Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Deltagere: Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Hanne Klit, Christian Ulrich Afbud: Medhat Khattab, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol 31. oktober Forslag til Kommuneplan Lån til betaling af ejendomsskatter Aktiv indsats på sygedagpengeområdet Orientering om Aktiveringsstrategi Ny forretningsorden for LBR Orientering om central samarbejdsaftale ml. Beskæftigelsesregioner og AK-Samvirke Eventuelt Godkendelse af de valgte kandidater til Integrationsrådet...10

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Budgetkontrol 31. oktober /45543 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. oktober 2009 på Erhvervsudvalgets budgetområde, samt orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde. Budget- og regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol pr. 31. oktober 2009 på Erhvervsudvalgets områder: Serviceudgifter: Erhvervskontoret, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenteret - området viser samlet set, at det forventes, at det korrigerede budget holder, dog således at en mindre indtægt på 1,5 mio. kr. søges overført til Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes tilførsel af lønmidler og PR puljen fra Økonomiudvalgets budgetområde samt en tillægsbevilling til jobcenteret i forbindelse med budgetkontrollen ultimo august På erhvervskontoret forventes overført en mindreudgift på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til Overførselsindkomster: Aktivering, Sociale ydelser og Sygedagpenge - området viser netto et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. heraf skal der overføres 7,1 mio. kr. til 2010, således at der reelt bliver tale om et merforbrug på 1,6 mio. kr. På området Aktivering forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der blev ved budgetkontrollen pr. august tildelt en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr.. Den overvejende del af mindreforbruget, 1,1 mio. kr., vedrører Det lokale Beskæftigelsesråd. Mindreforbruget overføres til 2010, hvor de 0,4 mio. kr. skal tilbagebetales til staten. Sociale ydelser, udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev ved budgetkontrollen i august tildelt området en bevilling på 12,0 mio. kr. Sygedagpengeområdet - viser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. efter en tillægbevilling på 5,1 mio. kr. ved august måneds budgetkontrol. Merforbruges skyldes hovedsaglig en øget tilgang af sygdagpengesager. Forsikrede ledige - er et nyt politikområde, oprettet i forbindelse med det enstrengede beskæftigelsessystem, hvor kommunen fra 1. august 2009 har overtaget ansvaret for aktivering af forsikrede ledige. Svendborg kommune modtager i overgangsperioden 1. august til 31. december et tilskud svarende til det tidligere statslige jobcenters restbudget. Tilskuddet udgør 25,3 mio. kr., hvoraf der forventes 1

3 udgifter for 19,3 mio. kr. De uforbrugte 6,0 mio. kr. overføres til 2010, hvor de skal tilbagebetales til staten. Anlæg: Renovering af Borgerservice, projektet forvetnes afsluttet i 2009 Overførselsindkomster - Økonomisk Sikring, Pensioner og bligstøtte, der henhører under økonomiudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Direktionen indstiller; at budgetkontrollen godkendes at budgetkontrollen på overførselsindkomster under økonomiudvalgets område tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol 31. oktober Erhverv Åben - Budgetkontrol Økonomisk sikring Godkendt 3. Forslag til Kommuneplan /43811 Beslutningstema: ALT Forslag til Kommuneplan Om kommuneplanen Forslag til Kommuneplan indeholder de overordnede planbestemmelser for udviklingen af Svendborg Kommune, bortset fra målsætning for vandmiljøet og Natura 2000-områder, der fastlægges i de statslige vandplaner og Natura 2000 planer. Planperioden er lovtvungen 12 år, , men kommuneplanforslaget indeholder derudover en perspektivperiode for enkelte emner, f.eks. byudvikling, så tidshorisonten er på i alt år. Forslag til Kommuneplan er udarbejdet i overensstemmelse med Statens overordnede forudsætninger herfor og bygger på Strategi Svendborg 08, vedtaget af byrådet den 28. oktober Heri er de overordnede retninger for kommuneplanen fastlagt. Byrådet vedtog i den forbindelse, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen. Derudover har der været afholdt temamøder med Byrådet og Udvalget for Kultur og Planlægning. Med kommunalreformens gennemførelse har kommunerne nu ansvaret for planlægningen af både byerne og det åbne land, herunder en række 2

4 emner, som tidligere blev behandlet i regionplanerne. Forslag til Kommuneplan er en helhedsorienteret plan og indeholder emner dækkende fra byudvikling over mål for daginstitutioner til retningslinjer for anlæg til muslingeopdræt. Forslag til Kommuneplan er Svendborg Kommunes første samlede plangrundlag. Den afløser tre kommuneplaner og retningslinjerne i Fyns Amts regionplaner, som vil være gældende indtil vedtagelsen af Kommuneplan Retsvirkninger Kommuneplanen binder byrådet forstået på den måde, at byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. I lokalplanlægningen og ved behandling af enkeltsager skal byrådet således virke for, at retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur efterleves. Udover at kommuneplanen fastsætter rammerne for lokalplanlægningen, fungerer kommuneplanen som administrationsgrundlag for en række områder indenfor naturbeskyttelse, veje mv. Kommuneplanforslagets form og opbygning Forslag til Kommuneplan er udarbejdet som en 100 % digital kommuneplan, hvilket vil sige som en hjemmeside. Den primære baggrund for dette har været ønsket om at sikre en altid opdateret kommuneplan, som er let tilgængelig for borgere, politikere og embedsmænd. Kommuneplanforslaget kan ses på Se hovedbilaget for en kort beskrivelse af kommuneplanforslagets opbygning Kommuneplanforslagets indhold Da kommuneplanforslaget er en fuld revision, er det en hel ny tekst for stort set alle emner, ligesom hovedparten af retningslinjerne er reviderede. Dog er temaer og retningslinjer for det åbne land i vid udstrækning overført fra regionplanen, jf. beslutningen i Strategi Svendborg 08. Se hovedbilaget for et uddrag af nogle af de væsentligste ændringer. Bilag Der er ni bilag til Forslag til Kommuneplan : Hovedbilag Miljøvurdering Oversigt over ændrede rammer Oversigt over nye rammer Oversigt over udtagne rammer Oversigt over retningslinjer Oversigt over mål Oversigt over ønsker og forslag Ønsker og breve Se hovedbilaget for uddybning. Offentlig høring Det er et krav i Planloven, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i mindst otte uger, før kommuneplanen kan endelig vedtages. 3

5 Der er planlagt følgende borgermøder, hvor det har været målet at afholde et borgermøde i hvert lokalområde, dog kun ét i Svendborg by: Uge 3 Tirsdag den 19. januar 2010 Vester Skerninge Skole Torsdag den 21. januar 2010 Stenstrupskole Uge 4 Mandag den 25. januar 2010 Gudme Skole Onsdag den 27. januar 2010 Skårup Skole Uge 5 Tirsdag den 2. februar 2010 Byskolen Svendborg Torsdag den 4. februar 2010 Lundby Skole Redaktionel bearbejdning I løbet af den politiske behandling vil der pågå et redaktionelt arbejde med indsættelse af links, grafiske elementer og andre ikke indholdsmæssige ting i den digitale kommuneplan, således at Forslag til Kommuneplan er klar til at sende i offentlig høring umiddelbart efter Byrådets vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte. Lovgrundlag: Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Forslag til Kommuneplan sammen med miljøvurderingen sendes i offentlig høring i perioden 30. december 2009 til 26. februar Der afholdes seks borgermøder om Forslag til Kommuneplan i løbet af offentlighedsfasen. Byrådet peger på ét af alternativerne for vindmølleplanlægning til fremsendelse i offentlig høring. Der igangsættes en revision af kommunens parkeringsvedtægt i overensstemmelse med normerne i Forslag til Kommuneplan Bilag: Åben - Miljøvurdering af Forslag til Svendborg Kommuneplan Åben - Hovedbilag til Forslag til Kommuneplan Åben - Oversigt over mål Åben - Oversigt over retningslinjer Åben - Oversigt over ændrede rammer Åben - Oversigt over nye rammer Åben - Oversigt over udtagne rammer Åben - Oversigt over ønsker og forslag Åben - Ønsker og breve Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at forslaget til kommuneplan suppleres, så 4

6 tilgængelighed mere tydeligt indgår som et overordnet tema på tværs af kommuneplanen og at der skabes mulighed for etablering af plejeboliger, gæsteboliger og hospice. Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagen behandling. Fremsendes 4. Lån til betaling af ejendomsskatter 09/25091 Beslutningstema: Fastsættelse af retningslinier for Lån til betaling af ejendomsskatter. I henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter skal kommunerne yde lån til pensionister til betaling af udgifter til ejendomsskatter der påhviler de pågældende ejendomme med tilhørende grund, gårdsplads og have. udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt. Herudover skal kommunen som långiver i henhold til tinglysningsloven afholde udgiften til tinglysningsafgift for gældsbrev til sikkerhed for lånet. Svendborg kommune yder i dag, udover den lovpligtige del, også lån til betaling af forbrugsafgifter. I forbindelse med budgetlægningen for 2009, blev der godkendt et reduktionsforslag på administrationen i Borgerservice med baggrund i, at Svendborg Kommune fremover kun skulle yde lån til det der var fastsat i loven. Begrænsning af låneadgangen til kun at omfatte den lovpligtige del har ingen likviditetsmæssig virkning, idet kommunerne har automatisk låneadgang til dækning af de lån der ydes, en mulighed som Svendborg kommune benytter sig af fuldt ud. Sagsantallet forventes ikke påvirket af ændringen, idet stort set alle der i dag får lån til forbrugsafgifter, også får lån til ejendomsskat. Den driftsbesparelse, der vil kunne opnås ved ikke at yde lån til betaling af forbrugsafgifter, vil være de ressourcer, ca. 300 timer årligt, der i dag bruges når der udsendes opkrævning, idet der er en del administrativt arbejde forbundet med de ejendomme, hvor der ydes lån til forbrugsafgifter. Økonomiske konsekvenser: 5

7 En besparelse på administrationen på kr. årligt. I 2009 er besparelsen fundet indenfor det samlede budget for Borgerservice. Lovgrundlag: Lov om lån til betaling af ejendomsskatter, tinglysningsloven samt lov om sociale pension. Administrationen indstiller: at der fra 1. januar 2010 for nye lån kun ydes til hvad der fremgår af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. at lån ydet før 1. januar 2010 forsætter uændret. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles. Jesper Kiel (Ø) stemmer imod. Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes til udvalget. Indstilles til gennemførelse fra 2011 for alle lån. 5. Aktiv indsats på sygedagpengeområdet 09/40240 Beslutningstema: Godkendelse af indsatser på sygedagpengeområdet, herunder godkendelse af annoncering efter tværfaglige vejlednings- og afklaringsforløb. Som følge af ny lovgivning pr. 1. januar 2010 skal sygemeldte have et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed. Som led i budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at der skal iværksættes initiativer, der kan fastholde sygemeldte tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiveringsgraden blev i budgetforliget sat til 50%. Med henblik på udmøntning af budgetforliget arbejdes der på 3 indsatsområder: hurtig og aktiv indsats i uge 9 med henblik på afklaring af arbejdsevne indsats i forhold til kommunens egne ansatte med henblik på at nedbringe sygefravær og sikre tilknytning til arbejdspladsen i fraværsperioden gennem øget anvendelse af deltidssygemeldinger 6

8 Oplysningskampagne i forhold til private og øvrige offentlige virksomheder i kommunerne gennem informationsmøder i Jobbutikken og på enkelte store virksomheder. De 3 indsatsområder er nærmere beskrevet i vedlagte notat. For at kunne opnå en aktiveringsgrad på 50% som der blev fastlagt i budgetforliget skal Jobcenter Svendborg, som beskrevet i notatet, etablere et aktiveringstilbud med en kapacitet på løbende 150 pladser. Det vurderes ikke, at der i Jobcenter Svendborgs interne projekter er kapacitet til også at varetage denne opgave. Derfor ønsker Jobcenter Svendborg at indgå kontrakt med en eller flere leverandører omkring tværfaglige vejlednings- og afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. I henhold til Tilbudsloven er indkøb af tjenesteydelser, der overstiger kr. underlagt annonceringspligt. Jobcenter Svendborg ønsker at iværksætte annoncering hurtigst muligt for at kunne opfylde lovgivningens krav og målet i budgetforliget. Annonceudkast eftersendes inden mødet. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til køb af aktivt tilbud forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget på området i Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager notatet til efterretning godkender annonceudkastet bemyndiger administrationen at indgå aftale med ekstern leverandør Bilag: Åben - Notat om aktivering på sygedagpengeområdet Godkendt. Fremsendes til Økonomiudvalget til efterretning. 6. Orientering om Aktiveringsstrategi /23074 For at understøtte målene i den politisk godkendte Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Svendborg, har jobcentret i efteråret 2009 arbejdet med en aktiveringsstrategi. Aktiveringsstrategien er beskrevet i vedlagte notat, og vil på mødet blive suppleret mundtligt. 7

9 Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager strategien til efterretning. Bilag: Åben - Notat om aktiveringsstrategien Åben - Bilag til notat om aktiveringsstrategi Taget til efterretning Fraværende: Christian Ulrich 7. Ny forretningsorden for LBR 08/39123 Beslutningstema: Orientering om ny forretningsorden for LBR. LBR vedtog på møde den 28. oktober 2009 en ny forretningsorden. Baggrunden for en ny forretningsorden er etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. En af de ændringer, der følger af lovens vedtagelse er, at Borgmesteren, alternativt formanden for det stående udvalg, skal være formand i det Lokale Beskæftigelsesråd. Lovændringen trådte i kraft pr. 1. august 2009, men får først virkning fra 1. januar Tidligere har LO og DA på skift varetaget formandsposten/næstformandsposten. Som følge af lovændringen er LBR s forretningsorden blevet tilpasset den nye lovgivning. I den nye forretningsorden er der nedsat et dagsordensudvalg bestående af formanden samt en repræsentant fra DA og en repræsentant fra LO. Dette udvalg koordinerer i samarbejde med administrationen mødernes dagsorden. Forretningsordenen træder i kraft 1. januar Det indstilles, at den nye forretningsorden tages til efterretning. Bilag: Åben - Godkendt forretningsorden oktober 2009 Taget til efterretning. Fraværende: Christian Ulrich 8

10 8. Orientering om central samarbejdsaftale ml. Beskæftigelsesregioner og AK-Samvirke 09/41362 Beskæftigelsesregionerne i Danmark og A-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke udsendte 23. november 2009 en fælles pressemeddelelse, hvor de orienterede om en netop indgået samarbejdsaftale mellem de 2 parter. Baggrunden for samarbejdsaftalen er etableringen af det enstrengede system, hvor kommunerne pr. 1. august 2009 overtog ansvaret for indsatsen for forsikrede ledige, og hvor a-kasserne bibeholdt ansvaret for cv-opgaven og rådighedsvurderingen. Beskæftigelsesregionen og AK-Samvirke har indgået samarbejdsaftalen for at understøtte det lokale samarbejde mellem jobcentre og a-kasser, og dermed sikre de 3 ministermål (arbejdskraftsreserven, sygedagpengeforløb over 26 uger og ungeindsatsen). Derudover vil der være fokus på a-kasserne og jobcentrenes rettidighed. Parterne vil arbejde sammen omkring månedlige nøgletal, udbredelse af nye metoder og redskaber og god dialog. Samarbejdsaftalen understøtte det eksisterende lokale samarbejde, hvor Jobcenter Svendborg sammen med Jobcenter Fåborg-Midtfyn deltager i a-kasseudvalgsmøder med de lokale a-kasser. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Pressemeddelse om Samarbejdsaftale mellem AK-Samvirke og beskæftigelsesregionerne Åben - Samarbejdsaftale mellem AK-Samvirke og beskæftigelsesregionerne.pdf Taget til efterretning Fraværende: Christian Ulrich 9. Eventuelt 9

11 Der blev orienteret om projekt "Gården" og overvejelser om udvidet brugerkreds og fysisk flytning. Første møde i Arbejdsmarkedsudvalget i 2010 afholdes den 14. januar, hvor mødeplan for hele 2010 fastlægges. I aftalen om finanslov 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er forlængelsesmuligheden på sygedagpengeområdet udvidet med 13 uger, bl.a. på baggrund af henvendelsen fra Erhvervsudvalget. Der blev givet en kort orientering om Jobcentrets kodeks for god sagsbehandling. Oversigt over lære- og praktikpladser i kommunen samt muligheden for at oprette flere uddannelsespladser behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets første møde i Fraværende: Christian Ulrich 10. Godkendelse af de valgte kandidater til Integrationsrådet 09/ november blev der afholdt valg til Svendborg Kommunes Integrationsråd 265 personer valgte at stemme. De stemmeberettigede udgjorde i alt 1832 personer. Resultatet var således en stemmeprocent på 14,1 %. Liste over valgte medlemmer og suppleanter til nyt SIR Sri Lanka Peter Ramanandan Sithamparappilai blev valgt som medlem Kavitha Sugumar blev valgt som suppleant. Tyrkiet Nebiye Corap blev valgt som medlem Cafer Koyuncu blev valgt som suppleant Vietnam Kim Thien Tich Nguyen blev valgt som medlem Kieu Nguyen blev valgt som suppleant Bosnien Fadil Bucan blev valgt som medlem Mevludin blev valgt som suppleant Iran Banafshen Razavian blev valgt som medlem Hasan Reza-Allemehnejad blev valgt som suppleant Irak Al Al Shather blev valgt som medlem 10

12 Walid Al-Shater blev valgt som suppleant Kosovo Gazmend Bajrami blev valgt som medlem Ganimete Thaoi blev valgt som suppleant "Andre" Sihan Christensen blev valgt som medlem Greiley Mikkelsen blev valgt som suppleant Lovgrundlag: Integrationsloven 42 Formålet med et integrationsråd er at sikre kommunen kvalificeret rådgivning i varetagelsen af integrationsopgaven. I juli 2009 er der registreret 47 kommunale integrationsråd Det indstilles, at de valgte kandidater godkendes til Integrationsrådet Indstilles Fraværende: Christian Ulrich 11

13 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:12 Mogens Johansen Niels Høite Hansen Medhat Khattab Jens Munk Jesper Kiel Hanne Klit Christian Ulrich 12

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 29. april 2013 Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere