgjorde seks år. I blev der med virkning fra 9 indført en bonus for tidlig studiestart i form af, at de unge kunne få deres adgangskvotient forhøjet med,, hvis de søgte ind inden for to år efter den adgangsgivende eksamen. Desuden blev der indført såkaldte specialekontrakter, der specificerede, hvor lang tid den enkelte studerende kunne bruge på deres speciale. I 9 blev der indført færdiggørelsesbonus på universitetsområdet, hvor universiteterne modtager et ekstra beløb for de studerende, der fuldfører enten deres bachelor- eller kandidatuddannelse inden for given tidsperiode (normeret tid for kandidatdelen og normeret tid plus et år for bachelordelen). I blev den seneste SU-reform vedtaget. Denne indeholdt bl.a. en bestemmelse om, at antallet af klip på SU-klippekortet bliver afkortet for de unge, der ikke starter på en videregående uddannelse senest to år efter færdiggørelsen af den adgangsgivende eksamen. Derudover blev kravene om fremdrift for de studerende skærpet, hvilket bl.a. indebærer, at unge hurtigere kan skæres i SU, hvis de ikke består et vist antal fag per semester. Samtidig blev mulighederne for at afmelde eksaminer fjernet. Samtidig skulle reformen også gøre det nemmere at lave studieskift og opnå merit ved udvekslingsophold. Samtidig skulle mulighederne for at tage sommerkurser forbedres. Udviklingen i studietid Med indførelsen af den såkaldte fremdriftsreform blev der givet yderligere tilskyndelser til at de studerende fuldfører deres pågældende uddannelse så hurtigt som muligt. Men hvordan har udviklingen i forhold til studietid været for dimittenderne fra de lange videregående uddannelser (LVU) indtil nu? En tidligere Krakaanalyse viste, at udviklingen i antallet af sabbatår før studiestart har fx været faldende siden uden at det kan forklares med konkrete politiske tiltag før 9. Dette notat ser nærmere på, hvor lang tid dimittender fra LVU har været om at fuldføre Jf. Jakobsen og Tofthøj (5): Antallet af sabbatår blandt studerende har været faldende gennem de seneste år.

4 deres studier siden. Desuden ses der kort på sammenhængen mellem længden af studiet og den studerendes erhvervsarbejde i årene op til dimission. Den tid, som de studerende er om at fuldføre deres LVU, kaldes i dette notat studietiden.. Udviklingen i den gennemsnitlige studietid Studietiden har været faldende siden Fra til steg antallet år som de enkelte dimittendårgange havde været om at fuldføre deres LVU fra ca., år til omkring,5 år, jf. Figur. Siden er studietiden for dimittenderne faldet til godt 5,9 år, og den gennemsnitlige studietid har således været faldende for praktisk taget alle dimittendårgange siden. Figur Udviklingen i antallet af studieår for dimittender fra LVU, - År,5,,,, 5,9 5, 5,7 5, på grund- eller kandidatdelen. En evt. periode mellem disse to forløb er ikke medtaget. Fald i studietid på tværs af uddannelsesretninger Humanistiske dimittender havde den længste studietid i Frem til var det dimittender fra de sundhedsvidenskabelige uddannelser, der havde haft den længste studietid med mere end 7 års studietid, jf. Figur. En del af forklaringen er at fx medicinstudiet havde og stadig har en længere normeret studietid end mange andre LVU er. Samtidig skyldes faldet i studietiden for de sundhedsvidenskabelige uddannelser fra til delvist, at den normerede studietid er blevet forkortet, men faldet i studietiden fremstår stadig markant for denne uddannelsesretning. I var det blandt de øvrige uddannelsesretninger dimittender fra de humanistiske uddannelser, der havde haft den længste studietid med godt år. Studietid for dimittender fra de humanistiske uddannelser er dog faldet med knap et år siden. Alle uddannelsesretninger har således oplevet et fald studietiden for deres dimittender frem mod, og i var det dimittender fra de tekniske uddannelser, der havde den korteste studietid med ca. 5,5 år. Det generelle fald i den gennemsnitlige studietid er således ikke kun et udtryk for sammensætningseffekt, hvor den generelle studietid falder, fordi unge i højere grad end tidligere søger mod uddannelser med typisk kortete studietid, men også unge basalt set bliver hurtigere færdige med deres LVU på tværs af uddannelsesretningerne.

5 År Figur Udviklingen i antallet af studieår for dimittender fra LVU fordelt efter studieretning, Hum. Nat. Samf. Sund. Tek. på grund- eller kandidatdelen. En evt. periode mellem disse to forløb er ikke medtaget. Primært studietiden på kandidatdelen, der er faldet Reduktionen i studietid fra til er primært sket på kandidatdelen jf. Figur. Fx faldt studietiden på bachelordelen af de humanistiske uddannelser kun med knap, år, mens studietiden på kandidatdelen var blevet nedbragt mere end et halvt år, når dimittender fra henholdsvis og sammenlignes. På de samfundsvidenskabelige uddannelser er praktisk taget hele faldet i studietiden sket på kandidatdelen, da studietiden på bachelordelen i forvejen var meget tæt på den normerede studietid. Indførelsen af specialekontrakterne i kan have bidraget til faldet på kandidatdelen. Samtidig er det dog tydeligt, at det stadig er på kandidatdelen, at det største potentiale for at forkorte studietiden ligger. Figuren inkluderer kun på de uddannelsesretninger, hvor det giver mening at opdele tiden på henholdsvis en bachelor- og kandidatdel, 5

6 Figur Ændring i studietid på henholdsvis bachelor- og kandidatdelen opdelt efter uddannelsesretning, - År,5 Bachelordelen År,5 Kandidatdelen,5,5,5,5,5,5 Hum. Nat. Samf. Hum. Nat. Samf. på grund- eller kandidatdelen. En evt. periode mellem disse to forløb er ikke medtaget. De stiplede linjer viser den forventelige normerede studietid på de forskellige dele af studiet Højeste dimittendalder blandt humanistiske dimittender Faldet i studietiden har også været medvirkende til at dimittendalderen har været faldende siden på samtlige uddannelsesretninger undtagen de tekniske, hvor den i forvejen var relativt lav, jf. Figur. Samlet set er dimittendalder blevet reduceret med ca. et halvt år. I var det ligesom i dimittender fra de humanistiske uddannelser, der havde den højeste gennemsnitsalder ved dimission med ca. år. Omvendt var dimittender fra de tekniske uddannelser ca. 7,5 år ved dimission. Figur År Ændring i den gennemsnitlige alder for dimittender på dimissionstidspunktet opdelt efter uddannelsesretning, Hum. Nat. Samf. Sund. Tek. Typisk havde dimittender fra Københavns og Roskilde Universitet i de længste studietider på tværs af uddannelsesretningerne, jf. Figur 5. Fx var dimittender fra de humanistiske

7 uddannelser på KU ca.,5 år om at fuldføre deres studier, mens dimittender fra Aarhus Universitet (AU) var omkring år om det samme. Dimittender fra Aalborg Universitet havde klart de korteste studietider for alle tre uddannelsesretninger. Figur 5 Gennemsnitlig studietid for dimittender opdelt efter uddannelsesretning og institution, Antal år 7 5 Hum. Nat. Samf. Kbh. Aarhus Syddansk RUC Aalborg CBS på grund- eller kandidatdelen. En evt. periode mellem disse to forløb er ikke medtaget. Det medvirker til at forklare, at den opgjorte studietid for naturvidenskab i Aalborg er kortere end fem år.. Sammenhæng mellem studietid på kandidatdelen og mængden af erhvervsarbejde Forskelle i studietid på tværs af uddannelsesinstitutionerne Mulighed for arbejde ved siden af studierne Samfundsvidenskabelige dimittender har arbejdet mest ved siden af studiet Studerende har mulighed for at supplere deres indkomst fra SU ved at arbejde ved siden af studiet. Nogle studerende kan derved komme til at bruge for meget tid på deres erhvervsarbejde, således at indsatsen på studierne må sættes ned, og studietiden derved risikeres at blive forlænget. Omvendt kan studierelevant arbejde også give de unge praktisk erfaring, der gør dem til mere attraktive kandidater efter dimission. Mængden af erhvervsarbejde ved siden af studierne bliver delvist begrænset via det fastsatte maksimale beløb som en studerende må have i lønindkomst for stadig at være berettiget til fuld SU. Dimittender fra de samfundsvidenskabelige uddannelser havde det højeste antal løntimer ved siden af studierne i med ca.,5 ugentlige løntimer, jf. Figur. Omvendt havde dimittender fra de sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser knap ugentlige løntimer i gennemsnit. At dimittender fra LVU kan have en studietid, der er lavere end 5 år skyldes, at der ses på den effektive studietid, dvs. den periode hvor den enkelte studerende har været indskrevet på grund- eller kandidatdelen. En evt. periode mellem disse to forløb er ikke medtaget. Eksempelvis vil en studerende, der opnår en bachelorgrad på normeret tid, have en observeret studietid på ca.,75 år. 7

8 Figur Gennemsnitlige antal løntimer i - for LVU-dimittender, Timer Hum. Nat. Samf. Sund. Tek. [Tekst] Humanistiske dimittender fra RUC arbejder mest Dimittender fra RUC havde som udgangspunkt det højeste antal ugentlige løntimer i gennemsnit i årene op til dimission, jf. Figur 7. Fx havde dimittender fra de humanistiske uddannelser på RUC arbejdet godt timer om ugen i gennemsnit over de seneste tre år, mens tilsvarende dimittender fra Aarhus kun havde arbejdet omkring timer om ugen. På de samfundsvidenskabelige studier var det dog dimittender fra Københavns Universitet og Handelshøjskole (CBS), der havde det højeste snit i ugentlige antal løntimer med 9- timer. Dimittender fra henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitet havde igen de laveste antal timer.

9 Figur 7 Ugentlige antal løntimer i gennemsnit for årene - for dimittender opdelt efter uddannelsesretning- og institution, Antal løntimer Hum. Nat. Samf. Kbh. Aarhus Syddansk Ruc Aalborg CBS Umiddelbart er der dog ingen sammenhæng mellem antallet af løntimer i årene op til dimission og tiden brugt på kandidatdelen af deres uddannelse for dimittenderne fra, jf. Figur. Der er altså ikke en tendens til, at erhvervsarbejde forlænger studietiden. 5 En grund til den manglende sammenhæng kan fx være, at de dygtigste studerende også er dem, der arbejder mest ved siden af studierne, og derfor påvirkes studietiden ikke i samme grad, som hvis knap så dygtige studerende vælger at arbejde mere ved siden af studierne. Omvendt kunne de dygtigste studerende måske også have gennemført deres studier endnu hurtigere, hvis de ikke havde haft studiearbejde. 5 Dette gælder også, hvis der ses på lønkroner i stedet for timer eller kun på fx dimittender fra de samfundsvidenskabelige uddannelser (se bilag for figurer). 9

10 Antal år Figur Sammenhængen mellem antal løntimer de seneste tre år og studietid på kandidatdelen for LVU-dimittender, Antal løntimer, - på kandidatdelen.

11 Titel Antal år Bilag Figur 9 Sammenhængen mellem skattepligtig løn fra de seneste tre år og studietid på kandidatdelen for LVU-dimittender, Skattepligtig løn, - på kandidatdelen. Figur Sammenhængen mellem antal løntimer de seneste tre år og studietid på kandidatdelen for LVU-dimittender fra de samfundsvidenskabelige udd., Titel på kandidatdelen.

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

HVORDANPÅVI AFSUREFORMER?

HVORDANPÅVI AFSUREFORMER? HVORDANPÅVI RKES STUDERENDESI NCI TAMENTER AFSUREFORMER? -ENI NTERNATI ONALSAMMENLI GNI NG Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, resumé og konklusioner 2 2. Empiriske erfaringer 2 2.1 Øget SU 2 Optag 4 Frafald

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Resumé Forord 1. Formål og opgaver 1.1. SU-systemet 1.2. VUS-systemet 2. Årsberetning 2.1. SU-støtte 2.1.1. Tildeling af støtte 2.1.1.1.

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere