BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER"

Transkript

1 Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter % 70% - Bankaktiviteter Danmark % 50% - Bankaktiviteter Udland % 20% Realkredit % 19% Danske Markets % 3% Danica Pension % 10% Danske Capital % 3% Øvrige områder % -5% Koncernen i alt % 100% I oktober 2003 offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Organisationstilpasningen indebar blandt andet en opdeling af Bankaktiviteter Danmark i en Danske Bank division og en BG Bank division samt placering af Danske Capital som en division i Danske Markets. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne efter den organisationsstruktur, der gjaldt i Koncernens samlede basisindtjening før hensættelser udviste en stigning på 5 pct. i forhold til 2002, hvilket især skyldtes en god udvikling i indtjeningen fra Danske Markets og de svenske bankaktiviteter samt reducerede omkostninger. Indtjeningen fra de danske bankaktiviteter faldt 4 pct. i forhold til 2002, da omkostningsreduktioner ikke kunne opveje effekten af en lavere gennemsnitlig pengemarkedsrente. Den lavere pengemarkedsrente reducerede tilsvarende afkastet af den allokerede kapital i Realkredit og Danica Pension, hvor sidstnævnte tillige foretog øgede hensættelser på afviklingsforretningen. Den lave aktivitet på kapitalmarkederne var årsag til et fald i indtjeningen i Danske Capital. Resultatet i området Øvrige var påvirket af fratrædelsesomkostninger på 462 mio. kr. mod 311 mio. kr. i Omkostningsstigningen blev kompenseret af lavere kapitalomkostninger i 2003, herunder til supplerende kapital. Endvidere indgik i 2003 en gevinst på valutaafdækning af indtjeningen i de udenlandske enheder på knap 80 mio. kr. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

2 Bankaktiviteter Bankaktiviteter BANKAKTIVITETER (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 28,7 29,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,4 58,7 Bankaktiviteter omfatter samtlige koncernens bankforretninger samlet i en enhedsorganisation i hvert af de lande, hvor koncernen har forretningssted. De samlede bankaktiviteter bidrog i 2003 med to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. Basisindtjeningen før hensættelser blev stort set fastholdt på niveauet fra 2002, hvilket var sammensat af et fald i basisindtægterne på 4 pct. og en reduktion af omkostningerne med 6 pct. Bankaktiviteter Danmark BANKAKTIVITETER DANMARK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 39,6 41,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,9 59,9 Bankaktiviteter Danmark varetager koncernens indenlandske bankforretninger med privatkunder og erhvervskunder. Forretningen drives under en række varemærker "brands" herunder Danske Bank og BG Bank. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Basisindtjeningen før hensættelser fra de danske bankaktiviteter udgjorde mio. kr. i 2003 i forhold til mio. kr. i 2002 svarende til en nedgang på 4 pct. Udviklingen i basisindtjeningen kunne henføres til et fald i basisindtægterne på 6 pct., hvilket skyldtes, at nettorenteindtægterne blev reduceret på grund af nedgangen i den korte pengemarkedsrente på omkring 1 procentpoint i forhold til Herved faldt det direkte afkast af den allokerede kapital, ligesom indtjeningen på indlånsoverskuddet blev reduceret. Kundernes øgede anvendelse af selvbetjeningssystemer og faldende kursværdier af kundedepoter medførte en reduktion af gebyrindtægterne. Lavere IT-omkostninger og personalereduktion var væsentlige årsager til et omkostningsfald på 8 pct. Det samlede udlån var uændret i forhold til udgangen af Udlån til privatkunder steg blandt andet som følge af god afsætning af nye boligfinansieringsprodukter. Derimod konstateredes en nedgang i udlån med kort løbetid til erhvervsvirksomheder. Markedsandelen af udlån blev fastholdt på 28 pct., mens markedsandelen af indlån faldt fra 36 pct. i 2002 til 35 pct. i Også på fondsområdet var udviklingen præget af konjunkturerne. Handlen med obligationer lå lidt højere end 2002, og salget af investeringsbeviser udviklede sig endnu mere positivt. Handlen med aktier lå marginalt højere end i 2002 især som følge af stigende aktivitet i 2. halvår. Privatkunder I 2003 realiserede koncernen en positiv privatkundeudvikling. I såvel Danske Bank brandet som i BG Bank var der tilgang af især unge kunder, hvilket blandt andet kunne tilskrives nye kundepakker og en succesfuld markedsføring. Bankens markedsandel for udlån til privatkunder lå lidt højere ved udgangen af 2003 end primo året som følge af stigende markedsandele i 2. halvår. Salget af kundepakker udviklede sig meget positivt i Kundepakkerne er en samling af produkter og services til en favorabel pris, der er tilpasset bestemte kundesegmenters behov. Danske Bank brandet etablerede kundepakker, mens BG Bank etablerede omkring kundepakker. Mere end kunder købte Danske Ung pakken, herunder Maestro kortet. Salget af boligfinansieringsprodukterne Danske Prioritet og BG Banks Bolig Plus forløb meget tilfredsstillende. De nye boligfinansieringsprodukter er særdeles fleksible og kan i vidt omfang erstatte såvel løbende transaktionskonti som traditionelle realkreditlån. Koncernens markedsandel af realkreditlån kan blive reduceret som følge af lanceringen af de nye boligfinansieringsprodukter. Men det er forventningen, at det samlede forretningsomfang vil blive øget ved udbuddet af flere attraktive finansieringsmuligheder. Et stigende antal kunder bruger de muligheder for online betjening, som banken stiller til rådighed. 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

4 Bankaktiviteter Danmark Således var privatkunder aktive brugere af bankens selvbetjeningssystemer. Der blev foretaget 24 filialsammenlægninger i 2003, hvorefter det samlede antal filialer i de to brands er 465. Der er i alt sammenlagt 160 filialer siden fusionen i år I 2004 er der ikke planlagt filialsammenlægninger eller personalereduktioner i filialnettet. På grund af et stort antal røverier mod bankfilialer besluttede koncernen i 2002 at indføre kassefri filialer, hvor kontantudbetaling ikke kan finde sted. Banken havde 54 kassefri filialer ved udgangen af Antallet af røverier mod koncernens danske filialer var markant lavere i 2003 end i I efteråret 2003 gennemførtes en kundetilfredshedsundersøgelse med deltagelse af privatkunder og mindre erhvervskunder, der viste en særdeles positiv udvikling i kundetilfredsheden i filialnettet. Begge bankbrands havde fremgang på alle målepunkter og ligger nu på samme niveau. Erhvervskunder Generelt var kundetilgangen af større erhvervsvirksomheder tilfredsstillende, mens der kunne registreres en beskeden nettoafgang blandt de mindre erhvervsvirksomheder. Markedsandelen af udlån til erhvervskunder var svagt vigende i Finanscentrene tiltrak i 2003 nye, større erhvervskunder samt formuende privatkunder med en positiv effekt på indtjeningen. Bankernes Erhvervskunde Barometer er en årlig undersøgelse, der tager temperaturen på erhvervsmarkedets opfattelse af den finansielle sektor på en række udvalgte målepunkter. Undersøgelsen omfatter virksomheder med ansatte, som er primærkunder i de banker, der indgår i undersøgelsen. Danske Bank kunne registrere en beskeden fremgang i markedsandel, samtidig med at kundetilfredshed og loyalitet generelt var stigende. BG Bank havde i undersøgelsen en marginal tilbagegang i markedsandel, men til gengæld var kundetilfredshed og kundeloyalitet i fremgang. Kunderne udviste en betydelig interesse for at optimere virksomhedernes økonomifunktioner, hvilket medførte et højt aktivitetsniveau blandt andet inden for cashmanagement området. Markets Online blev introduceret i både Danske Bank og BG Bank i Herved fik virksomhederne adgang til at gennemføre fonds- og valutahandel online, samt at hente aktuelle, specialiserede informationer og prognoser vedrørende valuta, fonds, renter og den generelle økonomiske udvikling. BG Banks satsning på landbrugsområdet blev udbygget i 2003, senest med etableringen af en hjemmeside, der er målrettet landbrugets behov. Primo 2004 blev en attraktiv kundepakke lanceret over for selvstændigt erhvervsdrivende. Pakken indeholder de produkter, som dækker den selvstændigt erhvervsdrivendes basale behov såvel i privatøkonomisk henseende som i forhold til virksomhedens økonomi. Der er desuden tilknyttet rabatordninger i forbindelse med leasing og realkredit. Pakken tilbydes i begge brands og forventes at tiltrække flere kunder i dette segment. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Bankaktiviteter Udland BANKAKTIVITETER UDLAND (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,6 16,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,6 55,3 Bankaktiviteter Udland omfatter samtlige bankaktiviteter, som landeorganisationerne uden for Danmark udfører. De enkelte landeorganisationer har hver især ansvaret for bankforretningen i eget land. Forretningen drives under en række varemærker "brands" herunder Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. Basisindtjeningen før hensættelser fra de udenlandske bankaktiviteter var 119 mio. kr. højere end i 2002 trods lavere valutakurser på de fleste af koncernens udenlandske markeder. Valutakursudviklingen reducerede omregningen af de udenlandske bankaktiviteters resultater med omkring 140 mio. kr. Ses bort herfra, viste de udenlandske bankaktiviteter en fremgang på 11 pct. Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 22,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 68,0 62,6 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

6 Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen fra de norske bankaktiviteter udviste en nedgang på 139 mio. kr. i forhold til 2002 til 510 mio. kr. Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, blev resultatet reduceret med 10 pct. I lokal valuta steg basisindtægterne med 2 pct. og omkostningerne med 10 pct. Omkostningsstigningen skyldtes en øget hensættelse til pensionsforpligtelser og stigende omkostninger til den fortsatte udbygning af filialnettet. Udlån til privatkunder og erhvervsvirksomheder lå henholdsvis 15 pct. og 4 pct. højere end ved udgangen af 2002 og udgjorde i alt 60 mia. NOK. Nettorenteindtægterne blev i lokal valuta fastholdt trods et større fald i den norske pengemarkedsrente. Gebyrindtægterne steg i lokal valuta 4 pct. som følge af øgede indtægter fra betalingsformidling. Markedsandelen på såvel udlån som indlån udgjorde 4 pct. Fokus Bank betjener kunder. Tilgangen af privatkunder blev i 2003 øget mærkbart især i Østlandsområdet og øvrige højt prioriterede områder, som følge af de seneste års etablering af nye filialer, gode rådgivningstilbud, konkurrencedygtige udlånsbetingelser og en aktiv markedsføring. I 2003 åbnedes 4 filialer, mens 5 filialer blev afviklet, hvorved det samlede antal filialer ved udgangen af 2003 var 63. Et godt salg af kundepakker medførte, at en større andel af kunderne blev helkunder. Markedet for aktierelaterede opsparingsprodukter var svagt i første halvår, men blev forbedret i andet halvår. Kundernes holdning til den fremtidige kursudvikling var præget af usikkerhed, og salget af garanterede investeringsprodukter var derfor stigende. Den produktneutrale rådgivning blev styrket, således at Fokus Bank ud over egne produkter kan tilbyde produkter fra en række af de bedste norske og internationale fondsleverandører. Også på erhvervskundeområdet fortsatte tilgangen af attraktive kunder. Fokus Bank er således nu hovedbankforbindelse for over 10 pct. af Norges 500 største virksomheder. Profilundersøgelser blandt eksisterende og potentielle erhvervskunder viser, at Fokus Bank vurderes som en meget stærk leverandør af internationale løsninger. Medvirkende hertil var lancering og implementering af Fokus Banks nye internationale erhvervsterminalsystem Business Online. Endvidere styrkedes samarbejdet mellem detailbankaktiviteterne i Norge og Fokus Markets, som er Fokus Banks enhed for blandt andet rente- og valutasikring. Kundeundersøgelser viser, at erhvervskundernes tilfredshed er høj og stigende. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 8,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 61,2 80,0 Basisindtjeningen fra de svenske bankaktiviteter udviste i forhold til 2002 en fremgang på 351 mio. kr. til 672 mio. kr. I lokal valuta steg basisindtægterne 7 pct., og omkostningerne faldt 18 pct. Udlån til privatkunder blev øget med 12 pct. i forhold til udgangen af 2002, og udlånet til erhvervsvirksomheder steg 17 pct. Det samlede udlån udgjorde 92 mia. SEK. Omkostningsforbedringen skyldes især afslutningen af systemtilpasninger i kundekontosystemet, der blev gennemført i 2002 og i 1. kvartal Volumentilvæksten, der primært skyldes tilgang af nye kunder, bidrog til øgede nettorenteindtægter og gebyrindtægter. Nettorenteindtægterne var dog negativt påvirket af faldende udlåns- og indlånsmarginaler, som følge af en markant nedgang i markedsrenten i De aktierelaterede gebyrindtægter var negativt påvirket af en lav aktieomsætning på Stockholms fondsbørs. Danske Bank koncernens markedsandel i Sverige øgedes til 8 pct. på udlån og til 4 pct. på indlån i kunder betjenes af Danske Bank i Sverige. I 2003 blev to filialer nedlagt, hvorefter filialnettet i Sverige består af 44 filialer. 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

8 Bankaktiviteter Udland Bankaktiviteter UK BANKAKTIVITETER UK (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,2 17,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 28,7 20,1 Basisindtjeningen før hensættelser fra de britiske bankaktiviteter udviste en nedgang på 77 mio. kr. til 692 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, blev basisindtjeningen reduceret med 28 mio. kr. Basisindtægterne steg med 8 pct. i lokal valuta primært som følge af stigning i gebyrindtægter. En udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende store erhvervsvirksomheder og en tilgang af profitable mellemstore kunder var grundlaget for indtægtsfremgangen. Omkostningerne var påvirket af øgede pensionsudgifter og præstationsafhængig aflønning. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Bankaktiviteter USA BANKAKTIVITETER USA (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 22,9 20,5 Omkostninger i pct. af basisindtægter 26,4 24,8 Basisindtjeningen før hensættelser fra de amerikanske bankaktiviteter udviste en nedgang på 13 mio. kr. til 257 mio. kr. i Ses bort fra effekten af valutakursfaldet, steg basisindtjeningen med 13 mio. kr. I lokal valuta steg basisindtægterne med 6 pct. og omkostningerne med 8 pct. Omkostningerne var påvirket af en stigning i de transaktionsafhængige omkostninger. Udlånsaktiviteterne i USA koncentreres fortsat om virksomheder, der også har forretningsaktivitet på bankens hovedmarkeder i Nordeuropa. Engagementer med øvrige amerikanske virksomheder blev fastholdt på et lavt niveau, men udvidet over for udvalgte globale finansielle institutioner, hvilket medførte stigende indtjening. Øvrige udenlandske bankaktiviteter Øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Basisindtjeningen før hensættelser udgjorde 304 mio. kr. mod 307 mio. kr. i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

10 Realkredit Realkredit REALKREDIT (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 13,6 14,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 39,7 36,7 Realkredit omfatter Danske Bank koncernens danske aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering samt formidling af køb og salg af fast ejendom. Området udbyder sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark, Danske Bank, BG Bank og home. Formidlingen af køb og salg af fast ejendom sker gennem mæglervirksomheden home. Realkredit havde i 2003 en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod mio. kr. i Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i Nettorenteindtægterne og gebyrindtægterne blev positivt påvirket af den stigende udlånsportefølje samt af høj konverteringsaktivitet i 1. halvår Årets rentefald medførte imidlertid et fald i afkastet af den allokerede kapital og likvide midler. Placering af likviditet i højt forrentede obligationer med kort løbetid til over kurs pari betød imidlertid negative kursreguleringer, der reducerede øvrige basisindtægter. Realkredit realiserede en stigning i driftsomkostninger og afskrivninger fra mio. kr. i 2002 til mio. kr. i Stigningen i omkostninger kan især henføres til IT-udgifter i forbindelse med arbejdet med omlægning af Realkredit Danmarks IT-systemer til Danske Banks IT-platform samt til udvikling af nye systemer i forbindelse med afdragsfrie lån. Det blev i efteråret 2003 besluttet at ændre strukturen i omlægningen af Realkredit Danmarks systemer og at gennemføre den over en længere periode end oprindeligt planlagt. Omkostningerne var desuden påvirket af den høje udlånsaktivitet i 1. halvår Realkredit Danmark etablerede i 2003 yderligere en række bofællesskaber med Danske Bank koncernens finanscentre og afdelinger. Bofællesskaberne, som etableres med fastholdelse af den separate identitet for de enkelte brands, forbedrer kundernes mulighed for at få hurtig, kompetent og koordineret rådgivning vedrørende alle former for finansielle produkter. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Målt i forhold til den allokerede kapital udgjorde basisindtjening før hensættelser 13,6 pct. i 2003 mod 14,7 pct. året før. Under hensyntagen til den begrænsede risiko i realkreditaktiviteterne betragtes resultatet som tilfredsstillende. Renterne på såvel korte som lange obligationer faldt i 1. halvår 2003 til et historisk lavt niveau, men steg igen svagt i 2. halvår. Ved årets udløb udgjorde renten på et 30-årigt fastforrentet lån 5,4 pct., og renten på FlexLån type F1 (fuld årlig rentetilpasning) udgjorde 2,5 pct. Denne udvikling i renterne medførte, at mange kunder i 1. halvår 2003 valgte fastforrentede lån frem for FlexLån, såvel ved lånekonverteringer som ved optagelse af nye lån. I 2. halvår vandt FlexLån atter terræn, navnlig i forbindelse med introduktionen af afdragsfrie lån i 4. kvartal. For hele 2003 udgjorde FlexLån 52 pct. af samtlige Realkredit Danmarks udbetalte lån mod 55 pct. for året før. Ved udgangen af 2003 bestod 40 pct. af låneporteføljen af FlexLån mod 34 pct. ved årets begyndelse. Fra 1. oktober 2003 blev der efter en ændring af realkreditlovgivningen mulighed for at yde afdragsfrie lån til private boligejere. Lånene er afdragsfrie i op til 10 år, fordelt over lånets løbetid efter låntagers valg. Interessen for afdragsfrie lån er stor blandt Realkredit Danmarks låntagere. I løbet af de 3 måneder af 2003, hvor den nye låntype var tilgængelig, blev der udbetalt afdragsfrie lån for 20 mia. kr. Heraf udgjorde FlexLån 95 pct. Realkredit Danmark havde i løbet af 2003 et samlet bruttoudlån på 168 mia. kr. mod 110 mia. kr. i Koncernens markedsandel inden for realkreditfinansiering i Danmark udgjorde for bruttoudlånet 32,3 pct. i 2003 mod 32,4 pct. i Markedsandelen for nettonyudlånet blev 28,1 pct. mod 27,7 pct. i Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. På erhvervsmarkedet var koncernens markedsandel for nettonyudlånet 30,7 pct. i 2003 mod 25,3 pct. året før. På privatmarkedet var koncernens markedsandel for nettonyudlånet 26,2 pct. i 2003 mod 29,4 pct. året før. Målt på porteføljen udgjorde markedsandelen 36,9 pct. ultimo 2003 mod 37,9 pct. året før. Konkurrencen på privatmarkedet er fortsat hård, ligesom koncernens salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter fra medio 2003 påvirker markedsandelen i nedadgående retning. Udlånsporteføljen voksede til 498 mia. kr. ved udløbet af 2003 mod 469 mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for 58 pct. af porteføljeudvidelsen i året og 62 pct. af porteføljen ved årets udløb. Realkredit Danmarks låneportefølje er sikret ved pant i de belånte ejendomme. Som supplement hertil har Realkredit Danmark afdækket en væsentlig del af sin kreditrisiko ved tegning af tabsgaranti hos Danske Bank. 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

12 Danske Markets I maj 2003 fik Realkredit Danmark tildelt den højest opnåelige rating hos Standard & Poor s, AAA, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Ratingen omfatter ca. 86 pct. af Realkredit Danmarks udstedte obligationer. Obligationerne har i forvejen den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, Aaa. Udenlandske investorer ejer en stadig større andel af Realkredit Danmarks obligationer. Ved udgangen af 3. kvartal 2003 udgjorde denne ejerandel 14 pct. mod 13 pct. et år tidligere. Ved den årlige refinansiering af obligationer, der finansierer FlexLån, blev der i december 2003 opnået en meget tilfredsstillende kurs og overtegningsprocent. Ejendomspriserne på det danske boligmarked udviklede sig stabilt i Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var marginalt højere i 2003, hvilket skyldes en meget stor efterspørgsel efter fritidshuse. Koncernens ejendomsmæglerkæde, home, havde ved udgangen af året 175 mæglerbutikker mod 169 ved årets begyndelse. Danske Markets DANSKE MARKETS (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 28,3 10,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 53,6 83,6 Danske Markets har ansvar for koncernens handel med valuta, aktier og rentebærende instrumenter samt betjening af erhvervskunder i forbindelse med disses udstedelse af egen- og lånekapital. Området disponerer endvidere koncernens korte likviditet. Danske Markets betjener de større erhvervs- og investeringskunder samt koncernens detailbank. Koncernens centrale, økonomiske og finansielle analyseaktiviteter i Danske Analyse og Equity Research hører under området. Danske Markets havde i 2003 et tilfredsstillende resultat og realiserede en basisindtjening før hensættelser på mio. kr. mod 354 mio. kr. i Alle områdets forretningsenheder bidrog til fremgangen. Indtægterne steg 17 pct. i forhold til året før. Omkostningerne i 2002 var påvirket af omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. i forbindelse med ændring i investmentbankaktiviteterne. Ses bort herfra, faldt omkostningerne 7 pct. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Rapporteringen for Danske Markets omfatter også de aktiviteter, der primo året blev overført fra Danske Securities til Danske Markets, hovedsageligt aktiehandel og aktieanalyse i København samt koncernens aktiviteter inden for corporate finance. I takt med de forbedrede konjunkturudsigter og stigningen i aktiekurserne steg aktiviteten inden for corporate finance gennem året, men dog fra et lavt niveau. Danske Markets medvirkede som rådgiver i en række større virksomhedshandler. Omsætningen på de nordiske aktiemarkeder steg pænt hen over året, og i København nåede den samlede omsætning lige op over 2002-niveauet. Efter omorganiseringen af investmentbankaktiviteterne bevarede koncernen sin position som største aktør på det danske aktiemarked. Danske Markets forretningsomfang med større virksomhedskunder inden for udlån og rådgivning vedrørende betalingsformidling viste en god udvikling med stigende markedsandele i Danmark, Norge og Sverige. På de internationale rentemarkeder var 2003 generelt præget af lave renteniveauer, især for pengemarkedssatsernes vedkommende. Koncernens eksponering over for renteændringer medvirkede til et samlet godt resultat, der også blev understøttet af øget omsætning med kunderne. Mange erhvervskunder benyttede det lave renteniveau til at fastlåse deres finansieringsrentesatser for de kommende år. Kunderne øgede ligesom de foregående år deres anvendelse af afledte renteinstrumenter, og indtjeningen på dette vækstområde var tilfredsstillende. Danske Markets konsoliderede sin position som den ledende aktør på de tre skandinaviske obligations- og pengemarkeder. I Sverige markedsføres disse aktiviteter under brandet Danske Consensus. Indtjeningen på valutaområdet var positivt påvirket af de ganske store bevægelser både i hovedvalutaer og i svenske og norske kroner. Bevægelserne medførte et højt niveau for valutaomsætningen af såvel traditionelle valutaprodukter som afledte instrumenter, for eksempel optionsprodukter. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

14 Danica Pension Danica Pension DANICA PENSION (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter af allokerede aktiver Risikotillæg Unit-link og Sundhedssikring, mv Basisindtægter fra forsikringsaktiviteter Funding, netto Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Allokeret kapital Basisindtjening i pct. af allokeret kapital 14,5 17,7 Danica Pension er ansvarlig for koncernens aktiviteter inden for livs- og pensionsforsikring. Områdets aktiviteter er organiseret i Danica Pension koncernen og i Forsikringsselskabet Danica. Området markedsføres under navnet Danica Pension og henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres bredt gennem Danske Bank koncernen, primært gennem Bankaktiviteter og Danica Pensions eget korps af sælgere og rådgivere. Basisindtjeningen fra koncernens forsikringsaktiviteter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Forøgelse af forretningsomfanget medførte en stigning i risikotillægget fra 850 mio. kr. i 2002 til 900 mio. kr. i Forøgelsen kunne dog ikke opveje et lavere afkast af den allokerede kapital samt en styrkelse af hensættelserne på tab af arbejdsevneforsikringer under afvikling. Det samlede resultat i Danica koncernen blev på mio. kr. før skat mod 510 mio. kr. i Udviklingen i præmierne var igen i 2003 tilfredsstillende. De samlede bruttopræmier inkl. unit-link udgjorde 14,8 mia. kr. mod 13,1 mia. kr. sidste år, svarende til en stigning på 13 pct. Der var fortsat pæn vækst på firmamarkedet, på trods af at en række virksomheder har foretaget personalereduktioner, hvilket alt andet lige reducerer præmieindtægten. Herudover er bruttopræmierne positivt påvirket af engangspræmier på ca. 700 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af en række større firmaordninger. Årets investeringsafkast gav mulighed for indregning af udskudt risikotillæg på 954 mio. kr. fra tidligere år. Beløbet er indtægtsført under Beholdningsindtjening i Danske Banks regnskab. Skyggekontoen udgør herefter 859 mio. kr. svarende til det opgjorte beløb den 1. januar 2002, hvor begrebet skyggekonto blev indført af myndighederne. Nærmere redegørelse for Danica Pensions overskudspolitik og indregning i Danske Bank koncernen fremgår af Bruttopræmierne for unit-link udgjorde ca. 2,2 mia. kr. i 2003, hvilket var på niveau med Der har været vækst i de løbende præmier, da unit-link indgår som en del af pensionsordningen for et stadigt stigende antal virksomheder. Salget af unit-link forsikringer via Danica Pensions filial i Norge er stadig i en startfase og udvikler sig som forventet. Bruttopræmierne udgjorde 0,2 mia. kr. mod 0,1 mia. kr. året før. På det svenske marked var salget af unit-link forsikringer fortsat præget af det ugunstige investeringsklima. Bruttopræ- DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 DANICA KONCERNEN (Mio. kr.) Præmier for egen regning Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser mv Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Skat Årets resultat mierne udgjorde 0,4 mia. kr. i 2003, hvilket er på niveau med Sundhedsområdet var også i 2003 i vækst. Antallet af sundhedssikringer udgjorde ultimo 2003, hvilket er en stigning på 20 pct. i forhold til ultimo Hertil kommer ca forsikrede, som er medarbejdere i Danske Bank koncernen. Væksten i Danica Pension i 2003 er sket med stort set uændrede ressourcer, hvilket har nedbragt omkostningsprocenten fra 9,4 pct. i 2002 til 8,2 pct. i Samtidig er det lykkedes at reducere ekspeditionstiderne yderligere. Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Pension udgjorde 6,4 pct. i 2003 mod 3,2 pct. i Afkastet af obligationer, inkl. afledte finansielle instrumenter blev på 5,4 pct. Afkastet af aktier blev på 16,9 pct. og af ejendomme 8,6 pct. Under de givne markedsforhold og den valgte risikoprofil var afkastet tilfredsstillende. Unit-link kunder, som valgte middelrisiko, fik et afkast på 11,7 pct. Afkastet af de til egenkapitalen allokerede aktiver blev på 3,7 pct. Beholdningssammensætningen ultimo 2003 udgjorde 79 pct. obligationer, 12 pct. aktier og 9 pct. ejendomme. Danica har afdækket risikoen for et yderligere rentefald på 2,5 procentpoint med blandt andet afledte finansielle instrumenter. Danica Pension er ultimo 2003 overgået fra at opgøre livsforsikringshensættelserne ud fra Finanstilsynets fastsatte opgørelsesrente til en nulkuponrentestruktur, hvilket alt andet lige har reduceret livsforsikringshensættelserne med 1,7 mia. kr. og forøget kollektivt bonuspotentiale med et tilsvarende beløb. Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 7,2 mia. kr. ultimo 2003, svarende til 5,0 pct. af livsforsikringshensættelserne. Et aktiekursfald på 30 pct. ville ultimo 2003 reducere kollektivt bonuspotentiale med ca. 3,9 mia. kr. og ikke påvirke egenkapitalen. Et rentefald på 1,0 procentpoint ville ikke reducere kollektivt bonuspotentiale på grund af de foretagne renteafdækninger og ville kun påvirke egenkapitalen marginalt. Egenkapitalen i Danica koncernen udgjorde 13,3 mia. kr. og koncernbalancen 188 mia. kr. ultimo Det internationale ratingbureau Standard & Poor s opgraderede i december Danica Pensions ratings fra A+ til AA- i kategorien Insurer Financial Strength. Vurderingen er et udtryk for Danica Pensions finansielle styrke, markedsposition og evne til at leve op til forpligtelserne over for kunderne. Investeringsafkastet i 2003 samt de beherskede forventninger til det fremtidige afkast har betydet, at kontorenten i 2004 er fastsat til 4,5 pct., hvilket er uændret i forhold til Kontorenten er som udgangspunkt gældende for hele DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

16 Danske Capital Danske Capital DANSKE CAPITAL (Mio. kr.) Forskel i pct. Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 315,7 501,7 Omkostninger i pct. af basisindtægter 58,7 51,9 Kapital under forvaltning (mia. kr.) Danske Capital har ansvaret for porteføljeforvaltning af private og institutionelle formuer, herunder rådgivning af Danske Invest og BG Invest samt plejen af Danica Pension, Firstnordic, Puljeinvest og Flexinvest. Kapitalforvaltningsprodukter til private og erhvervskunder bliver solgt gennem bankforretningen i landeorganisationerne samt via eksterne distributører. Institutionelle kunder betjenes direkte fra Danske Capital. Danske Capitals basisindtjening før hensættelser udgjorde 283 mio. kr. i 2003 mod 360 mio. kr. i Basisindtægterne faldt, hovedsageligt fordi aktiernes andel af den samlede kapital under forvaltning blev reduceret fra gennemsnitlig 27 pct. i 2002 til 18 pct. i Indtjeningsmarginalen blev som konsekvens heraf reduceret fra 0,21 pct. i 2002 til 0,19 pct. i Ultimo 2003 udgjorde aktieandelen 19 pct. mod 18 pct. ultimo De samlede omkostninger steg 13 mio. kr. svarende til en stigning på 3 pct. i forhold til AKTIVERNES FORDELING Andel Andel (Mia. kr.) Aktier % 18% Private Equity % 3% Obligationer % 77% Kontant 8 9 2% 2% I alt % 100% AKTIVERNES FORDELING Andel Andel (Mia. kr.) Livsforsikring % 44% Investeringsforeninger detail % 26% Puljer % 11% Institutionelle inkl. investeringsforeninger % 19% I alt % 100% DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Generelt opnåede Danske Capital gode investeringsresultater i Især blev der opnået betydelig værdiskabelse på danske, finske og baltiske aktier, mens performance på europæiske og globale aktier ikke fuldt ud levede op til forventningerne. På obligationsområdet var der generelt tilfredsstillende resultater på alle væsentlige områder. Den samlede kapital under forvaltning steg i 2003 med 27 mia. kr. til 370 mia. kr. Den samlede tilgang af nye aftaler udgjorde 9 mia. kr. Positionen på detailmarkedet i Danmark blev fastholdt med en samlet markedsandel på investeringsforeningsområdet på 40 pct. målt på nettosalg og 41 pct. målt på formueværdier. På investeringsforeninger dedikeret til institutionelle kunder udgjorde markedsandelen 9 pct. ultimo I 2003 øgedes salget af obligationsprodukter, blandt andet inden for kredit- og high-yield området, og det samlede volumen af disse produkter udgjorde 14,8 mia. kr. ultimo 2003 mod 9,6 mia. kr. primo året. Salget af aktieprodukter var i 2003 på et beskedent niveau. Lanceringen af Danske Invest Kina blev gennemført succesfuldt med et samlet salg på 535 mio. kr. og et afkast i 2003 på 36 pct. Danske Capital styrkede endvidere sin position i Norden i øvrigt. Danske Capital Sverige opnåede betydelig kundetilgang på det institutionelle marked, og det samlede salg udgjorde 2,2 mia. kr. Resultatet i Danske Capital Finland var ligeledes tilfredsstillende med en basisindtjening på 12 mio. kr. Koncernens samlede kapital under forvaltning, det vil sige inklusive håndteringen af rådgivningsdepoter og Private Banking i Bankaktiviteter, udgjorde 535 mia. kr. ved udgangen af december DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

18 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjening BEHOLDNINGSINDTJENING (Mio. kr.) Forskel i pct. Rentepositioner Aktier Unoterede Noterede Valuta Kurssikring, Danica Pension Omkostninger Beholdningsindtjening, bankforretning Andel af investeringsafkast, Danica Pension Risikotillæg, Danica Pension Beholdningsindtjening, Danica Pension Beholdningsindtjening, i alt Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.), bankforretning Allokeret kapital (gns.), bankforretning Beholdningsindtjeningen stammer fra koncernens egne aktie-, rente- og valutapositioner, herunder fra den samlede beholdning af unoterede aktier, der blandt andet omfatter aktiebesiddelser i finanssektorens infrastrukturelle selskaber. Koncernens samlede beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen i bankforretningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Aktierne gav et samlet afkast på 807 mio. kr. mod 343 mio. kr. i Afkastet af noterede aktier udgjorde 364 mio. kr. i 2003 mod et tab på 426 mio. kr. året før. Rentepositionerne gav et afkast på 775 mio. kr., hvilket er en nedgang på 614 mio. kr. i forhold til Den lavere indtjening skyldes først og fremmest, at renterne generelt steg i løbet af året i modsætning til 2002, hvor renterne faldt markant. Indtjeningen i 2003 var desuden påvirket af, at renterisikoen var lavere end i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 FINANSIELLE BEHOLDNINGER (Mia. kr.) Forskel i pct. Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske aktier Udenlandske aktier Kapitalandele i associerede virksomheder I alt Unoterede aktier gav en gevinst på 443 mio. kr. mod 769 mio. kr. i Avance ved salg af kapitalandele i PBS Holding A/S bidrog med 264 mio. kr. Banken solgte i 2003 også aktier i PBS International Holding A/S. Til salget, der ikke havde resultatmæssig effekt, er knyttet en efterreguleringsklausul. Valutapositioner gav en samlet indtjening på 55 mio. kr. mod 73 mio. kr. i 2002, hvilket vurderes at være tilfredsstillende set i lyset af markedsudviklingen. Beholdningsindtjeningen i forsikringsforretningen udgjorde mio. kr. mod et underskud på 809 mio. kr. i Udviklingen i beholdningsindtjeningen var positivt påvirket af, at der kunne ske en indtægtsførsel af risikotillæg fra forsikringsforretningen fra tidligere år på 954 mio. kr. 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR /31 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2003 21. august 2003 Halvårsrapport 1. halvår 2003 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2003 1/31 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 31/ oktober Kvartalsrapport kvartal 2002 DANSKE BANK KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 31/ oktober Kvartalsrapport kvartal 2002 DANSKE BANK KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 31/2002 29. oktober 2002 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2002 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ maj Kvartalsrapport. 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL /19 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2002 7. maj 2002 Kvartalsrapport 1. kvartal 2002 DANSKE BANK 1. KVARTAL 2002 1/19 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. kvartal 1. kvartal

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR /34

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/ august Halvårsrapport. 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR /34 Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 DANSKE BANK 1. HALVÅR 2002 1/34 Danske Bank koncernen - hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Årsrapport 2003 - agenda Et usædvanligt godt år Årets hovedbegivenheder Resultat i forretningsområderne 2003 regnskabet Forventninger til 2004 Koncernstruktur

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere