HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. juni 2015 Sag 280/2013 (2. afdeling) Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S), 2) Advent International Corporation, 3) Lehman Brothers Communication Funds, 4) John Helmsøe-Zinck, 5) John Bernstein, 6) Murat Erkurt, 7) John McEvoy, 8) Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og 9) Gunnar Rydning (advokat Morten Ulrich for alle) samt 10) advokat Kurt Skovlund (advokat Frank Bøggild) og 11) statsautoriseret revisor Klaus Honoré (advokat Jakob Anker Lentz) I tidligere instans har Sø- og Handelsretten afsagt kendelse om afvisningspåstanden den 5. oktober 2011 og dom om erstatningskravet den 1. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt og Lars Apostoli.

2 - 2 - Påstande Parterne har gentaget deres påstande, idet appellanten, Klaus Riskær Pedersen, dog har nedsat sin principale påstand fra kr. til kr. De indstævnte har således også gentaget deres påstand om afvisning, som Sø- og Handelsretten afgjorde ved kendelsen af 5. oktober Supplerende sagsfremstilling Parterne er enige om, at Advent International Corporation er den rette partsbetegnelse for indstævnte nr. 2. Endvidere er parterne enige om, at navnet Lehman Brothers Communication Funds er anvendt som samlebetegnelse for indstævnte nr. 3, der består af følgende 11 investorer: - Lehman Brothers Communicaions Fund L.P., - Lehman Brothers Offshore Communications Fund L.P., - Lehman Brothers Communications Partners L.P. - Lehman Brothers Offshore Communications Partners L.P., - Lehman Brothers Communications Directors L.P., - Lehman Brothers Communications Investors L.P., - Lehman Brothers Communications Capital Partners I, L.P., - Lehman Brothers Partnership Account 2000/2001, L.P., - Lehman Brothers Offshore Partnership Account 2000/2001, L.P., - Lehman Brothers P.A., LLC og - Lehman Brothers Communications Partnership. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Klaus Riskær Pedersen, John Helmsøe-Zinck og Roland M. Andersen. Klaus Riskær Pedersen har forklaret bl.a., at han vedstår sin forklaring gengivet i Sø- og Handelsrettens dom af 1. oktober Det er dog ikke korrekt gengivet i Sø- og Handelsrettens dom, at driften var finansieret af Cisco Systems, idet TDC (daværende Tele Danmark) var selskabets hovedfinansieringskilde. Cisco Systems ydede nogle udstyrskreditter i det sene

3 - 3 - forløb. Vedrørende cashflowet i CyberCity er det korrekt, at der var et investeringsbehov, men ikke i størrelsesordenen mio. kr. Hvis der havde været et investeringsbehov på mio. kr., ville det i givet fald have været indeholdt i købsprisen. I den efterfølgende periode, , indskød Advent nogle millioner kroner i selskabet og optog bl.a. lån hos Lehman Brothers. Der var et tungt investeringsbehov i de første år, men ikke i størrelsesordenen 400 mio. kr. Det er korrekt gengivet i Sø- og Handelsrettens dom, at Advent selv udarbejdede et 5-års budget. En virksomhed som Advent anvender rullende 5-års budgetter, hvilket er en forudsætning for deres værdifastsættelsesmodeller. Han er ikke bekendt med, at det budget, der blev udarbejdet i forbindelse med Advents opkøb af virksomheden, viste sig at blive misvisende. Da Advent købte selskabet, var der et forudset investeringsbehov, og de vidste, at investeringsbehovet ville ligge relativt tidligt i forløbet. Parterne skønnede, at der ville være et investeringsbehov på nogle hundrede millioner kr. over de kommende år. Advent trådte til for at opfylde dette behov. Det fremgår af pengestrømsanalysen, at investeringsbehovet var opfyldt inden udgangen af Fra 2004 faldt investeringsbehovet. Det var ikke afgørende for Advent, om de kunne opnå et bestemt resultat inden for en bestemt tidsfrist. Advent er en rig fond, som ikke var økonomisk presset. De havde tid til at vente. Under forhandlingerne talte de om, at tredje rate af købesummen forfaldt til betaling til Fonden senest ved udgangen af Hvis Advent ikke havde gennemført en exit på det tidspunkt, ville det få betydelige rentemæssige virkninger. Det følger af artikel 5.2 i overdragelsesaftalen (Share Sale and Purchase/Share Subscription and Redemption Agreement), at der ville blive lagt et betydeligt beløb på diskontoen. Under forhandlingerne havde de fleste en forventning om, at der skulle investeres de følgende 3 år. Det var det eneste, de havde inde i perspektivet under forhandlingerne. De havde ikke indlagt en tidshorisont. Når Advent køber en virksomhed, handles der ikke udelukkende på grundlag af driftsresultatet. Det undrer ham, hvis han har forklaret dette under hovedforhandlingen i Sø- og Handelsretten, idet driftsresultatet i en vækstvirksomhed som regel er presset eller negativt. En vækstvirksomhed handles derfor som regel ikke på grundlag af driftsresultatet, men på grundlag af virksomhedens vækstpotentiale. En vækstvirksomhed handles typisk på grundlag af EBITDA, som er udtryk for resultatet før afskrivninger, renter og skat. Dette stemmer overens med

4 - 4 - overdragelsesaftalens punkt 1.2. Budgettet er afgørende for værdifastsættelsen, og derfor lagde Advent sit eget budget. Som en equity fond arbejder Advent med DCF-modellen, som forudsætter, at man har oplysninger om 5 års forventet driftsforløb samt en terminalværdi, der fastsættes ved udgangen af det femte år. Det er en standard procedure. Så vidt han er bekendt, fortsatte Advent med at udarbejde 5-års budgetter. Andet ville være usandsynligt, når der er tale om en international virksomhed sammensat med investeringsfolk fra udlandet, og der var også andre professionelle investorer i bestyrelsen ud over Advent og Lehman Brothers. Når Roland Andersen i Sø- og Handelsretten forklarede, at de arbejdede med 1-årige budgetter, er det sandsynligvis udtryk for det mindre i det mere. Det 1-årige budget er virksomhedens operationelle budget. Han antager, at det er dette budget, som Roland Andersen har henvist til, og at det er 5-års budgettet, som Roland Andersen i sin forklaring benævnte som en 5- års plan. I forhold til Roland Andersens forklaring om, at de var elendige på deres 5-års-plan, viste beregninger foretaget i forbindelse med sagens behandling ved Sø- og Handelsretten, at det var gået bedre end forventet. Det fremgår af Bear Stearns budgetterne, at de ramte relativt præcist. I foråret 2003 hørte han, at holdingselskabet var taget under likvidation. Han blev ikke spurgt, om han var interesseret i at tilføre kapital til selskabet. I juni 2003 ville warrantholderne kunne have tilført et beløb, der oversteg den likviditet, der faktisk blev indskudt. Hvis warrants var blevet tegnet til den angivne kurs, ville det således have tilført likviditet til Newco i et sådant omfang, at det havde oversteget den kontante likviditet, der efterfølgende blev indskudt efter likvidationen. Han havde selv mulighed for at stille den nødvendige kapital, idet han havde solgt nogle ejendomme. Desuden samarbejdede han med Fonden, og det var hans forventning, at Fonden hvis han ikke selv havde haft midlerne ville bistå med de relativt få midler, der var tale om. Dette havde der været en forståelse for, da de forhandlede i Det er hans vurdering, at likvidator ikke ønskede en dialog med warrantholderne, fordi disse kunne forudse, at deres warrents ville blive annulleret, hvis de tilkendegav, at de ikke ville tegne aktier. Han ville med sikkerhed have tegnet aktier, hvilket ville have været problema-

5 - 5 - tisk, fordi han derved ville eje mere end 10 % af Newco og ikke ville kunne tvangsindløses. Likvidators opdrag var af en sådan karakter, at likvidator ikke loyalt varetog hans interesser. Han forsøgte at få afsagt et konkursdekret over selskabet. Han ville gerne have haft en kurator, der kunne have vurderet værdien af gældsbrevet, og om der skulle have været en forhandling med Lehman Brothers, eller om der f.eks. var en begivenhed, der berettigede til en betalingsstandsning. Han ved ikke, om der reelt var forhandlinger med en tredjemand. Uroen vedrørende Cyber- City blev dækket massivt i pressen. Telenors daværende direktør udtalte i Børsen, at Telenor kunne være interesseret i at købe CyberCity. Der var således en erklæret interesse udefra, men den blev ikke efterforsket. Der var ikke interesse herfor. Normalt vil likvidator i et likvidationsbo henvende sig til eventuelt interesserede og vurdere, om der var tale om seriøse tilbud. Det skete ikke i dette tilfælde. Techno Tree fremsatte et købstilbud med henblik på at provokere likvidator til enten at udbyde virksomheden bredt og indhente købstilbud eller forhandle med dem. Der var en dialog mellem likvidator og Techno Trees advokat. Boet oplyste, at de ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne, fordi boet ikke kunne få dokumentation for Techno Trees likviditet og betalingsevne. Telenor købte måneder senere aktierne i CyberCity for 1,4 mia. kr. I perioden fra Advent købte CyberCity til foråret 2003, ændredes markedskompleksiteten som følge af konkurrencesituationen og prisudviklingen, men CyberCity havde i 2003, 2004 og 2005 ifølge regnskaberne en omsætning på mio. kr. Det primære driftsresultat var stigende i alle årene. Der er ikke belæg for at fastslå, at CyberCity tabte penge på den stigende vækst. Dette kan ses af pengestrømsanalysen. Der var udfordringer, men den fundamentale case var god nok. Det er intet i pressemeddelelsen af 14. marts 2003, der var at finde på Advents hjemmeside, der tydede på, at Advent var på vej ud af CyberCity. De var tilfredse med resultaterne, og EBITDA var blevet positiv, hvilket typisk er tegn på, at selskabets likviditet er positiv. Advent så på et fremadrettet udviklingsforløb.

6 - 6 - I juli 2003 udsendte CyberCitys daværende administrerende direktør, Henrik Clausen, en pressemeddelelse, hvoraf det bl.a. fremgik, at CyberCity havde en forventning om at fordoble sin omsætning frem mod CyberCity indfriede denne målsætning. Da man iværksatte likvidationen, havde selskabets administrerende direktør således kendskab til, at selskabet havde en øget omsætning, en forbedret indtjening og en effektiviseret drift. Det var unødvendigt at tage CyberCity under likvidation. CyberCity havde et 100-årigt lån uden renter, som i nutidsværdi repræsenterede en mindre kontantværdi, end lånet var opgjort til i balancen. I øvrigt blev likviditetsbehovet og garantiønsker løst inden likvidationen ved etableringen af Esplanaden Holding. Det lykkedes at øge resultatet fra 2002 til 2005 til lidt mere end det dobbelte. Dækningsbidraget blev tilsvarende øget, og indtjeningsevnen blev ikke forværret. Bear Stearns budgettal for 2003, 2004 og 2005 samt ledelsens udmeldinger understøttede en forventning om vækst. Bear Stearns fik budgettallene fra CyberCity i oktober Alt understøtter entydigt, at der var et stabilt vækstforløb. Et selskab vil altid fremstille sig selv positivt, og man vil gøre meget for at få positiv presseomtale, men når CyberCitys administrerende direktør udsender en pressemeddelelse, så gør han det på vegne af et selskab, der er ejet af internationale investorer. Alle udmeldinger bliver fulgt af de internationale fonde og påvirker selskabet. De skal derfor være korrekte. I 2003 blev der tilført 24,7 mio. kr. Likviditeten i slutningen af året var på 33 mio. kr. Det er svært at se, at selskabet var likviditetstruet. Der holdes normalt et møde med warrantholderne, hvis et selskab har reelle problemer. På et sådant møde ville man kunne have drøftet, om warrantholderne eventuelt ville udnytte deres tegningsret, om renteterminen vedrørende den tredje rate kunne ændres, eller warrantholderne kunne være blevet bedt om at tilføre kapital. Hvis warrantholderne var blevet inviteret til et møde, ville de have fundet en løsning. Da han blev bekendt med annulleringen af warrants, blev der indgået en aftale om samarbejde mellem Fonden og Techno Tree, som var et konsortium, han etablerede. Fonden indskød sit tilgodehavende i finansieringen af en købspris. Restkøbesummen på 43 mio. USD kom fra konsortiet. Han havde dermed etableret et samarbejde mellem nogle troværdige, kapital-

7 - 7 - stærke, internationale partnere og Fonden. Samarbejdet gjorde det muligt at fremsætte et købstilbud på 58 mio. USD til likvidator. Beløbet var præcis så stort, at warrants ville få en værdi. Investorerne i CyberCity Holding ønskede at vide, hvem der stod bag Techno Tree. Investorerne vidste ikke, hvordan Techno Tree var finansieret, eller at Fonden deltog og ville finansiere 25 mio. USD af de 58 mio. USD. Den 10. juli 2003 tilsendte Techno Trees advokat likvidator en fortegnelse over ejerne af Techno Tree og deres betalingsevne. Bruce McLaren tilkendegav i mail af 5. juni 2003 til direktør og bestyrelsesmedlem i Fonden, Teddy Jakobsen, hvilke forpligtelser Techno Tree ville påtage sig, og at de havde betalingsevne. Det var et standardforløb, der blev beskrevet. Den 4. juli 2003 blev der indgået en aftale mellem Techno Tree og Fonden. Partnerne i Techno Tree var identificeret over for Fonden, og deres biografier er gengivet i aftalen af 4. juli Det var tilstrækkeligt til, at Fonden, der er professionel, ville indgå en aftale med Techno Tree. Advent og Lehman Brothers vidste ligeledes, hvem personerne bag Techno Tree var. Det var ikke en sort boks. Frank Caufield er et kendt navn i investeringskredse i USA. Han er stifter af og partner i Kliner Perkins Caufield & Beyers, der er en af de største investeringsbanker på Wall Street. Han har været involveret i en lang række IPOs. Frank Caufield ville utvivlsomt kunne betale 40 mio. USD. Han ved, at Advent og Lehman Brothers kontaktede Frank Caufield for at få bekræftet, at der ikke var tale om et falsum, hvilket også er bekræftet af Bruce McLaren. Likvidators krav om f.eks. en bankgaranti var udtryk for, at de ikke reelt var interesserede i at indlede forhandling med tredjemand med henblik på at undersøge, om salg til tredjemand var bedre end intern overdragelse. Alle warrants i den samme klasse skulle behandles ens. Dette medførte, at Roland Andersen den 7. maj 2003 sendte en mail, hvorefter de øvrige warrants i samme klasse blev annulleret. Beslutningen om at annullere warrants kunne udelukkende være truffet, hvis det allerede var besluttet, hvad der skulle ske. Der var ikke et reelt ønske om at undersøge, hvad aktivet var værd. Roland Andersen har kendt en plan, som de andre ikke kendte til. Det er ikke korrekt, som forklaret af Roland Andersen i Sø- og Handelsretten, at Cisco Systems ville have sikkerhed. Handlen med Esplanaden Holding havde dækket kapitalbehovet og løst Cisco Systems problem. Cisco Systems havde krav mod driftsselskabet. Når Cyber- City Holding var i drift ved Esplanaden Holding, var der ingen grund til at lukke CyberCity Holding.

8 - 8 - Han har mulighed for at betale sagsomkostningsbeløbet på 4 mio. kr., som han er dømt til at betale ved Sø- og Handelsrettens dom. Han har gode indtægter og adgang til penge, hvis han ifalder forpligtelser. Han ønsker ikke derudover at besvare spørgsmål om, hvorvidt han råder over beløbet, eller hvordan han eventuelt vil kunne skaffe det. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvem der finansierer sagsanlægget. Han vil ikke oplyse, om han har transporteret sine krav i henhold til aftalen med konkursboet Klaus Riskjær Pedersen. Det vedrører hans privatøkonomiske forhold. Han husker ikke, hvorfor han ikke forfulgte sit krav ved skifteretten. Det er hans opfattelse, at CyberCity i 2003 havde en værdi, der svarede til den salgspris, det senere blev solgt til. Advokat Arvid Andersen, der repræsenter Klaus Riskjær Pedersen, har i forbindelse med Klaus Riskjær Pedersens supplerende forklaring oplyst, at konkursboet ikke finansierer Klaus Riskjær Pedersens sagsførelse. John Helmsøe-Zinck har forklaret bl.a., at han vedstår med nogle præciseringer sin forklaring gengivet i Sø- og Handelsrettens dom af 1. oktober Han præciserede bl.a., at Lehman Brothers tegnede sig for ca. 202 mio. kr. af de 292 mio. kr. og dermed for ca. halvdelen af de i alt 441 mio. kr., der var optaget konvertible lån for. Han har fået fortalt, at det var Advents hensigt at beholde CyberCity i et par år og herefter sælge det. I 2000 var der meget høje vurderinger. Værdierne steg voldsomt i den periode. Dette er underbygget af, at de udstedte warrants udløb allerede efter 3 år og ikke som normalt efter 8 eller 10 år. Der blev skudt 60 mio. ind, så der var tilstrækkelig kapital i den periode, hvor de skulle eje selskabet. I maj 2000 reducerede TDC sine priser voldsomt med % eller mere. Prisniveauet var langt under TDCs egen grossistpris. Det var et meget kraftigt slag for CyberCity og hele tanken og strukturen bag selskabet. Det medførte en hel del panik, fordi det kom meget uventet. Det blev besluttet, at de måtte vise, at de havde tillid til selskabet. I oktober 2000 blev der rejst ca. 150 mio. kr. med henblik på at finde investorer, som kunne skyde penge ind i selskabet, så det kunne klare sig på sigt. Beløbet blev rejst ved, at der blev udstedt konvertible obli-

9 - 9 - gationer i CyberCity Holding, som blev indskudt i CyberCity som egenkapital. I marts 2001 blev der optaget yderligere et konvertibelt lån. Det var svært at finde investorer. De eneste, der viste interesse, var Lehman Brothers, som gerne ville investere i selskabet på betingelse af, at det skete ved et konvertibelt lån. Lehmann Brothers krævede, at de eksisterende ejere skulle indskyde kapital på samme vilkår, hvilket der efter forhandling blev opnået enighed om. De ændrede tillige det eksisterende konvertible lån til at have samme betingelser som lånet oprettet i marts CyberCitys resultat var negativt i 2000 og 2001, fordi det på daværende tidspunkt var ekstremt kapitalkrævende og dyrt at holde sig i markedet. Priserne var reduceret voldsomt i forhold til de priser, de havde forudset i marts Cisco Systems er en infrastrukturleverandør, som var meget kritisk for CyberCity. CyberCity skulle investere i computerskabe, der skulle stilles op i TDCs centraler, avancerede computerkort og det net, der skulle til for at gribe trafikken. Cisco Systems var hovedleverandør af dette udstyr. CyberCity havde optaget et lån hos Cisco Systems for at finansiere udstyret, ligesom der var givet en kredit. It-boblen brast i begyndelsen af 2001 og situationen blev forværret af terrorangrebet den 11. september 2001 i USA. Cisco Systems finansierede mange CyberCity-lignende virksomheder i Europa. Et stort antal af disse lukkede. Cisco Systems ville derfor have garanti for Cyber- Citys fortsatte drift og funding. Drøftelserne herom blev mere og mere alvorlige i midten af Aftalen med Cisco Systems skulle genforhandles og fornys i januar Cisco Systems ville have en garanti på 90 mio. kr. Ellers ville de kræve lånet tilbagebetalt med det samme og stoppe for yderligere kredit. Dette ville have været katastrofalt, for der skulle både på kort og lang sigt skydes voldsomt mange penge ind i selskabet. Der var hård konkurrence, markedet var presset, og TDC havde fastsat nogle meget aggressive priser. CyberCity var formentlig blevet lukket, hvis de ikke have imødekommet Cisco Systems krav. I 2002 var egenkapitalen i CyberCity Holding negativ. Der havde ikke været meget fokus på det, fordi Lehman Brothers og Advent var blevet uvenner, efter at Lehman Brothers var kommet med lånet i marts Lehmann Brothers mente, at Advent burde have indset, at markedet ville gå ned. Lehman Brothers forventninger var blevet skuffede. Der var voldsom

10 kommunikation også på advokatniveau mellem Advent og Lehman i 2001 og i starten af Terrorangrebet den 11. september 2001 i USA og nedsmeltningen i de europæiske økonomier gjorde det ikke bedre. Konflikten fandt sin balance i midten af Herefter begyndte de at interessere sig for holdingsiden. De talte om, hvordan der kunne tilføres midler til selskabet. I første omgang rettede bestyrelsen henvendelse til Bear Stearns og Carnegie med anmodning om en gratis rådgivervurdering med henblik på at undersøge eventuelle fusionsmuligheder eller lignende. Det var på den foranledning, at Bear Stearns rapport fremkom. Desværre ønskede Carnegie ikke at afgive en vurdering med henvisning til, at de ikke mente, at der var et marked på dette tidspunkt. Han ringede personligt til Kim Bøttkjær, der var partner i Carnegie. Han spurgte Kim Bøttkjær, hvad hans uofficielle vurdering af CyberCity var. Det var Kim Bøttkjærs vurdering, at CyberCity var mio. værd. Bear Stearns vurdering var højere, men den forudsatte en garanti på 9½ mio. Euro. Hvis der ikke var en garanti, ville selskabet være mindre værd end det, der er opsat i Bear Stearns rapport. Det var hans vurdering, at Bear Stearns havde udført et seriøst arbejde. Ved vurderingen af værdien af et selskab kan en DCF-analyse altid anvendes til et eller andet, men man lægger som regel vægt på, hvad sammenlignelige selskaber er handlet til eller forventes at blive handlet til. Mange gange er det ikke muligt at få en DCF-analyse fra en virksomhed. En internetbaseret infrastrukturvirksomhed i 2002 var præget af en vis stabilitet, fordi de havde abonnenter. De vidste, hvor mange nye abonnenter der ville komme, og hvor mange der ville skifte udbyder, men det var stadig ubetrådt land. De vidste ikke, hvor de ville ende. Makroøkonomiske forhold, prisdannelsen hos konkurrenterne, omlægning af teknologien og den teknologiske udvikling var af stor betydning. Det var svært at forudse, hvad der ville ske. De indhentede en vurdering fra KPMG, fordi de nærmede sig den konklusion, at løsningen kunne blive en solvent likvidation. Selv om det var åbenbart for enhver, hvad CyberCity var værd i runde tal, vurderede de, at det var mest korrekt at indhente en betalt vurdering. Deres interesse var at få en korrekt vurdering, men hans håb var, at vurderingen ville blive så høj som mulig, fordi det ville gøre det nemmere for Advent og Lehman Brothers og de øvrige aktionærer at blive enige. De ville gerne have haft, at Lehman Brothers var indtrådt som akti-

11 onær. Lehman Brothers oplyste lidt forsimplet sagt at der var en årsag til, at de i 2001 kun ville være långivere, og at den årsag stadig og i større grad var gældende i Lehman Brothers henviste til, at deres konvertible lån blev forrentet med 15 % om året. Det ønskede Lehman ikke at ændre ved at konvertere til egenkapital. Lehman og Advent havde således forskellige holdninger, og han prøvede at finde en model, som alle kunne tilslutte sig. Lehman Brothers ville have det over i et nyt selskab, hvis de på nogen måde skulle konvertere deres lån til aktiekapital, og Advent måtte nulskrive sin egenkapital i CyberCity Holding, som reelt var nulskrevet. John McEvoy fra Lehman Brothers sagde på hvert eneste bestyrelsesmøde i hver anden sætning: by the way the share capital is wiped out. Det var efter Advents opfattelse ikke en konstruktiv måde at kommunikere på, men alle vidste, at det var rigtigt. Klaus Riskjær Pedersen blev ikke involveret i Egenkapitalen var væk, og dermed var warrants også ude af billedet. De havde en del drøftelser med Familiefonden, fordi fonden var stakeholder. Han tog sammen med advokat Kurt Skovlund kontakt til Axel Kierkegaard og Teddy Jakobsen fra Familiefonden omkring jul og nytår. De mødtes hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, hvor de forklarede, hvad der var sket, og hvad planen ville indebære. Han selv og John Bernstein informerede Klaus Riskjær Pedersen på et møde i januar Der var ikke på dette tidspunkt udsigt til, at warrants ville blive noget værd. Management havde samme warrants og var helt klar over, at deres warrents ikke havde nogen værdi. Han mener, at CyberCity skulle have haft en værdi på omkring 1 mia. kr., før warrants ville blive bare en øre værd. De var lysår fra at have en værdi. Forholdet til Familiefonden kom på plads i november 2003, hvor Contingent Payment Agreement blev indgået. Ved denne aftale blev der opnået enighed om, at den struktur, som de havde fremlagt for Familiefonden i december 2002, skulle gælde. Familiefonden fik et eventualkrav mod Esplanaden Holding ved salg til tredjemand. Familiefonden forstod, at det var en alvorlig situation, og dette var den rigtige måde at gøre det på. Familiefonden havde løbende fået de informationer, som fonden havde ønsket. Aftalen skulle godkendes af Cisco Systems. Dette fulgte af låneaftalerne. Cisco Systems godkendte aftalen. I 2003 var det umuligt at forudse den værdi, som selskabet senere, i 2005, blev solgt til. De kunne ikke have forudset stigningen i selskabets værdi. Fra 2003 til 2005 havde man bevæget sig fra lavkonjunktur og en bristet it-boble, til at der kom gang i den teknologiske udvikling

12 og økonomierne, hvilket skete hurtigere, end man havde regnet med eller kunnet forudse. Deres plan havde været at gå mod en børsnotering i Det kom bag på dem, at TDC købte en konkurrent til en sindssyg pris i Senere blev Tiscali, som også var nødlidende, solgt til en høj pris til en konkurrent. Dette gjorde, at bestyrelsen anbefalede ejerne at gå på banen i en salgsproces, fordi antallet af mulige ejere hurtigt skrumpede ind i og med, at de andre selskaber blev købt. Dette var årsagen til, at planen blev ændret. Han antager, at baggrunden for, at CyberCitys administrerende direktør, Henrik Clausen, den 1. juli 2003 udsendte en pressemeddelelse, var, at de befandt sig i en usikker periode. Der var meget støj i pressen, som påvirkede selskabet internt og eksternt. Selskabet ønskede at rette sig mod erhvervsmarkedet, så de kunne vokse. Det var naturligt, at Advent i marts 2003 havde en positiv beskrivelse af CyberCity på sin hjemmeside. Det er ikke en pressemeddelelse. De fremhævede de positive ting, som de overhovedet kunne inden for rimelighedens grænser. De undlod at nævne restruktureringen og de voldsomme finansielle øvelser, som de gennemgik for at skaffe finansiering. CyberCity var værdisat ud fra de vurderinger af handelsværdien, de havde fået, og som alle pegede i samme retning. Der var udført et ekstraordinært grundigt arbejde. Det fremgår af ledelsesberetningen, at man havde afskrevet værdien af aktivet. Han formoder, at der var foretaget normal nedskrivning på de tekniske anlæg. Det fremgår af CyberCitys årsrapporter, hvilke principper der er afskrevet efter. Der blev ikke foretaget ekstraordinære nedskrivninger. De tog vurderinger ind i 2002, og Kurt Skovlund tog en ekstra vurdering ind fra Deloitte. Planen om at lade Esplanaden Holding overtage opstod i de sidste måneder af 2002, som en løsning der kunne fungere for begge parter. Han tror ikke, at likvidator forsøgte at sælge til tredjemand. Det, der blev gennemført, var i overensstemmelse med den plan, de havde lagt. Roland Andersen har forklaret bl.a., at han vedstår sin forklaring gengivet i Sø- og Handelsrettens dom af 1. oktober I juni 2000 befandt markedet sig på toppen af it-bølgen, og priserne var pæne på ADSL-området, som kun lige var begyndt. Det så lovende ud, men de gode udsigter holdt ikke hele

13 , fordi TDC sænkede sine priser markant. Henover foråret 2001 blev priserne på gennemsnitlige, almindelige ADSL-opkoblinger halveret. Det var et voldsomt dyk i forhold til den oprindelige businessplan. Det var ikke oprindeligt planlagt, at der skulle ydes konvertible obligationslån i oktober 2000 til CyberCity Holding, og at der skulle kanaliseres penge fra CyberCity Holding til Cyber- City. Ideen var, at de indskød egenkapital i driftsselskabet, og hvis der herefter skulle bruges yderligere kapital, skulle det finansieres via markedet, eventuelt ved bankfinansiering. Dette blev umuligt, da it-boblen brast. Det var næsten umuligt at få nye investorer ind. Derfor kom de frem til en konstruktion, hvor det i princippet var en ny equity spiller, der kom ind. Han og selskabets administrerende direktør Henrik Clausen brugte meget tid på at holde møder med potentielle investorer. De havde opgivet at få gæld ind. De mødtes derfor med fonde, som var equity baserede. På denne måde var han involveret i forhold til Lehman Brothers. Det foregik på ejerniveau, hvordan ejerstrukturen skulle være, til hvilken pris de skulle ind, om der skulle være konvertible lån, og hvordan de kunne konvertere. Dette var han ikke involveret i. I 2000 tilførte man kr. i egenkapital til selskabet. De oprindelige kr. kom ind i forbindelse med aftalen i foråret Herefter blev der tilført yderligere midler i november Han husker ikke, hvor stor en del af underskuddet i 2000 på kr., der var budgetteret med. Problemet var, at de havde investeret for langt mere, end de tjente, hvilket kunne ses af pengestrømsanalysen. Selskabet løb tør for likvider. På grund af prisfaldet på markedet fik de ikke tilstrækkeligt med likvider var det værste år for selskabet. De tjente ikke tilstrækkeligt. Priserne fortsatte med at falde på ADSL, og de blev tvunget til at sætte priserne ned på modembaserede løsninger. De skuffede voldsomt på businessplanen i 2001, hvilket medførte, at der opstod uoverensstemmelse mellem Advent og Lehman Brothers.

14 Gennem hele perioden havde de en fast relation til Cisco Systems. CyberCitys investeringer bestod primært i udstyr, der blev leveret til centralerne eller til kunderne, og i leje af kapacitet på TDCs net. CyberCity havde en aftale med Cisco Systems om, at udstyret skulle leasingfinansieres. Det var en typisk 3-årig aftale, hvor CyberCity købte udstyr, som skulle tilbagebetales over 3 år. Til at begynde med indebar dette ikke et låneengagementet hos Cisco Systems, fordi de havde en leasingaftale, hvorefter Cisco Systems havde pant i udstyret, men det ændrede sig på grund af CyberCitys manglende cashflow. Cisco Systems krævede på et tidspunkt sikkerhed for sin finansiering, idet de ellers ville trække kreditten. Baggrunden for låneoptagelsen hos Cisco Systems var, at CyberCity gerne ville have en længere betalingsprofil, og at Cisco Systems ønskede en anden form for sikkerhed end den oprindelige leasingaftale. De konverterede derfor den oprindelige leasingaftale til noget, der mindede om en låneaftale. Cisco Systems stillede krav om selskabets fortsatte drift. Dette udmøntede sig i, at de var nødt til at sikre, at der blev tilført kapital til CyberCity. Han var i meget begrænset omfang involveret i, at de fik en vurdering fra Bear Stearns, men han mener, at de drøftede, at de var nødt til at få en ekstern vurdering af selskabets værdi. Selskabet havde sit eget billede, og han tror, at ejerkredsen havde et billede af, hvordan det kunne gøres, men man ville gerne have en vurdering fra en udenforstående. Bear Stearns skulle komme med en fair value. Han husker ikke, hvilket materiale Bear Stearns fik stillet til rådighed for sin vurdering, men han mener, at Bear Stearns modtog nogle fremskrivninger. Situationen blev alvorlig for CyberCity i løbet af Han blev alvorligt bekymret, da de kom på den anden side af sommeren 2002, fordi der var en afgørende dato i januar i relation til Cisco Systems. Datoen nærmede sig, og de brugte likvider dag for dag. De kom ud med et positivt EBITDA, men selskabets investeringer oversteg indtægterne. Det fremgår af pengestrømsanalysen, at der blev betalt af på selskabets gæld. Der havde været et provenu ved gældsoptagelsen på kr. Hvis de ikke havde fået dette beløb, havde pengestrømmen fra investeringer været negativ med kr. De ville være løbet tør for likvider. Fordi CyberCity benyttede TDCs net, var der store umiddelbare omkostninger, hver gang de koblede en kunde til nettet. Dette gjorde, at investeringsniveauet helt frem til 2004 var højere end EBITDA. På grund af det høje investeringsniveau kunne CyberCity ikke værdifastsættes på grundlag af EBITDA.

15 Det er hans vurdering, at likvidator blev nødt til at foretage nedskrivningen på kr. i koncern goodwill i årsrapporten for 2002 for Finansieringsselskabet af 1. januar 2000 A/S, fordi holdingselskabet ejede aktier i driftsselskabet CyberCity, hvis værdi var faldet dramatisk i forhold til anskaffelsessummen. Det ville have været uforsvarligt, hvis nedskrivningen ikke var foretaget. Det er hans vurdering, at pressemeddelelsen, som CyberCitys administrerende direktør udsendte den 1. juli 2003, var retvisende. De lagde vægt på, at det gik godt på det danske marked, men de havde været nødt til at lukke forretningen i Norge og Sverige, fordi den var tabsgivende, og de havde solgt et par aktiviteter fra. Deres forretning i Danmark gik godt i forhold til TDC og i relation til erhvervsmarkedet, men selskabets situation nødvendiggjorde fortsat, at de fik finansieringen af et ganske betydeligt beløb på plads. Finansieringen var endnu ikke på plads på dette tidspunkt. Der var et krav om betydelige investeringer. Omsætningen alene kunne ikke drive virksomheden videre. De skulle også være sikre på, at Cisco Systems ikke trak stikket. Han sendte en mail ud internt i virksomheden for at berolige medarbejderne om, at situationen ville blive løst, hvilket de var overbeviste om, at den ville. I 2003 var der ikke køberinteresse i relation til CyberCity fra Sonofon (senere Telenor). Det er muligt, at der har været udtalelser herom i pressen, men selskabet fik ingen konkrete henvendelser. De drøftede tilbuddet fra Techno Tree, som de modtog i sommeren De anså det ikke for at være et seriøst tilbud. Der var ikke dokumentation for Techno Trees betalingsevne. Han hørte aldrig, at likvidationen af CyberCity Holding var begrundet i et ønske om at undgå at skulle betale Klaus Riskjær Pedersen for hans warrants. Der var andre, herunder Morten Felding og Serge Lupas, der tillige mistede deres warrants. Da de udarbejdede et nyt warrantprogram, kiggede de på, hvem der fremover skulle være med til at udvikle virksomheden.

16 I relation til virksomhedens anvendelse af budgetter var det vigtigt for dem, at de kunne styre virksomhedens cashflow. Derfor udarbejdede de detaljerede 12-måneders budgetter. Da de i 2001 var ude hos potentielle investorer, medbragte de planer, der dækkede en periode på 3-4 år, for at vise hvordan de forventede, at virksomheden ville udvikle sig. En sådan plan er en eventpræget top-down plan. Fremskrivningerne i de 3-4-årige planer var ikke så sikre som i de operationelle planer. De 3-4-årige planer måtte gerne vise en form for ambition, fordi de var rettet mod potentielle investorer. De ville vise, at det krævede store investeringer, hvis CyberCity skulle tage en stor del af TDC s markedsandele. Det 1-årige budget og de 3-4-årige planer havde to forskellige formål. Efter terrorangrebet den 11. september 2001 i USA faldt markedet sammen. De var blevet ramt, da it-boblen brast, men terrorangrebet medførte, at hele samfundet trak sig tilbage. De begyndte at sælge lavere hastigheder. Deres kunder ønskede ikke at ændre til hurtigere hastigheder i det tempo, som de havde forudsat, og som ville have øget selskabets indtægt. Det gik også mere trægt i forhold til erhvervslivet, der var mere tilbageholdende i forhold til bruttolønsordninger. De var påvirket af terrorangrebet i de følgende år. Han ville ikke i 2003 have forventet, at CyberCity i 2005 kunne sælges for 1,3 mia. kr. Forholdet mellem Lehman Brothers og Advent var godt i begyndelsen, men de fortsatte med at blive ramt af prisjusteringer på ADSL og særligt på deres modembaserede-forretning. CyberCity havde haft forholdsvist høje priser på denne ydelse, men blev nødt til at reducere prisen for at beholde sine markedsandele. Det påvirkede selskabet en smule negativt i Dette skuffede Lehman Brothers, og det skabte et anspændt forhold mellem Advent og Lehman Brothers. Højesterets begrundelse og resultat Sagens formalitet Sø- og Handelsrettens kendelse af 5. oktober 2011 om afvisningspåstanden er omfattet af anken, jf. retsplejelovens 253, stk. 4. Højesteret tiltræder, at der under de foreliggende omstændigheder ikke er grundlag for at fastslå, at aftalen mellem Klaus Riskær Pedersen og

17 konkursboet tilsigter en omgåelse af reglerne om sagsomkostninger, der kan begrunde afvisning af sagen. Erstatningskravet Statsautoriseret revisor Klaus Honorés bedømmelse af værdien af CyberCity A/S var på linje med andre vurderinger i samme periode, bl.a. fra Bear Stearns og KPMG. Der er ikke gennemført syn og skøn, og Højesteret finder ikke grundlag for at fastslå, at statsautoriseret revisor Klaus Honorés fastsættelse af værdien af Klaus Riskær Pedersens tegningsrettigheder i CyberCity Holding A/S var behæftet med fejl, eller at det var forkert at konkludere, at tegningsrettighedernes markedskurs var 0 kr. Det forhold, at virksomheden et par år senere blev solgt for et væsentligt større beløb, kan i hvert fald for en virksomhed i en omskiftelig branche som den foreliggende ikke føre til et andet resultat. Den solvente likvidation af CyberCity Holding A/S blev gennemført som led i en rekonstruktion efter flere års betydelige driftsunderskud i CyberCity A/S og i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom. Højesteret finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der for nogen af de indstævnte foreligger ansvarspådragende forhold eller tilsidesættelse af aftalte forpligtelser i forbindelse med beslutningen om og gennemførelsen af likvidationen og i den forbindelse annulleringen af Klaus Riskær Pedersens tegningsrettigheder. Allerede af de anførte grunde tiltræder Højesteret frifindelsen af de indstævnte og stadfæster Sø- og Handelsrettens dom. Sagsomkostninger Ved fastsættelsen af sagsomkostninger er der taget hensyn til, at Kurt Skovlund ikke er momsregistreret. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Klaus Riskær Pedersen til Telenor A/S, Advent International Corporation, Lehman Brothers Communication Funds, John Helmsøe-Zink, John

18 Bernstein, Murat Erkurt, John McEvoy, Massimo Giovanni Preltz Oltramonti og Gunnar Rydning betale i alt kr. Endvidere skal Klaus Riskær Pedersen i sagsomkostninger for Højesteret betale kr. til Kurt Skovlund og kr. til revisor Klaus Honoré. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. august 2010 Sag 352/2007 (1. afdeling) N.V. Boortmalt S.A. (advokat Anne Birgitte Gammeljord) mod Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (advokat Torben Byskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Årsrapport 2014-2015 Side 2 Bestyrelsens beretning 1. Foreningens start OW Bunker gik konkurs den 7. november 2014 efter at have været introduceret på børsen 28. marts 2014. Kort tid derefter samlede Dansk

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere