Grundejerforeningen Kirkemarken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Kirkemarken"

Transkript

1 Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse 4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer 5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og eventuelt indskud 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Formand Paul Erik Pedersen byder alle velkommen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår John Christensen det vedtages enstemmigt. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Lone Karlsen det vedtages enstemmigt. Valg af stemmetællere: Der foreslås Lone Nielsen og Knud Erik Christensen det vedtages enstemmigt. Der er 17 fremmødte medlemmer af grundejerforeningen. Ved afstemning af indkomne forslag har hver bolig 2 stemmer. Der er på denne generalforsamling 28 stemmer. Der henstilles til god ro og orden og dirigenten får ordet. John konstaterer, at generalforsamlingen er varslet og indkaldt til tiden. Der opfordres til, at alle taler pænt til hinanden, og at der holdes en god tone. Husk at sætte mobiltelefonerne på lydløs. 2. Bestyrelsens beretning om 2014: Ordet gives til formand Paul Erik Pedersen og bestyrelsens beretning fremlægges. Beretningen findes på bilag 1. Bent spørger til pris på grundejerforeningens snerydning: Karsten gør opmærksom på, at der ikke er så stor en prisforskel på Vestermarken og René Koch. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse: Ordet gives til kasserer Karsten H. Gravesen og det udsendte regnskab for gennemgås. Regnskabet findes på bilag 2. Knud Erik spørger til post 360 i regnskabet: Karsten udspecificerer udgiftsposterne i post 360. Side 1

2 Grundejerforeningen Kirkemarken Bent spørger til henlæggelsesposten og mener, at den er listet igennem: Karsten gør opmærksom på, at det er opsparing til vejbelægning, som kan blive en meget dyr udgift for grundejerforeningen, når vejene en gang ude i fremtiden trænger til at blive fornyet. Regnskabet for 2014 godkendes enstemmigt. 4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer: Der er 6 forslag fra bestyrelsen, som ses på bilag 3. Forslag 1 - Vedtægtsændring: Paul Erik: Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring i 16, der giver mulighed for, at grundejerforeningens bestyrelse kan fortsætte med kun 3 bestyrelsesmedlemmer (formand, kasserer og sekretær). For at vedtage en vedtægtsændring, skal der være mindst 18,6 ja-stemmer. Afstemning: JA: 17 stemmer NEJ: 10 stemmer BLANK: 1 stemme Forslaget blev derfor ikke vedtaget. Forslag 2 Blomsterknolde i nogle af de grønne områder: Lone: Bestyrelsen foreslår, at der sættes blomsterløg på udvalgte steder af grundejerforeningens grønne arealer. Det kan eksempelvis være krokus, vintergækker, erantis eller påskeliljer. Der skal ikke være vedligehold og blomsterne falder inden græsset for alvor begynder at gro. Afstemning: Forslaget vedtages med flertal. Forslag 3 Vejr bestandige skilte med legende børn: Karsten: Bestyrelsen foreslår at indkøbe og opsætte nye vejrbestandige skilte med legende børn, for at indikere at bilister skal sætte farten ned i området. Afstemning: Det vedtages med flertal, at der skal indkøbes 2 skilte med legende børn (blå og firkantet) som hænges op ved de to indfaldsveje. Forslag 4 Hastighedsbegrænsning på asfalten: Paul Erik: Bestyrelsen foreslår, at male hastighedsbegrænsningsskilte på asfalten. Det skal undersøges nærmere hvorvidt vi må angive en hastighedsbegrænsning og håndhæve den. Afstemning: Forslaget nedstemmes. Forslag 5 - Sommerfest: Kristian: Bestyrelsen spørger de fremmødte om sommerfesten skal nedlægges pga. lille tilslutning. Der er ingen gode forslag til, hvad der skal til, for at flere har lyst til at deltage. Det skal pointeres noget bedre, at børn også er velkomne. Måske en mere provokerende indbydelse? Afstemning: Det vedtages, at sommerfesten fortsætter så længe, der er nogen, der har lyst til at komme. Forslag 6 Birthes legehus : Birthe: Der står et lille hus på marken ved siden af Birthe. Det vil Birthe gerne donere til grundejerforeningen. Bestyrelsen foreslår, at det flyttes over på legepladsen og indrettes som legehus. Døren i huset vil Birthe gerne beholde, så det bliver åbent og dermed ingen døre, som man skal huske at lukke eller der står og klapreri blæsevejr. Der kommer positive og negative meninger om dette forslag. Nogle mener, at børn ikke gider at lege i legehus og andre mener, at det jo ikke er grundejerforeningens egne børn, der benytter legefaciliteterne. Side 2

3 Grundejerforeningen Kirkemarken Afstemning: JA: 10 stemmer NEJ: 12 stemmer BLANK: 6 stemmer. Forslaget er nedstemt. 5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og eventuelt indskud: Ordet gives til Karsten og det udsendte budget for 2016 gennemgås. Budget 2016 ses på bilag 2. Budget 2016 godkendes med stemmeflertal. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Der vælges følgende 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Lone Karlsen og John Christensen. Der vælges følgende til suppleant for 1 år: Michael Dalby Hulvej Der vælges følgende til suppleant for 2 år: Kim Henriksen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Der vælges følgende til revisor for 1 år: Jonny Justesen Der vælges følgende til revisorsuppleant for 1 år: Melinda Skov Pedersen 8. Eventuelt: Ordet er frit alle kan få ordet. Jonny: Hvordan kan det være at risten til regnvandsfaskinen på Kong Frederiks Vej 11 og 23 altid ligger løs? -> Det er fordi, at bilerne kommer med hurtig fart rundt i svinget. Så forskubber risten sig til den ene side. -> Der opfordres til at bestyrelsen retter en personlig henvendelse til de beboere i grundejerforeningen, der kører med uansvarlig høj hastighed på grundejerforeningens veje. Lone N.: Har et ønske om, at der ikke slås græs i perioden kl samt på gode sommeraftener, hvor andre måske sidder udenfor og har gæster. -> Ønsket tages til efterretning og bestyrelsen vil sprede budskabet. Lone N.: Katte og deres efterladenskaber er stadigvæk et problem i blomsterbede og på hustage/lofter. -> Der opfordres til at katteejere holder deres katte hjemme på deres egen matrikel. Side 3

4

5 Bestyrelsesberetning Grundejerforeningen Kirkemarken Kort efter Generalforsamlingen den 24. april 2014 samledes bestyrelsen torsdag den 29. april hos (undertegnede) Paul Erik Pedersen og igen senere den 8. maj hos Karsten H. Gravesen, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Paul Erik Pedersen, Kong Frederiks Vej 23 Næstformand: Birthe Elisabeth Pedersen Kasserer: Karsten H. Gravesen, Kong Frederiks Vej 1F Sekretær: Lone Karlsen, Kirkevej 8C Vejmand: Kristian Møller, Åen 2 På generalforsamlingen blev følgende valgt som: Suppleanter: Brian Harder Pedersen, Prins Henriks Vej 4 Sasikumar Vijayakumar, Kirkevej 8D Revisor: Jonny Justesen, Kong Frederiks Vej 11 Revisor suppleant: Melinda Skov Pedersen, Kong Frederiks Vej 13 Indledning: Hen over året har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi kan jo starte med det, der er lagret senest i vore hukommelseslag, nemlig: Forårsrengøring Lørdag den 28. marts var der indkaldt til fejedag, hvor der var en del forskellige opgaver, som der skulle tages vare på. 18 morgenfriske entusiaster var mødt op forventningsfulde og ivrige efter at komme i gang. Der blev strøet gødning på arealerne samt jernvitriol på særlig udsatte steder, hvor kaskade af mos havde bredt sig. Der blev klippet og samlet grene op. Henkastet affald blev fjernet. Der blev fejet og revet blade sammen. Petanquebanen blev gjort klar til den nye sæson og bedet ved skellet under telefonpælehegnet fik en ordentlig omgang. Affaldet blev i første omgang oplagret hos Bent, som undertegnede har lovet at give en hånd med, når det skal køres ud på genbrugsstationen. Der blev renset op ved overflade-afvandingsristerne. Bordbænk arrangementet ved legepladsen blev afkortet og gjort klar til maling og står nu i Birthes carport og afventer hendes kærlige hvide penselstrøg. Ved indstiksvejen til nummer 8A-8F fra Kirkevej, hvor hækken nu er fjernet for at opnå bedre udsigt ved udkørsel til Kirkevej, blev jorden jævnet, og der er nu efterfølgende blevet sået græsfrø, som Alex tog sig af. Nogle store kampsten udfor indstiksvejen ved Nordbys blev gravet op og fjernet, så græsset på hjørnet ved den fredede vold indtil fællesområdet nu også kan slås. Ligeledes har Alex efterfølgende fyldt jord og sået græsfrø i de huller, som post- og avisbilen i vinterens løb har dannet ved en del postkasser og andre steder. ~ 1 ~

6 Omkring kl. 11 blev ganen vandet, og efter pausen var der atter fuld aktivitet. Karsten fik tændt for grillen og arrangementet afsluttedes i den dobbelte carport ved Kong Frederiks Vej 1A og 1B med pølser og brød. Frederikke og Kim havde sørget for hjemkøb af drikkevarer, brød og pølser mm. Gødning: Også i år valgte bestyrelsen, at der kunne købes/bestilles NPK ( ) gødning til medlemmernes eget forbrug. Gødningen blev i år leveret i sække á 15 kg til de 12 beboerenheder, der havde bestilt. Petanquebane: Banen har været brugt hver torsdag aften fra maj til udgangen af august. Men der er plads til mange flere spillelystne sjæle. Sæsonen i år starter torsdag den 7. maj kl , og bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at prøve kræfter med denne sjove og underholdende sociale sport, som overhovedet ikke kræver de store armmuskler. Det er sjovt, og det er hyggeligt, så mød nu bare op. Man forpligter sig naturligvis ikke til at møde op hver gang. Og er der nogen, som ønsker at spille på andre tidspunkter, så er man når som helst velkommen til at tage en dyst sammen med venner og familie. Petanquekugler samt afretningsrive findes i carporten på Kong Frederiks Vej 1B. Katte fælder: Der er hjemkøbt en katte fælde, der kan udleveres ved henvendelse til Karsten H. Gravesen, KFV 1F. Velkommen Vi bød i årets løb velkommen med en buket blomster til 2 nye familie i grundejerforeningen, buketter som Tove var behjælpelig med at fremskaffe. Buketterne er gået til: Kirkevej 8D hos Frederikke og Kim og Prins Henriks Vej 4 hos Angela og Mathias. Vi siger hjertelig velkommen i grundejerforeningen til de nye familier. Det er sådan, at nye tilflyttere får en buket blomster til ca. 100,- kr. samt et velkomstbrev med information om grundejerforeningen (vedtægter, hjemmeside m.m.). I år valgte vi i bestyrelsen at byde de nye beboere velkommen ved at gå en rundtur i området sammen med dem, hvilket der blev taget godt imod, og noget vi i bestyrelsen vil fortsætte med. Græsslåning Som besluttet på sidste års generalforsamling, var der ikke tilslutning til, at foreningen kunne anskaffe en ny havetraktor. Den gamle stod nemlig for en kraftig renovering. Opgaven blev derfor udliciteret til Alex Andersen, Kirkevej 8C, som samtidigt købte den gamle havetraktor til kr Desuden blev det aftalt at Alex sørger for snerydning og saltning på foreningens 2 stier. Alt sammen for en 3-årig periode med en samlet pris på kr pr. sæson. Foreningen afholder dog omkostningerne til hjemkøb af salt. Samlet set så giver det foreningen nogle åbenlyse fordele som: ~ 2 ~

7 - Ingen dyr plænetraktor i grundeejerforeningens varetægt - Ingen dyre lån i grundejerforeningen - Ingen udgifter til forsikring af plænetraktor - Intet behov for opstaldning af plænetraktor - Græsslåning og snerydning af stier til en fast pris og ingen bekymringer om vedligeholdelse eller hvem der har ansvar for at køre med den Kristian startede sæsonen og overdrog derefter traktoren til Alex. Vi må sande, at Kristian fik så ret i, at traktoren efterhånden var i en meget dårlig stand. Dårlig nok havde Alex kørt et par omgange, før der sprang en kilerem, hvilket tog adskillige dage at få udskiftet, da det viste sig at være forskellige modeller af den gamle havetraktor. Styringen var også besværliggjort af, at forhjulene hældede mere end 30, og stangforbindelserne til transmissionen var så slidt, at traktoren til sidst ikke længere kunne bakke. Den kunne dog køre fremad, men kun for halv kraft. På dens sidste tur til forhandleren, måtte den skubbes op på traileren, da den, pga. de defekte stangforbindelser, ikke selv kunne trække sig op på traileren. Og som om det ikke var nok, så var der en defekt elektromagnet, som bevirkede, at man ved hvert andet forsøg på at starte, ja, så kørte starteren rundt uden at trække motoren med. Det irriterede selvfølgelig beboerne, at græsset ved overdragelse af traktoren til Alex i en kort periode blev lidt for langt. Men da Alex s nyerhvervede slåmaskine kom på banen, faldt tingene endelig på plads til alles tilfredsstillelse. Sommerfest Lørdag den 21. juni blev der afholdt sommerfest i foreningens partytelt. Som sædvanligt blæste det kraftigt, men vi fik hold i teltet, der endnu engang bestod sin styrkeprøve, dog med nogle mindre skader. Inga og Jørn lagde strøm til. Kaffen blev indtaget til Almas dejlige hjemmebag. Der blev festet og hygget samt grillet på Henriks til lejligheden udlånte store kombinerede gas og kulgril. Det kunne dog være rart, at flere ville bakke op omkring denne festlige dag. Foreningens partytelt er opmagasineret hos Lone og Alex. Niels fik lavet en smart trækasse til vognen, hvori teltet og al tilbehøret nu befinder sig, hvilket gør, at det er nemt at transportere vognen rundt på området. Husk at teltet (8 x 6 m) kan lejes af foreningens beboere for kun kr. 300,- inklusiv opsætning og nedtagning. I 2014 var der da også 2 af vore medlemmer, som benyttede sig af tilbuddet. I år bliver sommerfesten også afholdt. Datoen er fastsat til lørdag den 20. juni, hvor vi mødes i teltet kl Sensommerfesten På grund af manglende opbakning og tilslutning har vi i bestyrelsen valgt, at vi også i år dropper dette arrangement. Efterår/vinter 2014/15 Vinteren har i år været mild, der er blevet ryddet sne 2 gange, men desværre alt for mange gange saltspredning. Efter at have indhentet tilbud fra Vester Marken Maskinstation og René Kock, besluttede bestyrelsen, at René Kock, Åen 4, som medlem af grundejerforeningen, skulle have mulighed for at vise, om han kunne løfte opgaven med snerydning og saltning. Desværre var der et par personuheld pga. mangelfuld og dårlig saltspredning, dels på vendepladsen for enden af Kong Frederiks Vej og dels på vende- / P-pladsen for enden af indstiksvejen til Kirkevej. Der blev sendt en skriftlig klage til René, hvor der blev gjort ~ 3 ~

8 opmærksom på problemerne med den dårlige og mangelfulde saltning, samt at sneskovlen var hård ved belægningen, især flisebelægningen. Efter et møde med René, lovede han - at de steder lastbilen med saltsprederen ikke kunne nå - manuelt at sprede salt ud. Som lovet så gjort efterfølgende. Netop vinterposten omkring fjernelse af sne og saltning af vejene kan være forholdsvis stor, hvilket selvfølgelig og naturligvis er meget afhængig af vinterens lune. Bestyrelsen har nu taget situationen op til ny overvejelse. Legeplads Nyt legetårn med rutsjebane og gynger blev sat op i april sidste år. I år forventer vi, at legetårnet skal udvides med en ny sandkasse samt en forlænget arm/stolpe, således at spindelvævsgyngen kan komme længere væk fra stolpen. Derudover skal der hjemkøbes en ny kantpude til den nedgravede trampolin. Hvis vi kan få fat i nogle brugte fliser (ca. 30 m²), så ønsker vi at lægge fliser, der hvor bord/bænk arrangementet igen kommer til at stå. Opfordring Beboere på vejen henstilles venligst til, at der vises behørig hensyn til, at der ikke køres for stærkt på vore private veje, da der her ofte er legende børn på cykler og skateboard. Hjemmeside Foreningens hjemmeside er: Sidens primære mål er dels at informere medlemmerne om, hvad bestyrelsen arbejder med og dels at kundgøre tidspunkter for aktiviteter. Derudover er der et mindre fotogalleri med billeder fra afholdte arrangementer/aktiviteter i foreningen. Beboerne er meget velkommen til at aflevere egne billeder fra foreningens fælles arrangementer. Dog skal alle billeder, der uploades på hjemmesiden, være etisk korrekte og godkendes af Lone Karlsen + undertegnede. Billeder, der IKKE ønskes på hjemmesiden, bliver efter opfordring fjernet fra siden. Vedtægter samt referater fra generalforsamling, lokalplanen o.a. er også tilgængelige på hjemmesiden. Fremover vil referat fra generalforsamlingen kunne hentes og udskrives fra hjemmesiden. Såfremt nogle stadig ønsker at få referatet fra generalforsamlingen på papir, rettes der henvendelse til Lone Karlsen. Niels Madsen er webmaster på siden. Afslutning Afslutningsvis vil jeg blot sige, at vi atter ser frem til en ny sæson med alt, hvad det måtte indebære. Desuden vil jeg ud over bestyrelsen gerne takke alle, der har givet en hånd med i løbet af året. Uden jeres indsats og gode humør var vi såmænd aldrig nået i mål. Sluttelig håber og ønsker jeg, at det også fremover kan fortsætte i samme gode ånd. På bestyrelsens vegne - tak alle sammen. ~ 4 ~

9 Driftsregnskab for perioden Konto Note Faktisk sidste år Budget 15 Budget 16 INDTÆGTER 110 Kontingenter Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 310 Snerydning Græsslåning Grønne områder og aktiviteter Fælles veje og stier Lovpligtig forsikring Administration, porto og gebyr Generalforsamling Øvrige udgifter Afskrivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT Status pr Konto Note Faktisk Sidste år AKTIVER 610 Kasse grundejerforening Pengeinstitut Tilgode kontingenter Anlægs aktiver (materialer) AKTIVER I ALT PASSIVER 810 Egenkapital Skyldige omkostninger Optaget lån Hensættelser PASSIVER I ALT Forklaring til noter Noter 1 27 beboelser á kr. 1500,- 2 Salg af havetraktor, udlejning af party telt mm 3 Etablering af legetårn, fodboldmål, gødning mm 4 Fejedag, køb af cykelstativ, gadelampe 5 Velkomstbuketter m.v. 6 Primo: driftsresultat korrektion (nedrunding) 2,- 7 Hensættelse til nyanskaffelse/vedligeholdelse

10

11 Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen den Vedtægtsændring Følgende tekst i 16: "Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og vejmand. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at bestyrelsen er tiltrådt bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling." Foreslås ændret til: "Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen med forskudt valgperioder. Der vælges ligeledes 1 revisor for 2 år samt 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at bestyrelsen er tiltrådt bliver mindre end det valgte antal 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Ændringerne til 16 træder i kraft efter godkendelse af Viborg Kommune. Forslaget fremlægges af Paul Erik. 2. Skal der plantes/sættes blomsterknolde (krokus, vintergækker, erantis, påskeliljer) i nogle af de grønne områder på udvalgte steder? Forslaget fremlægges af Lone. 3. Skal vi have 3 nye vejrbestandige skilte med legende børn? Pris ca. 500,- kr. stk. De gamle er meget vejrslidte. Forslaget fremlægges af Karsten. 4. Skal vi have malet hastighedsbegrænsning på asfalten? Forslaget fremlægges af Paul Erik. 5. Skal sommerfesten fortsat afholdes? Sommerfesten afholdes dog i år. Forslaget fremlægges af Kristian. 6. Skal Birthes Legehus flyttes over på den nuværende legeplads? Forslaget fremlægges af Birthe.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Skrillingegården tirsdag den 25. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Skrillingegården tirsdag den 25. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Skrillingegården tirsdag den 25. marts 2014. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Formand, Uffe Pørtner(UP), næstformand Thomas Broe(TB), kasserer, Lone

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere