BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER"

Transkript

1 Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter % 70% - Bankaktiviteter Danmark % 50% - Bankaktiviteter Udland % 20% Realkredit % 19% Danske Markets % 3% Danica Pension % 10% Danske Capital % 3% Øvrige områder % -5% Koncernen i alt % 100% I oktober 2003 offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Organisationstilpasningen indebar blandt andet en opdeling af Bankaktiviteter Danmark i en Danske Bank division og en BG Bank division samt placering af Danske Capital som en division i Danske Markets. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne efter den organisationsstruktur, der gjaldt i Koncernens samlede basisindtjening før hensættelser udviste en stigning på 5 pct. i forhold til 2002, hvilket især skyldtes en god udvikling i indtjeningen fra Danske Markets og de svenske bankaktiviteter samt reducerede omkostninger. Indtjeningen fra de danske bankaktiviteter faldt 4 pct. i forhold til 2002, da omkostningsreduktioner ikke kunne opveje effekten af en lavere gennemsnitlig pengemarkedsrente. Den lavere pengemarkedsrente reducerede tilsvarende afkastet af den allokerede kapital i Realkredit og Danica Pension, hvor sidstnævnte tillige foretog øgede hensættelser på afviklingsforretningen. Den lave aktivitet på kapitalmarkederne var årsag til et fald i indtjeningen i Danske Capital. Resultatet i området Øvrige var påvirket af fratrædelsesomkostninger på 462 mio. kr. mod 311 mio. kr. i Omkostningsstigningen blev kompenseret af lavere kapitalomkostninger i 2003, herunder til supplerende kapital. Endvidere indgik i 2003 en gevinst på valutaafdækning af indtjeningen i de udenlandske enheder på knap 80 mio. kr. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

2 Bankaktiviteter Bankaktiviteter BANKAKTIVITETER (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 28,7 29,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,4 58,7 Bankaktiviteter omfatter samtlige koncernens bankforretninger samlet i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor koncernen har forretningssted. De samlede bankaktiviteter bidrog i 2003 med to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. Basisindtjeningen før hensættelser blev stort set fastholdt på niveauet fra 2002, hvilket var sammensat af et fald i basisindtægterne på 4 pct. og en reduktion af omkostningerne med 6 pct. Bankaktiviteter Danmark BANKAKTIVITETER DANMARK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 39,6 41,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,9 59,9 Bankaktiviteter Danmark varetager koncernens indenlandske bankforretninger med privatkunder og erhvervskunder. Forretningen drives under en række varemærker "brands" herunder Danske Bank og BG Bank. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Basisindtjeningen før hensættelser fra de danske bankaktiviteter udgjorde mio. kr. i 2003 i forhold til mio. kr. i 2002 svarende til en nedgang på 4 pct. Udviklingen i basisindtjeningen kunne henføres til et fald i basisindtægterne på 6 pct., hvilket skyldtes, at nettorenteindtægterne blev reduceret på grund af nedgangen i den korte pengemarkedsrente på omkring 1 procentpoint i forhold til Herved faldt det direkte afkast af den allokerede kapital, ligesom indtjeningen på indlånsoverskuddet blev reduceret. Kundernes øgede anvendelse af selvbetjeningssystemer og faldende kursværdier af kundedepoter medførte en reduktion af gebyrindtægterne. Lavere IT-omkostninger og personalereduktion var væsentlige årsager til et omkostningsfald på 8 pct. Det samlede udlån var uændret i forhold til udgangen af Udlån til privatkunder steg blandt andet som følge af god afsætning af nye boligfinansieringsprodukter. Derimod konstateredes en nedgang i udlån med kort løbetid til erhvervsvirksomheder. Markedsandelen af udlån blev fastholdt på 28 pct., mens markedsandelen af indlån faldt fra 36 pct. i 2002 til 35 pct. i Også på fondsområdet var udviklingen præget af konjunkturerne. Handlen med obligationer lå lidt højere end 2002, og salget af investeringsbeviser udviklede sig endnu mere positivt. Handlen med aktier lå marginalt højere end i 2002 især som følge af stigende aktivitet i 2. halvår. Privatkunder I 2003 realiserede koncernen en positiv privatkundeudvikling. I såvel Danske Bank brandet som i BG Bank var der tilgang af især unge kunder, hvilket blandt andet kunne tilskrives nye kundepakker og en succesfuld markedsføring. Bankens markedsandel for udlån til privatkunder lå lidt højere ved udgangen af 2003 end primo året som følge af stigende markedsandele i 2. halvår. Salget af kundepakker udviklede sig meget positivt i Kundepakkerne er en samling af produkter og services til en favorabel pris, der er tilpasset bestemte kundesegmenters behov. Danske Bank brandet etablerede kundepakker, mens BG Bank etablerede omkring kundepakker. Mere end kunder købte Danske Ung pakken, herunder Maestro kortet. Salget af boligfinansieringsprodukterne Danske Prioritet og BG Banks Bolig Plus forløb meget tilfredsstillende. De nye boligfinansieringsprodukter er særdeles fleksible og kan i vidt omfang erstatte såvel løbende transaktionskonti som traditionelle realkreditlån. Koncernens markedsandel af realkreditlån kan blive reduceret som følge af lanceringen af de nye boligfinansieringsprodukter. Men det er forventningen, at det samlede forretningsomfang vil blive øget ved udbuddet af flere attraktive finansieringsmuligheder. Et stigende antal kunder bruger de muligheder for online betjening, som banken stiller til rådighed. 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

4 Bankaktiviteter Danmark Således var privatkunder aktive brugere af bankens selvbetjeningssystemer. Der blev foretaget 24 filialsammenlægninger i 2003, hvorefter det samlede antal filialer i de to brands er 465. Der er i alt sammenlagt 160 filialer siden fusionen i år I 2004 er der ikke planlagt filialsammenlægninger eller personalereduktioner i filialnettet. På grund af et stort antal røverier mod bankfilialer besluttede koncernen i 2002 at indføre kassefri filialer, hvor kontantudbetaling ikke kan finde sted. Banken havde 54 kassefri filialer ved udgangen af Antallet af røverier mod koncernens danske filialer var markant lavere i 2003 end i I efteråret 2003 gennemførtes en kundetilfredshedsundersøgelse med deltagelse af privatkunder og mindre erhvervskunder, der viste en særdeles positiv udvikling i kundetilfredsheden i filialnettet. Begge bankbrands havde fremgang på alle målepunkter og ligger nu på samme niveau. Erhvervskunder Generelt var kundetilgangen af større erhvervsvirksomheder tilfredsstillende, mens der kunne registreres en beskeden nettoafgang blandt de mindre erhvervsvirksomheder. Markedsandelen af udlån til erhvervskunder var svagt vigende i Finanscentrene tiltrak i 2003 nye, større erhvervskunder samt formuende privatkunder med en positiv effekt på indtjeningen. Bankernes Erhvervskunde Barometer er en årlig undersøgelse, der tager temperaturen på erhvervsmarkedets opfattelse af den finansielle sektor på en række udvalgte målepunkter. Undersøgelsen omfatter virksomheder med ansatte, som er primærkunder i de banker, der indgår i undersøgelsen. Danske Bank kunne registrere en beskeden fremgang i markedsandel, samtidig med at kundetilfredshed og loyalitet generelt var stigende. BG Bank havde i undersøgelsen en marginal tilbagegang i markedsandel, men til gengæld var kundetilfredshed og kundeloyalitet i fremgang. Kunderne udviste en betydelig interesse for at optimere virksomhedernes økonomifunktioner, hvilket medførte et højt aktivitetsniveau blandt andet inden for cashmanagement området. Markets Online blev introduceret i både Danske Bank og BG Bank i Herved fik virksomhederne adgang til at gennemføre fonds- og valutahandel online, samt at hente aktuelle, specialiserede informationer og prognoser vedrørende valuta, fonds, renter og den generelle økonomiske udvikling. BG Banks satsning på landbrugsområdet blev udbygget i 2003, senest med etableringen af en hjemmeside, der er målrettet landbrugets behov. Primo 2004 blev en attraktiv kundepakke lanceret over for selvstændigt erhvervsdrivende. Pakken indeholder de produkter, som dækker den selvstændigt erhvervsdrivendes basale behov såvel i privatøkonomisk henseende som i forhold til virksomhedens økonomi. Der er desuden tilknyttet rabatordninger i forbindelse med leasing og realkredit. Pakken tilbydes i begge brands og forventes at tiltrække flere kunder i dette segment. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Bankaktiviteter Udland BANKAKTIVITETER UDLAND (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,6 16,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,6 55,3 Bankaktiviteter Udland omfatter samtlige bankaktiviteter, som landeorganisationerne uden for Danmark udfører. De enkelte landeorganisationer har hver især ansvaret for bankforretningen i eget land. Forretningen drives under en række varemærker "brands" herunder Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. Basisindtjeningen før hensættelser fra de udenlandske bankaktiviteter var 119 mio. kr. højere end i 2002 trods lavere valutakurser på de fleste af koncernens udenlandske markeder. Valutakursudviklingen reducerede omregningen af de udenlandske bankaktiviteters resultater med omkring 140 mio. kr. Ses bort herfra, viste de udenlandske bankaktiviteter en fremgang på 11 pct. Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 22,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 68,0 62,6 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

6 Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen fra de norske bankaktiviteter udviste en nedgang på 139 mio. kr. i forhold til 2002 til 510 mio. kr. Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, blev resultatet reduceret med 10 pct. I lokal valuta steg basisindtægterne med 2 pct. og omkostningerne med 10 pct. Omkostningsstigningen skyldtes en øget hensættelse til pensionsforpligtelser og stigende omkostninger til den fortsatte udbygning af filialnettet. Udlån til privatkunder og erhvervsvirksomheder lå henholdsvis 15 pct. og 4 pct. højere end ved udgangen af 2002 og udgjorde i alt 60 mia. NOK. Nettorenteindtægterne blev i lokal valuta fastholdt trods et større fald i den norske pengemarkedsrente. Gebyrindtægterne steg i lokal valuta 4 pct. som følge af øgede indtægter fra betalingsformidling. Markedsandelen på såvel udlån som indlån udgjorde 4 pct. Fokus Bank betjener kunder. Tilgangen af privatkunder blev i 2003 øget mærkbart især i Østlandsområdet og øvrige højt prioriterede områder, som følge af de seneste års etablering af nye filialer, gode rådgivningstilbud, konkurrencedygtige udlånsbetingelser og en aktiv markedsføring. I 2003 åbnedes 4 filialer, mens 5 filialer blev afviklet, hvorved det samlede antal filialer ved udgangen af 2003 var 63. Et godt salg af kundepakker medførte, at en større andel af kunderne blev helkunder. Markedet for aktierelaterede opsparingsprodukter var svagt i første halvår, men blev forbedret i andet halvår. Kundernes holdning til den fremtidige kursudvikling var præget af usikkerhed, og salget af garanterede investeringsprodukter var derfor stigende. Den produktneutrale rådgivning blev styrket, således at Fokus Bank ud over egne produkter kan tilbyde produkter fra en række af de bedste norske og internationale fondsleverandører. Også på erhvervskundeområdet fortsatte tilgangen af attraktive kunder. Fokus Bank er således nu hovedbankforbindelse for over 10 pct. af Norges 500 største virksomheder. Profilundersøgelser blandt eksisterende og potentielle erhvervskunder viser, at Fokus Bank vurderes som en meget stærk leverandør af internationale løsninger. Medvirkende hertil var lancering og implementering af Fokus Banks nye internationale erhvervsterminalsystem Business Online. Endvidere styrkedes samarbejdet mellem detailbankaktiviteterne i Norge og Fokus Markets, som er Fokus Banks enhed for blandt andet rente- og valutasikring. Kundeundersøgelser viser, at erhvervskundernes tilfredshed er høj og stigende. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 8,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 61,2 80,0 Basisindtjeningen fra de svenske bankaktiviteter udviste i forhold til 2002 en fremgang på 351 mio. kr. til 672 mio. kr. I lokal valuta steg basisindtægterne 7 pct., og omkostningerne faldt 18 pct. Udlån til privatkunder blev øget med 12 pct. i forhold til udgangen af 2002, og udlånet til erhvervsvirksomheder steg 17 pct. Det samlede udlån udgjorde 92 mia. SEK. Omkostningsforbedringen skyldes især afslutningen af systemtilpasninger i kundekontosystemet, der blev gennemført i 2002 og i 1. kvartal Volumentilvæksten, der primært skyldes tilgang af nye kunder, bidrog til øgede nettorenteindtægter og gebyrindtægter. Nettorenteindtægterne var dog negativt påvirket af faldende udlåns- og indlånsmarginaler, som følge af en markant nedgang i markedsrenten i De aktierelaterede gebyrindtægter var negativt påvirket af en lav aktieomsætning på Stockholms fondsbørs. Danske Bank koncernens markedsandel i Sverige øgedes til 8 pct. på udlån og til 4 pct. på indlån i kunder betjenes af Danske Bank i Sverige. I 2003 blev to filialer nedlagt, hvorefter filialnettet i Sverige består af 44 filialer. 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

8 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter UK BANKAKTIVITETER UK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,2 17,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 28,7 20,1 Basisindtjeningen før hensættelser fra de britiske bankaktiviteter udviste en nedgang på 77 mio. kr. til 692 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, blev basisindtjeningen reduceret med 28 mio. kr. Basisindtægterne steg med 8 pct. i lokal valuta primært som følge af stigning i gebyrindtægter. En udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende store erhvervsvirksomheder og en tilgang af profitable mellemstore kunder var grundlaget for indtægtsfremgangen. Omkostningerne var påvirket af øgede pensionsudgifter og præstationsafhængig aflønning. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Bankaktiviteter USA BANKAKTIVITETER USA (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 22,9 20,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 26,4 24,8 Basisindtjeningen før hensættelser fra de amerikanske bankaktiviteter udviste en nedgang på 13 mio. kr. til 257 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, steg basisindtjeningen med 13 mio. kr. I lokal valuta steg basisindtægterne med 6 pct. og omkostningerne med 8 pct. Omkostningerne var påvirket af en stigning i de transaktionsafhængige omkostninger. Udlånsaktiviteterne i USA koncentreres fortsat om virksomheder, der også har forretningsaktivitet på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa. Engagementer med øvrige amerikanske virksomheder blev fastholdt på et lavt niveau, men udvidet over for udvalgte globale finansielle institutioner, hvilket medførte stigende indtjening. Øvrige udenlandske bankaktiviteter Øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 304 mio. kr. mod 307 mio. kr. i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

10 Realkredit Realkredit REALKREDIT (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 13,6 14,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 39,7 36,7 Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. Realkredit havde i 2003 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. i Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i Nettorenteindtægterne og gebyrindtægterne blev positivt påvirket af den stigende udlånsportefølje samt af høj konverteringsaktivitet i 1. halvår Årets rentefald medførte imidlertid et fald i afkastet af den allokerede kapital og likvide midler. Placering af likviditet i højt forrentede obligationer med kort løbetid til over kurs pari betød imidlertid negative kursreguleringer, der reducerede øvrige basisindtægter. Realkredit realiserede en stigning i driftsomkostninger og afskrivninger fra mio. kr. i 2002 til mio. kr. i Stigningen i omkostninger kan især henføres til IT-udgifter i forbindelse med arbejdet med omlægning af Realkredit Danmarks IT-systemer til Danske Banks IT-platform samt til udvikling af nye systemer i forbindelse med afdragsfrie lån. Det blev i efteråret 2003 besluttet at ændre strukturen i omlægningen af Realkredit Danmarks systemer og at gennemføre den over en længere periode end oprindeligt planlagt. Omkostningerne var desuden påvirket af den høje udlånsaktivitet i 1. halvår Realkredit Danmark etablerede i 2003 yderligere en række bofællesskaber med Danske Bank koncernens finanscentre og afdelinger. Bofællesskaberne, som etableres med fastholdelse af den separate identitet for de enkelte brands, forbedrer kundernes mulighed for at få hurtig, kompetent og koordineret rådgivning vedrørende alle former for finansielle produkter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Målt i forhold til den allokerede kapital udgjorde basisindtjening før hensættelser 13,6 pct. i 2003 mod 14,7 pct. året før. Under hensyntagen til den begrænsede risiko i realkreditaktiviteterne betragtes resultatet som tilfredsstillende. Renterne på såvel korte som lange obligationer faldt i 1. halvår 2003 til et historisk lavt niveau, men steg igen svagt i 2. halvår. Ved årets udløb udgjorde renten på et 30-årigt fastforrentet lån 5,4 pct., og renten på FlexLån type F1 (fuld årlig rentetilpasning) udgjorde 2,5 pct. Denne udvikling i renterne medførte, at mange kunder i 1. halvår 2003 valgte fastforrentede lån frem for FlexLån, såvel ved lånekonverteringer som ved optagelse af nye lån. I 2. halvår vandt FlexLån atter terræn, navnlig i forbindelse med introduktionen af afdragsfrie lån i 4. kvartal. For hele 2003 udgjorde FlexLån 52 pct. af samtlige Realkredit Danmarks udbetalte lån mod 55 pct. for året før. Ved udgangen af 2003 bestod 40 pct. af låneporteføljen af FlexLån mod 34 pct. ved årets begyndelse. Fra 1. oktober 2003 blev der efter en ændring af realkreditlovgivningen mulighed for at yde afdragsfrie lån til private boligejere. Lånene er afdragsfrie i op til 10 år, fordelt over lånets løbetid efter låntagers valg. Interessen for afdragsfrie lån er stor blandt Realkredit Danmarks låntagere. I løbet af de 3 måneder af 2003, hvor den nye låntype var tilgængelig, blev der udbetalt afdragsfrie lån for 20 mia. kr. Heraf udgjorde FlexLån 95 pct. Realkredit Danmark havde i løbet af 2003 et samlet bruttoudlån på 168 mia. kr. mod 110 mia. kr. i Koncernens markedsandel inden for realkreditfinansiering i Danmark udgjorde for bruttoudlånet 32,3 pct. i 2003 mod 32,4 pct. i Markedsandelen for nettonyudlånet blev 28,1 pct. mod 27,7 pct. i Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. På erhvervsmarkedet var koncernens markedsandel for nettonyudlånet 30,7 pct. i 2003 mod 25,3 pct. året før. På privatmarkedet var koncernens markedsandel for nettonyudlånet 26,2 pct. i 2003 mod 29,4 pct. året før. Målt på porteføljen udgjorde markedsandelen 36,9 pct. ultimo 2003 mod 37,9 pct. året før. Konkurrencen på privatmarkedet er fortsat hård, ligesom koncernens salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter fra medio 2003 påvirker markedsandelen i nedadgående retning. Udlånsporteføljen voksede til 498 mia. kr. ved udløbet af 2003 mod 469 mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for 58 pct. af porteføljeudvidelsen i året og 62 pct. af porteføljen ved årets udløb. Realkredit Danmarks låneportefølje er sikret ved pant i de belånte ejendomme. Som supplement hertil har Realkredit Danmark afdækket en væsentlig del af sin kreditrisiko ved tegning af tabsgaranti hos Danske Bank. 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

12 Danske Markets I maj 2003 fik Realkredit Danmark tildelt den højest opnåelige rating hos Standard & Poor s, AAA, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Ratingen omfatter ca. 86 pct. af Realkredit Danmarks udstedte obligationer. Obligationerne har i forvejen den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, Aaa. Udenlandske investorer ejer en stadig større andel af Realkredit Danmarks obligationer. Ved udgangen af 3. kvartal 2003 udgjorde denne ejerandel 14 pct. mod 13 pct. et år tidligere. Ved den årlige refinansiering af obligationer, der finansierer FlexLån, blev der i december 2003 opnået en meget tilfredsstillende kurs og overtegningsprocent. Ejendomspriserne på det danske boligmarked udviklede sig stabilt i Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var marginalt højere i 2003, hvilket skyldes en meget stor efterspørgsel efter fritidshuse. Koncernens ejendomsmæglerkæde, home, havde ved udgangen af året 175 mæglerbutikker mod 169 ved årets begyndelse. Danske Markets DANSKE MARKETS (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 28,3 10,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,6 83,6 Danske Markets har ansvar for koncernens handel med valuta, aktier og rentebærende instrumenter samt betjening af erhvervskunder i forbindelse med disses udstedelse af egen- og lånekapital. Området disponerer endvidere koncernens korte likviditet. Danske Markets betjener de større erhvervs- og investeringskunder samt koncernens detailbank. Koncernens centrale, økonomiske og finansielle analyseaktiviteter i Danske Analyse og Equity Research hører under området. Danske Markets havde i 2003 et tilfredsstillende resultat og realiserede en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod 354 mio. kr. i Alle områdets forretningsenheder bidrog til fremgangen. Indtægterne steg 17 pct. i forhold til året før. Omkostningerne i 2002 var påvirket af omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. i forbindelse med ændring i investmentbankaktiviteterne. Ses bort herfra, faldt omkostningerne 7 pct. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Rapporteringen for Danske Markets omfatter også de aktiviteter, der primo året blev overført fra Danske Securities til Danske Markets, hovedsageligt aktiehandel og aktieanalyse i København samt koncernens aktiviteter inden for corporate finance. I takt med de forbedrede konjunkturudsigter og stigningen i aktiekurserne steg aktiviteten inden for corporate finance gennem året, men dog fra et lavt niveau. Danske Markets medvirkede som rådgiver i en række større virksomhedshandler. Omsætningen på de nordiske aktiemarkeder steg pænt hen over året, og i København nåede den samlede omsætning lige op over 2002-niveauet. Efter omorganiseringen af investmentbankaktiviteterne bevarede koncernen sin position som største aktør på det danske aktiemarked. Danske Markets forretningsomfang med større virksomhedskunder inden for udlån og rådgivning vedrørende betalingsformidling viste en god udvikling med stigende markedsandele i Danmark, Norge og Sverige. På de internationale rentemarkeder var 2003 generelt præget af lave renteniveauer, især for pengemarkedssatsernes vedkommende. Koncernens eksponering over for renteændringer medvirkede til et samlet godt resultat, der også blev understøttet af øget omsætning med kunderne. Mange erhvervskunder benyttede det lave renteniveau til at fastlåse deres finansieringsrentesatser for de kommende år. Kunderne øgede ligesom de foregående år deres anvendelse af afledte renteinstrumenter, og indtjeningen på dette vækstområde var tilfredsstillende. Danske Markets konsoliderede sin position som den ledende aktør på de tre skandinaviske obligations- og pengemarkeder. I Sverige markedsføres disse aktiviteter under brandet Danske Consensus. Indtjeningen på valutaområdet var positivt påvirket af de ganske store bevægelser både i hovedvalutaer og i svenske og norske kroner. Bevægelserne medførte et højt niveau for valutaomsætningen af såvel traditionelle valutaprodukter som afledte instrumenter, for eksempel optionsprodukter. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

14 Danica Pension Danica Pension DANICA PENSION (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter af allokerede aktiver Risikotillæg Unit-link og Sundhedssikring, mv Basisindtægter fra forsikringsaktiviteter Funding, netto Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Allokeret kapital Basisindtjening i pct. af allokeret kapital 14,5 17,7 Danica Pension er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Danica Pension koncernen og i Forsikringsselskabet Danica. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions eget korps af sælgere og rådgivere. Basisindtjeningen fra koncernens forsikringsaktiviteter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Forøgelse af forretningsomfanget medførte en stigning i risikotillægget fra 850 mio. kr. i 2002 til 900 mio. kr. i Forøgelsen kunne dog ikke opveje et lavere afkast af den allokerede kapital samt en styrkelse af hensættelserne på tab af arbejdsevneforsikringer under afvikling. Det samlede resultat i Danica koncernen blev på mio. kr. før skat mod 510 mio. kr. i Udviklingen i præmierne var igen i 2003 tilfredsstillende. De samlede bruttopræmier inkl. unit-link udgjorde 14,8 mia. kr. mod 13,1 mia. kr. sidste år, svarende til en stigning på 13 pct. Der var fortsat pæn vækst på firmamarkedet, på trods af at en række virksomheder har foretaget personalereduktioner, hvilket alt andet lige reducerer præmieindtægten. Herudover er bruttopræmierne positivt påvirket af engangspræmier på ca. 700 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af en række større firmaordninger. Årets investeringsafkast gav mulighed for indregning af udskudt risikotillæg på 954 mio. kr. fra tidligere år. Beløbet er indtægtsført under Beholdningsindtjening i Danske Banks regnskab. Skyggekontoen udgør herefter 859 mio. kr. svarende til det opgjorte beløb den 1. januar 2002, hvor begrebet skyggekonto blev indført af myndighederne. Nærmere redegørelse for Danica Pensions overskudspolitik og indregning i Danske Bank koncernen fremgår af Bruttopræmierne for unit-link udgjorde ca. 2,2 mia. kr. i 2003, hvilket var på niveau med Der har været vækst i de løbende præmier, da unit-link indgår som en del af pensionsordningen for et stadigt stigende antal virksomheder. Salget af unit-link forsikringer via Danica Pensions filial i Norge er stadig i en startfase og udvikler sig som forventet. Bruttopræmierne udgjorde 0,2 mia. kr. mod 0,1 mia. kr. året før. På det svenske marked var salget af unit-link forsikringer fortsat præget af det ugunstige investeringsklima. Bruttopræ- DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 DANICA KONCERNEN (Mio. kr.) Præmier for egen regning Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser mv Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Skat Årets resultat mierne udgjorde 0,4 mia. kr. i 2003, hvilket er på niveau med Sundhedsområdet var også i 2003 i vækst. Antallet af sundhedssikringer udgjorde ultimo 2003, hvilket er en stigning på 20 pct. i forhold til ultimo Hertil kommer ca forsikrede, som er medarbejdere i Danske Bank koncernen. Væksten i Danica Pension i 2003 er sket med stort set uændrede ressourcer, hvilket har nedbragt omkostningsprocenten fra 9,4 pct. i 2002 til 8,2 pct. i Samtidig er det lykkedes at reducere ekspeditionstiderne yderligere. Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Pension udgjorde 6,4 pct. i 2003 mod 3,2 pct. i Afkastet af obligationer, inkl. afledte finansielle instrumenter blev på 5,4 pct. Afkastet af aktier blev på 16,9 pct. og af ejendomme 8,6 pct. Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet tilfredsstillende. Unit-link kunder, som valgte middelrisiko, fik et afkast på 11,7 pct. Afkastet af de til egenkapitalen allokerede aktiver blev på 3,7 pct. Beholdningssammensætningen ultimo 2003 udgjorde 79 pct. obligationer, 12 pct. aktier og 9 pct. ejendomme. Danica har afdækket risikoen for et yderligere rentefald på 2,5 procentpoint med blandt andet afledte finansielle instrumenter. Danica Pension er ultimo 2003 overgået fra at opgøre livsforsikringshensættelserne ud fra Finanstilsynets fastsatte opgørelsesrente til en nulkuponrentestruktur, hvilket alt andet lige har reduceret livsforsikringshensættelserne med 1,7 mia. kr. og forøget kollektivt bonuspotentiale med et tilsvarende beløb. Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 7,2 mia. kr. ultimo 2003, svarende til 5,0 pct. af livsforsikringshensættelserne. Et aktiekursfald på 30 pct. ville ultimo 2003 reducere kollektivt bonuspotentiale med ca. 3,9 mia. kr. og ikke påvirke egenkapitalen. Et rentefald på 1,0 procentpoint ville ikke reducere kollektivt bonuspotentiale på grund af de foretagne renteafdækninger og ville kun påvirke egenkapitalen marginalt. Egenkapitalen i Danica koncernen udgjorde 13,3 mia. kr. og koncernbalancen 188 mia. kr. ultimo Det internationale ratingbureau Standard & Poor s opgraderede i december Danica Pensions ratings fra A+ til AA- i kategorien Insurer Financial Strength. Vurderingen er et udtryk for Danica Pensions finansielle styrke, markedsposition og evne til at leve op til forpligtelserne over for kunderne. Investeringsafkastet i 2003 samt de beherskede forventninger til det fremtidige afkast har betydet, at kontorenten i 2004 er fastsat til 4,5 pct., hvilket er uændret i forhold til Kontorenten er som udgangspunkt gældende for hele DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

16 Danske Capital Danske Capital DANSKE CAPITAL (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 315,7 501,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,7 51,9 Kapital under forvaltning (mia. kr.) Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og BG Invest samt plejen af Danica Pension, Firstnordic, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og erhvervskunder bliver solgt gennem bankforretningen i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder betjenes direkte fra Danske Capital. Danske Capitals basisindtjening før hensættelser udgjorde 283 mio. kr. i 2003 mod 360 mio. kr. i Basisindtægterne faldt, hovedsageligt fordi aktiernes andel af den samlede kapital under forvaltning blev reduceret fra gennemsnitlig 27 pct. i 2002 til 18 pct. i Indtjeningsmarginalen blev som konsekvens heraf reduceret fra 0,21 pct. i 2002 til 0,19 pct. i Ultimo 2003 udgjorde aktieandelen 19 pct. mod 18 pct. ultimo De samlede omkostninger steg 13 mio. kr. svarende til en stigning på 3 pct. i forhold til AKTIVERNES FORDELING Andel Andel (Mia. kr.) Aktier % 18% Private Equity % 3% Obligationer % 77% Kontant 8 9 2% 2% I alt % 100% AKTIVERNES FORDELING Andel Andel (Mia. kr.) Livsforsikring % 44% Investeringsforeninger detail % 26% Puljer % 11% Institutionelle inkl. investeringsforeninger % 19% I alt % 100% DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Generelt opnåede Danske Capital gode investeringsresultater i Især blev der opnået betydelig værdiskabelse på danske, finske og baltiske aktier, mens performance på europæiske og globale aktier ikke fuldt ud levede op til forventningerne. På obligationsområdet var der generelt tilfredsstillende resultater på alle væsentlige områder. Den samlede kapital under forvaltning steg i 2003 med 27 mia. kr. til 370 mia. kr. Den samlede tilgang af nye aftaler udgjorde 9 mia. kr. Positionen på detailmarkedet i Danmark blev fastholdt med en samlet markedsandel på investeringsforeningsområdet på 40 pct. målt på nettosalg og 41 pct. målt på formueværdier. På investeringsforeninger dedikeret til institutionelle kunder udgjorde markedsandelen 9 pct. ultimo I 2003 øgedes salget af obligationsprodukter, blandt andet inden for kredit- og high-yield området, og det samlede volumen af disse produkter udgjorde 14,8 mia. kr. ultimo 2003 mod 9,6 mia. kr. primo året. Salget af aktieprodukter var i 2003 på et beskedent niveau. Lanceringen af Danske Invest Kina blev gennemført succesfuldt med et samlet salg på 535 mio. kr. og et afkast i 2003 på 36 pct. Danske Capital styrkede endvidere sin position i Norden i øvrigt. Danske Capital Sverige opnåede betydelig kundetilgang på det institutionelle marked, og det samlede salg udgjorde 2,2 mia. kr. Resultatet i Danske Capital Finland var ligeledes tilfredsstillende med en basisindtjening på 12 mio. kr. Koncernens samlede kapital under forvaltning, det vil sige inklusive håndteringen af rådgivningsdepoter og Private Banking i Bankaktiviteter, udgjorde 535 mia. kr. ved udgangen af december DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

18 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjening BEHOLDNINGSINDTJENING (Mio. kr.) Forskel i pct. Rentepositioner Aktier Unoterede Noterede Valuta Kurssikring, Danica Pension Omkostninger Beholdningsindtjening, bankforretning Andel af investeringsafkast, Danica Pension Risikotillæg, Danica Pension Beholdningsindtjening, Danica Pension Beholdningsindtjening, i alt Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.), bankforretning Allokeret kapital (gns.), bankforretning Beholdningsindtjeningen stammer fra koncernens egne aktie-, rente- og valutapositioner, herunder fra den samlede beholdning af unoterede aktier, der blandt andet omfatter aktiebesiddelser i finanssektorens infrastrukturelle selskaber. Koncernens samlede beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen i bankforretningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Aktierne gav et samlet afkast på 807 mio. kr. mod 343 mio. kr. i Afkastet af noterede aktier udgjorde 364 mio. kr. i 2003 mod et tab på 426 mio. kr. året før. Rentepositionerne gav et afkast på 775 mio. kr., hvilket er en nedgang på 614 mio. kr. i forhold til Den lavere indtjening skyldes først og fremmest, at renterne generelt steg i løbet af året i modsætning til 2002, hvor renterne faldt markant. Indtjeningen i 2003 var desuden påvirket af, at renterisikoen var lavere end i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 FINANSIELLE BEHOLDNINGER (Mia. kr.) Forskel i pct. Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske aktier Udenlandske aktier Kapitalandele i associerede virksomheder I alt Unoterede aktier gav en gevinst på 443 mio. kr. mod 769 mio. kr. i Avance ved salg af kapitalandele i PBS Holding A/S bidrog med 264 mio. kr. Banken solgte i 2003 også aktier i PBS International Holding A/S. Til salget, der ikke havde resultatmæssig effekt, er knyttet en efterreguleringsklausul. Valutapositioner gav en samlet indtjening på 55 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 2002, hvilket vurderes at være tilfredsstillende set i lyset af markedsudviklingen. Beholdningsindtjeningen i forsikringsforretningen udgjorde mio. kr. mod et underskud på 809 mio. kr. i Udviklingen i beholdningsindtjeningen var positivt påvirket af, at der kunne ske en indtægtsførsel af risikotillæg fra forsikringsforretningen fra tidligere år på 954 mio. kr. 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater. Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension.

White paper. Version V. Januar 2007. White paper - Danica version V. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version V Januar 2007 Januar 2007 1 Informationsnotat Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere