Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011"

Transkript

1 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th Hørsholm T: CVR First North meddelelse nr. 13 / august 2011 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Resumé: Aqualife er, som tidligere meddelt, under rekonstruktion. De i den sammenhæng foretagne betydelige nedskrivninger af aktiver er indregnet i årsregnskabet for Der er tilvejebragt DKK 14 mio. kapital i 2. kvartal. Akkorderingen, der er aftalt med bank, forventes reflekteret i regnskabet for 3. kvartal Driften har i 2. kvartal været fokuseret på genforhandling af vilkårene for størtransporter for tysk kunde, på færdiggørelse af Aquaporten til placering i Canada og på forhandlinger med potentielle kunder om fragter i resten af 2011 og derefter. Hovedpunkter Rekonstruktion Aqualife-gruppen er under rekonstruktion, som meddelt i Aqualife A/S årsrapport for 2010 og i den efterfølgende meddelelse for 1. kvartal 2011 den 23. juni Rekonstruktionens mål er at få tilført nødvendig kapital i 2011, og at få gennemført et antal definerede ændringer i gruppens finansielle og forretningsmæssige samarbejder, samt strukturelle ændringer i gruppen. I juni 2011 har et mindre antal aktionærer ydet Aqualife lån på i alt DKK 14 mio., som generalforsamlingen efterfølgende, den 27. juni, har godkendt konverteret til aktiekapital. Bestyrelse og direktion arbejder, som tidligere oplyst, på at få tilført yderligere kapital. Logistik-aktiviteter Projektet for en tysk kunde til fragt af stør fra Tyskland til Mellemøsten forventes genoptaget i september måned, efter at parterne har genforhandlet omfang og vilkår for projektet. Projektet forventes at forløbe til midten af 2012 og give Aqualife en samlet omsætning i størrelsesorden DKK 6 mio. Hvor de indledende fragter var tabsgivende, forventes de resterende fragter at bidrage positivt. Aqualife er desuden i forhandling med amerikanske og europæiske potentielle kunder om fragter til gennemførelse i resten af 2011 og derefter. Teknik-aktiviteter Aquaporten til Halifax, Canada er færdigbygget, og den er dermed klar til idriftsættelse, når godkendelsen fra de canadiske myndigheder foreligger. Økonomisk udvikling i 1. halvår Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. Med mindre andet fremgår af sammenhængen, vedrører de finansielle og økonomiske oplysninger i denne rapport moderselskabet Aqualife A/S. Aqualife-gruppens omsætning i 1. halvår 2011 var beskeden, DKK tus., hidrørende fra de indtil nu gennemførte fragter af stør fra Tyskland til Mellemøsten. Gennem 1. halvår har gruppens likviditet udviklet sig positivt i kraft af tilførsel af DKK 14 mio. i kapital samt akkorderinger med gruppens bankforbindelse og visse kreditorer. Kontakt: direktør Erik Winther, tlf Selskabets Certified Advisor er Dahl-Sørensen & Partners A/S, Allan Reimann, tlf Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 1 af 8

2 Rekonstruktion af Aqualife I selskabsmeddelelserne nr. 1/2011 og 2/2011 til NASDAQ OMX First North i marts 2011 konstaterede ledelsen, at selskabets forretningsmæssige situation var præget af en række usikkerheder, blandt andet affødt af de utilstrækkelige resultater i 2010, og at gruppens likviditet var anstrengt. Det gjorde, at der var behov for en række betydelige ændringer i både de finansielle og forretningsmæssige samarbejdsrelationer for at give grundlag for en fortsættelse af selskabets drift. Selskabets ledelse har siden arbejdet på at skabe den nødvendige afklaring af selskabets situation og udsigter, for at der kan rejses kapital til på kort sigt at dække overforfaldne og kortfristede forpligtelser, og til efterfølgende at give det nødvendige grundlag for selskabets fortsatte drift og kommercialisering af sine ydelser. Kapitaltilførsel På grund af selskabets behov for en hurtig tilførsel af kapital til dækning af de umiddelbare behov besluttede ledelsen at søge kapital tilvejebragt i en to-trins proces, hvor trin ét, som blev gennemført i maj-juni 2011, resulterede i, at der blev tilført kapital på DKK 14 mio. Sammen med de forventede indtægter fra fragter er denne kapital tilstrækkelig til at dække selskabets behov igennem Som en forudsætning for, at selskabet kan gennemføre sine planer efter 2011, skal der tilføres yderligere kapital i løbet af Ledelsen har tidligere meddelt, at man ville søge at gennemføre en kapitaltilførsel i form af en fortegningsemission til favørkurs. Der undersøges i øjeblikket forskellige muligheder for kapitaltilførsel med sigte på at realisere den mulighed, der ud fra en samlet betragtning vurderes at være mest effektiv. Akkorderinger med bank og kreditorer Det indgår som et væsentligt og nødvendigt element i den langsigtede rekonstruktion af Aqualife, at selskabets bankforbindelse og et antal kreditorer - på grundlag af den netop gennemførte låneoptagelse og selskabets planer for et senere offentligt udbud i juni 2011 har accepteret en akkordering af deres tilgodehavender i Aqualife-selskaberne. Den væsentligste effekt af disse akkorderinger er, at gruppens bankgæld nedskrives med godt DKK 11 mio. Bankens akkordering vil blive reflekteret i Aqualifes balance pr. 30. september Regnskabsmæssige konsekvenser af rekonstruktionen Som led i rekonstruktionen blev der i årsrapporten for 2010 for Aqualife A/S foretaget nedskrivninger af en række aktiver. Kapitalandele i tilknyttede selskaber blev nedskrevet med DKK 42,0 mio. og lån til dattervirksomheder blev nedskrevet med DKK 7,3 mio. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i Aqualife A/S regnskab til kostpris, idet der dog foretages nedskrivning for impairment. Den resulterende egenkapital i Aqualife A/S var pr. 31. december 2010 på DKK 9,4 mio. og sammensat af en aktiekapital på DKK 25,9 mio. og negative reserver på DKK 16,5 mio. Aqualife A/S var dermed i en kapitaltabssituation. Selskabets generalforsamling har efterfølgende i juni 2011 godkendt et antal forslag fra bestyrelsen til at styrke selskabets kapitalgrundlag, herunder: Den pålydende værdi af aktierne er blevet nedskrevet fra DKK 1 til DKK 0,40. Herved overføres godt DKK 15 mio. fra aktiekapitalen til reserverne. De i juni 2011 modtagne kontante lån på i alt DKK 14 mio. fra visse af selskabets aktionærer er i overensstemmelse med bestemmelserne i låneaftalerne blevet konverteret til aktiekapital. På denne baggrund er selskabets aktiekapital pr. 30. juni 2011 på DKK 24,4 mio., mens egenkapitalen udgør DKK 22,4 mio. Endvidere skal det nævnes, at den ovenfor omtalte akkordering med selskabets bankforbindelse og visse kreditorer overvejende vil påvirke egenkapitalen i Aqualife Logistics og Fjord s positivt med i alt ca. DKK 12 mio. Det er disse to selskaber, der har de omfattede bankkreditter. Udviklingen i 2. kvartal 2011 Aktiviteterne i 2. kvartal og den efterfølgende periode har i betydeligt omfang været rettet mod rekonstruktion af Aqualife. Der er dog også gjort fremskridt på en række mere direkte forretningsmæssigt orienterede områder. Ny aftale med United Food Technologies I december 2010 indgik Aqualife som tidligere omtalt en aftale med United Food Technologies om transport af en større mængde levende stør fra Tyskland til Mellemøsten. Projektet blev igangsat i februar 2011 men indstillet efter gennemførelsen af otte transporter, da opgaven viste sig at være betydeligt mere omfattende end indledningsvis forudsat. Der er nu indgået aftale om en videreførelse og færdiggørelse af projektet på et ændret grundlag. Projektet forventes gennemført over en ét-årig periode. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 2 af 8

3 Containerkapacitet og samarbejde med Maersk I maj 2011 omlagde Maersk Line ruten fra Halifax til Europa således, at der opnås en væsentligt kortere effektiv transporttid fra Aquaporten i Nova Scotia til Aquaporten i Urk, Holland. Hermed får Aqualife væsentligt bedre muligheder for at kunne transportere hummere fra Canada til Europa i kommercielt relevante mængder. Dette ændrer dog ikke på Aqualifes forventninger til 2011, da det allerede indgik i selskabets forventninger, at en tilsvarende forbedring ville blive opnået på anden vis. Den samlede containerflåde, der er til Aqualifes rådighed, er ved udgangen af 2. kvartal 2011 på 15 stk. 40 fods specialbyggede kølecontainere og 300 tilhørende Aqualife-tanke, svarende til 20 tanke pr. container. I juni 2011 traf Aqualife aftale med Maersk om, at Maersk investerer i yderligere et antal containere med tilhørende tanke, som bliver stillet til rådighed for Aqualife. Disse containere forventes sat i drift løbende over perioden oktober 2011 oktober For Aqualife er denne udvidelse af containerkapaciteten afgørende, da den er en forudsætning for, at Aqualifes logistikforretning kan opnå kritisk masse. Der blev samtidig i juni 2011 indgået en ny serviceaftale mellem Aqualife og Maersk, som fastsætter grundlag og vilkår for parternes samarbejde om udnyttelse af containerkapaciteten og gennemførelse af fragter. Pr. 31. december 2010 havde Aqualife et lån fra Maersk på DKK tus., der forfaldt til betaling ultimo februar Maersk accepterede dog en udskydelse af tilbagebetalingen, som med tillæg af renter skete medio juni Etablering af samarbejder med kunder Der arbejdes på at indgå aftaler med betydende amerikanske og europæiske aktører inden for produktion, handel og distribution af frisk seafood til konsumentmarkederne. Sigtet er, at Aqualife vil kunne igangsætte fragter for sådanne kunder gennem året, således at selskabets containerkapacitet vil kunne udnyttes kommercielt i takt med at nye containere stilles til rådighed fra Maersk. Ledelse og organisation Som tidligere oplyst er Lars Nannerup den 1. april 2011 fratrådt som administrerende direktør for Aqualife, mens Erik Winther er indtrådt i direktionen. Derefter består Aqualifes ledelse af Carsten Malby som arbejdende bestyrelsesformand og Erik Winther som direktør. Efter den ordinære generalforsamling den 27. juni består Aqualife A/S bestyrelse af Carsten Malby (formand), Erik Bresling, Jens Willumsen, Ole Andersen, Ole S. Johansson, René Spogard og Fadi Saab. Efterfølgende begivenheder På grundlag af bemyndigelse givet af generalforsamlingen den 27. juni 2011 har bestyrelsen den 14. juli 2011 besluttet at tildele warrants til selskabets bestyrelsesformand og direktør. Der er nærmere redegjort for dette nedenfor. Bortset fra det i nærværende delårsmeddelelse anførte er bestyrelsen og direktionen ikke bekendt med nogen begivenheder efter 30. juni 2011, der kan få væsentlig indvirkning på selskabets finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Forventninger til 2011 Aqualifes primære mål i 2011 er at færdiggøre den igangværende rekonstruktion, herunder tilvejebringe kapital samt idriftsætte Aquaporten i Canada og igangsætte en rentabel trafik af fragter gennem korridoren Canada Holland, samt genoptage transporterne af stør. En udvikling og opskalering af den samlede forretning med fokus på etablering af flere transportkorridorer repræsenterer det næste naturlige skridt for Aqualife i selskabets forretningsplan. De indledende udviklingsaktiviteter hertil vil blive igangsat i 2011, hvor det er hensigten, at der kan indgås intentionsaftaler med virksomheder i det vestlige Canada eller USA og Fjernøsten. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 3 af 8

4 Finansielle oplysninger 1. halvår 2011 Aqualife-gruppens struktur Aqualife-gruppen er en koncern med den nedenfor viste struktur. Gruppens operative selskaber i Danmark er Aqualife Logistics A/S, som varetager logistikaktiviteterne, og Fjord s ApS, som står for aktiviteter vedrørende tekniske anlæg, herunder Aquaports. Aqualife A/S er tillige 100 % ejer af de to hvilende selskaber Aqualife Technique ApS og Aresa Biodetection ApS. Aqualife A/S udarbejder ikke koncernregnskab. De nedenfor viste regnskabstal og finansielle oplysninger vedrører derfor moderselskabet Aqualife A/S, med mindre andet fremgår af sammenhængen. Regnskabstallene er ikke revideret eller reviewet af Aqualifes revisor. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 4 af 8

5 Finansielle hoved- og nøgletal for Aqualife A/S DKK tus. 1. halvår 1. halvår Året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (826) (323) (1.214) Andel af resultat i associerede virks. (196) Nedskrivn. af kapitalandele i tilknyttede virks. 0 0 (42.032) Nedskrivn. af finansielle aktiver i tilknyttede virks. 0 0 (7.237) Finansielle poster, netto (84) Resultat før skat (1.106) (305) (50.396) Periodens resultat (1.106) (305) (50.573) Balance - ultimo perioden Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Afstemning af egenkapital Egenkapital primo perioden Kapitalforhøjelse og overkurs ved emission Periodens resultat (1.106) (305) (50.573) Egenkapital ultimo perioden Pengestrømme og likviditet Pengestrøm fra ordinær drift (5.720) (305) (8.992) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (2.737) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt (305) (3.091) Likviditet ultimo perioden Investeringer Materielle anlægsaktiver Nøgletal Nettoresultat pr. aktie (DKK) (0,00) (0,01) (1,95) Udestående antal aktier ultimo perioden (excl. egne aktier) Aqualife A/S er gruppens holdingselskab og har ikke driftsmæssige aktiviteter ud over løsning af ledelsesmæssige opgaver. Ved etableringen af det associerede selskab Aqualife North America (ANA) blev det aftalt, at Aqualife A/S i defineret omfang skulle yde tilskud til dækning af ANA s driftsunderskud indtil fragtaktiviteterne fik et tilstrækkeligt omfang. Sådanne tilskud er igennem 1. halvår 2011 ydet med et beløb på DKK 1,2 mio., der er optaget som en regulering af kapitalandele i associeret selskab, dvs. som en supplerende investering i Aqualife North America. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 5 af 8

6 Resultatopgørelser for datterselskaber i Aqualife-gruppen Resultatopgørelse - datterselskaber DKK tus. 1. halvår Året Aqualife Solutions ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (25) 0 Andel af resultat i tilknyttede selskaber (5.115) (17.796) Finansielle poster, netto (220) (207) Af- og nedskrivn., mv. (65) (208) Resultat før skat (5.425) (18.211) Periodens resultat (5.425) (18.433) Aqualife Logistics A/S Nettoomsætning Resultat af primær drift (2.883) (9.641) Finansielle poster, netto (1.065) (1.351) Resultat før skat (3.948) (10.991) Periodens resultat (3.948) (14.943) Fjord's ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift (936) (1.770) Finansielle poster, netto (231) (620) Resultat før skat (1.168) (1.290) Periodens resultat (1.168) (2.852) Aqualife Solutions Selskabet har ingen driftsmæssige aktiviteter ud over at varetage ejerskabet af Aqualifes 50 %-andel af de patenter, der ligger til grund for gruppens logistiksystem. Selskabet er et holdingselskab for de to underliggende driftsselskaber Aqualife Logistics og Fjord s. Pr. 31. december 2010 havde Aqualife gennem Aqualife Solutions et lån fra Maersk på DKK tus. Lånet blev tilbagebetalt medio juni 2011 med tillæg af rente. Lånet blev ydet i 2005 til Aqualife som støtte til den forskning og udvikling, der i dag ligger til grund for parternes fællesejede patent, og dermed for Aqualifes logistiksystem. Aqualife Logistics Omsætningen i 1. halvår 2011 på DKK tus. vedrører fragter af stør fra Tyskland til Mellemøsten gennemført for United Food Technologies. Opgaven blev igangsat i februar måned. Fjord s Aktiviteten i 1. halvår har primært drejet sig om produktion, levering og indkøring af Aquaporten til det associerede selskab Aqualife North American i Nova Scotia, Canada. Leverancen forventes indtægtsført i Fjord s regnskab for 3. kvartal. Aqualife-aktien Aqualife-aktien er optaget til handel på NASDAQ OMX First North i København. Ændringer i aktiekapitalens sammensætning Den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 27. juni, godkendte et forslag fra bestyrelsen om at nedskrive aktiekapitalen fra DKK 1 pr. aktie til DKK 0,4 pr. aktie til delvis dækning af underskud i 2010, samt derefter ændre stykstørrelsen til DKK 0,1 pr. aktie. Konsekvensen er, at aktionærerne til erstatning for hver gammel aktie har modtaget fire nye aktier á nominelt DKK 0,1 pr. aktie. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 6 af 8

7 Samtidig godkendte generalforsamlingen et forslag fra bestyrelsen om at konvertere det lån på DKK 14 mio. med tillæg af tilskrevne renter, som tidligere i juni var ydet selskabet af et mindre antal aktionærer. Konverteringen indebar, at der blev udstedt i alt aktier á DKK 0,1 Udviklingen i aktiekapitalen (antal aktier) i 1. halvår kan derfor illustreres således: Ændring A nt al akt ier Beholdning A nt al akt ier Antal aktier pr a DKK Nedskrivning af nom. værdi til DKK 0, Ændring af stykstørrelse til DKK 0, Konvertering af lån på DKK 14 mio For nærværende består selskabets aktiekapital følgelig af aktier á DKK 0,1. Ændringen af aktiens stykstørrelse til DKK 0,1 blev dog først implementeret i VP Securities i juli 2011, dvs. efter udgangen af 2. kvartal. Med mindre andet er angivet, er de nedenfor anførte oplysninger om handel med aktier og handelspriser derfor baseret på aktiebeholdningen før ændring af stykstørrelsen. Handel med Aqualife-aktien Prisen på Aqualife-aktien var pr. 30. juni 2011 DKK 1,54 mod DKK 2,43 pr. 31. december Der er i de første seks måneder af 2011 omsat Aqualife-aktier på NASDAQ OMX First North. I de første seks måneder af 2010 blev der omsat aktier. Midlertidig børspause Den 12. maj 2011 blev handelen med Aqualife-aktier på NASDAQ OMX First North sat i midlertidig børspause efter anmodning fra selskabets bestyrelse (First North meddelelse 5/2011). På baggrund af den igangværende rekonstruktion og de dermed forbundne finansielle og forretningsmæssige usikkerheder anså bestyrelsen, at markedet ikke havde den nødvendige information for en effektiv prisdannelse, hvorfor en børspause ansås at være påkrævet. NASDAQ OMX Copenhagen har den 28. juni 2011, efter afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, ophævet børspausen. Samtidig er Aqualife overført til NASDAQ OMX s observationsliste, da selskabets aktiviteter til at rejse yderligere kapital senere i 2011 ikke er afsluttet endnu, og selskabets fremtidige kapitalforhold dermed indtil videre er uafklarede. Storaktionærer Følgende aktionærer har i henhold til Værdipapirlovens 29 over for Aqualife oplyst at eje mere end 5 % af selskabets aktiekapital: Erik Bresling ApS, København Stichting Marcus Choleva Family Foundation, Holland Wall & Co. ApS, Rungsted Spogárd Holding A/S, Charlottenlund Attente ApS, Rungsted (ejet af Carsten Malby) og Carsten Malby personligt, Rungsted Colonial ApS (ejet af Jens Willumsen) og Jens Willumsen personligt, Vedbæk Den godkendte rådgiver og dennes relevante medarbejdere ejer ingen aktier i selskabet. Egne aktier Pr. 30. juni 2011 ejer Aqualife A/S stk. egne aktier á nom. DKK 0,1. Insideres aktiebesiddelse Medlemmer af bestyrelse og direktion i Aqualife A/S besidder pr. 30. juni 2011 direkte og indirekte i alt stk. aktier á DKK 0,1 i Aqualife A/S. Korrigeret for effekten af ændring af stykstørrelsen til DKK 0,1 besad medlemmer af bestyrelse og direktion den 31. december stk. aktier á nom. DKK 0,1. Ændringen skyldes primært konverteringen til aktier af de lån, som et antal bestyrelsesmedlemmer i juni 2011 ydede Aqualife, sekundært de ændringer, der i 1. halvår 2011 er gennemført i sammensætningen af direktion og bestyrelse. Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 7 af 8

8 Warrants Generalforsamlingen gav den 27. juni 2011 bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere omgange indtil 1. juli 2016 at udstede indtil warrants til medlemmer af direktion og bestyrelse og til medarbejdere i selskabet. Hver warrant giver ret til at tegne en aktie á nom DKK 0,1 i selskabet på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende, som meddelt til NASDAQ OMX, på møde den 14. juli besluttet at tildele warrants til selskabets bestyrelsesformand, Carsten Malby, og warrants til direktør Erik Winther. Øvrige oplysninger Finanskalender oktober kvartalsmeddelelse for 2011 Meddelelser sendt til First North i 2011 Dato Nr. Meddelelse 7. marts Opdatering på Aqualifes aktiviteter 28. marts Aqualife søger ny kapital 1. april Ledelsesændring i Aqualife 3. maj Ændring af finanskalender 12. maj Børspause i handel med Aqualife-aktien 10. juni Årsrapport juni Ændring af finanskalender 10. juni Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. juni Storaktionærmeddelelse 23. juni Delårsmeddelelse for 1. kvartal juni Forløb af ordinær generalforsamling 15. juli Tildeling af warrants Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011 Side 8 af 8

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere